Postup : 2016/0218(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0361/2016

Předložené texty :

A8-0361/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/01/2017 - 7.4

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0005

ZPRÁVA     ***I
PDF 639kWORD 75k
1.12.2016
PE 592.155v02-00 A8-0361/2016

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem* na straně druhé

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Adam Szejnfeld

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: DOPIS OD VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem(1)* na straně druhé

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0460),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0327/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zahraniční věci,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0361/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení dohody by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/20115. Vzhledem k tomu, že prováděcí akty tvoří součást společné obchodní politiky, měl by být pro jejich přijímání použit přezkumný postup. Za výjimečných a naléhavých okolností, kdy dohoda stanoví možnost uplatnit naléhavá opatření nezbytná k řešení dané situace, by měla Komise tyto prováděcí akty přijmout bezodkladně. Pokud jde o opatření týkající se zemědělských produktů a produktů rybolovu, Komise by měla v řádně odůvodněných, závažných a naléhavých případech přijmout tyto prováděcí akty okamžitě.

(3)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení dohody by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/20115. V souladu s uvedeným nařízením se přezkumný postup použije zejména při přijímání prováděcích aktů týkajících se společné obchodní politiky. V řádně odůvodněných případech se však může použít poradní postup. Za výjimečných a naléhavých okolností, kdy dohoda stanoví možnost uplatnit okamžitá opatření nezbytná k řešení dané situace, by měla Komise tyto prováděcí akty přijmout bezodkladně. Pokud jde o opatření týkající se zemědělských produktů a produktů rybolovu, Komise by měla v řádně odůvodněných, závažných a naléhavých případech přijmout tyto prováděcí akty okamžitě.

__________________

__________________

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  V zájmu zajištění účinného uplatňování a správy celních kvót přidělených podle dohody a za účelem zaručení právní jistoty a rovného zacházení, pokud jde o ukládání cel, by se určitá ustanovení tohoto nařízení měla použít ode dne vstupu dohody v platnost,

vypouští se

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Článek 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 9

vypouští se

Dohled

 

Pro účely provádění článku 34 dohody se zřídí dohled Unie nad dovozem zboží, které je uvedeno v příloze V protokolu 3 k dohodě. Použije se postup stanovený v článku 308d nařízení Komise (EHS) č. 2454/937.

 

____________________

 

7 Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.).

 

(1)

*   Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


PŘÍLOHA: DOPIS OD VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI

Bernd Lange

Předseda

Výbor pro mezinárodní obchod

Ref.: D(2016)51709

Vážený pane předsedo,

píši Vám v souvislosti s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)). S ohledem na specifičnost této záležitosti a na skutečnost, že se jedná o řádný legislativní postup, bych rád uvedl, že Výbor pro zahraniční obchod (AFET) vyjadřuje politickou podporu urychlenému uzavření výše uvedeného nařízení.

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem vstoupila v platnost dne 1. dubna 2016 poté, co ji ratifikovaly Evropský parlament a národní shromáždění Kosova. Během postupu souhlasu jsme zdůrazňovali naši podporu uzavření uvedené dohody a přivítali jsme, že Kosovo bude mít konečně – jako ostatní země na západním Balkánu – smluvní vztahy s EU. Vstup Dohody o stabilizaci a přidružení v platnost rovněž podnítil zřízení Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení, který rychle přijal svůj jednací řád a již uspořádal dvě schůze.

Návrh nařízení, o kterém bude Váš výbor hlasovat, obsahuje pravidla důležitá pro provádění některých ustanovení uvedené dohody a postupy pro přijímání podrobných prováděcích pravidel. Žádáme Vás, abyste postupovali rychle, aby mohlo Kosovo využívat přínosů Dohody o stabilizaci a přidružení v plném rozsahu, avšak abyste současně neztráceli ze zřetele, že je třeba dbát na respektování výsad Parlamentu.

S pozdravem,

Elmar Brok


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Některé postupy pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem* na straně druhé

Referenční údaje

COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)

Datum předložení EP

18.7.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

12.9.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

12.9.2016

AGRI

12.9.2016

PECH

12.9.2016

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

8.9.2016

AGRI

30.8.2016

PECH

8.9.2016

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Adam Szejnfeld

31.8.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

10.11.2016

 

 

 

Datum přijetí

29.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

2

2

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Datum předložení

1.12.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí