Menetlus : 2016/0092(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0362/2016

Esitatud tekstid :

A8-0362/2016

Arutelud :

PV 13/12/2016 - 16
CRE 13/12/2016 - 16

Hääletused :

PV 14/12/2016 - 9.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0491

SOOVITUS     ***
PDF 370kWORD 56k
1.12.2016
PE 589.212v02-00 A8-0362/2016

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolli liidu nimel sõlmimise kohta

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Helmut Scholz

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 VÄLISKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolli liidu nimel sõlmimise kohta

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07620/2016),

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolli eelnõu (07621/2016),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 91, artikli 100 lõikele 2, artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0463/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust ja väliskomisjoni arvamust (A8-0362/2016),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Colombia, Ecuadori ja Peruu valitsustele ja parlamentidele.


LÜHISELGITUS

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahel sõlmitud kaubanduslepingule kirjutati alla Brüsselis 26. juunil 2012 ning vastavalt selle artiklile 330 on Euroopa Liit ja Peruu kohaldanud selle mõningaid sätteid alates 1. märtsist 2013 ning Euroopa Liit ja Colombia alates 1. augustist 2013.

Euroopa Parlament võttis 11. detsembril 2012 vastu seadusandliku resolutsiooni, milles ta andis oma nõusoleku lepingu sõlmimiseks.

Kaubanduslepingu artiklis 329 on sätestatud, et kaubanduslepinguga võivad ühineda ka teised Andide Ühenduse liikmesriigid. Euroopa Liit ja Ecuador viisid lepinguga ühinemise üle peetavad läbirääkimised lõpule 17. juulil 2014.

20. novembril 2015 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni Ecuadori ühinemise kohta ELi ja selle liikmesriikide ning Colombia ja Peruu vahel sõlmitud kaubanduslepinguga (2015/2656(RSP)), milles tervitas Ecuadoriga peetud läbirääkimiste lõpuleviimist ning kutsus üles seda lepingut kiiresti jõustama ja rakendama, võttes arvesse, et see võimaldaks Ecuadoril keerukates piirkondlikes ja rahvusvahelistes raamtingimustes jätkuvalt järgida oma uusi suundi – meetmeid jätkusuutliku majandusliku ja sotsiaalse arengu stimuleerimiseks. Seetõttu nõudis parlament nimetatud 20. novembri 2015. aasta resolutsioonis Ecuadori ühinemise kohta kaubanduslepinguga (2015/2656(RSP)) lisaks, et Ecuadori valitsus võtaks teadmiseks Colombia ja Peruu esitatud tegevuskavad ning võtaks samalaadseid meetmeid, kusjuures need tuleks esitada enne Euroopa Parlamendi hääletust Ecuadori kaubanduslepinguga ühinemise küsimuses.

Pärast selle resolutsiooni vastuvõtmist külastas raportööri juhitud Euroopa Parlamendi ametlik delegatsioon 21.–23. märtsini Ecuadori. Delegatsiooni visiit, mis toimus Ecuadori presidendi Correa kutsel, andis võimaluse kaubanduslepinguga ühinemise teemal arvamuste vahetuseks Ecuadori valitsuse ja parlamendi ning kodanikuühiskonna ja teiste sidusrühmade esindajatega. Delegatsiooni visiit leidis aset väga olulisel ajal ning oli Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni töö seisukohalt ülimalt vajalik, kuna võimaldas teha järelvaatlusi parlamendi resolutsiooni põhjal, andis delegatsiooni liikmetele võimaluse kohapeal muljeid koguda ning valmistuda nõusoleku andmise hääletuseks.

Ecuadori majanduslik olukord on praegu raske, tingituna nafta hinna rohkem kui 60% langusest (2015) ning USA dollari kallinemisest ja teiste vääringute (nt Colombia) väärtuse langusest. Põhiliselt naftaekspordi 50%-lise languse tõttu vähenes Ecuadori ekspordi kogumaht 2015. aastal 29%. Muude kaupade (mitte-nafta) eksport vähenes 6,1%, nii et valitsus ei saanud oma rahavajaduste rahuldamiseks piisavalt tulusid.

16. aprillil tabas Ecuadori 7,8-palline maavärin. Vähemalt 673 inimest hukkus ja 27 732 inimest sai vigastada. Ecuadori valitsuse hinnangul lähevad taastamistööd maksma vähemalt kolm miljardit USA dollarit, mis moodustab umbes 3% Ecuadori SKP-st.

31. detsembril 2016 kaotab Ecuador seoses asjakohases ELi määruses tehtud muudatustega säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra (GSP+) staatuse. Olukord, kus Ecuadoril ei ole enam GSP+ staatust ja ei ole ka kaubanduslepingust tulenevaid soodustusi, võib Ecuadori majandusele negatiivselt mõjuda.

Ecuadori ühinemine ELi ja selle liikmesriikide ning Colombia ja Peruu vahel sõlmitud kaubanduslepinguga ning selle progresseeruv ja paindlik rakendamine ühes Euroopa Komisjoni ettevalmistava lähenemisviisiga, võttes arvesse perioodilisi hindamisi pärast mõlemapoolset Ecuadori valitsuse ja kodanikuühiskonnaga konsulteerimist, oleks samm edasi liitlassidemete kindlustamisel oluliste, ühtmoodi häälestatud ja kiire majanduskasvuga riikidega, mis asuvad üldiselt üha enam Aasiale ja Vaikse ookeani piirkonnale orienteeritud piirkonnas.

Vastuseks Euroopa Parlamendi palvele esitas Ecuador 21. juunil 2016 dokumendi „Panorama of Policies, Achievement and Actions of Ecuador aimed at the Good Living (Buen Vivir)“.

Kõike eeltoodut arvesse võttes soovitab raportöör Euroopa Parlamendil anda nõusoleku Ecuadori ühinemiseks ELi ja selle liikmesriikide ning Colombia ja Peruu vahel sõlmitud kaubanduslepinguga. Raportöör juhib aga tähelepanu sellele, et olemasolevate lepingute järelevalve, hindamine ja järelmeetmed peavad olema ühise kaubanduspoliitika prioriteediks ning et Euroopa Komisjon on kohustatud parlamenti informeerima käesoleva lepingu rakendamise, järelevalve ja järelmeetmetega seotud tegevusest, eelkõige säästva arengu kohustuste osas, vastavalt Euroopa Parlamendi 20. novembri 2015. aasta resolutsioonile.

Euroopa Parlamendi nõusolek sellele nõukogu otsusele on kohustuslik osa lisaprotokolli ratifitseerimisprotsessist.


VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (26.10.2016)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida ühinemisprotokoll, mis lisatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule, et võtta arvesse Ecuadori ühinemist kõnealuse lepinguga

(COM(2016)0174 – C8-0000/2016 – 2016/0092(NLE))

Arvamuse koostaja: Elmar Brok

LÜHISELGITUS

Ecuadori ühinemine ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepinguga on suur samm edasi ELi suhetes Ecuadoriga, kellest on saanud oluline ja ELi seisukohti jagav piirkondlik partner.

Läbirääkimised kaubanduslepingu sõlmimiseks Andide Ühenduse riikidega algasid 2009. aastal. Kuna Ecuador ja Boliivia seejärel läbirääkimistest loobusid, sõlmiti kokkulepe 2012. aasta juunis Colombia ja Peruuga. Kuni lepingu ratifitseerimiseni kõikide osapoolte poolt kohaldati lepingut Peruuga ajutiselt alates 1. märtsist 2013 ja Colombiaga alates 1. augustist 2013. Ecuador otsustas taasalustada läbirääkimisi ELiga 2013. aasta algul. Läbirääkimised lõpetati 17. juulil 2014 ja tekst parafeeriti 12. detsembril 2014.

Lepingus nähakse ette kaupade, teenuste, hangete ja investeeringute turu järkjärguline avamine, sealhulgas enamiku tariifide tühistamine. See annab Ecuadorile võimaluse säilitada eelisjuurdepääsu ELi turule, hoolimata sellest, et üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP+) süsteemi kohaselt, mis arvestab Maailmapanga poolt riigi ümberklassifitseerimist kõrgema keskmise sissetulekuga riigiks, muutub riik abikõlbmatuks. Lisaks sellele on lepingus kaubanduse ja säästva arengu peatükk, mis sisaldab ambitsioonikaid sätteid tööhõive ja keskkonnakaitse valdkonnas ning mille eesmärk on tagada mõlema poole investoritele ja ettevõtjatele prognoositavad ja stabiilsed keskkonnaalased tingimused.

Lepinguga antakse mõlemale poolele võimalus luua tihedamad kahepoolsed suhted ning tõuge Andide piirkonna edasiseks majanduslikuks ja poliitiliseks lõimumiseks. Samuti annab see võimaluse tõhustada ELi ja Ecuadori vahelist poliitilist dialoogi, mis põhineb demokraatlike põhimõtete ja põhiõiguste austamisel. Dialoogis tuleks käsitleda ka selliseid tundlikke teemasid nagu sõna- ja ajakirjandusvabadus, mida on 2013. aasta juunis vastu võetud kommunikatsiooniseaduse tulemusena oluliselt piiratud. Esimesel kolmel aastal pärast selle jõustumist algatati kriitiliste ajakirjanike ja meediaväljaannete vastu ligi 900 tsiviilhagi.

Raportöör palub, et Euroopa välisteenistus ja komisjon tagaksid säästva arengu sätete täieliku rakendamise ning jälgiksid tähelepanelikult poliitiliste ja põhiõiguste olukorda riigis, samuti palub ta, et nad annaksid Euroopa Parlamendile regulaarselt teavet lepingu täitmise kohta.

Seoses eeldatava majandusliku ja poliitilise kasuga, mis tuleneb Ecuadori ühinemist ELi ning Colombia ja Peruu vahelise vabakaubanduslepinguga, ning seoses sellega, et lisatakse ambitsioonikas kaubanduse ja säästva arengu peatükk, mis näitab poolte kohustust austada, järgida ja täita rahvusvahelisi lepinguid ning kokkuleppeid töötaja õiguste ja keskkonnakaitse valdkonnas, teeb raportöör ettepaneku, et AFET-komisjon soovitaks kõnealuse lepingu sõlmimise heaks kiita.

******

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda Euroopa Parlamendile soovituse kiita heaks ettepanek võtta vastu nõukogu otsus sõlmida ühinemisprotokoll, mis lisatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule, et võtta arvesse Ecuadori ühinemist kõnealuse lepinguga.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja selle liikmesriikide ning Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule lisatav ühinemisprotokoll, et võtta arvesse Ecuadori ühinemist kõnealuse lepinguga

Viited

COM(2016)01742016/0092(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Elmar Brok

24.5.2016

Vastuvõtmise kuupäev

24.10.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

39

8

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja selle liikmesriikide ning Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule lisatav ühinemisprotokoll, et võtta arvesse Ecuadori ühinemist kõnealuse lepinguga

Viited

07620/2016 – C8-0463/2016 – COM(2016)01742016/0092(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

14.11.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

24.11.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

24.11.2016

DEVE

24.11.2016

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

DEVE

20.4.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Helmut Scholz

20.4.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

26.9.2016

12.10.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

29.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

4

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Esitamise kuupäev

1.12.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika