ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №1920/2006 по отношение на обмена на информация, системата за ранно предупреждение и процедурата за оценка на риска относно новите психоактивни вещества

30.11.2016 - (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Михал Бони


Процедура : 2016/0261(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0359/2016
Внесени текстове :
A8-0359/2016
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №1920/2006 по отношение на обмена на информация, системата за ранно предупреждение и процедурата за оценка на риска относно новите психоактивни вещества

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0547),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 168, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0351/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.[1],

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0359/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Новите психоактивни вещества могат да представляват сериозни трансгранични заплахи за здравето, което налага засилването на мониторинга, ранното предупреждение и борбата с тези заплахи.

(1)  Новите психоактивни вещества, които могат да имат многобройни търговски и промишлени употреби, както и употреби за научни цели, могат да представляват сериозни трансгранични заплахи за здравето, най-вече поради тяхното разнообразие и бързината, с която се появяват. Бързото нарастване на пазара на тези нови продукти продължава да представлява предизвикателство, като налага засилването на системите на мониторинг и ранно предупреждение, осъществяването на оценка на здравните, социалните и свързаните с безопасността рискове, с оглед разработването на начини за откликване, като например мерки за ограничаване на риска с цел борба с тези заплахи.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Настоящият регламент следва да взема предвид факта, че уязвимите групи от населението и по-специално младите хора, са особено уязвими спрямо рисковете, свързани с общественото здраве, безопасността и социалните рискове, произтичащи от новите психоактивни вещества.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Проблемът с новите психоактивни вещества, които пораждат здравни и социални рискове в целия Съюз, следва да бъде решен на равнището на Съюза. Настоящият регламент съответно следва да се разглежда във връзка с Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета [изменено с Директива (EС) …/…], тъй като и двата акта имат за цел да заменят механизма, установен с Решение 2005/387ПВР на Съвета.

(3)  Проблемът с новите психоактивни вещества, които пораждат здравни, социални и свързани с безопасността рискове в целия Съюз, следва да бъде решен на равнището на Съюза. Настоящият регламент съответно следва да се разглежда във връзка с Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета [изменено с Директива (EС) …/…]15, тъй като и двата акта имат за цел да заменят механизма, установен с Решение 2005/387ПВР на Съвета.

__________________

__________________

5 Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици (OВ L 335, 11.11.2004 г., стр. 8).

5 Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици (OВ L 335, 11.11.2004 г., стр. 8).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Всички мерки на Съюза относно новите психоактивни вещества следва да се основават на научни доказателства.

(5)  Всички мерки на Съюза относно новите психоактивни вещества следва да се основават на научни доказателства или на достатъчно данни относно рисковете, пораждани от новите психоактивни вещества. Като се има предвид, че в някои случаи новите психоактивни вещества могат да бъдат дотолкова нови за областта, че поне първоначално да има много ограничени данни от научни изследвания относно рисковете за здравето на хората, необходимо е да се предприемат бързи процедури за оценка на риска на равнището на Съюза.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Не следва да се извършва оценка на риска за ново психоактивно вещество, ако то е предмет на оценка съгласно международното право, или ако е активно вещество в лекарствен продукт или във ветеринарен лекарствен продукт.

(7)  Не следва да се извършва оценка на риска за ново психоактивно вещество, ако то е предмет на оценка съгласно международното право, ако е активно вещество в лекарствен продукт или във ветеринарен лекарствен продукт, освен ако не са налице достатъчно данни на равнището на съюза, които подсказват необходимостта от изготвянето на доклад за оценка на риска. Не следва да се извършва оценка на риска за ново психоактивно вещество, ако то е активно вещество в лекарствен продукт или във ветеринарен лекарствен продукт.

Обосновка

Дори ако веществото е предмет на оценка съгласно международното право, са възможни случаи, в които съществуват специални условия в ЕС и вещество, което не се приема за опасно на международно равнище би могло да представлява сериозна заплаха в ЕС; поради тази причина, и ако съществуват данни в тази посока, следва да бъде възможно да се изготви доклад за оценка на риска. Същата логика бе приложена в становището на Парламента , прието през 2014 г. относно регулирането на новите психоактивни вещества.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В член 5, параграф 2 се заличават втората и третата алинея.

(2)  В член 5, параграф 2, втората алинея се заличава.

Обосновка

Трета алинея на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1920/2006 се отнася до новите тенденции при употребата на съществуващи психоактивни вещества и следователно следва да бъде запазена.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка гарантира, че нейните национални фокусни точки в рамките на Европейската информационна мрежа за наркотиците и наркоманиите и националните звена на Европол предоставят на Центъра и на Европол своевременно и без ненужно забавяне наличната информация относно новите психоактивни вещества. Тази информация е свързана с откриването и идентифицирането, употребата и моделите на употреба, потенциалните и установените рискове, фабрикацията, извличането, разпространението, трафика и търговската, медицинската и научната употреба на тези вещества.

Всяка държава членка гарантира, че нейните национални фокусни точки в рамките на Европейската информационна мрежа за наркотиците и наркоманиите и националните звена на Европол предоставят на Центъра и на Европол своевременно и без ненужно забавяне наличната информация относно новите психоактивни вещества. Тази информация е свързана с откриването и идентифицирането, употребата и моделите на употреба, потенциалните и установените рискове, фабрикацията, извличането, разпространението и каналите за разпространение, трафика и контрабандата, търговската, медицинската и научната употреба на тези вещества.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Центърът в сътрудничество с Европол събира, анализира, оценява и съобщава тази информация своевременно на държавите членки, за да предостави на държавите членки всяка информация, която се изисква за целите на ранното предупреждение, и за да може Центърът да изготви първоначалния доклад или комбинирания първоначален доклад съгласно член 5б.

Центърът в сътрудничество с Европол събира, анализира, оценява и съобщава тази информация своевременно на държавите членки и на Комисията, за да предостави на държавите членки и Комисията всяка информация, която се изисква за целите на ранното предупреждение, и за да може Центърът да изготви първоначалния доклад или комбинирания първоначален доклад съгласно член 5б.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато Центърът, Комисията или Съветът, действайки с обикновено мнозинство от държавите членки, преценят, че информацията, споделена относно ново психоактивно вещество и събрана съгласно член 5а в една или няколко държави членки, поражда безпокойство, че новото психоактивно вещество може да създаде здравни и социални рискове в Съюза, Центърът изготвя първоначален доклад за новото психоактивно вещество.

1.  Когато Центърът, Комисията или Съветът, действайки с обикновено мнозинство от държавите членки, преценят, че информацията, споделена относно ново психоактивно вещество и събрана съгласно член 5а в една или няколко държави членки, поражда безпокойство, че новото психоактивно вещество може да създаде здравни, социални и свързани с безопасността рискове в Съюза, Центърът изготвя без необосновано забавяне първоначален доклад за новото психоактивно вещество.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5б - параграф 2 - буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)   първи признаци за естеството или мащаба на здравните и социалните рискове, свързани с новото психоактивно вещество;

а)   първи признаци за естеството или мащаба на здравните и социалните рискове или рисковете за безопасността, свързани с новото психоактивно вещество;

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5б - параграф 2 - буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  информация за участието на престъпни групи във фабрикацията и разпространението на новото психоактивно вещество;

г)  информация за участието на престъпни групи в разработването, фабрикацията и разпространението на новото психоактивно вещество;

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5б – параграф 5 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Центърът отправят искане до Европейската агенция по лекарствата да предостави информация за това дали в Съюза или в някоя държава членка новото психоактивно вещество е:

5.  Центърът отправят искане до Европейската агенция по лекарствата да предостави, без ненужно забавяне, информация за това дали в Съюза или в някоя държава членка новото психоактивно вещество е:

Обосновка

Тъй като един от мотивите на този доклад е процедурите за ограничаване опасните нови психоактивни вещества по-кратки и по-ефективни, информацията следва да се предоставя без необосновано забавяне. В съответствие с член 5б, параграф 8, подробностите за сътрудничество ще бъдат включени в работните споразумения между Центъра и Европейската агенция по лекарствата.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5б – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Центърът отправя искане към Европол да предостави информация за участието на престъпни групи във фабрикацията и разпространението на новото психоактивно вещество и във всяка употреба на новото психоактивно вещество.

6.  Центърът отправя искане към Европол да предостави, без необосновано забавяне, информация за участието на престъпни групи във фабрикацията, разпространението и каналите за разпространение, трафика и контрабандата на новото психоактивно вещество и във всяка употреба на новото психоактивно вещество, както и друга свързана информация относно новото психоактивно вещество.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5б – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Центърът отправя искане до Европейската агенция по химикалите и Европейския орган за безопасност на храните да предоставят информацията и данните за новото психоактивно вещество, с които разполагат.

7.  Центърът отправя искане до Европейската агенция по химикалите, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейския орган за безопасност на храните да предоставят без необосновано забавяне информацията и данните за новото психоактивно вещество, с които разполагат.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5б – параграф 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Центърът спазва условията за използване на информацията, които са му съобщени, включително условията за сигурността на информацията и данните и за защита на поверителната търговска информация.

9.  Центърът спазва условията за използване на информацията, които са му съобщени, включително условията за достъп до документи, сигурността на информацията и данните и за защита на поверителната информация, включително чувствителни данни или поверителна търговска информация.

Обосновка

Изменението следва становището на Парламента относно Регламента за новите психоактивни вещества, приет през 2014 г.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5б – параграф 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.  Когато Центърът събира информация за няколко нови психоактивни вещества с подобна химична структура, той следва да представи на Комисията и Съвета в срок от шест седмици от изготвянето на първоначалния доклад отделни първоначални доклади или комбинирани доклади за няколко нови психоактивни вещества, при условие че характеристиките на всяко ново психоактивно вещество са ясно идентифицирани.

11.  Когато Центърът събира информация за няколко нови психоактивни вещества, за които се счита, че са с подобна химична структура, той следва да представи на Комисията и Съвета в срок от шест седмици от изготвянето на първоначалния доклад отделни първоначални доклади или комбинирани доклади за няколко нови психоактивни вещества, при условие че характеристиките на всяко ново психоактивно вещество са ясно идентифицирани.

Обосновка

Този параграф е положително допълнение към изискванията на регламента, тъй като ще позволи на Центъра да направи повече своевременно, при все това обаче степента на сходство между химична структура на новите психоактивни вещества понякога може да се окаже трудна за определяне и поради това Центърът следва да има правото да определи дали дадени вещества могат да се смятат за достатъчно сходни, за да се разглеждат в общ доклад.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5в – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В срок от две седмици от получаване на комбинирания първоначален доклад, посочен в член 5б, параграф 11, Комисията може да поиска от Центъра да извърши оценка на потенциалните рискове, породени от няколко нови психоактивни вещества със сходна химична структура, и да изготви доклад за комбинираната оценка на риска. Комбинираната оценка на риска се извършва от Научния комитет на Центъра.

2.  В срок от две седмици от получаване на комбинирания първоначален доклад, посочен в член 5б, параграф 11, Комисията може да поиска от Центъра да извърши оценка на потенциалните рискове, породени от няколко нови психоактивни вещества със сходна химична структура, и да изготви доклад за комбинираната оценка на риска. Комбинираната оценка на риска се извършва от Научния комитет.

Обосновка

Изменението следва логиката на член 5в, параграф 2.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5в – параграф 3 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  анализ на здравните рискове, свързани с новото психоактивно вещество, по-специално по отношение на неговата остра и хронична токсичност, потенциала за злоупотреба и за предизвикване на зависимост, както и физическите, психическите и поведенческите въздействия;

в)  анализ на здравните рискове, свързани с новото психоактивно вещество, по-специално по отношение на неговата остра и хронична токсичност, потенциала за злоупотреба и за предизвикване на зависимост, както и физическите, психическите и поведенческите въздействия, включително противопоказания за употреба в комбинация с други вещества, когато има такива;

Обосновка

Изменението следва становището на Парламента относно Регламента за новите психоактивни вещества, приет през 2014 г.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5в - параграф 3 - буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  анализ на социалните рискове, свързани с новото психоактивно вещество, по-специално неговото въздействие върху функционирането на обществото, обществения ред и престъпната дейност, участието на престъпни групи във фабрикацията и разпространението на новото психоактивно вещество;

г)  анализ на социалните рискове, свързани с новото психоактивно вещество, по-специално неговото въздействие върху функционирането на обществото, обществения ред и престъпната дейност, участието на престъпни групи в разработването, фабрикацията, разпространението и каналите за разпространение, трафика и контрабандата на новото психоактивно вещество;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5в – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Научният комитет извършва оценка на рисковете, породени от новото психоактивно вещество или група от нови психоактивни вещества. Съставът на комитета може да бъде разширен по преценка на директора в съответствие с препоръката на председателя на Научния комитет с включването на експерти, представляващи научните области, които имат отношение към осигуряването на балансирана оценка на рисковете от новото психоактивно вещество. Директорът ги избира от списък с експерти. Управителният съвет одобрява списъка с експерти на всеки три години.

Научният комитет извършва оценка на рисковете, породени от новото психоактивно вещество или група от нови психоактивни вещества. Съставът на комитета може да бъде разширен по преценка на директора в съответствие с препоръката на председателя на Научния комитет с включването на експерти, представляващи научните области, които имат отношение към осигуряването на балансирана оценка на рисковете от новото психоактивно вещество, включително психолог, специалист по зависимостите. Директорът ги избира от списък с експерти. Управителният съвет одобрява списъка с експерти на всеки три години.

Обосновка

Изменението следва становището на Парламента относно Регламента за новите психоактивни вещества, приет през 2014 г.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5г– параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Оценка на риска не се извършва, когато новото психоактивно вещество е в напреднал етап на оценка в рамките на системата на Обединените нации, а именно след като експертната комисия по наркозависимостите към Световната здравна организация е публикувала критичния си анализ заедно с писмена препоръка, освен в случаите, когато съществува значителна информация, която е нова или е от особено значение за Съюза и не е била взета под внимание в системата на Обединените нации.

1.  Оценка на риска не се извършва, когато новото психоактивно вещество е в напреднал етап на оценка в рамките на системата на Обединените нации, а именно след като експертната комисия по наркозависимостите към СЗО е публикувала критичния си анализ заедно с писмена препоръка, освен в случаите, когато съществуват достатъчни данни и е налична информация, която говори за необходимостта от доклад за оценка на риска на равнището на Съюза, причините за която биват посочени в първоначалния доклад.

Обосновка

Изменението следва становището на Парламента относно Регламента за новите психоактивни вещества, приет през 2014 г.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5г– параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Оценка на риска не се извършва, когато новото психоактивно вещество е оценено в рамките на системата на Обединените нации, но е взето решение то да не бъде включено в списъците съгласно Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., или Конвенцията от 1971 г. за психотропните вещества, освен в случаите, когато съществува значителна информация, която е нова или е от особено значение за Съюза.

2.  Оценка на риска не се извършва, когато новото психоактивно вещество е оценено в рамките на системата на Обединените нации, но е взето решение то да не бъде включено в списъците съгласно Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., или Конвенцията от 1971 г. за психотропните вещества, освен в случаите, когато съществуват достатъчни данни и е налична информация, която говори за необходимостта от доклад за оценка на риска на равнището на Съюза, причините за която биват посочени в първоначалния доклад.

Обосновка

Дори ако веществото е предмет на оценка съгласно международното право, са възможни случаи, в които съществуват специални условия в ЕС и вещество, което не се приема за опасно на международно равнище би могло да представлява сериозна заплаха в ЕС; поради тази причина, и ако съществуват данни в тази посока, следва да бъде възможно да се изготви доклад за оценка на риска. Същата логика бе приложена в становището на Парламента , прието през 2014 г. относно регулирането на новите психоактивни вещества.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (9.11.2016)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №1920/2006 по отношение на обмена на информация, системата за ранно предупреждение и процедурата за оценка на риска относно новите психоактивни вещества
(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

Докладчик по становище: Кристиан Силвиу Бушой

КРАТКА ОБОСНОВКА

Общоизвестно е, че използването на психоактивни вещества представлява риск за здравето и води до смъртта на милиони хора всяка година. СЗО посочва, че новите психоактивни вещества са вещества, които, при приемане или прилагане спрямо даден организъм, оказват влияние върху менталните процеси, т.е. когнитивните или афективните способности. Този термин и неговият еквивалент „психотропно вещество“ е неутрален и описателен термин, който се отнася до цял клас вещества, били те разрешени или забранени, представляващи интерес за политиката в областта на наркотиците. Прилагателното „психоактивно“ не означава непременно, че става дума за предизвикване на зависимост и в разговорната реч терминът често се пропуска, както например в изразите „употреба на дроги“ или „злоупотреба със субстанции“.[1]

Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН) е отправната точка за събирането, анализирането и разпространяването на информация относно положението с европейските наркотични вещества в Съюза. Основната задача на Агенцията е да изготвя годишен доклад за последните налични данни за употребата на наркотици в Европа, въз основа на набор от стандартизирани инструменти за отчетност, които бяха преработени по време на 20-те години, в които системата функционира.

Употребата на психоактивните вещества, както и употребата им сред младите хора е сериозен проблем за общественото здраве в световен мащаб, но малко се знае за разпространението им. Предложението на Европейската комисия идва в момент, когато през последните няколко години се наблюдава бързо увеличаване на броя на НПВ, които са достъпни и пуснати на европейския пазар на наркотици, като повече от 450 вещества са под наблюдението на ЕЦМНН, почти два пъти повече от броя контролираните съгласно международни конвенции за контрол на наркотиците на ООН[2].

Докладчикът признава, че през последните пет години се наблюдава тенденция на безпрецедентно увеличение в броя, вида и наличието на НПВ на равнището на Съюза, с общо 101 идентифицирани за първи път вещества, докладвани чрез системата за ранно предупреждение през 2014 г. съгласно последния доклад.

Присъствието на някои от тези нови вещества е установено чрез Европейската система за докладване, която включва множество индикатори наред със система за ранно предупреждение (СРП) за неконтролирани нови психоактивни вещества. Европейската система за докладване официално обхваща всичките 28 държави членки на Европейския съюз, Норвегия и Турция.

Новото предложение, също както предходните, има за цел да се подобрят системата на ЕС за ранно предупреждение и оценката на риска и да се рационализират процедурите, за да се гарантират по-ефективни и бързи действия.

Докладчикът оценява факта, че въпреки че е постигнато много за подобряване на качеството и съпоставимостта на данните за преодоляване на трудностите по мониторинга на употребата на наркотици и установяването на транснационални сравнения, явлението на употребата на новите психоактивни вещества непрекъснато нараства, което е истинско предизвикателство.

Разбирането на естеството и мащаба на употребата на новите психоактивни вещества, както и факторите, които допринасят за него, следва да позволи разработването на ефективни стратегии за намеса или планове за действие в дългосрочен план. Понастоящем има налична структурирана информация относно моделите и тенденциите в употребата на наркотици в Европа, при все това обаче типовете влияещи върху НПВ фактори все още не са добре познати. Констатациите от доклада на ЕЦМНН посочват, че по-често НПВ биват самостоятелно докладвани или са открити в случаите на синтетични канабиноиди и катинони, а комбинацията от различни НПВ, както и смесването с други наркотици, най-вече с канабис и екстази, е обичайно сред опитните ползватели на наркотични вещества.

Оценката на разпространението на употребата на новите психоактивни вещества е предизвикателство и поради методологическите и теоретичните несъгласуваности. Докладчикът счита, че рисковете за общественото здраве следва да отчитат информацията относно токсичността на НПВ и съответните доказателства относно взаимодействието с други вещества и предшестващи здравословни състояния. Бързото нарастване на броя на НПВ предизвиква все по-голяма загриженост и поставя нови предизвикателства не само пред обществото по отношение на превенцията на използването на наркотици и прилагането на политики за борба с употребата на наркотични вещества, но също така и в областите на клиничната и съдебномедицинската токсикология.

Докладчикът отчита, че в процеса следва да бъдат оценени също рисковете за безопасността, свързани с дадено ново психоактивно вещество.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Новите психоактивни вещества могат да представляват сериозни трансгранични заплахи за здравето, което налага засилването на мониторинга, ранното предупреждение и борбата с тези заплахи.

(1)  Новите психоактивни вещества, които могат да имат многобройни търговски и промишлени употреби, както и употреби за научни цели, могат да представляват сериозни трансгранични заплахи за здравето, най-вече поради тяхното разнообразие и бързината, с която се появяват. Бързото нарастване на пазара на тези нови продукти продължава да представлява предизвикателство, като налага засилването на системите на мониторинг и ранно предупреждение, осъществяването на оценка на здравните, социалните и свързаните с безопасността рискове, с оглед разработването на начини за откликване, като например мерки за ограничаване на риска с цел борба с тези заплахи.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Терминът „психоактивни вещества“ се отнася до обширна категория нерегулирани психоактивни съединения или съдържащи ги продукти, които биват предлагани на пазара като законни алтернативи на добре познатите контролирани наркотици и обикновено биват продавани посредством така наречените „умни магазини“ или „специализирани магазини“.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Психоактивните вещества могат да бъдат рекламирани посредством агресивни и усъвършенствани маркетингови стратегии и да бъдат продавани на потребителите с преднамерено погрешно етикетиране, като обявените съставки се различават от действителния състав. Ето защо е необходимо предприемането на бързи действия на равнището на Съюза.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  През последните години държавите членки са съобщили за нарастващ брой нови психоактивни вещества чрез механизма за бърз обмен на информация, който беше създаден със Съвместно действие 97/396/ПВР относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите синтетични наркотици13, прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, и който беше допълнително засилен с Решение 2005/387/ПВР14 на Съвета.

(2)  През последните години държавите членки са съобщили за нарастващ брой нови психоактивни вещества чрез механизма за бърз обмен на информация, който беше създаден със Съвместно действие 97/396/ПВР относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите синтетични наркотици13, прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, и който беше допълнително засилен с Решение 2005/387/ПВР14 на Съвета. По данни на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите („Центъра“), посредством този механизъм през 2014 г. държавите членки са съобщили за 101 нови психоактивни вещества, които не са били докладвани досега.

__________________

__________________

13 Съвместно действие 97/396/ПВР на Съвета от 16 юни 1997 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите синтетични наркотици (ОВ L 167, 25.6.1997 г., стр. 1).

13 Съвместно действие 97/396/ПВР на Съвета от 16 юни 1997 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите синтетични наркотици (ОВ L 167, 25.6.1997 г., стр. 1).

14 Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества (ОВ L 127, 20.5.2005 г., стр. 32).

14 Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества (ОВ L 127, 20.5.2005 г., стр. 32).

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Европол, в своята междинна оценка на заплахата от тежката и организираната престъпност за 20151a, предупреждава за факта, че организираните престъпни групи са в състояние да реагират бързо на промени в законодателството и да откликнат на забраната на някои вещества чрез създаване на нови формули, които не са обхванати от правото на Съюза или националното право.

 

__________________

 

1a Междинна оценка на заплахата за ЕС от тежката и организираната престъпност (SOCTA) за 2015 г.: Нова информация относно тежката и организираната престъпност в ЕС.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Настоящият регламент следва да взема предвид факта, че уязвимите групи от населението и по-специално младите хора, са особено уязвими спрямо рисковете, свързани с общественото здраве, безопасността и социалните рискове, произтичащи от новите психоактивни вещества.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Проблемът с новите психоактивни вещества, които пораждат здравни и социални рискове в целия Съюз, следва да бъде решен на равнището на Съюза. Настоящият регламент съответно следва да се разглежда във връзка с Рамково решение 2004/757/ПВР15 на Съвета [изменено с Директива (EС) …/…], тъй като и двата акта имат за цел да заменят механизма, установен с Решение 2005/387ПВР на Съвета.

(3)  Проблемът с новите психоактивни вещества, които пораждат здравни, социални и свързани с безопасността рискове в целия Съюз, следва да бъде решен на равнището на Съюза. Настоящият регламент съответно следва да се разглежда във връзка с Рамково решение 2004/757/ПВР15 на Съвета [изменено с Директива (EС) …/…], тъй като и двата акта имат за цел да заменят механизма, установен с Решение 2005/387ПВР на Съвета.

__________________

__________________

15 Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици (OВ L 335, 11.11.2004 г., стр. 8).

15 Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици (OВ L 335, 11.11.2004 г., стр. 8).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Всички мерки на Съюза относно новите психоактивни вещества следва да се основават на научни доказателства.

(5)  Всички мерки на Съюза относно новите психоактивни вещества следва да се основават на научни доказателства или на достатъчно данни относно рисковете, пораждани от новите психоактивни вещества. Като се има предвид, че в някои случаи новите психоактивни вещества могат да бъдат дотолкова нови за областта, че поне първоначално да има много ограничени данни от научни изследвания относно рисковете за здравето на хората, необходимо е да се предприемат бързи процедури за оценка на риска на равнището на Съюза.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Не следва да се извършва оценка на риска за ново психоактивно вещество, ако то е предмет на оценка съгласно международното право, или ако е активно вещество в лекарствен продукт или във ветеринарен лекарствен продукт.

(7)  Не следва да се извършва оценка на риска за ново психоактивно вещество, ако то е предмет на оценка съгласно международното право, или ако е активно вещество в лекарствен продукт или във ветеринарен лекарствен продукт, освен ако не са налице достатъчни научни доказателства, данни или налични научни изследвания на равнището на Съюза, които подсказват необходимостта от подобна оценка.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В член 5, параграф 2 се заличават втората и третата алинея.

(2)  В член 5, параграф 2, втората алинея се заличава.

Обосновка

Трета алинея на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1920/2006 се отнася до новите тенденции при употребата на съществуващи психоактивни вещества и следователно следва да бъде запазена.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка гарантира, че нейните национални фокусни точки в рамките на Европейската информационна мрежа за наркотиците и наркоманиите и националните звена на Европол предоставят на Центъра и на Европол своевременно и без ненужно забавяне наличната информация относно новите психоактивни вещества. Тази информация е свързана с откриването и идентифицирането, употребата и моделите на употреба, потенциалните и установените рискове, фабрикацията, извличането, разпространението, трафика и търговската, медицинската и научната употреба на тези вещества.

Всяка държава членка гарантира, че нейните национални фокусни точки в рамките на Европейската информационна мрежа за наркотиците и наркоманиите ("Reitox") и националните звена на Европол предоставят на Центъра и на Европол своевременно и без ненужно забавяне наличната информация относно веществата, които изглежда са нови психоактивни вещества или смеси. Тази информация е свързана с откриването и идентифицирането, употребата и моделите на употреба, разпространеността на употребата, потенциалните и установените рискове, фабрикацията, извличането, разпространението, трафика, световните трансгранични вериги за доставка и търговската, медицинската и научната употреба на тези вещества.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Центърът в сътрудничество с Европол събира, анализира, оценява и съобщава тази информация своевременно на държавите членки, за да предостави на държавите членки всяка информация, която се изисква за целите на ранното предупреждение, и за да може Центърът да изготви първоначалния доклад или комбинирания първоначален доклад съгласно член 5б.

Центърът в сътрудничество с Европол събира, анализира, оценява и съобщава тази информация своевременно на държавите членки и на Комисията, с цел да предостави на държавите членки и Комисията всяка информация, която се изисква за разработването на модели за ранно предупреждение, и за да може Центърът да изготви първоначалния доклад или комбинирания първоначален доклад съгласно член 5б.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато Центърът, Комисията или Съветът, действайки с обикновено мнозинство от държавите членки, преценят, че информацията, споделена относно ново психоактивно вещество и събрана съгласно член 5а в една или няколко държави членки, поражда безпокойство, че новото психоактивно вещество може да създаде здравни и социални рискове в Съюза, Центърът изготвя първоначален доклад за новото психоактивно вещество.

1.  Когато Центърът, Комисията или Съветът, действайки с обикновено мнозинство от държавите членки, преценят, че информацията, споделена относно ново психоактивно вещество и събрана съгласно член 5а в една или няколко държави членки, поражда безпокойство, че новото психоактивно вещество може да създаде здравни, социални и свързани с безопасността рискове в Съюза, Центърът изготвя без необосновано забавяне първоначален доклад за новото психоактивно вещество.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5б – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  първи признаци за естеството или мащаба на здравните и социалните рискове, свързани с новото психоактивно вещество;

a)  първи признаци за естеството или мащаба на здравните, социалните и свързаните с безопасността рискове, свързани с новото психоактивно вещество, включително противопоказания за употребата му заедно с други вещества, когато има такива;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5б – параграф 2 – буква в a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  информация относно токсичността на новото психоактивно вещество и съответните доказателства относно взаимодействията му с други вещества или предшестващи здравословни състояния;

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5б – параграф 2 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  информация за участието на престъпни групи във фабрикацията и разпространението на новото психоактивно вещество;

г)  информация за участието на престъпни групи в разработването, фабрикацията и разпространението на новото психоактивно вещество;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5б – параграф 2 – буква д а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  информация относно приликите и разликите спрямо други вещества със сходна химическа структура или фармакологични свойства;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5б – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Центърът отправят искане до Европейската агенция по лекарствата да предостави информация за това дали в Съюза или в някоя държава членка новото психоактивно вещество е:

5.  Центърът отправят искане до Европейската агенция по лекарствата да предостави, без ненужно забавяне, информация за това дали в Съюза или в някоя държава членка новото психоактивно вещество е:

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5б – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Центърът отправя искане към Европол да предостави информация за участието на престъпни групи във фабрикацията и разпространението на новото психоактивно вещество и във всяка употреба на новото психоактивно вещество.

6.  Центърът отправя искане към Европол да предостави, без ненужно забавяне, информация за участието на престъпни групи в разработването, фабрикацията, разпространението и доставките на новото психоактивно вещество и във всяка употреба на новото психоактивно вещество.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5б – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Центърът отправя искане до Европейската агенция по химикалите и Европейския орган за безопасност на храните да предоставят информацията и данните за новото психоактивно вещество, с които разполагат.

7.  Центърът отправя искане до Европейската агенция по химикалите, Европейския орган за безопасност на храните и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията да предоставят информацията и данните за новото психоактивно вещество, с които разполагат.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5б – параграф 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.  Когато Центърът събира информация за няколко нови психоактивни вещества с подобна химична структура, той следва да представи на Комисията и Съвета в срок от шест седмици от изготвянето на първоначалния доклад отделни първоначални доклади или комбинирани доклади за няколко нови психоактивни вещества, при условие че характеристиките на всяко ново психоактивно вещество са ясно идентифицирани.

11.  Когато Центърът събира информация за няколко нови психоактивни вещества, за които се счита, че са с подобна химична структура, той следва да представи на Комисията и Съвета в срок от шест седмици от изготвянето на първоначалния доклад отделни първоначални доклади или комбинирани доклади за няколко нови психоактивни вещества, при условие че характеристиките на всяко ново психоактивно вещество са ясно идентифицирани.

Обосновка

Този параграф е положително допълнение към изискванията на регламента, тъй като ще позволи на Центъра да направи повече своевременно, при все това обаче степента на сходство между химична структура на новите психоактивни вещества понякога може да се окаже трудна за определяне и поради това Центърът следва да има правото да определи дали дадени вещества могат да се смятат за достатъчно сходни, за да се разглеждат в общ доклад.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5в – параграф 3 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  анализ на здравните рискове, свързани с новото психоактивно вещество, по-специално по отношение на неговата остра и хронична токсичност, потенциала за злоупотреба и за предизвикване на зависимост, както и физическите, психическите и поведенческите въздействия;

в)  анализ на здравните рискове, свързани с новото психоактивно вещество, по-специално по отношение на неговата остра и хронична токсичност, потенциала за злоупотреба и за предизвикване на зависимост, както и физическите, психическите и поведенческите въздействия, както и съответните доказателства относно взаимодействията му с други вещества или предшестващи здравословни състояния;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5в – параграф 3 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  анализ на социалните рискове, свързани с новото психоактивно вещество, по-специално неговото въздействие върху функционирането на обществото, обществения ред и престъпната дейност, участието на престъпни групи във фабрикацията и разпространението на новото психоактивно вещество;

г)  анализ на социалните рискове, свързани с новото психоактивно вещество, по-специално неговото въздействие върху функционирането на обществото, обществения ред и престъпната дейност, участието на престъпни групи в разработването, фабрикацията и разпространението на новото психоактивно вещество;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5в – параграф 3 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  информация относно разпространението и моделите на употреба на новото психоактивно вещество, неговата наличност и дифузионен потенциал на територията на Съюза;

д)  информация относно разпространението и моделите на употреба на новото психоактивно вещество, неговата наличност и дифузионен потенциал на територията на Съюза, като се отчитат всички възможни канали на разпространение, както и информация относно обосновката за неговото използване;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5в – параграф 3 – буква д а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  Анализ на свързаните с безопасността рискове, произтичащи от новото психоактивно вещество, по-специално по отношение на неговото производство, условията на производството му и съставките, влизащи в състава на въпросното ново психоактивно вещество;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5в – параграф 3 – буква е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  информация за търговската и промишлената употреба на новото психоактивно вещество, мащаба на тази(тези) употреба(и), както и неговата употреба за целите на научноизследователската и развойна дейност.

е)  информация за търговската и промишлената употреба на новото психоактивно вещество, мащаба на тази(тези) употреба(и), както и неговата употреба за целите на научноизследователската и развойна дейност, включително информация относно евентуалната злоупотреба с разрешеното за законни цели вещество.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5в – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Научният комитет извършва оценка на рисковете, породени от новото психоактивно вещество или група от нови психоактивни вещества. Съставът на комитета може да бъде разширен по преценка на директора в съответствие с препоръката на председателя на Научния комитет с включването на експерти, представляващи научните области, които имат отношение към осигуряването на балансирана оценка на рисковете от новото психоактивно вещество. Директорът ги избира от списък с експерти. Управителният съвет одобрява списъка с експерти на всеки три години.

Научният комитет на Центъра извършва оценка на рисковете, породени от новото психоактивно вещество или група от нови психоактивни вещества. Съставът на комитета може да бъде разширен по преценка на директора в съответствие с препоръката на председателя на Научния комитет с включването на експерти, представляващи научните области, които имат отношение към осигуряването на балансирана оценка на рисковете от новото психоактивно вещество. Директорът ги избира от списък с експерти. Управителният съвет одобрява списъка с експерти на всеки три години.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5в – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Научният комитет извършва оценка на риска въз основа на наличната информация и всякакви други съответни научни доказателства. Той взема под внимание всички становища, поддържани от неговите членове. Центърът организира процеса на оценяване на рисковете, включително определянето на бъдещите нужди от информация и съответни проучвания.

5.  Научният комитет на Центъра извършва оценка на риска въз основа на наличната информация и всякакви други съответни научни доказателства. Той взема под внимание всички становища, поддържани от неговите членове. Центърът организира процеса на оценяване на рисковете, включително определянето на бъдещите нужди от информация и съответни проучвания.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 1920/2006

Член 5г – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Оценка на риска не се извършва, когато новото психоактивно вещество е в напреднал етап на оценка в рамките на системата на Обединените нации, а именно след като експертната комисия по наркозависимостите към Световната здравна организация е публикувала критичния си анализ заедно с писмена препоръка, освен в случаите, когато съществува значителна информация, която е нова или е от особено значение за Съюза и не е била взета под внимание в системата на Обединените нации.

1.  Оценка на риска не се извършва, когато новото психоактивно вещество е в напреднал етап на оценка в рамките на системата на Обединените нации, а именно след като експертната комисия по наркозависимостите към Световната здравна организация е публикувала критичния си анализ заедно с писмена препоръка, освен в случаите, когато са налице съответни доказателства, които говорят за необходимостта от изготвянето на доклад за оценка на риска на равнището на Съюза, и които не са били взети под внимание в системата на Обединените нации.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества

Позовавания

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

12.9.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Cristian-Silviu Buşoi

10.10.2016

Разглеждане в комисия

12.10.2016

 

 

 

Дата на приемане

8.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

54

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Michel Dantin, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Peter Jahr, James Nicholson, Jasenko Selimovic, Bart Staes

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jens Nilsson, Marco Valli

  • [1]  http://www.who.int/substance_abuse/terminology/psychoactive_substances/en/
  • [2]  Нови психоактивни вещества в Европа: Иновативни правни решения, публикация ма ЕЦМНН, Лисабон, юни 2015 г., стр. 4

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества

Позовавания

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Дата на представяне на ЕП

29.8.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Michał Boni

3.10.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

17.10.2016

20.10.2016

17.11.2016

 

Дата на приемане

17.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Dalton, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

Дата на внасяне

30.11.2016

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Malin Björk, Lynn Boylan, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

3

0

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“