Postopek : 2016/0092(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0362/2016

Predložena besedila :

A8-0362/2016

Razprave :

PV 13/12/2016 - 16
CRE 13/12/2016 - 16

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0491

PRIPOROČILO     ***
PDF 525kWORD 57k
1.12.2016
PE 589.212v02-00 A8-0362/2016

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, protokola o pristopu k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Helmut Scholz

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, protokola o pristopu k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07620/2016),

–  ob upoštevanju osnutka protokola o pristopu k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja (07621/2016),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členi 91, 100(2), prvim pododstavkom 207(4) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0463/2016),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za zunanje zadeve (A8-0362/2016),

1.  odobri sklenitev protokola;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic ter Kolumbije, Ekvadorja in Peruja.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Trgovinski sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani je bil podpisan 26. junija 2012 v Bruslju; nekatere njegove določbe so se na podlagi člena 330 sporazuma uporabljale med Evropsko unijo in Perujem od 1. marca 2013 ter med Evropsko unijo in Kolumbijo od 1. avgusta 2013.

Evropski parlament je 11. decembra 2012 sprejel zakonodajno resolucijo, v kateri je odobril sklenitev sporazuma.

Člen 329 trgovinskega sporazuma vsebuje določbe, v skladu s katerimi preostale države članice Andske skupnosti lahko postanejo pogodbenice tega sporazuma. Evropska unija in Ekvador sta pristopna pogajanja zaključila 17. julija 2014.

Evropski parlament je 20. novembra 2015 sprejel resolucijo o pristopu Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu (2015/2656 (RSP)), v kateri je pozdravil zaključek pogajanj s to državo ter se zavzel za čimprejšnji začetek veljavnosti sporazuma in njegovo izvajanje v celoti, saj bi to Ekvadorju omogočilo, da nadaljuje svojo novo usmeritev, namreč spodbujanje politik trajnostnega gospodarskega in socialnega razvoja v zapletenih regionalnih in mednarodnih okoliščinah. V tej resoluciji je tudi pozval ekvadorsko vlado, naj se seznani z akcijskima načrtoma, ki sta ju posredovala Kolumbija in Peru, in sprejme podobne ukrepe, ki jih mora predložiti še pred glasovanjem Parlamenta o pristopu Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu.

Po sprejetju resolucije je poročevalec predsedoval uradni delegaciji Evropskega parlamenta v Ekvadorju med 21. in 23. marcem 2016. Obisk delegacije na povabilo predsednika Corree je bil priložnost za izmenjavo mnenj z ekvadorsko vlado, predstavniki kongresa, civilno družbo in drugimi deležniki o pristopu Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu. Potekal je v odločilnem trenutku in je bil zelo pomemben za delo odbora INTA, saj je kot nadaljnji korak po sprejetju resolucije Evropskega parlamenta poslancem omogočil, da si ustvarijo vtis na terenu, in prispeval k pripravam na glasovanje o postopku odobritve.

Ekvador je trenutno v zelo slabem gospodarskem položaju zaradi korenitega padca cen nafte za več kot 60 % (2015) in precenjenosti ameriškega dolarja ter podcenjenosti drugih valut (Kolumbija). Skupni izvoz Ekvadorja se je leta zmanjšal za 29 %, v glavnem zaradi padca izvoza nafte za 50 %, pa tudi drugih proizvodov za 6,1 %, zaradi česar prihodki niso zadostovali za kritje finančnih potreb vlade.

16. aprila je Ekvador stresel potres z magnitudo 7,8, v katerem je življenje izgubilo najmanj 673 ljudi, 27.732 pa jih je bilo ranjenih. Ekvadorska vlada ocenjuje, da bodo stroški obnove znašali približno 3 milijarde USD, kar predstavlja približno 3,0 % gospodarske dejavnosti, ki ustvarja BDP.

Ekvador bo 31. decembra 2016 izgubil status GSP+ zaradi sprememb v zadevni uredbi EU. Če Ekvador ne bo užival ne statusa GSP+ ne koristi iz trgovinskega sporazuma, bi to lahko negativno vplivalo na njegovo gospodarstvo.

Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu s Kolumbijo in Perujem ter njegovo izvajanje na postopen in prožen način prek pripravljalnih postopkov Komisije, ob upoštevanju rednih ocen po posvetovanju z ekvadorsko vlado in civilno družbo obeh strani, bi moral biti korak v smeri zavezništva s pomembnimi, podobno mislečimi in hitro rastočimi državami v tej regiji, ki se vse bolj obrača k Aziji in območju Tihega oceana.

Ekvador je odgovoril na zahtevo Evropskega parlamenta in mu 21. junija 2016 poslal dokument z naslovom „Pregled politik, dosežkov in ukrepov Ekvadorja za dober življenjski standard“.

Glede na omenjeno poročevalec priporoča, da Parlament odobri pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani. Kljub temu želi poudariti, da morajo biti nadzor, ocenjevanje in spremljanje obstoječih sporazumov osrednja prednostna naloga skupne trgovinske politike in da mora Komisija obveščati Parlament o svojih dejavnostih pri izvajanju in spremljanju tega sporazuma ter o naknadnem ukrepanju v zvezi z njim, zlasti kar zadeva obveznosti glede trajnostnega razvoja, kot je navedeno v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 20. novembra 2015.

Evropski parlament mora odobriti ta sklep Sveta, sicer ratifikacije dodatnega protokola ne bo mogoče dokončati.


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (26.10.2016)

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi protokola o pristopu k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja

(COM(2016)0174 – C8-0000/2016 – 2016/0092(NLE))

Pripravljavec mnenja: Elmar Brok

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani je pomemben korak naprej pri odnosih z Ekvadorjem, ki je postal pomemben in podobno misleč regionalni partner.

Pogajanja o trgovinskem sporazumu z andskimi državami so se začela leta 2009. Medtem ko sta Ekvador in Bolivija pozneje izstopila iz pogovorov, je bil junija 2012 sklenjen sporazum s Kolumbijo in Perujem. V pričakovanju ratifikacije s strani vseh pogodbenic se sporazum začasno uporablja od 1. marca 2013 s Perujem in od 1. avgusta 2013 s Kolumbijo. Ekvador je v začetku leta 2013 sklenil ponovno začeti pogajanja z EU. Pogajanja so se končala 17. julija 2014, besedilo pa je bilo parafirano 12. decembra 2014.

Sporazum zagotavlja postopno odpiranje trga za blago, storitve, javna naročila in naložbe, vključno z odpravo večine carinskih tarif. Zato Ekvadorju omogoča, da ohrani preferencialni dostop do trga EU, čeprav ta država, potem ko jo je Svetovna banka uvrstila med države z visokim srednjim dohodkom, ni več upravičena do sheme GSP+ . Sporazum prav tako vsebuje poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju, ki vključuje ambiciozne določbe o pravicah delavcev in varstvu okolja, njegov cilj pa je zagotoviti predvidljive in stabilne okoljske razmere za vlagatelje in akterje na obeh straneh.

Sporazum bo podpisnicama omogočil vzpostavitev še tesnejših dvostranskih odnosov ter zagotovil spodbudo za nadaljnje gospodarsko in politično vključevanje v andski regiji. Ponudil bo tudi priložnost za okrepitev političnega dialoga med EU in Ekvadorjem, temelječega na spoštovanju demokratičnih načel in temeljnih pravic. Dialog bi se moral dotakniti tudi občutljivih vprašanj, kot sta svoboda izražanja in svoboda tiska, ki sta bili s sprejetjem zakona o komunikacijah junija 2013 močno omejeni. V prvih treh letih od začetka veljavnosti je bilo zoper kritične novinarje in medijske hiše sproženih skoraj 900 postopkov.

Pripravljavec mnenja poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj zagotovita dosledno izvajanje določb o trajnostnem razvoju in natančno spremljata razmere na področju političnih in temeljnih pravic v državi, prav tako pa naj Evropskemu parlamentu redno poročata o izvajanju sporazuma.

Glede na pričakovane gospodarske in politične koristi, ki jih bosta prinesla pristop Ekvadorja k sporazumu o prosti trgovini med EU ter Kolumbijo in Perujem, pa tudi vključitev ambicioznega poglavja o trajnostnem razvoju, ki odraža zavezanost podpisnic spoštovanju, izpolnjevanju in uveljavljanju mednarodnih pogodb in sporazumov na področju pravic delavcev in varstva okolja, pripravljavec mnenja predlaga, naj odbor AFET priporoči odobritev tega sporazuma.

******

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, naj Parlamentu priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi protokola o pristopu k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Pristop k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja

Referenčni dokumenti

COM(2016)01742016/0092(NLE)

Pristojni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Elmar Brok

24.5.2016

Datum sprejetja

24.10.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

8

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Pristop k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja

Referenčni dokumenti

07620/2016 – C8-0463/2016 – COM(2016)01742016/0092(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

14.11.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

24.11.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

24.11.2016

DEVE

24.11.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

DEVE

20.4.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Helmut Scholz

20.4.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

26.9.2016

12.10.2016

 

 

Datum sprejetja

29.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Datum predložitve

1.12.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov