Процедура : 2016/0092(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0362/2016

Внесени текстове :

A8-0362/2016

Разисквания :

PV 13/12/2016 - 16
CRE 13/12/2016 - 16

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0491

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 683kWORD 58k
1.12.2016
PE 589.212v02-00 A8-0362/2016

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Хелмут Шолц

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07620/2016),

–  като взе предвид проекта на протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор (07621/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 91, член 100, параграф 2 и член 207, параграф 4, първа алинея, както и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0463/2016),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (A8-0362/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Еквадор, Колумбия и Перу.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, беше подписано в Брюксел на 26 юни 2012 г. и в съответствие с член 330 от него някои от неговите разпоредби се прилагат между Европейския съюз и Перу от 1 март 2013 г. и между Европейския съюз и Колумбия от 1 август 2013 г.

Европейският парламент прие законодателна резолюция, в която даде своето одобрение за сключването на това споразумение на 11 декември 2012 г.

В член 329 от Споразумението за търговия се определя възможността други държави – членки на Андската общност да се присъединят към Споразумението. На 17 юли 2014 г. Европейският съюз и Еквадор приключиха преговорите за присъединяването на Еквадор към Споразумението.

На 20 ноември 2015 г. Европейският парламент прие резолюция относно присъединяването на Еквадор към Споразумението за търговия (2015/2656(RSP)), в която приветства приключването на преговорите с Еквадор, насърчава бързо и пълно влизане в сила и изпълнение на това споразумение, като има предвид, че това би позволило на Еквадор да продължи новата си ориентация на стимулиране на политики за устойчиво икономическо и социално развитие на страната в условията на сложна регионална и международна рамка. В резолюцията си от 20 ноември 2015 г. относно присъединяването на Еквадор към Споразумението за търговия (2015/2656(RSP)) Европейският парламент също така призова настоятелно правителството на Еквадор да обърне внимание на плановете за действие, представени от Колумбия и Перу, и да предприеме подобни мерки, които да бъдат внесени преди гласуването в Европейския парламент по присъединяването на Еквадор към Споразумението за търговия.

След приемането на резолюцията официална делегация на Европейския парламент под председателството на докладчика посети Еквадор от 21 до 23 март 2016 г. Посещението на делегацията, което беше по покана на президента Кореа, предостави възможност за размяна на мнения с правителството на Еквадор, представители на Конгреса, гражданското общество и други заинтересовани лица относно присъединяването на Еквадор към Споразумението за търговия. Посещението се проведе във важен момент и имаше значително отношение към работата на комисията по международна търговия, тъй като даде възможност за последващи действия, свързани с резолюцията на Европейския парламент, позволи на членовете на ЕП да се сдобият с впечатления на място и подготви гласуването по процедурата на одобрение.

Понастоящем Еквадор е в трудно икономическо положение поради резкия спад на цените на петрола с над 60% (2015 г.), поскъпването на щатския долар и обезценяването на други валути (в Колумбия). През 2015 г. общият износ на Еквадор е намалял с 29% главно поради намаляването на износа на петрол с 50%; износът на други продукти също е спаднал с 6,1% и поради това приходите са недостатъчни да покрият финансовите потребности на правителството.

На 16 април земетресение с магнитуд 7,8 разтърси Еквадор. Загинаха най-малко 673 души, а 27 732 души бяха ранени. Правителството на Еквадор оценява разходите за възстановяването на около 3 милиарда щатски долара, което представлява приблизително 3% от БВП.

Еквадор ще загуби своя статут по ОСП + от 31 декември 2016 г. след промени в съответното законодателство на ЕС. Ситуация, при която Еквадор нито ще има статут по ОСП +, нито ще се възползва от Споразумението за търговия, би могла да се отрази отрицателно върху икономиката на страната.

Присъединяването на Еквадор към Споразумението за търговия заедно с Колумбия и Перу и прилагането му по постепенен и гъвкав начин, като Комисията го разглежда като подготвително действие, при отчитане на периодичните оценки след консултации с правителството на Еквадор и с гражданското общество в двете страни по Споразумението, следва да бъде крачка напред към съюз с някои важни, единомислещи и бързо развиващи се държави от един регион, който все повече се обръща към Азия и Тихоокеанския регион.

Еквадор отговори на искането на Европейския парламент и на 21 юни 2016 г. предаде на Парламента документ, озаглавен „Панорама на политиките, постиженията и действията на Еквадор за един добър живот (Buen Vivir)“.

Предвид гореизложеното докладчикът препоръчва Парламентът да даде одобрението си за присъединяването на Еквадор към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна. Той желае обаче да посочи, че наблюдението, оценяването и последващите действия, свързани със съществуващите споразумения, трябва да бъдат ключов приоритет на общата търговска политика и че Комисията е задължена да информира Парламента относно своите дейности по отношение на прилагането, наблюдението и последващите действия, свързани с това споразумение, особено що се отнася до задълженията за устойчиво развитие, посочени в резолюцията на Европейския парламент от 20 ноември 2015 г.

Одобрението на Европейския парламент за това решение на Съвета е задължителен елемент от приключването на процеса на ратифициране на Допълнителния протокол.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (26.10.2016)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор

(COM(2016)0174 – C8-0000/2016 – 2016/0092(NLE))

Докладчик по становище: Елмар Брок

КРАТКА ОБОСНОВКА

Присъединяването на Еквадор към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, е важна стъпка напред в отношенията между ЕС и Еквадор, който се превърна във важен и единомислещ регионален партньор.

Преговорите за споразумение за свободна търговия с държавите от Андската общност започнаха през 2009 г. Впоследствие Еквадор и Боливия решиха да не участват в преговорите, но пък през юни 2012 г. беше сключено споразумение с Колумбия и Перу. В очакване на ратификация от всички страни, споразумението с Перу се прилага временно от 1 март 2013 г., а с Колумбия – от 1 август 2013 г. Еквадор реши да възобнови преговорите си с ЕС в началото на 2013 г. Преговорите приключиха на 17 юли 2014 г., а текстът беше парафиран на 12 декември 2014 г.

Споразумението предвижда постепенно отваряне на пазара за стоки, услуги, обществени поръчки и инвестиции, включително и премахване на повечето мита. Така то позволява на Еквадор да запази преференциалния си достъп до пазара на ЕС, въпреки че страната загуби правото си да участва по схемата ОСП + след прекласифицирането й от Световната банка като държава с по-висок среден доход. Освен това, споразумението съдържа глава относно търговията и устойчивото развитие, която включва амбициозни разпоредби за условията на труд и околната среда и цели да гарантира предвидими и стабилни условия на средата за инвеститорите и операторите от двете страни.

Споразумението ще даде възможност на двете страни да развиват още по-тесни двустранни отношения и ще стимулира по-нататъшната икономическа и политическа интеграция в региона на Андите. То също така ще предостави възможност за задълбочаване на политическия диалог между ЕС и Еквадор, въз основа на зачитане на демократичните принципи и основните права. Този диалог следва също така да засяга и чувствителни въпроси като свободата на словото и свободата на печата, които бяха силно ограничени в резултат на закона за комуникациите, приет през юни 2013 г. През първите три години след влизането му в сила бяха образувани почти 900 производства срещу критично настроени журналисти и медии.

Докладчикът призовава Европейската служба за външна дейност и Комисията да гарантират пълното прилагане на разпоредбите за устойчивото развитие и да следят отблизо положението с политическите и основните права в страната, както и да докладват редовно на Европейския парламент относно прилагането на споразумението.

С оглед на очакваните икономически и политически ползи, произтичащи от присъединяването на Еквадор към споразумението за свободна търговия между ЕС и Колумбия и Перу, и включването на амбициозна глава относно търговията и устойчивото развитие, отразяваща ангажимента на страните за зачитане, спазване и прилагане на международните договори и споразумения в областта на трудовите права и защитата на околната среда, докладчикът предлага комисията по външни работи да препоръча одобряване на настоящото споразумение.

******

комисията по външни работи призовава комисията по международна търговия, в качеството си на водеща комисия, да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор

Позовавания

COM(2016)01742016/0092(NLE)

Водеща комисия

 

INTA

 

 

 

 

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Elmar Brok

24.5.2016

Дата на приемане

24.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

8

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор

Позовавания

07620/2016 – C8-0463/2016 – COM(2016)01742016/0092(NLE)

Дата на сезиране

14.11.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

24.11.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

24.11.2016

DEVE

24.11.2016

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

DEVE

20.4.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Helmut Scholz

20.4.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.9.2016

12.10.2016

 

 

Дата на приемане

29.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Дата на внасяне

1.12.2016

Правна информация - Политика за поверителност