Postup : 2016/0218(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0361/2016

Predkladané texty :

A8-0361/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/01/2017 - 7.4

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0005

SPRÁVA     ***I
PDF 642kWORD 74k
1.12.2016
PE 592.155v02-00 A8-0361/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých postupoch uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom* na strane druhej

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Adam Szejnfeld

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých postupoch uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom(1)* na strane druhej

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0460),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0327/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na list Výboru pre zahraničné veci,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0361/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania dohody by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/20115. Vykonávacie akty sú súčasťou spoločnej obchodnej politiky, a preto by sa na účely ich prijímania mal použiť postup preskúmania. Za mimoriadnych a kritických okolností, pri ktorých sa v dohode stanovuje možnosť uplatniť okamžité opatrenia potrebné na riešenie danej situácie, by Komisia mala prijať takéto vykonávacie akty okamžite. Pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poľnohospodárskych produktov a produktov rybárstva, Komisia by vzhľadom na závažnosť a naliehavosť situácie mala v riadne odôvodnených prípadoch prijať takéto vykonávacie akty okamžite.

(3)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania dohody by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/20115. V súlade s týmto nariadením sa postup preskúmania uplatňuje najmä pri prijímaní vykonávacích aktov týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky. V riadne odôvodnených prípadoch sa však môže uplatňovať konzultačný postup. Za mimoriadnych a kritických okolností, pri ktorých sa v dohode stanovuje možnosť okamžite uplatniť opatrenia potrebné na riešenie danej situácie, by Komisia mala prijať takéto vykonávacie akty okamžite. Pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poľnohospodárskych produktov a produktov rybárstva, Komisia by vzhľadom na závažnosť a naliehavosť situácie mala v riadne odôvodnených prípadoch prijať takéto vykonávacie akty okamžite.

__________________

__________________

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V záujme zabezpečenia účinného uplatňovania a správy colných kvót udelených v zmysle dohody, ako aj v záujme zabezpečenia právnej istoty a rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o výber ciel, by sa niektoré ustanovenia tohto nariadenia mali uplatňovať odo dňa nadobudnutia platnosti dohody,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

vypúšťa sa

Dohľad

 

Na účely vykonávania článku 34 dohody sa stanoví dohľad Únie nad dovozom tovaru uvedeného v prílohe V k protokolu 3 k dohode. Uplatňuje sa postup uvedený v článku 308 písm. d) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/937.

 

____________________

 

7 Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

 

(1)

*   Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI

Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

Ref. č.: D(2016)51709

Vážený pán predseda,

píšem Vám v súvislosti s návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých postupoch uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení (DSP) medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)). Vzhľadom na špecifickosť tohto spisu a na skutočnosť, že ide o bežný legislatívny postup, by som chcel vyjadriť politickú podporu Výboru pre zahraničné veci (AFET) za rýchle uzatvorenie uvedeného nariadenia.

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom nadobudla platnosť 1. apríla 2016 po tom, čo ju ratifikovali Európsky parlament a Národné zhromaždenie Kosova. Počas postupu súhlasu sme vyzdvihli našu podporu uzatvoreniu tejto dohody a uvítali, že Kosovo bude konečne mať, rovnako ako ostatné krajiny západného Balkánu, zmluvné vzťahy s EÚ. Nadobudnutie platnosti DSP podnietilo aj zriadenie Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie, ktorý rýchlo prijal svoj rokovací poriadok a usporiadal dve schôdze.

Návrh nariadenia, o ktorom bude Váš výbor hlasovať, obsahuje dôležité pravidlá vykonávania určitých ustanovení dohody, ako aj postupy prijímania podrobných pravidiel vykonávania. Nabádame vás, aby ste postupovali rýchlo s cieľom zaručiť Kosovu možnosť plne využiť DSP, zároveň však treba mať na pamäti, že výsady Parlamentu je potrebné rešpektovať.

S úctou,

Elmar Brok


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Niektoré postupy uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom* na strane druhej

Referenčné čísla

COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)

Dátum predloženia v EP

18.7.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

12.9.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

12.9.2016

AGRI

12.9.2016

PECH

12.9.2016

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

8.9.2016

AGRI

30.8.2016

PECH

8.9.2016

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Adam Szejnfeld

31.8.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.11.2016

 

 

 

Dátum prijatia

29.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Dátum predloženia

1.12.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia