Pranešimas - A8-0359/2016Pranešimas
A8-0359/2016

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1920/2006 nuostatos dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą

30.11.2016 - (COM(2016) 0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)) - ***I

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Michał Boni


Procedūra : 2016/0261(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0359/2016
Pateikti tekstai :
A8-0359/2016
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1920/2006 nuostatos dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą

(COM(2016) 0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0547),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 168 straipsnio 5 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0351/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0359/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  naujos psichoaktyviosios medžiagos gali kelti didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, dėl kurių būtina stiprinti stebėseną, ankstyvąjį perspėjimą apie šias grėsmes ir kovą su jomis;

(1)  naujos psichoaktyviosios medžiagos, naudojamos įvairioms komercinėms ir pramoninėms, taip pat mokslinėms reikmėms, gali kelti didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, ypač dėl jų įvairovės ir greičio, kuriuo jos randasi. Spartus šių naujų produktų rinkos augimas ir toliau kelia iššūkių, todėl būtina stiprinti stebėseną ir ankstyvojo perspėjimo sistemas, taip pat vertinti šių medžiagų keliamas grėsmes sveikatai, saugai ir visuomenei, kad būtų galima parengti atsakomąsias priemones, pvz., rizikos mažinimo priemones, kurias pasitelkiant būtų kovojama su tokiomis grėsmėmis;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  šiame reglamente turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad pažeidžiamoms grupėms, visų pirma jaunimui, kyla didžiausias pavojus susidurti su grėsmėmis visuomenės sveikatai, saugai ir visuomenei, kylančiomis dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurios kelia grėsmę sveikatai ir visuomenei visoje Sąjungoje, klausimas turėtų būti sprendžiamas Sąjungos lygmeniu. Todėl šis reglamentas turi būti taikomas kartu su Direktyva (ES) .../... [kuria iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR]15, nes abu aktai pakeičia Tarybos sprendimu 2005/387/TVR nustatytą sistemą;

(3)  naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurios kelia grėsmę sveikatai, saugai ir visuomenei visoje Sąjungoje, klausimas turėtų būti sprendžiamas Sąjungos lygmeniu. Todėl šis reglamentas turi būti taikomas kartu su Tarybos pamatiniu sprendimu 2005/222/TVR15 [iš dalies pakeistu Direktyva (ES) .../...], nes abu aktai pakeičia Tarybos sprendimu 2005/387/TVR nustatytą sistemą;

__________________

__________________

5 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL L 335, 2004 11 11, p. 8).

5 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL L 335, 2004 11 11, p. 8).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Sąjungos veiksmai dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų turėtų būti grindžiami moksliniais duomenimis;

(5)  Sąjungos veiksmai dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų turėtų būti grindžiami moksliniais įrodymais arba pakankamais duomenimis apie grėsmes, kurias kelia naujos psichoaktyviosios medžiagos. Kadangi kai kuriais atvejais naujos psichoaktyviosios medžiagos gali savo srityje būti tokios naujos, kad, bent jau iš pradžių, gali būti labai nedaug moksliniais tyrimais grindžiamų duomenų apie grėsmę visuomenės sveikatai, reikia imtis skubių Sąjungos lygmens rizikos vertinimo procedūrų;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamos rizikos įvertinimas neturėtų būti atliekamas, jeigu ji vertinama pagal tarptautinę teisę, arba jei ji yra vaisto arba veterinarinio vaisto veiklioji medžiaga;

(7)  naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamos rizikos įvertinimas neturėtų būti atliekamas, jeigu ji vertinama pagal tarptautinę teisę, išskyrus atvejus, kai Sąjungos lygmeniu turima pakankamai duomenų, kuriais remiantis galima manyti, jog reikia rizikos įvertinimo ataskaitos. Nereikėtų atlikti naujos psichoaktyviosios medžiagos rizikos įvertinimo, jei ji yra vaisto arba veterinarinio vaisto veiklioji medžiaga;

Pagrindimas

Netgi tuomet, kai pagal tarptautinę teisę atliekamas atitinkamos medžiagos vertinimas, gali būti atvejų, kuriems ES taikomos specialiosios sąlygos ir tarptautiniu lygmeniu nepavojinga laikoma medžiaga gali kelti didelę grėsmę ES; dėl šios priežasties ir jei duomenys leidžia daryti tokią išvadą, turėtų būti įmanoma parengti rizikos įvertinimo ataskaitą. Tokios pačios nuostatos laikytasi Parlamento 2014 m. priimtoje pozicijoje dėl Naujų psichoaktyviųjų medžiagų reglamento.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  5 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos išbraukiamos.

2)  5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa išbraukiama.

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 1920/2006 5 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa susijusi su nauja esamų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tendencija, todėl turėtų būti palikta.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 a straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos REITOX nacionaliniai ryšių punktai ir nacionaliniai Europolo padaliniai laiku ir nedelsiant perduotų Centrui ir Europolui turimą informaciją apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas. Informacija turi būti susijusi su šių medžiagų nustatymu ir identifikavimu, vartojimu ir vartojimo tendencijomis, galima ir nustatyta rizika, gamyba, išgavimu, platinimu, neteisėta prekyba, naudojimu komerciniais, medicininiais ir moksliniais tikslais.

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos REITOX nacionaliniai ryšių punktai ir nacionaliniai Europolo padaliniai laiku ir nedelsiant perduotų Centrui ir Europolui turimą informaciją apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas. Informacija turi būti susijusi su šių medžiagų nustatymu ir identifikavimu, vartojimu ir vartojimo tendencijomis, galima ir nustatyta rizika, gamyba, išgavimu, platinimu ir platinimo kanalais, neteisėta prekyba ir kontrabanda, taip pat naudojimu komerciniais, medicininiais ir moksliniais tikslais.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 a straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Centras, bendradarbiaudamas su Europolu, renka, analizuoja, vertina ir nedelsdamas perduoda šią informaciją valstybėms narėms, kad valstybės narės turėtų visą informaciją, reikalingą ankstyvojo perspėjimo tikslams, bei tam, kad Centras galėtų ja remdamasis parengti pradinę ataskaitą arba bendrą pradinę ataskaitą pagal 5b straipsnį.

Centras, bendradarbiaudamas su Europolu, renka, analizuoja, vertina ir laiku perduoda šią informaciją valstybėms narėms ir Komisijai, kad valstybės narės ir Komisija turėtų visą informaciją, reikalingą ankstyvojo perspėjimo tikslams, bei tam, kad Centras galėtų ja remdamasis parengti pradinę ataskaitą arba bendrą pradinę ataskaitą pagal 5b straipsnį.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei Centras, Komisija arba Taryba, veikdama paprasta valstybių narių balsų dauguma, nusprendžia, kad bendra informacija apie naują psichoaktyviąją medžiagą, surinkta pagal 5a straipsnį vienoje ar keliose valstybėse narėse, teikia pagrindo susirūpinimui, kad nauja psichoaktyvioji medžiaga kelia grėsmių sveikatai ar visuomenei Sąjungos lygmeniu, Centras parengia pradinę ataskaitą apie naują psichoaktyviąją medžiagą.

1.  Jei Centras, Komisija arba Taryba, veikdama paprasta valstybių narių balsų dauguma, nusprendžia, kad bendra informacija apie naują psichoaktyviąją medžiagą, surinkta pagal 5a straipsnį vienoje ar keliose valstybėse narėse, teikia pagrindo susirūpinimui, kad nauja psichoaktyvioji medžiaga kelia grėsmių sveikatai, saugai ar visuomenei Sąjungos lygmeniu, Centras, nepagrįstai nedelsdamas, parengia pradinę ataskaitą apie naują psichoaktyviąją medžiagą.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 b straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pirminė nuoroda į su nauja psichoaktyviąja medžiaga siejamų grėsmių sveikatai ir visuomenei pobūdį arba mastą,

a)  pirminė nuoroda į su nauja psichoaktyviąja medžiaga siejamų grėsmių sveikatai, visuomenei ar saugai pobūdį arba mastą,

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5b straipsnio 2 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  informacija apie nusikalstamų grupuočių dalyvavimą gaminant ir platinant naują psichoaktyviąją medžiagą,

d)  informacija apie nusikalstamų grupuočių dalyvavimą kuriant, gaminant ir platinant naują psichoaktyviąją medžiagą,

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 b straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Centras prašo Europos vaistų agentūros informuoti, ar Sąjungoje arba kurioje nors valstybėje narėje nauja psichoaktyvioji medžiaga yra:

5.  Centras prašo Europos vaistų agentūros nepagrįstai nedelsiant informuoti, ar Sąjungoje arba kurioje nors valstybėje narėje nauja psichoaktyvioji medžiaga yra:

Pagrindimas

Kadangi viena iš šios ataskaitos rengimo priežasčių yra siekis sutrumpinti procedūrų, kuriomis apribojamas naujų pavojingų psichoaktyviųjų medžiagų naudojimas, trukmę ir padidinti jų veiksmingumą, informaciją reikėtų teikti nedelsiant. Remiantis 5b straipsnio 8 dalimi, išsamus bendradarbiavimas bus įtrauktas į Centro ir Europos vaistų agentūros darbo susitarimus.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 b straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Centras prašo Europolo pateikti informaciją apie nusikalstamų grupuočių dalyvavimą gaminant ir platinant naują psichoaktyviąją medžiagą bei bet kokiu būdu naudojant naują psichoaktyviąją medžiagą.

6.  Centras prašo Europolo nedelsiant pateikti informaciją apie nusikalstamų grupuočių dalyvavimą gaminant naują psichoaktyviąją medžiagą, jos platinimo veikloje ir platinimo kanaluose, verčiantis neteisėta prekyba šia medžiaga ir jos kontrabanda bei bet kokiu būdu naudojant naują psichoaktyviąją medžiagą, taip pat pateikti kitą susijusią informaciją apie naują psichoaktyviąją medžiagą.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 b straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Centras prašo Europos cheminių medžiagų agentūros ir Europos maisto saugos tarnybos pateikti turimą informaciją ir duomenis apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas.

7.  Centras prašo Europos cheminių medžiagų agentūros, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir Europos maisto saugos tarnybos nepagrįstai nedelsiant pateikti turimą informaciją ir duomenis apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 b straipsnio 9 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Centras laikosi informacijos, kuri buvo pranešta Centrui, naudojimo sąlygų, įskaitant informacijos ir duomenų saugumo bei konfidencialios verslo informacijos apsaugos sąlygų.

9.  Centras laikosi informacijos, kuri buvo pranešta Centrui, naudojimo sąlygų, įskaitant galimybės susipažinti su dokumentais, informacijos ir duomenų saugumo bei konfidencialių duomenų (taip pat jautrių duomenų ar konfidencialios verslo informacijos) apsaugos sąlygų.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Parlamento 2014 m. priimtą poziciją dėl Naujų psichoaktyviųjų medžiagų reglamento.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 b straipsnio 11 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11.  Surinkęs informaciją apie keletą naujų panašios cheminės sudėties psichoaktyviųjų medžiagų, Centras per šešias savaites nuo pradinės ataskaitos pateikimo pateikia Komisijai ir Tarybai atskiras pradines ataskaitas arba bendras ataskaitas apie keletą naujų psichoaktyviųjų medžiagų, su sąlyga, kad kiekvienos iš naujų psichoaktyviųjų medžiagų ypatumai aiškiai nustatyti.

11.  Surinkęs informaciją apie keletą naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurios, jo manymu, yra panašios cheminės sudėties, Centras per šešias savaites nuo pradinės ataskaitos pateikimo pateikia Komisijai ir Tarybai atskiras pradines ataskaitas arba bendras ataskaitas apie keletą naujų psichoaktyviųjų medžiagų, su sąlyga, kad kiekvienos iš naujų psichoaktyviųjų medžiagų ypatumai aiškiai nustatyti.

Pagrindimas

Ši dalis yra teigiamas reglamento papildymas, nes ji suteiks galimybę Centrui vienu metu padaryti daugiau, tačiau kartais gali būti sunku apibrėžti naujų psichoaktyviųjų medžiagų cheminės sudėties panašumo lygį, todėl Centrui turėtų būti suteikta teisė spręsti, ar medžiagas galima laikyti pakankamai panašiomis, kad jas būtų galima aptarti bendroje ataskaitoje.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 c straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Per dvi savaites nuo 5b straipsnio 11 dalyje nurodytos bendros pradinės ataskaitos gavimo dienos Komisija gali paprašyti, kad Centras įvertintų riziką, kurią gali kelti kelios panašios cheminės sudėties naujos psichoaktyviosios medžiagos, ir parengtų bendrą rizikos įvertinimo ataskaitą. Bendrą rizikos įvertinimą atlieka Centro Mokslo komitetas.

2.  Per dvi savaites nuo 5b straipsnio 11 dalyje nurodytos bendros pradinės ataskaitos gavimo dienos Komisija gali paprašyti, kad Centras įvertintų riziką, kurią gali kelti kelios panašios cheminės sudėties naujos psichoaktyviosios medžiagos, ir parengtų bendrą rizikos įvertinimo ataskaitą. Bendrą rizikos įvertinimą atlieka Mokslo komitetas.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 5c straipsnio 2 dalies nuostatas.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5c straipsnio 3 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  su nauja psichoaktyviąja medžiaga siejamų grėsmių sveikatai, visų pirma siejamų su šios medžiagos ūmiu ir chronišku toksiškumu, piktnaudžiavimo ir priklausomybės sukėlimo potencialu ir jos psichiniu bei fiziniu poveikiu ir poveikiu elgesiui grėsmių analizė;

c)  su nauja psichoaktyviąja medžiaga siejamų grėsmių sveikatai, visų pirma siejamų su šios medžiagos ūmiu ir chronišku toksiškumu, piktnaudžiavimo ir priklausomybės sukėlimo potencialu ir jos psichiniu bei fiziniu poveikiu ir poveikiu elgesiui grėsmių, įskaitant naudojimo su kitomis medžiagomis kontraindikacijų, jei jų yra, analizė;

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Parlamento 2014 m. priimtą poziciją dėl Naujų psichoaktyviųjų medžiagų reglamento.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 c straipsnio 3 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  su nauja psichoaktyviąja medžiaga siejamų grėsmių visuomenei, visų pirma jos poveikio socialiniam veikimui, viešajai tvarkai ir nusikalstamai veikai, įsitraukimui į nusikalstamas grupuotes gaminant ir platinant naują psichoaktyviąją medžiagą, analizė;

d)  su nauja psichoaktyviąja medžiaga siejamų grėsmių visuomenei, visų pirma jos poveikio socialiniam veikimui, viešajai tvarkai ir nusikalstamai veikai, įsitraukimui į nusikalstamas grupuotes kuriant, gaminant, platinant naują psichoaktyviąją medžiagą ir dalyvaujant jos platinimo kanaluose, verčiantis neteisėta prekyba šia medžiaga ir jos kontrabanda, analizė;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5c straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Mokslo komitetas įvertina naujos psichoaktyviosios medžiagos ar naujų psichoaktyviųjų medžiagų grupių keliamas grėsmes. Direktoriaus, veikiančio pagal Mokslo komiteto pirmininko rekomendaciją, sprendimu prireikus komiteto sudėtis gali būti išplėsta įtraukiant ekspertus iš mokslo sričių, susijusių su pagrįsto naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamų grėsmių įvertinimo užtikrinimu. Direktorius paskiria juos iš ekspertų sąrašo. Valdyba kas trejus metus patvirtina ekspertų sąrašą.

Mokslo komitetas įvertina naujos psichoaktyviosios medžiagos ar naujų psichoaktyviųjų medžiagų grupių keliamas grėsmes. Direktoriaus, veikiančio pagal Mokslo komiteto pirmininko rekomendaciją, sprendimu prireikus komiteto sudėtis gali būti išplėsta įtraukiant ekspertus iš mokslo sričių, susijusių su pagrįsto naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamų grėsmių įvertinimo užtikrinimu, taip pat priklausomybės srityje besispecializuojantį psichologą. Direktorius paskiria juos iš ekspertų sąrašo. Valdyba kas trejus metus patvirtina ekspertų sąrašą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Parlamento 2014 m. priimtą poziciją dėl Naujų psichoaktyviųjų medžiagų reglamento.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 d straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Rizikos įvertinimas neatliekamas, jeigu jau gerokai pasistūmėta naują psichoaktyviąją medžiagą vertinant pagal Jungtinių Tautų sistemą, t. y., kai Pasaulio sveikatos organizacijos narkomanijos ekspertų komitetas yra paskelbęs kritinę apžvalgą bei rašytinę rekomendaciją, išskyrus atvejus, kai gaunama reikšmingos naujos arba Sąjungai itin svarbios informacijos, į kurią nebuvo atsižvelgta vertinant pagal Jungtinių Tautų sistemą.

1.  Rizikos įvertinimas neatliekamas, jeigu jau gerokai pasistūmėta naują psichoaktyviąją medžiagą vertinant pagal Jungtinių Tautų sistemą, t. y., kai Pasaulio sveikatos organizacijos narkomanijos ekspertų komitetas yra paskelbęs kritinę apžvalgą bei rašytinę rekomendaciją, išskyrus atvejus, kai turima pakankamai duomenų ir informacijos, kuriais remiantis galima daryti išvadą, kad Sąjungos lygmeniu reikia parengti rizikos įvertinimo ataskaitą, o priežastys ją parengti nurodomos pradinėje ataskaitoje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Parlamento 2014 m. priimtą poziciją dėl Naujų psichoaktyviųjų medžiagų reglamento.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 d straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Rizikos įvertinimas neatliekamas, jeigu nauja psichoaktyvioji medžiaga įvertinta pagal Jungtinių Tautų sistemą, tačiau nuspręsta jos neįtraukti į 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos, iš dalies pakeistos 1972 m. protokolu, arba 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencijos sąrašą, išskyrus atvejus, kai gaunama reikšmingos naujos arba Sąjungai itin svarbios informacijos.

2.  Rizikos įvertinimas neatliekamas, jeigu nauja psichoaktyvioji medžiaga įvertinta pagal Jungtinių Tautų sistemą, tačiau nuspręsta jos neįtraukti į 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos, iš dalies pakeistos 1972 m. protokolu, arba 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencijos sąrašą, išskyrus atvejus, kai turima pakankamai duomenų ir informacijos, kuriais remiantis galima daryti išvadą, kad Sąjungos lygmeniu reikia parengti rizikos įvertinimo ataskaitą, o priežastys ją parengti nurodomos pradinėje ataskaitoje.

Pagrindimas

Netgi tuomet, kai pagal tarptautinę teisę atliekamas atitinkamos medžiagos vertinimas, gali būti atvejų, kuriems ES taikomos specialiosios sąlygos ir tarptautiniu lygmeniu nepavojinga laikoma medžiaga gali kelti didelę grėsmę ES; dėl šios priežasties ir jei duomenys leidžia daryti tokią išvadą, turėtų būti įmanoma parengti rizikos įvertinimo ataskaitą. Tokios pačios nuostatos laikytasi Parlamento 2014 m. priimtoje pozicijoje dėl Naujų psichoaktyviųjų medžiagų reglamento.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (9.11.2016)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1920/2006 nuostatos dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą
(COM(2016) 0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

Nuomonės referentas: Cristian-Silviu Buşoi

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Visiems jau žinoma, kad psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas kenkia sveikatai ir kad kiekvienais metais nuo to miršta milijonai asmenų. PSO teigia, kad naujos psichoaktyviosios medžiagos yra medžiagos, darančios įtaką psichikos procesams, pvz., su pažinimu ar jausmais susijusiems procesams. Šis terminas ir jo atitikmuo „psichotropinė medžiaga“ yra pats neutraliausias ir labiausiai aprašomojo pobūdžio terminas, taikomas ištisai klasei medžiagų, teisėtų ir neteisėtų, kuriomis rūpinasi kovos su narkotikais politika. Sąvoka „psichoaktyvioji“ nebūtinai reiškia, kad medžiaga sukelia priklausomybę, ir šnekamojoje kalboje ji dažnai nevartojama, pvz., sakoma „narkotikų vartojimas“ arba „piktnaudžiavimas kvaišalais“[1].

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) yra informacijos apie su narkotikais susijusią padėtį Sąjungoje rinkimo, analizavimo ir platinimo centras. Pagrindinė Centro funkcija yra rengti metinę ataskaitą naudojantis naujausiais turimais duomenimis apie narkotikų vartojimą Europoje ir remiantis rinkiniu standartizuotų ataskaitų teikimo priemonių, kurios buvo ištobulintos per 20 sistemos veikimo metų.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, ypač tarp jaunimo, yra didelė visuomenės sveikatos problema visame pasaulyje, tačiau mažai žinoma apie jos paplitimą. Komisijos pasiūlymas teikiamas tokiu metu, kai per pastaruosius keletą metų sparčiai gausėjo naujų psichoaktyviųjų medžiagų, prieinamų Europos rinkoje ar pradėtų jai tiekti. ENNSC stebi daugiau kaip 450 medžiagų, šis skaičius beveik dvigubai didesnis nei pagal tarptautines JT narkotikų kontrolės konvencijas kontroliuojamų medžiagų skaičius[2].

Nuomonės referentas pripažįsta, kad per pastaruosius penkerius metus pranešama apie naujų psichoaktyviųjų medžiagų skaičiaus, tipų ir prieinamumo Sąjungos lygmeniu didėjimo tendenciją, neturinčią precedento, – paskutinės ankstyvojo perspėjimo sistemos ataskaitos duomenimis, 2014 m. per ankstyvojo perspėjimo sistemą buvo pranešta apie 101 naują nustatytą medžiagą.

Kai kurios iš šių naujų medžiagų buvo aptiktos naudojantis Europos pranešimų teikimo sistema, kuri apima daugialypius rodiklius ir ankstyvojo perspėjimo apie nekontroliuojamas naujas psichoaktyviąsias medžiagas sistemą. Europos pranešimų teikimo sistema oficialiai apima visas 28 Europos Sąjungos (ES) valstybes nares, Norvegiją ir Turkiją.

Naujuoju pasiūlymu, kaip ir ankstesniaisiais, siekiama sustiprinti ES ankstyvojo perspėjimo sistemą ir rizikos įvertinimą ir supaprastinti procedūras, siekiant užtikrinti greitesnius ir efektyvesnius veiksmus.

Nuomonės referentas suvokia, kad, nors buvo daug nuveikta siekiant pagerinti duomenų kokybę ir palyginamumą, įveikti narkotikų vartojimo stebėjimo sunkumus ir parengti tarpvalstybinius palyginimus, naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas nuolat didėja ir todėl tai yra problema.

Supratus naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pobūdį ir mastą, taip pat jį skatinančius veiksnius būtų galima parengti veiksmingas ilgalaikes intervencijos strategijas arba veiksmų planus. Dabar turima struktūrizuotos informacijos apie narkotikų vartojimo Europoje modelius ir tendencijas, tačiau dar gerai nežinomas naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo veiksnių modelis. ENNSC ataskaitoje teigiama, kad naujos psichoaktyviosios medžiagos, apie kurias pranešama arba kurios aptinkamos, dažniausiai yra sintetiniai kanabinoidai ir katinonai ir kad patyrę narkotikų vartotojai paprastai vartoja įvairių naujų psichoaktyviųjų medžiagų derinį, taip pat maišomą su kitais narkotikais, daugiausia kanapėmis ir ekstaziu.

Naujų psichoaktyviųjų medžiagų paplitimą sunku įvertinti dar ir dėl metodinių bei teorinių neatitikimų. Nuomonės referentas mano, kad vertinant grėsmes visuomenės sveikatai taip pat turėtų būti atsižvelgiama į informaciją apie naujų psichoaktyviųjų medžiagų toksiškumą ir atitinkamus įrodymus apie sąveiką su kitomis medžiagomis ir esamomis sveikatos problemomis. Spartus naujų psichoaktyviųjų medžiagų gausėjimas kelia vis didesnį susirūpinimą ir naujų problemų visuomenei ne tik narkotikų prevencijos ir politikos, skirtos kovai su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, rengimo, bet ir klinikinės bei kriminalinės toksikologijos srityse.

Nuomonės referentas mano, kad vykstant procesui taip pat turėtų būti įvertintos su naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis susijusios grėsmės saugai.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  naujos psichoaktyviosios medžiagos gali kelti didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, dėl kurių būtina stiprinti stebėseną, ankstyvąjį perspėjimą apie šias grėsmes ir kovą su jomis;

(1)  naujos psichoaktyviosios medžiagos, naudojamos įvairioms komercinėms ir pramoninėms, taip pat mokslinėms reikmėms, gali kelti didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, ypač dėl jų įvairovės ir greičio, kuriuo jos randasi. Spartus šių naujų produktų rinkos augimas ir toliau kelia iššūkių, todėl būtina stiprinti stebėseną ir ankstyvojo perspėjimo sistemas, taip pat vertinti šių medžiagų keliamas grėsmes sveikatai, saugai ir visuomenei, kad būtų galima parengti atsakomąsias priemones, pvz., rizikos mažinimo priemones, kurias pasitelkiant būtų kovojama su tokiomis grėsmėmis.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  sąvoka „psichoaktyviosios medžiagos“ – tai plati kaip teisėta alternatyva žinomiems kontroliuojamiems narkotikams parduodamų nereguliuojamų psichoaktyvių junginių arba jų turinčių produktų, paprastai parduodamų internetu, narkotinių medžiagų parduotuvėse (angl. „smart shops“) arba narkotikų vartotojų reikmenų parduotuvėse (angl. „head shops“), kategorija;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  psichoaktyviosios medžiagos gali būti reklamuojamos taikant agresyvias ir įmantrias rinkodaros strategijas ir jos gali būti parduodamos vartotojams sąmoningai paženklintos apgaulingomis etiketėmis, kuriose nurodytos sudėtinės dalys skiriasi nuo tikrosios sudėties. Todėl reikia skubiai imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  pastaraisiais metais valstybės narės pranešė apie vis daugiau naujų psichoaktyviųjų medžiagų, naudodamosi greito keitimosi informacija mechanizmu, nustatytu Bendraisiais veiksmais 97/396/TVR, Tarybos priimtais remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl keitimosi informacija apie naujus sintetinius narkotikus, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės13, ir papildomai sustiprintu Tarybos sprendimu 2005/387/TVR14;

(2)  pastaraisiais metais valstybės narės pranešė apie vis daugiau naujų psichoaktyviųjų medžiagų, naudodamosi greito keitimosi informacija mechanizmu, nustatytu Bendraisiais veiksmais 97/396/TVR, Tarybos priimtais remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl keitimosi informacija apie naujus sintetinius narkotikus, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės13, ir papildomai sustiprintu Tarybos sprendimu 2005/387/TVR14. Remiantis Europos narkotikų ir narkomanijos medicinos centro (toliau – Centras) duomenimis, 2014 m. naudodamosi šiuo mechanizmu valstybės narės pranešė apie 101 naują psichoaktyviąją medžiagą, apie nė vieną iš kurių nebuvo pranešta anksčiau;

__________________

__________________

13 1997 m. birželio 16 d. Tarybos Bendrieji veiksmai 97/396/TVR dėl keitimosi informacija apie naujus sintetinius narkotikus, jų pavojų įvertinimo ir kontrolės (OL L 167, 1997 6 25, p. 1).

13 1997 m. birželio 16 d. Tarybos Bendrieji veiksmai 97/396/TVR dėl keitimosi informacija apie naujus sintetinius narkotikus, jų pavojų įvertinimo ir kontrolės (OL L 167, 1997 6 25, p. 1).

14 2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimas 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės (OL L 127, 2005 5 20, p. 32).

14 2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimas 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės (OL L 127, 2005 5 20, p. 32).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  savo 2015 m. tarpiniame Sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinime (SOCTA)1a Europolas įspėja, kad organizuotos nusikalstamos grupuotės gali greitai reaguoti į teisės aktų pokyčius ir uždraudus tam tikras medžiagas sukurti naujus junginius, kuriems netaikomi Sąjungos ar nacionaliniai teisės aktai;

 

__________________

 

1a 2015 m. tarpinis SOCTA 2015: atnaujinta informacija apie sunkių formų ir organizuotą nusikalstamumą ES.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  šiame reglamente turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad pažeidžiamoms grupėms, visų pirma jaunimui, kyla didžiausias pavojus susidurti su grėsmėmis visuomenės sveikatai, saugai ir visuomenei, kylančiomis dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurios kelia grėsmę sveikatai ir visuomenei visoje Sąjungoje, klausimas turėtų būti sprendžiamas Sąjungos lygmeniu. Todėl šis reglamentas turi būti taikomas kartu su Direktyva (ES) .../... [kuria iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR15], nes abu aktai pakeičia Tarybos sprendimu 2005/387/TVR nustatytą sistemą;

(3)  naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurios kelia grėsmę sveikatai, saugai ir visuomenei visoje Sąjungoje, klausimas turėtų būti sprendžiamas Sąjungos lygmeniu. Todėl šis reglamentas turi būti taikomas kartu su Direktyva (ES) .../... [kuria iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR15], nes abu aktai pakeičia Tarybos sprendimu 2005/387/TVR nustatytą sistemą;

__________________

__________________

15 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL L 335, 2004 11 11, p. 8).

15 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL L 335, 2004 11 11, p. 8).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Sąjungos veiksmai dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų turėtų būti grindžiami moksliniais duomenimis;

(5)  Sąjungos veiksmai dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų turėtų būti grindžiami moksliniais įrodymais arba pakankamais duomenimis apie grėsmes, kurias kelia naujos psichoaktyviosios medžiagos. Kadangi kai kuriais atvejais naujos psichoaktyviosios medžiagos gali savo srityje būti tokios naujos, kad, bent jau iš pradžių, gali būti labai nedaug moksliniais tyrimais grindžiamų duomenų apie grėsmę visuomenės sveikatai, reikia imtis skubių Sąjungos lygmens rizikos vertinimo procedūrų;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamos rizikos įvertinimas neturėtų būti atliekamas, jeigu ji vertinama pagal tarptautinę teisę, arba jei ji yra vaisto arba veterinarinio vaisto veiklioji medžiaga;

(7)  naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamos rizikos įvertinimas neturėtų būti atliekamas, jeigu ji vertinama pagal tarptautinę teisę, arba jei ji yra vaisto arba veterinarinio vaisto veiklioji medžiaga, nebent esama pakankamai mokslinių įrodymų, duomenų ar tyrimų, prieinamų Sąjungos lygmeniu, kad būtų galima daryti prielaidą, jog toks įvertinimas būtinas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  5 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos išbraukiamos.

2)  5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa išbraukiama.

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 1920/2006 5 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa susijusi su nauja esamų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tendencija, todėl turėtų būti palikta.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 a straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos REITOX nacionaliniai ryšių punktai ir nacionaliniai Europolo padaliniai laiku ir nedelsiant perduotų Centrui ir Europolui turimą informaciją apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas. Informacija turi būti susijusi su šių medžiagų nustatymu ir identifikavimu, vartojimu ir vartojimo tendencijomis, galima ir nustatyta rizika, gamyba, išgavimu, platinimu, neteisėta prekyba, naudojimu komerciniais, medicininiais ir moksliniais tikslais.

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos nacionaliniai ryšių punktai, priklausantys Europos narkotikų ir narkomanijos informaciniam tinklui (REITOX), ir nacionaliniai Europolo padaliniai laiku ir nedelsiant perduotų Centrui ir Europolui turimą informaciją apie medžiagą, kuri gali būti nauja psichoaktyvioji medžiaga, arba tokių medžiagų mišinius. Informacija turi būti susijusi su šių medžiagų nustatymu ir identifikavimu, vartojimu ir vartojimo tendencijomis, vartojimo paplitimo lygiu, galima ir nustatyta rizika, gamyba, išgavimu, platinimu ir platinimo kanalais, neteisėta prekyba, tarpvalstybinėmis pasaulinėmis tiekimo grandinėmis, naudojimu komerciniais, medicininiais ir moksliniais tikslais.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 a straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Centras, bendradarbiaudamas su Europolu, renka, analizuoja, vertina ir nedelsdamas perduoda šią informaciją valstybėms narėms, kad valstybės narės turėtų visą informaciją, reikalingą ankstyvojo perspėjimo tikslams, bei tam, kad Centras galėtų ja remdamasis parengti pradinę ataskaitą arba bendrą pradinę ataskaitą pagal 5b straipsnį.

Centras, bendradarbiaudamas su Europolu, renka, analizuoja, vertina ir nedelsdamas perduoda šią informaciją valstybėms narėms ir Komisijai, kad valstybės narės ir Komisija turėtų visą informaciją, reikalingą ankstyvojo perspėjimo modeliams sukurti, bei tam, kad Centras galėtų ja remdamasis parengti pradinę ataskaitą arba bendrą pradinę ataskaitą pagal 5b straipsnį.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei Centras, Komisija arba Taryba, veikdama paprasta valstybių narių balsų dauguma, nusprendžia, kad bendra informacija apie naują psichoaktyviąją medžiagą, surinkta pagal 5a straipsnį vienoje ar keliose valstybėse narėse, teikia pagrindo susirūpinimui, kad nauja psichoaktyvioji medžiaga kelia grėsmių sveikatai ar visuomenei Sąjungos lygmeniu, Centras parengia pradinę ataskaitą apie naują psichoaktyviąją medžiagą.

1.  Jei Centras, Komisija arba Taryba, veikdama paprasta valstybių narių balsų dauguma, nusprendžia, kad bendra informacija apie naują psichoaktyviąją medžiagą, surinkta pagal 5a straipsnį vienoje ar keliose valstybėse narėse, teikia pagrindo susirūpinimui, kad nauja psichoaktyvioji medžiaga kelia grėsmių sveikatai, saugai ar visuomenei Sąjungos lygmeniu, Centras, nepagrįstai nedelsdamas, parengia pradinę ataskaitą apie naują psichoaktyviąją medžiagą.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 b straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pirminė nuoroda į su nauja psichoaktyviąja medžiaga siejamų grėsmių sveikatai ir visuomenei pobūdį arba mastą,

a)  pirminė nuoroda į su nauja psichoaktyviąja medžiaga siejamų grėsmių sveikatai, saugai ir visuomenei pobūdį arba mastą, įskaitant naudojimo su kitomis medžiagomis kontraindikacijas, jei jų yra;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 b straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  informacija apie naujos psichoaktyviosios medžiagos toksiškumą ir atitinkami įrodymai apie jos sąveiką su kitomis medžiagomis ar esamomis sveikatos problemomis;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 b straipsnio 2 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  informacija apie nusikalstamų grupuočių dalyvavimą gaminant ir platinant naują psichoaktyviąją medžiagą,

d)  informacija apie nusikalstamų grupuočių dalyvavimą kuriant, gaminant ir platinant naują psichoaktyviąją medžiagą,

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 b straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  informacija apie panašumus į kitas panašios cheminės struktūros ar farmakologinių savybių medžiagas ir jų skirtumus;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 b straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Centras prašo Europos vaistų agentūros informuoti, ar Sąjungoje arba kurioje nors valstybėje narėje nauja psichoaktyvioji medžiaga yra:

5.  Centras prašo Europos vaistų agentūros nepagrįstai nedelsiant informuoti, ar Sąjungoje arba kurioje nors valstybėje narėje nauja psichoaktyvioji medžiaga yra:

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 b straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Centras prašo Europolo pateikti informaciją apie nusikalstamų grupuočių dalyvavimą gaminant ir platinant naują psichoaktyviąją medžiagą bei bet kokiu būdu naudojant naują psichoaktyviąją medžiagą.

6.  Centras prašo Europolo nepagrįstai nedelsiant pateikti informaciją apie nusikalstamų grupuočių dalyvavimą kuriant, gaminant, platinant ir tiekiant naują psichoaktyviąją medžiagą bei bet kokiu būdu naudojant naują psichoaktyviąją medžiagą.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 b straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Centras prašo Europos cheminių medžiagų agentūros ir Europos maisto saugos tarnybos pateikti turimą informaciją ir duomenis apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas.

7.  Centras prašo Europos cheminių medžiagų agentūros, Europos maisto saugos tarnybos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro pateikti turimą informaciją ir duomenis apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 b straipsnio 11 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11.  Surinkęs informaciją apie keletą naujų panašios cheminės sudėties psichoaktyviųjų medžiagų, Centras per šešias savaites nuo pradinės ataskaitos pateikimo pateikia Komisijai ir Tarybai atskiras pradines ataskaitas arba bendras ataskaitas apie keletą naujų psichoaktyviųjų medžiagų, su sąlyga, kad kiekvienos iš naujų psichoaktyviųjų medžiagų ypatumai aiškiai nustatyti.

11.  Surinkęs informaciją apie keletą naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurios, jo manymu, yra panašios cheminės sudėties, Centras per šešias savaites nuo pradinės ataskaitos pateikimo pateikia Komisijai ir Tarybai atskiras pradines ataskaitas arba bendras ataskaitas apie keletą naujų psichoaktyviųjų medžiagų, su sąlyga, kad kiekvienos iš naujų psichoaktyviųjų medžiagų ypatumai aiškiai nustatyti.

Pagrindimas

Ši dalis yra teigiamas reglamento papildymas, nes ji suteiks galimybę Centrui vienu metu padaryti daugiau, tačiau kartais gali būti sunku apibrėžti naujų psichoaktyviųjų medžiagų cheminės sudėties panašumo lygį, todėl Centrui turėtų būti suteikta teisė spręsti, ar medžiagas galima laikyti pakankamai panašiomis, kad jas būtų galima aptarti bendroje ataskaitoje.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 c straipsnio 3 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  su nauja psichoaktyviąja medžiaga siejamų grėsmių sveikatai, visų pirma siejamų su šios medžiagos ūmiu ir chronišku toksiškumu, piktnaudžiavimo ir priklausomybės sukėlimo potencialu ir jos psichiniu bei fiziniu poveikiu ir poveikiu elgesiui grėsmių analizė;

c)  su nauja psichoaktyviąja medžiaga siejamų grėsmių sveikatai, visų pirma siejamų su šios medžiagos ūmiu ir chronišku toksiškumu, piktnaudžiavimo ir priklausomybės sukėlimo potencialu ir jos psichiniu bei fiziniu poveikiu ir poveikiu elgesiui grėsmių analizė, taip pat atitinkami įrodymai apie naujų psichoaktyviųjų medžiagų sąveiką su kitomis medžiagomis ar esamomis sveikatos problemomis;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 c straipsnio 3 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  su nauja psichoaktyviąja medžiaga siejamų grėsmių visuomenei, visų pirma jos poveikio socialiniam veikimui, viešajai tvarkai ir nusikalstamai veikai, įsitraukimui į nusikalstamas grupuotes gaminant ir platinant naują psichoaktyviąją medžiagą, analizė;

d)  su nauja psichoaktyviąja medžiaga siejamų grėsmių visuomenei, visų pirma jos poveikio visuomenės veikimui, viešajai tvarkai ir nusikalstamai veikai, taip pat nusikalstamų grupuočių dalyvavimo kuriant, gaminant ir platinant naują psichoaktyviąją medžiagą analizė;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 c straipsnio 3 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  informacija apie naujos psichoaktyviosios medžiagos paplitimą ir vartojimo tendencijas, galimybes jos įsigyti ir sklaidos potencialą Sąjungoje;

e)  informacija apie naujos psichoaktyviosios medžiagos paplitimą ir vartojimo tendencijas, galimybes jos įsigyti ir sklaidos potencialą Sąjungoje, atsižvelgiant į visus galimus platinimo kanalus, taip pat informacija apie jos vartojimo priežastis;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 c straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  su nauja psichoaktyviąja medžiaga susijusių grėsmių saugai, visų pirma siejamų su jos gamyba, gamybos sąlygomis ir sudėtinėmis dalimis, kurios sudaro tą naują psichoaktyviąją medžiagą, analizė;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 c straipsnio 3 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  informacija apie naujos psichoaktyviosios medžiagos naudojimą komercinėms ir pramoninėms reikmėms, šio naudojimo apimtį, taip pat mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros reikmėms;

f)  informacija apie naujos psichoaktyviosios medžiagos naudojimą komercinėms ir pramoninėms reikmėms, šio naudojimo apimtį, taip pat jos naudojimą mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros reikmėms, įskaitant informaciją apie galimą netinkamą medžiagos, kurią leidžiama naudoti teisėtais tikslais, naudojimą;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 c straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Mokslo komitetas įvertina naujos psichoaktyviosios medžiagos ar naujų psichoaktyviųjų medžiagų grupių keliamas grėsmes. Direktoriaus, veikiančio pagal Mokslo komiteto pirmininko rekomendaciją, sprendimu prireikus komiteto sudėtis gali būti išplėsta įtraukiant ekspertus iš mokslo sričių, susijusių su pagrįsto naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamų grėsmių įvertinimo užtikrinimu. Direktorius paskiria juos iš ekspertų sąrašo. Valdyba kas trejus metus patvirtina ekspertų sąrašą.

Centro mokslo komitetas įvertina naujos psichoaktyviosios medžiagos ar naujų psichoaktyviųjų medžiagų grupių keliamas grėsmes. Direktoriaus, veikiančio pagal Mokslo komiteto pirmininko rekomendaciją, sprendimu prireikus komiteto sudėtis gali būti išplėsta įtraukiant ekspertus iš mokslo sričių, susijusių su pagrįsto naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamų grėsmių įvertinimo užtikrinimu. Direktorius paskiria juos iš ekspertų sąrašo. Valdyba kas trejus metus patvirtina ekspertų sąrašą.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 c straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Mokslo komitetas atlieka rizikos įvertinimą remdamasis turima informacija ir visais kitais susijusiais moksliniais duomenimis. Jis atsižvelgia į visas savo narių nuomones. Centras organizuoja rizikos įvertinimo procesą, įskaitant būsimų informacijos poreikių ir susijusių tyrimų nustatymą.

5.  Centro mokslo komitetas atlieka rizikos įvertinimą remdamasis turima informacija ir visais kitais susijusiais moksliniais duomenimis. Jis atsižvelgia į visas savo narių nuomones. Centras organizuoja rizikos įvertinimo procesą, įskaitant būsimų informacijos poreikių ir susijusių tyrimų nustatymą.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006

5 d straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Rizikos įvertinimas neatliekamas, jeigu jau gerokai pasistūmėta naują psichoaktyviąją medžiagą vertinant pagal Jungtinių Tautų sistemą, t. y., kai Pasaulio sveikatos organizacijos narkomanijos ekspertų komitetas yra paskelbęs kritinę apžvalgą bei rašytinę rekomendaciją, išskyrus atvejus, kai gaunama reikšmingos naujos arba Sąjungai itin svarbios informacijos, į kurią nebuvo atsižvelgta vertinant pagal Jungtinių Tautų sistemą.

1.  Rizikos įvertinimas neatliekamas, jeigu jau gerokai pasistūmėta naują psichoaktyviąją medžiagą vertinant pagal Jungtinių Tautų sistemą, t. y., kai Pasaulio sveikatos organizacijos narkomanijos ekspertų komitetas yra paskelbęs kritinę apžvalgą bei rašytinę rekomendaciją, išskyrus atvejus, kai esama atitinkamų naujų įrodymų, kuriais remiantis daroma prielaida, kad būtina parengti Sąjungos lygmens rizikos įvertinimo ataskaitą, ir į kuriuos nebuvo atsižvelgta vertinant pagal Jungtinių Tautų sistemą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Keitimasis informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą

Nuorodos

COM(2016) 0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

12.9.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Cristian-Silviu Buşoi

10.10.2016

Svarstymas komitete

12.10.2016

 

 

 

Priėmimo data

8.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

54

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Caputo, Michel Dantin, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Peter Jahr, James Nicholson, Jasenko Selimovic, Bart Staes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jens Nilsson, Marco Valli

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Keitimasis informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą

Nuorodos

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

29.8.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Michał Boni

3.10.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

17.10.2016

20.10.2016

17.11.2016

 

Priėmimo data

17.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Dalton, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

Pateikimo data

30.11.2016

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Malin Björk, Lynn Boylan, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

3

0

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė