Διαδικασία : 2016/0092(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0362/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0362/2016

Συζήτηση :

PV 13/12/2016 - 16
CRE 13/12/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0491

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 676kWORD 59k
1.12.2016
PE 589.212v02-00 A8-0362/2016

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, του πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Helmut Scholz

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, του πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07620/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού (07621/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υποβλήθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 91, 100 παράγραφος 2, 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0463/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0362/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, της Κολομβίας, του Ισημερινού και του Περού.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουνίου 2012 και ορισμένες από τις διατάξεις της έχουν τεθεί σε εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 330 της συμφωνίας αυτής, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Περού από την 1η Μαρτίου 2013 και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κολομβίας από την 1η Αυγούστου 2013.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετικό ψήφισμα με το οποίο έδωσε την έγκρισή του στη σύναψη της συμφωνίας αυτής στις 11 Δεκεμβρίου 2012.

Το άρθρο 329 της συμφωνίας ορίζει ότι μπορούν και άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας των Άνδεων να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ισημερινός ολοκλήρωσαν στις 17 Ιουλίου 2014 τις διαπραγματεύσεις για μία τέτοιας μορφής προσχώρηση.

Στις 20 Νοεμβρίου του 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την προσχώρηση του Ισημερινού στη Συμφωνία Εμπορίου (2015/2656(RSP)), όπου εξέφραζε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και ενθάρρυνε την ταχεία και πλήρη έναρξη ισχύος και εφαρμογή της συμφωνίας, θεωρώντας ότι αυτό θα επέτρεπε στον Ισημερινό να συνεχίσει τους νέους προσανατολισμούς του όσον αφορά την τόνωση πολιτικών βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας, σε ένα πλαίσιο περίπλοκων περιφερειακών και διεθνών συνθηκών. Για τον λόγο αυτόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την προσχώρηση του Ισημερινού στη Συμφωνία Εμπορίου (2015/2656(RSP)), προέτρεπε την κυβέρνηση του Ισημερινού να λάβει υπόψη τα σχέδια δράσης που είχαν υποβάλει η Κολομβία και το Περού και να λάβει ανάλογα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να υποβληθούν πριν από την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προσχώρηση του Ισημερινού στην εμπορική συμφωνία.

Μετά την έγκριση του ψηφίσματος αυτού, ο εισηγητής ηγήθηκε μίας επίσημης αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον Ισημερινό, από τις 21 έως τις 23 Μαρτίου 2016. Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας, που πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Ισημερινού, κ. Ραφαέλ Κορρέα, έδωσε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων με την κυβέρνηση της χώρας, με εκπροσώπους του Κογκρέσου της, με την κοινωνία των πολιτών και με άλλους ενδιαφερόμενους, σχετικά με την προσχώρηση του Ισημερινού στην εμπορική συμφωνία. Η επίσκεψη αυτή έγινε σε μια κρίσιμη περίοδο και ήταν εξαιρετικά σημαντική για το έργο της επιτροπής ΙΝΤΑ διότι, αφενός, της επέτρεψε να παρακολουθήσει τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έδωσε στους βουλευτές τη δυνατότητα να αποκομίσουν εντυπώσεις επί τόπου και, αφετέρου, προετοίμασε το έδαφος για τη διαδικασία έγκρισης.

Από οικονομική άποψη, ο Ισημερινός βρίσκεται σήμερα σε δύσκολη θέση, λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου κατά περισσότερο από 60% (2015), την ανατίμηση του δολαρίου ΗΠΑ και την παράλληλη υποτίμηση άλλων νομισμάτων (κολομβιανό πέσο). Το 2015, οι συνολικές εξαγωγές του Ισημερινού μειώθηκαν κατά 29%, κυρίως λόγω της μείωσης των εξαγωγών πετρελαίου κατά 50%, ενώ και οι λοιπές εξαγωγές (πλην των εξαγωγών πετρελαίου) μειώθηκαν κατά 6,1%, με αποτέλεσμα τα έσοδα να μην καλύπτουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους.

Στις 16 Απριλίου του 2016, ένας σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ έπληξε τον Ισημερινό. Τουλάχιστον 673 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27.732 τραυματίστηκαν. Η κυβέρνηση του Ισημερινού εκτιμά ότι το κόστος για την αποκατάστασης των ζημιών θα ανέλθει σε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, τα οποία αντιστοιχούν στο 3,0% του ΑΕγχΠ της χώρας.

Ο Ισημερινός θα χάσει το καθεστώς ΣΓΠ+ την 31η Δεκεμβρίου 2016, ως αποτέλεσμα των αλλαγών στον αντίστοιχο κανονισμό της ΕΕ. Εάν ο Ισημερινός χάσει το καθεστώς του ΣΓΠ+ χωρίς, ταυτόχρονα, να αποκομίσει τα οφέλη από τη Συμφωνία Εμπορίου, ενδέχεται να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για την οικονομία της χώρας.

Η προσχώρηση του Ισημερινού στη Συμφωνία Εμπορίου με την Κολομβία και το Περού και η προοδευτική και ευέλικτη εφαρμογή της από την Επιτροπή βάσει μίας προενταξιακής προσέγγισης, λαμβανομένων υπόψη των περιοδικών αξιολογήσεων μετά από διαβούλευση με την κυβέρνηση του Ισημερινού και την κοινωνία των πολιτών από τις δύο πλευρές, θα συνιστούσε βήμα προόδου στη συμμαχία με σημαντικές και ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες που ενστερνίζονται τις ίδιες ιδέες σε μια περιφέρεια που στρέφεται όλο και περισσότερο προς την Ασία και τον Ειρηνικό.

Ο Ισημερινός ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του διαβίβασε στις 21 Ιουνίου 2016 το έγγραφο «Πανόραμα πολιτικής, επιτευγμάτων και ενεργειών του Ισημερινού με στόχο την ευημερία (Buen Vivir)».

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο εισηγητής συνιστά στο Κοινοβούλιο να παράσχει την έγκρισή του για την προσχώρηση του Ισημερινού στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου. Ο εισηγητής θα ήθελε, ωστόσο, να υπογραμμίσει ότι η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η συνέχεια που δίνεται στις ισχύουσες συμφωνίες πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της κοινής εμπορικής πολιτικής και ότι η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τις δραστηριότητές της που αφορούν την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τη συνέχεια που δίνεται στην εν λόγω συμφωνία, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις υποχρεώσεις όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως περιγράφονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2015.

Η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απόφαση αυτή του Συμβουλίου αποτελεί υποχρεωτική συνιστώσα της διαδικασίας κύρωσης του πρόσθετου πρωτοκόλλου.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (26.10.2016)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού

(COM(2016)0174 – C8-0000/2016 – 2016/0092(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Elmar Brok

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η προσχώρηση του Ισημερινού στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, αποτελεί σημαντικό βήμα στις σχέσεις της ΕΕ με τον Ισημερινό, χώρα που αποτελεί πλέον σημαντικό περιφερειακό εταίρο με παρόμοιες αντιλήψεις.

Οι διαπραγματεύσεις για μια εμπορική συμφωνία με τις χώρες των Άνδεων ξεκίνησαν το 2009. Παρόλο που ο Ισημερινός και η Βολιβία εγκατέλειψαν οικειοθελώς τις συνομιλίες, τον Ιούνιο του 2012 συνάφθηκε συμφωνία με την Κολομβία και το Περού. Εν αναμονή της κύρωσής της από όλα τα μέρη, η συμφωνία τέθηκε προσωρινά σε εφαρμογή με το Περού από την 1η Μαρτίου 2013 και με την Κολομβία από την 1η Αυγούστου 2013. Ο Ισημερινός αποφάσισε να αρχίσει εκ νέου διαπραγματεύσεις με την ΕΕ στις αρχές του 2013. Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν στις 17 Ιουλίου 2014 και το κείμενο μονογραφήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2014.

Η συμφωνία προβλέπει σταδιακό άνοιγμα της αγοράς για προϊόντα, υπηρεσίες, δημόσιες συμβάσεις και επενδύσεις, καθώς και κατάργηση των περισσότερων δασμών. Ως εκ τούτου, επιτρέπει στον Ισημερινό να διατηρήσει την προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, παρόλο η χώρα δεν είναι πλέον επιλέξιμη για το σύστημα ΣΓΠ+, αφού χαρακτηρίσθηκε χώρα υψηλότερου μέσου εισοδήματος από την Παγκόσμια Τράπεζα. Παράλληλα, η συμφωνία περιλαμβάνει κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο περιέχει φιλόδοξες διατάξεις για την εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος και αποσκοπεί στη διασφάλιση προβλέψιμου και σταθερού περιβάλλοντος για τους επενδυτές και τους οικονομικούς φορείς και των δύο πλευρών.

Η συμφωνία θα επιτρέψει και στα δύο μέρη να αναπτύξουν ακόμη στενότερες διμερείς σχέσεις και θα δώσει ώθηση στην περαιτέρω οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση στην περιοχή των Άνδεων. Επιπλέον, θα αποτελέσει ευκαιρία για την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου της ΕΕ με τον Ισημερινό, με βάση τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο διάλογος αυτός θα πρέπει επίσης να θίξει ευαίσθητα ζητήματα, όπως την ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου, που έχουν περιοριστεί σημαντικά εξαιτίας του νόμου για τις επικοινωνίες που θεσπίστηκε τον Ιούνιο του 2013. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, περίπου 900 διαδικασίες έχουν κινηθεί εις βάρος δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης που ασκούσαν κριτική.

Ο εισηγητής καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να παρακολουθούν στενά την κατάσταση των πολιτικών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη χώρα, καθώς και να υποβάλλουν σε τακτική βάση εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα οικονομικά και πολιτικά οφέλη που απορρέουν από την προσχώρηση του Ισημερινού στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Περού-Κολομβίας και την συμπερίληψη φιλόδοξου κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, πράγμα που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση των μερών για σεβασμό, τήρηση και εφαρμογή των διεθνών συνθηκών και συμφωνιών στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος, ο εισηγητής προτείνει στην επιτροπή AFET να συστήσει την συναίνεση για την εν λόγω συμφωνία.

******

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, ως την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προσχώρηση στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)01742016/0092(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA

 

 

 

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Elmar Brok

24.5.2016

Ημερομηνία έγκρισης

24.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

8

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προσχώρηση στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού

Έγγραφα αναφοράς

07620/2016 – C8-0463/2016 – COM(2016)01742016/0092(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

14.11.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

24.11.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

24.11.2016

DEVE

24.11.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

20.4.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Helmut Scholz

20.4.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.9.2016

12.10.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Ημερομηνία κατάθεσης

1.12.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου