Procedūra : 2016/0218(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0361/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0361/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 19/01/2017 - 7.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0005

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 704kWORD 74k
1.12.2016
PE 592.155v02-00 A8-0361/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu*, no otras puses

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Adam Szejnfeld

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PIELIKUMS. ĀRLIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu(1)*, no otras puses

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0460),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0327/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A8-0361/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus nolīguma īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/20115. Ņemot vērā to, ka īstenošanas akti ir daļa no kopējās tirdzniecības politikas, to pieņemšanā būtu jāizmanto pārbaudes procedūra. Ja nolīgums paredz iespēju ārkārtas un kritiskos apstākļos piemērot steidzamus pasākumus, kas vajadzīgi situācijas risināšanai, Komisijai šādi īstenošanas akti būtu jāpieņem nekavējoties. Attiecībā uz pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem Komisijai pienācīgi pamatotos ārkārtas steidzamības gadījumos šādi īstenošanas akti būtu jāpieņem nekavējoties.

(3)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus nolīguma īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/20115. Saskaņā ar minēto regulu pārbaudes procedūra tiek jo īpaši piemērota, lai pieņemtu ar kopējo tirdzniecības politiku saistītus īstenošanas aktus. Tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos var tikt piemērota konsultēšanās procedūra. Ja nolīgums paredz iespēju ārkārtas un kritiskos apstākļos nekavējoties piemērot pasākumus, kas vajadzīgi situācijas risināšanai, Komisijai šādi īstenošanas akti būtu jāpieņem nekavējoties. Attiecībā uz pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem Komisijai pienācīgi pamatotos ārkārtas steidzamības gadījumos šādi īstenošanas akti būtu jāpieņem nekavējoties.

__________________

__________________

5Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

5Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Lai nodrošinātu, ka tarifa kvotas, kas piešķirtas saskaņā ar nolīgumu, tiek efektīvi piemērotas un pārvaldītas, kā arī lai garantētu juridisko noteiktību un vienlīdzīgu attieksmi saistībā ar nodokļu uzlikšanu, daži šīs regulas noteikumi būtu jāpiemēro no nolīguma spēkā stāšanās dienas,

svītrots

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

9. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. pants

svītrots

Uzraudzība

 

Nolīguma 34. panta īstenošanai nodrošina Savienības uzraudzību to preču importam, kas uzskaitītas nolīguma 3. protokola V pielikumā. Piemēro procedūru, kas paredzēta Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/937 11 308.d pantā.

 

____________________

 

7 Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

 

(1)

*   Šāds apzīmējums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.


PIELIKUMS. ĀRLIETU KOMITEJAS VĒSTULE

Starptautiskās tirdzniecības komitejas

priekšsēdētājam

Bernd Lange

Ats.: D(2016)51709

Godātais priekšsēdētāj!

Rakstu jums saistībā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (SAN) starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu*, no otras puses (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)). Ņemot vērā šīs lietas specifiskumu un to, ka tai tiek piemērota parastā likumdošanas procedūra, vēlos paust Ārlietu (AFET) komitejas politisko atbalstu iepriekšminētās regulas ātrai pieņemšanai.

ES un Kosovas Stabilizācijas un asociācijas nolīgums stājās spēkā 2016. gada 1. aprīlī pēc tam, kad to ratificēja Eiropas Parlaments un Kosovas Nacionālā asambleja. Piekrišanas procedūras laikā mēs uzsvērām savu atbalstu šī nolīguma noslēgšanai un paudām atzinību par to, ka Kosova tāpat kā citas Rietumbalkānu valstis beidzot būs izveidojusi līgumiskas attiecības ar ES. SAN stāšanās spēkā arī bija stimuls izveidot Stabilizācijas un asociācijas parlamentāro komiteju, kas bez liekas kavēšanās pieņēma reglamentu un ir sarīkojusi divas sanāksmes.

Regulas priekšlikumā, par kuru balsos jūsu komiteja, ir ietverti svarīgi noteikumi konkrētu nolīguma noteikumu īstenošanai, kā arī procedūras detalizētu īstenošanas noteikumu pieņemšanai. Mēs aicinām jūs rīkoties strauji, lai nodrošinātu Kosovai iespēju pilnībā gūt labumu no SAN, vienlaikus paturot prātā arī to, ka būtu jāievēro Parlamenta prerogatīvas.

Cieņā

Elmar Brok


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Konkrētas procedūras, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu*, no otras puses

Atsauces

COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

18.7.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

12.9.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

12.9.2016

AGRI

12.9.2016

PECH

12.9.2016

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

8.9.2016

AGRI

30.8.2016

PECH

8.9.2016

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Adam Szejnfeld

31.8.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

10.11.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

29.11.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

2

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Iesniegšanas datums

1.12.2016

Juridisks paziņojums - Privātuma politika