Procedure : 2016/0218(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0361/2016

Ingediende teksten :

A8-0361/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/01/2017 - 7.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0005

VERSLAG     ***I
PDF 388kWORD 74k
1.12.2016
PE 592.155v02-00 A8-0361/2016

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo()*, anderzijds

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Adam Szejnfeld

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo(1)*, anderzijds

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0460),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0327/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de brief van de Commissie buitenlandse zaken,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A8-0361/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Om uniforme voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad5. Aangezien de uitvoeringshandelingen deel uitmaken van het gemeenschappelijk handelsbeleid moet voor de goedkeuring ervan de onderzoeksprocedure worden gebruikt. Als de overeenkomst de mogelijkheid biedt om in uitzonderlijke en kritieke omstandigheden dringende maatregelen te treffen om de situatie aan te pakken, dient de Commissie die uitvoeringshandelingen onmiddellijk vast te stellen. Voor maatregelen in verband met landbouw- en visserijproducten dient de Commissie, wanneer zij daar terdege gemotiveerde redenen van urgentie voor heeft, dergelijke uitvoeringshandelingen onmiddellijk vast te stellen.

(3)  Om uniforme voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad5. Overeenkomstig deze verordening is de onderzoeksprocedure in het bijzonder van toepassing op de vaststelling van uitvoeringshandelingen met betrekking tot het gemeenschappelijk handelsbeleid. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan evenwel de raadplegingsprocedure van toepassing zijn. Als de overeenkomst de mogelijkheid biedt om in uitzonderlijke en kritieke omstandigheden onmiddellijk maatregelen te treffen om de situatie aan te pakken, dient de Commissie die uitvoeringshandelingen onmiddellijk vast te stellen. Voor maatregelen in verband met landbouw- en visserijproducten dient de Commissie, wanneer zij daar terdege gemotiveerde redenen van urgentie voor heeft, dergelijke uitvoeringshandelingen onmiddellijk vast te stellen.

__________________

__________________

5 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

5 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Om de krachtens de overeenkomst toegekende tariefcontingenten doeltreffend toe te passen en te beheren, alsmede om rechtszekerheid en gelijke behandeling met betrekking tot de heffing van rechten te waarborgen, moeten sommige bepalingen van deze verordening vanaf de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst van toepassing zijn,

Schrappen

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Artikel 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 9

Schrappen

Toezicht

 

Voor de toepassing van artikel 34 van de overeenkomst wordt toezicht van de Unie ingesteld op de invoer van in bijlage V bij Protocol nr. 3 bij de overeenkomst vermelde goederen. De procedure van artikel 308 quinquies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie7 is van toepassing.

 

____________________

 

7 Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair wetboek (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1).

 

(1)

*   Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/99 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.


BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

Bernd Lange

Voorzitter

Commissie internationale handel

Ref.: D(2016)51709

Geachte voorzitter,

Ik wend mij tot u met betrekking tot het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo, anderzijds (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)). Gezien het specifieke karakter van dit dossier, en het feit dat het om een gewone wetgevingsprocedure gaat, wil ik graag mededeling doen van de politieke steun van de Commissie buitenlandse zaken (AFET) voor een snelle goedkeuring van genoemde verordening.

De stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo is op 1 april 2016 in werking getreden, na de ratificatie ervan door het Europees Parlement en de Nationale Vergadering van Kosovo. In de loop van de goedkeuringsprocedure hebben wij onze steun aan de sluiting van deze overeenkomst benadrukt en blijk gegeven van onze instemming met het feit dat Kosovo nu eindelijk net als de overige landen op de westelijke Balkan een contractuele relatie met de EU zal krijgen. Met de inwerkingtreding van de SAO werd ook het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité opgericht, dat onmiddellijk zijn reglement heeft goedgekeurd en inmiddels twee vergaderingen heeft gehouden.

Het voorstel voor een verordening waarover uw commissie binnenkort zal stemmen bevat belangrijke regels voor de uitvoering van enkele bepalingen van de overeenkomst en procedures voor de goedkeuring van de gedetailleerde uitvoeringsregels. Wij roepen u op met spoed te werk te gaan om ervoor te zorgen dat Kosovo in alle opzichten van de SAO kan profiteren, maar er daarbij op te letten dat de prerogatieven van het Parlement gehandhaafd worden.

Hoogachtend,

Elmar Brok


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo*, anderzijds

Document- en procedurenummers

COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)

Datum indiening bij EP

18.7.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

12.9.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

12.9.2016

AGRI

12.9.2016

PECH

12.9.2016

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

8.9.2016

AGRI

30.8.2016

PECH

8.9.2016

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Adam Szejnfeld

31.8.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

10.11.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

29.11.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

2

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Datum indiening

1.12.2016

Juridische mededeling - Privacybeleid