SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a posudzovanie rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok

30.11.2016 - (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)) - ***I

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Michał Boni


Postup : 2016/0261(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0359/2016
Predkladané texty :
A8-0359/2016
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a posudzovanie rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0547),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 168 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0351/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2016[1],

–  po konzultácii s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0359/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Nové psychoaktívne látky môžu predstavovať závažné cezhraničné zdravotné hrozby, ktoré si vyžadujú zlepšené monitorovanie, včasné varovanie a boj proti týmto hrozbám.

(1)  Nové psychoaktívne látky, ktoré môžu mať mnohoraké využitie na komerčné a priemyselné účely, ako aj na vedecké účely, môžu predstavovať závažné cezhraničné zdravotné hrozby, a to najmä vzhľadom na ich rôznorodosť a na rýchlosť, s akou sa objavujú. Rýchly nárast trhu s týmito novými produktmi je naďalej problémom, ktorý si vyžaduje zlepšenie systémov monitorovania a včasného varovania a posúdenie ich zdravotného, bezpečnostného a spoločenského rizika, aby bolo možné prijať protiopatrenia, napríklad opatrenia na zníženie rizika, s cieľom bojovať proti týmto hrozbám.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Týmto nariadením by sa mala zohľadniť skutočnosť, že rizikám z hľadiska verejného zdravia a bezpečnosti, ako aj spoločenským rizikám vyplývajúcim z nových psychoaktívnych látok sú osobitne vystavené zraniteľné skupiny, najmä mladí ľudia.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Nové psychoaktívne látky, ktoré predstavujú zdravotné a spoločenské riziko v rámci celej Únie, by sa mali riešiť na úrovni Únie. Toto nariadenie sa má preto chápať v spojení so rámcovým rozhodnutím Rady 2004/757/SVV15 [zmeneným smernicou (EÚ) …/…]15, keďže oba akty sú zamerané na nahradenie mechanizmu zavedeného v rozhodnutí Rady 2005/387/SVV.

(3)  Nové psychoaktívne látky, ktoré predstavujú zdravotné, bezpečnostné a spoločenské riziko v rámci celej Únie, by sa mali riešiť na úrovni Únie. Toto nariadenie sa má preto chápať v spojení so rámcovým rozhodnutím Rady 2004/757/SVV [zmeneným smernicou (EÚ) …/…]15, keďže oba akty sú zamerané na nahradenie mechanizmu zavedeného v rozhodnutí Rady 2005/387/SVV.

__________________

__________________

5 Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 11.11.2004, s. 8).

5 Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 11.11.2004, s. 8).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Každá činnosť Únie v oblasti nových psychoaktívnych látok by mala vychádzať z vedeckých dôkazov.

(5)  Každá činnosť Únie v oblasti nových psychoaktívnych látok by mala vychádzať z vedeckých dôkazov alebo dostatočného množstva údajov o rizikách, ktoré nové psychoaktívne látky predstavujú. Vzhľadom na to, že v niektorých prípadoch by mohli byť nové psychoaktívne látky v tejto oblasti natoľko nové, že by prinajmenšom spočiatku existovalo len veľmi málo vedeckých dôkazov o rizikách z hľadiska verejného zdravia, je potrebné urýchlene vykonávať posudzovanie rizík na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Posudzovanie rizika, ktoré predstavuje určitá nová psychoaktívna látka, by sa nemalo uskutočniť, ak je táto látka predmetom posudzovania na základe medzinárodného práva, resp. ak je účinnou látkou v určitom lieku alebo veterinárnom lieku.

(7)  Posudzovanie rizika, ktoré predstavuje určitá nová psychoaktívna látka, by sa nemalo uskutočniť, ak je táto látka predmetom posudzovania na základe medzinárodného práva, pokiaľ nie sú na úrovni Únie k dispozícii dostatočné údaje, ktoré naznačujú, že je potrebné vypracovať správu o posudzovaní rizika.. Posudzovanie rizika, ktoré predstavuje určitá nová psychoaktívna látka, by sa nemalo uskutočniť, ak je účinnou látkou v určitom lieku alebo veterinárnom lieku.

Odôvodnenie

Aj keď je látka predmetom posudzovania podľa medzinárodného práva, môžu sa vyskytnúť prípady, keď v EÚ existujú špecifické podmienky a látka, ktorá nie je na medzinárodnej úrovni považovaná za nebezpečnú, by mohla v EÚ predstavovať vážnu hrozbu. Ak sa preto vyskytnú údaje, ktoré toto naznačujú, malo by byť možné vypracovať správu o posudzovaní rizika. Rovnaká logika bola uplatnená v pozícii Parlamentu k nariadeniu o nových psychoaktívnych látkach, ktorá bola prijatá v roku 2014.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V článku 5 ods. 2 sa vypúšťa druhý a tretí pododsek.

(2)  V článku 5 ods. 2 sa vypúšťa druhý pododsek.

Odôvodnenie

Tretí pododsek článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1920/2006 sa týka nového trendu vo využívaní existujúcich psychoaktívnych látok, a preto by sa mal zachovať.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zabezpečí, aby jeho národné kontaktné miesta siete Reitox a národná jednotka Europolu včas a bez zbytočného odkladu poskytovali centru a Europolu dostupné informácie o nových psychoaktívnych látkach. Informácie sa majú týkať zisťovania a identifikácie, užívania a spôsobov užívania látok, možných a identifikovaných rizík, výroby, extrakcie, distribúcie látok, obchodovania s látkami, , ako aj obchodného, medicínskeho a vedeckého využívania týchto látok.

Každý členský štát zabezpečí, aby jeho národné kontaktné miesta siete Reitox a národná jednotka Europolu včas a bez zbytočného odkladu poskytovali centru a Europolu dostupné informácie o nových psychoaktívnych látkach. Informácie sa majú týkať zisťovania a identifikácie, užívania a spôsobov užívania látok, možných a identifikovaných rizík, výroby, extrakcie, distribúcie látok, distribučných kanálov, obchodovania s látkami a ich pašovania, ako aj obchodného, medicínskeho a vedeckého využívania týchto látok.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Centrum v spolupráci s Europolom zhromažďuje, analyzuje, posudzuje a včas oznamuje tieto informácie členským štátom s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty mali všetky požadované informácie na účely včasného varovania, a zabezpečiť, aby centrum mohlo vypracovať úvodnú správu alebo kombinovanú úvodnú správu podľa ustanovení článku 5b.

Centrum v spolupráci s Europolom zhromažďuje, analyzuje, posudzuje a včas oznamuje tieto informácie členským štátom a Komisii s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty a Komisia mali všetky požadované informácie na účely včasného varovania, a zabezpečiť, aby centrum mohlo vypracovať úvodnú správu alebo kombinovanú úvodnú správu podľa ustanovení článku 5b.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Keď centrum, Komisia alebo Rada jednoduchou väčšinou členských štátov dospejú k záveru, že informácie o nových psychoaktívnych látkach zhromaždené podľa článku 5a v jednom alebo viacerých členských štátoch vzbudzujú obavy, že nová psychoaktívna látka môže predstavovať zdravotné alebo spoločenské riziká na úrovni Únie, centrum vypracuje úvodnú správu o novej psychoaktívnej látke.

1.  Keď centrum, Komisia alebo Rada jednoduchou väčšinou členských štátov dospejú k záveru, že informácie o nových psychoaktívnych látkach zhromaždené podľa článku 5a v jednom alebo viacerých členských štátoch vzbudzujú obavy, že nová psychoaktívna látka môže predstavovať zdravotné, bezpečnostné alebo spoločenské riziká na úrovni Únie, centrum bez zbytočného odkladu vypracuje úvodnú správu o novej psychoaktívnej látke.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5b – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)   prvú zmienku o charaktere alebo rozsahu zdravotného alebo spoločenského rizika súvisiaceho s novou psychoaktívnou látkou;

a)   prvú zmienku o charaktere alebo rozsahu zdravotného, spoločenského alebo bezpečnostného rizika súvisiaceho s novou psychoaktívnou látkou;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5b – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  informácie o zapojení zločineckých skupín do výroby a distribúcie novej psychoaktívnej látky;

d)  informácie o zapojení zločineckých skupín do vývoja, výroby a distribúcie novej psychoaktívnej látky;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5b – odsek 5 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Centrum a Europol požiadajú Európsku agentúru pre lieky o poskytnutie informácií o tom, či je nová psychoaktívna látka v Únii, resp. v niektorom členskom štáte:

5.  Centrum a Europol požiadajú Európsku agentúru pre lieky, aby bez zbytočného odkladu poskytla informácie o tom, či je nová psychoaktívna látka v Únii, resp. v niektorom členskom štáte:

Odôvodnenie

Keďže jedným z dôvodov pre túto správu je skrátenie a zefektívnenie postupov obmedzujúcich nebezpečné nové psychoaktívne látky, mali by byť informácie poskytované bez zbytočného odkladu. Podľa článku 5b ods. 8 budú podrobnosti spolupráce začlenené do pracovných dohôd medzi centrom a Európskou agentúrou pre lieky.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5b – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Centrum požiada Europol o poskytnutie informácií o zapojení zločineckých skupín do výroby a distribúcie novej psychoaktívnej látky a akéhokoľvek užívania novej psychoaktívnej látky.

6.  Centrum požiada Europol o bezodkladné poskytnutie informácií o zapojení zločineckých skupín do výroby, distribúcie a distribučných kanálov novej psychoaktívnej látky, obchodovania s ňou a pašovania a akéhokoľvek užívania novej psychoaktívnej látky a ďalších relevantných informácií o novej psychoaktívnej látke.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5b – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Centrum požiada Európsku chemickú agentúru a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín o poskytnutie informácií a údajov, ktoré majú k dispozícii o novej psychoaktívnej látke.

7.  Centrum požiada Európsku chemickú agentúru, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín o bezodkladné poskytnutie informácií a údajov, ktoré majú k dispozícii o novej psychoaktívnej látke.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5b – odsek 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Centrum dodrží podmienky nakladania s informáciami, ktoré mu boli oznámené, vrátane podmienok v oblasti bezpečnosti informácií a údajov a ochrany dôverných obchodných informácií.

9.  Centrum dodrží podmienky nakladania s informáciami, ktoré mu boli oznámené, vrátane podmienok v oblasti prístupu k dokumentom, bezpečnosti informácií a údajov a ochrany dôverných údajov vrátane citlivých údajov alebo dôverných obchodných informácií.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh ide v línii pozície Parlamentu k nariadeniu o nových psychoaktívnych látkach, ktorá bola prijatá v roku 2014.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5b – odsek 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  Keď centrum zhromaždí informácie o niekoľkých nových psychoaktívnych látkach s podobnou chemickou štruktúrou, preloží do šiestich týždňov od začatia úvodnej správy Komisii a Rade samostatné úvodné správy alebo kombinované správy týkajúce sa niekoľkých nových psychoaktívnych látok, za predpokladu, že vlastnosti každej novej psychoaktívnej látky sú jednoznačne určené.

11.  Keď centrum zhromaždí informácie o niekoľkých nových psychoaktívnych látkach, o ktorých sa domnieva, že majú podobnú chemickú štruktúru, predloží do šiestich týždňov od začatia úvodnej správy Komisii a Rade samostatné úvodné správy alebo kombinované správy týkajúce sa niekoľkých nových psychoaktívnych látok, za predpokladu, že vlastnosti každej novej psychoaktívnej látky sú jednoznačne určené.

Odôvodnenie

Tento odsek je dôležitým doplnením nariadenia, pretože umožní centru urobiť súčasne viac; niekedy však môže byť ťažké určiť stupeň podobnosti chemických štruktúr nových psychoaktívnych látok, takže by malo byť úlohou centra, aby určilo, či látky možno považovať za dostatočne podobné nato, aby boli predmetom kombinovanej správy.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5c – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže do dvoch týždňov od prijatia kombinovanej úvodnej správy podľa článku 5b ods. 11 požiadať centrum, aby vyhodnotilo možné riziká, ktoré predstavujú nové psychoaktívne látky s podobnou chemickou štruktúrou, a aby vypracovalo správu o kombinovanom posúdení rizika. Toto kombinované posúdenie rizika uskutoční Vedecký výbor centra.

2.  Komisia môže do dvoch týždňov od prijatia kombinovanej úvodnej správy podľa článku 5b ods. 11 požiadať centrum, aby vyhodnotilo možné riziká, ktoré predstavujú nové psychoaktívne látky s podobnou chemickou štruktúrou, a aby vypracovalo správu o kombinovanom posúdení rizika. Toto kombinované posúdenie rizika uskutoční vedecký výbor.

Odôvodnenie

Tento PN je v súlade s článkom 5c ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5c – odsek 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  analýzu zdravotných rizík súvisiacich s novou psychoaktívnou látkou, konkrétne pokiaľ ide o jej akútnu a chronickú toxicitu, riziko jej zneužitia, potenciál vytvorenia závislosti a jej fyzické, psychické a behaviorálne účinky;

c)  analýzu zdravotných rizík súvisiacich s novou psychoaktívnou látkou, konkrétne pokiaľ ide o jej akútnu a chronickú toxicitu, riziko jej zneužitia, potenciál vytvorenia závislosti a jej fyzické, psychické a behaviorálne účinky vrátane kontraindikácií pri užívaní s inými látkami, ak sú dostupné;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh ide v línii pozície Parlamentu k nariadeniu o nových psychoaktívnych látkach, ktorá bola prijatá v roku 2014.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5c – odsek 3 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  analýzu spoločenských rizík súvisiacich s novou psychoaktívnou látkou; konkrétne jej vplyvom na fungovanie v spoločnosti, verejný poriadok a páchanie trestnej činnosti, zapájaním zločineckých skupín do výroby a distribúciou novej psychoaktívnej látky;

d)  analýzu spoločenských rizík súvisiacich s novou psychoaktívnou látkou; konkrétne jej vplyvom na fungovanie v spoločnosti, verejný poriadok a páchanie trestnej činnosti, zapájaním zločineckých skupín do vývoja, výroby, distribúcie a distribučných kanálov novej psychoaktívnej látky, obchodovania s ňou a jej pašovania;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5c – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vedecký výbor posúdi riziká, ktoré predstavuje nová psychoaktívna látka alebo skupina nových psychoaktívnych látok. Výbor sa môže, ak to jeho riaditeľ na radu predsedu Vedeckého výboru považuje za potrebné, rozšíriť o odborníkov zastupujúcich vedecké oblasti, ktoré sú dôležité na zabezpečenie vyváženého posúdenia rizika novej psychoaktívnej látky. Riaditeľ ich vyberá zo zoznamu odborníkov. Zoznam odborníkov schvaľuje každé tri roky správna rada.

Vedecký výbor posúdi riziká, ktoré predstavuje nová psychoaktívna látka alebo skupina nových psychoaktívnych látok. Výbor sa môže, ak to jeho riaditeľ na radu predsedu Vedeckého výboru považuje za potrebné, rozšíriť o odborníkov zastupujúcich vedecké oblasti, ktoré sú dôležité na zabezpečenie vyváženého posúdenia rizika novej psychoaktívnej látky, vrátane psychológa, ktorý sa špecializuje na závislosti. Riaditeľ ich vyberá zo zoznamu odborníkov. Zoznam odborníkov schvaľuje každé tri roky správna rada.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh ide v línii pozície Parlamentu k nariadeniu o nových psychoaktívnych látkach, ktorá bola prijatá v roku 2014.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5d – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Posúdenie rizika sa neuskutoční v prípade, že nová psychoaktívna látka je v pokročilom štádiu posudzovania v rámci systému OSN, menovite keď odborný výbor pre drogovú závislosť Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) uverejnil svoje hodnotiace preskúmanie spolu s písomným odporúčaním, okrem prípadov, keď sa objavia významné informácie, ktoré sú nové alebo osobitne relevantné pre Úniu a ktoré sa v rámci systému OSN nezobrali do úvahy.

1.  Posúdenie rizika sa neuskutoční v prípade, že nová psychoaktívna látka je v pokročilom štádiu posudzovania v rámci systému OSN, menovite keď odborný výbor pre drogovú závislosť Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) uverejnil svoje hodnotiace preskúmanie spolu s písomným odporúčaním, okrem prípadov, keď sú k dispozícii dostatočné údaje a informácie, ktoré naznačujú, že je potrebné vypracovať správu o posudzovaní rizika na úrovni Únie, pričom dôvody pre vypracovanie tejto správy sa uvedú v úvodnej správe.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh ide v línii pozície Parlamentu k nariadeniu o nových psychoaktívnych látkach, ktorá bola prijatá v roku 2014.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5d – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Posúdenie rizika sa neuskutoční v prípade, že nová psychoaktívna látka bola predmetom posudzovania v rámci systému OSN, ale rozhodlo sa, že nebude zaradená medzi určené látky podľa Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961, zmeneného Protokolom z roku 1972, resp. Dohovoru OSN z roku 1971 o psychotropných látkach, okrem prípadov, keď sa objavia významné informácie, ktoré sú nové alebo osobitne relevantné pre Úniu.

2.  Posúdenie rizika sa neuskutoční v prípade, že nová psychoaktívna látka bola predmetom posudzovania v rámci systému OSN, ale rozhodlo sa, že nebude zaradená medzi určené látky podľa Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961 v znení protokolu k nemu z roku 1972 alebo Dohovoru OSN o psychotropných látkach z roku 1971, okrem prípadov, keď sú k dispozícii dostatočné údaje a informácie, ktoré naznačujú, že je potrebné vypracovať správu o posudzovaní rizika na úrovni Únie, pričom dôvody pre vypracovanie tejto správy sa uvedú v úvodnej správe.

Odôvodnenie

Aj keď je látka predmetom posudzovania podľa medzinárodného práva, môžu sa vyskytnúť prípady, keď v EÚ existujú špecifické podmienky a látka, ktorá nie je na medzinárodnej úrovni považovaná za nebezpečnú, by mohla v EÚ predstavovať vážnu hrozbu. Ak sa preto vyskytnú údaje, ktoré toto naznačujú, malo by byť možné vypracovať správu o posudzovaní rizika. Rovnaká logika bola uplatnená v pozícii Parlamentu k nariadeniu o nových psychoaktívnych látkach, ktorá bola prijatá v roku 2014.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (9.11.2016)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok
(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Cristian-Silviu Buşoi

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Stáva sa všeobecne známym faktom, že užívanie psychoaktívnych látok ohrozuje zdravie a spôsobuje smrť miliónov osôb ročne. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že nové psychoaktívne látky (NPL) sú látky, ktoré po podaní alebo preniknutí do systému ovplyvňujú mentálne procesy, napr. vnímanie alebo cítenie. Tento výraz a jeho ekvivalent, psychotropná droga, je najneutrálnejší a opisný výraz na pomenovanie celej triedy zákonných alebo nezákonných látok, ktorými sa zaoberá politika v oblasti drog. „Psychoaktívny“ nevyhnutne neznamená „vytvárajúci závislosť“ a v bežnej reči sa tento pojem často vynecháva, napríklad v spojeniach „užívanie drog“ alebo „zneužívanie látok“.[1]

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) je referenčným miestom zhromažďovania, analýzy a šírenia informácií o situácii týkajúcej sa drog v Európskej únii. Jednou z hlavných úloh agentúry je predkladať výročnú správu o najnovších dostupných údajoch o užívaní drog v Európe, založenú na súbore štandardizovaných nástrojov, ktoré sa počas 20 rokov existencie systému zdokonaľovali.

Užívanie psychoaktívnych látok a najmä ich užívanie medzi mladými ľuďmi je významným problémom verejného zdravia na celom svete, pričom o prevalencii sa vie len málo. Návrh Komisie prichádza v čase, keď sa už niekoľko rokov zaznamenáva rýchly nárast počtu dostupných nových psychoaktívnych látok, ktoré sa dostali na európsky trh s drogami, pričom EMCDDA monitoruje viac ako 450 látok, čo je takmer dvojnásobok počtu látok kontrolovaných v rámci medzinárodných dohovorov OSN o kontrole drog.[2]

Spravodajca konštatuje, že v uplynulých piatich rokoch bol hlásený bezprecedentný nárast počtu, druhov a dostupnosti NPL na úrovni Únie, pričom podľa poslednej správy bolo prostredníctvom systému včasného varovania v roku 2014 nahlásených celkom 101 látok, ktoré boli identifikované po prvýkrát.

Prítomnosť niektorých z týchto nových látok bola zistená prostredníctvom európskeho systému podávania správ, ktorý zahŕňa viacero ukazovateľov, a systému včasného varovania (EWS), ktorý sa týka nekontrolovaných nových psychoaktívnych látok. Systém podávania správ na európskej úrovni oficiálne pokrýva všetkých 28 členských štátov Európskej únie (EÚ), Nórsko a Turecko.

Nový návrh sa rovnako ako predchádzajúce návrhy zameriava na posilnenie systému včasného varovania EÚ a posudzovanie rizika, ako aj na zjednotenie postupov s cieľom zabezpečiť účinnejšiu a rýchlejšiu reakciu.

Spravodajca si je vedomý, že hoci sa už urobilo veľa na zlepšenie kvality a porovnateľnosti údajov, na prekonanie ťažkostí pri monitorovaní užívania drog a na vytvorenie cezhraničného porovnávania, užívanie NPL sa neustále rozširuje, a preto je činnosť v tejto oblasti náročná.

Pochopenie povahy a rozsahu užívania NPL, ako aj faktorov, ktoré k nemu prispievajú, by malo umožniť vypracovanie intervenčných stratégií alebo akčných plánov, ktoré budú účinné z dlhodobého hľadiska. V súčasnosti sú už k dispozícii štruktúrované informácie o systémoch a trendoch užívania drog v Európe, ale súbor faktorov ovplyvňujúcich užívanie NPL zatiaľ nie je veľmi známy. V zisteniach správy EMCDDA sa uvádza, že najčastejšie užívateľmi nahlásené alebo zistené NPL sú syntetické kanabinoidy a katinóny a že medzi skúsenými užívateľmi drog je bežná kombinácia rôznych NPL, aj ich miešanie s inými drogami, najmä s marihuanou a extázou.

Odhad prevalencie užívania NPL je náročný aj z dôvodu metodologických a teoretických nezrovnalostí. Spravodajca sa domnieva, že pri posudzovaní rizika ohrozenia verejného zdravia by sa mali zohľadňovať aj informácie týkajúce sa toxicity NPL a relevantné dôkazy o interakcii NPL s inými látkami a o závislosti ich účinku od už existujúcich porúch zdravotného stavu. Rýchly nárast výskytu NPL zvyšuje obavy a vytvára nové výzvy nielen pre spoločnosti činné v oblasti protidrogovej prevencie a uplatňovania politík na boj proti užívaniu drog, ale aj v klinickej a forenznej toxikológii.

Spravodajca poukazuje na to, že v tomto procese treba posudzovať aj bezpečnostné riziká súvisiace s novými psychoaktívnymi látkami.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Nové psychoaktívne látky môžu predstavovať závažné cezhraničné zdravotné hrozby, ktoré si vyžadujú zlepšené monitorovanie, včasné varovanieboj proti týmto hrozbám.

(1)  Nové psychoaktívne látky, ktoré môžu mať mnohoraké využitie na komerčné a priemyselné účely, ako aj na vedecké účely, môžu predstavovať závažné cezhraničné zdravotné hrozby, a to najmä vzhľadom na ich rôznorodosť a na rýchlosť, s akou sa objavujú. Rýchly nárast trhu s týmito novými výrobkami je naďalej problémom, ktorý si vyžaduje zlepšenie systémov monitorovania a včasného varovaniaposúdenie ich zdravotného, bezpečnostného a sociálneho rizika, aby bolo možné prijať protiopatrenia, napríklad opatrenia na zníženie rizika, s cieľom bojovať proti týmto hrozbám.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Pojem „psychoaktívne látky“ označuje širokú kategóriu neregulovaných psychoaktívnych zlúčenín alebo produktov s ich obsahom, ktoré sa uvádzajú na trh ako legálne alternatívy k známym kontrolovaným drogám a obvykle sa predávajú prostredníctvom internetu alebo v tzv. smart shopoch alebo head shopoch.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Psychoaktívne látky môžu byť propagované agresívnymi a sofistikovanými marketingovými stratégiami a môžu sa zákazníkom predávať zámerne nesprávne označené, pričom uvádzané zložky sa nezhodujú so skutočným zložením. Z tohto dôvodu je nevyhnutné prijať na úrovni Únie urýchlené opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Počas uplynulých rokov členské štáty oznámili prostredníctvom mechanizmu rýchlej výmeny informácií vytvoreného na základe spoločnej akcie 97/396/SVV prijatej Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, ktorá sa týka výmeny informácií, hodnotenia rizika a kontroly nových syntetických drog13, a ďalej posilneného rozhodnutím Rady 2005/387/SVV14 rastúce množstvo nových psychoaktívnych látok.

(2)  Počas uplynulých rokov členské štáty oznámili prostredníctvom mechanizmu rýchlej výmeny informácií vytvoreného na základe spoločnej akcie 97/396/SVV prijatej Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, ktorá sa týka výmeny informácií, hodnotenia rizika a kontroly nových syntetických drog13, a ďalej posilneného rozhodnutím Rady 2005/387/SVV14 rastúce množstvo nových psychoaktívnych látok. Podľa údajov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť („centrum“) oznámili členské štáty v priebehu roka 2014 prostredníctvom tohto mechanizmu 101 nových psychoaktívnych látok, ktoré dovtedy neboli nahlásené.

__________________

__________________

13 Jednotná akcia Rady 97/396/SVV zo 16. júna 1997 ktorá sa týka výmeny informácií, hodnotenia rizika a kontroly nových syntetických drog (Ú. v. EÚ L 167, 26.6.1997, s. 1).

13 Jednotná akcia Rady 97/396/SVV zo 16. júna 1997 ktorá sa týka výmeny informácií, hodnotenia rizika a kontroly nových syntetických drog (Ú. v. EÚ L 167, 26.6.1997, s. 1).

14 Rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok (Ú. v. EÚ L 127, 20.5.2005, s. 32).

14 Rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok (Ú. v. EÚ L 127, 20.5.2005, s. 32).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Europol vo svojom predbežnom hodnotení hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti za rok 2015 1a upozorňuje, že organizované zločinecké skupiny dokážu pohotovo reagovať na zmeny právnych predpisov a zákaz určitých látok, a to tým, že vytvoria nové látky, na ktoré sa právo Únie ani vnútroštátne právo nevzťahuje.

 

__________________

 

1a Interim SOCTA 2015: An update on Serious and Organised Crime in the EU (Aktuálny stav závažnej a organizovanej trestnej činnosti v EÚ).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  V tomto nariadení by sa mala zohľadniť skutočnosť, že ohrozeniu verejného zdravia a bezpečnostným a spoločenským rizikám vyplývajúcim z nových psychoaktívnych látok sú osobitne vystavené zraniteľné skupiny, najmä mladí ľudia.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Nové psychoaktívne látky, ktoré predstavujú zdravotné a spoločenské riziko v rámci celej Únie, by sa mali riešiť na úrovni Únie. Toto nariadenie sa má preto chápať v spojení so rámcovým rozhodnutím Rady 2004/757/SVV15 [zmeneným smernicou (EÚ) …/…], keďže oba akty sú zamerané na nahradenie mechanizmu zavedeného v rozhodnutí Rady 2005/387/SVV.

(3)  Nové psychoaktívne látky, ktoré predstavujú zdravotné, bezpečnostné a spoločenské riziko v rámci celej Únie, by sa mali riešiť na úrovni Únie. Toto nariadenie sa má preto chápať v spojení so rámcovým rozhodnutím Rady 2004/757/SVV15 [zmeneným smernicou (EÚ) …/…], keďže oba akty sú zamerané na nahradenie mechanizmu zavedeného v rozhodnutí Rady 2005/387/SVV.

__________________

__________________

15 Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 11.11.2004, s. 8).

15 Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 11.11.2004, s. 8).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Každá činnosť Únie v oblasti nových psychoaktívnych látok by mala vychádzať z vedeckých dôkazov.

(5)  Každá činnosť Únie v oblasti nových psychoaktívnych látok by mala vychádzať z vedeckých dôkazov alebo dostatočného množstva údajov o rizikách, ktoré nové psychoaktívne látky predstavujú. Vzhľadom na to, že v niektorých prípadoch by mohli byť nové psychoaktívne látky v tejto oblasti natoľko nové, že prinajmenšom spočiatku by existovalo len veľmi málo vedeckých dôkazov o riziku ohrozenia verejného zdravia, je potrebné urýchlene vykonať posúdenie rizík na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Posudzovanie rizika, ktoré predstavuje určitá nová psychoaktívna látka, by sa nemalo uskutočniť, ak je táto látka predmetom posudzovania na základe medzinárodného práva, resp. ak je účinnou látkou v určitom lieku alebo veterinárnom lieku.

(7)  Posudzovanie rizika, ktoré predstavuje určitá nová psychoaktívna látka, by sa nemalo uskutočniť, ak je táto látka predmetom posudzovania na základe medzinárodného práva, resp. ak je účinnou látkou v určitom lieku alebo veterinárnom lieku, okrem prípadov, keď sú na úrovni Únie dostupné dostatočné vedecké dôkazy, údaje alebo štúdie svedčiace o potrebe takéhoto posúdenia.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V článku 5 ods. 2 sa vypúšťa druhý a tretí pododsek.

(2)  V článku 5 ods. 2 sa vypúšťa druhý pododsek.

Odôvodnenie

Tretí pododsek článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1920/2006 sa týka nového trendu vo využívaní existujúcich psychoaktívnych látok, a preto by sa mal zachovať.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zabezpečí, aby jeho národné kontaktné miesta siete Reitox a národná jednotka Europolu včas a bez zbytočného odkladu poskytovali centru a Europolu dostupné informácie o nových psychoaktívnych látkach. Informácie sa majú týkať zisťovania a identifikácie, užívania a spôsobov užívania látok, možných a identifikovaných rizík, výroby, extrakcie, distribúcie látok, obchodovania s látkami, ako aj obchodného, medicínskeho a vedeckého využívania týchto látok.

Každý členský štát zabezpečí, aby jeho národné kontaktné miesta Európskej informačnej siete o drogách a drogovej závislosti (Reitox)národné jednotky Europolu včas a bez zbytočného odkladu poskytovali centru a Europolu dostupné informácie o látkach, ktoré sa javia ako nové psychoaktívne látky alebo zmes. Informácie sa majú týkať zisťovania a identifikácie, užívania a spôsobov užívania látok, prevalencie užívania, možných a identifikovaných rizík, výroby, extrakcie, distribúcie a distribučných kanálov látok, nezákonného obchodovania s látkami, cezhraničných globálnych dodávateľských reťazcov, obchodného, ako aj medicínskeho a vedeckého využívania týchto látok.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Centrum v spolupráci s Europolom zhromažďuje, analyzuje, posudzuje a včas oznamuje tieto informácie členským štátom s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty mali všetky požadované informácie na účely včasného varovania,zabezpečiť, aby centrum mohlo vypracovať úvodnú správu alebo kombinovanú úvodnú správu podľa ustanovení článku 5b.

Centrum v spolupráci s Europolom zhromažďuje, analyzuje, posudzuje a včas oznamuje tieto informácie členským štátom a Komisii s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty a Komisia mali všetky informácie potrebné na vývoj modelov včasného varovania a aby centrum mohlo vypracovať úvodnú správu alebo kombinovanú úvodnú správu podľa ustanovení článku 5b.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Keď centrum, Komisia alebo Rada jednoduchou väčšinou členských štátov dospejú k záveru, že informácie o nových psychoaktívnych látkach zhromaždené podľa článku 5a v jednom alebo viacerých členských štátoch vzbudzujú obavy, že nová psychoaktívna látka môže predstavovať zdravotné alebo spoločenské riziká na úrovni Únie, centrum vypracuje úvodnú správu o novej psychoaktívnej látke.

1.  Keď centrum, Komisia alebo Rada jednoduchou väčšinou členských štátov dospejú k záveru, že informácie o nových psychoaktívnych látkach zhromaždené podľa článku 5a v jednom alebo viacerých členských štátoch vzbudzujú obavy, že nová psychoaktívna látka môže predstavovať zdravotné, bezpečnostné alebo spoločenské riziká na úrovni Únie, centrum bez zbytočného odkladu vypracuje úvodnú správu o novej psychoaktívnej látke.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5b – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prvú zmienku o charaktere alebo rozsahu zdravotného alebo spoločenského rizika súvisiaceho s novou psychoaktívnou látkou;

a)  prvú zmienku o charaktere alebo rozsahu zdravotného, bezpečnostného alebo spoločenského rizika súvisiaceho s novou psychoaktívnou látkou vrátane kontraindikácií pri používaní s inými látkami, ak sú takéto informácie dostupné;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5b – odsek 2 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  informácie o toxicite novej psychoaktívnej látky a relevantné dôkazy o jej interakcii s inými látkami alebo o závislosti jej účinku od už existujúcich porúch zdravotného stavu;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5b – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  informácie o zapojení zločineckých skupín do výroby a distribúcie novej psychoaktívnej látky;

d)  informácie o zapojení zločineckých skupín do vývoja, výroby a distribúcie novej psychoaktívnej látky;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5b – odsek 2 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  informácie o podobnostiach s inými látkami s podobnou chemickou štruktúrou alebo farmakologickými vlastnosťami a rozdieloch medzi nimi;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5b – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Centrum a Europol požiadajú Európsku agentúru pre lieky o poskytnutie informácií o tom, či je nová psychoaktívna látka v Únii, resp. v niektorom členskom štáte:

5.  Centrum a Europol požiadajú Európsku agentúru pre lieky, aby bez zbytočného odkladu poskytol informácie o tom, či je nová psychoaktívna látka v Únii, resp. v niektorom členskom štáte:

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5b – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Centrum požiada Europol o poskytnutie informácií o zapojení zločineckých skupín do výroby a distribúcie novej psychoaktívnej látky a akéhokoľvek užívania novej psychoaktívnej látky.

6.  Centrum požiada Europol, aby bez zbytočného odkladu poskytol informácie o zapojení zločineckých skupín do vývoja, výroby, distribúcie a dodávania novej psychoaktívnej látky a akéhokoľvek užívania novej psychoaktívnej látky.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5b – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Centrum požiada Európsku chemickú agentúruEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín o poskytnutie informácií a údajov, ktoré majú k dispozícii o novej psychoaktívnej látke.

7.  Centrum požiada Európsku chemickú agentúru, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb o poskytnutie informácií a údajov, ktoré majú k dispozícii o novej psychoaktívnej látke.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5b – odsek 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  Keď centrum zhromaždí informácie o niekoľkých nových psychoaktívnych látkach s podobnou chemickou štruktúrou, preloží do šiestich týždňov od začatia úvodnej správy Komisii a Rade samostatné úvodné správy alebo kombinované správy týkajúce sa niekoľkých nových psychoaktívnych látok, za predpokladu, že vlastnosti každej novej psychoaktívnej látky sú jednoznačne určené.

11.  Keď centrum zhromaždí informácie o niekoľkých nových psychoaktívnych látkach, o ktorých sa domnieva, že majú podobnú chemickú štruktúru, predloží do šiestich týždňov od začatia úvodnej správy Komisii a Rade samostatné úvodné správy alebo kombinované správy týkajúce sa niekoľkých nových psychoaktívnych látok, za predpokladu, že vlastnosti každej novej psychoaktívnej látky sú jednoznačne určené.

Odôvodnenie

Tento odsek je dôležitým doplnením nariadenia, pretože umožní centru urobiť naraz viac. Niekedy však môže byť ťažké určiť mieru podobnosti chemických štruktúr nových psychoaktívnych látok, a preto by rozhodnutie o tom, či látky možno považovať za dostatočne podobné na to, aby boli predmetom kombinovanej správy, malo byť v právomoci centra.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5c – odsek 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  analýzu zdravotných rizík súvisiacich s novou psychoaktívnou látkou, konkrétne pokiaľ ide o jej akútnu a chronickú toxicitu, riziko jej zneužitia, potenciál vytvorenia závislosti a jej fyzické, psychické a behaviorálne účinky;

c)  analýzu zdravotných rizík súvisiacich s novou psychoaktívnou látkou, konkrétne pokiaľ ide o jej akútnu a chronickú toxicitu, riziko jej zneužitia, potenciál vytvorenia závislosti a jej fyzické, psychické a behaviorálne účinky, ako aj relevantné dôkazy o interakcii nových psychoaktívnych látok s inými látkami alebo o závislosti ich účinku od už existujúcich porúch zdravotného stavu;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5c – odsek 3 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  analýzu spoločenských rizík súvisiacich s novou psychoaktívnou látkou; konkrétne jej vplyvom na fungovanie v spoločnosti, verejný poriadok a páchanie trestnej činnosti, zapájaním zločineckých skupín do výroby a distribúciou novej psychoaktívnej látky;

(d)  analýzu spoločenských rizík súvisiacich s novou psychoaktívnou látkou; konkrétne jej vplyvom na fungovanie v spoločnosti, verejný poriadok a páchanie trestnej činnosti, zapájaním zločineckých skupín do vývoja, výroby a distribúcie novej psychoaktívnej látky;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5c – odsek 3 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  informácie o prevalencii a spôsoboch užívania novej psychoaktívnej látky, jej dostupnosti a potenciáli rozšírenia v Únii;

e)  informácie o prevalencii a spôsoboch užívania novej psychoaktívnej látky, jej dostupnosti a potenciáli rozšírenia v Únii so zvážením všetkých možných distribučných kanálov, ako aj informácie o účele jej užívania;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5c – odsek 3 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  analýzu bezpečnostných rizík súvisiacich s novou psychoaktívnou látkou, najmä pokiaľ ide o jej výrobu, podmienky jej výroby a zložky, z ktorých sa táto nová psychoaktívna látka skladá;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5c – odsek 3 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  informácie o obchodnom a priemyselnom využití novej psychoaktívnej látky, rozsahu takéhoto využitia, ako aj o jej využití na účely vedeckého výskumu a vývoja.

f)  informácie o obchodnom a priemyselnom využití novej psychoaktívnej látky, rozsahu takéhoto využitia, ako aj o jej využití na účely vedeckého výskumu a vývoja vrátane informácií o možnostiach zneužitia látky povolenej na legitímne účely.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5c – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vedecký výbor posúdi riziká, ktoré predstavuje nová psychoaktívna látka alebo skupina nových psychoaktívnych látok. Výbor sa môže, ak to jeho riaditeľ na radu predsedu Vedeckého výboru považuje za potrebné, rozšíriť o odborníkov zastupujúcich vedecké oblasti, ktoré sú dôležité na zabezpečenie vyváženého posúdenia rizika novej psychoaktívnej látky. Riaditeľ ich vyberá zo zoznamu odborníkov. Zoznam odborníkov schvaľuje každé tri roky správna rada.

Vedecký výbor centra posúdi riziká, ktoré predstavuje nová psychoaktívna látka alebo skupina nových psychoaktívnych látok. Výbor sa môže, ak to jeho riaditeľ na radu predsedu Vedeckého výboru považuje za potrebné, rozšíriť o odborníkov zastupujúcich vedecké oblasti, ktoré sú dôležité na zabezpečenie vyváženého posúdenia rizika novej psychoaktívnej látky. Riaditeľ ich vyberá zo zoznamu odborníkov. Zoznam odborníkov schvaľuje každé tri roky správna rada.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5c – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Vedecký výbor vykonáva posúdenie rizika na základe dostupných informácií a ďalších relevantných vedeckých dôkazov. Zohľadňuje všetky stanoviská svojich členov. Centrum uskutočňuje posudzovanie rizík a určuje budúce potreby v oblasti informácií a relevantných štúdií.

5.  Vedecký výbor centra vykonáva posúdenie rizika na základe dostupných informácií a ďalších relevantných vedeckých dôkazov. Zohľadňuje všetky stanoviská svojich členov. Centrum uskutočňuje posudzovanie rizík a určuje budúce potreby v oblasti informácií a relevantných štúdií.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1920/2006

Článok 5d – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Posúdenie rizika sa neuskutoční v prípade, že nová psychoaktívna látka je v pokročilom štádiu posudzovania v rámci systému OSN, menovite keď odborný výbor pre drogovú závislosť Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) uverejnil svoje hodnotiace preskúmanie spolu s písomným odporúčaním, okrem prípadov, keď sa objavia významné informácie, ktoré sú nové alebo osobitne relevantné pre Úniu a ktoré sa v rámci systému OSN nezobrali do úvahy.

1.  Posúdenie rizika sa neuskutoční v prípade, že nová psychoaktívna látka je v pokročilom štádiu posudzovania v rámci systému OSN, menovite keď odborný výbor pre drogovú závislosť Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) uverejnil svoje hodnotiace preskúmanie spolu s písomným odporúčaním, okrem prípadov, keď sa objavia nové relevantné dôkazy, ktoré svedčia o potrebe správy o posudzovaní rizika na úrovni Únie a ktoré sa v rámci systému OSN nezobrali do úvahy.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Výmena informácií, systém včasného varovania a hodnotenie rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok

Referenčné čísla

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

12.9.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Cristian-Silviu Buşoi

10.10.2016

Prerokovanie vo výbore

12.10.2016

 

 

 

Dátum prijatia

8.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

54

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Michel Dantin, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Peter Jahr, James Nicholson, Jasenko Selimovic, Bart Staes

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jens Nilsson, Marco Valli

  • [1]  http://www.who.int/substance_abuse/terminology/psychoactive_substances/en/.
  • [2]  Nové psychoaktívne látky v Európe: inovačné opatrenia právneho charakteru, EMCDDA Publication, Lisabon, jún 2015, strana 4.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Výmena informácií, systém včasného varovania a hodnotenie rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok

Referenčné čísla

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Dátum predloženia v EP

29.8.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Michał Boni

3.10.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

17.10.2016

20.10.2016

17.11.2016

 

Dátum prijatia

17.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

48

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Dalton, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Malin Björk, Lynn Boylan, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

3

0

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa