Förfarande : 2016/0092(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0362/2016

Ingivna texter :

A8-0362/2016

Debatter :

PV 13/12/2016 - 16
CRE 13/12/2016 - 16

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0491

REKOMMENDATION     ***
PDF 374kWORD 58k
1.12.2016
PE 589.212v02-00 A8-0362/2016

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av anslutningsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Helmut Scholz

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av anslutningsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07620/2016),

–  om ingående av protokollet om anslutning till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, för att beakta Ecuadors anslutning (07621/2016),

–  med beaktande av begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 91, artikel 100.2, artikel 207.4 första stycket och artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0463/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0362/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Colombia, Ecuador och Peru.


KORTFATTAD MOTIVERING

Handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, undertecknades i Bryssel den 26 juni 2012 och vissa av dess bestämmelser har enligt artikel 330 i avtalet tillämpats mellan Europeiska unionen och Peru sedan den 1 mars 2013 och mellan Europeiska unionen och Colombia sedan den 1 augusti 2013.

Den 11 december 2012 antog Europaparlamentet en lagstiftningsresolution i vilken det gav sitt godkännande till ingåendet av detta avtal.

I artikel 329 i handelsavtalet fastställs bestämmelser för hur andra medlemsländer i Andinska gemenskapen kan bli parter i handelsavtalet. Europeiska unionen och Ecuador slutförde den 17 juli 2014 förhandlingarna om en sådan anslutning.

Den 20 november 2015 antog Europaparlamentet en resolution om Ecuadors anslutning till handelsavtalet (2015/2656(RSP)) i vilken parlamentet välkomnade avslutandet av förhandlingarna med Ecuador och förespråkade ett snabbt och fullständigt ikraftträdande och genomförande av avtalet, eftersom detta skulle göra det möjligt för Ecuador att fortsätta med sin nya strategi att stimulera till politiska insatser för en hållbar ekonomisk och social utveckling av landet under komplicerade regionala och internationella ramvillkor. Europaparlamentet uppmanade därför också i sin resolution om Ecuadors anslutning till handelsavtalet (2015/2656(RSP)) eftertryckligen Ecuadors regering att ta del av de handlingsplaner som lämnats in av Colombia och Peru och att vidta liknande åtgärder, som ska läggas fram innan Europaparlamentet röstar om Ecuadors anslutning till handelsavtalet.

Efter antagandet av resolutionen ledde föredraganden den 21–23 mars 2016 en officiell delegation från Europaparlamentet till Ecuador. Delegationsbesöket som ägde rum på inbjudan av president Correa gjorde det möjligt att diskutera Ecuadors anslutning till handelsavtalet med den ecuadorianska regeringen, företrädare för kongressen, civilsamhället och andra intressenter. Delegationsresan ägde rum vid en avgörande tidpunkt och var ytterst relevant för INTA-utskottets arbete eftersom den gjorde det möjligt att följa upp Europaparlamentets resolution, innebar att ledamöterna kunde få intryck på plats och förberedde omröstningen om godkännandeförfarandet.

Ecuador befinner sig i en ekonomiskt sett svår situation på grund av nedgången i oljepriset med mer än 60 % (2015), US-dollarns appreciering och andra valutors depreciering (Colombias). Ecuadors totala export minskade med 29 % 2015, främst på grund av nedgången i oljeexporten med 50 %, samtidigt som övrig export också gick ned med 6,1 %, vilket medförde att det inte fanns tillräckliga inkomster för att täcka regeringens finansieringsbehov.

Den 16 april skakade en jordbävning med magnituden 7,8 Ecuador. Minst 673 människor omkom och 27 732 skadades. Den ecuadorianska regeringen beräknar att kostnaden för återuppbyggnaden kommer att uppgå till ungefär 3,0 miljarder USD, vilket motsvarar ungefär 3,0 % av BNP.

Ecuador kommer dessutom att förlora sin GSP plus-status den 31 december 2016 till följd av ändringar i EU-förordningen i fråga. En situation som innebär att Ecuador varken skulle åtnjuta GSP plus-status eller de fördelar som följer av handelsavtalet kan få negativa konsekvenser för den ecuadorianska ekonomin.

Ecuadors anslutning till handelsavtalet med Colombia och Peru och ett progressivt och flexibelt genomförande av avtalet med hjälp av en förberedande strategi från kommissionens sida som tar hänsyn till de regelbundna utvärderingarna efter samråd med den ecuadorianska regeringen och det civila samhället på båda sidor, bör vara ett steg framåt i samarbetet med viktiga, likasinnade och snabbväxande länder i en region som vänder sig mer och mer mot Asien och Stillahavsregionen.

Ecuador tillmötesgick Europaparlamentets begäran och överlämnade den 21 juni 2016 dokumentet Panorama of Policies, Achievement and Actions of Ecuador aimed at the Good Living (Buen Vivir) till Europaparlamentet.

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar föredraganden att parlamentet godkänner att Ecuador ansluter sig till handelsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan. Föredraganden vill emellertid påpeka att övervakningen, utvärderingen och uppföljningen av befintliga avtal måste vara en central prioritering för den gemensamma handelspolitiken och att kommissionen är skyldig att informera parlamentet om sina åtgärder när det gäller genomförandet, övervakningen och uppföljningen av detta avtal, särskilt när det gäller skyldigheterna avseende hållbar utveckling i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 20 november 2015.

Europaparlamentets godkännande av rådets beslut är en obligatorisk del i slutförandet av ratificeringsprocessen för tilläggsprotokollet.


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (26.10.2016)

till utskottet för internationell handel

över ingående av protokollet om anslutning till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet

(COM(2016)0174 – C8-0000/2016 – 2016/0092(NLE))

Föredragande av yttrande: Elmar Brok

KORTFATTAD MOTIVERING

Ecuadors anslutning till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, är ett stort steg framåt för EU:s förbindelser med Ecuador, som har blivit en viktig och likasinnad regional partner.

Förhandlingarna om ett handelsavtal med de Andinska länderna inleddes 2009. Ecuador och Bolivia har därefter valt att inte delta i förhandlingarna, medan ett avtal ingicks med Colombia och Peru i juni 2012. I väntan på att alla parter ratificerar avtalet har man provisoriskt tillämpat det för Peru sedan den 1 mars 2013 och för Colombia sedan den 1 augusti 2013. Ecuador beslutade att återuppta förhandlingarna med EU i början av 2013. Förhandlingarna slutfördes den 17 juli 2014 och texten paraferades den 12 december 2014.

Avtalet innebär ett progressivt öppnande av marknaden för varor, tjänster, offentliga upphandlingar och investeringar, inbegripet avskaffandet av de flesta tullar. Ecuador fortsätter enligt avtalet därför att ha förmånstillträde till EU:s marknad trots att landet inte längre kan komma i fråga för GSP+-systemet till följd av att Världsbanken omklassificerade det som högremedelinkomstland. Dessutom innehåller avtalet ett kapitel om handel och hållbar utveckling, vilket omfattar ambitiösa bestämmelser om arbete och miljöskydd och syftar till att säkerställa förutsägbara och stabila miljöförhållanden för investerare och aktörer på båda sidor.

Avtalet kommer att möjliggöra för båda parter att utveckla ännu närmare bilaterala förbindelser och vara en drivkraft för ytterligare ekonomisk och politisk integration i den Andinska regionen. Avtalet kommer också att innebära en möjlighet att förstärka EU:s politiska dialog med Ecuador, på grundval av respekten för demokratiska principer och grundläggande rättigheter. Denna dialog bör också omfatta känsliga frågor, såsom yttrandefrihet and pressfrihet, vilka kraftigt begränsades till följd av lagen om kommunikation som antogs i juni 2013. Under de första tre åren sedan denna lag trädde ikraft har nästan 900 förfaranden inletts mot kritiska journalister och medier.

Föredraganden uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att säkerställa det fullständiga genomförandet av bestämmelserna om hållbar utveckling och att noggrant övervaka den politiska situationen och situationen avseende de grundläggande rättigheterna i landet, samt att regelbundet rapportera till Europaparlamentet om genomförandet av avtalet.

Med tanke på de förväntade ekonomiska och politiska förmånerna till följd av Ecuadors anslutning till handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru och införandet av ett ambitiöst kapitel om handel och hållbar utveckling, som återspeglar parternas åtagande att respektera, uppfylla och tillämpa internationella fördrag och avtal inom arbetstagarrättigheter och miljöskydd, föreslår föredraganden att utskottet för utrikesfrågor rekommenderar ett godkännande av detta avtal.

******

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott rekommendera att parlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående av anslutningsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Anslutning till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet

Referensnummer

COM(2016)01742016/0092(NLE)

Ansvarigt utskott

 

INTA

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Elmar Brok

24.5.2016

Antagande

24.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

8

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Anslutning till handelsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet

Referensnummer

07620/2016 – C8-0463/2016 – COM(2016)01742016/0092(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

14.11.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

24.11.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

24.11.2016

DEVE

24.11.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

20.4.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Helmut Scholz

20.4.2016

 

 

 

Behandling i utskott

26.9.2016

12.10.2016

 

 

Antagande

29.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Ingivande

1.12.2016

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy