Förfarande : 2016/0218(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0361/2016

Ingivna texter :

A8-0361/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/01/2017 - 7.4

Antagna texter :

P8_TA(2017)0005

BETÄNKANDE     ***I
PDF 386kWORD 72k
1.12.2016
PE 592.155v02-00 A8-0361/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda förfaranden för genomförandet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo*, å andra sidan

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Adam Szejnfeld

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda förfaranden för genomförandet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo(1)*, å andra sidan

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0460),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0327/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för utrikesfrågor,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A8-0361/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av avtalet bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa genomförandebefogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20115. Eftersom genomförandeakterna utgör en del av den gemensamma handelspolitiken bör granskningsförfarandet användas vid antagandet av dem. När det i avtalet ges möjlighet att vid särskilda och kritiska omständigheter genast tillämpa åtgärder som är nödvändiga för att hantera situationen, bör kommissionen anta sådana genomförandeakter omedelbart. Kommissionen bör, vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet, anta sådana genomförandeakter omedelbart om åtgärderna gäller jordbruks- och fiskeriprodukter.

(3)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av avtalet bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa genomförandebefogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20115. I enlighet med den förordningen tillämpas granskningsförfarandet särskilt vid antagande av genomförandeakter med anknytning till den gemensamma handelspolitiken. Det rådgivande förfarandet får emellertid tillämpas i vederbörligen motiverade fall. När det i avtalet ges möjlighet att vid särskilda och kritiska omständigheter skyndsamt tillämpa åtgärder som är nödvändiga för att hantera situationen, bör kommissionen anta sådana genomförandeakter omedelbart. Kommissionen bör, vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet, anta sådana genomförandeakter omedelbart om åtgärderna gäller jordbruks- och fiskeriprodukter.

__________________

__________________

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L55, 28.2.2011, s. 13).

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  För att säkerställa en effektiv tillämpning och förvaltning av de tullkvoter som beviljas enligt avtalet, samt för att säkerställa rättslig säkerhet och likabehandling i fråga om uppbörd av tullar, bör vissa bestämmelser i denna förordning tillämpas från och med den dag avtalet trädde i kraft.

utgår

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 9

utgår

Övervakning

 

Med avseende på genomförandet av artikel 34 i avtalet ska det införas unionsövervakning av import av sådana varor som anges i bilaga V till protokoll 3 till avtalet. Det förfarande som fastställs i artikel 308d i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/937 ska tillämpas.

 

____________________

 

7 Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

 

(1)

*   Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR

Bernd Lange

Ordförande

Utskottet för internationell handel

Ref.: D(2016)51709

Till ordföranden

Jag skriver med anledning av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda förfaranden för genomförandet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)). Med hänsyn till ärendets särskilda karaktär och eftersom det omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet vill jag framföra utrikesutskottets (AFET) politiska stöd till ett snabbt antagande av ovannämnda förordning.

Stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Kosovo trädde i kraft den 1 april 2016, efter att ha ratificerats av Europaparlamentet och Kosovos nationalförsamling. Under godkännandeförfarandet betonade vi vårt stöd till ingåendet av detta avtal och gladde oss över att Kosovo slutligen, precis som de övriga länderna i västra Balkan, skulle få avtalsmässiga förbindelser med EU. Ikraftträdandet av stabiliserings- och associeringsavtalet medförde också inrättandet av den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén, som snabbt antog sin arbetsordning och har hållit två sammanträden.

Förslaget till förordning som ditt utskott ska rösta om innehåller viktiga regler för genomförandet av vissa bestämmelser i avtalet och förfaranden för antagande av närmare genomförandebestämmelser. Vi vill uppmuntra er att snabbt gå vidare för att säkerställa att Kosovo till fullo kan ta del av stabiliserings- och associeringsavtalet, men att samtidigt hålla i åtanke att parlamentets befogenheter måste respekteras.

Med vänlig hälsning

Elmar Brok


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Särskilda förfaranden för genomförandet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo*, å andra sidan

Referensnummer

COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)

Framläggande för parlamentet

18.7.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

12.9.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

12.9.2016

AGRI

12.9.2016

PECH

12.9.2016

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

8.9.2016

AGRI

30.8.2016

PECH

8.9.2016

 

Föredragande

       Utnämning

Adam Szejnfeld

31.8.2016

 

 

 

Behandling i utskott

10.11.2016

 

 

 

Antagande

29.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Ingivande

1.12.2016

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy