Menettely : 2016/0092(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0362/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0362/2016

Keskustelut :

PV 13/12/2016 - 16
CRE 13/12/2016 - 16

Äänestykset :

PV 14/12/2016 - 9.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0491

SUOSITUS     ***
PDF 370kWORD 57k
1.12.2016
PE 589.212v02-00 A8-0362/2016

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn liittymispöytäkirjan tekemisestä unionin puolesta

(07620/2016 – C8‑0463/2016 – 2016/0092(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Helmut Scholz

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn liittymispöytäkirjan tekemisestä unionin puolesta

(07620/2016 – C8‑0463/2016 – 2016/0092(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07620/2016),

–  ottaa huomioon luonnoksen liittymispöytäkirjaksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi (07621/2016),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0463/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8-0362/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kolumbian, Ecuadorin ja Perun hallituksille ja parlamenteille.


LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus allekirjoitettiin Brysselissä 26. kesäkuuta 2012 ja joitakin sen määräyksiä on sopimuksen 330 artiklan mukaisesti sovellettu 1. maaliskuuta 2013 lähtien Euroopan unionin ja Perun välillä sekä 1. elokuuta 2013 lähtien Euroopan unionin ja Kolumbian välillä.

Euroopan parlamentti hyväksyi 11. joulukuuta 2012 lainsäädäntöpäätöslauselman, jossa se antoi hyväksyntänsä tämän sopimuksen tekemiselle.

Kauppasopimuksen 329 artiklassa todetaan, että Andien yhteisön muut jäsenet voivat liittyä kauppasopimuksen osapuoliksi. Euroopan unioni ja Ecuador ovat saaneet liittymistä koskevat neuvottelut päätökseen 17. heinäkuuta 2014.

Euroopan parlamentti hyväksyi Ecuadorin liittämisestä EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen (2015/2656(RSP)) 20. marraskuuta 2015 päätöslauselman, jossa se pani tyytyväisenä merkille, että Ecuadorin kanssa käydyt neuvottelut on saatettu päätökseen, kannusti saattamaan sopimuksen nopeasti ja täysimittaisesti voimaan ja panemaan sen täytäntöön, koska sopimus mahdollistaisi sen, että Ecuador jatkaa toimiaan taloudellisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen edistämiseksi vaikeissa alueellisissa ja kansainvälisissä olosuhteissa. Euroopan parlamentti kehottikin 20. marraskuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa (2015/2656(RSP)) Ecuadorin hallitusta ottamaan huomioon Kolumbian ja Perun esittämät toimintasuunnitelmat ja toteuttamaan samanlaisia toimenpiteitä, jotka pitäisi esittää ennen kuin parlamentti äänestää Ecuadorin liittymisestä kauppasopimukseen.

Päätöslauselman esittämisen jälkeen esittelijä johti virallista EP:n valtuuskuntaa, joka vieraili Ecuadorissa 21.–23. maaliskuuta 2016. Presidentti Correan kutsusta tapahtunut valtuuskuntavierailu tarjosi mahdollisuuden vaihtaa näkemyksiä Ecuadorin hallituksen, kongressiedustajien, kansalaisyhteiskunnan ja muiden sidosryhmien kanssa maan liittymisestä kauppasopimukseen. Vierailu tapahtui ratkaisevalla hetkellä ja oli erittäin merkityksellinen INTA-valiokunnan työlle, koska se mahdollisti parlamentin päätöslauselman jatkotoimet ja sen, että jäsenet saivat kerätä vaikutelmia paikan päällä, sekä valmistautumisen äänestykseen hyväksyntämenettelystä.

Ecuadorin taloudellinen tilanne on tätä nykyä vaikea öljyn hinnan pudottua yli 60 prosenttia (2015) sekä Yhdysvaltain dollarin arvonnousun ja muiden valuuttojen (Kolumbia) arvonlaskun myötä. Ecuadorin kokonaisvienti laski 29 prosenttia vuonna 2015 pääasiassa öljynviennin laskettua 50 prosentilla. Muu kuin öljyyn liittyvä vienti laski 6,1 prosenttia. Tulot eivät riittäneet hallituksen rahoitustarpeisiin.

Ecuadoria ravisteli 16. huhtikuuta maanjäristys, jonka voimakkuus oli 7,8 Richterin asteikolla. Ainakin 673 ihmistä menehtyi ja 27 732 loukkaantui. Ecuadorin hallitus arvioi, että jälleenrakentaminen maksaa noin 3 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä on noin 3 prosenttia BKT:sta.

Ecuador menettää GSP+-asemansa 31. joulukuuta 2016 lähtien, kun asiaa koskeva EU-lainsäädäntö muuttuu. Tilanne, jossa Ecuadorilla ei olisi GSP+-asemaa eikä kauppasopimuksen tuomia etuja, saattaisi vaikuttaa kielteisesti maan talouteen.

Ecuadorin liittyminen kauppasopimukseen Kolumbian ja Perun kanssa sekä sopimuksen täytäntöönpano vaiheittain ja joustavasti komission ohjatessa suunnitteluvaiheen toimenpiteitä – ottaen huomioon säännöllisin väliajoin suoritettavat arvioinnit Ecuadorin hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan kuulemisen jälkeen molemmilla puolilla – olisi askel eteenpäin, jotta voitaisiin liittoutua merkittävien, samanhenkisten ja nopeasti kasvavien maiden kanssa alueella, joka yhä useammin suuntaa katseensa Aasiaan ja Tyynenmeren alueelle.

Ecuador vastasi parlamentin pyyntöön ja toimitti sille 21. kesäkuuta 2016 asiakirjan nimeltä ”Panorama of Policies, Achievement and Actions of Ecuador aimed at the Good Living (Buen Vivir)”.

Edellä mainittu huomioon ottaen esittelijä suosittaa, että parlamentti antaa hyväksyntänsä Ecuadorin liittymiselle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen. Esittelijä haluaa kuitenkin huomauttaa, että nykyisten sopimusten seuranta, arviointi ja jatkotoimet on otettava yhteisen kauppapolitiikan keskeiseksi prioriteetiksi ja että komissio on velvollinen ilmoittamaan parlamentille tämän sopimuksen täytäntöönpanoa, seuraamista ja jatkotoimia koskevistaan toimista, etenkin mitä tulee kestävän kehityksen velvoitteisiin, jotka esitettiin parlamentin 20. marraskuuta 2015 antamassa päätöslauselmassa.

Euroopan parlamentin hyväksyntä tälle neuvoston päätökselle on lisäpöytäkirjan ratifiointiprosessin päätökseen saattamisen pakollinen osa.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.10.2016)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin kauppasopimukseen liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä

(COM(2016)0174 – C8-0000/2016 – 2016/0092(NLE))

Valmistelija: Elmar Brok

LYHYET PERUSTELUT

Ecuadorin liittyminen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen on merkittävä edistysaskel EU:n suhteissa Ecuadoriin, josta on kehkeytynyt tärkeä ja samanmielinen alueellinen kumppani.

Kauppasopimusneuvottelut Andien maiden kanssa alkoivat vuonna 2009. Vaikka Ecuador ja Bolivia sittemmin irtautuivat neuvotteluista, sopimus Kolumbian ja Perun kanssa tehtiin kesäkuussa 2012. Kaikkien osapuolten ratifiointia odotellessa sopimusta on sovellettu väliaikaisesti Perun kanssa 1. maaliskuuta 2013 lähtien ja Kolumbian kanssa 1. elokuuta 2013 lähtien. Ecuador päätti käynnistää neuvottelut EU:n kanssa uudelleen vuoden 2013 alkupuolella. Neuvottelut päätettiin 17. heinäkuuta 2014, ja sopimusteksti parafoitiin 12. joulukuuta 2014.

Sopimuksessa määrätään asteittaisesta markkinoiden avaamisesta tavaroille, palveluille, julkisille hankinnoille ja investoinneille, useimpien tullien poistaminen mukaan luettuna. Sopimus mahdollistaa siis Ecuadorin suosituimmuusaseman säilyttämisen EU:n markkinoilla, vaikka sillä ei enää olekaan GSP+ -asemaa sen vuoksi, että Maailmanpankki määritteli Ecuadorin ylemmän keskitulotason maaksi. Sopimus sisältää lisäksi kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun, joka sisältää kunnianhimoisia määräyksiä työsuojelusta ja ympäristönsuojelusta ja jolla pyritään varmistamaan ennakoitava ja vakaa toimintaympäristö sijoittajille ja toimijoille molemmilla puolilla.

Sopimuksen avulla molemmat osapuolet voivat kehittää tiiviimpiä kahdenvälisiä suhteita, mikä kannustaa Andien alueen taloudelliseen ja poliittiseen lähentymiseen. Se tarjoaa myös mahdollisuudet tehostaa demokratian periaatteiden ja perusoikeuksien noudattamiseen perustuvaa EU:n poliittista vuoropuhelua Ecuadorin kanssa. Tässä vuoropuhelussa olisi myös käsiteltävä arkaluonteisia asioita, kuten sananvapautta ja lehdistönvapautta, joita on rajoitettu voimakkaasti kesäkuussa 2013 hyväksytyn viestintälain seurauksena. Kolmen ensimmäisen voimassaolovuoden aikana käynnistettiin lähes 900 oikeusprosessia kriittisiä toimittajia ja mediayhtiöitä vastaan.

Valmistelija kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota varmistamaan kestävää kehitystä koskevien määräysten täysimääräisen täytäntöönpanon ja tarkkailemaan tiiviisti maan poliittista ja perusoikeuksia koskevaa tilannetta sekä raportoimaan sopimuksen täytäntöönpanosta säännöllisesti Euroopan parlamentille.

Kun otetaan huomioon taloudelliset ja poliittiset edut, joita odotetaan aiheutuvan Ecuadorin liittymisestä Kolumbian ja Perun EUn kanssa tekemään vapaakauppasopimukseen sekä kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan vaativan luvun sisällyttämisestä, mikä ilmentää osapuolten sitoutumista työsuojelua ja ympäristönsuojelua koskevien kansainvälisten sopimusten kunnioittamiseen, noudattamiseen ja täytäntöön panemiseen, valmistelija ehdottaa, että AFET-valiokunta suosittelisi tämän sopimuksen hyväksymistä.

******

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa suosittelemaan, että parlamentti antaa hyväksyntänsä ehdotukselle neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin kauppasopimukseen liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus Ecuadorin kauppasopimukseen liittymisen huomioon ottamiseksi

Viiteasiakirjat

COM(2016)01742016/0092(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

INTA

 

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Elmar Brok

24.5.2016

Hyväksytty (pvä)

24.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

8

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus Ecuadorin kauppasopimukseen liittymisen huomioon ottamiseksi

Viiteasiakirjat

07620/2016 – C8-0463/2016 – COM(2016)01742016/0092(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

14.11.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

24.11.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

24.11.2016

DEVE

24.11.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

20.4.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Helmut Scholz

20.4.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

26.9.2016

12.10.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

4

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

1.12.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö