Procedūra : 2016/0218(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0361/2016

Pateikti tekstai :

A8-0361/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/01/2017 - 7.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0005

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 695kWORD 74k
1.12.2016
PE 592.155v02-00 A8-0361/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo* stabilizacijos ir asociacijos susitarimo taikymo tvarkos

(COM(2016) 0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Adam Szejnfeld

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PRIEDAS. UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo(1)* stabilizacijos ir asociacijos susitarimo taikymo tvarkos

(COM(2016) 0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0460),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0327/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A8–0361/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  siekiant užtikrinti vienodas Susitarimo įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/20115; Kadangi įgyvendinimo aktai priklauso bendrai prekybos politikai, juos priimant turėtų būti taikoma nagrinėjimo procedūra. Kai Susitarime yra numatyta galimybė susidarius išskirtinei ir kritinei padėčiai nedelsiant taikyti priemones, kurių reikia reaguojant į tą padėtį, Komisija turėtų nedelsdama priimti tokius įgyvendinimo aktus. Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su priemonėmis dėl žemės ūkio ir žuvininkystės produktų, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

(3)  siekiant užtikrinti vienodas Susitarimo įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/20115; Pagal šį reglamentą nagrinėjimo procedūra visų pirma taikoma priimant įgyvendinimo aktus, susijusius su bendra prekybos politika. Tačiau tinkamai pagrįstais atvejais gali būti taikoma patariamoji procedūra. Kai Susitarime yra numatyta galimybė susidarius išskirtinei ir kritinei padėčiai nedelsiant taikyti priemones, kurių reikia reaguojant į tą padėtį, Komisija turėtų nedelsdama priimti tokius įgyvendinimo aktus. Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su priemonėmis dėl žemės ūkio ir žuvininkystės produktų, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

__________________

__________________

5 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

5 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekiant užtikrinti pagal Susitarimą suteiktų tarifinių kvotų veiksmingą taikymą ir valdymą, taip pat siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir vienodas sąlygas muitų taikymo atžvilgiu, tam tikros šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos nuo Susitarimo įsigaliojimo datos,

Išbraukta.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsni

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

Išbraukta.

Priežiūra

 

Įgyvendinant Susitarimo 32 straipsnio 34 dalį, Sąjungoje vykdoma Susitarimo 3 protokolo V priede išvardytų prekių importo priežiūra. Taikoma Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/937 308d straipsnyje nustatyta tvarka.

 

____________________

 

7 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

 

(1)

*   Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.


PRIEDAS. UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Berndui Lange

Pirmininkui

Tarptautinės prekybos komitetas

Ref.: D(2016)51709

Gerb. pirmininke,

rašau Jums dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (SAS) taikymo tvarkos (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)). Atsižvelgdamas į dokumento ypatingumą ir į tai, kad taikoma įprasta teisėkūros procedūra, norėčiau perduoti Užsienio reikalų komiteto (AFET) politinį pritarimą tam, kad minėtas reglamentas būtų kuo greičiau užbaigtas svarstyti.

ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (SAS) įsigaliojo 2016 m. balandžio 1 d., po to, kai jį ratifikavo Europos Parlamentas ir Kosovo Nacionalinė Asamblėja. Vykdant pritarimo procedūrą mes aktyviai pritarėme šio Susitarimo sudarymui ir džiaugėmės, kad Kosovo, kaip ir kitų Vakarų Balkanų šalių, santykiai su ES bus sutartiniai. Be to, įsigaliojus SAS, buvo įsteigtas stabilizacijos ir asociacijos parlamentinis komitetas, kuris skubiai priėmė savo darbo taisykles ir surengė du susitikimus.

Pasiūlyme dėl reglamento, dėl kurio balsuos Jūsų komitetas, yra numatytos tam tikros Susitarimo nuostatų įgyvendinimo taisyklės ir išsamių įgyvendinimo taisyklių priėmimo tvarka. Raginame Jus veikti greitai, siekiant užtikrinti, kad Kosovas galėtų visapusiškai pasinaudoti SAS, ir nepamirštant, kad turėtų būti laikomasi Parlamento prerogatyvų.

Pagarbiai

Elmar Brok


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikra Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo* stabilizacijos ir asociacijos susitarimo taikymo tvarka

Nuorodos

COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

18.7.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

12.9.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

12.9.2016

AGRI

12.9.2016

PECH

12.9.2016

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

8.9.2016

AGRI

30.8.2016

PECH

8.9.2016

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Adam Szejnfeld

31.8.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

10.11.2016

 

 

 

Priėmimo data

29.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

2

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Pateikimo data

1.12.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika