Postupak : 2016/0218(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0361/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0361/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 19/01/2017 - 7.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0005

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 626kWORD 74k
1.12.2016
PE 592.155v02-00 A8-0361/2016

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova*, s druge strane

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Adam Szejnfeld

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova(1)*, s druge strane

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0460),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0327/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za vanjske poslove,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0361/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Sporazuma, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća5. S obzirom na to da su provedbeni akti sastavni dio zajedničke trgovinske politike, za njihovo donošenje u načelu bi trebalo primijeniti postupak ispitivanja. Ako je u Sporazumu predviđena mogućnost da se u iznimnim i kritičnim okolnostima hitno primijene mjere potrebne za rješavanje situacije, Komisija bi odmah trebala donijeti takve provedbene akte. Za mjere koje se odnose na poljoprivredne i ribarske proizvode, Komisija bi u valjano opravdanim krajnje hitnim slučajevima odmah trebala donijeti takve provedbene akte.

(3)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Sporazuma, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća5. U skladu s tom Uredbom primjenjuje se postupak ispitivanja, posebice pri donošenju provedbenih akata u vezi sa zajedničkom trgovinskom politikom. Međutim, u valjano opravdanim slučajevima može se primijeniti savjetodavni postupak. Ako je u Sporazumu predviđena mogućnost da se u iznimnim i kritičnim okolnostima bez odlaganja primijene mjere potrebne za rješavanje situacije, Komisija bi odmah trebala donijeti takve provedbene akte. Za mjere koje se odnose na poljoprivredne i ribarske proizvode, Komisija bi u valjano opravdanim krajnje hitnim slučajevima odmah trebala donijeti takve provedbene akte.

__________________

__________________

5 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

5 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Kako bi se osigurala učinkovita primjena carinskih kvota koje su odobrene Sporazumom i upravljanje njima te kako bi se osigurali pravna sigurnost i jednako postupanje pri naplati carine, određene odredbe ove Uredbe trebale bi se primjenjivati od dana stupanja na snagu Sporazuma,

Briše se.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Article 9

Briše se.

Nadzor

 

Za potrebe provedbe članka 34. Sporazuma uspostavlja se nadzor Unije nad uvozom robe navedene u Prilogu V. Protokolu 3. uz Sporazum. Primjenjuje se postupak utvrđen člankom 308.d Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/937.

 

____________________

 

7 Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).

 

(1)

*   Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde (ICJ) o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE

Bernd Lange

Predsjednik

Odbor za međunarodnu trgovinu

Ref.: D(2016)51709

Poštovani predsjedniče,

obraćam Vam se u vezi s Prijedlogom uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova, s druge strane (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)). Uzimajući u obzir specifičnost predmeta te da je riječ o redovnom zakonodavnom postupku, želio bih izraziti političku podršku Odbora za vanjske poslove (AFET) brzom donošenju navedene Uredbe.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova stupio je na snagu 1. travnja 2016. nakon što su ga ratificirali Europski parlament i Narodna skupština Kosova. Tijekom postupka davanja suglasnosti istaknuli smo svoju potporu sklapanju ovog Sporazuma te pozdravili činjenicu da će Kosovo napokon, kao i druge zemlje zapadnog Balkana, imati ugovorne odnose s EU-om. Stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju također je potaknulo osnivanje Odbora za stabilizaciju i pridruživanje koji je nedugo zatim donio svoj poslovnik i održao dvije sjednice.

Prijedlog uredbe o kojem će glasati Vaš odbor obuhvaća važna pravila za provedbu određenih odredaba Sporazuma kao i postupke za donošenje detaljnih pravila provedbe. Pozivamo Vas na brzo djelovanje kako bi Kosovo moglo u potpunosti ostvariti korist od Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju tijekom čega bi se trebale poštovale ovlasti Parlamenta.

S poštovanjem,

Elmar Brok


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Određeni postupci za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova*, s druge strane

Referentni dokumenti

COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)

Datum podnošenja EP-u

18.7.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

12.9.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

12.9.2016

AGRI

12.9.2016

PECH

12.9.2016

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

8.9.2016

AGRI

30.8.2016

PECH

8.9.2016

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Adam Szejnfeld

31.8.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.11.2016

 

 

 

Datum usvajanja

29.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

2

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Datum podnošenja

1.12.2016

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti