VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo[]*, anderzijds

  1.12.2016 - (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)) - ***I

  Commissie internationale handel
  Rapporteur: Adam Szejnfeld


  Procedure : 2016/0218(COD)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A8-0361/2016
  Ingediende teksten :
  A8-0361/2016
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo[1]*, anderzijds

  (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

  (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

  Het Europees Parlement,

  –  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0460),

  –  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0327/2016),

  –  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

  –  gezien de brief van de Commissie buitenlandse zaken,

  –  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

  –  gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A8-0361/2016),

  1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

  2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

  3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  Amendement    1

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 3

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (3)  Om uniforme voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad5. Aangezien de uitvoeringshandelingen deel uitmaken van het gemeenschappelijk handelsbeleid moet voor de goedkeuring ervan de onderzoeksprocedure worden gebruikt. Als de overeenkomst de mogelijkheid biedt om in uitzonderlijke en kritieke omstandigheden dringende maatregelen te treffen om de situatie aan te pakken, dient de Commissie die uitvoeringshandelingen onmiddellijk vast te stellen. Voor maatregelen in verband met landbouw- en visserijproducten dient de Commissie, wanneer zij daar terdege gemotiveerde redenen van urgentie voor heeft, dergelijke uitvoeringshandelingen onmiddellijk vast te stellen.

  (3)  Om uniforme voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad5. Overeenkomstig deze verordening is de onderzoeksprocedure in het bijzonder van toepassing op de vaststelling van uitvoeringshandelingen met betrekking tot het gemeenschappelijk handelsbeleid. In naar behoren gemotiveerde gevallen kan evenwel de raadplegingsprocedure van toepassing zijn. Als de overeenkomst de mogelijkheid biedt om in uitzonderlijke en kritieke omstandigheden onmiddellijk maatregelen te treffen om de situatie aan te pakken, dient de Commissie die uitvoeringshandelingen onmiddellijk vast te stellen. Voor maatregelen in verband met landbouw- en visserijproducten dient de Commissie, wanneer zij daar terdege gemotiveerde redenen van urgentie voor heeft, dergelijke uitvoeringshandelingen onmiddellijk vast te stellen.

  __________________

  __________________

  5 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

  5 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

  Amendement    2

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 8

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (8)  Om de krachtens de overeenkomst toegekende tariefcontingenten doeltreffend toe te passen en te beheren, alsmede om rechtszekerheid en gelijke behandeling met betrekking tot de heffing van rechten te waarborgen, moeten sommige bepalingen van deze verordening vanaf de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst van toepassing zijn,

  Schrappen

  Amendement    3

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 9

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Artikel 9

  Schrappen

  Toezicht

   

  Voor de toepassing van artikel 34 van de overeenkomst wordt toezicht van de Unie ingesteld op de invoer van in bijlage V bij Protocol nr. 3 bij de overeenkomst vermelde goederen. De procedure van artikel 308 quinquies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie7 is van toepassing.

   

  ____________________

   

  7 Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair wetboek (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1).

   

  • [1] *   Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/99 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

  BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

  Bernd Lange

  Voorzitter

  Commissie internationale handel

  Ref.: D(2016)51709

  Geachte voorzitter,

  Ik wend mij tot u met betrekking tot het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo, anderzijds (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)). Gezien het specifieke karakter van dit dossier, en het feit dat het om een gewone wetgevingsprocedure gaat, wil ik graag mededeling doen van de politieke steun van de Commissie buitenlandse zaken (AFET) voor een snelle goedkeuring van genoemde verordening.

  De stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo is op 1 april 2016 in werking getreden, na de ratificatie ervan door het Europees Parlement en de Nationale Vergadering van Kosovo. In de loop van de goedkeuringsprocedure hebben wij onze steun aan de sluiting van deze overeenkomst benadrukt en blijk gegeven van onze instemming met het feit dat Kosovo nu eindelijk net als de overige landen op de westelijke Balkan een contractuele relatie met de EU zal krijgen. Met de inwerkingtreding van de SAO werd ook het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité opgericht, dat onmiddellijk zijn reglement heeft goedgekeurd en inmiddels twee vergaderingen heeft gehouden.

  Het voorstel voor een verordening waarover uw commissie binnenkort zal stemmen bevat belangrijke regels voor de uitvoering van enkele bepalingen van de overeenkomst en procedures voor de goedkeuring van de gedetailleerde uitvoeringsregels. Wij roepen u op met spoed te werk te gaan om ervoor te zorgen dat Kosovo in alle opzichten van de SAO kan profiteren, maar er daarbij op te letten dat de prerogatieven van het Parlement gehandhaafd worden.

  Hoogachtend,

  Elmar Brok

  PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

  Titel

  Bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo*, anderzijds

  Document- en procedurenummers

  COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)

  Datum indiening bij EP

  18.7.2016

   

   

   

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  INTA

  12.9.2016

   

   

   

  Medeadviserende commissies

         Datum bekendmaking

  AFET

  12.9.2016

  AGRI

  12.9.2016

  PECH

  12.9.2016

   

  Geen advies

         Datum besluit

  AFET

  8.9.2016

  AGRI

  30.8.2016

  PECH

  8.9.2016

   

  Rapporteurs

         Datum benoeming

  Adam Szejnfeld

  31.8.2016

   

   

   

  Behandeling in de commissie

  10.11.2016

   

   

   

  Datum goedkeuring

  29.11.2016

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  27

  2

  2

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

  Datum indiening

  1.12.2016