Izvješće - A8-0359/2016Izvješće
A8-0359/2016

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1920/2006 u pogledu razmjene informacija, sustava ranog upozoravanja i postupka procjene rizika novih psihoaktivnih tvari

30.11.2016 - (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)) - ***I

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Michał Boni


Postupak : 2016/0261(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0359/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0359/2016
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1920/2006 u pogledu razmjene informacija, sustava ranog upozoravanja i postupka procjene rizika novih psihoaktivnih tvari

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0547),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 168. stavak 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0351/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. listopada 2016.[1],

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0359/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, kao što je navedeno u nastavku;

2.  zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Nove psihoaktivne tvari mogu predstavljati ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju što ukazuje da je potrebno pojačati praćenje, rano upozoravanje i borbu protiv tih prijetnji.

(1)  Nove psihoaktivne tvari, koje se mogu upotrebljavati u brojne komercijalne, industrijske i znanstvene svrhe, mogu predstavljati ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju, posebno zbog svoje raznolikosti i brzine kojom se pojavljuju. Brzi rast tržišta tih novih proizvoda i dalje predstavlja izazov, zbog čega je potrebno pojačati praćenje i sustave ranog upozoravanja te procijeniti rizike koje oni predstavljaju za zdravlje, sigurnost i društvo kako bi se razvila rješenja kao što su mjere za smanjenje rizika u cilju suzbijanja tih prijetnji.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ovom bi se Uredbom trebala uzeti u obzir činjenica da su ugrožene skupine, a posebno mladi, osobito izložene rizicima u pogledu javnog zdravlja te sigurnosnim i društvenim rizicima koji su posljedica pojavljivanja novih psihoaktivnih tvari.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Nove psihoaktivne tvari koje predstavljaju zdravstvene i društvene rizike u cijeloj Uniji trebaju se razmatrati na razini Unije. Ovu Uredbu stoga je potrebno tumačiti u vezi s Okvirnom odlukom Vijeća 2004/757/PUP15 [kako je izmijenjena Direktivom (EU) …/…] jer su oba instrumenta osmišljena kako bi zamijenila mehanizam uspostavljen Odlukom Vijeća 2005/387/PUP.

(3)  Nove psihoaktivne tvari koje predstavljaju zdravstvene, sigurnosne i društvene rizike u cijeloj Uniji trebaju se razmatrati na razini Unije. Ovu Uredbu stoga je potrebno tumačiti u vezi s Okvirnom odlukom Vijeća 2004/757/PUP15 [kako je izmijenjena Direktivom (EU) …/…] jer su oba instrumenta osmišljena kako bi zamijenila mehanizam uspostavljen Odlukom Vijeća 2005/387/PUP.

__________________

__________________

5Okvirna odluka Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 2004. kojom se utvrđuju minimalne odredbe u vezi sa sastavnim elementima kaznenih djela i zakonskih kazni u području nedopuštene trgovine drogama (SL L 335, 11.11.2004., str. 8.).

5Okvirna odluka Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 2004. kojom se utvrđuju minimalne odredbe u vezi sa sastavnim elementima kaznenih djela i zakonskih kazni u području nedopuštene trgovine drogama (SL L 335, 11.11.2004., str. 8.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Svako djelovanje Unije u vezi s novim psihoaktivnim tvarima trebalo bi se temeljiti na znanstvenim dokazima.

(5)  Svako djelovanje Unije u vezi s novim psihoaktivnim tvarima trebalo bi se temeljiti na znanstvenim dokazima ili na dostatnim podacima o rizicima koje predstavljaju nove psihoaktivne tvari. S obzirom na to da bi neke psihoaktivne tvari mogle biti toliko nove u tom području da bi, barem na početku, postojali tek veoma ograničeni dokazi iz znanstvenih istraživanja o opasnostima za javno zdravlje, potrebno je provesti brze postupke procjene rizika na razini Unije.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Nije potrebno provoditi procjenu rizika za novu psihoaktivnu tvar ako je ona već predmet procjene prema međunarodnom pravu ili se koristi kao aktivna tvar u lijeku ili veterinarsko-medicinskom proizvodu.

(7)  Nije potrebno provoditi procjenu rizika za novu psihoaktivnu tvar ako je ona već predmet procjene prema međunarodnom pravu, osim ako na razini Unije postoje dostatni podaci koji ukazuju na potrebu za izvješćem o procjeni rizika. Ne bi se trebala provoditi procjena rizika za novu psihoaktivnu tvar ako se koristi kao aktivna tvar u lijeku ili veterinarsko-medicinskom proizvodu.

Obrazloženje

Čak ako se tvar procjenjuje u okviru međunarodnog prava, mogu postojati slučajevi kada u EU-u postoje posebni uvjeti i tvar koja se na međunarodnoj razini smatra neopasnom može predstavljati ozbiljnu prijetnju u EU-u, iz tog bi razloga (i ako postoje podaci koji upućuju na to) trebalo biti moguće pripremiti izvješće o procjeni rizika. Ista se logika primjenjuje u okviru stajališta Parlamenta usvojenog 2014. o Uredbi o novim psihoaktivnim tvarima.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U članku 5. stavku 2. brišu se drugi i treći podstavak.

(2)  U članku 5. stavku 2. briše se drugi podstavak.

Obrazloženje

Treći podstavak članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1920/2006 tiče se novih trendova u uporabi postojećih psihoaktivnih tvari te bi ga stoga trebalo zadržati.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica osigurava da njezine nacionalne kontaktne točke mreže Reitox i nacionalne jedinice Europola pružaju Centru i Europolu pravovremeno i bez nepotrebnog odgađanja dostupne informacije o novim psihoaktivnim tvarima. Informacije se odnose na otkrivanje i identifikaciju, korištenje i obrasce korištenja, moguće i identificirane rizike, proizvodnju, ekstrakciju, distribuciju, nedopuštenu trgovinu, kao i komercijalnu, medicinsku i znanstvenu uporabu ovih tvari.

Svaka država članica osigurava da njezine nacionalne kontaktne točke mreže Reitox i nacionalne jedinice Europola pružaju Centru i Europolu pravovremeno i bez nepotrebnog odgađanja dostupne informacije o novim psihoaktivnim tvarima. Informacije se odnose na otkrivanje i identifikaciju, korištenje i obrasce korištenja, moguće i identificirane rizike, proizvodnju, ekstrakciju, distribuciju i distribucijske kanale, nedopuštenu trgovinu i krijumčarenje, kao i komercijalnu, medicinsku i znanstvenu uporabu tih tvari.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Centar, u suradnji s Europolom, pravodobno prikuplja, analizira i priopćava informacije državama članicama kako bi im osigurao sve informacije potrebne za rano upozoravanje i kako bi Centar sastavio početno izvješće ili kombinirano početno izvješće u skladu s člankom 5.b.

Centar, u suradnji s Europolom, pravodobno prikuplja, analizira i priopćava informacije državama članicama i Komisiji kako bi im osigurao sve informacije potrebne za rano upozoravanje i kako bi Centar sastavio početno izvješće ili kombinirano početno izvješće u skladu s člankom 5.b.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako Centar, Komisija ili Vijeće, odlučujući običnom većinom država članica, smatraju da su razmijenjene informacije o novoj psihoaktivnoj tvari prikupljene u skladu s člankom 5.a u jednoj ili više država članica razlog za zabrinutost jer nova psihoaktivna tvar može predstavljati zdravstvene ili društvene rizike na razini Unije, Centar će pripremiti početno izvješće o novoj psihoaktivnoj tvari.

1.  Ako Centar, Komisija ili Vijeće, odlučujući običnom većinom država članica, smatraju da su razmijenjene informacije o novoj psihoaktivnoj tvari prikupljene u skladu s člankom 5.a u jednoj ili više država članica razlog za zabrinutost jer nova psihoaktivna tvar može predstavljati zdravstvene, sigurnosne ili društvene rizike na razini Unije, Centar će bez nepotrebnog odlaganja pripremiti početno izvješće o novoj psihoaktivnoj tvari.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.b – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)   prvu naznaku prirode ili mjere zdravstvenih i društvenih rizika povezanih s novom psihoaktivnom tvari;

(a)   prvu naznaku prirode ili mjere zdravstvenih, društvenih ili sigurnosnih rizika povezanih s novom psihoaktivnom tvari;

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.b – stavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  informacije o uključenosti kriminalnih skupina u proizvodnju i distribuciju nove psihoaktivne tvari;

(d)  informacije o uključenosti kriminalnih skupina u razvoj, proizvodnju i distribuciju nove psihoaktivne tvari;

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.b – stavak 5. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Centar će zatražiti od Europske agencije za lijekove da dostavi informacije o tome je li u Uniji ili bilo kojoj drugoj državi članici nova psihoaktivna tvar:

5.  Centar će zatražiti od Europske agencije za lijekove da bez nepotrebnog odlaganja dostavi informacije o tome je li u Uniji ili bilo kojoj drugoj državi članici nova psihoaktivna tvar:

Obrazloženje

Budući da se ovo izvješće priprema kako bi, među ostalim, postupci kojima se ograničavaju opasne nove psihoaktivne tvari postali kraći i učinkovitiji, potrebno je pružiti informacije bez nepotrebnog odlaganja. U skladu s člankom 5.b stavkom 8., pojedinosti suradnje uvrstit će se u radne sporazume potpisane između Centra i Europske agencije za lijekove.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.b – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Centar će zatražiti od Europola da dostavi informacije o uključenosti kriminalnih skupina u proizvodnju i distribuciju nove psihoaktivne tvari i u bilo koji način korištenja nove psihoaktivne tvari.

6.  Centar će zatražiti od Europola da bez nepotrebnog odlaganja dostavi informacije o uključenosti kriminalnih skupina u proizvodnju, distribuciju i distribucijske kanale, nedopuštenu trgovinu i krijumčarenje nove psihoaktivne tvari i u bilo koji način korištenja nove psihoaktivne tvari, kao i druge relevantne informacije o novoj psihoaktivnoj tvari.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.b – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Centar će zatražiti od Europske agencije za kemikalije i Europske agencije za sigurnost hrane da dostave informacije i podatke o novoj psihoaktivnoj tvari koje imaju na raspolaganju.

7.  Centar će zatražiti od Europske agencije za kemikalije i Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti te Europske agencije za sigurnost hrane da bez nepotrebnog odlaganja dostave informacije i podatke o novoj psihoaktivnoj tvari koje imaju na raspolaganju.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.b – stavak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Centar mora poštivati uvjete o korištenju informacija koje su mu priopćene, uključujući uvjete o sigurnosti informacija i podataka i zaštiti povjerljivih poslovnih informacija.

9.  Centar mora poštovati uvjete o korištenju informacija koje su mu priopćene, uključujući uvjete o pristupu dokumentima, sigurnosti informacija i podataka i zaštiti povjerljivih podataka, uključujući osjetljive podatke ili povjerljive poslovne informacije.

Obrazloženje

Ova izmjena u skladu je sa stajalištem Parlamenta usvojenim 2014. o Uredbi o novim psihoaktivnim tvarima.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.b – stavak 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Kada Centar prikupi informacije o nekoliko novih psihoaktivnih tvari sličnog kemijskog sastava, on Komisiji i Vijeću dostavlja pojedinačna početna izvješća ili kombinirana izvješća koja obuhvaćaju nekoliko novih psihoaktivnih tvari, pod uvjetom da su svojstva svake nove psihoaktivne tvari jasno identificirana, u roku od šest mjeseci od izrade početnog izvješća.

11.  Kada Centar prikupi informacije o nekoliko novih psihoaktivnih tvari za koje smatra da imaju slični kemijski sastav, on Komisiji i Vijeću dostavlja pojedinačna početna izvješća ili kombinirana izvješća koja obuhvaćaju nekoliko novih psihoaktivnih tvari, pod uvjetom da su svojstva svake nove psihoaktivne tvari jasno identificirana, u roku od šest mjeseci od izrade početnog izvješća.

Obrazloženje

Ovaj je stavak pozitivan dodatak Uredbi jer će Centru omogućiti da radi više stvari odjednom, međutim razinu sličnosti između kemijskih struktura novih psihoaktivnih tvari može ponekad biti teško utvrditi te bi stoga Centar trebao odrediti mogu li se određene tvari smatrati dovoljno sličnima da budu obuhvaćene kombiniranim izvješćem.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.c – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U roku od dva tjedna od primitka kombiniranog početnog izvješća iz članka 5.b stavka 11., Komisija može zatražiti od Centra procjenu potencijalnih rizika koje predstavlja nekoliko novih psihoaktivnih tvari sličnog kemijskog sastava i pripremu kombiniranog izvješća o procjeni rizika. Kombiniranu procjenu rizika obavlja Znanstveni odbor Centra.

2.  U roku od dva tjedna od primitka kombiniranog početnog izvješća iz članka 5.b stavka 11., Komisija može zatražiti od Centra procjenu potencijalnih rizika koje predstavlja nekoliko novih psihoaktivnih tvari sličnog kemijskog sastava i pripremu kombiniranog izvješća o procjeni rizika. Kombiniranu procjenu rizika obavlja Znanstveni odbor.

Obrazloženje

Ova izmjena slijedi logiku članka 5.c stavka 2.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.c – stavak 3. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  analizu zdravstvenih rizika povezanih s novom psihoaktivnom tvari, posebno u pogledu njezine akutne i kronične toksičnosti, mogućnosti zlouporabe i uzrokovanja ovisnosti i njezinih fizičkih i mentalnih učinaka te učinaka na ponašanje;

(c)  analizu zdravstvenih rizika povezanih s novom psihoaktivnom tvari, posebno u pogledu njezine akutne i kronične toksičnosti, mogućnosti zlouporabe i uzrokovanja ovisnosti i njezinih fizičkih i mentalnih učinaka te učinaka na ponašanje, uključujući kontraindikacije za korištenje u kombinaciji s drugim tvarima, kada je to moguće;

Obrazloženje

Ova izmjena u skladu je sa stajalištem Parlamenta usvojenim 2014. o Uredbi o novim psihoaktivnim tvarima.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.c – stavak 3. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  analizu društvenih rizika povezanih s novom psihoaktivnom tvari, a posebno učinak na funkcioniranje društva, javni red i kriminalne aktivnosti, uključenost kriminalnih skupina u proizvodnju i distribuciju nove psihoaktivne tvari;

(d)  analizu društvenih rizika povezanih s novom psihoaktivnom tvari, a posebno učinak na funkcioniranje društva, javni red i kriminalne aktivnosti, uključenost kriminalnih skupina u razvoj, proizvodnju, distribuciju i distribucijske kanale, nedopuštenu trgovinu i krijumčarenje nove psihoaktivne tvari;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.c – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Znanstveni odbor procjenjuje rizike koje predstavlja nova psihoaktivna tvar ili skupina novih psihoaktivnih tvari. Odbor se može proširiti ako ravnatelj smatra da je to potrebno, postupajući po savjetu predsjednika Znanstvenog odbora, uključivanjem stručnjaka koji predstavljaju znanstvena područja koja su važna za osiguranje uravnotežene procjene rizika nove psihoaktivne tvari. Ravnatelj ih imenuje s popisa stručnjaka. Upravni odbor odobrava popis stručnjaka svake tri godine.

Znanstveni odbor procjenjuje rizike koje predstavlja nova psihoaktivna tvar ili skupina novih psihoaktivnih tvari. Odbor se može proširiti ako ravnatelj smatra da je to potrebno, postupajući po savjetu predsjednika Znanstvenog odbora, uključivanjem stručnjaka koji predstavljaju znanstvena područja koja su važna za osiguranje uravnotežene procjene rizika nove psihoaktivne tvari, između ostalog psihologa specijaliziranog u području ovisnosti. Ravnatelj ih imenuje s popisa stručnjaka. Upravni odbor odobrava popis stručnjaka svake tri godine.

Obrazloženje

Ova izmjena u skladu je sa stajalištem Parlamenta usvojenim 2014. o Uredbi o novim psihoaktivnim tvarima.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.d – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Procjena rizika ne provodi se ako je nova psihoaktivna tvar u naprednoj fazi procjene u sustavu Ujedinjenih naroda, odnosno kada je stručni odbor Svjetske zdravstvene organizacije o ovisnosti o drogama objavio svoje kritičko izvješće zajedno s pisanom preporukom, osim ako postoje bitne informacije koje su nove ili od posebne važnosti za Uniju, a nisu uzete u obzir u sustavu Ujedinjenih naroda.

1.  Procjena rizika ne provodi se ako je nova psihoaktivna tvar u naprednoj fazi procjene u sustavu Ujedinjenih naroda, odnosno kada je stručni odbor Svjetske zdravstvene organizacije o ovisnosti o drogama objavio svoje kritičko izvješće zajedno s pisanom preporukom, osim ako postoje dostatni podaci i informacije koje ukazuju na potrebu za izvješćem o procjeni rizika na razini Unije, čiji će razlozi biti naznačeni u početnom izvješću.

Obrazloženje

Ova izmjena u skladu je sa stajalištem Parlamenta usvojenim 2014. o Uredbi o novim psihoaktivnim tvarima.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.d – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Procjena rizika neće se izvršiti ako je nova psihoaktivna tvar ocijenjena u okviru sustava Ujedinjenih naroda, ali je odlučeno da neće biti klasificirana u skladu s Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., ili Konvencijom o psihotropnim tvarima iz 1971., osim ako postoje značajne informacije koje su nove ili od posebne važnosti za Uniju.

2.  Procjena rizika neće se izvršiti ako je nova psihoaktivna tvar ocijenjena u okviru sustava Ujedinjenih naroda, ali je odlučeno da neće biti klasificirana u skladu s Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., ili Konvencijom o psihotropnim tvarima iz 1971., osim ako postoje dostatni podaci i informacije koje ukazuju na potrebu za izvješćem o procjeni rizika na razini Unije, čiji će razlozi biti naznačeni u početnom izvješću.

Obrazloženje

Čak i ako se tvar procjenjuje u okviru međunarodnog prava, mogu postojati slučajevi kada u EU-u postoje posebni uvjeti i tvar koja se na međunarodnoj razini smatra neopasnom može predstavljati ozbiljnu prijetnju u EU-u, iz tog bi razloga (i ako postoje podaci koji upućuju na to) trebalo biti moguće pripremiti izvješće o procjeni rizika. Ista se logika primjenjuje u okviru stajališta Parlamenta usvojenog 2014. o Uredbi o novim psihoaktivnim tvarima.

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.

MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE (9.11.2016)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1920/2006 u pogledu razmjene informacija, sustava ranog upozoravanja i postupka procjene rizika novih psihoaktivnih tvari
(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Cristian-Silviu Buşoi

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Opće je poznato da uporaba psihoaktivnih tvari ugrožava zdravlje i prouzrokuje smrt milijuna ljudi svake godine. Prema WHO-u nove psihoaktivne tvari one su tvari koje utječu na mentalne procese poput kognitivnih i afektivnih procesa ako se uzimaju ili unose u ljudski organizam. Taj termin i njegov ekvivalent, psihotropna tvar, najneutralniji i najdeskriptivniji su nazivi za cijelu kategoriju dopuštenih i nedopuštenih tvari koje su predmet interesa politike u vezi s drogama. Terminom „psihoaktivanˮ ne podrazumijeva se nužno izazivanje ovisnosti, a u svakodnevnom rječniku taj se termin često ne spominje, na primjer u izrazima „uporaba drogaˮ ili „zlouporaba opojnih tvariˮ[1].

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) referentna je točka za prikupljanje, analiziranje i širenje informacija o stanju u vezi s problematikom droga u Uniji. Glavna je zadaća tog Centra izrada godišnjeg izvješća s najnovijim podacima dostupnim o uporabi droga u Europi, na temelju niza standardiziranih alata za izvješćivanje, koji su poboljšani tijekom 20 godina djelovanja tog sustava.

Uporaba opojnih tvari te uporaba opojnih tvari među mladima izaziva veliku zabrinutost u području javnog zdravstva širom svijeta, no malo se zna o njezinoj učestalosti. Prijedlog Komisije objavljen je u vrijeme kad se bilježi rapidno povećanje broja novih dostupnih psihoaktivnih tvari koje su u posljednjih nekoliko godina stavljene na europsko tržište droga, s tim da EMCDDA nadzire više od 450 tvari, što je gotovo dvostruko više od broja koji se kontrolira u okviru konvencija UN-a o međunarodnoj kontroli droga[2].

Izvjestitelj prima na znanje da je tijekom proteklih pet godina zabilježena neviđena tendencija rasta broja, vrste i dostupnosti novih psihoaktivnih tvari na razini Unije, pri čemu je prema podacima iz njegova zadnjeg izvješća tijekom 2014. preko sustava ranog upozoravanja prvi put prijavljena ukupno 101 tvar.

Prisutnost nekih od tih novih tvari otkrivena je preko europskog sustava izvješćivanja u koji su zajedno sa sustavom ranog upozoravanja o nekontroliranim novih psihoaktivnim tvarima uvršteni višestruki pokazatelji. Europski sustav izvješćivanja službeno obuhvaća svih 28 država članica Europske unije, Norvešku i Tursku.

Novim prijedlogom, kao i prethodnim, želi se ojačati sustav ranog upozoravanja EU-a i procjene rizika te pojednostavniti postupke kako bi se osiguralo učinkovitije i brže djelovanje.

Izvjestitelj pozdravlja činjenicu da je mnogo učinjeno za poboljšanje kvalitete i usporedivosti podataka, prevladavanje poteškoća u praćenju uporabe droga i izradi transnacionalnih usporedbi, no uporaba novih psihoaktivnih tvari u konstantnom je porastu, što postaje problematično.

Razumijevanje prirode i razmjera uporabe novih psihoativnih tvari kao i faktora koji doprinose toj pojavi trebalo bi omogućiti razvoj dugoročnih učinkovitih strategija intervencije ili planova djelovanja. Sad su dostupne strukturirane informacije o obrascima i trendovima u području konzumacije droga u Europi, no još nije dobro poznat obrazac faktora koji utječu na uporabu novih psihoaktivnih tvari. Prema rezultatima izvješća EMCDDA-e najučestalije samoprijavljene ili otkrivene nove psihoaktivne tvari su sintetički kanabinoidi i katinoni, a kombinacija različitih novih psihoaktivnih tvari i njihovo miješanje s drugim drogama, uglavnom s kanabisom i ekstazijem, uobičajena je među iskusnim korisnicima droga.

Procjena učestalosti novih psihoaktivnih tvar predstavlja izazov zbog metodoloških i teorijskih nedosljednosti. Izvjestitelj smatra da bi se pri razmatranju rizika za javno zdravlje u obzir trebale uzeti i informacije o toksičnosti novih psihoaktivnih tvari i relevantni dokazi o interakciji s drugim tvarima i prethodnim zdravstvenim stanjem. Rapidno povećanje novih psihoaktivnih tvari, koje izaziva sve veću zabrinutost, nameće nove izazove društvima, ne samo u području prevencije i izrade politike za suzbijanje uporabe opojnih tvari, već i u području kliničke i forenzičke toksikologije.

Izvjestitelj smatra da bi u tom postupku trebalo ocijeniti i sigurnosne rizike povezane s novim psihoaktivnim tvarima.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Nove psihoaktivne tvari mogu predstavljati ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju što ukazuje da je potrebno pojačati praćenje, rano upozoravanje i borbu protiv tih prijetnji.

(1)  Nove psihoaktivne tvari, koje mogu imati brojne komercijalne, industrijske i znanstvene svrhe, mogu predstavljati ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju, posebno zbog njihove raznolikosti i brzine kojom se pojavljuju. Brzi rast tržišta tih novih proizvoda i dalje predstavlja izazov, zbog čega je potrebno pojačati praćenje i sustave ranog upozoravanja te procijeniti rizike koje oni predstavljaju za zdravlje, sigurnost i društvo kako bi se razvila rješenja kao što su mjere za smanjenje rizika u cilju suzbijanja tih prijetnji.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Pojam „psihoaktivna tvar” odnosi se na široku kategoriju nereguliranih psihoaktivnih spojeva ili proizvoda koji ih sadrže koji su stavljeni na tržište kao zakonite alternative dobro poznatim kontroliranim drogama i koji se obično prodaju preko interneta, u specijaliziranim prodavaonicama ili prodavaonicama proizvoda povezanih s konzumacijom droga.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  Psihoaktivne tvari mogu se oglašavati pomoću agresivnih i sofisticiranih marketinških strategija i prodavati korisnicima s namjerno krivom oznakom i navedenim sastojcima koji se razlikuju od stvarnog sastava. Stoga je potrebno brzo djelovati na razini Unije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Posljednjih su godina države članice prijavile sve veći broj novih psihoaktivnih tvari putem mehanizma za brzu razmjenu informacija koji je uspostavljen Zajedničkom akcijom 97/396/PUP koju je donijelo Vijeće na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji u vezi s razmjenom informacija, procjenom rizika i kontrolom novih sintetskih droga13 i koji je dodatno ojačan Odlukom Vijeća 2005/387/PUP14.

(2)  Posljednjih su godina države članice prijavile sve veći broj novih psihoaktivnih tvari putem mehanizma za brzu razmjenu informacija koji je uspostavljen Zajedničkom akcijom 97/396/PUP koju je donijelo Vijeće na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji u vezi s razmjenom informacija, procjenom rizika i kontrolom novih sintetskih droga13 i koji je dodatno ojačan Odlukom Vijeća 2005/387/PUP14. Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama („Centar”) navodi da su države članice preko tog mehanizma 2014. prijavile 101 novu psihoaktivnu tvar koja nije prethodno prijavljena.

__________________

__________________

13 Zajednička akcija Vijeća 97/396/PUP od 16. lipnja 1997. o razmjeni informacija, procjeni rizika i kontroli novih sintetičkih droga (SL L 167, 25.6.1997., str. 1.).

13 Zajednička akcija Vijeća 97/396/PUP od 16. lipnja 1997. o razmjeni informacija, procjeni rizika i kontroli novih sintetičkih droga (SL L 167, 25.6.1997., str. 1.).

14 Vijeća 2005/387/PUP od 10. svibnja 2005. o razmjeni informacija, procjeni rizika i kontroli novih psihoaktivnih tvari, (SL L 127, 20.5.2005., str. 32.).

14 Vijeća 2005/387/PUP od 10. svibnja 2005. o razmjeni informacija, procjeni rizika i kontroli novih psihoaktivnih tvari, (SL L 127, 20.5.2005., str. 32.).

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Europol u svojoj privremenoj procjeni prijetnje teškog i organiziranog kriminala za 2015.1a upozorava na činjenicu da su organizirane kriminalne skupine sposobne brzo reagirati na promjene u zakonodavstvu i odgovoriti na zabranu određenih tvari stvaranjem novih formula koje nisu obuhvaćene pravom Unije ili nacionalnim pravom.

 

__________________

 

1a Privremena procjena prijetnje teškog i organiziranog kriminala za 2015.: ažuriranje o teškom i organiziranom kriminalu u EU-u.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b)  Tom bi se Uredbom trebala uzeti u obzir činjenica da su ugrožene skupine, a posebno mladi ljudi, osobito izložene rizicima u pogledu javnog zdravlja te sigurnosnim i društvenim rizicima koji su posljedica pojavljivanja novih psihoaktivnih tvari.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Nove psihoaktivne tvari koje predstavljaju zdravstvene i društvene rizike u cijeloj Uniji trebaju se razmatrati na razini Unije. Ovu Uredbu stoga je potrebno tumačiti u vezi s Okvirnom odlukom Vijeća 2004/757/PUP15 [kako je izmijenjena Direktivom (EU) …/…] jer su oba instrumenta osmišljena kako bi zamijenila mehanizam uspostavljen Odlukom Vijeća 2005/387/PUP.

(3)  Nove psihoaktivne tvari koje predstavljaju zdravstvene, sigurnosne i društvene rizike u cijeloj Uniji trebaju se razmatrati na razini Unije. Ovu Uredbu stoga je potrebno tumačiti u vezi s Okvirnom odlukom Vijeća 2004/757/PUP15 [kako je izmijenjena Direktivom (EU) …/…] jer su oba instrumenta osmišljena kako bi zamijenila mehanizam uspostavljen Odlukom Vijeća 2005/387/PUP.

__________________

__________________

15 Okvirna odluka Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 2004. o utvrđivanju minimalnih odredaba vezanih za elemente kaznenih djela i sankcija u području nezakonite trgovine drogom (SL L 335, 11.11.2004., str. 8.).

15 Okvirna odluka Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 2004. o utvrđivanju minimalnih odredaba vezanih za elemente kaznenih djela i sankcija u području nezakonite trgovine drogom (SL L 335, 11.11.2004., str. 8.).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Svako djelovanje Unije u vezi s novim psihoaktivnim tvarima trebalo bi se temeljiti na znanstvenim dokazima.

(5)  Svako djelovanje Unije u vezi s novim psihoaktivnim tvarima trebalo bi se temeljiti na znanstvenim dokazima ili na dostatnim podacima o rizicima koje predstavljaju nove psihoaktivne tvari. S obzirom na to da bi neke psihoaktivne tvari mogle biti toliko nove u tom području da bi, barem na početku, postojali tek veoma ograničeni dokazi iz znanstvenih istraživanja o opasnostima za javno zdravlje, potrebno je provesti postupke za brzu procjenu rizika na razini Unije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Nije potrebno provoditi procjenu rizika za novu psihoaktivnu tvar ako je ona već predmet procjene prema međunarodnom pravu ili se koristi kao aktivna tvar u lijeku ili veterinarsko-medicinskom proizvodu.

(7)  Nije potrebno provoditi procjenu rizika za novu psihoaktivnu tvar ako je ona već predmet procjene prema međunarodnom pravu ili se koristi kao aktivna tvar u lijeku ili veterinarsko-medicinskom proizvodu osim ako postoji dovoljno znanstvenih dokaza, podataka ili studija dostupnih na razini Unije iz kojih proizlazi da je takva procjena potrebna.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U članku 5. stavku 2. brišu se drugi i treći podstavak.

(2)  U članku 5. stavku 2. briše se drugi podstavak.

Obrazloženje

Treći podstavak članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1920/2006 tiče se novih trendova u uporabi postojećih psihoaktivnih tvari te bi ga stoga trebalo zadržati.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica osigurava da njezine nacionalne kontaktne točke mreže Reitox i nacionalne jedinice Europola pružaju Centru i Europolu pravovremeno i bez nepotrebnog odgađanja dostupne informacije o novim psihoaktivnim tvarima. Informacije se odnose na otkrivanje i identifikaciju, korištenje i obrasce korištenja, moguće i identificirane rizike, proizvodnju, ekstrakciju, distribuciju, nedopuštenu trgovinu, kao i komercijalnu, medicinsku i znanstvenu uporabu ovih tvari.

Svaka država članica osigurava da njezine nacionalne kontaktne točke u okviru Europske informacijske mreže o drogama i ovisnosti o drogama („Reitox”) i nacionalnih jedinica Europola pružaju Centru i Europolu pravovremeno i bez nepotrebnog odgađanja dostupne informacije o navodnim novim psihoaktivnim tvarima ili pripravcima. Informacije se odnose na otkrivanje i identifikaciju, korištenje i obrasce korištenja, učestalost korištenja, moguće i identificirane rizike, proizvodnju, ekstrakciju, distribuciju i distribucijske kanale, krijumčarenje i prekogranične globalne lance opskrbe, kao i na komercijalnu, medicinsku i znanstvenu uporabu tih tvari.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Centar, u suradnji s Europolom, pravodobno prikuplja, analizira i priopćava informacije državama članicama kako bi im osigurao sve informacije potrebne za rano upozoravanje i kako bi Centar sastavio početno izvješće ili kombinirano početno izvješće u skladu s člankom 5.b.

Centar, u suradnji s Europolom, pravodobno prikuplja, analizira, procjenjuje i priopćava informacije državama članicama i Komisiji kako bi im osigurao sve informacije potrebne za izradu modela ranog upozoravanja i kako bi Centar sastavio početno izvješće ili kombinirano početno izvješće u skladu s člankom 5.b.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako Centar, Komisija ili Vijeće, odlučujući običnom većinom država članica, smatraju da su razmijenjene informacije o novoj psihoaktivnoj tvari prikupljene u skladu s člankom 5.a u jednoj ili više država članica razlog za zabrinutost jer nova psihoaktivna tvar može predstavljati zdravstvene ili društvene rizike na razini Unije, Centar će pripremiti početno izvješće o novoj psihoaktivnoj tvari.

1.  Ako Centar, Komisija ili Vijeće, odlučujući običnom većinom država članica, smatraju da su razmijenjene informacije o novoj psihoaktivnoj tvari prikupljene u skladu s člankom 5.a u jednoj ili više država članica razlog za zabrinutost jer nova psihoaktivna tvar može predstavljati zdravstvene, sigurnosne ili društvene rizike na razini Unije, Centar će bez nepotrebnog odlaganja pripremiti početno izvješće o novoj psihoaktivnoj tvari.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.b – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prvu naznaku prirode ili mjere zdravstvenih i društvenih rizika povezanih s novom psihoaktivnom tvari;

(a)  prvu naznaku prirode ili mjere zdravstvenih, sigurnosnih i društvenih rizika povezanih s novom psihoaktivnom tvari, uključujući kontraindikacije u pogledu korištenja u kombinaciji s drugim tvarima, kad je to primjenjivo;

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.b – stavak 2. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  informacije o toksičnosti nove psihoaktivne tvari i relevantne dokaze o njezinoj interakciji s drugim tvarima ili prethodnim zdravstvenim stanjem;

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.b – stavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  informacije o uključenosti kriminalnih skupina u proizvodnju i distribuciju nove psihoaktivne tvari;

(d)  informacije o uključenosti kriminalnih skupina u razvoj, proizvodnju i distribuciju nove psihoaktivne tvari;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.b – stavak 2. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  informacije o sličnostima s drugim tvarima sličnog kemijskog sastava ili sličnih farmakoloških svojstava i razlikama među njima;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.b – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Centar će zatražiti od Europske agencije za lijekove da dostavi informacije o tome je li u Uniji ili bilo kojoj drugoj državi članici nova psihoaktivna tvar:

5.  Centar će zatražiti od Europske agencije za lijekove da bez nepotrebnog odlaganja dostavi informacije o tome je li u Uniji ili bilo kojoj drugoj državi članici nova psihoaktivna tvar:

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.b – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Centar će zatražiti od Europola da dostavi informacije o uključenosti kriminalnih skupina u proizvodnju i distribuciju nove psihoaktivne tvari i u bilo koji način korištenja nove psihoaktivne tvari.

6.  Centar će zatražiti od Europola da bez nepotrebnog odlaganja dostavi informacije o uključenosti kriminalnih skupina u razvoj, proizvodnju, distribuciju i opskrbu nove psihoaktivne tvari i u bilo koji način korištenja nove psihoaktivne tvari.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.b – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Centar će zatražiti od Europske agencije za kemikalije i Europske agencije za sigurnost hrane da dostave informacije i podatke o novoj psihoaktivnoj tvari koje imaju na raspolaganju.

7.  Centar će zatražiti od Europske agencije za kemikalije, Europske agencije za sigurnost hrane i Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti da dostave informacije i podatke o novoj psihoaktivnoj tvari koje imaju na raspolaganju.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.b – stavak 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Kada Centar prikupi informacije o nekoliko novih psihoaktivnih tvari sličnog kemijskog sastava, on Komisiji i Vijeću dostavlja pojedinačna početna izvješća ili kombinirana izvješća koja obuhvaćaju nekoliko novih psihoaktivnih tvari, pod uvjetom da su svojstva svake nove psihoaktivne tvari jasno identificirana, u roku od šest mjeseci od izrade početnog izvješća.

11.  Kada Centar prikupi informacije o nekoliko novih psihoaktivnih tvari za koje smatra da imaju sličan kemijski sastav, on Komisiji i Vijeću dostavlja pojedinačna početna izvješća ili kombinirana izvješća koja obuhvaćaju nekoliko novih psihoaktivnih tvari, pod uvjetom da su svojstva svake nove psihoaktivne tvari jasno identificirana, u roku od šest mjeseci od izrade početnog izvješća.

Obrazloženje

Ovaj je stavak pozitivan dodatak Uredbi jer će Centru omogućiti da radi više stvari odjednom, međutim razinu sličnosti između kemijskih struktura novih psihoaktivnih tvari može ponekad biti teško utvrditi te bi stoga Centar trebao odrediti mogu li se određene tvari smatrati dovoljno sličnima da budu obuhvaćene kombiniranim izvješćem.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.c – stavak 3. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  analizu zdravstvenih rizika povezanih s novom psihoaktivnom tvari, posebno u pogledu njezine akutne i kronične toksičnosti, mogućnosti zlouporabe i uzrokovanja ovisnosti i njezinih fizičkih i mentalnih učinaka te učinaka na ponašanje;

(c)  analizu zdravstvenih rizika povezanih s novom psihoaktivnom tvari, posebno u pogledu njezine akutne i kronične toksičnosti, mogućnosti zlouporabe i uzrokovanja ovisnosti i njezinih fizičkih i mentalnih učinaka te učinaka na ponašanje, te relevantne dokaze o interakciji nove psihoaktivne tvari s drugim tvarima ili prethodnim zdravstvenim stanjem;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.c – stavak 3. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  analizu društvenih rizika povezanih s novom psihoaktivnom tvari, a posebno učinak na funkcioniranje društva, javni red i kriminalne aktivnosti, uključenost kriminalnih skupina u proizvodnju i distribuciju nove psihoaktivne tvari;

(d)  analizu društvenih rizika povezanih s novom psihoaktivnom tvari, a posebno učinak na funkcioniranje društva, javni red i kriminalne aktivnosti, uključenost kriminalnih skupina u razvoj, proizvodnju i distribuciju nove psihoaktivne tvari;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.c – stavak 3. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  informacije o pojavi i obrascima uporabe nove psihoaktivne tvari, njezinoj dostupnosti i mogućnostima širenja unutar Unije;

(e)  informacije o pojavi i obrascima uporabe nove psihoaktivne tvari, njezinoj dostupnosti i mogućnostima širenja unutar Unije, uzimajući u obzir sve moguće distribucijske kanale, te informacije o razlozima njezine konzumacije;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.c – stavak 3. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  analizu sigurnosnih rizika povezanih s novom psihoaktivnom tvari, a naročito u pogledu njezine proizvodnje, uvjeta njezine proizvodnje i njezinih sastojaka;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.c – stavak 3. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  informacije o komercijalnoj i industrijskoj uporabi nove psihoaktivne tvari, opsegu takve uporabe, kao i o njezinom korištenju u svrhe znanstvenog istraživanja i razvoja.

(f)  informacije o komercijalnoj i industrijskoj uporabi nove psihoaktivne tvari, opsegu takve uporabe, kao i o njezinom korištenju u svrhe znanstvenog istraživanja i razvoja, uključujući informacije o mogućnostima za zlouporabu tvari odobrene u zakonite svrhe.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.c – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Znanstveni odbor procjenjuje rizike koje predstavlja nova psihoaktivna tvar ili skupina novih psihoaktivnih tvari. Odbor se može proširiti ako ravnatelj smatra da je to potrebno, postupajući po savjetu predsjednika Znanstvenog odbora, uključivanjem stručnjaka koji predstavljaju znanstvena područja koja su važna za osiguranje uravnotežene procjene rizika nove psihoaktivne tvari. Ravnatelj ih imenuje s popisa stručnjaka. Upravni odbor odobrava popis stručnjaka svake tri godine.

Znanstveni odbor Centra procjenjuje rizike koje predstavlja nova psihoaktivna tvar ili skupina novih psihoaktivnih tvari. Odbor se može proširiti ako ravnatelj smatra da je to potrebno, postupajući po savjetu predsjednika Znanstvenog odbora, uključivanjem stručnjaka koji predstavljaju znanstvena područja koja su važna za osiguranje uravnotežene procjene rizika nove psihoaktivne tvari. Ravnatelj ih imenuje s popisa stručnjaka. Upravni odbor odobrava popis stručnjaka svake tri godine.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.c – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Znanstveni odbor obavlja procjenu rizika na temelju dostupnih informacija i bilo kojih drugih mjerodavnih znanstvenih dokaza. Uzima u obzir sva mišljenja svojih članova. Centar organizira postupak procjene rizika uključujući identifikaciju budućih potreba za informacijama i relevantnih studija.

5.  Znanstveni odbor Centra obavlja procjenu rizika na temelju dostupnih informacija i bilo kojih drugih mjerodavnih znanstvenih dokaza. Uzima u obzir sva mišljenja svojih članova. Centar organizira postupak procjene rizika uključujući identifikaciju budućih potreba za informacijama i relevantnih studija.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1920/2006

Članak 5.d – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Procjena rizika ne provodi se ako je nova psihoaktivna tvar u naprednoj fazi procjene u sustavu Ujedinjenih naroda, odnosno kada je stručni odbor Svjetske zdravstvene organizacije o ovisnosti o drogama objavio svoje kritičko izvješće zajedno s pisanom preporukom, osim ako postoje bitne informacije koje su nove ili od posebne važnosti za Uniju, a nisu uzete u obzir u sustavu Ujedinjenih naroda.

1.  Procjena rizika ne provodi se ako je nova psihoaktivna tvar u naprednoj fazi procjene u sustavu Ujedinjenih naroda, odnosno kada je stručni odbor Svjetske zdravstvene organizacije o ovisnosti o drogama objavio svoje kritičko izvješće zajedno s pisanom preporukom, osim ako postoji relevantni novi dokaz koji upućuje na to da je potrebno sastaviti izvješće o procjeni rizika na razini Unije, a nisu uzete u obzir u sustavu Ujedinjenih naroda.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Razmjena informacija, sustav ranog upozoravanja i postupak procjene rizika novih psihoaktivnih tvari

Referentni dokumenti

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

12.9.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Cristian-Silviu Buşoi

10.10.2016

Razmatranje u odboru

12.10.2016

 

 

 

Datum usvajanja

8.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

54

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Michel Dantin, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Peter Jahr, James Nicholson, Jasenko Selimovic, Bart Staes

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jens Nilsson, Marco Valli

  • [1]  http://www.who.int/substance_abuse/terminology/psychoactive_substances/en/
  • [2]  New psychoactive substances in Europe: Innovative legal responses, Izdanje EMCDDA-e, Lisabon, lipanj 2015., str. 4.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Razmjena informacija, sustav ranog upozoravanja i postupak procjene rizika novih psihoaktivnih tvari

Referentni dokumenti

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Datum podnošenja EP-u

29.8.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Michał Boni

3.10.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

17.10.2016

20.10.2016

17.11.2016

 

Datum usvajanja

17.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

0

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Dalton, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

Datum podnošenja

30.11.2016

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Malin Björk, Lynn Boylan, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

3

0

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani