Procedure : 2016/0092(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0362/2016

Indgivne tekster :

A8-0362/2016

Forhandlinger :

PV 13/12/2016 - 16
CRE 13/12/2016 - 16

Afstemninger :

PV 14/12/2016 - 9.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0491

HENSTILLING     ***
PDF 377kWORD 57k
1.12.2016
PE 589.212v02-00 A8-0362/2016

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Helmut Scholz

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (07620/2016),

–  der henviser til udkastet til tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen (07621/2016),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 207, stk. 4, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0463/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0362/2016),

1.  godkender indgåelsen af protokollen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Colombias, Ecuadors og Perus regeringer og parlamenter.


KORT BEGRUNDELSE

Handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side blev undertegnet i Bruxelles den 26. juni 2012, og nogle af aftalens bestemmelser har i medfør af dens artikel 330 været anvendt mellem Den Europæiske Union og Peru siden den 1. marts 2013 og mellem Den Europæiske Union og Colombia siden den 1. august 2013.

Europa-Parlamentet vedtog den 11. december 2012 en lovgivningsmæssig beslutning, hvori det godkendte indgåelsen af aftalen.

Artikel 329 i handelsaftalen fastsætter bestemmelserne for, at andre medlemslande i Det Andinske Fællesskab kan tiltræde handelsaftalen. Den Europæiske Union og Ecuador afsluttede forhandlinger om en sådan tiltrædelse den 17. juli 2014.

Den 20. november 2015 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen (2015/2656 (RSP)), hvori det udtrykte tilfredshed med afslutningen af forhandlingerne med Ecuador og opfordrede til hurtig og fuldstændig ikrafttrædelse og gennemførelse af denne aftale, eftersom dette ville gøre det muligt for Ecuador at fortsætte sine nye retningslinjer for at fremme politikker for en bæredygtig økonomisk og social udvikling i landet under komplicerede regionale og internationale rammebetingelser. Derfor opfordrede Europa-Parlamentet i sin beslutning af 20. november 2015 om Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen (2015/2656 (RSP)) endvidere regeringen i Ecuador til at tage hensyn til de handlingsplaner, som Colombia og Peru har fremlagt, og til at træffe lignende foranstaltninger, der skal indgives, inden Europa-Parlamentet stemmer om Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen.

I kølvandet på beslutningen ledede ordføreren en officiel delegation fra Europa-Parlamentet til Ecuador fra den 21. til den 23. marts 2016. Det delegationsbesøg, der fandt sted efter en indbydelse fra præsident Correas, gav mulighed for at udveksle synspunkter med den ecuadorianske regering, repræsentanter fra Kongressen, det civile samfund og andre interessenter om Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen. Delegationen fandt sted på et afgørende tidspunkt og var meget relevant for INTA-udvalgets arbejde, fordi den gjorde det muligt at følge op på Europa-Parlamentets beslutning, gav medlemmerne mulighed for at få indtryk på stedet og forberedte afstemningen om den samstemmende udtalelse.

Økonomisk befinder Ecuador sig i øjeblikket i en svær situation på grund af faldet i oliepriserne med mere end 60 % (2015), opskrivningen af den amerikanske dollar og nedskrivningen af andre valutaer (Colombia). I 2015 faldt Ecuadors samlede eksport med 29 %, hovedsagelig som følge af nedgangen i olieeksport på 50 %, mens ikke-oliebaseret eksport også faldt med 6,1 %, hvilket ikke giver tilstrækkelige indtægter til at dække den offentlige sektors finansieringsbehov.

Den 16. april ramte et jordskælv med en styrke på 7,8 Ecuador. Mindst 673 personer blev dræbt og 27 732 såret. Den ecuadorianske regering anslår, at genopbygningsomkostningerne vil ligge på omkring 3 mia. USD, hvilket svarer til ca. 3 % af BNP.

Ecuador står til at miste sin GSP+-status den 31. december 2016 som følge af ændringer i den pågældende EU-forordning. En situation, hvor Ecuador hverken vil nyde godt af GSP+-status eller udbyttet af handelsaftaler, kan have negative følger for Ecuadors økonomi.

Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen med Colombia og Peru og dets gennemførelse på en gradvis og fleksibel måde med en indledende vurdering fra Kommissionens side under hensyntagen til de regelmæssige evalueringer efter høring af den ecuadorianske regering og civilsamfundet på begge sider bør være et skridt fremad i samarbejdet med vigtige, ligesindede og hurtigt voksende lande i en region, som i stigende grad vender sig mod Asien og Stillehavsområdet.

Ecuador besvarede anmodningen fra Europa-Parlamentet og fremsendte den 21. juni 2016 dokumentet "Panorama of Policies, Achievement and Actions of Ecuador aimed at the Good Living (Buen Vivir)" til Europa-Parlamentet.

I lyset af ovenstående anbefaler ordføreren, at Parlamentet godkender Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side. Han påpeger dog, at overvågning, evaluering og opfølgning af eksisterende aftaler bør udgøre en central prioritet for den fælles handelspolitik, og at Kommissionen er forpligtet til at underrette Parlamentet om sine aktiviteter i forbindelse med gennemførelse, overvågning og opfølgning af denne aftale, især hvad angår forpligtelser vedrørende bæredygtig udvikling som beskrevet i Europa-Parlamentets beslutning af 20. november 2015.

Europa-Parlamentets godkendelse af Rådets afgørelse er et obligatorisk element i fuldførelsen af ratifikationsproceduren for tillægsprotokollen.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (26.10.2016)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen

(COM(2016)0174 – C8-0000/2016 – 2016/0092(NLE))

Ordfører for udtalelse: Elmar Brok

KORT BEGRUNDELSE

Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side er et vigtigt skridt fremad i EU's forbindelser med Ecuador, som er blevet en vigtig og ligesindet regional partner.

Forhandlingerne om en handelsaftale med Andean-landene indledtes i 2009. Mens Ecuador og Bolivia efterfølgende suspenderede deres deltagelse i forhandlingerne, blev der indgået en aftale med Colombia og Peru i juni 2012. I afventning af alle parters ratifikation, har aftalen fundet midlertidig anvendelse for Peru siden den 1. marts 2013 og for Colombia siden den 1. august 2013. Ecuador besluttede at genoptage forhandlingerne med EU i begyndelsen af 2013. Forhandlingerne blev afsluttet den 7. juli 2014, og teksten blev paraferet den 12. december 2014.

Ifølge aftalen skal der ske en gradvis åbning af markederne for varer og tjenesteydelser, offentlige udbud og investeringer, herunder afskaffelse af de fleste toldsatser. Den sætter dermed Ecuador i stand til fortsat at have præferentiel adgang til EU's marked på trods af, at landet ikke længere opfylder betingelserne for at deltage i GSP+-ordningen, efter at Verdensbanken har omklassificeret det til et mellemindkomstland i den øverste tranche. Desuden indeholder aftalen et kapitel om handel og bæredygtig udvikling, som omfatter vidtgående bestemmelser om beskyttelse af arbejdstagere og miljøet og tilsigter at sikre et forudsigeligt og stabilt miljø for investorer og virksomheder på begge sider.

Aftalen vil sætte begge parter i stand til at udvikle stadigt tættere forbindelser og virke fremmende for yderligere økonomisk og politisk integration i Andean-regionen. Den vil også skabe mulighed for at styrke EU's politiske dialog med Ecuador på grundlag af respekt for de demokratiske principper og de grundlæggende rettigheder. Dialogen bør også omfatte følsomme områder som ytrings- og pressefrihed, der blev alvorligt begrænset som følge af vedtagelsen af kommunikationsloven i juni 2013. I de første tre år efter lovens ikrafttrædelse er der blevet indledt næsten 900 retssager mod kritiske journalister og medievirksomheder.

Ordføreren opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at sikre en fuldstændig gennemførelse af bestemmelserne om bæredygtig udvikling og til nøje at føre tilsyn med situationen omkring de politiske og grundlæggende rettigheder i landet og til regelmæssigt at aflægge beretning til Europa-Parlamentet om gennemførelsen af aftalen.

Som følge af de forventede økonomiske og politiske fordele ved Ecuadors tiltrædelse af frihandelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru og af medtagelsen af et vidtgående kapitel om handel og bæredygtig udvikling, som afspejler parternes løfte om at respektere, overholde og håndhæve internationale traktater og aftaler om arbejdsmarkedsrettigheder og miljøbeskyttelse, foreslår ordføreren, at Udenrigsudvalget henstiller til godkendelse af aftalen.

******

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Tiltrædelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen

Referencer

COM(2016)01742016/0092(NLE)

Korresponderende udvalg

 

INTA

 

 

 

 

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Elmar Brok

24.5.2016

Dato for vedtagelse

24.10.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

8

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Tiltrædelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen

Referencer

07620/2016 – C8-0463/2016 – COM(2016)01742016/0092(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

14.11.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

24.11.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

24.11.2016

DEVE

24.11.2016

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

20.4.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Helmut Scholz

20.4.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

26.9.2016

12.10.2016

 

 

Dato for vedtagelse

29.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

4

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Dato for indgivelse

1.12.2016

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik