Pranešimas - A8-0362/2016Pranešimas
A8-0362/2016

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, sudarymo Sąjungos vardu projekto

1.12.2016 - (07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE)) - ***

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Helmut Scholz

Procedūra : 2016/0092(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0362/2016
Pateikti tekstai :
A8-0362/2016
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, sudarymo Sąjungos vardu projekto

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (07620/2016),

–  atsižvelgdamas į Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, projektą (07621/2016),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0463/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą bei trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją ir į Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0362/2016),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių ir Kolumbijos, Ekvadoro bei Peru vyriausybėms ir parlamentams.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas pasirašytas 2012 m. birželio 26 d. Briuselyje ir pagal susitarimo 330 straipsnį tam tikros jo nuostatos Europos Sąjungai ir Peru taikomos nuo 2013 m. kovo 1 d., o Europos Sąjungai ir Kolumbijai – nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.

2012 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamentas priėmė teisėkūros rezoliuciją, kurioje pritarė tokio susitarimo sudarymui.

Prekybos susitarimo 329 straipsnyje numatoma galimybė prie susitarimo prisijungti kitoms Andų bendrijos šalims narėms. 2014 m. liepos 17 m. Europos Sąjunga ir Ekvadoras baigė derybas dėl šio prisijungimo.

2015 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Ekvadoro prisijungimo prie prekybos susitarimo (2015/2656(RSP)), kurioje teigiamai įvertino tai, kad baigtos derybos su Ekvadoru, skatino greitai užtikrinti visapusišką susitarimo įsigaliojimą ir įgyvendinimą, manydamas, kad jis padės Ekvadorui ir toliau laikytis naujos krypties, t. y. skatinti ekonominiu ir socialiniu požiūriu tvaraus šalies vystymosi politiką sudėtingomis regioninėmis ir tarptautinėmis aplinkybėmis. Todėl savo 2015 m. lapkričio 20 d. rezoliucijoje dėl Ekvadoro prisijungimo prie prekybos susitarimo (2015/2656(RSP)) Europos Parlamentas taip pat primygtinai ragino Ekvadoro vyriausybę atsižvelgti į veiksmų planus, kuriuos pateikė Kolumbija ir Peru, ir imtis panašių priemonių, kurios turėtų būti pateiktos prieš Europos Parlamentui balsuojant dėl Ekvadoro prisijungimo prie prekybos susitarimo.

Po to, kai rezoliucija buvo priimta, pranešėjas pirmininkavo oficialiai Europos Parlamento delegacijai, kuri 2016 m. kovo 21– 23 d. vyko vizito į Ekvadorą. Delegacijos vizitas, kuris vyko Prezidentui R. Correa pakvietus, sudarė galimybę pasikeisti nuomonėmis su Ekvadoro vyriausybe, Kongreso atstovais, pilietine visuomene ir kitais suinteresuotaisiais subjektais Ekvadoro prisijungimo prie prekybos susitarimo klausimu. Delegacijos vizitas vyko nepaprastai svarbiu momentu ir buvo labai aktualus INTA komiteto darbo požiūriu, nes jis leido imtis tolesnių veiksmų dėl Europos Parlamento rezoliucijos, o Parlamento nariams sudarė galimybę susidaryti įspūdį vietoje ir pasirengti balsavimo dėl pritarimo procedūrai.

Ekonominė Ekvadoro padėtis šiuo metu yra sudėtinga dėl daugiau nei 60 proc. kritusių naftos kainų (2015 m.) ir JAV dolerio kurso kilimo bei kitų valiutų (Kolumbijos) kurso kritimo. 2015 m. Ekvadoro bendras eksportas sumažėjo 29 proc., visų pirma dėl 50 proc. sumažėjusio naftos eksporto, tačiau ne naftos eksporto lygis taip pat nukrito 6,1 proc., taigi gautos nepakankamos pajamos, kad būtų padengti vyriausybės finansiniai poreikiai.

Balandžio 16 d. Ekvadorą sudrebino 7,8 balų stiprumo žemės drebėjimas. Mažiausiai 673 žmonės žuvo, o 27 732 buvo sužeisti. Ekvadoro vyriausybė apskaičiavo, kad atstatymo darbų išlaidos sudarys apie 3 mlrd. JAV dolerių, t. y. maždaug 3 proc. ekonominės veiklos (BVP).

2016 m. gruodžio 31 d. Ekvadoras turėtų netekti savo BLS+ statuso po to, kai įsigalios atitinkamo ES reglamento pakeitimai. Padėtis, kai Ekvadoras neturės nei BLS+ statuso, nei naudos pagal prekybos susitarimą, gali daryti neigiamą poveikį Ekvadoro ekonomikai.

Ekvadoro prisijungimas prie prekybos susitarimo su Kolumbija bei Peru, šio susitarimo palaipsnis ir lankstus įgyvendinimas, Komisijai numatant pirminį etapą, atsižvelgiant į periodinius vertinimus ir pasikonsultavus su Ekvadoro vyriausybe ir abiejų susitarimo šalių pilietine visuomene, turėtų būti žingsnis pirmyn siekiant aljanso su svarbiomis, vienmintėmis ir greitai augančiomis šalimis regione, kuris ieško vis glaudesnių ryšių su Azijos ir Ramiojo vandenyno valstybėmis.

Ekvadoras atsakė į Europos Parlamento prašymą ir 2016 m. birželio 21 d. Europos Parlamentui pateikė dokumentą „Ekvadoro politikos, laimėjimų ir veiksmų siekiant gerų gyvenimo sąlygų (isp. Buen Vivir) apžvalga“.

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas rekomenduoja, kad Parlamentas pritartų Ekvadoro prisijungimui prie ES bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo. Tačiau pranešėjas nori atkreipti dėmesį į tai, kad galiojančių susitarimų stebėsena, vertinimas ir tolesni veiksmai dėl jų turi būti svarbiausias bendros prekybos politikos prioritetas ir kad Komisija privalo informuoti Parlamentą apie savo veiklą, susijusią su šio susitarimo įgyvendinimu, stebėsena ir tolesniais veiksmais, ypač turint mintyje tvaraus vystymosi prievoles, kaip apibrėžta 2015 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucijoje.

Europos Parlamento pritarimas šiam Tarybos sprendimui yra privaloma šio papildomo protokolo ratifikavimo proceso užbaigimo sudedamoji dalis.

Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (26.10.2016)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, įtraukiamo dėl Ekvadoro prisijungimo, sudarymo
(COM(2016) 0174 – C8-0000/2016 – 2016/0092(NLE))

Nuomonės referentas: Elmar Brok

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Ekvadoro prisijungimas prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo – tai svarbus žingsnis į priekį plėtojant ES ir Ekvadoro, kuris tapo svarbiu ir panašių interesų turinčiu regiono partneriu, santykius.

Derybos dėl prekybos susitarimo su Andų šalimis pradėtos 2009 m. Nors Ekvadoras ir Bolivija vėliau nutraukė derybas, 2012 m. birželio mėn. buvo sudarytas susitarimas su Kolumbija ir Peru. Laukiant, kol susitarimą ratifikuos visos šalys, jis laikinai taikomas Peru atveju nuo 2013 m. kovo 1 d., o Kolumbijos atveju – nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. 2013 m. pradžioje Ekvadoras nusprendė atnaujinti derybas su ES. Derybos buvo baigtos 2014 m. liepos 17 d., o tekstas parafuotas 2014 m. gruodžio 12 d.

Susitarime numatyta palaipsniui atverti rinką prekėms, paslaugoms, vyriausybės viešiesiems pirkimams ir investicijoms ir, be kita ko, panaikinti didžiąją dalį tarifų. Taigi susitarimu sudaromos sąlygos Ekvadorui ir toliau lengvatinėmis sąlygomis patekti į ES rinką, nors jis nebeatitinka reikalavimų, kad jam būtų taikoma BLS +, nes Pasaulio bankas pakeitė Ekvadoro klasifikaciją jį priskirdamas didesnes nei vidutines pajamas gaunančioms šalims. Be to, susitarime numatytas prekybos ir darnaus vystymosi skyrius, į kurį įtrauktos plataus užmojo nuostatos dėl darbo ir aplinkos apsaugos ir kuriuo remiantis siekiama užtikrinti prognozuojamą ir stabilią aplinką abiejų šalių investuotojams ir veiklos vykdytojams.

Susitarimu sudaromos sąlygos abiem šalims plėtoti glaudesnius dvišalius santykius ir bus skatinama tolesnė ekonominė ir politinė integracija Andų regione. Jis taip pat suteiks galimybę aktyvinti ES ir Ekvadoro politinį dialogą, pagrįstą pagarba demokratijos principams ir pagrindinėms teisėms. Vykdant šį dialogą turėtų būti aptarti opūs klausimai, pavyzdžiui, saviraiškos laisvė ir spaudos laisvė, kuri buvo labai apribota 2013 m. birželio mėn. priėmus Komunikacijos įstatymą. Per pirmuosius trejus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos prieš kritiškus žurnalistus ir žiniasklaidos priemones inicijuota beveik 900 teismo procesų.

Nuomonės referentas ragina Europos išorės veiksmų tarnybą ir Komisiją užtikrinti visapusišką darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimą ir atidžiai stebėti politinę ir pagrindinių teisių padėtį šalyje, taip pat reguliariai teikti Europos Parlamentui ataskaitas dėl susitarimo įgyvendinimo.

Atsižvelgdamas į numatomą ekonominę ir politinę naudą, atsirasiančią Ekvadorui prisijungus prie ES ir Kolumbijos bei Peru laisvosios prekybos susitarimo, ir į tai, kad į susitarimą įtrauktas plataus užmojo prekybos ir darnaus vystymosi skyrius, kuriame atspindimas šalių įsipareigojimas laikytis ir paisyti tarptautinių sutarčių ir susitarimų dėl darbo teisių ir aplinkos apsaugos ir užtikrinti jų įgyvendinimą, nuomonės referentas siūlo, kad AFET komitetas rekomenduotų pritarti šiam susitarimui.

******

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, įtraukiamo dėl Ekvadoro prisijungimo, sudarymo.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prisijungimas prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo siekiant atsižvelgti į Ekvadoro prisijungimą

Nuorodos

COM(2016)01742016/0092(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Elmar Brok

24.5.2016

Priėmimo data

24.10.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

8

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prisijungimas prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo siekiant atsižvelgti į Ekvadoro prisijungimą

Nuorodos

07620/2016 – C8-0463/2016 – COM(2016)01742016/0092(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

14.11.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

24.11.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

24.11.2016

DEVE

24.11.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

20.4.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Helmut Scholz

20.4.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

26.9.2016

12.10.2016

 

 

Priėmimo data

29.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Pateikimo data

1.12.2016