Procedure : 2016/0092(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0362/2016

Ingediende teksten :

A8-0362/2016

Debatten :

PV 13/12/2016 - 16
CRE 13/12/2016 - 16

Stemmingen :

PV 14/12/2016 - 9.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0491

AANBEVELING     ***
PDF 376kWORD 57k
1.12.2016
PE 589.212v02-00 A8-0362/2016

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van het Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Helmut Scholz

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 KORTE TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van het Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (07620/2016),

–  gezien het ontwerpprotocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador (07621/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 207, lid 4, eerste alinea en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0463/2016),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A8‑0362/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het Protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Colombia, Ecuador en Peru.


KORTE TOELICHTING

De Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, is op 26 juni 2012 te Brussel ondertekend en een aantal van haar bepalingen zijn voorlopig toegepast op grond van artikel 330 ervan, tussen de Europese Unie en Peru sinds 1 maart 2013 en tussen de Europese Unie en Colombia sinds 1 augustus 2013.

Het Europees Parlement heeft op 11 december 2012 een wetgevingsresolutie aangenomen waarin het zijn goedkeuring hechtte aan de sluiting van deze overeenkomst.

Artikel 329 van de handelsovereenkomst voorziet in de mogelijkheid dat andere lidstaten van de Andesgemeenschap tot de overeenkomst toetreden. De Europese Unie en Ecuador hebben op 17 juli 2014 de onderhandelingen voor een dergelijke toetreding afgerond.

Op 20 november 2015 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst (2015/2656(RSP)), waarin het zich ingenomen toonde met de afronding van de onderhandelingen met Ecuador en pleitte voor de spoedige en volledige inwerkingtreding en tenuitvoerlegging van deze overeenkomst, menend dat Ecuador hierdoor zijn progressieve beleid op het gebied van economische en sociale duurzame ontwikkeling zou kunnen voortzetten krachtens veelomvattende regionale en internationale randvoorwaarden. Derhalve spoorde het Europees Parlement in zijn resolutie van 20 november 2015 over de toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst (2015/2656(RSP)) de regering van Ecuador voorts aan nota te nemen van de door Colombia en Peru gepresenteerde actieplannen, vergelijkbare maatregelen te nemen en deze in te dienen voordat het Europees Parlement over de toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst stemt.

Na de aanneming van deze resolutie heeft van 21 tot en met 23 maart 2016 een officiële delegatie, waarvan uw rapporteur de voorzitter was, een bezoek gebracht aan Ecuador. Het delegatiebezoek, dat plaatsvond op uitnodiging van president Correa, bood de mogelijkheid om met de Ecuadoraanse regering, vertegenwoordigers van het Congres, organisaties uit het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden van gedachten te wisselen over de toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst. Het delegatiebezoek vond plaats op een cruciaal moment en was uiterst relevant voor de werkzaamheden van de Commissie internationale handel (INTA). Het bood namelijk de kans voor een follow-up van de resolutie van het Europees Parlement, stelde de leden in staat ter plaatse een indruk te krijgen en vormde een voorbereiding op de stemming over de goedkeuringsprocedure.

Ecuador zit momenteel in een lastig economisch parket, niet alleen omdat de olieprijzen zijn gekelderd – in 2015 was sprake van een daling van meer dan 60 % – maar ook vanwege de waardevermeerdering van de Amerikaanse dollar en de waardevermindering van andere valuta (Colombia). In 2015 nam de totale export van Ecuador met 29 % af, voornamelijk vanwege de halvering van de olie-export. Aangezien ook de overige export met 6,1 % daalde, bleven er al met al onvoldoende inkomsten over om in de financiële behoeften van de regering te voorzien.

Op 16 april 2016 werd Ecuador getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.8 op de schaal van Richter. Ten minste 673 mensen kwamen om het leven en 27 732 mensen raakten gewond. Volgens schattingen van de Ecuadoraanse regering zullen de kosten voor wederopbouw ongeveer 3 miljard USD bedragen, hetgeen neerkomt op ongeveer 3% van de economische activiteit van het land (bbp).

Ecuador zal op 31 december 2016 zijn SAP+-status verliezen naar aanleiding van wijzigingen van de desbetreffende EU-verordening. Wanneer het land geen SAP+‑status meer heeft en evenmin kan profiteren van de voordelen die voortvloeien uit de handelsovereenkomst, kan dit zijn weerslag hebben op de Ecuadoraanse economie.

De toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst met Ecuador en Peru, alsook de progressieve en flexibele tenuitvoerlegging ervan door de Commissie, op basis van een voorbereidingsaanpak en rekening houdend met de periodieke evaluaties na raadpleging van de Ecuadoraanse regering en het maatschappelijk middenveld aan beide zijden, moet een stap voorwaarts zijn in het proces van de totstandbrenging van een bondgenootschap met belangrijke, gelijkgezinde en snelgroeiende landen, in een regio die zich steeds meer aan het richten is op Azië en de gebieden in de Stille Oceaan.

In antwoord op het verzoek van het Europees Parlement legde Ecuador op 21 juni 2016 het document "Panorama of Policies, Achievement and Actions of Ecuador aimed at the Good Living (Buen Vivir)" voor aan het Parlement.

Gezien bovenstaande stelt uw rapporteur voor dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan de toetreding van Ecuador tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds. Niettemin wenst hij erop te wijzen dat de controle, evaluatie en follow-up van bestaande overeenkomsten een belangrijke prioriteit moet zijn van het gemeenschappelijk handelsbeleid en dat de Commissie de verplichting heeft het Parlement te informeren over haar activiteiten met betrekking tot de uitvoering, controle en follow-up van deze overeenkomst, in het bijzonder als het gaat om de verplichtingen op het gebied van duurzame ontwikkeling, zoals uiteengezet in de resolutie van het Europees Parlement van 20 november 2015.

De goedkeuring door het Europees Parlement van het besluit van de Raad vormt een verplicht onderdeel van de afronding van de ratificatieprocedure van het aanvullend protocol.


ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken (26.10.2016)

aan de Commissie internationale handel

inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol van toetreding tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador

(COM(2016)0174 – C8‑0000/2016 – 2016/0092(NLE))

Rapporteur voor advies: Elmar Brok

BEKNOPTE MOTIVERING

De toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, is een aanzienlijke stap voorwaarts in de betrekkingen met Ecuador, dat een belangrijke, gelijkgestemde regionale partner is geworden.

De onderhandelingen voor een handelsovereenkomst met de Andeslanden begonnen in 2009. Ecuador en Bolivia besloten later de onderhandelingen te verlaten; met Colombia en Peru werd echter in juni 2012 een overeenkomst gesloten. In afwachting van de ratificatie door alle partijen wordt de overeenkomst voorlopig toegepast, met Peru sinds 1 maart 2013 en met Colombia sinds 1 augustus 2013. Begin 2013 besloot Ecuador opnieuw onderhandelingen met de EU te starten. De onderhandelingen werden op 17 juli 2014 afgerond en de tekst werd op 12 december 2014 geparafeerd.

De overeenkomst voorziet in een geleidelijke openstelling van de markten voor goederen, diensten, overheidsopdrachten en investeringen, inclusief de afschaffing van de meeste invoerrechten. Ecuador kan op die manier een preferentiële toegang tot de EU-markt behouden, ook al komt het land nu het door de Wereldbank is ingedeeld bij de hogeremiddeninkomenslanden niet langer in aanmerking voor de GSP+-regeling. In de overeenkomst is ook een hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling opgenomen, dat ambitieuze bepalingen bevat over arbeids- en milieubescherming en een voorspelbaar en stabiel klimaat moet creëren voor investeerders en marktdeelnemers aan beide zijden.

De overeenkomst biedt beide partijen de mogelijkheid om nauwere bilaterale betrekkingen te ontwikkelen en zal een impuls betekenen voor verdere economische en politieke integratie in de Andesregio. Het is ook een kans om de politieke dialoog van de EU met Ecuador te intensiveren, op basis van respect voor de democratische principes en de grondrechten. In deze dialoog moeten gevoelige onderwerpen aan bod komen zoals de vrije meningsuiting en de persvrijheid, die ingevolge de aanneming van de Communicatiewet in juni 2013 ernstig zijn beknot. Sinds de wet drie jaar geleden in werking is getreden, is in bijna 900 zaken vervolging ingesteld tegen kritische journalisten en media.

De rapporteur verzoekt de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie de volledige tenuitvoerlegging van de bepalingen inzake duurzame ontwikkeling te verzekeren en nauw toe te zien op de politieke en mensenrechtensituatie in het land, alsook regelmatig bij het Europees Parlement verslag uit te brengen over de tenuitvoerlegging van de overeenkomst.

Gezien de economische en politieke voordelen die van de toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru kunnen worden verwacht en gezien de opneming van een ambitieus hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling in de overeenkomst, dat uiting geeft aan het engagement van beide partijen om internationale verdragen en overeenkomsten op het gebied van arbeidsrecht en milieubescherming na te leven en te handhaven, stelt de rapporteur voor dat de AFET-commissie aanbeveelt de overeenkomst goed te keuren.

******

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie internationale handel het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan de sluiting van het Protocol van toetreding tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Toetreding tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador

Document- en procedurenummers

COM(2016)01742016/0092(NLE)

Commissie ten principale

 

INTA

 

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Elmar Brok

24.5.2016

Datum goedkeuring

24.10.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

39

8

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Toetreding tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador

Document- en procedurenummers

07620/2016 – C8-0463/2016 – COM(2016)01742016/0092(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

14.11.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

24.11.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

24.11.2016

DEVE

24.11.2016

 

 

Geen advies

       Datum besluit

DEVE

20.4.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Helmut Scholz

20.4.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

26.9.2016

12.10.2016

 

 

Datum goedkeuring

29.11.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

4

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Datum indiening

1.12.2016

Juridische mededeling - Privacybeleid