MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1920/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tiedonvaihdosta, varhaisvaroitusjärjestelmästä ja riskinarviointimenettelystä

  30.11.2016 - (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)) - ***I

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  Esittelijä: Michał Boni


  Menettely : 2016/0261(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0359/2016
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0359/2016
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1920/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tiedonvaihdosta, varhaisvaroitusjärjestelmästä ja riskinarviointimenettelystä

  (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0547),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 168 artiklan 5 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0351/2016),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2016 antaman lausunnon[1],

  –  on kuullut alueiden komiteaa,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0359/2016),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Uudet psykoaktiiviset aineet voivat aiheuttaa vakavia rajatylittäviä terveysuhkia, joiden vuoksi on tarpeen tehostaa näiden uhkien seurantaa ja torjuntaa sekä varhaista varoittamista niistä.

  (1)  Uusilla psykoaktiivisilla aineilla voi olla lukuisia kaupallisia ja teollisia käyttötapoja ja tieteellisiä käyttötapoja, ja ne voivat etenkin monimuotoisuutensa ja nopean ilmestymisvauhtinsa perusteella aiheuttaa vakavia rajatylittäviä terveysuhkia. Näiden uusien tuotteiden markkinoiden nopea kasvu on jatkossakin haasteellista, joten on tarpeen tehostaa seuranta- ja varhaisvaroitusjärjestelmiä ja arvioida näiden tuotteiden terveys- ja turvallisuusriskejä ja sosiaalisia riskejä, jotta voidaan kehittää reagointitapoja, kuten riskinvähentämisen toimenpiteitä, näiden uhkien torjumiseksi.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a)  Tässä asetuksessa olisi otettava huomioon, että haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät ja etenkin nuoret ovat erityisen alttiita uusista psykoaktiivisista aineista aiheutuville kansanterveyttä ja turvallisuutta koskeville riskeille ja sosiaalisille riskeille.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Sellaisiin uusiin psykoaktiivisiin aineisiin, jotka aiheuttavat terveydellisiä ja sosiaalisia riskejä koko unionissa, olisi puututtava unionin tasolla. Tätä asetusta olisi sen vuoksi luettava yhdessä neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS kanssa[, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU).../...], koska molempien säädösten tarkoituksena on korvata neuvoston päätöksellä 2005/387/YOS5 perustettu mekanismi.

  (3)  Sellaisiin uusiin psykoaktiivisiin aineisiin, jotka aiheuttavat terveydellisiä, turvallisuutta koskevia ja sosiaalisia riskejä koko unionissa, olisi puututtava unionin tasolla. Tätä asetusta olisi sen vuoksi luettava yhdessä neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS kanssa[, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU).../...], koska molempien säädösten tarkoituksena on korvata neuvoston päätöksellä 2005/387/YOS5 perustettu mekanismi.

  __________________

  __________________

  5 Neuvoston puitepäätös 2004/757/YOS, tehty 25 päivänä lokakuuta 2004, laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 335, 11.11.2004, s. 8).

  5 Neuvoston puitepäätös 2004/757/YOS, tehty 25 päivänä lokakuuta 2004, laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 335, 11.11.2004, s. 8).

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Uusia psykoaktiivisia aineita koskevien unionin toimien olisi perustuttava tieteelliseen näyttöön.

  (5)  Uusia psykoaktiivisia aineita koskevien unionin toimien olisi perustuttava tieteelliseen näyttöön tai riittäviin tietoihin riskeistä, joita uudet psykoaktiiviset aineet aiheuttavat. Koska uudet psykoaktiiviset aineet saattavat joissain tapauksissa olla ainakin aluksi niin uusia, että kansanterveyttä koskevista riskeistä on vain hyvin vähän tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa näyttöä, unionin tasolla on tarpeen ottaa käyttöön nopeita riskinarviointimenettelyjä.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Uudesta psykoaktiivisesta aineesta ei pitäisi laatia riskinarviointia, jos kyseistä ainetta arvioidaan kansainvälisen lain nojalla tai jos kyseessä on ihmisille tai eläimille tarkoitetun lääkkeen vaikuttava aine.

  (7)  Uudesta psykoaktiivisesta aineesta ei pitäisi laatia riskinarviointia, jos kyseistä ainetta arvioidaan kansainvälisen lain nojalla, paitsi jos unionin tasolla on käytössä riittävästi tietoja, joiden perusteella riskinarviointiraportille olisi tarvetta. Uudesta psykoaktiivisesta aineesta ei pitäisi laatia riskinarviointia, jos kyseessä on ihmisille tai eläimille tarkoitetun lääkkeen vaikuttava aine.

  Perustelu

  Vaikka ainetta arvioitaisiin kansainvälisen lain nojalla, voi olla tapauksia, joissa EU:ssa on erityisolosuhteita ja aine, jonka ei oleteta olevan vaarallinen kansainvälisellä tasolla, voisi aiheuttaa vakavia uhkia EU:ssa. Tämän vuoksi olisi oltava mahdollista laatia riskinarviointiraportti, jos on olemassa tietoja, jotka viittaavat tällaiseen tilanteeseen. Samaa ajattelutapaa sovellettiin parlamentin vuonna 2014 hyväksymässä kannassa uusia psykoaktiivisia aineita koskevaan asetukseen.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Poistetaan 5 artiklan 2 kohdan toinen ja kolmas alakohta.

  (2)  Poistetaan 5 artiklan 2 kohdan toinen alakohta.

  Perustelu

  Asetuksen (EY) N:o 1920/2006 5 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa käsitellään olemassa olevien psykoaktiivisten aineiden käytön uusia suuntauksia, joten alakohta olisi säilytettävä.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 a artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että sen Reitoxin kansallinen yhteyspiste ja Europolin kansallinen yksikkö toimittavat ajallaan ja ilman aiheetonta viivytystä seurantakeskukselle ja Europolille käytettävissä olevat tiedot uusista psykoaktiivisista aineista. Tietojen on liityttävä näiden aineiden havaitsemiseen ja tunnistamiseen, käyttöön ja käyttötapoihin, mahdollisiin ja todettuihin riskeihin, valmistukseen, uuttamiseen, jakeluun, kauppaan sekä kaupalliseen, lääketieteelliseen ja tieteelliseen käyttöön.

  Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että sen Reitoxin kansallinen yhteyspiste ja Europolin kansallinen yksikkö toimittavat ajallaan ja ilman aiheetonta viivytystä seurantakeskukselle ja Europolille käytettävissä olevat tiedot uusista psykoaktiivisista aineista. Tietojen on liityttävä näiden aineiden havaitsemiseen ja tunnistamiseen, käyttöön ja käyttötapoihin, mahdollisiin ja todettuihin riskeihin, valmistukseen, uuttamiseen, jakeluun ja jakelukanaviin, kauppaan ja salakuljetukseen sekä kaupalliseen, lääketieteelliseen ja tieteelliseen käyttöön.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 a artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Seurantakeskus kerää, analysoi, arvioi ja välittää nämä tiedot yhteistyössä Europolin kanssa ajallaan jäsenvaltioille, jotta jäsenvaltiot saavat kaikki tarvittavat tiedot varhaisena varoituksena ja jotta seurantakeskus voi laatia 5 b artiklan mukaisesti alustavan raportin tai yhdistetyn alustavan raportin.

  Seurantakeskus kerää, analysoi, arvioi ja välittää nämä tiedot yhteistyössä Europolin kanssa ajallaan jäsenvaltioille ja komissiolle, jotta jäsenvaltiot ja komissio saavat kaikki tarvittavat tiedot varhaisena varoituksena ja jotta seurantakeskus voi laatia 5 b artiklan mukaisesti alustavan raportin tai yhdistetyn alustavan raportin.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 b artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jos seurantakeskus, komissio tai neuvosto jäsenvaltioiden yksinkertaisella enemmistöllä katsoo, että 5 a artiklan perusteella yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa kerätyt ja jaetut tiedot jostakin uudesta psykoaktiivisesta aineesta antavat aihetta epäillä, että kyseinen uusi psykoaktiivinen aine voi aiheuttaa terveydellisiä tai sosiaalisia riskejä unionin tasolla, seurantakeskus laatii uudesta psykoaktiivisesta aineesta alustavan raportin.

  1.  Jos seurantakeskus, komissio tai neuvosto jäsenvaltioiden yksinkertaisella enemmistöllä katsoo, että 5 a artiklan perusteella yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa kerätyt ja jaetut tiedot jostakin uudesta psykoaktiivisesta aineesta antavat aihetta epäillä, että kyseinen uusi psykoaktiivinen aine voi aiheuttaa terveydellisiä, turvallisuutta koskevia tai sosiaalisia riskejä unionin tasolla, seurantakeskus laatii ilman aiheetonta viivytystä uudesta psykoaktiivisesta aineesta alustavan raportin.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 b artikla – 2 kohta – a alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)   ensimmäiset tiedot uuteen psykoaktiiviseen aineeseen liittyvien terveydellisten ja sosiaalisten riskien luonteesta tai laajuudesta;

  a)   ensimmäiset tiedot uuteen psykoaktiiviseen aineeseen liittyvien terveydellisten, sosiaalisten tai turvallisuusriskien luonteesta tai laajuudesta;

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 b artikla – 2 kohta – d alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  tiedot rikollisryhmien osallistumista uuden psykoaktiivisen aineen valmistukseen ja jakeluun;

  d)  tiedot rikollisryhmien osallistumisesta uuden psykoaktiivisen aineen kehittämiseen, valmistukseen ja jakeluun;

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 b artikla – 5 kohta – johdantokappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Seurantakeskus pyytää Euroopan lääkevirastolta tietoja siitä, onko uusi psykoaktiivinen aine unionissa tai jossakin jäsenvaltiossa

  5.  Seurantakeskus pyytää Euroopan lääkevirastoa toimittamaan ilman aiheetonta viivytystä tietoja siitä, onko uusi psykoaktiivinen aine unionissa tai jossakin jäsenvaltiossa

  Perustelu

  Tässä mietinnössä tarkoituksena on muun muassa saada lyhennettyä ja tehostettua vaarallisten uusien psykoaktiivisten aineiden rajoittamista koskevia menettelyjä, ja näin ollen tiedot olisi toimitettava ilman aiheetonta viivytystä. 5 b artiklan 8 kohdan mukaan yhteistyötä koskevat yksityiskohdat sisällytetään seurantakeskuksen ja Euroopan lääkeviraston välisiin työjärjestelyihin.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 b artikla – 6 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Seurantakeskus pyytää Europolia toimittamaan tietoja rikollisryhmien osallistumisesta uuden psykoaktiivisen aineen valmistukseen ja jakeluun sekä uuden psykoaktiivisen aineen mahdolliseen käyttöön.

  6.  Seurantakeskus pyytää Europolia toimittamaan ilman aiheetonta viivytystä tietoja rikollisryhmien osallistumisesta uuden psykoaktiivisen aineen valmistukseen, jakeluun ja jakelukanaviin, kauppaan ja salakuljetukseen sekä uuden psykoaktiivisen aineen mahdolliseen käyttöön samoin kuin muita uutta psykoaktiivista ainetta koskevia olennaisia tietoja.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 b artikla – 7 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  7.  Seurantakeskus pyytää Euroopan kemikaalivirastoa ja Euroopan elintarvikevirastoa toimittamaan käytettävissään olevat tiedot uudesta psykoaktiivisesta aineesta.

  7.  Seurantakeskus pyytää Euroopan kemikaalivirastoa, Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskusta ja Euroopan elintarvikevirastoa toimittamaan käytettävissään olevat tiedot uudesta psykoaktiivisesta aineesta ilman aiheetonta viivytystä.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 b artikla – 9 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  9.  Seurantakeskus noudattaa sille ilmoitettujen tietojen käytölle asetettuja ehtoja, mukaan lukien tietoturvallisuutta ja liikesalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen luottamuksellisuutta koskevia ehtoja.

  9.  Seurantakeskus noudattaa sille ilmoitettujen tietojen käytölle asetettuja ehtoja, mukaan lukien asiakirjojen saatavuutta, tietoturvallisuutta sekä luottamuksellisten tietojen, muun muassa arkaluonteisten tai liikesalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen, suojaamista koskevia ehtoja.

  Perustelu

  Tarkistuksessa noudatetaan parlamentin vuonna 2014 hyväksymää kantaa uusia psykoaktiivisia aineita koskevaan asetukseen.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 b artikla – 11 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  11.  Jos seurantakeskus kerää tietoja useista uusista psykoaktiivisista aineista, joilla on samantapainen kemiallinen rakenne, se toimittaa komissiolle ja neuvostolle alustavan raportin kustakin aineesta tai useita uusia psykoaktiivisia aineita koskevan yhdistetyn raportin edellyttäen, että kunkin uuden psykoaktiivisen aineen ominaisuudet on selvästi yksilöity, kuuden viikon kuluessa alustavan raportin käynnistämistä.

  11.  Jos seurantakeskus kerää tietoja useista uusista psykoaktiivisista aineista, joiden kemiallista rakennetta se pitää samantapaisena, se toimittaa komissiolle ja neuvostolle alustavan raportin kustakin aineesta tai useita uusia psykoaktiivisia aineita koskevan yhdistetyn raportin edellyttäen, että kunkin uuden psykoaktiivisen aineen ominaisuudet on selvästi yksilöity, kuuden viikon kuluessa alustavan raportin käynnistämistä.

  Perustelu

  Kohta on myönteinen lisäys asetukseen, koska näin EMCDDA voi tehdä kerralla enemmän. Uusien psykoaktiivisten aineiden kemiallisten rakenteiden samantapaisuus on toisinaan kuitenkin hankalasti määritettävissä, joten EMCDDA:n olisi määritettävä, voidaanko aineita pitää niin samantapaisina, että niitä voidaan käsitellä yhdistetyssä raportissa.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 c artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Komissio voi kahden viikon kuluessa 5 b artiklan 11 kohdassa tarkoitetun yhdistetyn alustavan raportin vastaanottamisesta pyytää seurantakeskusta arvioimaan useiden kemialliselta rakenteeltaan samantapaisten uusien psykoaktiivisten aineiden potentiaaliset riskit ja laatimaan yhdistetyn riskinarviointiraportin. Yhdistetyn riskinarvioinnin suorittaa seurantakeskuksen tiedekomitea.

  2.  Komissio voi kahden viikon kuluessa 5 b artiklan 11 kohdassa tarkoitetun yhdistetyn alustavan raportin vastaanottamisesta pyytää seurantakeskusta arvioimaan useiden kemialliselta rakenteeltaan samantapaisten uusien psykoaktiivisten aineiden potentiaaliset riskit ja laatimaan yhdistetyn riskinarviointiraportin. Yhdistetyn riskinarvioinnin suorittaa tiedekomitea.

  Perustelu

  Tarkistuksessa noudatetaan 5 c artiklan 2 kohdan logiikkaa.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 c artikla – 3 kohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  analyysi uuteen psykoaktiiviseen aineeseen liittyvistä terveysriskeistä, erityisesti sen välittömästä ja kroonisesta myrkyllisyydestä, väärinkäyttöriskistä, riippuvuutta aiheuttavista ominaisuuksista sekä sen käytön aiheuttamista fyysisistä, henkisistä ja käyttäytymiseen kohdistuvista vaikutuksista;

  c)  analyysi uuteen psykoaktiiviseen aineeseen liittyvistä terveysriskeistä, erityisesti sen välittömästä ja kroonisesta myrkyllisyydestä, väärinkäyttöriskistä, riippuvuutta aiheuttavista ominaisuuksista sekä sen käytön aiheuttamista fyysisistä, henkisistä ja käyttäytymiseen kohdistuvista vaikutuksista, mukaan luettuina tiedot käyttöön muiden aineiden kanssa liittyvistä kontraindikaatioista, jos niitä on saatavilla;

  Perustelu

  Tarkistuksessa noudatetaan parlamentin vuonna 2014 hyväksymää kantaa uusia psykoaktiivisia aineita koskevaan asetukseen.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 c artikla – 3 kohta – d alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  analyysi uuteen psykoaktiiviseen aineeseen liittyvistä sosiaalisista riskeistä, etenkin sen vaikutus sosiaaliseen toimintaan, yleiseen järjestykseen ja rikollisuuteen sekä rikollisryhmien osallistumisesta uuden psykoaktiivisen aineen valmistukseen ja jakeluun;

  d)  analyysi uuteen psykoaktiiviseen aineeseen liittyvistä sosiaalisista riskeistä, etenkin sen vaikutus sosiaaliseen toimintaan, yleiseen järjestykseen ja rikollisuuteen sekä rikollisryhmien osallistumisesta uuden psykoaktiivisen aineen kehittämiseen, valmistukseen, jakeluun ja jakelukanaviin, kauppaan ja salakuljetukseen;

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 c artikla – 4 kohta – 1 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tiedekomitea arvioi uuden psykoaktiivisen aineen tai uusien psykoaktiivisten aineiden ryhmän aiheuttamat riskit. Johtaja voi tiedekomitean puheenjohtajan neuvosta laajentaa komiteaa tarpeen mukaan lisäämällä siihen sellaisia tieteenaloja edustavia asiantuntijoita, joilla on merkitystä uuden psykoaktiivisen aineen aiheuttamien riskien tasapuolisen arvioinnin varmistamiseksi. Johtaja nimeää nämä asiantuntijat asiantuntijaluettelon perusteella. Hallintoneuvosto hyväksyy tämän asiantuntijaluettelon kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

  Tiedekomitea arvioi uuden psykoaktiivisen aineen tai uusien psykoaktiivisten aineiden ryhmän aiheuttamat riskit. Johtaja voi tiedekomitean puheenjohtajan neuvosta laajentaa komiteaa tarpeen mukaan lisäämällä siihen sellaisia tieteenaloja edustavia asiantuntijoita, joilla on merkitystä uuden psykoaktiivisen aineen aiheuttamien riskien tasapuolisen arvioinnin varmistamiseksi, muun muassa riippuvuuteen erikoistuneen psykologin. Johtaja nimeää nämä asiantuntijat asiantuntijaluettelon perusteella. Hallintoneuvosto hyväksyy tämän asiantuntijaluettelon kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

  Perustelu

  Tarkistuksessa noudatetaan parlamentin vuonna 2014 hyväksymää kantaa uusia psykoaktiivisia aineita koskevaan asetukseen.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 d artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Riskinarviointia ei tehdä, jos kyseisen uuden psykoaktiivisen aineen arviointi Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmässä on edennyt pitkälle, eli kun Maailman terveysjärjestön huumeriippuvuutta tutkiva asiantuntijakomitea on julkaissut kriittisen katsauksensa kirjallisine suosituksineen, paitsi jos on olemassa merkittävää uutta tai unionin kannalta erityisen merkityksellistä tietoa, jota Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmässä ei ole otettu huomioon.

  1.  Riskinarviointia ei tehdä, jos kyseisen uuden psykoaktiivisen aineen arviointi Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmässä on edennyt pitkälle, eli kun Maailman terveysjärjestön huumeriippuvuutta tutkiva asiantuntijakomitea on julkaissut kriittisen katsauksensa kirjallisine suosituksineen, paitsi jos saatavilla on riittäviä tietoja, jotka viittaavat siihen, että tarvitaan unionin tason riskinarviointiraporttia, ja syyt sen laatimiseen esitetään alustavassa raportissa.

  Perustelu

  Tarkistuksessa noudatetaan parlamentin vuonna 2014 hyväksymää kantaa uusia psykoaktiivisia aineita koskevaan asetukseen.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 d artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Riskinarviointia ei tehdä, jos kyseinen uusi psykoaktiivinen aine on arvioitu Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmässä, mutta on päätetty, että sitä ei luokitella vuonna 1961 tehdyn huumausaineyleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1972 pöytäkirjalla, tai vuonna 1971 tehdyn psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen nojalla, paitsi jos on olemassa merkittävää uutta tai unionin kannalta erityisen merkityksellistä tietoa.

  2.  Riskinarviointia ei tehdä, jos kyseinen uusi psykoaktiivinen aine on arvioitu Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmässä, mutta on päätetty, että sitä ei luokitella vuonna 1961 tehdyn huumausaineyleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1972 pöytäkirjalla, tai vuonna 1971 tehdyn psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen nojalla, paitsi jos saatavilla on riittäviä tietoja, jotka viittaavat siihen, että tarvitaan unionin tason riskinarviointiraporttia, ja syyt sen laatimiseen esitetään alustavassa raportissa.

  Perustelu

  Vaikka ainetta arvioitaisiin kansainvälisen lain nojalla, voi olla tapauksia, joissa EU:ssa on erityisolosuhteita ja aine, jonka ei oleteta olevan vaarallinen kansainvälisellä tasolla, voisi aiheuttaa vakavia uhkia EU:ssa. Tämän vuoksi olisi oltava mahdollista laatia riskinarviointiraportti, jos on olemassa tietoja, jotka viittaavat tällaiseen tilanteeseen. Samaa ajattelutapaa sovellettiin parlamentin vuonna 2014 hyväksymässä kannassa uusia psykoaktiivisia aineita koskevaan asetukseen.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

  YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (9.11.2016)

  kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1920/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tiedonvaihdosta, varhaisvaroitusjärjestelmästä ja riskinarviointimenettelystä
  (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

  Valmistelija: Cristian-Silviu Buşoi

  LYHYET PERUSTELUT

  Psykoaktiiviset aineet alkavat olla yleisesti tunnettuja siitä, että niiden käyttö vaarantaa terveyden ja johtaa vuosittain miljoonien ihmisten kuolemaan. WHO:n mukaan uudet psykoaktiiviset aineet ovat aineita, jotka vaikuttavat mentaalisiin prosesseihin, esimerkiksi kognitioon ja affekteihin, kun niitä otetaan tai toimitetaan ihmisen elimistöön. Tämä termi ja sen vastine, psykotrooppinen lääke, ovat neutraaleimmat ja kuvaavimmat termit koko tälle huumepolitiikan kannalta mielenkiintoiselle laillisten ja laittomien aineiden luokalle. ’Psykoaktiivinen’ ei välttämättä tarkoita riippuvuutta aiheuttavaa, ja arkisessa kielenkäytössä termi usein jätetään ilmaisuista pois, esimerkiksi ’huumeiden käyttö’ (’drug use’) tai ’aineiden väärinkäyttö’ (’substance abuse’)[1].

  Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) toimii viitekohtana Euroopan huumetilannetta koskevien tietojen keräämisessä, analysoinnissa ja levittämisessä unionissa. Viraston keskeinen tehtävä on tuottaa tuoreimpien käytettävissä olevien tietojen pohjalta huumeiden käyttöä Euroopassa koskeva vuosikertomus, joka perustuu joukkoon määrämuotoisia raportointivälineitä, jotka on kehitetty niiden kahdenkymmenen vuoden aikana, joina järjestelmä on ollut toiminnassa.

  Aineiden käyttö yleensä ja niiden käyttö nuorison keskuudessa ovat merkittäviä kansanterveydellisiä huolenaiheita kaikkialla maailmassa, mutta silti niiden levinneisyydestä on hyvin vähän tietoa. Komission ehdotus esitetään ajankohtana, jona saatavilla olevien ja eurooppalaisille huumemarkkinoille tuotujen uusien psykoaktiivisten aineiden määrä on muutamien viime vuosien aikana nopeasti kasvanut ja EMCDDA seuraa yli 450:tä ainetta, mikä on lähes kaksi kertaa suurempi määrä kuin se, jota valvotaan YK:n huumausaineiden valvontaa koskevien kansainvälisten sopimusten puitteissa[2].

  Valmistelija toteaa, että viiden viime vuoden aikana on raportoitu ennennäkemättömästä kasvusuuntauksesta uusien psykoaktiivisten aineiden määrässä, tyypeissä ja saatavuudessa unionin tasolla ja että tuoreimman raportin mukaan kaiken kaikkiaan 101 ainetta on havaittu ensimmäistä kertaa ilmoitettuina varhaisvaroitusjärjestelmän kautta vuonna 2014.

  Jotkin näistä uusista aineista on havaittu eurooppalaisen raportointijärjestelmän kautta, johon sisältyy monilukuisia indikaattoreita ja valvomattomia uusia psykoaktiivisia aineita koskeva varhaisvaroitusjärjestelmä. Eurooppalainen raportointijärjestelmä kattaa virallisesti kaikki Euroopan unionin 28 jäsenvaltiota, Norjan ja Turkin.

  Uudella ehdotuksella pyritään aiemman ehdotuksen tavoin lujittamaan EU:n varhaisvaroitusjärjestelmää ja riskinarviointia sekä keventämään menettelyjä toimien tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi.

  Valmistelija katsoo, että tietojen laadun ja vertailtavuuden parantamiseksi, aineiden käytön seurantaa koskevien vaikeuksien selvittämiseksi ja valtioiden välisten vertailujen tuottamiseksi on tehty paljon, mutta uusien psykoaktiivisten aineiden käyttöä koskeva ilmiö kasvaa jatkuvasti ja on siten haastava.

  Uusien psykoaktiivisten aineiden käytön luonteen ja mittakaavan sekä niihin myötävaikuttavien tekijöiden ymmärtämisen olisi mahdollistettava tehokkaiden väliintulostrategioiden ja toimintasuunnitelmien kehittäminen pitkällä aikavälillä. Jäsenneltyjä tietoja on nyt saatavilla huumeiden kulutustavoista ja -suuntauksista Euroopassa, mutta uusien psykoaktiivisten aineiden käyttöön vaikuttavan tekijäkokonaisuuden rakennetta ei vielä tunneta hyvin. EMCDDA-raportin tuloksissa todetaan, että useimmiten uudet psykoaktiiviset aineet, joista ilmoitetaan itse tai jotka havaitaan, ovat synteettisiä kannabinoideja ja katinoneja ja että erilaisten uusien psykoaktiivisten aineiden yhdistelmä, myös sekoitettuna muiden huumeiden kanssa, lähinnä kannabiksen ja ekstaasin, on tavallinen kokeneiden huumekäyttäjien keskuudessa.

  Uusien psykoaktiivisten aineiden levinneisyyden arviointi on haastavaa myös metodologian ja teorian ristiriitaisuuksien vuoksi. Valmistelija katsoo, että kansanterveydellisissä riskeissä olisi otettava huomioon myös uusien psykoaktiivisten aineiden myrkyllisyyttä koskevat tiedot sekä relevantti näyttö, jota on saatu vuorovaikutuksesta muiden aineiden kanssa ja aiempien terveysongelmien kanssa. Uusien psykoaktiivisten aineiden nopea lisääntyminen on yhä huolestuttavampi ongelma ja synnyttää uusia haasteita paitsi yhteiskunnille huumausaineiden ennaltaehkäisyssä ja sellaisen politiikan toteuttamisessa, joilla torjutaan huumausaineiden käyttöä, myös kliiniselle ja rikostekniselle toksikologialle.

  Valmistelija katsoo, että tässä prosessissa olisi arvioitava myös uuteen psykoaktiiviseen aineeseen liittyviä turvallisuusriskejä.

  TARKISTUKSET

  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Uudet psykoaktiiviset aineet voivat aiheuttaa vakavia rajatylittäviä terveysuhkia, joiden vuoksi on tarpeen tehostaa näiden uhkien seurantaa ja torjuntaa sekä varhaista varoittamista niistä.

  (1)  Uusilla psykoaktiivisilla aineilla voi olla lukuisia kaupallisia ja teollisia käyttötapoja ja tieteellisiä käyttötapoja, ja ne voivat etenkin monimuotoisuutensa ja nopean ilmestymisvauhtinsa perusteella aiheuttaa vakavia rajatylittäviä terveysuhkia. Näiden uusien tuotteiden markkinoiden nopea kasvu on jatkossakin haasteellista, joten on tarpeen tehostaa seuranta- ja varhaisvaroitusjärjestelmiä ja arvioida näiden tuotteiden terveys- ja turvallisuusriskejä ja sosiaalisia riskejä, jotta voidaan kehittää reagointitapoja, kuten riskinvähentämisen toimenpiteitä, näiden uhkien torjumiseksi.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a)  Ilmaus ”psykoaktiiviset aineet” viittaa laajaan kategoriaan, johon kuuluvat sääntelemättömät psykoaktiiviset yhdisteet tai niitä sisältävät tuotteet, joita markkinoidaan laillisina vaihtoehtoina tunnetuille ja sääntelyn piiriin kuuluville lääkkeille ja joita myydään tavallisesti internetissä taikka niin kutsutuissa smart shop- tai head shop -kaupoissa.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 b)  Psykoaktiivisia aineita saatetaan mainostaa aggressiivisesti tai kehittyneiden markkinointistrategioiden avulla, ja niitä saatetaan myydä kuluttajille tahallisesti vääriä merkintöjä käyttäen ja siten, että ilmoitetut ainesosat poikkeavat todellisesta koostumuksesta. Siksi unionin tasolla on toteutettava nopeita toimia. 

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Jäsenvaltiot ovat tehneet viime vuosina yhä enemmän ilmoituksia uusista psykoaktiivisista aineista käyttäen nopeaa tiedonvaihtojärjestelmää, joka otettiin käyttöön neuvoston Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella uusia synteettisiä huumausaineita koskevasta tiedonvaihdosta, riskien arvioinnista ja valvonnasta hyväksymällä yhteisellä toiminnalla 97/396/YOS3 ja jota sittemmin vahvistettiin neuvoston päätöksellä 2005/387/YOS4.

  (2)  Jäsenvaltiot ovat tehneet viime vuosina yhä enemmän ilmoituksia uusista psykoaktiivisista aineista käyttäen nopeaa tiedonvaihtojärjestelmää, joka otettiin käyttöön neuvoston Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella uusia synteettisiä huumausaineita koskevasta tiedonvaihdosta, riskien arvioinnista ja valvonnasta hyväksymällä yhteisellä toiminnalla 97/396/YOS13 ja jota sittemmin vahvistettiin neuvoston päätöksellä 2005/387/YOS14. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) mukaan jäsenvaltiot tekivät järjestelmän avulla vuonna 2014 ilmoituksen 101 uudesta psykoaktiivisesta aineesta, joista ei ollut ilmoitettu aiemmin.

  __________________

  __________________

  3 Yhteinen toiminta 97/396/YOS, 16 päivältä kesäkuuta 1997, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella uusia synteettisiä huumausaineita koskevasta tiedonvaihdosta, riskien arvioinnista ja valvonnasta (EYVL L 167, 25.6.1997, s. 1).

  3 Yhteinen toiminta 97/396/YOS, 16 päivältä kesäkuuta 1997, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella uusia synteettisiä huumausaineita koskevasta tiedonvaihdosta, riskien arvioinnista ja valvonnasta (EYVL L 167, 25.6.1997, s. 1).

  4 Neuvoston päätös 2005/387/YOS, tehty 10 päivänä toukokuuta 2005, uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta (EUVL L 127, 20.5.2005, s. 32).

  4 Neuvoston päätös 2005/387/YOS, tehty 10 päivänä toukokuuta 2005, uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta (EUVL L 127, 20.5.2005, s. 32).

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a)  Europol varoittaa vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevassa alustavassa uhkakuva-arviossaan 20151 a, että järjestäytyneet rikollisryhmät pystyvät reagoimaan nopeasti lainsäädännön muutoksiin ja vastaamaan tiettyjen aineiden kieltämiseen kehittämällä uusia valmistuskaavoja, jotka eivät kuulu unionin tai kansallisen lainsäädännön piiriin.

   

  __________________

   

  1 a Interim SOCTA 2015: An update on Serious and Organised Crime in the EU.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 b)  Tässä asetuksessa olisi otettava huomioon, että haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät ja etenkin nuoret ovat erityisen alttiita uusista psykoaktiivisista aineista aiheutuville kansanterveyttä ja turvallisuutta koskeville riskeille ja sosiaalisille riskeille.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Sellaisiin uusiin psykoaktiivisiin aineisiin, jotka aiheuttavat terveydellisiä ja sosiaalisia riskejä koko unionissa, olisi puututtava unionin tasolla. Tätä asetusta olisi sen vuoksi luettava yhdessä neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS5 kanssa[, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU).../...], koska molempien säädösten tarkoituksena on korvata neuvoston päätöksellä 2005/387/YOS perustettu mekanismi.

  (3)  Sellaisiin uusiin psykoaktiivisiin aineisiin, jotka aiheuttavat terveydellisiä, turvallisuutta koskevia ja sosiaalisia riskejä koko unionissa, olisi puututtava unionin tasolla. Tätä asetusta olisi sen vuoksi luettava yhdessä neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS5 kanssa[, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU).../...], koska molempien säädösten tarkoituksena on korvata neuvoston päätöksellä 2005/387/YOS perustettu mekanismi.

  __________________

  __________________

  5 Neuvoston puitepäätös 2004/757/YOS, tehty 25 päivänä lokakuuta 2004, laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 335, 11.11.2004, s. 8).

  5 Neuvoston puitepäätös 2004/757/YOS, tehty 25 päivänä lokakuuta 2004, laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 335, 11.11.2004, s. 8).

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Uusia psykoaktiivisia aineita koskevien unionin toimien olisi perustuttava tieteelliseen näyttöön.

  (5)  Uusia psykoaktiivisia aineita koskevien unionin toimien olisi perustuttava tieteelliseen näyttöön tai riittäviin tietoihin riskeistä, joita uudet psykoaktiiviset aineet aiheuttavat. Koska uudet psykoaktiiviset aineet saattavat joissain tapauksissa olla ainakin aluksi niin uusia, että kansanterveyttä koskevista riskeistä on vain hyvin vähän tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa näyttöä, unionin tasolla on otettava käyttöön nopeita riskinarviointimenettelyjä.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Uudesta psykoaktiivisesta aineesta ei pitäisi laatia riskinarviointia, jos kyseistä ainetta arvioidaan kansainvälisen lain nojalla tai jos kyseessä on ihmisille tai eläimille tarkoitetun lääkkeen vaikuttava aine.

  (7)  Uudesta psykoaktiivisesta aineesta ei pitäisi laatia riskinarviointia, jos kyseistä ainetta arvioidaan kansainvälisen lain nojalla tai jos kyseessä on ihmisille tai eläimille tarkoitetun lääkkeen vaikuttava aine, ellei unionin tasolla ole saatavilla riittävää tieteellistä näyttöä, tietoja tai tutkimuksia, jotka viittaavat siihen, että tällainen arviointi on tarpeen.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Poistetaan 5 artiklan 2 kohdan toinen ja kolmas alakohta.

  (2)  Poistetaan 5 artiklan 2 kohdan toinen alakohta.

  Perustelu

  Asetuksen (EY) N:o 1920/2006 5 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa käsitellään olemassa olevien psykoaktiivisten aineiden käytön uusia suuntauksia, joten alakohta olisi säilytettävä.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 a artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että sen Reitoxin kansallinen yhteyspiste ja Europolin kansallinen yksikkö toimittavat ajallaan ja ilman aiheetonta viivytystä seurantakeskukselle ja Europolille käytettävissä olevat tiedot uusista psykoaktiivisista aineista. Tietojen on liityttävä näiden aineiden havaitsemiseen ja tunnistamiseen, käyttöön ja käyttötapoihin, mahdollisiin ja todettuihin riskeihin, valmistukseen, uuttamiseen, jakeluun, kauppaan sekä kaupalliseen, lääketieteelliseen ja tieteelliseen käyttöön.

  Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että jäsenvaltion huumausaineita ja niiden väärinkäyttöä koskevaan eurooppalaiseen tietoverkkoon, jäljempänä Reitox-verkko, kuuluva kansallinen yhteyspiste ja Europolin kansallinen yksikkö toimittavat ajallaan ja ilman aiheetonta viivytystä seurantakeskukselle ja Europolille käytettävissä olevat tiedot oletetuista uusista psykoaktiivisista aineista tai sekoituksista. Tietojen on liityttävä näiden aineiden havaitsemiseen ja tunnistamiseen, käyttöön ja käyttötapoihin, käytön levinneisyyteen, mahdollisiin ja todettuihin riskeihin, valmistukseen, uuttamiseen, jakeluun ja jakelukanaviin, kauppaan ja rajojen yli toimiviin globaaleihin toimitusketjuihin sekä kaupalliseen, lääketieteelliseen ja tieteelliseen käyttöön.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 a artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Seurantakeskus kerää, analysoi, arvioi ja välittää nämä tiedot yhteistyössä Europolin kanssa ajallaan jäsenvaltioille, jotta jäsenvaltiot saavat kaikki tarvittavat tiedot varhaisena varoituksena ja jotta seurantakeskus voi laatia 5 b artiklan mukaisesti alustavan raportin tai yhdistetyn alustavan raportin.

  Seurantakeskus kerää, analysoi, arvioi ja välittää nämä tiedot yhteistyössä Europolin kanssa ajallaan jäsenvaltioille ja komissiolle, jotta jäsenvaltiot ja komissio saavat kaikki tarvittavat tiedot varhaisvaroitusmallien kehittämiseksi ja jotta seurantakeskus voi laatia 5 b artiklan mukaisesti alustavan raportin tai yhdistetyn alustavan raportin.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 b artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jos seurantakeskus, komissio tai neuvosto jäsenvaltioiden yksinkertaisella enemmistöllä katsoo, että 5 a artiklan perusteella yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa kerätyt ja jaetut tiedot jostakin uudesta psykoaktiivisesta aineesta antavat aihetta epäillä, että kyseinen uusi psykoaktiivinen aine voi aiheuttaa terveydellisiä tai sosiaalisia riskejä unionin tasolla, seurantakeskus laatii uudesta psykoaktiivisesta aineesta alustavan raportin.

  1.  Jos seurantakeskus, komissio tai neuvosto jäsenvaltioiden yksinkertaisella enemmistöllä katsoo, että 5 a artiklan perusteella yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa kerätyt ja jaetut tiedot jostakin uudesta psykoaktiivisesta aineesta antavat aihetta epäillä, että kyseinen uusi psykoaktiivinen aine voi aiheuttaa terveydellisiä, turvallisuutta koskevia tai sosiaalisia riskejä unionin tasolla, seurantakeskus laatii ilman aiheetonta viivytystä uudesta psykoaktiivisesta aineesta alustavan raportin.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 b artikla – 2 kohta – a alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  ensimmäiset tiedot uuteen psykoaktiiviseen aineeseen liittyvien terveydellisten ja sosiaalisten riskien luonteesta tai laajuudesta;

  a)  ensimmäiset tiedot uuteen psykoaktiiviseen aineeseen liittyvien terveydellisten, turvallisuutta koskevien ja sosiaalisten riskien luonteesta tai laajuudesta, mukaan luettuina vasta-aiheet käytölle muiden aineiden kanssa, jos tällaiset tiedot ovat saatavilla;

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 b artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  tiedot uuden psykoaktiivisen aineen myrkyllisyydestä ja relevantti näyttö sen vuorovaikutuksesta muiden aineiden kanssa tai aiempien terveysongelmien kanssa;

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 b artikla – 2 kohta – d alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  tiedot rikollisryhmien osallistumista uuden psykoaktiivisen aineen valmistukseen ja jakeluun;

  d)  tiedot rikollisryhmien osallistumista uuden psykoaktiivisen aineen kehittämiseen, valmistukseen ja jakeluun;

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 b artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e a)  tiedot samankaltaisuuksista sellaisten muiden aineiden kanssa, joilla on samantapainen kemiallinen rakenne tai samantapaiset farmakologiset ominaisuudet, ja tiedot eroavaisuuksista;

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 b artikla – 5 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Seurantakeskus pyytää Euroopan lääkevirastolta tietoja siitä, onko uusi psykoaktiivinen aine unionissa tai jossakin jäsenvaltiossa

  5.  Seurantakeskus pyytää Euroopan lääkevirastoa toimittamaan ilman aiheetonta viivytystä tietoja siitä, onko uusi psykoaktiivinen aine unionissa tai jossakin jäsenvaltiossa

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 b artikla – 6 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Seurantakeskus pyytää Europolia toimittamaan tietoja rikollisryhmien osallistumisesta uuden psykoaktiivisen aineen valmistukseen ja jakeluun sekä uuden psykoaktiivisen aineen mahdolliseen käyttöön.

  6.  Seurantakeskus pyytää Europolia toimittamaan ilman aiheetonta viivytystä tietoja rikollisryhmien osallistumisesta uuden psykoaktiivisen aineen kehittämiseen, valmistukseen, jakeluun ja toimittamiseen sekä uuden psykoaktiivisen aineen mahdolliseen käyttöön.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 b artikla – 7 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  7.  Seurantakeskus pyytää Euroopan kemikaalivirastoa ja Euroopan elintarvikevirastoa toimittamaan käytettävissään olevat tiedot uudesta psykoaktiivisesta aineesta.

  7.  Seurantakeskus pyytää Euroopan kemikaalivirastoa, Euroopan elintarvikevirastoa ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskusta toimittamaan käytettävissään olevat tiedot uudesta psykoaktiivisesta aineesta.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 b artikla – 11 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  11.  Jos seurantakeskus kerää tietoja useista uusista psykoaktiivisista aineista, joilla on samantapainen kemiallinen rakenne, se toimittaa komissiolle ja neuvostolle alustavan raportin kustakin aineesta tai useita uusia psykoaktiivisia aineita koskevan yhdistetyn raportin edellyttäen, että kunkin uuden psykoaktiivisen aineen ominaisuudet on selvästi yksilöity, kuuden viikon kuluessa alustavan raportin käynnistämistä.

  11.  Jos seurantakeskus kerää tietoja useista uusista psykoaktiivisista aineista, joiden kemiallista rakennetta se pitää samantapaisena, se toimittaa komissiolle ja neuvostolle alustavan raportin kustakin aineesta tai useita uusia psykoaktiivisia aineita koskevan yhdistetyn raportin edellyttäen, että kunkin uuden psykoaktiivisen aineen ominaisuudet on selvästi yksilöity, kuuden viikon kuluessa alustavan raportin käynnistämistä.

  Perustelu

  Kohta on myönteinen lisäys asetukseen, koska näin EMCDDA voi tehdä kerralla enemmän. Uusien psykoaktiivisten aineiden kemiallisten rakenteiden samantapaisuus on toisinaan kuitenkin hankalasti määritettävissä, joten EMCDDA:n olisi määritettävä, voidaanko aineita pitää niin samantapaisina, että niitä voidaan käsitellä yhdistetyssä raportissa.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 c artikla – 3 kohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  analyysi uuteen psykoaktiiviseen aineeseen liittyvistä terveysriskeistä, erityisesti sen välittömästä ja kroonisesta myrkyllisyydestä, väärinkäyttöriskistä, riippuvuutta aiheuttavista ominaisuuksista sekä sen käytön aiheuttamista fyysisistä, henkisistä ja käyttäytymiseen kohdistuvista vaikutuksista;

  c)  analyysi uuteen psykoaktiiviseen aineeseen liittyvistä terveysriskeistä, erityisesti sen välittömästä ja kroonisesta myrkyllisyydestä, väärinkäyttöriskistä, riippuvuutta aiheuttavista ominaisuuksista sekä sen käytön aiheuttamista fyysisistä, henkisistä ja käyttäytymiseen kohdistuvista vaikutuksista ja myös relevantti näyttö uusien psykoaktiivisten aineiden vuorovaikutuksesta muiden aineiden tai aiempien terveysongelmien kanssa;

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 c artikla – 3 kohta – d alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  analyysi uuteen psykoaktiiviseen aineeseen liittyvistä sosiaalisista riskeistä, etenkin sen vaikutus sosiaaliseen toimintaan, yleiseen järjestykseen ja rikollisuuteen sekä rikollisryhmien osallistumisesta uuden psykoaktiivisen aineen valmistukseen ja jakeluun;

  d)  analyysi uuteen psykoaktiiviseen aineeseen liittyvistä sosiaalisista riskeistä, etenkin sen vaikutus sosiaaliseen toimintaan, yleiseen järjestykseen ja rikollisuuteen sekä rikollisryhmien osallistumisesta uuden psykoaktiivisen aineen kehittämiseen, valmistukseen ja jakeluun;

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 c artikla – 3 kohta – e alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  tiedot uuden psykoaktiivisen aineen esiintyvyydestä ja käyttötavoista, sen saatavuudesta ja leviämispotentiaalista Euroopan unionissa;

  e)  tiedot uuden psykoaktiivisen aineen esiintyvyydestä ja käyttötavoista, sen saatavuudesta ja leviämispotentiaalista Euroopan unionissa, kun otetaan huomioon kaikki mahdolliset jakelukanavat sekä tiedot syistä sen käyttöön;

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 c artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e a)  analyysi uuteen psykoaktiiviseen aineeseen liittyvistä turvallisuusriskeistä, erityisesti sen valmistuksen, valmistusolosuhteiden ja niiden ainesosien osalta, jotka kuuluvat sen koostumukseen;

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 c artikla – 3 kohta – f alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  tiedot uuden psykoaktiivisen aineen kaupallisista ja teollisista käyttötarkoituksista, näiden käyttötarkoitusten laajuudesta sekä aineen käytöstä tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä varten.

  f)  tiedot uuden psykoaktiivisen aineen kaupallisista ja teollisista käyttötarkoituksista, näiden käyttötarkoitusten laajuudesta sekä aineen käytöstä tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä varten, mukaan luettuina tiedot lailliseen tarkoitukseen hyväksytyn aineen väärinkäytön mahdollisuudesta.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 c artikla – 4 kohta – 1 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tiedekomitea arvioi uuden psykoaktiivisen aineen tai uusien psykoaktiivisten aineiden ryhmän aiheuttamat riskit. Johtaja voi tiedekomitean puheenjohtajan neuvosta laajentaa komiteaa tarpeen mukaan lisäämällä siihen sellaisia tieteenaloja edustavia asiantuntijoita, joilla on merkitystä uuden psykoaktiivisen aineen aiheuttamien riskien tasapuolisen arvioinnin varmistamiseksi. Johtaja nimeää nämä asiantuntijat asiantuntijaluettelon perusteella. Hallintoneuvosto hyväksyy tämän asiantuntijaluettelon kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

  Seurantakeskuksen tiedekomitea arvioi uuden psykoaktiivisen aineen tai uusien psykoaktiivisten aineiden ryhmän aiheuttamat riskit. Johtaja voi tiedekomitean puheenjohtajan neuvosta laajentaa komiteaa tarpeen mukaan lisäämällä siihen sellaisia tieteenaloja edustavia asiantuntijoita, joilla on merkitystä uuden psykoaktiivisen aineen aiheuttamien riskien tasapuolisen arvioinnin varmistamiseksi. Johtaja nimeää nämä asiantuntijat asiantuntijaluettelon perusteella. Hallintoneuvosto hyväksyy tämän asiantuntijaluettelon kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 c artikla – 5 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Tiedekomitea suorittaa riskinarvioinnin käytettävissä olevien tietojen ja muun asian kannalta merkityksellisen tieteellisen näytön perusteella. Riskinarvioinnissa otetaan huomioon kaikki tiedekomitean jäsenten näkemykset. Seurantakeskus järjestää riskinarviointimenettelyn muun muassa kartoittamalla tulevia tiedon tarpeita ja asiaa koskevia tutkimuksia.

  5.  Seurantakeskuksen tiedekomitea suorittaa riskinarvioinnin käytettävissä olevien tietojen ja muun asian kannalta merkityksellisen tieteellisen näytön perusteella. Riskinarvioinnissa otetaan huomioon kaikki tiedekomitean jäsenten näkemykset. Seurantakeskus järjestää riskinarviointimenettelyn muun muassa kartoittamalla tulevia tiedon tarpeita ja asiaa koskevia tutkimuksia.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EY) N:o 1920/2006

  5 d artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Riskinarviointia ei tehdä, jos kyseisen uuden psykoaktiivisen aineen arviointi Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmässä on edennyt pitkälle, eli kun Maailman terveysjärjestön huumeriippuvuutta tutkiva asiantuntijakomitea on julkaissut kriittisen katsauksensa kirjallisine suosituksineen, paitsi jos on olemassa merkittävää uutta tai unionin kannalta erityisen merkityksellistä tietoa, jota Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmässä ei ole otettu huomioon.

  1.  Riskinarviointia ei tehdä, jos kyseisen uuden psykoaktiivisen aineen arviointi Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmässä on edennyt pitkälle, eli kun Maailman terveysjärjestön huumeriippuvuutta tutkiva asiantuntijakomitea on julkaissut kriittisen katsauksensa kirjallisine suosituksineen, paitsi jos on olemassa relevanttia uutta näyttöä, joka viittaa siihen, että unionin tason riskinarviointiraportti on tarpeen, ja jota Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmässä ei ole otettu huomioon.

  ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Uusia psykoaktiivisia aineita koskeva tiedonvaihto, varhaisvaroitusjärjestelmä ja riskinarviointimenettely

  Viiteasiakirjat

  COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  12.9.2016

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ENVI

  12.9.2016

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Cristian-Silviu Buşoi

  10.10.2016

  Valiokuntakäsittely

  12.10.2016

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  8.11.2016

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  54

  2

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Nicola Caputo, Michel Dantin, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Peter Jahr, James Nicholson, Jasenko Selimovic, Bart Staes

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Jens Nilsson, Marco Valli

  • [1]  http://www.who.int/substance_abuse/terminology/psychoactive_substances/en/
  • [2]  New psychoactive substances in Europe: Innovative legal responses, EMCDDA:n julkaisu, Lissabon, kesäkuu 2015, s. 4.

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Uusia psykoaktiivisia aineita koskeva tiedonvaihto, varhaisvaroitusjärjestelmä ja riskinarviointimenettely

  Viiteasiakirjat

  COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  29.8.2016

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  12.9.2016

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ENVI

  12.9.2016

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Michał Boni

  3.10.2016

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  17.10.2016

  20.10.2016

  17.11.2016

   

  Hyväksytty (pvä)

  17.11.2016

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  48

  0

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Daniel Dalton, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  30.11.2016

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  48

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

  ECR

  Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

  EFDD

  Ignazio Corrao

  ENF

  Lorenzo Fontana

  GUE/NGL

  Malin Björk, Lynn Boylan, Barbara Spinelli

  PPE

  Heinz K. Becker, Michał Boni, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

  VERTS/ALE

  Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

  0

  -

   

   

  3

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  ENF

  Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää