Menettely : 2016/0218(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0361/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0361/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/01/2017 - 7.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0005

MIETINTÖ     ***I
PDF 381kWORD 72k
1.12.2016
PE 592.155v02-00 A8-0361/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamismenettelyistä

(KOM(2016)0460 – C7 -0327/2016 – 2016/0218(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Adam Szejnfeld

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LIITE: ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon(1)* välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamismenettelyistä

(KOM(2016)0460 – C7 -0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0460),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0327/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0361/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Jotta voidaan varmistaa sopimuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20112 mukaisesti5. Koska täytäntöönpanosäädökset ovat osa yhteistä kauppapolitiikkaa, ne olisi hyväksyttävä tarkastelumenettelyä käyttäen. Jos sopimuksessa määrätään mahdollisuudesta soveltaa poikkeuksellisissa ja kriittisissä olosuhteissa kiireellisiä toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä tilanteen korjaamiseksi, komission olisi annettava asianomaiset täytäntöönpanosäädökset välittömästi. Maatalous- ja kalastustuotteita koskevien toimenpiteiden osalta komission olisi asianmukaisesti perustelluissa, erittäin kiireellisissä tapauksissa annettava asianomaiset täytäntöönpanosäädökset välittömästi.

(3)  Jotta voidaan varmistaa sopimuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20112 mukaisesti5. Asetuksen mukaan tarkastelumenettelyä sovelletaan erityisesti yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien delegoitujen säädösten hyväksymiseen. Neuvoa-antavaa menettelyä voidaan kuitenkin soveltaa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa. Jos sopimuksessa määrätään mahdollisuudesta soveltaa poikkeuksellisissa ja kriittisissä olosuhteissa välittömiä toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä tilanteen korjaamiseksi, komission olisi annettava asianomaiset täytäntöönpanosäädökset välittömästi. Maatalous- ja kalastustuotteita koskevien toimenpiteiden osalta komission olisi asianmukaisesti perustelluissa, erittäin kiireellisissä tapauksissa annettava asianomaiset täytäntöönpanosäädökset välittömästi.

__________________

__________________

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Sopimuksen nojalla myönnettyjen tariffikiintiöiden tehokkaan soveltamisen ja hallinnoinnin varmistamiseksi sekä tullien kantamiseen liittyvän oikeusvarmuuden, maksun saamisen ja yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi tämän asetuksen tihettyjä säännöksiä olisi sovellettava sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen,

Poistetaan.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

9 artikla

Poistetaan.

Valvonta

 

Sopimuksen 34 artiklan täytäntöönpanoa varten unionissa otetaan käyttöön sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevassa liitteessä V lueteltujen tuotteiden tuontivalvonta. Asiassa sovelletaan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/937 308 artiklan d alakohdassa säädettyä menettelyä.

 

____________________

 

7 Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).

 

(1)

* Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.


LIITE: ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE

Bernd Lange

Puheenjohtaja

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Viite: D(2016)51709

Arvoisa puheenjohtaja

Kirjoitan Teille ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamismenettelyistä (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)). Koska asia on erityinen ja kyseessä on tavallinen lainsäätämisjärjestys, haluaisin ilmaista poliittisen tukeni ulkoasiainvaliokunnalle (AFET), jotta edellä mainittu asetus voitaisiin hyväksyä nopeasti.

Euroopan unionin sekä Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus tuli voimaan 1. huhtikuuta 2016 sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja Kosovon kansalliskokous olivat ratifioineet sen. Korostimme hyväksyntämenettelyn aikana tukeamme tämän sopimuksen tekemiselle ja pidimme myönteisenä sitä, että Kosovolla olisi sopimussuhde Euroopan unioniin aivan kuten muillakin Länsi-Balkanin mailla. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaantulon seurauksena perustettiin myös parlamentin vakaus- ja assosiaatiovaliokunta, joka hyväksyi välittömästi työjärjestyksensä ja on nyt kokoontunut kahdesti.

Asetusehdotus, josta valiokuntanne äänestää, sisältää tärkeitä sääntöjä sopimuksen tiettyjen määräysten täytäntöönpanoa varten sekä menettelyt täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen antamiseksi. Toivomme teidän etenevän asian käsittelyssä ripeästi, jotta Kosovo voisi saada täyden hyödyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta, ja samalla on muistettava parlamentin etuoikeuksien kunnioittaminen.

Kunnioittavasti

Elmar Brok


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tietyt Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamismenettelyt

Viiteasiakirjat

COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

18.7.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

12.9.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

12.9.2016

AGRI

12.9.2016

PECH

12.9.2016

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

8.9.2016

AGRI

30.8.2016

PECH

8.9.2016

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Adam Szejnfeld

31.8.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.11.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

1.12.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö