ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru

1.12.2016 - (07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Helmut Scholz

Postup : 2016/0092(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0362/2016
Predkladané texty :
A8-0362/2016
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07620/2016),

–  so zreteľom na návrh Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru (07621/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0463/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako i článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0362/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kolumbie, Ekvádoru a Peru.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej bola podpísaná 26. júna 2012 v Bruseli a niektoré jej ustanovenia sa vykonávajú podľa jej článku 330 medzi Európskou úniou a Peru od 1. marca 2013 a medzi Európskou úniou a Kolumbiou od 1. augusta 2013.

Európsky parlament prijal 11. decembra 2012 legislatívne uznesenie, v ktorom udelil súhlas s uzatvorením tejto dohody.

V článku 329 dohody o obchode sa uvádza možnosť pre ďalšie členské krajiny Andského spoločenstva pristúpiť k dohode. Európska únia a Ekvádor ukončili rokovania o takomto pristúpení 17. júla 2014.

Európsky parlament prijal 20. novembra 2015 uznesenie o pristúpení Ekvádoru k dohode o obchode (2015/2656(RSP)), v ktorom privítal ukončenie rokovaní s Ekvádorom, vyzval na rýchle a úplné nadobudnutie platnosti a uplatňovanie tejto dohody, pričom sa domnieva, že by to Ekvádoru umožnilo pokračovať v jeho novom smerovaní politík na podporu udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajiny za komplikovaných regionálnych a medzinárodných rámcových podmienok. Preto Európsky parlament vo svojom uznesení z 20. novembra 2015 o pristúpení Ekvádoru k dohode o obchode (2015/2656(RSP)) naliehavo vyzýval vládu Ekvádoru, aby vzala na vedomie akčné plány, ktoré predložili Kolumbia a Peru, a prijala podobné opatrenia, ktoré by mali byť predložené pred hlasovaním Európskeho parlamentu o pristúpení Ekvádoru k dohode o obchode.

V nadväznosti na uznesenie spravodajca predsedal oficiálnej delegácii Európskeho parlamentu od 21. do 23. marca 2016 v Ekvádore. Návšteva delegácie, ktorá sa uskutočnila na pozvanie prezidenta Correu, ponúkla možnosť na výmenu názorov s ekvádorskou vládou, so zástupcami Kongresu, s občianskou spoločnosťou a ostatnými zainteresovanými stranami o pristúpení Ekvádoru k dohode o obchode. Cesta delegácie sa uskutočnila v kľúčovej chvíli a bola pre prácu výboru INTA veľmi dôležitá, keďže poskytla priestor na zváženie následných krokov v súvislosti s uznesením Európskeho parlamentu a umožnila poslancom vidieť situáciu na mieste a pripraviť sa na hlasovanie v rámci postupu súhlasu.

Z hľadiska hospodárstva je Ekvádor v súčasnosti v ťažkej situácii z dôvodu prepadu cien ropy o viac ako 60 % (v roku 2015), zhodnotenia amerického dolára a znehodnotenia ďalších mien (Kolumbia). V roku 2015 sa celkový vývoz Ekvádoru znížil o 29 %, hlavne v dôsledku poklesu vývozu ropy o 50 %, pričom vývoz iných ako ropných produktov takisto klesol o 6,1 %, v dôsledku čoho boli príjmy na pokrytie finančných potrieb vlády nedostatočné.

Ekvádorom otriaslo 16. apríla zemetrasenie so silou 7,8 stupňov Richterovej stupnice. Najmenej 673 ľudí prišlo o život a 27 732 bolo zranených. Ekvádorská vláda odhaduje, že náklady na rekonštrukciu budú približne 3 miliardy USD, čo predstavuje približne 3,0 % hospodárskej činnosti tvoriacej HDP.

Ekvádor má k 31. decembru 2016 v dôsledku zmien príslušného nariadenia EÚ stratiť postavenie VSP+. Situácia, v ktorej by Ekvádor nevyužíval ani postavenie VSP+, ani prínosy vyplývajúce z dohody o obchode, by mohla mať negatívny vplyv na ekvádorskú ekonomiku.

Pristúpenie Ekvádoru k dohode o obchode s Kolumbiou a Peru a jeho vykonanie postupným a pružným spôsobom spolu s prípravným procesom Komisie, berúc do úvahy pravidelné hodnotenia po porade s ekvádorskou vládou a občianskou spoločnosťou na oboch stranách, by malo byť krokom vpred, pokiaľ ide o alianciu s dôležitými, podobne zmýšľajúcimi a rýchlo rastúcimi krajinami v regióne, ktorý sa čoraz viac orientuje na Áziu a oblasť Tichomoria.

Ekvádor reagoval na žiadosť Európskeho parlamentu a 21. júna 2016 mu zaslal dokument „Panoráma politík, úspechov a opatrení Ekvádoru zameraných na dobré životné podmienky (Buen Vivir)“.

Na základe uvedených skutočností spravodajca odporúča, aby Parlament udelil súhlas s pristúpením Ekvádoru k dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej. Chce však upozorniť, že monitorovanie, hodnotenie a nadväzujúce opatrenia týkajúce sa existujúcich dohôd sa musia stať kľúčovou prioritou spoločnej obchodnej politiky a že je povinnosťou Komisie informovať Parlament o svojich činnostiach súvisiacich s vykonávaním, monitorovaním a nadväzujúcimi opatreniami v súvislosti s touto dohodou, najmä pokiaľ ide o záväzky v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 20. novembra 2015.

Súhlas Európskeho parlamentu s týmto rozhodnutím Rady je povinným prvkom v rámci ukončenia procesu ratifikácie dodatkového protokolu.

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (26.10.2016)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru
(COM(2016)0174 – C8-0000/2016 – 2016/0092(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Elmar Brok

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pristúpenie Ekvádoru k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej je významným krokom vpred vo vzťahoch medzi EÚ a Ekvádorom, ktorý sa stal dôležitým a podobne zmýšľajúcim regionálnym partnerom.

Rokovania o obchodnej dohode s andskými krajinami sa začali v roku 2009. Hoci Ekvádor a Bolívia sa následne rozhodli nepripojiť k rozhovorom, v júni 2012 bola uzavretá dohoda s Kolumbiou a Peru. Do ratifikácie dohody všetkými stranami sa dohoda predbežne uplatňuje v Peru od 1. marca 2013 a v Kolumbii od 1. augusta 2013. Ekvádor sa rozhodol obnoviť rokovania s EÚ začiatkom roka 2013. Rokovania boli ukončené 17. júla 2014 a text bol parafovaný 12. decembra 2014.

V dohode sa stanovuje postupné otváranie trhov s tovarom, so službami, s verejným obstarávaním a investíciami, ako aj zrušenie väčšiny ciel. Dohoda tak umožňuje Ekvádoru zachovať si preferenčný prístup na trh EÚ napriek strate nároku na výhody v rámci systému VSP+ po tom, ako bol Svetovou bankou preklasifikovaný ako krajina s vyššími strednými príjmami. Dohoda okrem toho obsahuje kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, ktorá zahŕňa ambiciózne ustanovenia o ochrane práce a životného prostredia a zameriava sa na zabezpečenie predvídateľných a stabilných podmienok prostredia pre investorov a subjekty na oboch stranách.

Dohoda obom stranám umožní rozvíjať ešte užšie bilaterálne vzťahy a bude podnetom na ďalšiu hospodársku a politickú integráciu v andskom regióne. Bude tiež príležitosťou na posilnenie politického dialógu EÚ s Ekvádorom, ktorý bude založený na dodržiavaní demokratických zásad a základných práv. Tento dialóg by sa mal tiež týkať citlivých otázok, ako je sloboda prejavu a sloboda tlače, ktoré boli vážne obmedzené v dôsledku komunikačného zákona prijatého v júni 2013. Počas prvých troch rokov od nadobudnutia jeho účinnosti sa začalo takmer 900 konaní proti kritickým novinárom a médiám.

Spravodajca vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Komisiu, aby zabezpečili úplné vykonávanie ustanovení týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja a aby podrobne sledovali politickú situáciu a situáciu v oblasti základných práv v krajine, ako aj aby Európskemu parlamentu pravidelne podávali správy o vykonávaní dohody.

Vzhľadom na očakávané hospodárske a politické prínosy vyplývajúce z pristúpenia Ekvádoru k dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru a na začlenenie ambicióznej kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, čo odráža záväzok strán rešpektovať, dodržiavať a presadzovať medzinárodné zmluvy a dohody v oblasti pracovných práv a ochrany životného prostredia, spravodajca navrhuje, aby výbor AFET odporučil súhlas s touto dohodou.

******

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Pristúpenie k dohode o obchode medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru

Referenčné čísla

COM(2016)01742016/0092(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Elmar Brok

24.5.2016

Dátum prijatia

24.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

39

8

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Pristúpenie k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru

Referenčné čísla

07620/2016 – C8-0463/2016 – COM(2016)01742016/0092(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

14.11.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

24.11.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

24.11.2016

DEVE

24.11.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

20.4.2016

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Helmut Scholz

20.4.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.9.2016

12.10.2016

 

 

Dátum prijatia

29.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Dátum predloženia

1.12.2016