Postup : 2016/0120(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0363/2016

Predkladané texty :

A8-0363/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/01/2017 - 7.6

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0007

ODPORÚČANIE     ***
PDF 598kWORD 58k
2.12.2016
PE 589.222v02-00 A8-0363/2016

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o pokračovaní činnosti Medzinárodného strediska pre vedu a techniku

(08558/2016 – C8-0214/2016 – 2016/0120(NLE))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Elmar Brok

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o pokračovaní činnosti Medzinárodného strediska pre vedu a techniku

(08558/2016 – C8-0214/2016 – 2016/0120(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08558/2016),

–  so zreteľom na návrh dohody o pokračovaní činnosti Medzinárodného strediska pre vedu a techniku (12681/2015),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 31 ods. 1, článkom 37 ZEÚ a článkami 180 a 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0214/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako aj článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0363/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a zúčastnených strán dohody.


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súvislosti

Úlohou dvoch medzivládnych organizácií, Medzinárodného strediska pre vedu a techniku (ISTC) v Astane a Vedecko-technického strediska (STCU) v Kyjeve na Ukrajine, kde pôsobia vedci a inžinieri, ktorí majú poznatky o dvojakom použití, najmä z programov vývoja zbraní hromadného ničenia v bývalom Sovietskom zväze, je podporovať výskumné a rozvojové projekty.

ISTC bolo pôvodne založené v roku 1994 Spojenými štátmi americkými, Japonskom, Ruskou federáciou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Európskym hospodárskym spoločenstvom, ktoré konali ako jedna strana, na základe dohody z roku 1992 o medzivládnej organizácii so sídlom v Moskve. Bolo to v období užšej medzinárodnej spolupráce medzi bývalými súpermi z čias studenej vojny, zameranej na zníženie rizík úniku vojenských poznatkov do nesprávnych rúk. Oslabená dôvera a rozchádzajúce sa ciele zahraničnej politiky medzi bývalými signatármi však spôsobili, že Ruská federácia v roku 2010 ohlásila zrušenie svojej účasti, ktoré nadobudlo účinnosť v júli 2015.

Cieľom tohto návrhu rozhodnutia Rady je prijať dohodu o pokračovaní činnosti Medzinárodného strediska pre vedu a techniku (ISTC) po odchode Ruska, podpísanú 9. decembra 2015, pričom nadobudnutie platnosti jej častí spadajúcich do rozsahu zmlúv o EÚ respektíve Zmluvy o fungovaní EÚ si vyžaduje súhlas Parlamentu. Časti dohody spadajúce do rozsahu zmluvy o Euratome, ktoré si nevyžadujú súhlas Parlamentu, už EÚ prijala.

Dohoda o pokračovaní činnosti ISTC zabezpečí, že prebiehajúce a nové projekty budú pokračovať aj pri zmenenom členstve, so širším geografickým pokrytím s možným zahrnutím regiónu Blízkeho východu, ako aj súborom aktualizovaných cieľov špecifickejšie zameraných na poznatky o dvojakom použití.

Hlavným cieľom strediska bude:

• presadzovať zlepšenie medzinárodných mechanizmov na predchádzanie šíreniu zbraní hromadného ničenia (ZHN) a ich nosičov;

• poskytnúť vedcom a inžinierom s príslušnými poznatkami a zručnosťami príležitosti na školenia a alternatívne zamestnanie na mierové účely;

• presadzovať kultúru bezpečnosti;

• prispievať svojimi činnosťami v širšom zmysle:

a)  k rozvoju medzinárodného vedeckého partnerstva, posilňovaniu globálnej bezpečnosti a budovaniu hospodárskeho rastu inováciou;

b)  k základnému a aplikovanému výskumu a technologickému vývoju a ich trhovému uplatneniu, čo by prospelo aj európskemu kontinentu; ako aj

c)  k podpore ďalšieho začleňovania príslušných vedcov do medzinárodnej vedeckej komunity.

Stredisko bude mať:

správnu radu, v ktorej budú zastúpené všetky strany a ktorá na základe konsenzu bude rozhodovať o jeho politike, projektoch a pravidlách; ako aj

sekretariát.

Strany dohody môžu zriadiť vedecký poradný výbor, ktorý bude poskytovať vedecké poradenstvo.

Dohoda stanovuje, že sa všetky činnosti sa bude vzťahovať bezcolný režim a ďalšie daňové zvýhodnenia v prijímajúcich krajinách, a zúčastneným pracovníkom udeľuje imunity a výsady v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch z roku 1961.

Dohoda tiež predpokladá možnosť pristúpenia ďalších krajín.

Dohoda sa preskúma dva roky od nadobudnutia platnosti.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca chápe obavy o svetovú bezpečnosť a bezpečnostné výzvy, ktoré predstavuje šírenie zbraní hromadného ničenia (vrátane jadrových, rádiologických, chemických a biologických zbraní), a preto v tejto súvislosti v plnej miere podporuje opatrenia zamerané na predchádzanie šíreniu know-how, technológií a materiálov, ako aj ich nosičov, v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN a záväzkami G8, zamerané na štátne a neštátne subjekty, ktoré sa snažia o ich získanie alebo použitie.

V tejto súvislosti spravodajca odporúča udeliť súhlas s dohodou o pokračovaní činnosti ISTC, ktoré sa po odstúpení Ruska v júli 2015, ohlásenom v roku 2010, presťahovalo do Astany v Kazachstane.

Spravodajca berie na vedomie, že spolupráca s Ruskou federáciou sa teraz ukončila, a to napriek tomu, že Rusko bolo najväčším príjemcom programu. Miesto činnosti a podmienky, ktoré ochotne poskytla vláda Kazachstanu, umožnia stredisku pokračovať v dôležitej práci, ktorú jeho predchodca začal v rokoch po rozpade Sovietskeho zväzu.

Spravodajca vyjadruje vďaku Komisii a VP/PK za ich pokračujúce úsilie o podporu tohto strediska vrátane používania finančných prostriedkov EÚ, keďže EÚ je najväčším darcom v pomere k ostatným stranám (EÚ od založenia strediska poskytla 28 % celkových finančných prostriedkov, a to aj prostredníctvom Nástroja na podporu stability a mieru (IcSP)), ako aj počas rokovaní o návrhu dohody.

Spravodajca Komisii, VP/PK a Rade pripomína ich povinnosť automaticky informovať EP na začiatku rokovaní vrátane poskytnutia prístupu k navrhnutým a prijatým smerniciam na rokovania, ako sa uvádza v článku 218 ods. 10 ZFEÚ a podrobnejšie stanovuje v judikatúre EÚ.

Treba zdôrazniť vysoký prínos tohto projektu spolupráce medzi zúčastnenými krajinami, ktorý prispeje k celosvetovej a európskej bezpečnosti. Nielen strany dohody budú mať prínos z týchto projektov. Prínos môžu mať aj krajiny, ktoré nie sú stranami dohody.

Dohoda sa preskúma dva roky od nadobudnutia platnosti. Parlament si preto vyhradzuje právo podieľať sa na ňom a byť včas informovaný počas postupu súhlasu v prípade, že dohoda sa bude výrazne meniť.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Uzavretie dohody o pokračovaní činnosti Medzinárodného strediska pre vedu a techniku medzi Európskou úniou a Euratomom ako jednou stranou a Gruzínskom, Japonskom, Nórskym kráľovstvom, Kirgizskou republikou, Arménskou republikou, Kazašskou republikou, Kórejskou republikou, Tadžickou republikou a Spojenými štátmi americkými

Referenčné čísla

08558/2016 – C8-0214/2016 – JOIN(2016)0019 – 2016/0120(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

9.6.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

22.6.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

22.6.2016

ITRE

22.6.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

INTA

23.5.2016

ITRE

4.7.2016

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Elmar Brok

12.7.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.10.2016

 

 

 

Dátum prijatia

29.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

51

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Jean-Luc Mélenchon, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Michel Reimon, Hilde Vautmans

Dátum predloženia

2.12.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia