Procedūra : 2016/0092(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0362/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0362/2016

Debates :

PV 13/12/2016 - 16
CRE 13/12/2016 - 16

Balsojumi :

PV 14/12/2016 - 9.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0491

IETEIKUMS     ***
PDF 593kWORD 57k
1.12.2016
PE 589.212v02-00 A8-0362/2016

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Helmut Scholz

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 Ārlietu komitejas ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (07620/2016),

–  ņemot vērā projektu Pievienošanās protokolam Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos (07621/2016),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 207. panta 4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0463/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A8-0362/2016),

1.  sniedz piekrišanu protokola slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Kolumbijas, Ekvadoras un Peru valdībai un parlamentam.


ĪSS PAMATOJUMS

Tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, tika parakstīts Briselē 2012. gada 26. jūnijā, un atbilstīgi nolīguma 330. pantam daži tā noteikumi tiek piemēroti attiecībā uz Eiropas Savienību un Peru kopš 2013. gada 1. marta un attiecībā uz Eiropas Savienību un Kolumbiju — kopš 2013. gada 1. augusta.

Eiropas Parlaments 2012. gada 11. decembrī pieņēma normatīvo rezolūciju, kurā sniedza piekrišanu šā nolīguma slēgšanai.

Tirdzniecības nolīguma 329. pantā ir paredzēta iespēja citām Andu Kopienas dalībvalstīm pievienoties tirdzniecības nolīgumam. Eiropas Savienība un Ekvadora sarunas par šādu pievienošanos pabeidza 2014. gada 17. jūlijā.

Eiropas Parlaments 2015. gada 20. novembrī pieņēma rezolūciju par Ekvadoras pievienošanos tirdzniecības nolīgumam (2015/2656(RSP)), atzinīgi novērtējot sarunu pabeigšanu ar Ekvadoru, un pauda cerības, ka šis nolīgums drīz un pilnībā stāsies spēkā un tiks īstenots, ņemot vērā, ka tas ļautu Ekvadorai turpināt jauno orientēšanos uz veicinošu politiku attiecībā uz šīs valsts ekonomiski un sociāli ilgtspējīgu attīstību sarežģītu reģionālo un starptautisko apstākļu kontekstā. Tādējādi Eiropas Parlaments 2015. gada 20. novembra rezolūcijā par Ekvadoras pievienošanos tirdzniecības nolīgumam (2015/2656(RSP)) mudināja Ekvadoras valdību ņemt vērā Kolumbijas un Peru iesniegtos rīcības plānus un veikt līdzīgus pasākumus, un iesniegt tos pirms Eiropas Parlamenta balsojuma par Ekvadoras pievienošanos šim tirdzniecības līgumam.

Pēc rezolūcijas pieņemšanas referents 2016. gada 21.–23. martā vadīja oficiālu Eiropas Parlamenta delegāciju Ekvadorā. Delegācijas apmeklējums, kurš notika pēc prezidenta R. Correa ielūguma, sniedza iespēju apmainīties viedokļiem ar Ekvadoras valdību, Kongresa pārstāvjiem, pilsonisko sabiedrību un citām ieinteresētajām personām par Ekvadoras pievienošanos tirdzniecības nolīgumam. Delegācijas vizīte notika izšķirošā brīdī un tā ievērojami ietekmēja INTA komitejas darbu, jo deva iespēju pārraudzīt situāciju pēc Eiropas Parlamenta rezolūcijas, ļāva deputātiem iegūt iespaidus uz vietas un sagatavoja balsojumu par piekrišanas procedūru.

Ekvadoras ekonomika pašlaik ir sarežģītā situācijā, jo naftas cenas ir kritušās par vairāk nekā 60 % (2015) un ASV dolāra vērtība ir pieaugusi, turpretim citu valūtu vērtība ir kritusies (Kolumbija). 2015. gadā Ekvadoras eksporta kopējais apjoms samazinājās par 29 %, galvenokārt par 50 % mazāka naftas eksporta dēļ, kamēr arī ar naftu nesaistītās nozarēs eksports samazinājās par 6,1 %, nenodrošinot valdības finanšu vajadzībām pietiekamus ieņēmumus.

16. aprīlī Ekvadoru satricināja 7,8 magnitūdu stipra zemestrīce. Vismaz 673 cilvēki gāja bojā un 27 732 tika ievainoti. Ekvadoras valdība lēš, ka rekonstrukcijas izmaksas sasniegs aptuveni USD 3 miljardus, kas ir apmēram 3 % no IKP.

Ir paredzēts, ka 2016. gada 31. decembrī pēc izmaiņām attiecīgajos ES tiesību aktos Ekvadora zaudē VPS+ statusu. Situācija, kurā Ekvadora nevarētu izmantot ne VPS+ statusu, ne arī tirdzniecības nolīguma sniegtās priekšrocības, varētu negatīvi ietekmēt šīs valsts ekonomiku.

Ekvadoras pievienošanās tirdzniecības nolīgumam ar Kolumbiju un Peru un šā nolīguma pakāpeniska un elastīga īstenošana ar Komisijas sagatavošanās posma pieeju, ņemot vērā regulārus novērtējumus, kas tiks izdarīti pēc apspriedēm ar Ekvadoras valdību un abu pušu pilsonisko sabiedrību, noteikti būs solis uz priekšu, lai panāktu svarīgu, līdzīgi domājošu un strauji augošu valstu apvienību tādā reģionā, kurš aizvien vairāk un vairāk pievēršas Āzijai un Klusā okeāna reģionam.

Ekvadora pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma 2016. gada 21. jūnijā nosūtīja tam dokumentu „Panorama of Policies, Achievement and Actions of Ecuador aimed at the Good Living (Buen Vivir)“ („Apskats par Ekvadoras politiku, sasniegumiem un rīcību, lai panāktu labus dzīves apstākļus“).

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents iesaka Parlamentam sniegt piekrišanu tam, lai Ekvadora pievienotos Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses. Taču viņš vēlas norādīt, ka kopējās tirdzniecības politikas galvenajai prioritātei ir jābūt esošo nolīgumu uzraudzībai, novērtēšanai un kontrolei un ka Komisijas pienākums ir informēt Parlamentu par tās darbībām saistībā ar šā nolīguma īstenošanu, uzraudzību un kontroli, īpaši saistībā ar ilgtspējīgās attīstības saistībām, kuras ir izklāstītas Eiropas Parlamenta 2015. gada 20. novembra rezolūcijā.

Eiropas Parlamenta piekrišana šim Padomes lēmumam ir obligāta sastāvdaļa papildprotokola ratifikācijas procesa pabeigšanā.


Ārlietu komitejas ATZINUMS (26.10.2016)

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos

(COM(2016)0174 – C8-0000/2016 – 2016/0092(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Elmar Brok

ĪSS PAMATOJUMS

Ekvadoras pievienošanās Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, ir ievērojams solis ES attiecībās ar Ekvadoru, kura ir kļuvusi par nozīmīgu un līdzīgi domājošu reģionālo partneri.

Sarunas par tirdzniecības nolīgumu ar Andu valstīm tika uzsāktas 2009. gadā. Neraugoties uz to, ka Ekvadora un Bolīvija izvēlējās nepiedalīties sarunās, 2012. gada jūnijā tika noslēgts nolīgums ar Kolumbiju un Peru. Gaidot, kad visas līgumslēdzējas puses ratificēs nolīgumu, to kopš 2013. gada 1. marta provizoriski piemēro Peru un kopš 2013. gada 1. augusta —Kolumbijai. Ekvadora 2013. gada sākumā nolēma atsākt sarunas ar ES. 2014. gada 17. jūlijā sarunas tika pabeigtas, un 2014. gada 12. decembrī dokuments tika parafēts.

Nolīgumā ir paredzēts pakāpeniski atvērt tirgu precēm, pakalpojumiem, valdības iepirkumam un ieguldījumiem, tostarp atcelt lielāko daļu no tarifiem. Tādējādi nolīgums Ekvadorai ļauj saglabāt preferenciālu piekļuvi ES tirgum, kaut gan uz to vairs neattiecas VSP+ shēma, jo saskaņā ar Pasaules Bankas jauno klasifikāciju Ekvadora ir noteikta par valsti ar vidēji augstiem ienākumiem. Turklāt nolīgumā ir ietverta tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļa, kurā iekļauti tālejoši noteikumi par nodarbinātības un vides aizsardzību un paredzēti mērķi, lai nodrošinātu paredzamus un stabilus vides apstākļus abu pušu ieguldītājiem un uzņēmumiem.

Ar šo nolīgumu abas puses attīstīs vēl ciešākas divpusējas attiecības un tas būs stimuls lielākai Andu reģiona ekonomiskajai un politiskajai integrācijai. Tas arī nodrošinās iespēju padziļināt ES politisko dialogu ar Ekvadoru, pamatojoties uz demokrātisko principu un pamattiesību ievērošanu. Šim dialogam ir jāpievēršas arī jutīgiem jautājumiem, piemēram, vārda brīvībai un preses brīvībai, kurai ir noteikti ievērojami ierobežojumi 2013. gada jūnijā pieņemtajā Saziņas likumā. Pirmo triju gadu laikā kopš šī likuma spēkā stāšanās ir ierosināti gandrīz 900 tiesvedības procesi pret žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļiem, kuri ir pauduši kritiku.

Atzinuma sagatavotājs aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu un Komisiju nodrošināt pilnīgu ilgtspējīgas attīstības noteikumu īstenošanu un cieši uzraudzīt politisko tiesību un pamattiesību situāciju šajā valstī, kā arī regulāri ziņot Eiropas Parlamentam par šā nolīguma īstenošanu.

Ņemot vērā iespējamos ekonomiskos un politiskos ieguvumus pēc Ekvadoras pievienošanās ES un Kolumbijas un Peru Brīvās tirdzniecības nolīgumam un pēc tam, kad tiks iekļauta tālejošā tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļa, kurā atspoguļota pušu apņemšanās ievērot, izpildīt un īstenot starptautiskos līgumus un nolīgumus darba tiesību un vides aizsardzības jomā, atzinuma sagatavotājs iesaka, lai Ārlietu komiteja ierosina sniegt piekrišanu šim nolīgumam.

******

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ieteikt Parlamentam sniegt piekrišanu priekšlikumam par Padomes lēmumu par to, lai noslēgtu Pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Pievienošanās Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos

Atsauces

COM(2016)01742016/0092(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

INTA

 

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Elmar Brok

24.5.2016

Pieņemšanas datums

24.10.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

8

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Pievienošanās Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos

Atsauces

07620/2016 – C8-0463/2016 – COM(2016)01742016/0092(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

14.11.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

24.11.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

24.11.2016

DEVE

24.11.2016

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

DEVE

20.4.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Helmut Scholz

20.4.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

26.9.2016

12.10.2016

 

 

Pieņemšanas datums

29.11.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

4

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Iesniegšanas datums

1.12.2016

Juridisks paziņojums - Privātuma politika