Ziņojums - A8-0359/2016Ziņojums
A8-0359/2016

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1920/2006 attiecībā uz informācijas apmaiņu, agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska novērtēšanu saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām

  30.11.2016 - (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)) - ***I

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  Referents: Michał Boni


  Procedūra : 2016/0261(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0359/2016
  Iesniegtie teksti :
  A8-0359/2016
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1920/2006 attiecībā uz informācijas apmaiņu, agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska novērtēšanu saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām

  (COM(2016)0547 – C8-0351 – 2016/0261(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0547),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 168. panta 5. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0351/2016),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

  –  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 19. oktobra atzinumu[1],

  –  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

  –  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

  –  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0359/2016),

  1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

  2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

  3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  Grozījums Nr.    1

  Regulas priekšlikums

  1. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (1)  Jaunas psihoaktīvas vielas var radīt nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu, kā rezultātā ir nepieciešams uzlabot šo apdraudējumu uzraudzību, agrīno brīdināšanu par tiem un to apkarošanu.

  (1)  Jaunas psihoaktīvas vielas, kurām var būt dažādi lietojuma veidi komerciālām un rūpniecības vajadzībām, kā arī zinātniskiem mērķiem, var radīt nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu, jo īpaši to daudzveidības un rašanās ātruma dēļ. Minēto jauno produktu skaita ātrais pieaugums tirgū joprojām rada problēmas, tāpēc ir nepieciešams uzlabot uzraudzības un agrīnās brīdināšanas sistēmas un novērtēt to radītos veselības, drošības un sociālos riskus, lai varētu izstrādāt risinājumus, piemēram, riska mazināšanas pasākumus, un cīnīties pret minēto apdraudējumu.

  Grozījums Nr.    2

  Regulas priekšlikums

  2.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (2.a)  Šajā regulā būtu jāņem vērā tas, ka neaizsargātas grupas un galvenokārt jaunieši ir jo īpaši pakļauti sabiedrības veselības, drošības un sociālajiem riskiem, kurus rada jaunas psihoaktīvas vielas.

  Grozījums Nr.    3

  Regulas priekšlikums

  3. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (3)  Problēmas saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām, kas rada veselības un sociālos riskus visā Savienībā, būtu jārisina Savienības līmenī. Tāpēc šī regula ir jālasa saistībā ar Padomes Pamatlēmumu 2004/757/TI15 [kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu (ES).../...], jo abi tiesību akti ir paredzēti, lai aizstātu mehānismu, kas izveidots ar Padomes Lēmumu 2005/387/TI.

  (3)  Problēmas saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām, kas rada veselības, drošības un sociālos riskus visā Savienībā, būtu jārisina Savienības līmenī. Tāpēc šī regula ir jālasa saistībā ar Padomes Pamatlēmumu 2004/757/TI15 [kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu (ES).../...], jo abi tiesību akti ir paredzēti, lai aizstātu mehānismu, kas izveidots ar Padomes Lēmumu 2005/387/TI.

  __________________

  __________________

  5 Padomes Pamatlēmums 2004/757/TI (2004. gada 25. oktobris), ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā (OV L 335, 11.11.2004., 8. lpp.).

  5 Padomes Pamatlēmums 2004/757/TI (2004. gada 25. oktobris), ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā (OV L 335, 11.11.2004., 8. lpp.).

  Grozījums Nr.    4

  Regulas priekšlikums

  5. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5)  Jebkurai Savienības rīcībai saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām būtu jābalstās uz zinātniskiem pierādījumiem.

  (5)  Jebkurai Savienības rīcībai saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām būtu jābalstās uz zinātniskiem pierādījumiem vai pietiekamiem datiem par riskiem, kurus rada jaunās psihoaktīvās vielas. Tā kā dažos gadījumos jaunās psihoaktīvās vielas varētu būt tik jaunas, ka vismaz sākotnēji būtu ļoti maz pierādījumu, kas balstītos uz zinātniskiem pētījumiem par riskiem sabiedrības veselībai, Savienības līmenī ir nepieciešamas ātri īstenojamas riska novērtēšanas procedūras.

  Grozījums Nr.    5

  Regulas priekšlikums

  7. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (7)  Riska novērtējums attiecībā uz jaunu psihoaktīvu vielu nebūtu jāveic, ja tā tiek izvērtēta saskaņā ar starptautiskām tiesībām vai ja tā ir zāļu vai veterināro zāļu aktīvā viela.

  (7)  Riska novērtējums attiecībā uz jaunu psihoaktīvu vielu nebūtu jāveic, ja tā tiek izvērtēta saskaņā ar starptautiskām tiesībām, izņemot gadījumus, ja Savienības līmenī ir pieejami pietiekami dati par to, ka riska novērtējuma ziņojums ir nepieciešams. Riska novērtējums attiecībā uz jaunu psihoaktīvu vielu nebūtu jāveic, ja tā ir zāļu vai veterināro zāļu aktīvā viela.

  Pamatojums

  Pat ja viela tiek novērtēta saskaņā ar starptautiskām tiesībām, var būt gadījumi, ka ES pastāv īpaši nosacījumi, un vielas, kas netiek uzskatītas par bīstamām starptautiskā līmenī, var radīt nopietnus draudus ES. Tāpēc vajadzētu būt iespējai sagatavot riska novērtējuma ziņojumu gan šā iemesla dēļ, gan arī tad, ja ir kādi dati, kas liecina par šādu nepieciešamību. Šāds pamatojums tika izmantots arī 2014. gadā pieņemtajā Parlamenta nostājā attiecībā uz regulu par jaunām psihoaktīvām vielām.

  Grozījums Nr.    6

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5. pants – 2. punkts – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2)  regulas 5. panta 2. punktā svītro otro un trešo daļu;

  2)  regulas 5. panta 2. punktā svītro otro daļu;

  Pamatojums

  Regulas (EK) Nr. 1920/2006 5. panta 2. punkta trešā daļa attiecas uz jau esošo psihoaktīvo vielu lietošanas jaunām tendencēm, un tāpēc tā būtu jāsaglabā.

  Grozījums Nr.    7

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.a pants – 1. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās Reitox valstu koordinācijas centri un Eiropola valsts vienība laikus un bez nepamatotas kavēšanās sniedz Centram un Eiropolam pieejamo informāciju par jaunām psihoaktīvām vielām. Informācija attiecas uz šo vielu atklāšanu un identificēšanu, lietošanu un lietošanas paradumiem, iespējamajiem un apzinātajiem riskiem, šo vielu izgatavošanu, ieguvi, izplatīšanu, tirdzniecību, to komerciālo, kā arī medicīnisko un zinātnisko izmantošanu.

  Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās Reitox valstu koordinācijas centri un Eiropola valsts vienība laikus un bez liekas kavēšanās sniedz Centram un Eiropolam pieejamo informāciju par jaunām psihoaktīvām vielām. Informācija attiecas uz šo vielu atklāšanu un identificēšanu, lietošanu un lietošanas paradumiem, iespējamajiem un apzinātajiem riskiem, šo vielu izgatavošanu, ieguvi, izplatīšanu un izplatīšanas kanāliem, nelikumīgu tirdzniecību un kontrabandu, to komerciālo, kā arī medicīnisko un zinātnisko izmantošanu.

  Grozījums Nr.    8

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.a pants – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Centrs sadarbībā ar Eiropolu vāc, analizē, izvērtē un savlaicīgi paziņo šo informāciju dalībvalstīm ar mērķi sniegt dalībvalstīm visu informāciju, kas vajadzīga agrīnās brīdināšanas nolūkiem un tam, lai Centrs varētu sagatavot sākotnējo ziņojumu vai apvienotu sākotnējo ziņojumu saskaņā ar 5.b pantu.

  Centrs sadarbībā ar Eiropolu vāc, analizē, izvērtē un savlaicīgi paziņo šo informāciju dalībvalstīm un Komisijai ar mērķi sniegt dalībvalstīm un Komisijai visu informāciju, kas vajadzīga agrīnās brīdināšanas nolūkiem un tam, lai Centrs varētu sagatavot sākotnējo ziņojumu vai apvienotu sākotnējo ziņojumu saskaņā ar 5.b pantu.

  Grozījums Nr.    9

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.b pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Kad Centrs, Komisija vai Padome, rīkojoties saskaņā ar vienkārša dalībvalstu vairākuma principu, uzskata, ka saskaņā ar 5.a pantu vienā vai vairākās dalībvalstīs apkopotā informācija par jaunu psihoaktīvo vielu rada pamatu bažām, ka šī jaunā psihoaktīvā viela varētu radīt veselības apdraudējumu un sociālos riskus Savienības līmenī, Centrs sagatavo sākotnējo ziņojumu par jauno psihoaktīvo vielu.

  1.  Kad Centrs, Komisija vai Padome, rīkojoties saskaņā ar vienkārša dalībvalstu vairākuma principu, uzskata, ka saskaņā ar 5.a pantu vienā vai vairākās dalībvalstīs apkopotā informācija par jaunu psihoaktīvo vielu rada pamatu bažām, ka šī jaunā psihoaktīvā viela varētu radīt veselības, drošības vai sociālos riskus Savienības līmenī, Centrs bez nepamatotas kavēšanās sagatavo sākotnējo ziņojumu par jauno psihoaktīvo vielu.

  Grozījums Nr.    10

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.b pants – 2. punkts – a apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a)   pirmo norādi par veselības un sociālo risku, kuri saistīti ar jauno psihoaktīvo vielu, veidu vai apmēru;

  a)   pirmo norādi par veselības, sociālo vai drošības risku, kuri saistīti ar jauno psihoaktīvo vielu, veidu vai apmēru;

  Grozījums Nr.    11

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.b pants – 2. punkts – d apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  d)  informāciju par noziedzīgu grupu iesaistīšanos jaunās psihoaktīvās vielas izgatavošanā un izplatīšanā;

  d)  informāciju par noziedzīgu grupu iesaistīšanos jaunās psihoaktīvās vielas izstrādē, izgatavošanā un izplatīšanā;

  Grozījums Nr.    12

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.b pants – 5. punkts – ievaddaļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.  Centrs pieprasa Eiropas Zāļu aģentūrai sniegt informāciju par to, vai Savienībā vai kādā dalībvalstī jaunā psihoaktīvā viela ir:

  5.  Centrs pieprasa Eiropas Zāļu aģentūrai bez nepamatotas kavēšanās sniegt informāciju par to, vai Savienībā vai kādā dalībvalstī jaunā psihoaktīvā viela ir:

  Pamatojums

  Tā kā viens no šā ziņojuma mērķiem ir padarīt procedūras bīstamo jauno psihoaktīvo vielu ierobežošanai īsākas un efektīvākas, informācija būtu jāsniedz bez liekas kavēšanās. Saskaņā ar 5.b panta 8. punktu, sadarbību sīkāk reglamentēs darba vienošanās starp Centru un Eiropas Zāļu aģentūru.

  Grozījums Nr.    13

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.b pants – 6. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6.  Centrs pieprasa Eiropolam sniegt informāciju par noziedzīgu grupu iesaistīšanos jaunās psihoaktīvās vielas ražošanā un izplatīšanā un par jebkādu jaunās psihoaktīvās vielas izmantojumu.

  6.  Centrs pieprasa Eiropolam bez nepamatotas kavēšanās sniegt informāciju par noziedzīgu grupu iesaistīšanos jaunās psihoaktīvās vielas ražošanā, izplatīšanā un izplatīšanas kanālos, nelikumīgā tirdzniecībā un kontrabandā, kā arī par jebkādu jaunās psihoaktīvās vielas izmantojumu un citu svarīgu informāciju par jauno psihoaktīvo vielu.

  Grozījums Nr.    14

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.b pants – 7. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  7.  Centrs pieprasa Eiropas Ķimikāliju aģentūrai un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei sniegt to rīcībā esošo informāciju un datus par jauno psihoaktīvo vielu.

  7.  Centrs pieprasa Eiropas Ķimikāliju aģentūrai, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei bez nepamatotas kavēšanās sniegt to rīcībā esošo informāciju un datus par jauno psihoaktīvo vielu.

  Grozījums Nr.    15

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.b pants – 9. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  9.  Centrs ievēro tam paziņotos informācijas izmantošanas nosacījumus, tostarp nosacījumus attiecībā uz informācijas un datu drošību un konfidenciālas komerciālās informācijas aizsardzību.

  9.  Centrs ievēro tam paziņotos informācijas izmantošanas nosacījumus, tostarp nosacījumus attiecībā uz piekļuvi dokumentiem, informācijas un datu drošību un konfidenciālu datu, tostarp sensitīvu datu vai konfidenciālas komerciālās informācijas, aizsardzību.

  Pamatojums

  Šis grozījums izriet no 2014. gadā pieņemtās Parlamenta nostājas attiecībā uz regulu par jaunām psihoaktīvām vielām.

  Grozījums Nr.    16

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.b pants – 11. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  11.  Kad Centrs vāc informāciju par vairākām jaunām psihoaktīvām vielām ar līdzīgu ķīmisko struktūru, tas sešu nedēļu laikā pēc sākotnējā ziņojuma sniegšanas iesniedz Komisijai un Padomei atsevišķus sākotnējos ziņojumus vai apvienotus ziņojumus attiecībā uz vairākām jaunām psihoaktīvām vielām, ar nosacījumu, ka katras jaunās psihoaktīvās vielas īpašības ir skaidri norādītas.

  11.  Kad Centrs vāc informāciju par vairākām tādām jaunām psihoaktīvām vielām, kuras Centrs uzskata par vielām ar līdzīgu ķīmisko struktūru, tas sešu nedēļu laikā pēc sākotnējā ziņojuma sniegšanas iesniedz Komisijai un Padomei atsevišķus sākotnējos ziņojumus vai apvienotus ziņojumus attiecībā uz vairākām jaunām psihoaktīvām vielām, ar nosacījumu, ka katras jaunās psihoaktīvās vielas īpašības ir skaidri norādītas.

  Pamatojums

  Šis punkts jāuzskata par labu regulas papildinājumu, jo tas ļaus Centram nekavējoties rīkoties plašāk, tomēr dažkārt ir grūti noteikt jaunu psihoaktīvu vielu ķīmiskās struktūras līdzības pakāpi, tādēļ Centra ziņā būtu izlemt, vai vielas var uzskatīt par pietiekami līdzīgām, lai tās iekļautu apvienotajā ziņojumā.

  Grozījums Nr.    17

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.c pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Divu nedēļu laikā pēc tam, kad saņemts 5.b panta 11. punktā minētais apvienotais sākotnējais ziņojums, Komisija var pieprasīt Centram novērtēt iespējamos vairāku jaunu psihoaktīvu vielu ar līdzīgu ķīmisko struktūru radītos riskus un sagatavot apvienotu riska novērtējuma ziņojumu. Apvienoto riska novērtējumu veic Centra Zinātniskā komiteja.

  2.  Divu nedēļu laikā pēc tam, kad saņemts 5.b panta 11. punktā minētais apvienotais sākotnējais ziņojums, Komisija var pieprasīt Centram novērtēt iespējamos vairāku jaunu psihoaktīvu vielu ar līdzīgu ķīmisko struktūru radītos riskus un sagatavot apvienotu riska novērtējuma ziņojumu. Apvienoto riska novērtējumu veic Zinātniskā komiteja.

  Pamatojums

  Šis grozījums izriet no 5.c panta 2. punkta.

  Grozījums Nr.    18

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.c pants – 3. punkts – c apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c)  analīzi par veselības riskiem, kas saistīti ar jauno psihoaktīvo vielu, jo īpaši attiecībā uz tās akūtu un hronisku toksiskumu, pārdozēšanas risku, spēju izraisīt atkarību, tās lietošanas fizisko ietekmi un tās ietekmi uz psihi un uzvedību;

  c)  analīzi par veselības riskiem, kas saistīti ar jauno psihoaktīvo vielu, jo īpaši attiecībā uz tās akūtu un hronisku toksiskumu, pārdozēšanas risku, spēju izraisīt atkarību, tās lietošanas fizisko ietekmi un tās ietekmi uz psihi un uzvedību, tostarp, ja tās ir pieejamas — kontrindikācijas izmantošanai kopā ar citām vielām;

  Pamatojums

  Šis grozījums izriet no 2014. gadā pieņemtās Parlamenta nostājas attiecībā uz regulu par jaunām psihoaktīvām vielām.

  Grozījums Nr.    19

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.c pants – 3. punkts – d apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  d)  analīzi par sociālajiem riskiem, kas saistīti ar jauno psihoaktīvo vielu, jo īpaši par tās ietekmi uz lietotāja sociālās funkcionēšanas spējām, sabiedrisko kārtību un noziedzīgām darbībām, noziedzīgu grupu iesaistīšanos jaunu psihoaktīvu vielu ražošanā un izplatīšanā;

  d)  analīzi par sociālajiem riskiem, kas saistīti ar jauno psihoaktīvo vielu, jo īpaši par tās ietekmi uz lietotāja sociālās funkcionēšanas spējām, sabiedrisko kārtību un noziedzīgām darbībām, noziedzīgu grupu iesaistīšanos jaunu psihoaktīvu vielu izstrādē, ražošanā, izplatīšanā un izplatīšanas kanālos, kā arī nelikumīgā tirdzniecībā un kontrabandā;

  Grozījums Nr.    20

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.c pants – 4. punkts – 1. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Zinātniskā komiteja izvērtē riskus, ko rada jaunā psihoaktīvā viela vai jaunu psihoaktīvu vielu grupa. Komitejas sastāvu var paplašināt, ja to uzskata par nepieciešamu direktors, kurš rīkojas, konsultējoties ar Zinātniskās komitejas priekšsēdētāju, iekļaujot ekspertus no saistītām zinātnes jomām, lai nodrošinātu objektīvu novērtējumu par jaunās psihoaktīvās vielas radītajiem riskiem. Direktors izraugās ekspertus no ekspertu saraksta. Valde apstiprina ekspertu sarakstu reizi trijos gados.

  Zinātniskā komiteja izvērtē riskus, ko rada jaunā psihoaktīvā viela vai jaunu psihoaktīvu vielu grupa. Komitejas sastāvu var paplašināt, ja to uzskata par nepieciešamu direktors, kurš rīkojas, konsultējoties ar Zinātniskās komitejas priekšsēdētāju, iekļaujot ekspertus no saistītām zinātnes jomām, tostarp psihologu, kurš ir speciālists atkarību jomā, lai nodrošinātu objektīvu novērtējumu par jaunās psihoaktīvās vielas radītajiem riskiem. Direktors izraugās ekspertus no ekspertu saraksta. Valde apstiprina ekspertu sarakstu reizi trijos gados.

  Pamatojums

  Šis grozījums izriet no 2014. gadā pieņemtās Parlamenta nostājas attiecībā uz regulu par jaunām psihoaktīvām vielām.

  Grozījums Nr.    21

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.d pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Riska novērtējumu neveic, ja jaunā psihoaktīvā viela ir Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmas izvērtēšanas beigu stadijā, proti, ja Pasaules Veselības organizācijas ekspertu komiteja par narkotiku atkarību ir publicējusi kritisku analīzi kopā ar rakstisku rekomendāciju, izņemot gadījumus, ja ir būtiska informācija, kas ir jauna vai īpaši nozīmīga Savienībai un kas nav ņemta vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmā.

  1.  Riska novērtējumu neveic, ja jaunā psihoaktīvā viela ir Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmas izvērtēšanas beigu stadijā, proti, ja Pasaules Veselības organizācijas ekspertu komiteja par narkotiku atkarību ir publicējusi kritisku analīzi kopā ar rakstisku rekomendāciju, izņemot gadījumus, ja ir pietiekami daudz datu un ir pieejama informācija, kas liecina par nepieciešamību sagatavot riska novērtēšanas ziņojumu Savienības līmenī, šāda lēmuma iemeslus norādot sākotnējā ziņojumā.

  Pamatojums

  Šis grozījums izriet no 2014. gadā pieņemtās Parlamenta nostājas attiecībā uz regulu par jaunām psihoaktīvām vielām.

  Grozījums Nr.    22

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.d pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2.  Riska novērtējumu neveic, ja jaunā psihoaktīvā viela ir izvērtēta Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmā, bet ir pieņemts lēmums to neuzskaitīt atbilstīgi 1961. gada Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām, kas grozīta ar 1972. gada protokolu, vai 1971. gada Konvencijai par psihotropajām vielām, izņemot gadījumus, ja ir būtiska informācija, kas ir jauna vai īpaši nozīmīga Savienībai.

  2.  Riska novērtējumu neveic, ja jaunā psihoaktīvā viela ir izvērtēta Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmā, bet ir pieņemts lēmums to neuzskaitīt atbilstīgi 1961. gada Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām, kas grozīta ar 1972. gada protokolu, vai 1971. gada Konvencijai par psihotropajām vielām, izņemot gadījumus, ja ir pietiekami daudz datu un ir pieejama informācija, kas liecina par nepieciešamību sagatavot riska novērtēšanas ziņojumu Savienības līmenī, šāda lēmuma iemeslus norādot sākotnējā ziņojumā.

  Pamatojums

  Pat ja viela tiek novērtēta saskaņā ar starptautiskām tiesībām, var būt gadījumi, ka ES pastāv īpaši nosacījumi, un vielas, kas netiek uzskatītas par bīstamām starptautiskā līmenī, var radīt nopietnus draudus ES. Tāpēc vajadzētu būt iespējai sagatavot riska novērtējuma ziņojumu gan šā iemesla dēļ, gan arī tad, ja ir kādi dati, kas liecina par šādu nepieciešamību. Šāds pamatojums tika izmantots arī 2014. gadā pieņemtajā Parlamenta nostājā attiecībā uz regulu par jaunām psihoaktīvām vielām.

  • [1]  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ATZINUMS (9.11.2016)

  Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1920/2006 attiecībā uz informācijas apmaiņu, agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska novērtēšanu saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām
  (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

  Atzinuma sagatavotājs: Cristian-Silviu Buşoi

  ĪSS PAMATOJUMS

  Arvien plašāk kļūst zināms, ka psihoaktīvo vielu lietošana apdraud veselību un katru gadu izraisa miljoniem cilvēku nāvi. PVO norāda, ka jaunas psihoaktīvas vielas ir tādas vielas, kuras — ja tās iedzer vai ievada organismā — ietekmē psihiskos procesus, piemēram, kognitīvos vai izziņas procesus. Šis termins un tam līdzvērtīgais termins “psihotropās vielas” ir visneitrālākais un aprakstošākais termins, kuru narkomānijas apkarošanas politikas jomā izmanto, lai apzīmētu legālo un nelegālo vielu kategoriju kopumā. Ar jēdzienu “psihoaktīvs” ne vienmēr apzīmē vielu, kas noteikti izraisa atkarību, un ikdienas valodā, runājot par narkotiku lietošanu vai apreibinošu vielu pārmērīgu lietošanu, šis jēdziens bieži vien netiek izmantots[1].

  Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) ir aģentūra, kur vērsties jautājumos par to, kā Savienībā tiek vākta, analizēta un izplatīta informācija par situāciju narkotiku jomā. Galvenais centra uzdevums ir sagatavot gada ziņojumu, iekļaujot tajā jaunākos pieejamos datus par narkotiku lietošanu Eiropā, kas iegūti, izmantojot standartizētu ziņošanas instrumentu kopumu, kuri sistēmas darbības 20 gadu laikā ir tikuši pilnveidoti.

  Apreibinošo vielu lietošana un šo vielu lietošana jauniešu vidū ir visā pasaulē aktuāli, ar sabiedrības veselību saistīti jautājumi, tomēr nav gandrīz nekādas informācijas par to, kurš no tiem ir dominējošais. Komisija šo priekšlikumu ir sagatavojusi īstajā laikā, jo dažos pēdējos gados krasi ir pieaudzis jaunu psihoaktīvu vielu (JPV) skaits, kuras pieejamas un laistas apgrozībā Eiropas narkotiku tirgū, — EMCDDA uzrauga vairāk nekā 450 vielu, un tas ir gandrīz divtik vairāk kā to vielu skaits, kuras tiek uzraudzītas saskaņā ar ANO narkotiku kontroles konvencijām[2].

  Atzinuma sagatavotājs atzīst, ka iepriekšējos piecos gados Savienības līmenī ir ziņots par nepieredzētu pieaugumu JPV skaita, veida un pieejamības iespēju ziņā — saskaņā ar EMCDDA jaunākā ziņojuma datiem 2014. gadā ar agrīnās brīdināšanas sistēmas palīdzību ir ziņots par kopumā 101 jaunu vielu.

  Dažu šo jauno vielu esamība tika konstatēta, izmantojot Eiropas ziņošanas sistēmu, kas ietver vairākus rādītājus un agrīnās brīdināšanas sistēmu (ABS) attiecībā uz nekontrolētām jaunām psihoaktīvām vielām. Eiropas ziņošanas sistēma oficiāli aptver visas 28 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, kā arī Norvēģiju un Turciju.

  Jaunā priekšlikuma (tāpat kā iepriekšējo priekšlikumu) mērķis ir stiprināt ES agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska novērtēšanu un vienkāršot procedūras, lai nodrošinātu efektīvāku un ātrāku darbību.

  Atzinuma sagatavotājs atzinīgi novērtē to, ka daudz kas ir paveikts, lai uzlabotu datu kvalitāti un salīdzināmību un pārvarētu grūtības saistībā ar narkotiku lietošanas uzraudzību un starpvalstu salīdzinājumu veidošanu, taču JPV lietošana arvien pieaug, tādējādi radot jaunus sarežģījumus.

  Izprotot JPV lietošanas būtību un apmēru, kā arī faktorus, kas to veicina, būtu jāizstrādā efektīvas ilgtermiņa intervences stratēģijas vai rīcības plāni. Tagad ir pieejama strukturēta informācija par narkotiku lietošanas ieradumiem un tendencēm Eiropā, taču vēl nav pilnībā zināms to faktoru veids, kas ietekmē JPV lietošanu. EMCDDA ziņojumā ietvertajos secinājumos norādīts, ka visvairāk EMCDDA ir konstatējis vai atklājis tādas JPV kā sintētiskie kanabinoīdi un sintētiskie katinoni un ka pieredzējuši narkomāni parasti lieto dažādu JPV kombināciju, kā arī šo vielu sajaukumu ar citām narkotikām, galvenokārt kanabisu un ekstazī.

  JPV lietošanas pieaugumu novērtēt ir sarežģīti arī metodoloģisko un teorētisko pretrunu dēļ. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka sabiedrības veselību apdraudošajos riskos būtu jāņem vērā arī informācija par JPV toksicitāti, attiecīgi pierādījumi par mijiedarbību ar citām vielām un ietekmi uz veselības stāvokli. JPV skaita ātrais pieaugums rada aizvien lielākas bažas un jaunas grūtības ne tikai sabiedrībai, kas cenšas novērst narkomāniju un izstrādāt politiku apreibinošo vielu lietošanas apkarošanai, bet arī klīniskās toksikoloģijas un tiesu medicīnas jomā.

  Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šajā procesā būtu arī jānovērtē ar jaunajām psihoaktīvajām vielām saistītie drošības riski.

  GROZĪJUMI

  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

  Grozījums Nr.    1

  Regulas priekšlikums

  1. apsvērums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (1)  Jaunas psihoaktīvas vielas var radīt nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu, kā rezultātā ir nepieciešams uzlabot šo apdraudējumu uzraudzību, agrīno brīdināšanu par tiem un to apkarošanu.

  (1)  Jaunas psihoaktīvas vielas, kurām var būt dažādi lietojuma veidi komerciālām un rūpniecības vajadzībām, kā arī zinātniskiem mērķiem, var radīt nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu, jo īpaši to daudzveidības un rašanās ātruma dēļ. Minēto jauno produktu skaita ātrais pieaugums tirgū joprojām rada problēmas, tāpēc ir nepieciešams uzlabot uzraudzības un agrīnās brīdināšanas sistēmas un novērtēt to radītos veselības, drošības un sociālos riskus, lai varētu izstrādāt risinājumus, piemēram, riska mazināšanas pasākumus, un cīnīties pret minēto apdraudējumu.

  Grozījums Nr.    2

  Regulas priekšlikums

  1.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (1.a)  Termins “psihoaktīvas vielas” attiecas uz plašu neregulētu psihoaktīvo vielu savienojumu vai tās saturošu produktu kategoriju, kurus tirgo kā likumīgas alternatīvas vispārzināmām kontrolētām narkotikām, ko parasti pārdod internetā vai specializētos veikalos, kurus dēvē par “smart shops” vai “head shops”.

  Grozījums Nr.    3

  Regulas priekšlikums

  1.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (1.b)  Psihoaktīvās vielas varētu tikt reklamētas, izmantojot agresīvas un sarežģītas tirgvedības stratēģijas, un pārdotas patērētājiem, tīši norādot nepareizu marķējumu un tādas sastāvdaļas, kuras nav faktiskajā vielas sastāvā. Tāpēc ir jārīkojas ātri Savienības līmenī.

  Grozījums Nr.    4

  Regulas priekšlikums

  2. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (2)  Pēdējos gados dalībvalstis ir ziņojušas par arvien pieaugošu skaitu jaunu psihoaktīvu vielu, izmantojot ātrās informācijas apmaiņas mehānismu, kuru izveidoja ar Vienoto rīcību 97/396/TI, kuru Padome pieņēma, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par informācijas apmaiņu, riska novērtēšanu un kontroli attiecībā uz jaunām sintētiskām narkotikām13, un kuru vēlāk nostiprināja ar Padomes Lēmumu 2005/387/TI14.

  (2)  Pēdējos gados dalībvalstis ir ziņojušas par arvien pieaugošu skaitu jaunu psihoaktīvu vielu, izmantojot ātrās informācijas apmaiņas mehānismu, kuru izveidoja ar Vienoto rīcību 97/396/TI, kuru Padome pieņēma, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par informācijas apmaiņu, riska novērtēšanu un kontroli attiecībā uz jaunām sintētiskām narkotikām13, un kuru vēlāk nostiprināja ar Padomes Lēmumu 2005/387/TI14. Saskaņā ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (turpmāk “Centrs”) sniegto informāciju dalībvalstis, izmantojot minēto mehānismu, 2014. gadā ir paziņojušas par līdz šim neziņotu 101 jaunu psihoaktīvu vielu.

  __________________

  __________________

  13Padomes Vienotā Rīcība 97/396/TI (1997. gada 16. jūnijs) par informācijas apmaiņu, riska novērtējumu un jaunu sintētisko narkotiku kontroli (OV L 167, 25.6.1997., 1. lpp.).

  13Padomes Vienotā Rīcība 97/396/TI (1997. gada 16. jūnijs) par informācijas apmaiņu, riska novērtējumu un jaunu sintētisko narkotiku kontroli (OV L 167, 25.6.1997., 1. lpp.).

  14Padomes Lēmums 2005/387/TI (2005. gada 10. maijs) par informācijas apmaiņu, riska novērtējumu un kontroli attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām (OV L 127, 20.5.2005., 32. lpp.).

  14Padomes Lēmums 2005/387/TI (2005. gada 10. maijs) par informācijas apmaiņu, riska novērtējumu un kontroli attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām (OV L 127, 20.5.2005., 32. lpp.).

  Grozījums Nr.    5

  Regulas priekšlikums

  2.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (2.a)  Eiropols savā starpposma smagās un organizētās noziedzības draudu novērtējumā par 2015. gadu1a brīdina par to, ka organizētas noziedznieku grupas spēj ātri reaģēt uz izmaiņām tiesību aktos un apiet konkrētu vielu aizliegumu, izstrādājot jaunas formulas, uz kurām neattiecas ne Savienības, ne valstu tiesību akti.

   

  __________________

   

  1a Starpposma SOCTA par 2015. gadu “An update on Serious and Organised Crime in the EU” (“Jaunākā informācija par smago un organizēto noziedzību ES”).

  Grozījums Nr.    6

  Regulas priekšlikums

  2.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (2.b)  Šajā regulā būtu jāņem vērā tas, ka neaizsargātas grupas un galvenokārt jaunieši jo īpaši saskaras ar sabiedrības veselības, drošības un sociālajiem riskiem, kurus rada jaunas psihoaktīvas vielas.

  Grozījums Nr.    7

  Regulas priekšlikums

  3. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (3)  Problēmas saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām, kas rada veselības un sociālos riskus visā Savienībā, būtu jārisina Savienības līmenī. Tāpēc šī regula ir jālasa saistībā ar Padomes Pamatlēmumu 2004/757/TI 15[kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu (ES).../...], jo abi tiesību akti ir paredzēti, lai aizstātu mehānismu, kas izveidots ar Padomes Lēmumu 2005/387/TI.

  (3)  Problēmas saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām, kas rada veselības, drošības un sociālos riskus visā Savienībā, būtu jārisina Savienības līmenī. Tāpēc šī regula ir jālasa saistībā ar Padomes Pamatlēmumu 2004/757/TI15 [kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu (ES).../...], jo abi tiesību akti ir paredzēti, lai aizstātu mehānismu, kas izveidots ar Padomes Lēmumu 2005/387/TI.

  __________________

  __________________

  15 Padomes Pamatlēmums 2004/757/TI (2004. gada 25. oktobris), ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā (OV L 335, 11.11.2004., 8. lpp.).

  15 Padomes Pamatlēmums 2004/757/TI (2004. gada 25. oktobris), ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā (OV L 335, 11.11.2004., 8. lpp.).

  Grozījums Nr.    8

  Regulas priekšlikums

  5. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5)  Jebkurai Savienības rīcībai saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām būtu jābalstās uz zinātniskiem pierādījumiem.

  (5)  Jebkurai Savienības rīcībai saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām būtu jābalstās uz zinātniskiem pierādījumiem vai pietiekamiem datiem par riskiem, kurus rada jaunās psihoaktīvās vielas. Tā kā konkrētos gadījumos jaunās psihoaktīvās vielas varētu būt tik jaunas, ka vismaz sākotnēji būtu ļoti maz pierādījumu, kas balstītos uz zinātniskiem pētījumiem par riskiem sabiedrības veselībai, Savienības līmenī ir nepieciešamas ātri īstenojamas riska novērtēšanas procedūras.

  Grozījums Nr.    9

  Regulas priekšlikums

  7. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (7)  Riska novērtējums attiecībā uz jaunu psihoaktīvu vielu nebūtu jāveic, ja tā tiek izvērtēta saskaņā ar starptautiskām tiesībām vai ja tā ir zāļu vai veterināro zāļu aktīvā viela.

  (7)  Riska novērtējums attiecībā uz jaunu psihoaktīvu vielu nebūtu jāveic, ja tā tiek novērtēta saskaņā ar starptautiskām tiesībām vai ja tā ir zāļu vai veterināro zāļu aktīvā viela, — ja vien Savienības līmenī nav pieejami pietiekami zinātniskie pierādījumi, dati vai pētījumi, kas liecina par šāda novērtējuma nepieciešamību.

  Grozījums Nr.    10

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5. pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2)  regulas 5. panta 2. punktā svītro otro un trešo daļu;

  2)  regulas 5. panta 2. punkta otro daļu svītro;

  Pamatojums

  Regulas (EK) Nr. 1920/2006 5. panta 2. punkta trešā daļa attiecas uz jaunām pašreizējo psihoaktīvo vielu lietošanas tendencēm, un tāpēc tā būtu jāsaglabā.

  Grozījums Nr.    11

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.a pants – 1. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās Reitox valstu koordinācijas centri un Eiropola valsts vienība laikus un bez liekas kavēšanās sniedz Centram un Eiropolam pieejamo informāciju par jaunām psihoaktīvām vielām. Informācija attiecas uz šo vielu atklāšanu un identificēšanu, lietošanu un lietošanas paradumiem, iespējamajiem un apzinātajiem riskiem, šo vielu izgatavošanu, ieguvi, izplatīšanu, tirdzniecību, to komerciālo, kā arī medicīnisko un zinātnisko izmantošanu.

  Visas dalībvalstis nodrošina, ka to nacionālie koordinācijas centri, kas ietilpst Eiropas Informācijas tīklā par narkotikām un narkomāniju (Reitox), un Eiropola valsts vienības laikus un bez liekas kavēšanās sniedz Centram un Eiropolam pieejamo informāciju par vielām, kuras būtu uzskatāmas par jaunām psihoaktīvām vielām vai to maisījumu. Informācija attiecas uz šo vielu atklāšanu un identificēšanu, lietošanu un lietošanas paradumiem, lietošanas izplatību, iespējamajiem un apzinātajiem riskiem, šo vielu izgatavošanu, ieguvi, izplatīšanu un izplatīšanas kanāliem, tirdzniecību un pārrobežu globālām piegādes ķēdēm un to komerciālo, kā arī medicīnisko un zinātnisko izmantošanu.

  Grozījums Nr.    12

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.a pants – 2. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Centrs sadarbībā ar Eiropolu vāc, analizē, izvērtē un savlaicīgi paziņo šo informāciju dalībvalstīm ar mērķi sniegt dalībvalstīm visu informāciju, kas vajadzīga agrīnās brīdināšanas nolūkiem un tam, lai Centrs varētu sagatavot sākotnējo ziņojumu vai apvienotu sākotnējo ziņojumu saskaņā ar 5.b pantu.

  Centrs sadarbībā ar Eiropolu vāc, analizē, izvērtē un savlaicīgi paziņo šo informāciju dalībvalstīm un Komisijai ar mērķi sniegt dalībvalstīm un Komisijai visu informāciju, kas vajadzīga, lai izstrādātu agrīnās brīdināšanas modeļus, un tam, lai Centrs varētu sagatavot sākotnējo ziņojumu vai apvienotu sākotnējo ziņojumu saskaņā ar 5.b pantu.

  Grozījums Nr.    13

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.b pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Kad Centrs, Komisija vai Padome, rīkojoties saskaņā ar vienkārša dalībvalstu vairākuma principu, uzskata, ka saskaņā ar 5.a pantu vienā vai vairākās dalībvalstīs apkopotā informācija par jaunu psihoaktīvo vielu rada pamatu bažām, ka šī jaunā psihoaktīvā viela varētu radīt veselības apdraudējumu un sociālos riskus Savienības līmenī, Centrs sagatavo sākotnējo ziņojumu par jauno psihoaktīvo vielu.

  1.  Kad Centrs, Komisija vai Padome, rīkojoties saskaņā ar vienkārša dalībvalstu vairākuma principu, uzskata, ka saskaņā ar 5.a pantu vienā vai vairākās dalībvalstīs apkopotā informācija par jaunu psihoaktīvo vielu rada pamatu bažām, ka šī jaunā psihoaktīvā viela varētu radīt veselības, drošības vai sociālos riskus Savienības līmenī, Centrs bez liekas kavēšanās sagatavo sākotnējo ziņojumu par jauno psihoaktīvo vielu.

  Grozījums Nr.    14

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.b pants – 2. punkts – a apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  a)  pirmo norādi par veselības un sociālo risku, kuri saistīti ar jauno psihoaktīvo vielu, veidu vai apmēru;

  a)  pirmo norādi par veselības, drošības un sociālo risku, kuri saistīti ar jauno psihoaktīvo vielu, veidu vai apmēru, tostarp, ja tās ir pieejamas — kontrindikācijas izmantošanai kopā ar citām vielām;

  Grozījums Nr.    15

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.b pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  ca)  informāciju par jaunās psihoaktīvās vielas toksicitāti un attiecīgus pierādījumus par tās mijiedarbību ar citām vielām vai ietekmi uz veselības stāvokli;

  Grozījums Nr.    16

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.b pants – 2. punkts – d apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  d)  informāciju par noziedzīgu grupu iesaistīšanos jaunās psihoaktīvās vielas izgatavošanā un izplatīšanā;

  d)  informāciju par noziedzīgu grupu iesaistīšanos jaunās psihoaktīvās vielas izstrādē, izgatavošanā un izplatīšanā;

  Grozījums Nr.    17

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.b pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  ea)  informāciju par līdzību ar citām vielām, kurām ir līdzīgs ķīmiskais sastāvs vai farmakoloģiskās īpašības, vai par atšķirībām no tām;

  Grozījums Nr.    18

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.b pants – 5. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.  Centrs pieprasa Eiropas Zāļu aģentūrai sniegt informāciju par to, vai Savienībā vai kādā dalībvalstī jaunā psihoaktīvā viela ir:

  5.  Centrs pieprasa Eiropas Zāļu aģentūrai bez liekas kavēšanās sniegt informāciju par to, vai Savienībā vai kādā dalībvalstī jaunā psihoaktīvā viela ir:

  Grozījums Nr.    19

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.b pants – 6. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6.  Centrs pieprasa Eiropolam sniegt informāciju par noziedzīgu grupu iesaistīšanos jaunās psihoaktīvās vielas ražošanā un izplatīšanā un par jebkādu jaunās psihoaktīvās vielas izmantojumu.

  6.  Centrs pieprasa Eiropolam bez liekas kavēšanās sniegt informāciju par noziedzīgu grupu iesaistīšanos jaunās psihoaktīvās vielas izstrādē, ražošanā, izplatīšanā un piegādē un par jebkādu jaunās psihoaktīvās vielas izmantojumu.

  Grozījums Nr.    20

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.b pants – 7. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  7.  Centrs pieprasa Eiropas Ķimikāliju aģentūrai un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei sniegt to rīcībā esošo informāciju un datus par jauno psihoaktīvo vielu.

  7.  Centrs pieprasa Eiropas Ķimikāliju aģentūrai un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei, kā arī Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram sniegt to rīcībā esošo informāciju un datus par jauno psihoaktīvo vielu.

  Grozījums Nr.    21

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.b pants – 11. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  11.  Kad Centrs vāc informāciju par vairākām jaunām psihoaktīvām vielām ar līdzīgu ķīmisko struktūru, tas sešu nedēļu laikā pēc sākotnējā ziņojuma sniegšanas iesniedz Komisijai un Padomei atsevišķus sākotnējos ziņojumus vai apvienotus ziņojumus attiecībā uz vairākām jaunām psihoaktīvām vielām, ar nosacījumu, ka katras jaunās psihoaktīvās vielas īpašības ir skaidri norādītas.

  11.  Kad Centrs vāc informāciju par vairākām tādām jaunām psihoaktīvām vielām, kuras Centrs uzskata par vielām ar līdzīgu ķīmisko struktūru, tas sešu nedēļu laikā pēc sākotnējā ziņojuma sniegšanas iesniedz Komisijai un Padomei atsevišķus sākotnējos ziņojumus vai apvienotus ziņojumus attiecībā uz vairākām jaunām psihoaktīvām vielām, ar nosacījumu, ka katras jaunās psihoaktīvās vielas īpašības ir skaidri norādītas.

  Pamatojums

  Šis punkts jāuzskata par labu regulas papildinājumu, jo tas ļaus Centram nekavējoties rīkoties plašāk, tomēr dažkārt ir grūti noteikt jaunu psihoaktīvu vielu ķīmiskās struktūras līdzības pakāpi, tādēļ Centra ziņā būtu izlemt, vai vielas var uzskatīt par pietiekami līdzīgām, lai tās iekļautu apvienotajā ziņojumā.

  Grozījums Nr.    22

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.c pants – 3. punkts – c apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  c)  analīzi par veselības riskiem, kas saistīti ar jauno psihoaktīvo vielu, jo īpaši attiecībā uz tās akūtu un hronisku toksiskumu, pārdozēšanas risku, spēju izraisīt atkarību, tās lietošanas fizisko ietekmi un tās ietekmi uz psihi un uzvedību;

  c)  analīzi par veselības riskiem, kas saistīti ar jauno psihoaktīvo vielu, jo īpaši attiecībā uz tās akūtu un hronisku toksiskumu, pārdozēšanas risku, spēju izraisīt atkarību, tās lietošanas fizisko ietekmi un tās ietekmi uz psihi un uzvedību, kā arī attiecīgus pierādījumus par jauno psihoaktīvo vielu mijiedarbību ar citām vielām vai ietekmi uz veselības stāvokli;

  Grozījums Nr.    23

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.c pants – 3. punkts – d apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  d)  analīzi par sociālajiem riskiem, kas saistīti ar jauno psihoaktīvo vielu, jo īpaši par tās ietekmi uz lietotāja sociālās funkcionēšanas spējām, sabiedrisko kārtību un noziedzīgām darbībām, noziedzīgu grupu iesaistīšanos jaunu psihoaktīvu vielu ražošanā un izplatīšanā;

  d)  analīzi par sociālajiem riskiem, kas saistīti ar jauno psihoaktīvo vielu, jo īpaši par tās ietekmi uz lietotāja sociālās funkcionēšanas spējām, sabiedrisko kārtību un noziedzīgām darbībām, noziedzīgu grupu iesaistīšanos jaunu psihoaktīvu vielu izstrādē, ražošanā un izplatīšanā;

  Grozījums Nr.    24

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.c pants – 3. punkts – e apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  e)  informāciju par jaunās psihoaktīvās vielas izplatību un tās lietošanas paradumiem, tās pieejamību un izplatīšanās potenciālu Savienībā;

  e)  informāciju par jaunās psihoaktīvās vielas izplatību un tās lietošanas paradumiem, tās pieejamību un izplatīšanās potenciālu Savienībā, ņemot vērā visus iespējamos izplatīšanas kanālus, kā arī informāciju par tās lietošanas pamatojumu;

  Grozījums Nr.    25

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.c pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  ea)  ar jauno psihoaktīvo vielu saistīto drošības risku analīzi, jo īpaši attiecībā uz tās ražošanu, ražošanas apstākļiem un sastāvdaļām, kas veido minēto jauno psihoaktīvo vielu;

  Grozījums Nr.    26

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.c pants – 3. punkts – f apakšpunkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  f)  informāciju par jaunās psihoaktīvās vielas izmantošanu komerciāliem un rūpniecības mērķiem, par šāda(-u) lietojuma(-u) apmēru, kā arī tās izmantošanu zinātniskās pētniecības un attīstības nolūkos.

  f)  informāciju par jaunās psihoaktīvās vielas izmantošanu komerciāliem un rūpniecības mērķiem, par šāda(-u) lietojuma(-u) apmēru, kā arī tās izmantošanu zinātniskās pētniecības un attīstības nolūkos, tostarp informāciju par leģitīmiem nolūkiem atļautas vielas iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu.

  Grozījums Nr.    27

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.c pants – 4. punkts – 1. daļa

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Zinātniskā komiteja izvērtē riskus, ko rada jaunā psihoaktīvā viela vai jaunu psihoaktīvu vielu grupa. Komitejas sastāvu var paplašināt, ja to uzskata par nepieciešamu direktors, kurš rīkojas, konsultējoties ar Zinātniskās komitejas priekšsēdētāju, iekļaujot ekspertus no saistītām zinātnes jomām, lai nodrošinātu objektīvu novērtējumu par jaunās psihoaktīvās vielas radītajiem riskiem. Direktors izraugās ekspertus no ekspertu saraksta. Valde apstiprina ekspertu sarakstu reizi trijos gados.

  Centra Zinātniskā komiteja izvērtē riskus, ko rada jaunā psihoaktīvā viela vai jaunu psihoaktīvu vielu grupa. Komitejas sastāvu var paplašināt, ja to uzskata par nepieciešamu direktors, kurš rīkojas, konsultējoties ar Zinātniskās komitejas priekšsēdētāju, iekļaujot ekspertus no saistītām zinātnes jomām, lai nodrošinātu objektīvu novērtējumu par jaunās psihoaktīvās vielas radītajiem riskiem. Direktors izraugās ekspertus no ekspertu saraksta. Valde apstiprina ekspertu sarakstu reizi trijos gados.

  Grozījums Nr.    28

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.c pants – 5. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5.  Zinātniskā komiteja veic riska novērtējumu, pamatojoties uz pieejamo informāciju un jebkuriem citiem relevantajiem zinātniskajiem pierādījumiem. Tiek ņemti vērā visu tās locekļu viedokļi. Centrs organizē riska novērtēšanas procesu, tostarp apzinot nākotnes vajadzības attiecībā uz informāciju un attiecīgiem pētījumiem.

  5.  Centra Zinātniskā komiteja veic riska novērtējumu, pamatojoties uz pieejamo informāciju un jebkuriem citiem attiecīgajiem zinātniskajiem pierādījumiem. Tiek ņemti vērā visu tās locekļu viedokļi. Centrs organizē riska novērtēšanas procesu, tostarp apzinot nākotnes vajadzības attiecībā uz informāciju un attiecīgiem pētījumiem.

  Grozījums Nr.    29

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 3. punkts

  Regula (EK) Nr. 1920/2006

  5.d pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1.  Riska novērtējumu neveic, ja jaunā psihoaktīvā viela ir Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmas izvērtēšanas beigu stadijā, proti, ja Pasaules Veselības organizācijas ekspertu komiteja par narkotiku atkarību ir publicējusi kritisku analīzi kopā ar rakstisku rekomendāciju, izņemot gadījumus, ja ir būtiska informācija, kas ir jauna vai īpaši nozīmīga Savienībai un kas nav ņemta vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmā.

  1.  Riska novērtējumu neveic, ja jaunā psihoaktīvā viela ir Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmas izvērtēšanas beigu stadijā, proti, ja Pasaules Veselības organizācijas ekspertu komiteja par narkotiku atkarību ir publicējusi kritisku analīzi kopā ar rakstisku rekomendāciju, izņemot gadījumus, ja ir attiecīgi jauni pierādījumi, kas norāda uz to, ka Savienības līmenī ir nepieciešams riska novērtējuma ziņojums, un kas nav ņemti vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmā.

  ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Nosaukums

  Informācijas apmaiņa, agrīnās brīdināšanas sistēma un riska novērtēšana saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām

  Atsauces

  COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  LIBE

  12.9.2016

   

   

   

  Atzinumu sniedza

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ENVI

  12.9.2016

  Atzinuma sagatavotājs(-a)

         Iecelšanas datums

  Cristian-Silviu Buşoi

  10.10.2016

  Izskatīšana komitejā

  12.10.2016

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  8.11.2016

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  54

  2

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Nicola Caputo, Michel Dantin, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Peter Jahr, James Nicholson, Jasenko Selimovic, Bart Staes

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Jens Nilsson, Marco Valli

  • [1]  http://www.who.int/substance_abuse/terminology/psychoactive_substances/en/
  • [2]  “New psychoactive substances in Europe: Innovative legal responses (“Jaunas psihoaktīvas vielas: novatoriski juridiski risinājumi”), EMCDDA publikācija, Lisabona, 2015. gada jūnijs, 4. lpp.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Informācijas apmaiņa, agrīnās brīdināšanas sistēma un riska novērtēšana saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām

  Atsauces

  COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  29.8.2016

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  LIBE

  12.9.2016

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ENVI

  12.9.2016

   

   

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Michał Boni

  3.10.2016

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  17.10.2016

  20.10.2016

  17.11.2016

   

  Pieņemšanas datums

  17.11.2016

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  48

  0

  3

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Daniel Dalton, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  48

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

  ECR

  Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

  EFDD

  Ignazio Corrao

  ENF

  Lorenzo Fontana

  GUE/NGL

  Malin Björk, Lynn Boylan, Barbara Spinelli

  PPE

  Heinz K. Becker, Michał Boni, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

  VERTS/ALE

  Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

  0

  -

   

   

  3

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  ENF

  Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas