Διαδικασία : 2016/0218(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0361/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0361/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2017 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0005

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 706kWORD 76k
1.12.2016
PE 592.155v02-00 A8-0361/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου*, αφετέρου

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Adam Szejnfeld

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου(1)*, αφετέρου

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0460),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0327/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0361/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή της συμφωνίας, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5. Δεδομένου ότι οι εκτελεστικές πράξεις συνιστούν μέρος της κοινής εμπορικής πολιτικής, για τη θέσπισή τους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία εξέτασης. Εφόσον η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα, σε έκτακτες και κρίσιμες περιστάσεις, άμεσης εφαρμογής αναγκαίων για την αντιμετώπιση της κατάστασης μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίζει τέτοιες εκτελεστικές πράξεις αμέσως. Όσον αφορά μέτρα σχετικά με γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας, η Επιτροπή, όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, θεσπίζει τέτοιες εκτελεστικές πράξεις αμέσως.

3.  Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή της συμφωνίας, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, η διαδικασία εξέτασης εφαρμόζεται, ιδίως, για την έγκριση εκτελεστικών πράξεων που σχετίζονται με την κοινή εμπορική πολιτική. Ωστόσο, η συμβουλευτική διαδικασία μπορεί να εφαρμόζεται σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Εφόσον η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα, σε έκτακτες και κρίσιμες περιστάσεις, άμεσης εφαρμογής αναγκαίων για την αντιμετώπιση της κατάστασης μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίζει τέτοιες εκτελεστικές πράξεις αμέσως. Όσον αφορά μέτρα σχετικά με γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας, η Επιτροπή, όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, θεσπίζει τέτοιες εκτελεστικές πράξεις αμέσως.

__________________

__________________

5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L55, 28.2.2011, σ. 13).

5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L55, 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν η αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που έχουν χορηγηθεί βάσει της συμφωνίας, καθώς και η ασφάλεια δικαίου και η ίση μεταχείριση όσον αφορά την είσπραξη δασμών, ορισμένες διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας,

διαγράφεται

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

διαγράφεται

Επιτήρηση

 

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 34 της συμφωνίας, καθορίζεται επιτήρηση από την Ένωση των εισαγωγών των αγαθών που απαριθμούνται στο παράρτημα V του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας. Εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 308 δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής7.

 

____________________

 

7 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253, 11.10.1993, σ. 1).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Bernd Lange

Πρόεδρο

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Ref.: D(2016)51709

Κύριε Πρόεδρε,

σας απευθύνω την παρούσα επιστολή αναφορικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου, αφετέρου (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)). Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του ζητήματος, καθώς και το γεγονός ότι πρόκειται για συνήθη νομοθετική διαδικασία, επιθυμώ να εκφράσω την πολιτική στήριξη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στην ταχεία ολοκλήρωση του εν λόγω κανονισμού.

Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2016, μετά την κύρωσή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Εθνοσυνέλευση του Κοσσυφοπεδίου. Στη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης είχαμε τονίσει την υποστήριξή μας στη σύναψη της συμφωνίας αυτής και εκφράζαμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι το Κοσσυφοπέδιο θα είχε, επιτέλους, συμβατικές σχέσεις με την ΕΕ, όπως οι άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η έναρξη ισχύος της ΣΣΣ έκανε επίσης δυνατή τη δημιουργία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, που ενέκρινε ταχέως τον κανονισμό λειτουργίας της και διεξήγαγε δύο συνεδριάσεις.

Η πρόταση κανονισμού για την οποία πρόκειται να ψηφίσει η επιτροπή σας περιέχει σημαντικούς κανόνες για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας και περιγράφει τις διαδικασίες για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής. Σας προτρέπουμε να ενεργήσετε με ταχύτητα, ώστε το Κοσσυφοπέδιο να μπορέσει να επωφεληθεί πλήρως από τη ΣΣΣ, έχοντας ταυτόχρονα κατά νου ότι πρέπει να προστατευτούν τα προνόμια του Κοινοβουλίου.

Με εκτίμηση,

Elmar Brok

(1)

*   Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1244/1999 και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου*, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

18.7.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

12.9.2016

AGRI

12.9.2016

PECH

12.9.2016

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

AFET

8.9.2016

AGRI

30.8.2016

PECH

8.9.2016

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Adam Szejnfeld

31.8.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.11.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Ημερομηνία κατάθεσης

1.12.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου