Διαδικασία : 2016/0261(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0359/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0359/2016

Συζήτηση :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2017 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0393

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 869kWORD 100k
30.11.2016
PE 589.454v02-00 A8-0359/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Michał Boni

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0547),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 168, παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0351/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016(1),

–  έχοντας ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0359/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση της παρακολούθησης, της έγκαιρης προειδοποίησης και της καταπολέμησης των εν λόγω απειλών.

(1)  Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες, οι οποίες ενδέχεται να έχουν πολυάριθμες εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις, καθώς και επιστημονικές χρήσεις, ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία, ιδίως λόγω της ποικιλομορφίας τους και της ταχύτητας με την οποία εμφανίζονται. Η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς των εν λόγω νέων προϊόντων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση των συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης, την αξιολόγηση των κινδύνων που εγκυμονούν οι ουσίες αυτές για την υγεία, την ασφάλεια και την κοινωνία, με σκοπό την εξεύρεση λύσεων όπως μέτρα μείωσης των κινδύνων για την καταπολέμηση των εν λόγω απειλών.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι ευπαθείς ομάδες, και ιδίως οι νέοι, εκτίθενται ιδιαίτερα στους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια, καθώς και στους κοινωνικούς κινδύνους που προκύπτουν από τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες που ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την κοινωνία σε ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο Ένωσης. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με την απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ15 [όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) …/…], δεδομένου ότι και οι δύο πράξεις αποσκοπούν στην αντικατάσταση του μηχανισμού που θεσπίστηκε στην απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

(3)  Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες που ενέχουν κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και την κοινωνία σε ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο Ένωσης. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με την απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ15 [όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) …/…], δεδομένου ότι και οι δύο πράξεις αποσκοπούν στην αντικατάσταση του μηχανισμού που θεσπίστηκε στην απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

__________________

__________________

5 Απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών (ΕΕ L 335 της 11.11.2004, σ. 8).

5 Απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών (ΕΕ L 335 της 11.11.2004, σ. 8).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οποιαδήποτε δράση της Ένωσης σχετικά με νέες ψυχοδραστικές ουσίες θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία.

(5)  Οποιαδήποτε δράση της Ένωσης σχετικά με νέες ψυχοδραστικές ουσίες θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία ή σε επαρκή στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες. Δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες μπορεί να είναι τόσο καινούριες που, αρχικά τουλάχιστον, να υπάρχουν πολύ περιορισμένα στοιχεία επιστημονικής έρευνας σχετικά με κινδύνους για τη δημόσια υγεία, είναι αναγκαίο να εφαρμόζονται ταχείες διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Δεν θα πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων για μια νέα ψυχοδραστική ουσία εάν αυτή υπόκειται σε αξιολόγηση δυνάμει του διεθνούς δικαίου ή εάν αποτελεί δραστική ουσία σε φάρμακο ή κτηνιατρικό φάρμακο.

(7)  Δεν θα πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων για μια νέα ψυχοδραστική ουσία εάν αυτή υπόκειται σε αξιολόγηση δυνάμει του διεθνούς δικαίου εκτός εάν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα σε επίπεδο Ένωσης που να υποδεικνύουν την ανάγκη για μια έκθεση αξιολόγησης των κινδύνων. Δεν θα πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων για μια νέα ψυχοδραστική ουσία εάν αποτελεί δραστική ουσία σε φάρμακο ή κτηνιατρικό φάρμακο.

Αιτιολόγηση

Ακόμη και αν η ουσία είναι υπό αξιολόγηση βάσει του διεθνούς δικαίου, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου συντρέχουν ειδικές συνθήκες στην ΕΕ και μια ουσία που δεν θεωρείται επικίνδυνη σε διεθνές επίπεδο θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρές απειλές στην ΕΕ, για τον λόγο αυτό και αν υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν κάτι τέτοιο, πρέπει να είναι δυνατόν να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης των κινδύνων. Η ίδια λογική εφαρμόστηκε από την θέση του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε το 2014 σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο απαλείφονται.

(2)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται.

Αιτιολόγηση

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 αφορά νέα τάση στη χρήση υπαρχόντων ψυχοδραστικών ουσιών και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα εθνικά σημεία επαφής του δικτύου Reitox και οι εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ παρέχουν εγκαίρως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με νέες ψυχοδραστικές ουσίες στο Κέντρο και στην Ευρωπόλ. Οι πληροφορίες σχετίζονται με τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση, τη χρήση και τους τρόπους χρήσης, τους δυνητικούς και εντοπισμένους κινδύνους, την παρασκευή, εκχύλιση, διανομή, διακίνηση, εμπορική, ιατρική και επιστημονική χρήση των εν λόγω ουσιών.

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα εθνικά σημεία επαφής του δικτύου Reitox και οι εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ παρέχουν εγκαίρως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με νέες ψυχοδραστικές ουσίες στο Κέντρο και στην Ευρωπόλ. Οι πληροφορίες σχετίζονται με τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση, τη χρήση και τους τρόπους χρήσης, τους δυνητικούς και εντοπισμένους κινδύνους, την παρασκευή, εκχύλιση, διανομή και τους διαύλους διανομής, τη διακίνηση και λαθρεμπορία, εμπορική, ιατρική και επιστημονική χρήση των εν λόγω ουσιών.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε συνεργασία με την Ευρωπόλ, το Κέντρο συλλέγει, αναλύει, αξιολογεί και γνωστοποιεί εγκαίρως τις εν λόγω πληροφορίες στα κράτη μέλη με στόχο να τους παράσχει τις πληροφορίες που χρειάζονται για την έγκαιρη προειδοποίηση και για να μπορέσει το Κέντρο να καταρτίσει την αρχική έκθεση ή τη συνδυασμένη αρχική έκθεση δυνάμει του άρθρου 5β.

Σε συνεργασία με την Ευρωπόλ, το Κέντρο συλλέγει, αναλύει, αξιολογεί και γνωστοποιεί εγκαίρως τις εν λόγω πληροφορίες στα κράτη μέλη και την Επιτροπή με στόχο να τους παράσχει τις πληροφορίες που χρειάζονται για την έγκαιρη προειδοποίηση και για να μπορέσει το Κέντρο να καταρτίσει την αρχική έκθεση ή τη συνδυασμένη αρχική έκθεση δυνάμει του άρθρου 5β.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 β – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε περίπτωση που το Κέντρο, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με απλή πλειοψηφία των κρατών μελών, θεωρήσει ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται σχετικά με μια νέα ψυχοδραστική ουσία, οι οποίες έχουν συλλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 5α σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη προκαλούν ανησυχίες ότι η νέα ψυχοδραστική ουσία ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για την υγεία ή για την κοινωνία σε επίπεδο Ένωσης, το Κέντρο καταρτίζει αρχική έκθεση σχετικά με τη νέα ψυχοδραστική ουσία.

1.  Σε περίπτωση που το Κέντρο, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με απλή πλειοψηφία των κρατών μελών, θεωρήσει ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται σχετικά με μια νέα ψυχοδραστική ουσία, οι οποίες έχουν συλλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 5α σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη προκαλούν ανησυχίες ότι η νέα ψυχοδραστική ουσία ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια ή για την κοινωνία σε επίπεδο Ένωσης, το Κέντρο καταρτίζει αμελλητί αρχική έκθεση σχετικά με τη νέα ψυχοδραστική ουσία.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5β – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α)   μια πρώτη εκτίμηση της φύσης ή της κλίμακας των κινδύνων για την υγεία και την κοινωνία που σχετίζονται με τη νέα ψυχοδραστική ουσία·

(α)   μια πρώτη εκτίμηση της φύσης ή της κλίμακας των κινδύνων για την υγεία, την κοινωνία ή την ασφάλεια που σχετίζονται με τη νέα ψυχοδραστική ουσία·

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5β – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ)  πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή εγκληματικών ομάδων στην παρασκευή και διανομή της νέας ψυχοδραστικής ουσίας·

(δ)  πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή εγκληματικών ομάδων στην ανάπτυξη, παρασκευή και διανομή της νέας ψυχοδραστικής ουσίας·

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5β – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το Κέντρο ζητεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το εάν, στην Ένωση ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, η νέα ψυχοδραστική ουσία είναι:

5.  Το Κέντρο ζητεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να παράσχει αμελλητί πληροφορίες σχετικά με το εάν, στην Ένωση ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, η νέα ψυχοδραστική ουσία είναι:

Αιτιολόγηση

Καθώς ένας από τους λόγους αυτής της έκθεσης είναι να καταστήσει τις διαδικασίες που περιορίζουν τις επικίνδυνες νέες ψυχοτρόπες ουσίες συνοπτικότερες και πιο αποτελεσματικές, οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σύμφωνα με το άρθρο 5β παράγραφος 8, η ενδελεχής συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 β – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Το Κέντρο ζητεί από την Ευρωπόλ να του παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή εγκληματικών ομάδων στην παρασκευή και διανομή της νέας ψυχοδραστικής ουσίας και σε οποιαδήποτε χρήση της.

6.  Το Κέντρο ζητεί από την Ευρωπόλ να του παράσχει αμελλητί πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή εγκληματικών ομάδων στην παρασκευή και διανομή καθώς και στους διαύλους διανομής, στη διακίνηση και λαθρεμπορία της νέας ψυχοδραστικής ουσίας και σε οποιαδήποτε χρήση της καθώς και άλλες συναφείς πληροφορίες σχετικά με τη νέα ψυχοδραστική ουσία.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 β – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Το Κέντρο ζητεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων να του παράσχουν τις πληροφορίες και τα δεδομένα που διαθέτουν σχετικά με τη νέα ψυχοδραστική ουσία.

7.  Το Κέντρο ζητεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων να του παράσχουν αμελλητί τις πληροφορίες και τα δεδομένα που διαθέτουν σχετικά με τη νέα ψυχοδραστική ουσία.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 β – παράγραφος 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Το Κέντρο συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που αφορούν τη χρήση των πληροφοριών που του γνωστοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και των πληροφοριών και με την προστασία εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών.

9.  Το Κέντρο συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που αφορούν τη χρήση των πληροφοριών που του γνωστοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα, με την ασφάλεια των δεδομένων και των πληροφοριών και με την προστασία εμπιστευτικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων δεδομένων ή εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ακολουθεί τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες που εγκρίθηκε το 2014.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 β – παράγραφος 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11.  Όταν το Κέντρο συλλέγει πληροφορίες για περισσότερες νέες ψυχοδραστικές ουσίες με παρόμοια χημική δομή, υποβάλλει στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο ξεχωριστές αρχικές εκθέσεις ή συνδυασμένες εκθέσεις σχετικά με περισσότερες νέες ψυχοδραστικές ουσίες, με την προϋπόθεση ότι τα χαρακτηριστικά της κάθε νέας ψυχοδραστικής ουσίας προσδιορίζονται σαφώς, εντός έξι εβδομάδων από την έκδοση της αρχικής έκθεσης.

11.  Όταν το Κέντρο συλλέγει πληροφορίες για περισσότερες νέες ψυχοδραστικές ουσίες που θεωρεί ότι έχουν παρόμοια χημική δομή, υποβάλλει στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο ξεχωριστές αρχικές εκθέσεις ή συνδυασμένες εκθέσεις σχετικά με περισσότερες νέες ψυχοδραστικές ουσίες, με την προϋπόθεση ότι τα χαρακτηριστικά της κάθε νέας ψυχοδραστικής ουσίας προσδιορίζονται σαφώς, εντός έξι εβδομάδων από την έκδοση της αρχικής έκθεσης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος είναι μια θετική προσθήκη στον κανονισμό, καθώς θα επιτρέψει στο Κέντρο να κάνει περισσότερα πράγματα ταυτόχρονα· ωστόσο, ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ των χημικών δομών των νέων ψυχοδραστικών ουσιών μπορεί ορισμένες φορές να καθορίζεται δύσκολα και, επομένως, θα πρέπει να εναπόκειται στο Κέντρο ο καθορισμός του κατά πόσον οι ουσίες μπορούν να θεωρηθούν αρκετά παρόμοιες ώστε να εξεταστούν στο πλαίσιο μιας συνδυασμένης έκθεσης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 γ – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της συνδυασμένης αρχικής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 5β παράγραφος 11, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το Κέντρο να αξιολογήσει τους δυνητικούς κινδύνους που ενέχουν περισσότερες νέες ψυχοδραστικές ουσίες με παρόμοια χημική δομή και να καταρτίσει συνδυασμένη έκθεση αξιολόγησης κινδύνων. Η συνδυασμένη αξιολόγηση κινδύνων διενεργείται από την επιστημονική επιτροπή του Κέντρου.

2.  Εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της συνδυασμένης αρχικής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 5β παράγραφος 11, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το Κέντρο να αξιολογήσει τους δυνητικούς κινδύνους που ενέχουν περισσότερες νέες ψυχοδραστικές ουσίες με παρόμοια χημική δομή και να καταρτίσει συνδυασμένη έκθεση αξιολόγησης κινδύνων. Η αξιολόγηση κινδύνων διενεργείται από την επιστημονική επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ακολουθεί τη λογική του άρθρου 5γ παράγραφος 2.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ)  ανάλυση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με τη νέα ψυχοδραστική ουσία, ιδίως όσον αφορά την οξεία και χρόνια τοξικότητά της, την επιρρέπεια σε κατάχρηση, τη δυνατότητά της να προκαλέσει τάση προς εξάρτηση και τις σωματικές, ψυχικές και συμπεριφορικές επιδράσεις της·

(γ)  ανάλυση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με τη νέα ψυχοδραστική ουσία, ιδίως όσον αφορά την οξεία και χρόνια τοξικότητά της, την επιρρέπεια σε κατάχρηση, τη δυνατότητά της να προκαλέσει τάση προς εξάρτηση και τις σωματικές, ψυχικές και συμπεριφορικές επιδράσεις της, συμπεριλαμβανομένων των αντενδείξεων για τη χρήση με άλλες ουσίες, εφόσον υπάρχουν·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ακολουθεί τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες που εγκρίθηκε το 2014.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ)  ανάλυση των κοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με τη νέα ψυχοδραστική ουσία, ιδίως των επιπτώσεων στην κοινωνική λειτουργικότητα, τη δημόσια τάξη και την εγκληματικότητα, και της συμμετοχής εγκληματικών ομάδων στην παρασκευή και διανομή της νέας ψυχοδραστικής ουσίας·

(δ)  ανάλυση των κοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με τη νέα ψυχοδραστική ουσία, ιδίως των επιπτώσεων στην κοινωνική λειτουργικότητα, τη δημόσια τάξη και την εγκληματικότητα, και της συμμετοχής εγκληματικών ομάδων στην ανάπτυξη, παρασκευή και διανομή καθώς και στους διαύλους διανομής, στη διακίνηση και λαθρεμπορία της νέας ψυχοδραστικής ουσίας·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 γ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επιστημονική επιτροπή αξιολογεί τους κινδύνους που ενέχει η νέα ψυχοδραστική ουσία ή ομάδα νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Η επιτροπή μπορεί να διευρυνθεί κατά την κρίση του διευθυντή, βάσει των συστάσεων του προέδρου της επιστημονικής επιτροπής, μέσω της συμπερίληψης εμπειρογνωμόνων που εκπροσωπούν τους επιστημονικούς τομείς που συμβάλλουν στη διασφάλιση της ισορροπημένης αξιολόγησης των κινδύνων της νέας ψυχοδραστικής ουσίας. Ο διευθυντής ορίζει τους εν λόγω εμπειρογνώμονες από έναν κατάλογο εμπειρογνωμόνων. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τον κατάλογο εμπειρογνωμόνων για μια τριετία.

Η επιστημονική επιτροπή αξιολογεί τους κινδύνους που ενέχει η νέα ψυχοδραστική ουσία ή ομάδα νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Η επιτροπή μπορεί να διευρυνθεί κατά την κρίση του διευθυντή, βάσει των συστάσεων του προέδρου της επιστημονικής επιτροπής, μέσω της συμπερίληψης εμπειρογνωμόνων που εκπροσωπούν τους επιστημονικούς τομείς που συμβάλλουν στη διασφάλιση της ισορροπημένης αξιολόγησης των κινδύνων της νέας ψυχοδραστικής ουσίας, συμπεριλαμβανομένου και ψυχολόγου με ειδίκευση σε θέματα εθισμού Ο διευθυντής ορίζει τους εν λόγω εμπειρογνώμονες από έναν κατάλογο εμπειρογνωμόνων. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τον κατάλογο εμπειρογνωμόνων για μια τριετία.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ακολουθεί τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες που εγκρίθηκε το 2014.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 δ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δεν διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων σε περίπτωση που η νέα ψυχοδραστική ουσία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αξιολόγησης στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή όταν η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την τοξικομανία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας έχει δημοσιεύσει την κριτική της ανασκόπηση μαζί με γραπτή σύσταση, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες που είναι νέες ή αφορούν ιδιαίτερα την Ένωση και δεν έχουν ληφθεί υπόψη από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

1.  Δεν διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων σε περίπτωση που η νέα ψυχοδραστική ουσία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αξιολόγησης στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή όταν η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την τοξικομανία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας έχει δημοσιεύσει την κριτική της ανασκόπηση μαζί με γραπτή σύσταση, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες διατίθενται επαρκή δεδομένα και επαρκείς πληροφορίες που υποδεικνύουν την ανάγκη για έκθεση αξιολόγησης κινδύνων σε ενωσιακό επίπεδο, οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αναφέρονται στην αρχική έκθεση.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ακολουθεί τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες που εγκρίθηκε το 2014.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 δ – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Δεν διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων σε περίπτωση που η νέα ψυχοδραστική ουσία έχει αξιολογηθεί στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, αλλά έχει αποφασιστεί να μην καταχωρισθεί στους πίνακες της ενιαίας σύμβασης για τα ναρκωτικά του 1961, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 1972, ή της σύμβασης για τις ψυχοτρόπους ουσίες του 1971, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες που είναι νέες ή αφορούν ιδιαίτερα την Ένωση.

2.  Δεν διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων σε περίπτωση που η νέα ψυχοδραστική ουσία έχει αξιολογηθεί στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, αλλά έχει αποφασιστεί να μην καταχωρισθεί στους πίνακες της ενιαίας σύμβασης για τα ναρκωτικά του 1961, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 1972, ή της σύμβασης για τις ψυχοτρόπους ουσίες του 1971, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες διατίθενται επαρκή δεδομένα και επαρκείς πληροφορίες που υποδεικνύουν την ανάγκη για έκθεση αξιολόγησης κινδύνων σε ενωσιακό επίπεδο, οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αναφέρονται στην αρχική έκθεση.

Αιτιολόγηση

Ακόμη και αν η ουσία είναι υπό αξιολόγηση βάσει του διεθνούς δικαίου, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου συντρέχουν ειδικές συνθήκες στην ΕΕ και μια ουσία που δεν θεωρείται επικίνδυνη σε διεθνές επίπεδο θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρές απειλές στην ΕΕ, για τον λόγο αυτό και αν υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν κάτι τέτοιο, πρέπει να είναι δυνατόν να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης των κινδύνων. Η ίδια λογική εφαρμόστηκε από την θέση του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε το 2014 σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες

9.11.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών θέτει σε κίνδυνο την υγεία και έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε χρόνο. Η ΠOΥ αναφέρει ότι οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες είναι ουσίες οι οποίες, όταν λαμβάνονται ή χορηγούνται στον οργανισμό ενός ανθρώπου, επηρεάζουν τις ψυχικές λειτουργίες, όπως π.χ. τη γνωστική ή τη συναισθηματική λειτουργία. O όρος αυτός και ο ισοδύναμός του όρος, ψυχοτρόπο φάρμακο, είναι ο πιο ουδέτερος και περιγραφικός όρος για ολόκληρη την κατηγορία των νόμιμων και παράνομων ουσιών, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την πολιτική για τα ναρκωτικά. O όρος «ψυχοδραστική» δε συνεπάγεται κατ’ ανάγκη δημιουργία εξάρτησης και στην καθομιλουμένη, συχνά παραλείπεται, όπως στις φράσεις « χρήση ναρκωτικών» ή «κατάχρηση ουσιών»(2).

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) είναι το σημείο αναφοράς για τη συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα κύρια καθήκοντα του Οργανισμού είναι να εκπονεί ετήσια έκθεση με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών στην Ευρώπη, με βάση μια σειρά τυποποιημένων εργαλείων υποβολής εκθέσεων, που έχουν τελειοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 20ετούς λειτουργίας του συστήματος.

H χρήση ουσιών, ειδικά μεταξύ των νέων, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως, ωστόσο, ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά σχετικά με την επικράτησή της. Η πρόταση της Επιτροπής έρχεται σε μια συγκυρία της οποίας προηγήθηκε η ταχεία αύξηση τα τελευταία έτη του αριθμού των νέων ψυχοδραστικών ουσιών που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά και διατίθενται σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά ναρκωτικών και κατά την οποία το ΕΚΠΝΤ παρακολουθεί περισσότερες από 450 ουσίες, δηλαδή περίπου διπλάσιες από τις ουσίες που ελέγχονται στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων για τον έλεγχο των ναρκωτικών των Ηνωμένων Εθνών(3).

Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι κατά την τελευταία πενταετία έχει αναφερθεί μια άνευ προηγουμένου αύξηση του αριθμού, των ειδών και της διαθεσιμότητας των νέων ψυχοδραστικών ουσιών σε επίπεδο Ένωσης, με συνολικό αριθμό 101 ουσιών που εντοπίστηκαν για πρώτη φορά και αναφέρθηκαν μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης κατά τη διάρκεια του έτους 2014, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση.

Η παρουσία ορισμένων από αυτές τις νέες ουσίες έχει διαπιστωθεί μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος αναφοράς, το οποίο περιλαμβάνει πολλαπλούς δείκτες παράλληλα με ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για μη ελεγχόμενες νέες ψυχοδραστικές ουσίες. Το ευρωπαϊκό σύστημα αναφοράς τυπικά καλύπτει και τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τη Νορβηγία και την Τουρκία.

Η νέα πρόταση, όπως και η προηγούμενη, αποσκοπεί στην ενίσχυση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ και της αξιολόγησης κινδύνων και στον εξορθολογισμό των διαδικασιών με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης και ταχύτερης ανάληψης δράσης.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκτιμά ότι, αν και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και τη συγκρισιμότητα, για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες όσον αφορά την παρακολούθηση της χρήσης ναρκωτικών και την πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ των χωρών, το φαινόμενο των νέων ψυχοδραστικών ουσιών διογκώνεται συνεχώς, γεγονός που το καθιστά πρόκληση.

H κατανόηση της φύσης και του μεγέθους των νέων ψυχοδραστικών ουσιών, καθώς και των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτό το φαινόμενο αναμένεται να επιτρέψει την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών παρέμβασης ή σχεδίων δράσης σε μακροπρόθεσμη βάση. Aν και υπάρχουν σήμερα διαρθρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές και τις τάσεις στην κατανάλωση ναρκωτικών στην Ευρώπη, δεν έχουν ακόμη κατανοηθεί επαρκώς οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης του ΕΚΠΝΤ, οι πιο συχνές νέες ψυχοδραστικές ουσίες που αναφέρονται από τους χρήστες ή εντοπίζονται είναι συνθετικά κανναβινοειδή και καθινόνες, ενώ ο συνδυασμός διαφόρων νέων ψυχοδραστικών ουσιών και η ανάμειξή τους με άλλα ναρκωτικά, κυρίως με κάνναβη και έκσταση, συνηθίζονται μεταξύ έμπειρων χρηστών ναρκωτικών.

H εκτίμηση της επικράτησης της χρήσης νέων ψυχοδραστικών ουσιών συνιστά πρόκληση, μεταξύ άλλων, λόγω των μεθοδολογικών και θεωρητικών ασυνεπειών. Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι, στο πλαίσιο των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες σχετικά με την τοξικότητα των νέων ψυχοδραστικών ουσιών και συναφή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδραση με άλλες ουσίες και προϋπάρχουσες παθήσεις. Η ταχεία αύξηση των νέων ψυχοδραστικών ουσιών προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία και θέτει νέες προκλήσεις όχι μόνο για τις κοινωνίες όσον αφορά την πρόληψη της τοξικομανίας και την χάραξη πολιτικής για την καταπολέμηση της χρήσης ουσιών, αλλά και στο πλαίσιο της κλινικής και εγκληματολογικής τοξικολογίας.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την άποψη ότι στην πορεία θα πρέπει επίσης να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι ασφάλειας που συνδέονται με τη νέα ψυχοδραστική ουσία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση της παρακολούθησης, της έγκαιρης προειδοποίησης και της καταπολέμησης των εν λόγω απειλών.

(1)  Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες, οι οποίες ενδέχεται να έχουν πολυάριθμες εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις, καθώς και επιστημονικές χρήσεις, ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία, ιδίως λόγω της ποικιλομορφίας τους και της ταχύτητας με την οποία εμφανίζονται. Η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς των εν λόγω νέων προϊόντων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση των συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης, την αξιολόγηση των κινδύνων που εγκυμονούν οι ουσίες αυτές για την υγεία, την ασφάλεια και την κοινωνία, με σκοπό την εξεύρεση λύσεων όπως μέτρα μείωσης των κινδύνων για την καταπολέμηση των εν λόγω απειλών.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Ο όρος «ψυχοδραστικές ουσίες» αναφέρεται σε μια ευρεία κατηγορία μη ελεγχόμενων ψυχοδραστικών ενώσεων ή στα προϊόντα που περιέχουν αυτές τις ενώσεις, που διατίθενται στο εμπόριο ως νόμιμες εναλλακτικές λύσεις έναντι γνωστών ελεγχόμενων ναρκωτικών και πωλούνται συνήθως μέσω του διαδικτύου ή σε εξειδικευμένα καταστήματα («smart shops» ή «head shops»).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Οι ψυχοδραστικές ουσίες ενδέχεται να διαφημίζονται με επιθετικές και εξελιγμένες στρατηγικές μάρκετινγκ και να πωλούνται στους καταναλωτές με σκοπίμως λανθασμένη σήμανση και με αναγραφόμενα συστατικά διαφορετικά από τα πραγματικά. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ληφθούν άμεσα μέτρα σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τα κράτη μέλη κοινοποιούν ολοένα και περισσότερες νέες ψυχοδραστικές ουσίες μέσω του μηχανισμού ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών που θεσπίστηκε στην κοινή δράση 97/396/ΔΕΥ που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για την αξιολόγηση των κινδύνων και τον έλεγχο των νέων συνθετικών ναρκωτικών και ενισχύθηκε περαιτέρω μέσω της απόφασης 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου14.

(2)  Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τα κράτη μέλη κοινοποιούν ολοένα και περισσότερες νέες ψυχοδραστικές ουσίες μέσω του μηχανισμού ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών που θεσπίστηκε στην κοινή δράση 97/396/ΔΕΥ που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για την αξιολόγηση των κινδύνων και τον έλεγχο των νέων συνθετικών ναρκωτικών και ενισχύθηκε περαιτέρω μέσω της απόφασης 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου14. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας («το Κέντρο»), τα κράτη μέλη κοινοποίησαν κατά τη διάρκεια του 2014, μέσω του εν λόγω μηχανισμού, 101 νέες ψυχοδραστικές ουσίες, οι οποίες δεν είχαν αναφερθεί στο παρελθόν.

__________________

__________________

13 Κοινή Δράση 97/396/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1997, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για την αξιολόγηση των κινδύνων και τον έλεγχο των νέων συνθετικών ναρκωτικών (ΕΕ L 167 της 25.6.1997, σ. 1).

13 Κοινή Δράση 97/396/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1997, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για την αξιολόγηση των κινδύνων και τον έλεγχο των νέων συνθετικών ναρκωτικών (ΕΕ L 167 της 25.6.1997, σ. 1).

14 Απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιολόγηση κινδύνων και τον έλεγχο νέων ψυχοτρόπων ουσιών (ΕΕ L 127 της 20.5.2005, σ. 32).

14 Απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιολόγηση κινδύνων και τον έλεγχο νέων ψυχοτρόπων ουσιών (ΕΕ L 127 της 20.5.2005, σ. 32).

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η Ευρωπόλ, στην ενδιάμεση αξιολόγηση απειλής όσον αφορά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα (SOCTA) για το 20151a, προειδοποιεί ότι οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες είναι σε θέση να αντιδρούν γρήγορα σε αλλαγές στη νομοθεσία και να αντιμετωπίζουν την απαγόρευση συγκεκριμένων ουσιών δημιουργώντας νέες μορφές ουσιών που δεν καλύπτονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία.

 

__________________

 

1α Interim SOCTA 2015: An update on Serious and Organised Crime in the EU.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι ευπαθείς ομάδες, και ιδίως οι νέοι, εκτίθενται ιδιαίτερα στους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια, καθώς και στους κοινωνικούς κινδύνους που προκύπτουν από τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες που ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την κοινωνία σε ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο Ένωσης. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με την απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ15 [όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) …/…], δεδομένου ότι και οι δύο πράξεις αποσκοπούν στην αντικατάσταση του μηχανισμού που θεσπίστηκε στην απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

(3)  Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες που ενέχουν κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και την κοινωνία σε ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο Ένωσης. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με την απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ15 [όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) …/…], δεδομένου ότι και οι δύο πράξεις αποσκοπούν στην αντικατάσταση του μηχανισμού που θεσπίστηκε στην απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

__________________

__________________

15 Απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών (ΕΕ L 335 της 11.11.2004, σ. 8).

15 Απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών (ΕΕ L 335 της 11.11.2004, σ. 8).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οποιαδήποτε δράση της Ένωσης σχετικά με νέες ψυχοδραστικές ουσίες θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία.

(5)  Οποιαδήποτε δράση της Ένωσης σχετικά με νέες ψυχοδραστικές ουσίες θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία ή σε επαρκή στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες. Δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες μπορεί να είναι τόσο καινούργιες που, αρχικά τουλάχιστον, να υπάρχουν πολύ περιορισμένα στοιχεία επιστημονικής έρευνας σχετικά με κινδύνους για τη δημόσια υγεία, είναι αναγκαίο να εφαρμόζονται ταχείες διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Δεν θα πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων για μια νέα ψυχοδραστική ουσία εάν αυτή υπόκειται σε αξιολόγηση δυνάμει του διεθνούς δικαίου ή εάν αποτελεί δραστική ουσία σε φάρμακο ή κτηνιατρικό φάρμακο.

(7)  Δεν θα πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων για μια νέα ψυχοδραστική ουσία εάν αυτή υπόκειται σε αξιολόγηση δυνάμει του διεθνούς δικαίου ή εάν αποτελεί δραστική ουσία σε φάρμακο ή κτηνιατρικό φάρμακο, εκτός εάν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένα ή μελέτες σε επίπεδο Ένωσης που να καταδεικνύουν την ανάγκη διενέργειας αυτής της αξιολόγησης.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο απαλείφονται.

(2)  Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται.

Αιτιολόγηση

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 αφορά νέα τάση στη χρήση υπαρχόντων ψυχοδραστικών ουσιών και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα εθνικά σημεία επαφής του δικτύου Reitox και οι εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ παρέχουν εγκαίρως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με νέες ψυχοδραστικές ουσίες στο Κέντρο και στην Ευρωπόλ. Οι πληροφορίες σχετίζονται με τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση, τη χρήση και τους τρόπους χρήσης, τους δυνητικούς και εντοπισμένους κινδύνους, την παρασκευή, εκχύλιση, διανομή, διακίνηση, εμπορική, ιατρική και επιστημονική χρήση των εν λόγω ουσιών.

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα εθνικά σημεία επαφής εντός του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία (Reitox) και οι εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ παρέχουν εγκαίρως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με μια διαφαινόμενη νέα ψυχοδραστική ουσία ή μείγμα στο Κέντρο και στην Ευρωπόλ. Οι πληροφορίες σχετίζονται με τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση, τη χρήση και τους τρόπους χρήσης, την επικρατέστερη χρήση, τους δυνητικούς και εντοπισμένους κινδύνους, την παρασκευή, εκχύλιση, διανομή και κανάλια διανομής, διακίνηση και τις διασυνοριακές παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, την εμπορική, ιατρική και επιστημονική χρήση των εν λόγω ουσιών.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε συνεργασία με την Ευρωπόλ, το Κέντρο συλλέγει, αναλύει, αξιολογεί και γνωστοποιεί εγκαίρως τις εν λόγω πληροφορίες στα κράτη μέλη με στόχο να τους παράσχει τις πληροφορίες που χρειάζονται για την έγκαιρη προειδοποίηση και για να μπορέσει το Κέντρο να καταρτίσει την αρχική έκθεση ή τη συνδυασμένη αρχική έκθεση δυνάμει του άρθρου 5β.

Σε συνεργασία με την Ευρωπόλ, το Κέντρο συλλέγει, αναλύει, αξιολογεί και γνωστοποιεί εγκαίρως τις εν λόγω πληροφορίες στα κράτη μέλη και την Επιτροπή με σκοπό να τους παράσχει τις πληροφορίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη μοντέλων έγκαιρης προειδοποίησης και για να μπορέσει το Κέντρο να καταρτίσει την αρχική έκθεση ή τη συνδυασμένη αρχική έκθεση δυνάμει του άρθρου 5β.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 β – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε περίπτωση που το Κέντρο, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με απλή πλειοψηφία των κρατών μελών, θεωρήσει ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται σχετικά με μια νέα ψυχοδραστική ουσία, οι οποίες έχουν συλλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 5α σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη προκαλούν ανησυχίες ότι η νέα ψυχοδραστική ουσία ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για την υγεία ή για την κοινωνία σε επίπεδο Ένωσης, το Κέντρο καταρτίζει αρχική έκθεση σχετικά με τη νέα ψυχοδραστική ουσία.

1.  Σε περίπτωση που το Κέντρο, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με απλή πλειοψηφία των κρατών μελών, θεωρήσει ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται σχετικά με μια νέα ψυχοδραστική ουσία, οι οποίες έχουν συλλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 5α σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη προκαλούν ανησυχίες ότι η νέα ψυχοδραστική ουσία ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια ή για την κοινωνία σε επίπεδο Ένωσης, το Κέντρο καταρτίζει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αρχική έκθεση σχετικά με τη νέα ψυχοδραστική ουσία.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 β – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  μια πρώτη εκτίμηση της φύσης ή της κλίμακας των κινδύνων για την υγεία και την κοινωνία που σχετίζονται με τη νέα ψυχοδραστική ουσία·

α)  μια πρώτη εκτίμηση της φύσης ή της κλίμακας των κινδύνων για την υγεία, την ασφάλεια και την κοινωνία που σχετίζονται με τη νέα ψυχοδραστική ουσία, συμπεριλαμβανομένων των αντενδείξεων για τη χρήση με άλλες ουσίες, εφόσον υπάρχουν·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  πληροφορίες σχετικά με την τοξικότητα της νέας ψυχοδραστικής ουσίας και συναφή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή της με άλλες ουσίες ή προϋπάρχουσες παθήσεις·

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 β – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή εγκληματικών ομάδων στην παρασκευή και διανομή της νέας ψυχοδραστικής ουσίας·

δ)  πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή εγκληματικών ομάδων στην ανάπτυξη, παρασκευή και διανομή της νέας ψυχοδραστικής ουσίας·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 β – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  πληροφορίες σχετικά με ομοιότητες και διαφορές με άλλες ουσίες με παρεμφερή χημική δομή ή φαρμακολογικές ιδιότητες·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 β – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το Κέντρο ζητεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το εάν, στην Ένωση ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, η νέα ψυχοδραστική ουσία είναι:

5.  Το Κέντρο ζητεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να παράσχει, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, πληροφορίες σχετικά με το εάν, στην Ένωση ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, η νέα ψυχοδραστική ουσία είναι:

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 β – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Το Κέντρο ζητεί από την Ευρωπόλ να του παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή εγκληματικών ομάδων στην παρασκευή και διανομή της νέας ψυχοδραστικής ουσίας και σε οποιαδήποτε χρήση της.

6.  Το Κέντρο ζητεί από την Ευρωπόλ να του παράσχει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή εγκληματικών ομάδων στην ανάπτυξη, παρασκευή, διανομή και προμήθεια της νέας ψυχοδραστικής ουσίας και σε οποιαδήποτε χρήση της.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 β – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Το Κέντρο ζητεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων να του παράσχουν τις πληροφορίες και τα δεδομένα που διαθέτουν σχετικά με τη νέα ψυχοδραστική ουσία.

7.  Το Κέντρο ζητεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων να του παράσχουν τις πληροφορίες και τα δεδομένα που διαθέτουν σχετικά με τη νέα ψυχοδραστική ουσία.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 β – παράγραφος 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11.  Όταν το Κέντρο συλλέγει πληροφορίες για περισσότερες νέες ψυχοδραστικές ουσίες με παρόμοια χημική δομή, υποβάλλει στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο ξεχωριστές αρχικές εκθέσεις ή συνδυασμένες εκθέσεις σχετικά με περισσότερες νέες ψυχοδραστικές ουσίες, με την προϋπόθεση ότι τα χαρακτηριστικά της κάθε νέας ψυχοδραστικής ουσίας προσδιορίζονται σαφώς, εντός έξι εβδομάδων από την έκδοση της αρχικής έκθεσης.

11.  Όταν το Κέντρο συλλέγει πληροφορίες για περισσότερες νέες ψυχοδραστικές ουσίες που θεωρεί ότι έχουν παρόμοια χημική δομή, υποβάλλει στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο ξεχωριστές αρχικές εκθέσεις ή συνδυασμένες εκθέσεις σχετικά με περισσότερες νέες ψυχοδραστικές ουσίες, με την προϋπόθεση ότι τα χαρακτηριστικά της κάθε νέας ψυχοδραστικής ουσίας προσδιορίζονται σαφώς, εντός έξι εβδομάδων από την έκδοση της αρχικής έκθεσης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος είναι μια θετική προσθήκη στον κανονισμό, καθώς θα επιτρέψει στο Κέντρο να κάνει περισσότερα πράγματα ταυτόχρονα· ωστόσο, ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ των χημικών δομών των νέων ψυχοδραστικών ουσιών μπορεί ορισμένες φορές να καθορίζεται δύσκολα και, επομένως, θα πρέπει να εναπόκειται στο Κέντρο ο καθορισμός του κατά πόσον οι ουσίες μπορούν να θεωρηθούν αρκετά παρόμοιες ώστε να εξεταστούν στο πλαίσιο μιας συνδυασμένης έκθεσης.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ανάλυση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με τη νέα ψυχοδραστική ουσία, ιδίως όσον αφορά την οξεία και χρόνια τοξικότητά της, την επιρρέπεια σε κατάχρηση, τη δυνατότητά της να προκαλέσει τάση προς εξάρτηση και τις σωματικές, ψυχικές και συμπεριφορικές επιδράσεις της·

γ)  ανάλυση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με τη νέα ψυχοδραστική ουσία, ιδίως όσον αφορά την οξεία και χρόνια τοξικότητά της, την επιρρέπεια σε κατάχρηση, τη δυνατότητά της να προκαλέσει τάση προς εξάρτηση και τις σωματικές, ψυχικές και συμπεριφορικές επιδράσεις της, καθώς και συναφή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των νέων ψυχοδραστικών ουσιών με άλλες ουσίες ή προϋπάρχουσες παθήσεις·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ανάλυση των κοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με τη νέα ψυχοδραστική ουσία, ιδίως των επιπτώσεων στην κοινωνική λειτουργικότητα, τη δημόσια τάξη και την εγκληματικότητα, και της συμμετοχής εγκληματικών ομάδων στην παρασκευή και διανομή της νέας ψυχοδραστικής ουσίας·

δ)  ανάλυση των κοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με τη νέα ψυχοδραστική ουσία, ιδίως των επιπτώσεων στην κοινωνική λειτουργικότητα, τη δημόσια τάξη και την εγκληματικότητα, και της συμμετοχής εγκληματικών ομάδων στην ανάπτυξη, παρασκευή και διανομή της νέας ψυχοδραστικής ουσίας·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  πληροφορίες σχετικά με την επικράτηση και τους τρόπους χρήσης της νέας ψυχοδραστικής ουσίας, τη διαθεσιμότητά της και την πιθανότητα διάδοσης της χρήσης της εντός της Ένωσης·

ε)  πληροφορίες σχετικά με την επικράτηση και τους τρόπους χρήσης της νέας ψυχοδραστικής ουσίας, τη διαθεσιμότητά της και την πιθανότητα διάδοσης της χρήσης της εντός της Ένωσης, με συνεκτίμηση όλων των πιθανών καναλιών διανομής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σκεπτικό της κατανάλωσής της·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  ανάλυση των κινδύνων για την ασφάλεια που συνδέονται με τη νέα ψυχοδραστική ουσία, ιδίως όσον αφορά την παρασκευή της, τις συνθήκες παρασκευής της και τα συστατικά που συνθέτουν την εν λόγω νέα ψυχοδραστική ουσία·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 γ – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  πληροφορίες σχετικά με την εμπορική και βιομηχανική χρήση της νέας ψυχοδραστικής ουσίας, την έκταση της εν λόγω χρήσης ή των εν λόγω χρήσεων, καθώς και τη χρήση της για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.

στ)  πληροφορίες σχετικά με την εμπορική και βιομηχανική χρήση της νέας ψυχοδραστικής ουσίας, την έκταση της εν λόγω χρήσης ή των εν λόγω χρήσεων, καθώς και τη χρήση της για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον κίνδυνο κακής χρήσης της ουσίας που έχει εγκριθεί για νόμιμους σκοπούς.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 γ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επιστημονική επιτροπή αξιολογεί τους κινδύνους που ενέχει η νέα ψυχοδραστική ουσία ή ομάδα νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Η επιτροπή μπορεί να διευρυνθεί κατά την κρίση του διευθυντή, βάσει των συστάσεων του προέδρου της επιστημονικής επιτροπής, μέσω της συμπερίληψης εμπειρογνωμόνων που εκπροσωπούν τους επιστημονικούς τομείς που συμβάλλουν στη διασφάλιση της ισορροπημένης αξιολόγησης των κινδύνων της νέας ψυχοδραστικής ουσίας. Ο διευθυντής ορίζει τους εν λόγω εμπειρογνώμονες από έναν κατάλογο εμπειρογνωμόνων. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τον κατάλογο εμπειρογνωμόνων για μια τριετία.

Η επιστημονική επιτροπή του Κέντρου αξιολογεί τους κινδύνους που ενέχει η νέα ψυχοδραστική ουσία ή ομάδα νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Η επιτροπή μπορεί να διευρυνθεί κατά την κρίση του διευθυντή, βάσει των συστάσεων του προέδρου της επιστημονικής επιτροπής, μέσω της συμπερίληψης εμπειρογνωμόνων που εκπροσωπούν τους επιστημονικούς τομείς που συμβάλλουν στη διασφάλιση της ισορροπημένης αξιολόγησης των κινδύνων της νέας ψυχοδραστικής ουσίας. Ο διευθυντής ορίζει τους εν λόγω εμπειρογνώμονες από έναν κατάλογο εμπειρογνωμόνων. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τον κατάλογο εμπειρογνωμόνων για μια τριετία.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 γ – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η επιστημονική επιτροπή διενεργεί την αξιολόγηση κινδύνων βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και οποιωνδήποτε άλλων συναφών επιστημονικών στοιχείων. Λαμβάνει υπόψη όλες τις γνώμες των μελών της. Το Κέντρο διοργανώνει τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων, προσδιορίζοντας μεταξύ άλλων τις μελλοντικές ανάγκες πληροφοριών και συναφείς μελέτες.

5.  Η επιστημονική επιτροπή του Κέντρου διενεργεί την αξιολόγηση κινδύνων βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και οποιωνδήποτε άλλων συναφών επιστημονικών στοιχείων. Λαμβάνει υπόψη όλες τις γνώμες των μελών της. Το Κέντρο διοργανώνει τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων, προσδιορίζοντας μεταξύ άλλων τις μελλοντικές ανάγκες πληροφοριών και συναφείς μελέτες.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

Άρθρο 5 δ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δεν διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων σε περίπτωση που η νέα ψυχοδραστική ουσία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αξιολόγησης στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή όταν η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την τοξικομανία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας έχει δημοσιεύσει την κριτική της ανασκόπηση μαζί με γραπτή σύσταση, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες που είναι νέες ή αφορούν ιδιαίτερα την Ένωση και δεν έχουν ληφθεί υπόψη από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

1.  Δεν διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων σε περίπτωση που η νέα ψυχοδραστική ουσία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αξιολόγησης στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή όταν η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την τοξικομανία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας έχει δημοσιεύσει την κριτική της ανασκόπηση μαζί με γραπτή σύσταση, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες υπάρχουν συναφή νέα αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν την ανάγκη κατάρτισης έκθεσης αξιολόγησης των κινδύνων σε επίπεδο Ένωσης και δεν έχουν ληφθεί υπόψη από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ανταλλαγή πληροφοριών, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

12.9.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Cristian-Silviu Buşoi

10.10.2016

Εξέταση στην επιτροπή

12.10.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Michel Dantin, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Peter Jahr, James Nicholson, Jasenko Selimovic, Bart Staes

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jens Nilsson, Marco Valli

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ανταλλαγή πληροφοριών, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

29.8.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Michał Boni

3.10.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

17.10.2016

20.10.2016

17.11.2016

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Dalton, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

 

 

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Malin Björk, Lynn Boylan, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

3

0

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

http://www.who.int/substance_abuse/terminology/psychoactive_substances/en/

(3)

New psychoactive substances in Europe: Innovative legal responses, EMCDDA Publication, Λισαβόνα, Ιούνιος 2015, σελίδα 4.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου