RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1920/2006 seoses uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabevahetuse, varajase hoiatamise süsteemi ja riskihindamismenetlusega

30.11.2016 - (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)) - ***I

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Michał Boni


Menetlus : 2016/0261(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0359/2016
Esitatud tekstid :
A8-0359/2016
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1920/2006 seoses uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabevahetuse, varajase hoiatamise süsteemi ja riskihindamismenetlusega

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0547),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 168 lõiget 5, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0351/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. oktoobri 2016. aasta arvamust[1],

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0359/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Uued psühhoaktiivsed ained võivad kujutada endast tõsist piiriülest terviseohtu, mis tingib vajaduse rangema järelevalve, varajase hoiatamise ja nende ohtude vastu võitlemise järele.

(1)  Uued psühhoaktiivsed ained, mida saab kasutada mitmel kaubanduslikul, tööstuslikul või teaduslikul eesmärgil, võivad kujutada endast tõsist piiriülest terviseohtu, eriti arvestades nende mitmekesisust ja esilekerkimise kiirust. Nende uudsete toodete turu kiire kasv on jätkuvalt probleemne, mis tingib vajaduse rangema järelevalve ja varajase hoiatamise süsteemide järele, et hinnata nende toodetega seotud tervise-, ohutus- ja sotsiaalseid riske ja töötada välja lahendused, näiteks riskivähendamismeetmed, nende ohtude vastu võitlemiseks.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Käesolevas määruses tuleks arvesse võtta asjaolu, et haavatavad rühmad ja eelkõige noored on eriti ohustatud uute psühhoaktiivsete ainete poolt põhjustatud tervise-, ohutus- ja sotsiaalsetest riskidest.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Selliste uute psühhoaktiivsete ainetega, mis kujutavad tervise- ja sotsiaalseid riske liidu tasandil, tuleks ka tegeleda liidu tasandil. Seega tuleb käesolevat ettepanekut lugeda koostoimes nõukogu raamotsusega 2004/757/JSK5 [mida on muudetud direktiiviga (EL) .../...], kuna mõlemad õigusaktid on ette nähtud asendama nõukogu otsusega 2005/387/JSK loodud mehhanismi.

(3)  Selliste uute psühhoaktiivsete ainetega, mis kujutavad tervise-, ohutus- ja sotsiaalseid riske liidu tasandil, tuleks ka tegeleda liidu tasandil. Seega tuleb käesolevat ettepanekut lugeda koostoimes nõukogu raamotsusega 2004/757/JSK5 [mida on muudetud direktiiviga (EL) .../...], kuna mõlemad õigusaktid on ette nähtud asendama nõukogu otsusega 2005/387/JSK loodud mehhanismi.

__________________

__________________

5 Nõukogu raamotsus 2004/757/JSK, 25. oktoober 2004, millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta (ELT L 335, 11.11.2004, lk 8).

5 Nõukogu raamotsus 2004/757/JSK, 25. oktoober 2004, millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta (ELT L 335, 11.11.2004, lk 8).

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlevad liidu mis tahes meetmed peaksid tuginema teaduslikele tõenditele.

(5)  Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlevad liidu mis tahes meetmed peaksid tuginema teaduslikele tõenditele või piisavatele andmetele riskide kohta, mida uued psühhoaktiivsed ained endast kujutavad. Kuna mõned psühhoaktiivsed ained võivad olla valdkonna jaoks nii uued, et vähemalt esialgu on nende puhul väga vähe teadusuuringutest pärinevaid andmeid rahvatervisele avalduvate ohtude kohta, on vaja korraldada kiire riskihindamismenetlus liidu tasandil.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Riskihindamist ei ole vaja teha uue psühhoaktiivse aine suhtes, mida hinnatakse rahvusvahelise õiguse alusel või mille puhul on tegemist ravimi või veterinaarravimi toimeainega.

(7)  Riskihindamist ei ole vaja teha uue psühhoaktiivse aine suhtes, mida hinnatakse rahvusvahelise õiguse alusel, välja arvatud juhul, kui liidu tasandil on piisavalt andmeid, mille kohaselt oleks riskihindamisaruanne vajalik. Riskihindamist ei ole vaja teha uue psühhoaktiivse aine suhtes, kui on tegemist ravimi või veterinaarravimi toimeainega.

Selgitus

Isegi kui ainet hinnatakse rahvusvahelise õiguse alusel, võib esineda juhtumeid, mil ELis on eritingimused ning aine, mida rahvusvahelisel tasandil ei peeta ohtlikuks, võib ELis kujutada endast tõsist ohtu, mis põhjusel ning sellele osutavate andmete olemasolu korral peaks olema võimalik koostada riskihindamisaruanne. Sama loogikat kohaldati Euroopa Parlamendi 2014. aastal vastu võetud seisukohas uute psühhoaktiivsete ainete määruse kohta.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2)  Artikli 5 lõikes 2 jäetakse välja teine ja kolmas lõik.

2)  Artikli 5 lõike 2 teine lõik jäetakse välja.

Selgitus

Määruse (EÜ) nr 1920/2006 artikli 5 lõike 2 kolmas lõik käsitleb uusi suundumusi olemasolevate psühhoaktiivsete ainete tarbimises ja tuleb seega alles jätta.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriik tagab, et Reitoxi riiklikud teabekeskused ja Europoli riiklik üksus esitavad keskusele ja Europolile õigeaegselt ja ilma põhjendamatu viivituseta kättesaadava teabe uute psühhoaktiivsete ainete kohta. Teave peab olema seotud nimetatud ainete avastamise ja tuvastamise, tarbimise, kasutusviiside, võimalike ja kindlakstehtud ohtude, valmistamise, eraldamise, levitamise, salakaubanduse ning kaubanduslikul, meditsiinilisel ja teaduslikul otstarbel kasutamise kohta.

Iga liikmesriik tagab, et Reitoxi riiklikud teabekeskused ja Europoli riiklik üksus esitavad keskusele ja Europolile õigeaegselt ja ilma põhjendamatu viivituseta kättesaadava teabe uute psühhoaktiivsete ainete kohta. Teave peab olema seotud nimetatud ainete avastamise ja tuvastamise, tarbimise, kasutusviiside, võimalike ja kindlakstehtud ohtude, valmistamise, eraldamise, levitamise ja turustusahelate, salakaubanduse ja smugeldamise ning kaubanduslikul, meditsiinilisel ja teaduslikul otstarbel kasutamise kohta.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5a – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Keskus kogub, analüüsib ja hindab nimetatud teavet koostöös Europoliga ning edastab selle õigeaegselt liikmesriikidele, et nende käsituses oleks teave, mis on vajalik varajase hoiatamise seisukohast ja selleks, et keskus saaks koostada esialgse aruande või kombineeritud esialgse aruande vastavalt artiklile 5b.“

Keskus kogub, analüüsib ja hindab nimetatud teavet koostöös Europoliga ning edastab selle õigeaegselt liikmesriikidele ja komisjonile, et nende käsutuses oleks teave, mis on vajalik varajase hoiatamise seisukohast ja selleks, et keskus saaks koostada esialgse aruande või kombineeritud esialgse aruande vastavalt artiklile 5b.“

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5b – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui keskus, komisjon või nõukogu leiab liikmesriikide lihthäälteenamuse alusel, et uue psühhoaktiivse aine kohta ühelt või mitmelt liikmesriigilt artikli 5a kohaselt saadud teave tekitab kahtlusi, et uus psühhoaktiivne aine võib kujutada tervise- ja sotsiaalseid riske kogu liidus, koostab keskus uue psühhoaktiivse aine kohta esialgse aruande.

1.  Kui keskus, komisjon või nõukogu leiab liikmesriikide lihthäälteenamuse alusel, et uue psühhoaktiivse aine kohta ühelt või mitmelt liikmesriigilt artikli 5a kohaselt saadud teave tekitab kahtlusi, et uus psühhoaktiivne aine võib kujutada tervise-, ohutus- või sotsiaalseid riske kogu liidus, koostab keskus ilma põhjendamatu viivituseta uue psühhoaktiivse aine kohta esialgse aruande.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5b – lõige 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)   esimesed viited uue psühhoaktiivse ainega seotud tervise- ja sotsiaalsete riskide laadist või ulatusest;

(a)   esimesed viited uue psühhoaktiivse ainega seotud tervise-, sotsiaalsete või ohutusriskide laadist või ulatusest;

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5b – lõige 2 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  teave kuritegelike rühmituste osalemise kohta uue psühhoaktiivse aine valmistamises ja levitamises;

(d)  teave kuritegelike rühmituste osalemise kohta uue psühhoaktiivse aine väljatöötamises, valmistamises ja levitamises;

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5b – lõige 5 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Keskus küsib Euroopa Ravimiametilt teavet selle kohta, kas uus psühhoaktiivne aine on liidus või mõnes liikmesriigis:

5.  Keskus küsib Euroopa Ravimiametilt ilma põhjendamatu viivituseta teavet selle kohta, kas uus psühhoaktiivne aine on liidus või mõnes liikmesriigis:

Selgitus

Käesoleva raporti üheks põhjuseks on ohtlike uute psühhoaktiivsete ainete piiramist käsitlevate menetluste lühendamine ja tõhustamine ning seetõttu tuleks teavet anda põhjendamatu viivituseta. Artikli 5b lõike 8 kohaselt lisatakse koostöö üksikasjad keskuse ja Euroopa Ravimiameti vahelisse koostöökokkuleppesse.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5b – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Keskus küsib Europolilt teavet kuritegelike rühmituste osalemise kohta uue psühhoaktiivse aine valmistamises ja levitamises ning uue psühhoaktiivse aine mis tahes viisil kasutamises.

6.  Keskus küsib Europolilt ilma põhjendamatu viivituseta teavet kuritegelike rühmituste osalemise kohta uue psühhoaktiivse aine valmistamises, levitamises ja turustusahelates, salakaubanduses ja smugeldamises ning uue psühhoaktiivse aine mis tahes viisil kasutamises, ja muud olulist teavet uue psühhoaktiivse aine kohta.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5b – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Keskus küsib Euroopa Kemikaaliametilt ja Euroopa Toiduohutusametilt nende käsutuses oleva teabe ja andmete esitamist uue psühhoaktiivse aine kohta.

7.  Keskus küsib Euroopa Kemikaaliametilt, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuselt ja Euroopa Toiduohutusametilt ilma põhjendamatu viivituseta nende käsutuses oleva teabe ja andmete esitamist uue psühhoaktiivse aine kohta.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5b – lõige 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Keskus järgib teabe kasutamisele seatud tingimusi, mis talle on edastatud, sealhulgas teabeturbe ja andmekaitse ning konfidentsiaalse äriteabe kaitsega seotud tingimusi.

9.  Keskus järgib teabe kasutamisele seatud tingimusi, mis talle on edastatud, sealhulgas dokumentidele juurdepääsu, teabeturbe ja andmekaitse ning konfidentsiaalsete andmete, sealhulgas tundlike andmete ja konfidentsiaalse äriteabe kaitsega seotud tingimusi.

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus järgitakse Euroopa Parlamendi 2014. aastal vastu võetud seisukohta uute psühhoaktiivsete ainete määruse kohta.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5b – lõige 11

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11.  Kui keskus kogub teavet mitme ühesuguse keemilise struktuuriga uue psühhoaktiivse aine kohta, esitab ta komisjonile ja nõukogule kuue nädala jooksul alates esialgse aruande algatamisest eraldi esialgsed aruanded või kombineeritud aruanded mitme uue psühhoaktiivse aine kohta, tingimusel et iga uue psühhoaktiivse aine omadused on selgelt kindlaks määratud.

11.  Kui keskus kogub teavet mitme uue psühhoaktiivse aine kohta, mida ta käsitab ühesuguse keemilise struktuuriga ainetena, esitab ta komisjonile ja nõukogule kuue nädala jooksul alates esialgse aruande algatamisest eraldi esialgsed aruanded või kombineeritud aruanded mitme uue psühhoaktiivse aine kohta, tingimusel et iga uue psühhoaktiivse aine omadused on selgelt kindlaks määratud.

Selgitus

See lõige on määrusele positiivne täiendus, kuna see võimaldab keskusel korraga rohkem teha, kuid mõnikord on uute psühhoaktiivsete ainete keemilise struktuuri sarnasuse ulatust raske kindlaks teha, seega peaks keskus otsustama, kas aineid võib pidada piisavalt sarnaseks, et käsitada neid kombineeritud aruandes.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5c – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kahe nädala jooksul pärast artikli 5b lõikes 11 kirjeldatud esialgse kombineeritud aruande kättesaamist võib komisjon paluda keskusel hinnata sarnase keemilise struktuuriga mitme uue psühhoaktiivse aine põhjustatavaid võimalikke riske ja koostada kombineeritud riskihindamisaruande. Kombineeritud riskihindamise teeb keskuse teaduskomitee.

2.  Kahe nädala jooksul pärast artikli 5b lõikes 11 kirjeldatud esialgse kombineeritud aruande kättesaamist võib komisjon paluda keskusel hinnata sarnase keemilise struktuuriga mitme uue psühhoaktiivse aine põhjustatavaid võimalikke riske ja koostada kombineeritud riskihindamisaruande. Kombineeritud riskihindamise teeb teaduskomitee.

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus järgitakse artikli 5c lõike 2 loogikat.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5c – lõige 3 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  uue psühhoaktiivse ainega seotud terviseriskide analüüs, eelkõige seoses aine ägeda ja kroonilise mürgisusega, ületarbimisohuga, võimega tekitada sõltuvust, füüsilise ja vaimse toimega ning mõjuga käitumisele;

(c)  uue psühhoaktiivse ainega seotud terviseriskide analüüs, eelkõige seoses aine ägeda ja kroonilise mürgisusega, ületarbimisohuga, võimega tekitada sõltuvust, füüsilise ja vaimse toimega ning mõjuga käitumisele, sealhulgas võimalikud vastunäidustused kasutamiseks koos teiste ainetega;

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus järgitakse Euroopa Parlamendi 2014. aastal vastu võetud seisukohta uute psühhoaktiivsete ainete määruse kohta.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5c – lõige 3 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  uue psühhoaktiivse ainega seotud sotsiaalsete riskide analüüs, mis käsitleb eelkõige mõju sotsiaalsele toimetulekule, avalikule korrale ja kuritegevusele ning kuritegelike rühmituste osalemist uue psühhoaktiivse aine valmistamises ja levitamises;

(d)  uue psühhoaktiivse ainega seotud sotsiaalsete riskide analüüs, mis käsitleb eelkõige mõju sotsiaalsele toimetulekule, avalikule korrale ja kuritegevusele ning kuritegelike rühmituste osalemist uue psühhoaktiivse aine väljatöötamises, valmistamises, levitamises ja turustusahelates, salakaubanduses ja smugeldamises;

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5c – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teaduskomitee hindab uue psühhoaktiivse aine või ainete rühmaga seotud riske. Direktor võib teaduskomitee eesistuja nõuannete järgi toimides komitee koosseisu vajaduse korral suurendada, kaasates eksperte, kes esindavad uue psühhoaktiivse ainega seotud riskide tasakaalustatud hindamiseks olulisi teadusvaldkondi. Direktor määrab nad ekspertide nimekirjast. Haldusnõukogu kinnitab ekspertide nimekirja iga kolme aasta tagant.

Teaduskomitee hindab uue psühhoaktiivse aine või ainete rühmaga seotud riske. Direktor võib teaduskomitee eesistuja nõuannete järgi toimides komitee koosseisu vajaduse korral suurendada, kaasates eksperte, sealhulgas sõltuvusele spetsialiseerunud psühholoogi, kes esindavad uue psühhoaktiivse ainega seotud riskide tasakaalustatud hindamiseks olulisi teadusvaldkondi. Direktor määrab nad ekspertide nimekirjast. Haldusnõukogu kinnitab ekspertide nimekirja iga kolme aasta tagant.

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus järgitakse Euroopa Parlamendi 2014. aastal vastu võetud seisukohta uute psühhoaktiivsete ainete määruse kohta.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5d – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Riskihindamist ei tehta, kui uue psühhoaktiivse aine hindamine ÜRO süsteemis on lõppstaadiumis, st kui Maailma Terviseorganisatsiooni narkosõltuvuse ekspertkomisjon on avaldanud oma kriitilise analüüsi koos kirjaliku soovitusega, välja arvatud juhul, kui saadakse olulist uut või liidu jaoks erilise tähtsusega teavet, mida ÜRO süsteemis ei ole arvesse võtnud.

1.  Riskihindamist ei tehta, kui uue psühhoaktiivse aine hindamine ÜRO süsteemis on lõppstaadiumis, st kui Maailma Terviseorganisatsiooni narkosõltuvuse ekspertkomisjon on avaldanud oma kriitilise analüüsi koos kirjaliku soovitusega, välja arvatud juhul, kui saadakse piisavaid andmeid ja teavet, mille kohaselt oleks vajalik liidu tasandil riskihindamisaruanne, mille põhjused esitatakse esialgses aruandes.

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus järgitakse Euroopa Parlamendi 2014. aastal vastu võetud seisukohta uute psühhoaktiivsete ainete määruse kohta.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5d – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Riskianalüüsi ei tehta, kui uut psühhoaktiivset ainet on ÜRO süsteemi raames hinnatud, kuid on otsustatud jätta uus psühhoaktiivne aine ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooni (mida on muudetud 1972. aasta protokolliga) või ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni loetelusse lisamata, välja arvatud juhul, kui selle kohta on olulist uut või liidu jaoks erilise tähtsusega teavet.

2.  Riskianalüüsi ei tehta, kui uut psühhoaktiivset ainet on ÜRO süsteemi raames hinnatud, kuid on otsustatud jätta uus psühhoaktiivne aine ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooni (mida on muudetud 1972. aasta protokolliga) või ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni loetelusse lisamata, välja arvatud juhul, kui selle kohta on piisavaid andmeid ja teavet, mille kohaselt oleks vajalik liidu tasandil riskihindamisaruanne, mille põhjused esitatakse esialgses aruandes.

Selgitus

Isegi kui ainet hinnatakse rahvusvahelise õiguse alusel, võib esineda juhtumeid, mil ELis on eritingimused ning aine, mida rahvusvahelisel tasandil ei peeta ohtlikuks, võib ELis kujutada endast tõsist ohtu, mis põhjusel ning sellele osutavate andmete olemasolu korral peaks olema võimalik koostada riskihindamisaruanne. Sama loogikat kohaldati Euroopa Parlamendi 2014. aastal vastu võetud seisukohas uute psühhoaktiivsete ainete määruse kohta.

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (9.11.2016)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1920/2006 seoses uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabevahetuse, varajase hoiatamise süsteemi ja riskihindamismenetlusega
(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

Arvamuse koostaja: Cristian-Silviu Buşoi

LÜHISELGITUS

Psühhoaktiivsete ainete kasutamine on saamas juba üldiselt tuntuks selle poolest, et see kahjustab tervist ja põhjustab iga aasta miljonite inimeste surma. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) sedastab, et uued psühhoaktiivsed ained on sellised ained, mis mõjutavad manustatult või inimeste organismi toimetatuna mentaalseid protsesse, näiteks taju või afekti. Kõnealune termin ja selle ekvivalent „psühhotroopne aine“ on uimastipoliitikale huvi pakkuva (seaduslike ja ebaseaduslike) ainete klassi kõige neutraalsem ja kirjeldavam termin. „Psühhoaktiivne“ ei tähenda tingimata „sõltuvust tekitav“ ning tavakõnepruugist jäetakse see sageli välja ning räägitakse uimastikasutusest või ainete kuritarvitamisest.[1]

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) on liidus Euroopa uimastiolukorra kohta teabe kogumise, analüüsimise ja levitamise lähtepunkt. Ameti keskne ülesanne on koostada iga-aastane aruanne uimastikasutust Euroopas käsitlevate viimaste kättesaadavate andmete kohta, võttes aluseks standarditud teavitusvahendite kogumi, mida on süsteemi 20aastase toimimisaja jooksul täiustatud.

Uimastikasutus ja uimastikasutus noorte seas on oluline rahvatervise probleem terves maailmas, samas on selle levimusest vähe teada. Komisjoni ettepanek tuleb ajal, mil viimase paari aasta jooksul on kättesaadavate ja Euroopa uimastiturule pääsenud uute psühhoaktiivsete ainete arv kiiresti kasvanud, kusjuures EMCDDA jälgib enam kui 450 ainet, mis on ligi kaks korda rohkem kui ÜRO rahvusvaheliste uimastikontrolli konventsioonide raames kontrollitavate ainete arv[2].

Arvamuse koostaja sedastab, et viimase viie aasta jooksul on antud teada uute psühhoaktiivsete ainete arvu, liigi ja kättesaadavuse enneolematust kasvusuundumusest liidu tasandil, kusjuures viimase aruande kohaselt anti 2014. aastal varajase hoiatamise süsteemi kaudu teada kokku 101st esmakordselt tuvastatud ainest.

Mõne uue aine olemasolu on tehtud kindlaks Euroopa teavitussüsteemi kaudu, mis koosneb lisaks kontrollimata uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatamise süsteemile ka paljudest näitajatest. Euroopa teavitussüsteem hõlmab ametlikult kõiki Euroopa Liidu (EL) liikmesriike, Norrat ja Türgit.

Nii uue kui ka varasemate ettepanekute eesmärk on tugevdada ELi varajase hoiatamise süsteemi ja riskihindamismenetlust ning sujundada menetlusi tulemuslikuma ja kiirema tegutsemise tagamiseks.

Arvamuse koostaja hindab seda, kui palju on tehtud tööd andmete kvaliteedi ja võrreldavuse täiustamiseks, uimastikasutuse jälgimisega seotud raskuste ületamiseks ja riikidevaheliste võrdluste loomiseks, kuid uute psühhoaktiivsete ainete kasutus kasvab jätkuvalt, mis tekitab probleeme.

Uute psühhoaktiivsete ainete olemuse ja ulatuse ning neile kaasa aitavate tegurite mõistmine peaks pikas perspektiivis võimaldama tõhusate sekkumisstrateegiate või tegevuskavade väljatöötamist. Praeguseks on kättesaadav korrastatud teave uimastikasutuse mustrite ja suundumuste kohta Euroopas, kuid uute psühhoaktiivsete ainete kasutust mõjutavate tegurite muster on veel vähe tuntud. EMCDDA aruande järelduste kohaselt on uued psühhoaktiivsed ained, millest antakse kõige sagedamini teada või mida kõige sagedamini tuvastatakse, sünteetilised kannabinoidid ja katinoonid, ja et erinevate uute psühhoaktiivsete ainete kasutamine kombinatsioonis ja segatuna ka teiste uimastitega, enamasti kanepi ja ecstasyga, on kogenud uimastikasutajate seas tavapärane.

Uute psühhoaktiivsete ainete levimuse hindamine on problemaatiline ka metoodiliste ja teoreetiliste ebakõlade tõttu. Arvamuse koostaja on arvamusel, et rahvatervise ohtude puhul tuleks arvesse võtta ka teavet uute psühhoaktiivsete ainete toksilisuse kohta ning asjakohaseid tõendeid koostoime kohta teiste ainetega ja varasemaid terviseprobleeme. Uute psühhoaktiivsete ainete kiire kasv tekitab üha suuremat muret ja uusi probleeme mitte ainult ühiskonnale ning seoses uimastite ennetamisega ja sellise poliitika elluviimisega, mille abil võideldakse uimastikasutuse vastu, vaid ka kliinilisele ja kohtumeditsiinilisele toksikoloogiale.

Arvamuse koostaja leiab, et protsessi käigus tuleks samuti hinnata uue psühhoaktiivse ainega seotud ohutusriske.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Uued psühhoaktiivsed ained võivad kujutada endast tõsist piiriülest terviseohtu, mis tingib vajaduse rangema järelevalve, varajase hoiatamise ja nende ohtude vastu võitlemise järele.

(1)  Uued psühhoaktiivsed ained, mida saab kasutada mitmel kaubanduslikul, tööstuslikul või teaduslikul eesmärgil, võivad kujutada endast tõsist piiriülest terviseohtu, eriti arvestades nende mitmekesisust ja esilekerkimise kiirust. Nende uudsete toodete turu kiire kasv on jätkuvalt probleemne, mis tingib vajaduse rangema järelevalve ja varajase hoiatamise süsteemide järele, et hinnata nende toodetega seotud tervise-, ohutus- ja sotsiaalseid riske ja töötada välja reageeringud, näiteks riskivähendamismeetmed, nende ohtude vastu võitlemiseks.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Mõiste psühhoaktiivsed ained hõlmab ulatuslikku rühma reguleerimata psühhoaktiivseid ühendeid või neid sisaldavaid tooteid, mida turustatakse legaalse alternatiivina tuntud kontrollitud ravimitele ning mida tavaliselt müüakse internetis või siis teatud poodides (smart shop, head shop).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Psühhoaktiivseid aineid võidakse reklaamida agressiivse ja peene turundusstrateegia abil ja neid võidakse müüa tarbijatele tahtliku valemärgistusega ning koostisosade loeteluga, mis erineb tegelikust koostisest. Seetõttu on vaja kiiresti liidu tasandil meetmeid võtta.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Viimastel aastatel on järjest kasvanud nende uute psühhoaktiivsete ainete arv, millest liikmesriigid on teatanud teabe kiire vahetamise mehhanismi kaudu, mis loodi ühismeetmega 97/396/JSK, mille nõukogu võttis vastu Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel uusi sünteetilisi uimasteid käsitleva teabe vahetuse, riskihindamise ja kontrolli kohta13 ning mida tõhustati veelgi nõukogu otsusega 2005/387/JSK14.

(2)  Viimastel aastatel on järjest kasvanud nende uute psühhoaktiivsete ainete arv, millest liikmesriigid on teatanud teabe kiire vahetamise mehhanismi kaudu, mis loodi ühismeetmega 97/396/JSK, mille nõukogu võttis vastu Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel uusi sünteetilisi uimasteid käsitleva teabe vahetuse, riskihindamise ja kontrolli kohta13 ning mida tõhustati veelgi nõukogu otsusega 2005/387/JSK14. Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (edaspidi „keskus“) andmetel teatasid liikmesriigid selle mehhanismi kaudu 2014. aastal 101 uuest psühhoaktiivsest ainest, millest varem ei olnud teatatud.

__________________

__________________

13 Nõukogu 16. juuni 1997. aasta ühismeede 97/396/JSK uusi sünteetilisi uimastiteid käsitleva teabe vahetuse, riskihindamise ja kontrolli kohta (EÜT L 167, 25.6.1997, lk 1).

13 Nõukogu 16. juuni 1997. aasta ühismeede 97/396/JSK uusi sünteetilisi uimastiteid käsitleva teabe vahetuse, riskihindamise ja kontrolli kohta (EÜT L 167, 25.6.1997, lk 1).

14 Nõukogu 10. mai 2005. aasta otsus 2005/387/JSK uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe vahetuse, riski hindamise ja kontrolli kohta (ELT L 127, 20.5.2005, lk 32).

14 Nõukogu 10. mai 2005. aasta otsus 2005/387/JSK uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe vahetuse, riski hindamise ja kontrolli kohta (ELT L 127, 20.5.2005, lk 32).

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Europol hoiatas oma raske ja organiseeritud kuritegevuse põhjustatud ohtude 2015. aasta vahehinnangus1 a asjaolu eest, et kuritegelikud organisatsioonid on võimelised õigusaktide muutmisele kiiresti reageerima ja vastama teatavate ainete keelustamisele uute ühendite loomisega, mis ei ole liidu või siseriiklike õigusaktidega reguleeritud.

 

__________________

 

1 a Interim SOCTA 2015: An update on Serious and Organised Crime in the EU.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Käesolevas määruses tuleks arvesse võtta asjaolu, et haavatavad rühmad ja eelkõige noored on eriti ohustatud uute psühhoaktiivsete ainete poolt põhjustatud tervise-, sotsiaalsetest ja ohutusriskidest.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Selliste uute psühhoaktiivsete ainetega, mis kujutavad tervise- ja sotsiaalseid riske liidu tasandil, tuleks ka tegeleda liidu tasandil. Seega tuleb käesolevat ettepanekut lugeda koostoimes nõukogu raamotsusega 2004/757/JSK [mida on muudetud direktiiviga (EL) .../...], kuna mõlemad õigusaktid on ette nähtud asendama nõukogu otsusega 2005/387/JSK loodud mehhanismi.

(3)  Selliste uute psühhoaktiivsete ainetega, mis kujutavad tervise-, ohutus- ja sotsiaalseid riske liidu tasandil, tuleks ka tegeleda liidu tasandil. Seega tuleb käesolevat ettepanekut lugeda koostoimes nõukogu raamotsusega 2004/757/JSK15 [mida on muudetud direktiiviga (EL) .../...], kuna mõlemad õigusaktid on ette nähtud asendama nõukogu otsusega 2005/387/JSK loodud mehhanismi.

__________________

__________________

15 Nõukogu raamotsus 2004/757/JSK, 25. oktoober 2004, millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta (ELT L 335, 11.11.2004, lk 8).

15 Nõukogu raamotsus 2004/757/JSK, 25. oktoober 2004, millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta (ELT L 335, 11.11.2004, lk 8).

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlevad liidu mis tahes meetmed peaksid tuginema teaduslikele tõenditele.

(5)  Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlevad liidu mis tahes meetmed peaksid tuginema teaduslikele tõenditele või piisavatele andmetele riskide kohta, mida uued psühhoaktiivsed ained endast kujutavad. Kuna mõned psühhoaktiivsed ained võivad olla valdkonna jaoks nii uued, et vähemalt esialgu on nende puhul väga vähe teadusuuringutest pärinevaid andmeid rahvatervisele avalduvate ohtude kohta, on vaja korraldada kiire riskihindamismenetlus liidu tasandil.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Riskihindamist ei ole vaja teha uue psühhoaktiivse aine suhtes, mida hinnatakse rahvusvahelise õiguse alusel või mille puhul on tegemist ravimi või veterinaarravimi toimeainega.

(7)  Riskihindamist ei ole vaja teha uue psühhoaktiivse aine suhtes, mida hinnatakse rahvusvahelise õiguse alusel või mille puhul on tegemist ravimi või veterinaarravimi toimeainega, välja arvatud juhul, kui liidu tasandil on saadaval piisavalt teaduslikke tõendeid, andmeid või uuringuid, mis osutavad niisuguse hindamise vajalikkusele.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 5 lõikes 2 jäetakse välja teine ja kolmas lõik.

2.  Artikli 5 lõike 2 teine lõik jäetakse välja.

Selgitus

Määruse (EÜ) nr 1920/2006 artikli 5 lõike 2 kolmas lõik käsitleb uusi suundumusi olemasolevate psühhoaktiivsete ainete tarbimises ja tuleb seega alles jätta.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5a –lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriik tagab, et Reitoxi riiklikud teabekeskused ja Europoli riiklik üksus esitavad keskusele ja Europolile õigeaegselt ja ilma põhjendamatu viivituseta kättesaadava teabe uute psühhoaktiivsete ainete kohta. Teave peab olema seotud nimetatud ainete avastamise ja tuvastamise, tarbimise, kasutusviiside, võimalike ja kindlakstehtud ohtude, valmistamise, eraldamise, levitamise, salakaubanduse ning kaubanduslikul, meditsiinilisel ja teaduslikul otstarbel kasutamise kohta.

Iga liikmesriik tagab, et Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Teabevõrgu („Reitox“) riiklikud teabekeskused ja Europoli riiklikud üksused esitavad keskusele ja Europolile õigeaegselt ja ilma põhjendamatu viivituseta kättesaadava teabe arvatavate uute psühhoaktiivsete ainete või segude kohta. Teave tuleb esitada nimetatud ainete avastamise ja tuvastamise, kasutamise ja kasutusviiside, levimuse, võimalike ja kindlakstehtud ohtude, valmistamise, eraldamise, turustamise ja turustusahelate, salakaubanduse ja piiriüleste ülemaailmsete tarneahelate ning kaubanduslikul, meditsiinilisel ja teaduslikul otstarbel kasutamise kohta.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5a – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Keskus kogub, analüüsib ja hindab nimetatud teavet koostöös Europoliga ning edastab selle õigeaegselt liikmesriikidele, et nende käsituses oleks teave, mis on vajalik varajase hoiatamise seisukohast ja selleks, et keskus saaks koostada esialgse aruande või kombineeritud esialgse aruande vastavalt artiklile 5b.

Keskus kogub, analüüsib ja hindab nimetatud teavet koostöös Europoliga ning edastab selle õigeaegselt liikmesriikidele ja komisjonile, eesmärgiga anda liikmesriikidele ja komisjonile teavet, mis on vajalik varajase hoiatamise mudelite väljatöötamiseks ja selleks, et keskus saaks koostada esialgse aruande või kombineeritud esialgse aruande vastavalt artiklile 5b.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5b – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui keskus, komisjon või nõukogu leiab liikmesriikide lihthäälteenamuse alusel, et uue psühhoaktiivse aine kohta ühelt või mitmelt liikmesriigilt artikli 5a kohaselt saadud teave tekitab kahtlusi, et uus psühhoaktiivne aine võib kujutada tervise- ja sotsiaalseid riske kogu liidus, koostab keskus uue psühhoaktiivse aine kohta esialgse aruande.

1.  Kui keskus, komisjon või nõukogu leiab liikmesriikide lihthäälteenamuse alusel, et uue psühhoaktiivse aine kohta ühelt või mitmelt liikmesriigilt artikli 5a kohaselt saadud teave tekitab kahtlusi, et uus psühhoaktiivne aine võib kujutada tervise-, ohutus- või sotsiaalseid riske kogu liidus, koostab keskus põhjendamatu viivituseta uue psühhoaktiivse aine kohta esialgse aruande.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5b – lõige 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  esimesed viited uue psühhoaktiivse ainega seotud tervise- ja sotsiaalsete riskide laadist või ulatusest;

(a)  esimesed viited uue psühhoaktiivse ainega seotud tervise-, ohutus- ja sotsiaalsete riskide laadist või ulatusest, sealhulgas võimalikud vastunäidustused kasutamiseks koos teiste ainetega;

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5b – lõige 2 – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  teave uue psühhoaktiivse aine toksilisuse kohta ja asjakohased tõendid selle koostoime kohta muude ainetega või olemasolevate terviseprobleemidega;

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5b – lõige 2 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  teave kuritegelike rühmituste osalemise kohta uue psühhoaktiivse aine valmistamises ja levitamises;

(d)  teave kuritegelike rühmituste osalemise kohta uue psühhoaktiivse aine väljatöötamises, valmistamises ja levitamises;

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5b – lõige 2 – punkt e a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  teave sarnasuste ja erinevuste kohta võrreldes sarnase keemilise struktuuri või farmakoloogiliste omadustega ainetega;

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5b – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Keskus küsib Euroopa Ravimiametilt teavet selle kohta, kas uus psühhoaktiivne aine on liidus või mõnes liikmesriigis:

5.  Keskus küsib Euroopa Ravimiametilt põhjendamatu viivituseta teavet selle kohta, kas uus psühhoaktiivne aine on liidus või mõnes liikmesriigis:

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5b – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Keskus küsib Europolilt teavet kuritegelike rühmituste osalemise kohta uue psühhoaktiivse aine valmistamises ja levitamises ning uue psühhoaktiivse aine mis tahes viisil kasutamises.

6.  Keskus küsib Europolilt põhjendamatu viivituseta teavet kuritegelike rühmituste osalemise kohta uue psühhoaktiivse aine väljatöötamises, valmistamises, levitamises ja tarnimises ning uue psühhoaktiivse aine mis tahes viisil kasutamises.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5b – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Keskus küsib Euroopa Kemikaaliametilt ja Euroopa Toiduohutusametilt nende käsutuses oleva teabe ja andmete esitamist uue psühhoaktiivse aine kohta.

7.  Keskus küsib Euroopa Kemikaaliametilt, Euroopa Toiduohutusametilt ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuselt nende käsutuses oleva teabe ja andmete esitamist uue psühhoaktiivse aine kohta.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5 – lõige 11

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11.  Kui keskus kogub teavet mitme ühesuguse keemilise struktuuriga uue psühhoaktiivse aine kohta, esitab ta komisjonile ja nõukogule kuue nädala jooksul alates esialgse aruande algatamisest eraldi esialgsed aruanded või kombineeritud aruanded mitme uue psühhoaktiivse aine kohta, tingimusel et iga uue psühhoaktiivse aine omadused on selgelt kindlaks määratud.

11.  Kui keskus kogub teavet mitme uue psühhoaktiivse aine kohta, mida ta käsitab ühesuguse keemilise struktuuriga ainetena, esitab ta komisjonile ja nõukogule kuue nädala jooksul alates esialgse aruande algatamisest eraldi esialgsed aruanded või kombineeritud aruanded mitme uue psühhoaktiivse aine kohta, tingimusel et iga uue psühhoaktiivse aine omadused on selgelt kindlaks määratud.

Selgitus

See lõige on määrusele positiivne täiendus, kuna see võimaldab keskusel korraga rohkem teha, kuid mõnikord on uute psühhoaktiivsete ainete keemilise struktuuri sarnasuse ulatust raske kindlaks teha, seega peaks keskus otsustama, kas aineid võib pidada piisavalt sarnaseks, et käsitada neid kombineeritud aruandes.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5c – lõige 3 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  uue psühhoaktiivse ainega seotud terviseriskide analüüs, eelkõige seoses aine ägeda ja kroonilise mürgisusega, ületarbimisohuga, võimega tekitada sõltuvust, füüsilise ja vaimse toimega ning mõjuga käitumisele;

(c)  uue psühhoaktiivse ainega seotud terviseriskide analüüs, eelkõige seoses aine ägeda ja kroonilise mürgisusega, ületarbimisohuga, võimega tekitada sõltuvust, füüsilise ja vaimse toimega ning mõjuga käitumisele, ja samuti asjakohased tõendid uute psühhoaktiivse ainete koostoime kohta muude ainetega või olemasolevate terviseprobleemidega;

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5c – lõige 3 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  uue psühhoaktiivse ainega seotud sotsiaalsete riskide analüüs, mis käsitleb eelkõige mõju sotsiaalsele toimetulekule, avalikule korrale ja kuritegevusele ning kuritegelike rühmituste osalemist uue psühhoaktiivse aine valmistamises ja levitamises;

(d)  uue psühhoaktiivse ainega seotud sotsiaalsete riskide analüüs, mis käsitleb eelkõige mõju sotsiaalsele toimetulekule, avalikule korrale ja kuritegevusele ning kuritegelike rühmituste osalemist uue psühhoaktiivse aine väljatöötamises, valmistamises ja levitamises;

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5c – lõige 3 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  teave uue psühhoaktiivse aine levimuse ja kasutamisviiside kohta ning selle kättesaadavuse ja võimaliku leviku kohta liidus;

(e)  teave uue psühhoaktiivse aine levimuse ja kasutamisviiside kohta ning selle kättesaadavuse ja võimaliku leviku kohta liidus, võttes arvesse kõiki võimalikke turustusahelaid, samuti teave selle tarbimise põhjuse kohta;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5c – lõige 3 – punkt e a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  uue psühhoaktiivse ainega seotud ohutusriskide analüüs, eelkõige seoses selle aine valmistamise, valmistamistingimuste ja koostisainetega, mis selle uue psühhoaktiivse aine moodustavad;

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5c – lõige 3 – punkt f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  teave uue psühhoaktiivse aine kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel kasutamise ja selle ulatuse kohta ning teadusliku uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil kasutamise kohta.

(f)  teave uue psühhoaktiivse aine kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel kasutamise ja selle ulatuse kohta ning teadusliku uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil kasutamise kohta, sealhulgas teave õiguspärastel eesmärkidel kasutamiseks lubatud aine võimaliku väärkasutuse kohta.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5c – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teaduskomitee hindab uue psühhoaktiivse aine või ainete rühmaga seotud riske. Direktor võib teaduskomitee eesistuja nõuannete järgi toimides komitee koosseisu vajaduse korral suurendada, kaasates eksperte, kes esindavad uue psühhoaktiivse ainega seotud riskide tasakaalustatud hindamiseks olulisi teadusvaldkondi. Direktor määrab nad ekspertide nimekirjast. Haldusnõukogu kinnitab ekspertide nimekirja iga kolme aasta tagant.

Keskuse teaduskomitee hindab uue psühhoaktiivse aine või ainete rühmaga seotud riske. Direktor võib teaduskomitee eesistuja nõuannete järgi toimides komitee koosseisu vajaduse korral suurendada, kaasates eksperte, kes esindavad uue psühhoaktiivse ainega seotud riskide tasakaalustatud hindamiseks olulisi teadusvaldkondi. Direktor määrab nad ekspertide nimekirjast. Haldusnõukogu kinnitab ekspertide nimekirja iga kolme aasta tagant.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5c – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Teaduskomitee hindab riske kättesaadava teabe ja muude asjakohaste teaduslike tõendite alusel. Teaduskomitee võtab arvesse kõigi liikmete seisukohti. Keskus korraldab riskihindamisprotsessi ning selgitab välja vajaduse edasise teabe ja asjakohaste uuringute järele.

5.  Keskuse teaduskomitee hindab riske kättesaadava teabe ja muude asjakohaste teaduslike tõendite alusel. Teaduskomitee võtab arvesse kõigi liikmete seisukohti. Keskus korraldab riskihindamisprotsessi ning selgitab välja vajaduse edasise teabe ja asjakohaste uuringute järele.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1920/2006

Artikkel 5d – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Riskihindamist ei tehta, kui uue psühhoaktiivse aine hindamine ÜRO süsteemis on lõppstaadiumis, st kui Maailma Terviseorganisatsiooni narkosõltuvuse ekspertkomisjon on avaldanud oma kriitilise analüüsi koos kirjaliku soovitusega, välja arvatud juhul, kui saadakse olulist uut või liidu jaoks erilise tähtsusega teavet, mida ÜRO süsteemis ei ole arvesse võetud.

1.  Riskihindamist ei tehta, kui uue psühhoaktiivse aine hindamine ÜRO süsteemis on lõppstaadiumis, st kui Maailma Terviseorganisatsiooni narkosõltuvuse ekspertkomisjon on avaldanud oma kriitilise analüüsi koos kirjaliku soovitusega, välja arvatud juhul, kui saadakse asjakohaseid uusi tõendeid, mida ÜRO süsteemis ei ole arvesse võetud ja millest tulenevalt oleks vajalik liidu tasandil riskihindamisaruanne.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlev teabevahetus, varajane hoiatamise süsteem ja riskihindamismenetlus

Viited

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

12.9.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Cristian-Silviu Buşoi

10.10.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

12.10.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

8.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

54

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nicola Caputo, Michel Dantin, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Peter Jahr, James Nicholson, Jasenko Selimovic, Bart Staes

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jens Nilsson, Marco Valli

  • [1]  http://www.who.int/substance_abuse/terminology/psychoactive_substances/en/
  • [2]  „New psychoactive substances in Europe: Innovative legal responses“ (Uued psühhoaktiivsed ained Euroopas: innovaatilised õiguslikud reageeringud“), EMCDDA väljaanne, Lissabon, juuni 2015, lk 4.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlev teabevahetus, varajane hoiatamise süsteem ja riskihindamismenetlus

Viited

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

EP-le esitamise kuupäev

29.8.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Michał Boni

3.10.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

17.10.2016

20.10.2016

17.11.2016

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

0

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Dalton, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

Esitamise kuupäev

30.11.2016

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Malin Björk, Lynn Boylan, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

3

0

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletuid