Procedura : 2016/0092(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0362/2016

Teksty złożone :

A8-0362/2016

Debaty :

PV 13/12/2016 - 16
CRE 13/12/2016 - 16

Głosowanie :

PV 14/12/2016 - 9.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0491

ZALECENIE     ***
PDF 599kWORD 57k
1.12.2016
PE 589.212v02-00 A8-0362/2016

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej umowy

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Helmut Scholz

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej umowy

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07620/2016),

–  uwzględniając projekt protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej umowy (07621/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 91, art. 100 ust. 2, art. 207 ust. 4 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0463/2016),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci i ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0362/2016),

1.  wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Kolumbii, Ekwadoru i Peru.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowa o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, została podpisana w Brukseli w dniu 26 czerwca 2012 r., a niektóre jej postanowienia są stosowane na podstawie art. 330 tej umowy między Unią Europejską a Peru od dnia 1 marca 2013 r. oraz między Unią Europejską a Kolumbią od dnia 1 sierpnia 2013 r.

Parlament Europejski przyjął rezolucję ustawodawczą, w której wyraził zgodę na zawarcie tej umowy w dniu 11 grudnia 2012 r.

W art. 329 umowy o handlu zawarto postanowienia dotyczące możliwości przystąpienia do umowy innych państw członkowskich Wspólnoty Andyjskiej. W dniu 17 lipca 2014 r. Unia Europejska i Ekwador zakończyły negocjacje w sprawie przystąpienia do umowy.

Dnia 20 listopada 2015 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie przystąpienia Ekwadoru do umowy o handlu (2015/2656(RSP)), w której wyraził zadowolenie z zakończenia negocjacji z Ekwadorem, nawoływał do szybkiego i pełnego wejścia w życie i wdrożenia tej umowy, gdyż uznał, że umowa ta umożliwi Ekwadorowi podejmowanie dalszych działań w nowych kierunkach wspierania polityki służącej zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu tego kraju w złożonych ramowych uwarunkowaniach regionalnych i międzynarodowych. W związku z powyższym Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia Ekwadoru do umowy o handlu (2015/2656(RSP)) zaapelował również do rządu Ekwadoru o zapoznanie się z planami działania przedstawionymi przez Kolumbię i Peru oraz o podjęcie podobnych środków, jakie należy przedstawić przed głosowaniem Parlamentu Europejskiego w sprawie przystąpienia Ekwadoru do umowy o handlu.

W następstwie rezolucji sprawozdawca przewodniczył oficjalnej delegacji Parlamentu Europejskiego, która udała się w dniach 21–23 marca 2016 r. do Ekwadoru. Wizyta delegacji, która odbyła się na zaproszenie prezydenta Correi, stanowiła okazję do dokonania wymiany poglądów z rządem ekwadorskim, przedstawicielami Kongresu, społeczeństwem obywatelskim i innymi podmiotami w sprawie przystąpienia Ekwadoru do umowy o handlu. Wyjazd delegacji odbył się w ważnym momencie i był niezwykle przydatny dla prac komisji INTA, gdyż pozwolił podjąć działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego, umożliwił posłom dokonanie obserwacji na miejscu i stanowił przygotowanie do głosowania w procedurze zgody.

Ekwador znajduje się obecnie w trudnej sytuacji gospodarczej z uwagi na gwałtowny spadek cen ropy naftowej o ponad 60 % (w 2015 r.), wzrost wartości dolara USA i spadek wartości innych walut (Kolumbia). W 2015 r. łączna wartość eksportu w Ekwadorze spadła o 29 %, głównie z powodu zmniejszenia się o 50 % wartości eksportu ropy naftowej, natomiast wartość eksportu innych towarów zmniejszyła się również o 6,1 %, co przyniosło dochody niewystarczające do pokrycia potrzeb finansowych rządu.

W dniu 16 kwietnia Ekwador nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 7,8 w skali Richtera. Zginęły co najmniej 673 osoby, a 27 732 osoby zostały ranne. Rząd Ekwadoru szacuje, że koszty odbudowy wyniosą blisko 3 mld USD, co odpowiada w przybliżeniu 3,0 % działalności gospodarczej mierzonej w PKB.

W dniu 31 grudnia 2016 r. Ekwador utraci status GSP+ wskutek zmian wprowadzonych do odnośnego rozporządzenia UE. Sytuacja, w której Ekwador nie będzie mógł korzystać ze statusu GSP+ ani z korzyści wynikających z umowy o handlu, byłaby szkodliwa dla ekwadorskiej gospodarki.

Przystąpienie Ekwadoru do umowy o handlu z Kolumbią i Peru oraz stopniowe i elastyczne wdrożenie tej umowy, przy zapewnieniu nadzoru przebiegu fazy wstępnej przez Komisję, z uwzględnieniem okresowych ocen w następstwie konsultacji z ekwadorskim rządem i społeczeństwem obywatelskim obu stron, powinno być krokiem naprzód w przymierzu z ważnymi, reprezentującymi podobny światopogląd i szybko rozwijającymi się krajami regionu, który zwraca się coraz bardziej w kierunku Azji i Pacyfiku.

Ekwador odpowiedział na wniosek Parlamentu Europejskiego i przedstawił mu w dniu 21 czerwca 2016 r. dokument zatytułowany „Panorama strategii politycznych, osiągnięć i działań Ekwadoru, których celem jest dobrobyt (Buen Vivir)”.

W związku z powyższym sprawozdawca zaleca, by Parlament wyraził zgodę na przystąpienie Ekwadoru do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony. Pragnie jednak podkreślić, że monitorowanie, ocena i śledzenie obowiązujących umów musi być kluczowym priorytetem wspólnej polityki handlowej oraz że Komisja jest zobowiązana do informowania Parlamentu o swoich działaniach związanych z wdrażaniem, monitorowaniem i śledzeniem tej umowy, w szczególności w odniesieniu do zobowiązań związanych ze zrównoważonym rozwojem, co zostało podkreślone w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2015 r.

Zgoda Parlamentu Europejskiego na tę decyzję Rady jest obowiązkowym elementem umożliwiającym zakończenie procesu ratyfikacji Protokołu dodatkowego.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (26.10.2016)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej umowy

(COM(2016)0174 – C8-0000/2016 – 2016/0092(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Elmar Brok

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przystąpienie Ekwadoru do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, jest ważnym krokiem w rozwoju stosunków między UE a Ekwadorem, który stał się ważnym partnerem regionalnym o podobnych zapatrywaniach.

Negocjacje w sprawie umowy handlowej z krajami andyjskimi rozpoczęły się w 2009 r. Ekwador i Boliwia opuściły następnie stół rozmów, natomiast z Kolumbią i Peru w czerwcu 2012 r. zawarto umowę. W oczekiwaniu na ratyfikację przez wszystkie strony umowę stosuje się tymczasowo w stosunkach z Peru od 1 marca 2013 r., a w stosunkach z Kolumbią – od 1 sierpnia 2013 r. Na początku 2013 r. Ekwador postanowił podjąć na nowo negocjacje z UE. Zakończono je 17 lipca 2014 r., a tekst parafowano w dniu 12 grudnia 2014 r.

Umowa przewiduje stopniowe otwarcie rynku towarów, usług, zamówień publicznych i inwestycji, w tym również zniesienie większości taryf. Umożliwia ona zatem Ekwadorowi utrzymanie dostępu do rynku UE na zasadach preferencyjnych, choć kraj ten nie kwalifikuje się już do programu GSP+ z uwagi na fakt, że Bank Światowy zaklasyfikował go ponownie jako kraj o wyższym średnim dochodzie. Ponadto umowa zawiera rozdział poświęcony handlowi i zrównoważonemu rozwojowi, w którym umieszczono ambitne zapisy dotyczące ochrony pracy i środowiska i którego celem jest zagwarantowanie przewidywalnych i stabilnych warunków środowiskowych dla inwestorów i podmiotów po obu stronach.

Umowa pozwoli obydwu stronom na rozwinięcie jeszcze bliższych stosunków dwustronnych i będzie źródłem impulsów dla dalszej integracji gospodarczej i politycznej w regionie andyjskim. Będzie ona również stanowić okazję do zacieśnienia dialogu politycznego między UE a Ekwadorem w oparciu o przestrzeganie zasad demokratycznych i praw podstawowych. W ramach tego dialogu należy też poruszyć drażliwe kwestie, takie jak wolność słowa i prasy, które poważnie ograniczono w wyniku przyjęcia w czerwcu 2013 r. ustawy o komunikacji. W ciągu pierwszych trzech lat od jej wejścia w życie wszczęto prawie 900 postępowań przeciwko dziennikarzom i mediom.

Sprawozdawca wzywa ESDZ i Komisję do zadbania o pełne wdrożenie zapisów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz o ścisłe monitorowanie sytuacji politycznej i w zakresie praw człowieka w tym kraju, a także do regularnego przedstawiania Parlamentowi Europejskiemu sprawozdań na temat wdrożenia umowy.

Z uwagi na spodziewane korzyści gospodarcze i polityczne wynikające z przystąpienia Ekwadoru do umowy o wolnym handlu między UE a Kolumbią i Peru, jak i z uwagi na włączenie do tej umowy ambitnego rozdziału poświęconego handlowi i zrównoważonemu rozwojowi, co jest wyrazem zobowiązania stron do przestrzegania, stosowania i egzekwowania międzynarodowych traktatów i umów w dziedzinie praw pracy i ochrony środowiska, sprawozdawca proponuje, aby komisja AFET zaleciła wyrażenie zgody na zawarcie tej umowy.

******

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na przyjęcie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej umowy.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Przystąpienie do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej Umowy

Odsyłacze

COM(2016)01742016/0092(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

INTA

 

 

 

 

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Elmar Brok

24.5.2016

Data przyjęcia

24.10.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

8

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Przystąpienie do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej Umowy

Odsyłacze

07620/2016 – C8-0463/2016 – COM(2016)01742016/0092(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

14.11.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

24.11.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

24.11.2016

DEVE

24.11.2016

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

DEVE

20.4.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Helmut Scholz

20.4.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.9.2016

12.10.2016

 

 

Data przyjęcia

29.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

4

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Data złożenia

1.12.2016

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności