DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru jménem Unie

1.12.2016 - (07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE)) - ***

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Helmut Scholz

Postup : 2016/0092(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0362/2016
Předložené texty :
A8-0362/2016
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru jménem Unie

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07620/2016),

–  s ohledem na návrh Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru (07621/2016),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 91, čl. 100 odst. 2, čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0463/2016),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0362/2016),

1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Kolumbie, Ekvádoru a Peru.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé byla podepsána dne 26. června 2012 v Bruselu a některá její ustanovení jsou podle článku 330 uvedené dohody uplatňována mezi Evropskou unií a Peru ode dne 1. března 2013 a mezi Evropskou unií a Kolumbií ode dne 1. srpna 2013.

Evropský parlament přijal dne 11. prosince 2012 legislativní usnesení, v němž udělil souhlas s uzavřením této dohody.

Článek 329 obchodní dohody stanovuje, že k dohodě mohou přistoupit další členské státy Andského společenství. Evropská unie a Ekvádor uzavřely jednání o přistoupení dne 17. července 2014.

Dne 20. listopadu 2015 přijal Evropský parlament usnesení o přidružení Ekvádoru k obchodní dohodě (2015/2656(RSP)), ve kterém uvítal uzavření jednání s Ekvádorem, podpořil rychlé a úplné vstoupení této dohody v platnost a její provádění, neboť se domnívá, že Ekvádoru umožní pokračovat v nových směrech politik, které podněcují udržitelný hospodářský a sociální rozvoj země, jež se nachází v komplikovaných regionálních a mezinárodních poměrech. Evropský parlament proto ve svém usnesení o přidružení Ekvádoru k obchodní dohodě (2015/2656(RSP)) ze dne 20. listopadu 2015 kromě toho ekvádorskou vládu naléhavě žádal, aby vzala na vědomí akční plány, které předložily Kolumbie a Peru, a aby podnikla podobné kroky, které by měly být předloženy předtím, než bude o přistoupení Ekvádoru k obchodní dohodě hlasovat Evropský parlament.

V návaznosti na toto usnesení zpravodaj ve dnech 21.–23. března 2016 vedl oficiální delegaci Evropského parlamentu v Ekvádoru. Návštěva delegace, která se uskutečnila na pozvání prezidenta Correy, poskytla příležitost k výměně názorů o přistoupení Ekvádoru k obchodní dohodě s ekvádorskou vládou, zástupci kongresu, občanskou společností a dalšími zúčastněnými stranami. Delegace se uskutečnila v okamžiku, který byl pro práci výboru INTA klíčový, a byla velmi přínosná, protože umožnila navázat na usnesení Evropského parlamentu, dala poslancům možnost vytvořit si obrázek v terénu a připravit se na hlasování pro postup souhlasu.

Kvůli více než 60% propadu cen ropy (2015), zhodnocení amerického dolaru a znehodnocení jiných měn (Kolumbie) se Ekvádor v současnosti nachází v obtížné ekonomické situaci. Celkový vývoz Ekvádoru v roce 2015 poklesl o 29 %, a to především v důsledku 50% snížení exportu ropy, ale i 6,1% poklesu exportu neropných komodit, což zapříčinilo, že vláda neměla dostatečné příjmy k pokrytí svých finančních potřeb.

Dne 16. dubna otřáslo Ekvádorem zemětřesení o síle 7,8 stupně. Přinejmenším 673 lidí zemřelo a 27 732 bylo zraněno. Ekvádorská vláda odhaduje, že náklady na obnovu budou činit asi 3 miliardy USD, což představuje přibližně 3 % ekonomické aktivity měřené HDP.

V důsledku změn v příslušném nařízení EU má navíc Ekvádor k 31. prosinci 2016 přijít o status GSP+. Situace, ve které by Ekvádor neměl ani výhody statusu GSP+, ani přínosy plynoucí z obchodní dohody, by mohla mít negativní dopad na ekvádorské hospodářství.

Přistoupení Ekvádoru k obchodní dohodě s Kolumbií a Peru a její postupné a flexibilní provádění, které Komise předběžně připravuje a které po konzultaci s ekvádorskou vládou a oběma občanskými společnostmi bere v potaz pravidelná hodnocení, by měla být krokem vstříc spojenectví s významnými, podobně smýšlejícími a rychle rostoucími zeměmi regionu, který se stále více orientuje na Asii a Tichomoří.

Ekvádor na žádost Evropského parlamentu reagoval a 21. června 2016 předložil dokument „Přehled politik, úspěchů a kroků Ekvádoru k zajištění dobrých životních podmínek (Buen Vivir)“.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti zpravodaj doporučuje, aby parlament udělil souhlas s přistoupením Ekvádoru k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé. Přeje si ale zdůraznit, že monitorování, hodnocení a kontrola stávajících dohod musí být hlavní prioritou společné obchodní politiky a že Komise má povinnost informovat Parlament o svých aktivitách, jež se týkají provádění, monitorování a kontroly této dohody, zejména pokud jde o závazky v oblasti udržitelného rozvoje, jak bylo stanoveno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2015.

Souhlas Evropského parlamentu s rozhodnutím Rady je povinnou součástí dokončení procesu ratifikace dodatkového protokolu.

STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (26.10.2016)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru
(COM(2016)0174 – C8-0000/2016 – 2016/0092(NLE))

Navrhovatel: Elmar Brok

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Přistoupení Ekvádoru k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé je důležitý krok kupředu ve vztazích EU a Ekvádoru, který se stal významným a podobně smýšlejícím regionálním partnerem.

Jednání o obchodní dohodě s andskými státy byla zahájena v roce 2009. Zatímco Ekvádor a Bolívie od jednání později odstoupily, s Kolumbií a Peru byla v červnu 2012 podepsána dohoda. Poté, co byla ratifikována všemi stranami, byla dohoda s Peru od 1. března 2013 a s Kolumbií od 1. srpna 2013 prozatímně uplatňována. Ekvádor se rozhodl obnovit jednání s EU na začátku roku 2013. Jednání byla ukončena 17. července 2014 a dohoda byla podepsána 12. prosince 2014.

Dohoda upravuje postupné otevření trhu pro zboží, služby, veřejné zakázky a investice a zrušení většiny celních poplatků. Ekvádor si tedy díky ní zachová přednostní přístup na trh EU, ačkoli byl Světovou bankou reklasifikován jako země s vyššími středními příjmy a není už tedy způsobilý k získávání výhod v rámci systému GSP+. Dohoda také obsahuje kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, která zahrnuje ambiciózní ujednání o ochraně zaměstnanců a životního prostředí a klade si za cíl zajistit předvídatelné a stabilní environmentální podmínky pro investory a hospodářské subjekty na obou stranách.

Oběma stranám umožní navázat užší bilaterální vztahy a bude sloužit jako podnět pro další hospodářskou a politickou integraci v andské oblasti. Umožní také zlepšit politický dialog EU s Ekvádorem na základě respektování demokratických zásad a základních práv. Tento dialog by se měl zabývat i citlivými otázkami, jako je svoboda slova a svoboda tisku, které byly po schválení zákona o komunikaci v roce 2013 vážným způsobem omezeny. Během prvních tří let od jeho vstupu v platnost bylo zahájeno téměř 900 procesů s novináři a sdělovacími prostředky vyjadřujícími kritické postoje.

Navrhovatel vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby zajistily úplné provádění ujednání o udržitelném rozvoji, pečlivě sledovaly politickou situaci a dodržování základních práv v zemi a pravidelně informovaly Evropský parlament o provádění dohody.

S ohledem na očekávaný hospodářský a politický přínos vyplývající z přistoupení Ekvádoru k dohodě o volném obchodu mezi EU a Kolumbií a Peru a s ohledem na obsaženou ambiciózní kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji a vzhledem k odhodlání stran respektovat, dodržovat a vynucovat mezinárodní smlouvy a dohody v oblasti pracovních práv a ochrany životního prostředí navrhuje navrhovatel, aby výbor AFET doporučil vyslovit s touto dohodou souhlas.

******

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Přistoupení k Obchodní dohodě mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru

Referenční údaje

COM(2016)01742016/0092(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Navrhovatel(ka)

Datum jmenování

Elmar Brok

24.5.2016

Datum přijetí

24.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

8

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Přistoupení k Obchodní dohodě mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru

Referenční údaje

07620/2016 – C8-0463/2016 – COM(2016)01742016/0092(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

14.11.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

24.11.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

24.11.2016

DEVE

24.11.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

20.4.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Helmut Scholz

20.4.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

26.9.2016

12.10.2016

 

 

Datum přijetí

29.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

4

2

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Datum předložení

1.12.2016