Menetlus : 2016/0218(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0361/2016

Esitatud tekstid :

A8-0361/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/01/2017 - 7.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0005

RAPORT     ***I
PDF 384kWORD 74k
1.12.2016
PE 592.155v02-00 A8-0361/2016

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo* vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohaldamise teatava rakenduskorra kohta

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Adam Szejnfeld

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LISA: VÄLISKOMISJONI KIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo(1)* vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohaldamise teatava rakenduskorra kohta

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0460),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0327/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse väliskomisjoni kirja,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A8-0361/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Selleks et tagada stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/20115. Arvestades, et rakendusaktid moodustavad osa üldisest kaubanduspoliitikast, tuleks nende vastuvõtmiseks kasutada kontrollimenetlust. Kui stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga on ette nähtud võimalus erakorralistel ja otsustava tähtsusega asjaolude esinemisel viivitamata kohaldada olukorra lahendamiseks meetmeid, tuleks komisjonil sellised rakendusaktid kohe vastu võtta. Põllumajandus- ja kalandustooteid käsitlevate meetmete puhul peaks komisjon, kui see on vajalik nõuetekohaselt põhjendatud tungiva kiireloomulisuse tõttu, sellised rakendusaktid kohe vastu võtma.

(3)  Selleks et tagada stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/20115. Vastavalt nimetatud määrusele kohaldatakse kontrollimenetlust eelkõige üldise kaubanduspoliitikaga seotud rakendusaktide vastuvõtmise suhtes. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib siiski kohaldada ka nõuandemenetlust. Kui stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga on ette nähtud võimalus erakorralistel ja otsustava tähtsusega asjaolude esinemisel viivitamata kohaldada olukorra lahendamiseks meetmeid, tuleks komisjonil sellised rakendusaktid kohe vastu võtta. Põllumajandus- ja kalandustooteid käsitlevate meetmete puhul peaks komisjon, kui see on vajalik nõuetekohaselt põhjendatud tungiva kiireloomulisuse tõttu, sellised rakendusaktid kohe vastu võtma.

__________________

__________________

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruar 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Selleks et tagada stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu alusel antud tariifikvootide tõhus kohaldamine ja haldamine ning tagada õiguskindlus ja võrdne kohtlemine seoses tollimaksude kogumisega, tuleks teatavaid käesoleva määruse sätteid kohaldada alates stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping jõustumise kuupäevast,

välja jäetud

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 9

välja jäetud

Järelevalve

 

Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artikli 34 rakendamiseks tuleb kehtestada stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli nr 3 V lisas loetletud kaupade impordi liidupoolne järelevalve. Kohaldatakse komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/937 artiklis 308d sätestatud korda.

 

____________________

 

7 Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).

 

(1)

*   Kõnealune määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.


LISA: VÄLISKOMISJONI KIRI

Bernd Lange

Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni

esimees

Viide: D(2016)51709

Austatud esimees

Kirjutan Teile seoses ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohaldamise teatava rakenduskorra kohta (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)). Arvestades teema eripära ning asjaolu, et tegu on seadusandliku tavamenetlusega, sooviksin avaldada väliskomisjoni toetust eelmainitud määruse kiirele heakskiitmisele.

ELi-Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping jõustus 1. aprillil 2016 pärast selle ratifitseerimist Euroopa Parlamendis ja Kosovo Rahvusassamblees. Nõusolekumenetluse käigus rõhutasime oma toetust nimetatud lepingu sõlmimisele ning väljendasime heameelt, et ka Kosovo saab lõpuks lepingulised suhted ELiga, nagu on teistel Lääne-Balkani riikidel. Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu jõustumine tingis ka parlamentaarse stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee loomise, mis kinnitas kiiresti oma kodukorra ja on korraldanud kaks koosolekut.

Määruse ettepanek, mille üle teie komisjon hääletab, sisaldab olulisi eeskirju stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu teatavate sätete rakendamiseks ning rakendamise üksikasjalike eeskirjade vastuvõtmise menetlusi. Loodame, et jätkate küsimuse kiiret käsitlemist, et Kosovol oleks võimalik stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingust täiel määral kasu saada, kuid ei unusta samas ka vajadust tagada Euroopa Parlamendi eesõiguste kaitse.

Lugupidamisega

Elmar Brok


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo* vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohaldamise teatav rakenduskord

Viited

COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)

EP-le esitamise kuupäev

18.7.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

12.9.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

12.9.2016

AGRI

12.9.2016

PECH

12.9.2016

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

8.9.2016

AGRI

30.8.2016

PECH

8.9.2016

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Adam Szejnfeld

31.8.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.11.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

29.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

2

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Esitamise kuupäev

1.12.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika