Förfarande : 2016/0261(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0359/2016

Ingivna texter :

A8-0359/2016

Debatter :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0393

BETÄNKANDE     ***I
PDF 593kWORD 105k
30.11.2016
PE 589.454v02-00 A8-0000/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1920/2006 vad gäller informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Michał Boni

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1920/2006 vad gäller informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0547),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 168.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0351/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 oktober 2016(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0359/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Nya psykoaktiva ämnen kan medföra allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa, vilket gör det nödvändigt att förbättra övervakning av, tidig varning för och bekämpning av sådana hot.

(1)  Nya psykoaktiva ämnen som kan ha många kommersiella, industriella och vetenskapliga användningsområden kan medföra allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa, särskilt med tanke på deras variation och hur snabbt de har dykt upp. Den snabba tillväxten på marknaden för dessa nya produkter innebär en fortsatt utmaning, vilket gör det nödvändigt att förbättra övervakning och system för tidig varning samt att bedöma de hälsorisker och säkerhetsmässiga och sociala risker som är förknippade med dem i syfte att utveckla åtgärder, t.ex. riskreduceringsåtgärder, för att bekämpa sådana hot.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Denna förordning bör beakta att sårbara grupper, särskilt unga människor, är särskilt utsatta för de folkhälsorisker samt säkerhetsmässiga och sociala risker som följer av nya psykoaktiva ämnen.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Nya psykoaktiva ämnen som utgör hälsorisker samt sociala risker i hela EU bör hanteras på unionsnivå. Denna förordning bör därför läsas tillsammans med rådets rambeslut 2004/757/RIF5 [i dess lydelse enligt direktiv (EU).../...], eftersom de båda rättsakterna är avsedda att ersätta den mekanism som inrättades genom rådets beslut 2005/387/RIF.

(3)  Nya psykoaktiva ämnen som utgör hälsorisker samt säkerhetsmässiga och sociala risker i hela EU bör hanteras på unionsnivå. Denna förordning bör därför läsas tillsammans med rådets rambeslut 2004/757/RIF5 [i dess lydelse enligt direktiv (EU).../...], eftersom de båda rättsakterna är avsedda att ersätta den mekanism som inrättades genom rådets beslut 2005/387/RIF.

__________________

__________________

5 Rådets rambeslut 2004/757/RIF av den 25 oktober 2004 om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel (EUT L 335, 11.11.2004, s. 8).

5 Rådets rambeslut 2004/757/RIF av den 25 oktober 2004 om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel (EUT L 335, 11.11.2004, s. 8).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Alla unionsåtgärder avseende nya psykoaktiva ämnen bör baseras på vetenskapliga bevis.

(5)  Alla unionsåtgärder avseende nya psykoaktiva ämnen bör baseras på vetenskapliga bevis eller tillräckliga uppgifter om de risker som de nya psykoaktiva ämnena utgör. Med tanke på att nya psykoaktiva ämnen i vissa fall kan vara så okända att det åtminstone inledningsvis bara föreligger mycket begränsade vetenskapliga forskningsbevis för folkhälsorisker, är det nödvändigt att snabbt genomföra riskbedömningar på unionsnivå.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det bör inte göras någon riskbedömning av ett nytt psykoaktivt ämne om det omfattas av en utredning enligt internationell rätt eller om det är ett verksamt ämne i ett läkemedel eller i en veterinärmedicinsk produkt.

(7)  Det bör inte göras någon riskbedömning av ett nytt psykoaktivt ämne om det omfattas av en utredning enligt internationell rätt, om det inte finns tillräcklig information på unionsnivå som visar på behovet av en riskbedömningsrapport. Det bör inte göras någon riskbedömning om ett nytt psykoaktivt ämne om det är ett verksamt ämne i ett läkemedel eller i en veterinärmedicinsk produkt.

Motivering

Även om ämnet är under utredning enligt internationell rätt kan det finnas fall då det föreligger särskilda betingelser i EU och det ämne som antas vara ofarligt på internationell nivå skulle kunna utgöra allvarliga hot i EU, och av detta skäl, och om det finns information som visar på detta, bör det finnas möjlighet att utarbeta en riskbedömningsrapport. Samma logik tillämpades i Europaparlamentets ståndpunkt om förordningen om nya psykoaktiva ämnen som antogs 2014.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I artikel 5.2 ska andra och tredje styckena utgå.

(2)  I artikel 5.2 ska andra stycket utgå.

Motivering

Det tredje stycket i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1920/2006 handlar om nya trender i användningen av befintliga psykoaktiva ämnen och bör därför behållas.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska se till att Reitox nationella kontaktpunkter i medlemsstaten och Europols nationella enhet i god tid och utan onödigt dröjsmål förser centrumet och Europol med tillgänglig information om nya psykoaktiva ämnen. Informationen ska röra detektering och identifiering, användning och användningsmönster, potentiella och identifierade risker, tillverkning, utvinning, distribution, olaglig handel och kommersiell samt medicinsk och vetenskaplig användning av dessa ämnen.

Varje medlemsstat ska se till att Reitox nationella kontaktpunkter i medlemsstaten och Europols nationella enhet i god tid och utan onödigt dröjsmål förser centrumet och Europol med tillgänglig information om nya psykoaktiva ämnen. Informationen ska röra detektering och identifiering, användning och användningsmönster, potentiella och identifierade risker, tillverkning, utvinning, distribution och distributionskanaler, olaglig handel och smuggling, kommersiell samt medicinsk och vetenskaplig användning av dessa ämnen.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I samarbete med Europol ska centrumet samla in, analysera, bedöma och i god tid överföra denna information till medlemsstaterna för att förse dem med den information som krävs för tidig varning och för att centrumet ska kunna utarbeta den första rapporten eller den kombinerade första rapporten i enlighet med artikel 5b.

I samarbete med Europol ska centrumet samla in, analysera, bedöma och i god tid överföra denna information till medlemsstaterna och kommissionen för att förse dem med den information som krävs för tidig varning och för att centrumet ska kunna utarbeta den första rapporten eller den kombinerade första rapporten i enlighet med artikel 5b.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5b – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om centrumet, kommissionen eller rådet med en enkel majoritet av medlemsstaterna anser att den utbytta informationen om ett nytt psykoaktivt ämne som samlats in enligt artikel 5a i en eller flera medlemsstater ger upphov till farhågor om att det nya psykoaktiva ämnet kan medföra hälsomässiga och sociala risker på unionsnivå, ska centrumet utarbeta en första rapport om det nya psykoaktiva ämnet.

1.  Om centrumet, kommissionen eller rådet med en enkel majoritet av medlemsstaterna anser att den utbytta informationen om ett nytt psykoaktivt ämne som samlats in enligt artikel 5a i en eller flera medlemsstater ger upphov till farhågor om att det nya psykoaktiva ämnet kan medföra hälsomässiga, säkerhetsmässiga eller sociala risker på unionsnivå, ska centrumet utan oskäligt dröjsmål utarbeta en första rapport om det nya psykoaktiva ämnet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5b – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)   En första uppgift om omfattningen av de hälsorisker och sociala risker som är förknippade med det nya psykoaktiva ämnet.

(a)   En första uppgift om omfattningen av de hälsorisker och sociala eller säkerhetsmässiga risker som är förknippade med det nya psykoaktiva ämnet.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5b – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Information om kriminella gruppers deltagande i tillverkning och distribution av det nya psykoaktiva ämnet.

(d)  Information om kriminella gruppers deltagande i utveckling, tillverkning och distribution av det nya psykoaktiva ämnet.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5b – punkt 5 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Centrumet ska begära att Europeiska läkemedelsmyndigheten tillhandahåller information om huruvida det nya psykoaktiva ämnet, inom unionen eller i någon medlemsstat, är

5.  Centrumet ska begära att Europeiska läkemedelsmyndigheten utan oskäligt dröjsmål tillhandahåller information om huruvida det nya psykoaktiva ämnet, inom unionen eller i någon medlemsstat, är

Motivering

Ett av skälen till detta betänkande är att korta ned och effektivisera de förfaranden som begränsar nya farliga psykoaktiva ämnen, och därför bör informationen tillhandahållas utan oskäligt dröjsmål. Enligt artikel 5b punkt 8 ska närmare uppgifter om samarbetet ingå i samarbetsavtalen mellan centrumet och Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5b – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Centrumet ska begära att Europol tillhandahåller information om kriminella gruppers deltagande i tillverkning och distribution av det nya psykoaktiva ämnet och all slags användning av det nya psykoaktiva ämnet.

6.  Centrumet ska begära att Europol utan oskäligt dröjsmål tillhandahåller information om kriminella gruppers deltagande i tillverkningen och distributionen av och distributionskanalerna för samt den olagliga handeln med och smugglingen av det nya psykoaktiva ämnet och all slags användning av det nya psykoaktiva ämnet samt annan relevant information om det nya psykoaktiva ämnet.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5b – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Centrumet ska begära att Europeiska kemikaliemyndigheten och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet tillhandahåller den information och de data som de förfogar över om det nya psykoaktiva ämnet.

7.  Centrumet ska begära att Europeiska kemikaliemyndigheten, Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet utan oskäligt dröjsmål tillhandahåller den information och de data som de förfogar över om det nya psykoaktiva ämnet.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5b – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Centrumet ska respektera villkoren för användning av den information som lämnas till centrumet, däribland villkoren för informations- och uppgiftsskydd och skydd av konfidentiell affärsinformation.

9.  Centrumet ska respektera villkoren för användning av den information som lämnas till centrumet, däribland villkoren för tillgång till handlingar, informations- och uppgiftsskydd och skydd av konfidentiella uppgifter, t.ex. känsliga uppgifter eller konfidentiell affärsinformation.

Motivering

Detta ändringsförslag följer Europaparlamentets ståndpunkt om förordningen om nya psykoaktiva ämnen som antogs 2014.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5b – punkt 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  När centrumet samlar in information om flera nya psykoaktiva ämnen med likartad kemisk struktur ska det till kommissionen och rådet lämna enskilda första rapporter eller kombinerade rapporter om flera nya psykoaktiva ämnen, under förutsättning att varje nytt psykoaktivt ämne är tydligt identifierat, inom sex veckor från framläggandet av den första rapporten.

11.  När centrumet samlar in information om flera nya psykoaktiva ämnen som det anser har en likartad kemisk struktur ska det till kommissionen och rådet lämna enskilda första rapporter eller kombinerade rapporter om flera nya psykoaktiva ämnen, under förutsättning att varje nytt psykoaktivt ämne är tydligt identifierat, inom sex veckor från framläggandet av den första rapporten.

Motivering

Detta stycke är ett positivt tillägg till förordningen, eftersom det möjliggör för centrumet att göra fler saker samtidigt, men graden av likhet mellan nya psykoaktiva ämnens kemiska strukturer kan ibland vara svår att fastställa, så det bör vara upp till centrumet att avgöra om ämnena kan anses vara likartade nog för att behandlas i en kombinerad rapport.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5c – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Inom två veckor från det att den kombinerade första rapport som avses i artikel 5b.11 har mottagits kan kommissionen begära att centrumet gör en bedömning av de potentiella riskerna hos flera nya psykoaktiva ämnen med likartad kemisk struktur och utarbetar en kombinerad riskbedömningsrapport. Den kombinerade riskbedömningen ska utföras av centrumets vetenskapliga kommitté.

2.  Inom två veckor från det att den kombinerade första rapport som avses i artikel 5b.11 har mottagits kan kommissionen begära att centrumet gör en bedömning av de potentiella riskerna hos flera nya psykoaktiva ämnen med likartad kemisk struktur och utarbetar en kombinerad riskbedömningsrapport. Den kombinerade riskbedömningen ska utföras av den vetenskapliga kommittén.

Motivering

Detta ändringsförslag följer samma logik som artikel 5c punkt 2.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5c – punkt 3 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  En analys av de hälsorisker som är förknippade med det nya psykoaktiva ämnet, särskilt med avseende på ämnets akuta och kroniska toxicitet, riskerna för missbruk, den beroendeframkallande potentialen och ämnets fysiska, psykiska och beteendemässiga effekter.

(c)  En analys av de hälsorisker som är förknippade med det nya psykoaktiva ämnet, särskilt med avseende på ämnets akuta och kroniska toxicitet, riskerna för missbruk, den beroendeframkallande potentialen och ämnets fysiska, psykiska och beteendemässiga effekter, inklusive kontraindikationer vid användning tillsammans med andra ämnen, om det behövs.

Motivering

Detta ändringsförslag följer Europaparlamentets ståndpunkt om förordningen om nya psykoaktiva ämnen som antogs 2014.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5c – punkt 3 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  En analys av de sociala risker som är förknippade med det nya psykoaktiva ämnet, särskilt hur ämnet påverkar samhället, allmän ordning och brottslig verksamhet, kriminella gruppers deltagande i tillverkning och distribution av det nya psykoaktiva ämnet.

(d)  En analys av de sociala risker som är förknippade med det nya psykoaktiva ämnet, särskilt hur ämnet påverkar samhället, allmän ordning och brottslig verksamhet, kriminella gruppers deltagande i utvecklingen, tillverkningen och distributionen av och distributionskanalerna för samt den olagliga handeln med och smugglingen av det nya psykoaktiva ämnet.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5c – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den vetenskapliga kommittén ska bedöma riskerna med ett nytt psykoaktivt ämne eller grupp av nya psykoaktiva ämnen. Kommittén får förstärkas enligt direktörens gottfinnande, på rekommendation av ordföranden för den vetenskapliga kommittén, med experter som företräder de vetenskapliga områden som är relevanta för att göra en balanserad bedömning av det nya psykoaktiva ämnets risker. Direktören ska utse dem med utgångspunkt i en förteckning över experter. Styrelsen ska godkänna förteckningen över experter vart tredje år.

Den vetenskapliga kommittén ska bedöma riskerna med ett nytt psykoaktivt ämne eller grupp av nya psykoaktiva ämnen. Kommittén får förstärkas enligt direktörens gottfinnande, på rekommendation av ordföranden för den vetenskapliga kommittén, med experter som företräder de vetenskapliga områden som är relevanta för att göra en balanserad bedömning av det nya psykoaktiva ämnets risker, däribland en psykolog specialiserad på missbruk. Direktören ska utse dem med utgångspunkt i en förteckning över experter. Styrelsen ska godkänna förteckningen över experter vart tredje år.

Motivering

Detta ändringsförslag följer Europaparlamentets ståndpunkt om förordningen om nya psykoaktiva ämnen som antogs 2014.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5d – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Riskbedömning ska inte utföras om bedömningen av det nya psykoaktiva ämnet har kommit långt inom FN-systemet, dvs. så snart WHO:s expertkommitté mot narkotikamissbruk har offentliggjort sin kritiska granskning tillsammans med en skriftlig rekommendation, utom när det föreligger information av väsentlig betydelse som är ny eller särskilt relevant för unionen och som inte har beaktats av FN-systemet.

1.  Riskbedömning ska inte utföras om bedömningen av det nya psykoaktiva ämnet har kommit långt inom FN-systemet, dvs. så snart WHO:s expertkommitté mot narkotikamissbruk har offentliggjort sin kritiska granskning tillsammans med en skriftlig rekommendation, utom när det finns tillräckligt med data och tillgänglig information som visar på behovet av en riskbedömningsrapport på unionsnivå, och skälen till detta ska anges i den första rapporten.

Motivering

Detta ändringsförslag följer Europaparlamentets ståndpunkt om förordningen om nya psykoaktiva ämnen som antogs 2014.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5d – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Riskbedömning ska inte utföras om det nya psykoaktiva ämnet har bedömts inom FN-systemet, men det har beslutats att ämnet inte ska upptas i förteckningen till 1961 års allmänna FN-konvention om narkotiska preparat, ändrad genom 1972 års protokoll, eller 1971 års konvention om psykotropa ämnen, utom när det föreligger information av väsentlig betydelse som är ny eller särskilt relevant för unionen.

2.  Riskbedömning ska inte utföras om det nya psykoaktiva ämnet har bedömts inom FN-systemet, men det har beslutats att ämnet inte ska upptas i förteckningen till 1961 års allmänna FN-konvention om narkotiska preparat, ändrad genom 1972 års protokoll, eller 1971 års konvention om psykotropa ämnen, utom när det finns tillräckligt med data och tillgänglig information som visar på behovet av en riskbedömningsrapport på unionsnivå, och skälen till detta ska anges i den första rapporten.

Motivering

Även om ämnet är under utredning enligt internationell rätt kan det finnas fall då det föreligger särskilda betingelser i EU och det ämne som antas vara ofarligt på internationell nivå skulle kunna utgöra allvarliga hot i EU, och av detta skäl, och om det finns information som visar på detta, bör det finnas möjlighet att utarbeta en riskbedömningsrapport. Samma logik tillämpades i Europaparlamentets ståndpunkt om förordningen om nya psykoaktiva ämnen som antogs 2014.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


YTTRANDE Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (9.11.2016)

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1920/2006 vad gäller informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen

(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

Föredragande av yttrande: Cristian-Silviu Buşoi

KORTFATTAD MOTIVERING

Det börjar bli allmänt känt att bruket av psykoaktiva ämnen utgör en hälsorisk och leder till miljontals människors död varje år. Världshälsoorganisationen konstaterar att nya psykoaktiva ämnen är ämnen som när de intas eller tas upp av kroppen inverkar på psykiska processer såsom kognition och affekt. Denna term och dess motsvarighet, psykotropt läkemedel, är den mest neutrala och beskrivande termen för hela den grupp av ämnen, både lagliga och olagliga, som det är av intresse att införa en narkotikapolitik för. Begreppet ”psykoaktivt” innebär inte nödvändigtvis att något är beroendeframkallande, och i dagligt tal används ofta inte denna term, t.ex. när man talar om ”narkotikaanvändning” och ”missbruk”(1).

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) är referenspunkten som samlar in, analyserar och sprider information om narkotikasituationen i Europa inom unionen. En central uppgift för byrån är att utarbeta en årlig rapport med de senast tillgängliga uppgifterna om narkotikaanvändningen i Europa, baserat på ett antal standardiserade verktyg för rapportering som har finjusterats under de tjugo år som systemet varit i drift.

Narkotikamissbruk i allmänhet och bland ungdomar i synnerhet utgör ett stort hälsoproblem världen över, men ändå är kunskapen om dess utbredning liten. Samtidigt som kommissionen lägger fram sitt förslag har det under de senaste fem åren skett en snabb ökning av antalet nya psykoaktiva ämnen som finns tillgängliga och som införts på den europeiska narkotikamarknaden. Över 450 ämnen övervakas av ECNN, och nästan dubbelt så många kontrolleras enligt FN:s internationella konventioner om narkotikakontroll(2).

Föredraganden erkänner att det under de senaste fem åren har rapporterats om en rekordartad ökning vad gäller antalet, typen och tillgängligheten av nya psykoaktiva ämnen på unionsnivå. Enligt ECNN:s senaste rapport har sammanlagt 101 ämnen blivit identifierade för första gången genom systemet för tidig varning under 2014.

Några av dessa nya ämnen har upptäckts genom det europeiska rapporteringssystemet, som innehåller flera olika indikatorer samt ett system för tidig varning avseende okontrollerade nya psykoaktiva ämnen. Formellt sett omfattar det europeiska rapporteringssystemet Europeiska unionens samtliga 28 medlemsstater samt Norge och Turkiet.

Både det nya och de tidigare förslagen syftar till att stärka EU:s system för tidig varning och riskbedömning samt att rationalisera förfarandena för att säkerställa effektivare och snabbare åtgärder.

Föredraganden erkänner att mycket har gjorts för att förbättra uppgifternas kvalitet och jämförbarhet, överbrygga svårigheterna med att övervaka narkotikaanvändningen och få fram jämförelser mellan länderna, men konsumtionen av nya psykoaktiva ämnen ökar kontinuerligt, vilket gör det till en utmaning.

Genom att förstå hur användningen av nya psykoaktiva ämnen ser ut och hur omfattande den är samt vilka faktorer som bidrar till den bör effektiva insatsstrategier eller handlingsplaner kunna utvecklas på längre sikt. I dag finns strukturerad information om mönster och trender vad gäller narkotikakonsumtionen i Europa, men kunskapen om hur mönstren ser ut för faktorer som påverkar användningen av nya psykoaktiva ämnen är fortfarande liten. Av resultaten i ECNN:s rapport att döma kan man konstatera att de mest frekventa självrapporterade eller upptäckta nya psykoaktiva ämnena är syntetiska cannabinoider och katinoner samt att en kombination av olika nya psykoaktiva ämnen, som även blandas med annan narkotika, huvudsakligen cannabis och ecstasy, är vanligt förekommande bland erfarna narkotikamissbrukare.

Att göra en skattning av utbredningen av nya psykoaktiva ämnen är en utmaning även på grund av bristande metodologisk och teoretisk konsekvens. Med tanke på folkhälsorisker anser föredraganden att man även bör beakta information om de nya psykoaktiva ämnenas toxicitet samt relevanta bevis om hur de interagerar med andra ämnen och befintliga hälsotillstånd. Den snabba ökningen av nya psykoaktiva ämnen har lett till ökad oro och innebär nya utmaningar, inte enbart för samhället vad gäller den politik som rör förebyggande åtgärder mot och tillhandahållande av narkotika för att bekämpa narkotikamissbruk, utan även vad gäller klinisk och forensisk toxikologi.

Föredraganden anser att även säkerhetsrisker som är förknippade med det nya psykoaktiva ämnet bör bedömas i förfarandet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Nya psykoaktiva ämnen kan medföra allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa, vilket gör det nödvändigt att förbättra övervakning av, tidig varning för och bekämpning av sådana hot.

(1)  Nya psykoaktiva ämnen som kan ha många kommersiella, industriella och vetenskapliga användningsområden kan medföra allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa, särskilt med tanke på deras variation och hur snabbt de har dykt upp. Den snabba tillväxten på marknaden för dessa nya produkter innebär en fortsatt utmaning, vilket gör det nödvändigt att förbättra övervakning och system för tidig varning samt att bedöma de hälsorisker och säkerhetsmässiga och sociala risker som är förknippade med dem i syfte att utveckla åtgärder, t.ex. riskreduceringsåtgärder, för att bekämpa sådana hot.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Begreppet psykoaktiva ämnen hänför sig till en bred kategori oreglerade psykoaktiva föreningar eller produkter där de ingår. De saluförs som lagliga alternativ till välkända kontrollerade droger och säljs på internet eller i så kallade smart shops eller head shops.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Psykoaktiva ämnen kan marknadsföras och säljas till konsumenterna med aggressiva och sofistikerade försäljningsknep och avsiktligt felmärkas med påstådda ingredienser som skiljer sig från de faktiska sammansättningarna. Därför är det nödvändigt att snabbt vidta åtgärder på unionsnivå.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Under de senaste åren har medlemsstaterna anmält ett ökande antal nya psykoaktiva ämnen via det system för snabbt informationsutbyte som inrättades genom gemensam åtgärd 97/396/RIF som antogs av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av nya syntetiska droger13 och förstärktes ytterligare genom rådets beslut 2005/387/RIF14.

(2)  Under de senaste åren har medlemsstaterna anmält ett ökande antal nya psykoaktiva ämnen via det system för snabbt informationsutbyte som inrättades genom gemensam åtgärd 97/396/RIF som antogs av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av nya syntetiska droger13 och förstärktes ytterligare genom rådets beslut 2005/387/RIF14. Enligt Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (nedan ”centrumet”) har medlemsstaterna via detta system under 2014 anmält 101 nya psykoaktiva ämnen som inte tidigare rapporterats.

__________________

__________________

13 Rådets beslut 97/396/RIF av den 16 juni 1997 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av syntetiska droger (EUT L 167, 25.6.1997, s. 1).

13 Rådets beslut 97/396/RIF av den 16 juni 1997 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av syntetiska droger (EUT L 167, 25.6.1997, s. 1).

14 Rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj 2005 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen (EUT L 127, 20.5.2005, s. 32).

14 Rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj 2005 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen (EUT L 127, 20.5.2005, s. 32).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Europol varnar i sin interimistiska hotbildsbedömning avseende den grova organiserade brottsligheten för 20151a för att organiserade brottsliga grupperingar snabbt förmår reagera på förändringar i lagstiftningen och på förbud av vissa ämnen genom att skapa nya formler som inte täcks av unionell eller nationell lagstiftning.

 

__________________

 

1a Interim SOCTA 2015: An update on Serious and Organised Crime in the EU.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Denna förordning bör beakta att sårbara grupper, särskilt unga människor, är särskilt utsatta för de folkhälsorisker, säkerhetsmässiga och sociala risker som följer av nya psykoaktiva ämnen.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Nya psykoaktiva ämnen som utgör hälsorisker samt sociala risker i hela EU bör hanteras på unionsnivå. Denna förordning bör därför läsas tillsammans med rådets rambeslut 2004/757/RIF15 [i dess lydelse enligt direktiv (EU).../...], eftersom de båda rättsakterna är avsedda att ersätta den mekanism som inrättades genom rådets beslut 2005/387/RIF.

(3)  Nya psykoaktiva ämnen som utgör hälsorisker samt säkerhetsmässiga och sociala risker i hela EU bör hanteras på unionsnivå. Denna förordning bör därför läsas tillsammans med rådets rambeslut 2004/757/RIF15 [i dess lydelse enligt direktiv (EU).../...], eftersom de båda rättsakterna är avsedda att ersätta den mekanism som inrättades genom rådets beslut 2005/387/RIF.

__________________

__________________

15 Rådets rambeslut 2004/757/RIF av den 25 oktober 2004 om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel (EUT L 335, 11.11.2004, s. 8).

15 Rådets rambeslut 2004/757/RIF av den 25 oktober 2004 om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel (EUT L 335, 11.11.2004, s. 8).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Alla unionsåtgärder avseende nya psykoaktiva ämnen bör baseras på vetenskapliga bevis.

(5)  Alla unionsåtgärder avseende nya psykoaktiva ämnen bör baseras på vetenskapliga bevis eller tillräckliga uppgifter om de risker som de nya psykoaktiva ämnena utgör. Med tanke på att nya psykoaktiva ämnen i vissa fall kan vara så okända att det åtminstone inledningsvis bara föreligger mycket begränsade vetenskapliga forskningsbevis för folkhälsorisker, är det nödvändigt att snabbt genomföra riskbedömningar på unionsnivå.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det bör inte göras någon riskbedömning av ett nytt psykoaktivt ämne om det omfattas av en utredning enligt internationell rätt eller om det är ett verksamt ämne i ett läkemedel eller i en veterinärmedicinsk produkt.

(7)  Det bör inte göras någon riskbedömning av ett nytt psykoaktivt ämne om det omfattas av en utredning enligt internationell rätt eller om det är ett verksamt ämne i ett läkemedel eller i en veterinärmedicinsk produkt, om det inte finns tillräckligt med vetenskapliga bevis, uppgifter eller studier på unionsnivå som visar på behovet av en sådan bedömning.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I artikel 5.2 ska andra och tredje styckena utgå.

(2)  I artikel 5.2 ska andra stycket utgå.

Motivering

Det tredje stycket i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1920/2006 handlar om nya trender i användningen av befintliga psykoaktiva ämnen och bör därför behållas.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5a – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska se till att Reitox nationella kontaktpunkter i medlemsstaten och Europols nationella enhet i god tid och utan onödigt dröjsmål förser centrumet och Europol med tillgänglig information om nya psykoaktiva ämnen. Informationen ska röra detektering och identifiering, användning och användningsmönster, potentiella och identifierade risker, tillverkning, utvinning, distribution, olaglig handel och kommersiell samt medicinsk och vetenskaplig användning av dessa ämnen.

Varje medlemsstat ska se till att nationella kontaktpunkter i medlemsstaten inom Europeiska nätverket för information om narkotika och narkotikamissbruk (Reitox) och Europols nationella enheter i god tid och utan onödigt dröjsmål förser centrumet och Europol med tillgänglig information om vad som förefaller vara nya psykoaktiva ämnen eller blandningar. Informationen ska röra detektering och identifiering, användning och användningsmönster, utbredning, potentiella och identifierade risker, tillverkning, utvinning, distribution och distributionskanaler, olaglig handel och gränsöverskridande globala distributionskedjor och kommersiell samt medicinsk och vetenskaplig användning av dessa ämnen.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5a – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I samarbete med Europol ska centrumet samla in, analysera, bedöma och i god tid överföra denna information till medlemsstaterna för att förse dem med den information som krävs för tidig varning och för att centrumet ska kunna utarbeta den första rapporten eller den kombinerade första rapporten i enlighet med artikel 5b.

I samarbete med Europol ska centrumet samla in, analysera, bedöma och i god tid överföra denna information till medlemsstaterna och kommissionen i syfte att förse dem med den information som krävs för att utveckla modeller för tidig varning och för att centrumet ska kunna utarbeta den första rapporten eller den kombinerade första rapporten i enlighet med artikel 5b.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5b – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om centrumet, kommissionen eller rådet med en enkel majoritet av medlemsstaterna anser att den utbytta informationen om ett nytt psykoaktivt ämne som samlats in enligt artikel 5a i en eller flera medlemsstater ger upphov till farhågor om att det nya psykoaktiva ämnet kan medföra hälsomässiga och sociala risker på unionsnivå, ska centrumet utarbeta en första rapport om det nya psykoaktiva ämnet.

1.  Om centrumet, kommissionen eller rådet med en enkel majoritet av medlemsstaterna anser att den utbytta informationen om ett nytt psykoaktivt ämne som samlats in enligt artikel 5a i en eller flera medlemsstater ger upphov till farhågor om att det nya psykoaktiva ämnet kan medföra hälsomässiga, säkerhetsmässiga eller sociala risker på unionsnivå, ska centrumet utan oskäligt dröjsmål utarbeta en första rapport om det nya psykoaktiva ämnet.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5b – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En första uppgift om omfattningen av de hälsorisker och sociala risker som är förknippade med det nya psykoaktiva ämnet.

(a)  En första uppgift om omfattningen av de hälsorisker, säkerhetsmässiga och sociala risker som är förknippade med det nya psykoaktiva ämnet, däribland kontraindikationer vid användning med andra ämnen i förekommande fall.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5b – punkt 2 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Information om det nya psykoaktiva ämnets toxicitet och relevanta bevis om hur det interagerar med andra ämnen eller befintliga hälsotillstånd.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5b – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Information om kriminella gruppers deltagande i tillverkning och distribution av det nya psykoaktiva ämnet.

(d)  Information om kriminella gruppers deltagande i utveckling, tillverkning och distribution av det nya psykoaktiva ämnet.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5b – punkt 2 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Information om likheter och skillnader med andra ämnen med likartad kemisk struktur eller likartade farmakologiska egenskaper.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5b – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Centrumet ska begära att Europeiska läkemedelsmyndigheten tillhandahåller information om huruvida det nya psykoaktiva ämnet, inom unionen eller i någon medlemsstat, är

5.  Centrumet ska begära att Europeiska läkemedelsmyndigheten utan oskäligt dröjsmål tillhandahåller information om huruvida det nya psykoaktiva ämnet, inom unionen eller i någon medlemsstat, är

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5b – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Centrumet ska begära att Europol tillhandahåller information om kriminella gruppers deltagande i tillverkning och distribution av det nya psykoaktiva ämnet och all slags användning av det nya psykoaktiva ämnet.

6.  Centrumet ska begära att Europol utan oskäligt dröjsmål tillhandahåller information om kriminella gruppers deltagande i utveckling, tillverkning, distribution och leverans av det nya psykoaktiva ämnet och all slags användning av det nya psykoaktiva ämnet.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5b – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Centrumet ska begära att Europeiska kemikaliemyndigheten och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet tillhandahåller den information och de data som de förfogar över om det nya psykoaktiva ämnet.

7.  Centrumet ska begära att Europeiska kemikaliemyndigheten, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar tillhandahåller den information och de data som de förfogar över om det nya psykoaktiva ämnet.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5b – punkt 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  När centrumet samlar in information om flera nya psykoaktiva ämnen med likartad kemisk struktur ska det till kommissionen och rådet lämna enskilda första rapporter eller kombinerade rapporter om flera nya psykoaktiva ämnen, under förutsättning att varje nytt psykoaktivt ämne är tydligt identifierat, inom sex veckor från framläggandet av den första rapporten.

11.  När centrumet samlar in information om flera nya psykoaktiva ämnen som det anser vara av likartad kemisk struktur ska det till kommissionen och rådet lämna enskilda första rapporter eller kombinerade rapporter om flera nya psykoaktiva ämnen, under förutsättning att varje nytt psykoaktivt ämne är tydligt identifierat, inom sex veckor från framläggandet av den första rapporten.

Motivering

Detta stycke är ett positivt tillägg till förordningen, eftersom det möjliggör för centrumet att göra fler saker samtidigt, men graden av likhet mellan nya psykoaktiva ämnens kemiska strukturer kan ibland vara svår att fastställa, så det bör vara upp till centrumet att avgöra om ämnena kan anses vara likartade nog för att behandlas i en kombinerad rapport.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5c – punkt 3 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  En analys av de hälsorisker som är förknippade med det nya psykoaktiva ämnet, särskilt med avseende på ämnets akuta och kroniska toxicitet, riskerna för missbruk, den beroendeframkallande potentialen och ämnets fysiska, psykiska och beteendemässiga effekter.

(c)  En analys av de hälsorisker som är förknippade med det nya psykoaktiva ämnet, särskilt med avseende på ämnets akuta och kroniska toxicitet, riskerna för missbruk, den beroendeframkallande potentialen och ämnets fysiska, psykiska och beteendemässiga effekter, liksom relevanta bevis om hur nya psykoaktiva ämnen interagerar med andra ämnen eller befintliga hälsotillstånd.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5c – punkt 3 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  En analys av de sociala risker som är förknippade med det nya psykoaktiva ämnet, särskilt hur ämnet påverkar samhället, allmän ordning och brottslig verksamhet, kriminella gruppers deltagande i tillverkning och distribution av det nya psykoaktiva ämnet.

(d)  En analys av de sociala risker som är förknippade med det nya psykoaktiva ämnet, särskilt hur ämnet påverkar samhället, allmän ordning och brottslig verksamhet, kriminella gruppers deltagande i utveckling, tillverkning och distribution av det nya psykoaktiva ämnet.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5c – punkt 3 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Information om förekomsten och användningen av det nya psykoaktiva ämnet, dess tillgänglighet och potential för spridning inom unionen.

(e)  Information om förekomsten och användningen av det nya psykoaktiva ämnet, dess tillgänglighet och potential för spridning inom unionen, med beaktande av alla möjliga distributionskanaler samt information om de bakomliggande orsakerna till dess konsumtion.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5c – punkt 3 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  En analys av de säkerhetsrisker som är förknippade med det nya psykoaktiva ämnet, särskilt med avseende på dess tillverkning, dess tillverkningsvillkor och de ingredienser som det nya psykoaktiva ämnet innehåller.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5c – punkt 3 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Information om det nya psykoaktiva ämnets kommersiella och industriella användning och hur omfattande den är samt användningen i vetenskaplig forskning och utveckling.

(f)  Information om det nya psykoaktiva ämnets kommersiella och industriella användning och hur omfattande den är samt användningen i vetenskaplig forskning och utveckling, däribland information om risken för felaktig användning av ämnet som godkänts för berättigade ändamål.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5c – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den vetenskapliga kommittén ska bedöma riskerna med ett nytt psykoaktivt ämne eller grupp av nya psykoaktiva ämnen. Kommittén får förstärkas enligt direktörens gottfinnande, på rekommendation av ordföranden för den vetenskapliga kommittén, med experter som företräder de vetenskapliga områden som är relevanta för att göra en balanserad bedömning av det nya psykoaktiva ämnets risker. Direktören ska utse dem med utgångspunkt i en förteckning över experter. Styrelsen ska godkänna förteckningen över experter vart tredje år.

Centrumets vetenskapliga kommitté ska bedöma riskerna med ett nytt psykoaktivt ämne eller en grupp av nya psykoaktiva ämnen. Kommittén får förstärkas enligt direktörens gottfinnande, på rekommendation av ordföranden för den vetenskapliga kommittén, med experter som företräder de vetenskapliga områden som är relevanta för att göra en balanserad bedömning av det nya psykoaktiva ämnets risker. Direktören ska utse dem med utgångspunkt i en förteckning över experter. Styrelsen ska godkänna förteckningen över experter vart tredje år.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5c – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den vetenskapliga kommittén ska utföra riskbedömningen på grundval av den information som finns tillgänglig, och av andra relevanta vetenskapliga belägg. Kommittén ska beakta medlemmarnas samtliga yttranden. Centrumet ska organisera riskbedömningsprocessen, inbegripet identifiering av framtida behov av information och relevanta undersökningar.

5.  Centrumets vetenskapliga kommitté ska utföra riskbedömningen på grundval av den information som finns tillgänglig, och av andra relevanta vetenskapliga belägg. Kommittén ska beakta medlemmarnas samtliga yttranden. Centrumet ska organisera riskbedömningsprocessen, inbegripet identifiering av framtida behov av information och relevanta undersökningar.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1920/2006

Artikel 5d – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Riskbedömning ska inte utföras om bedömningen av det nya psykoaktiva ämnet har kommit långt inom FN-systemet, dvs. så snart WHO:s expertkommitté mot narkotikamissbruk har offentliggjort sin kritiska granskning tillsammans med en skriftlig rekommendation, utom när det föreligger information av väsentlig betydelse som är ny eller särskilt relevant för unionen och som inte har beaktats av FN-systemet.

1.  Riskbedömning ska inte utföras om bedömningen av det nya psykoaktiva ämnet har kommit långt inom FN-systemet, dvs. så snart WHO:s expertkommitté mot narkotikamissbruk har offentliggjort sin kritiska granskning tillsammans med en skriftlig rekommendation, utom när det föreligger relevanta nya bevis som visar på behovet av en riskbedömningsrapport på unionsnivå och som inte har beaktats av FN-systemet.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen

Referensnummer

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

12.9.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Cristian-Silviu Buşoi

10.10.2016

Behandling i utskott

12.10.2016

 

 

 

Antagande

8.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

54

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Caputo, Michel Dantin, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Peter Jahr, James Nicholson, Jasenko Selimovic, Bart Staes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jens Nilsson, Marco Valli

(1)

http://www.who.int/substance_abuse/terminology/psychoactive_substances/en/

(2)

New psychoactive substances in Europe: Innovative legal responses, publikation utgiven av ECNN, Lissabon, juni 2015, s. 4.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen

Referensnummer

COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)

Framläggande för parlamentet

29.8.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Michał Boni

3.10.2016

 

 

 

Behandling i utskott

17.10.2016

20.10.2016

17.11.2016

 

Antagande

17.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Dalton, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

Ingivande

30.11.2016


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

48

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Malin Björk, Lynn Boylan, Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

3

0

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy