ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

2.12.2016 - (COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)) - ***I

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu


Postup : 2015/0277(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0364/2016
Předložené texty :
A8-0364/2016
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0613),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0389/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená italským Senátem a maltským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne …[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 12. října 2016[2],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0364/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro letectví, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP)

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Je třeba zohlednit usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. října 2015 o bezpečném využívání dálkově řízených letadlových systémů (RPAS), obecně známých jako bezpilotní vzdušné prostředky, v oblasti civilního letectví1a.

 

______________

 

1a 2014/2243(INI)

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  V civilním letectví by měla být vždy zajištěna vysoká a jednotná úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí, a to přijetím společných bezpečnostních pravidel a opatření zajišťujících, že všechny výrobky, osoby a organizace v civilním letectví v Unii budou vyhovovat těmto pravidlům a pravidlům přijatým k ochraně životního prostředí.

(1)  V civilním letectví by měla být vždy zajištěna vysoká a jednotná úroveň bezpečnosti, a to přijetím společných bezpečnostních pravidel a opatření zajišťujících, že všechny výrobky, osoby a organizace v civilním letectví v Unii budou vyhovovat těmto pravidlům.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Kromě toho by měla být vždy zajištěna vysoká a jednotná úroveň ochrany životního prostředí, a to přijetím opatření zajišťujících, že všechny výrobky, osoby a organizace v civilním letectví v Unii budou vyhovovat příslušným právním předpisům Unie a mezinárodním normám a doporučeným postupům.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Agentura by měla prosazovat úspory energie, snižování spotřeby energie a zmírňování negativních dopadů emisí na změnu klimatu a snižování emisí hluku a znečišťování ovzduší. Agentura by pro tento účel měla vycházet z nařízení o jednotném evropském nebi a působit prostřednictvím zlepšení přeshraničního výkonu služeb uspořádání letového provozu / letových navigačních služeb (ATM/ANS).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Nebylo by vhodné, aby společným pravidlům podléhala všechna letadla. Zvláště letadla, která mají jednoduchou konstrukci nebo jsou provozována převážně lokálně, amatérsky vyrobená letadla, obzvláště vzácná letadla nebo letadla, jež existují pouze v malém počtu, by měla s ohledem na omezené riziko, které představují pro bezpečnost civilního letectví, i nadále podléhat regulativní kontrole členských států bez toho, aby z tohoto nařízení pro ostatní členské státy plynula jakákoli povinnost tyto vnitrostátní předpisy uznat.

(3)  Nebylo by vhodné, aby společným pravidlům podléhala všechna letadla. Zvláště letadla, která mají jednoduchou konstrukci nebo jsou provozována převážně lokálně, amatérsky vyrobená letadla, obzvláště vzácná letadla nebo letadla, jež existují pouze v malém počtu, by měla s ohledem na omezené riziko, které představují pro bezpečnost civilního letectví, i nadále podléhat regulativní kontrole členských států bez toho, aby z tohoto nařízení pro ostatní členské státy plynula jakákoli povinnost tyto vnitrostátní předpisy uznat. Komise by nicméně měla napomoci přijetí společných norem, pokud jde o letovou způsobilost, a poradenských materiálů, jak splnit cíle stanovené v čl. 1 odst. 2 písm. a) až c), g) a h) tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Měla by však existovat možnost uplatňovat některá ustanovení tohoto nařízení na určité druhy letadel, která jsou vyňata z působnosti tohoto nařízení, a to zejména na letadla vyrobená průmyslově, jež by mohla mít výhody z volného pohybu v rámci Unie. Proto by měly mít organizace zapojené do projektování takových letadel možnost požádat, aby Komise rozhodla, že se požadavky Unie v oblasti projektování, výroby a údržby letadel vztahují na nové druhy letadel, jež budou těmito organizacemi uvedeny na trh.

(4)  Měla by existovat možnost uplatňovat některá ustanovení tohoto nařízení na určité druhy letadel, která jsou vyňata z působnosti tohoto nařízení, a to zejména na letadla vyrobená průmyslově, jež by mohla mít výhody z volného pohybu v rámci Unie. Proto by měly mít organizace zapojené do projektování takových letadel možnost požádat, aby Komise rozhodla, že se požadavky Unie v oblasti projektování, výroby a údržby letadel vztahují na nové druhy letadel, jež budou těmito organizacemi uvedeny na trh.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Členské státy by měly mít možnost po předchozím povolení Komise vyjmout z působnosti tohoto nařízení letiště s malým provozem, pokud však takováto letiště splňují minimální společné bezpečnostní cíle stanovené v příslušných hlavních požadavcích. Pokud členský stát takové výjimky udělí, měly by se tyto výjimky vztahovat rovněž na vybavení používané na daném letišti a na poskytovatele služeb pozemního odbavení a uspořádání provozu na odbavovací ploše působící na vyňatých letištích. Výjimky, které členské státy udělily letištím před platností tohoto nařízení, zůstávají v platnosti, současně je však třeba zajistit, aby informace o těchto výjimkách byly zveřejněny.

(6)  Členské státy by měly mít možnost po oznámení agentuře a jejím rozhodnutí vyjmout z působnosti tohoto nařízení letiště s malým provozem, pokud však takováto letiště splňují minimální společné bezpečnostní cíle stanovené v příslušných hlavních požadavcích. Pokud členský stát takové výjimky udělí, měly by se tyto výjimky vztahovat rovněž na vybavení používané na daném letišti a na uspořádání provozu na odbavovací ploše na vyňatých letištích. Výjimky, které členské státy udělily letištím před platností tohoto nařízení, zůstávají v platnosti, současně je však třeba zajistit, aby informace o těchto výjimkách byly zveřejněny.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Členské státy mohou, zejména kvůli dosažení větší bezpečnosti, interoperability či větší efektivity, považovat za vhodnější uplatňovat ustanovení tohoto nařízení místo svých vnitrostátních právních předpisů na státní letadla a na uspořádání letového provozu („ATM“) a letové navigační služby („ANS“) poskytované vojenskými silami. Mělo by jim být umožněno tak učinit. Komisi by měly být uděleny nezbytné prováděcí pravomoci, aby mohla o takových žádostech rozhodovat. Členské státy, které tuto možnost využijí, by měly spolupracovat s Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“), zejména formou poskytování všech informací nezbytných pro účely potvrzení, že daná letadla a činnosti splňují příslušná ustanovení tohoto nařízení.

(7)  Členské státy mohou kvůli dosažení větší bezpečnosti a interoperability považovat za vhodnější uplatňovat ustanovení tohoto nařízení místo svých vnitrostátních právních předpisů na státní letadla a na uspořádání letového provozu („ATM“) a letové navigační služby („ANS“) poskytované vojenskými silami. Členské státy, které tuto možnost využijí, by měly spolupracovat s Agenturou Evropské unie pro letectví (dále jen „agentura“), zejména formou poskytování všech informací nezbytných pro účely potvrzení, že daná letadla a činnosti splňují příslušná ustanovení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Opatření přijatá v souladu s tímto nařízením za účelem regulace bezpečnosti civilního letectví v Unii, včetně aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jejich základě, by měla odpovídat a být úměrná povaze různých druhů provozu a činností, na něž se vztahují, a s nimi spojeným rizikům. Měla by rovněž v největší možné míře být formulována způsobem zaměřujícím se na cíle, jichž má být dosaženo, a přitom umožňovat různé způsoby dosažení těchto cílů. To by mělo přispět k nákladově efektivnějšímu dosažení potřebné úrovně bezpečnosti a podněcovat technické a provozní inovace. Je třeba využívat uznávaných odvětvových norem a postupů, bylo-li shledáno, že zajišťují soulad s hlavními požadavky stanovenými v tomto nařízení.

(8)  Opatření přijatá v souladu s tímto nařízením za účelem regulace bezpečnosti civilního letectví v Unii, včetně aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jejich základě, by měla odpovídat a být úměrná povaze různých druhů letadel, provozů a činností, na něž se vztahují, a s nimi spojeným rizikům. Měla by rovněž v největší možné míře být formulována způsobem zaměřujícím se na cíle, jichž má být dosaženo, a přitom umožňovat různé způsoby dosažení těchto cílů a systémový přístup k civilnímu letectví, přičemž je třeba zohlednit vzájemnou závislost mezi bezpečností a jinými technickými oblastmi regulace v letectví, včetně kybernetické bezpečnosti. To by mělo přispět k nákladově efektivnějšímu dosažení potřebné úrovně bezpečnosti a podněcovat technické a provozní inovace. Je třeba využívat uznávaných odvětvových norem a postupů, bylo-li shledáno, že zajišťují soulad s hlavními požadavky stanovenými v tomto nařízení, zvláště v oblastech, ve kterých tomu tak v minulosti vždy bylo, jako je pozemní odbavení.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Uplatňování zásad řádného řízení bezpečnosti je nezbytné pro trvalé zlepšování bezpečnosti civilního letectví v Unii, pro předvídání vznikajících bezpečnostních rizik a pro co nejlepší využití omezených technických zdrojů. Je proto nezbytné stanovit společný rámec pro plánování opatření ke zvýšení bezpečnosti a jejich provádění. Za tímto účelem je třeba vypracovat na úrovni Unie Evropský plán pro bezpečnost letectví a Evropský program pro bezpečnost letectví. Každý členský stát by rovněž měl vypracovat vnitrostátní program pro bezpečnost letectví v souladu s požadavky stanovenými v příloze 19 Chicagské úmluvy. Tento program by měl být doprovázen plánem popisujícím opatření, jež členské státy přijmou ke zmírnění bezpečnostních rizik.

(9)  Uplatňování zásad řádného řízení bezpečnosti je nezbytné pro trvalé zlepšování bezpečnosti civilního letectví v Unii, pro předvídání vznikajících bezpečnostních rizik a pro co nejlepší využití omezených technických zdrojů. Je proto nezbytné stanovit společný rámec pro plánování opatření ke zvýšení bezpečnosti a jejich provádění. Za tímto účelem je třeba vypracovat na úrovni Unie Evropský plán pro bezpečnost letectví a Evropský program pro bezpečnost letectví. Každý členský stát by rovněž měl vypracovat státní program bezpečnosti letectví v souladu s požadavky stanovenými v příloze 19 Chicagské úmluvy. Tento program by měl být doprovázen plánem popisujícím opatření, jež členské státy přijmou ke zmírnění bezpečnostních rizik. Do vypracování Evropského programu a plánů pro bezpečnost letectví, jakož i státních programů bezpečnosti, jak jsou popsány v příloze 19 Chicagské úmluvy, musí být úzce zapojeny zúčastněné subjekty působící v tomto odvětví.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  V souladu s ustanoveními uvedenými v příloze 19 k Chicagské úmluvě mají členské státy nastolit přijatelnou úroveň bezpečnosti ve vztahu k leteckým činnostem, za něž zodpovídají. Evropský plán pro bezpečnost letectví by měl stanovit přijatelnou úroveň bezpečnosti pro Unii v souvislosti s jednotlivými kategoriemi leteckých činností, aby tak napomáhal členským státům koordinovaně plnit tento požadavek. Tato přijatelná úroveň bezpečnosti by neměla mít závazný charakter, ale měla by vyjadřovat cíl Unie a členských států v oblasti bezpečnosti civilního letectví.

(10)  V souladu s ustanoveními uvedenými v příloze 19 k Chicagské úmluvě mají členské státy nastolit přijatelnou úroveň bezpečnosti ve vztahu k leteckým činnostem, za něž zodpovídají. Evropský plán pro bezpečnost letectví by měl stanovit vysokou a jednotnou úroveň bezpečnosti pro Unii v souvislosti s jednotlivými kategoriemi leteckých činností, aby tak napomáhal členským státům koordinovaně plnit tento požadavek. Tato přijatelná úroveň bezpečnosti by neměla mít závazný charakter, ale měla by vyjadřovat cíl členských států v oblasti bezpečnosti civilního letectví.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  V souladu s normami a doporučenými postupy stanovenými v Chicagské úmluvě je třeba určit hlavní požadavky vztahující se na letecké výrobky, letadlové části, jiné než zastavěné vybavení, letiště a poskytování služeb ATM/ANS. Dále je třeba určit hlavní požadavky na osoby a organizace zapojené do provozu letadel, provozu letišť a poskytování služeb ATM/ANS a hlavní požadavky na osoby, které se podílejí na výcviku a lékařských prohlídkách letových posádek a řídících letového provozu, a na výrobky, které se při těchto činnostech používají.

(12)  V souladu s normami a doporučenými postupy stanovenými v Chicagské úmluvě je třeba určit hlavní požadavky vztahující se na letecké výrobky, letadlové části, jiné než zastavěné vybavení, letiště včetně vybavení a systémů ATM/ANS. Dále je třeba určit hlavní požadavky na osoby a organizace zapojené do provozu letadel, provozu letišť a poskytování služeb ATM/ANS a hlavní požadavky na osoby, které se podílejí na výcviku a lékařských prohlídkách letových posádek a řídících letového provozu, a na výrobky, které se při těchto činnostech používají.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Je nezbytné, aby pracovníci v oboru zabezpečovacích elektronických zařízení v letovém provozu (ATSEP), měli odpovídající kvalifikaci pro výkon svých povinností. S ohledem na velkou rozmanitost prostředí, v nichž ATSEP pracují, je důležité, aby kvalifikace mohla být přizpůsobena změně pracovního prostředí. Všechny akty v přenesené pravomoci nebo prováděcí akty by proto měly výslovně uvádět právní základ stanovující podrobná harmonizovaná pravidla a pokyny pro odborné vzdělávání a hodnocení profesních kompetencí ATSEP pro různé druhy úkolů souvisejících s bezpečností. Tím by se zajistila nezbytná úroveň bezpečnosti a zohlednila by se mnohostrannost úkolů ATSEP.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Hlavní požadavky na slučitelnost výrobků letecké techniky se životním prostředím by se měly týkat hluku letadel i emisí a měly by Unii umožnit stanovovat podrobné technické normy, které jsou nezbytné k ochraně životního prostředí a lidského zdraví před škodlivými účinky provozu letecké dopravy. Tyto požadavky by měly vycházet z norem a doporučených postupů stanovených v Chicagské úmluvě.

(13)  Hlavní požadavky na slučitelnost výrobků letecké techniky se životním prostředím by se měly týkat hluku letadel i emisí a měly by Unii umožnit stanovovat podrobné technické normy, které jsou nezbytné k ochraně životního prostředí a lidského zdraví před škodlivými účinky provozu letecké dopravy. Tyto požadavky by měly vyhovovat příslušným právním předpisům Unie a mezinárodním normám a doporučeným postupům.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Unie by měla rovněž stanovit hlavní požadavky na bezpečné poskytování služeb pozemního odbavení.

(14)  Unie by měla rovněž na základě stávajících pravidel a v souladu s odvětvovými normami uznanými na mezinárodní úrovni stanovit hlavní požadavky na poskytování služeb pozemního odbavení souvisejících s bezpečností.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Letecké výrobky, letadlové části a nezastavěné vybavení, letiště a jejich vybavení, provozovatelé letadel a letišť, systémy ATM/ANS a jejich poskytovatelé, jakož i piloti, řídící letového provozu a osoby nebo organizace, které se podílejí na jejich výcviku a lékařských prohlídkách, a výrobky, které se při těchto činnostech používají, by měli získávat osvědčení nebo průkazy způsobilosti, pokud splňují příslušné hlavní požadavky, případně jiné požadavky stanovené v tomto nařízení nebo podle něj. Komise by měla mít možnost přijmout nezbytná podrobná pravidla pro vydávání těchto osvědčení, případně prohlášení, jež mají být v tomto smyslu učiněna, přičemž je třeba vzít v úvahu cíle nařízení a charakter a riziko dané činnosti.

(16)  Jakmile bude zjištěno, že splňují příslušné základní požadavky, případné jiné požadavky stanovené v tomto nařízení nebo podle něj, měli by získat osvědčení nebo průkaz způsobilosti: letecké výrobky, letadlové části a nezastavěné vybavení; letiště včetně jejich bezpečnostního zařízení, provozovatelé letadel a letišť; systémy a složky ATM/ANS, na nichž je závislá bezpečnost nebo interoperabilita; a poskytovatelé služeb ATM/ANS, jakož i piloti, řídící letového provozu a osoby, výrobky a organizace, které se podílejí na jejich výcviku a lékařských prohlídkách. Za tímto účelem by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přijímání nezbytných podrobných pravidel pro vydávání těchto osvědčení, případně prohlášení, jež mají být v tomto smyslu učiněna, přičemž je třeba vzít v úvahu cíle nařízení a charakter a riziko dané činnosti. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na schůze skupin odborníků Komise zabývajících se vypracováním aktů v přenesené pravomoci. Při přijímání těchto aktů v přenesené pravomoci by měla Komise zaujmout přiměřený přístup k různým typům letadel a činností a zároveň zajistit, aby tyto akty v přenesené pravomoci nevedly k další administrativní zátěži nebo zvýšení nákladů, a tak ke snížení konkurenceschopnosti v odvětví letectví.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Organizacím, které se podílejí na projektování a výrobě leteckých výrobků a letadlových částí, by měla být dána možnost deklarovat shodu konstrukce výrobků a částí s příslušnými odvětvovými normami, pokud to bude považováno za zajištění přijatelné úrovně bezpečnosti. Tato možnost by měla být omezena na výrobky používané pro lehká a sportovní letadla, a to při stanovení příslušných omezení a podmínek pro zajištění bezpečnosti.

(17)  Organizacím, které se podílejí na projektování a výrobě leteckých výrobků a letadlových částí, by měla být dána možnost deklarovat shodu konstrukce výrobků a částí s příslušnými odvětvovými normami, pokud to bude považováno za zajištění vysoké a jednotné úrovně bezpečnosti. Tato možnost by měla být omezena na výrobky používané pro lehká a sportovní letadla, a to při stanovení příslušných omezení a podmínek pro zajištění bezpečnosti. Komise by nicméně měla napomoci přijetí společných norem, pokud jde o letovou způsobilost, a poradenských materiálů, jak splnit cíle stanovené v čl. 1 odst. 2 písm. a) až c), g) a h) tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Jelikož jsou bezpilotní letadla provozována ve vzdušném prostoru zároveň s tradičními letadly, mělo by se toto nařízení vztahovat také na tato letadla bez ohledu na jejich provozní hmotnost. Technologie pro bezpilotní letadla nyní umožňují celou řadu použití, pro něž by měla být stanovena pravidla úměrná riziku konkrétního použití nebo typu použití.

(18)  Jelikož jsou bezpilotní letadla provozována ve vzdušném prostoru zároveň s pilotovanými letadly, mělo by se toto nařízení vztahovat také na tato letadla. Technologie pro bezpilotní letadla nyní umožňují celou řadu použití, pro něž by měla být stanovena pravidla úměrná riziku konkrétního použití nebo typu použití.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Pravidla provozu pro bezpilotní letadla by měla být jasná, vymahatelná a harmonizovaná ve všech členských státech, aby se tak zajistil bezpečný provoz bezpilotního letadla a kultura dodržování pravidel mezi provozovateli.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Pravidla pro bezpilotní letadla by měla co nejvíce přispívat k dodržování souvisejících práv zaručených právem Unie, zejména práva na respektování soukromého a rodinného života, které je stanoveno v článku 7 Listiny základních práv Evropské unie, a práva na ochranu osobních údajů, které je stanoveno v článku 8 Listiny a v článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie a upraveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů11.

(19)  Pravidla pro bezpilotní letadla by měla přispívat k dodržování souvisejících práv zaručených právem Unie, zejména práva na respektování soukromého a rodinného života, které je stanoveno v článku 7 Listiny základních práv Evropské unie, a práva na ochranu osobních údajů, které je stanoveno v článku 8 Listiny a v článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie a upraveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů11.

__________________

__________________

11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  U některých typů bezpilotních letadel není uplatňování ustanovení tohoto nařízení týkajících se certifikace, dozoru a vynucování, jakož i ustanovení týkajících se agentury, za účelem dosažení odpovídající úrovně bezpečnosti nezbytné. V těchto případech by měly být použitelné mechanismy dozoru nad trhem zakotvené v právních předpisech Unie o harmonizaci požadavků na výrobky.

(20)  U některých typů bezpilotních letadel není uplatňování ustanovení tohoto nařízení týkajících se registrace, certifikace, identifikace, dozoru a vynucování, jakož i ustanovení týkajících se agentury, za účelem dosažení odpovídající úrovně bezpečnosti nezbytné. V těchto případech by měly být použitelné mechanismy dozoru nad trhem zakotvené v právních předpisech Unie o harmonizaci požadavků na výrobky.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Z důvodů bezpečnosti a kontroly by mělo být každému vlastníkovi bezpilotního letadla vydáno číslo vlastníka, podle nějž by bylo možné tato letadla identifikovat. Toto číslo by mělo být zobrazeno na všech bezpilotních letadlech provozovaných tímto vlastníkem a mělo by být rovněž uvedeno v evropském rejstříku bezpilotních letadel vedeném agenturou. Tento rejstřík by měl být snadno dostupný a měl by být v souladu s pravidly Unie o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20b)  Letecké modely jsou bezpilotní letadla používaná primárně pro volnočasové aktivity a vztahuje se na ně toto nařízení. Letecké modelářství mělo po celá desetiletí dobré výsledky v oblasti bezpečnosti, zejména pokud modely provozovali členové sdružení nebo klubu. Tato sdružení a kluby jsou obvykle dobře strukturované a zavedly velmi dobrou kulturu bezpečnosti. Při přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů podle tohoto nařízení by se měla Komise snažit zajistit, aby letecké modelářství fungovalo stejně jako dnes v systému příslušného státu. Komise by dále měla při přijímání těchto aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů zohledňovat potřebu bezproblémového přechodu od systémů jednotlivých států k novému regulačnímu rámci a měla by přihlížet ke stávajícím osvědčeným postupům v členských státech.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Agentura a příslušné vnitrostátní úřady by měly spolupracovat s cílem lépe odhalovat nebezpečné podmínky a v případě potřeby přijímat nápravná opatření. Členské státy by zejména měly být schopny přenášet mezi sebou navzájem nebo na agenturu povinnosti podle tohoto nařízení v oblasti certifikace, dozoru a vynucování, a to zejména v případech, kdy je to nutné pro posílení bezpečnosti nebo efektivnější využití zdrojů. Je rovněž nutné v příslušných případech podpořit členské státy při provádění těchto úkolů, zejména společného a přeshraničního dozoru, vytvořením účinného rámce pro sdružování a sdílení leteckých inspektorů a dalších odborníků s potřebnými odbornými znalostmi.

(22)  Agentura a příslušné vnitrostátní úřady by měly spolupracovat s cílem lépe odhalovat nebezpečné podmínky a v případě potřeby přijímat nápravná opatření. Členské státy by zejména měly být schopny přenášet mezi sebou navzájem nebo na agenturu povinnosti podle tohoto nařízení v oblasti certifikace, dozoru a vynucování, a to zejména v případech, kdy je to nutné pro posílení bezpečnosti, zlepšení interoperability nebo efektivnější využití zdrojů. S ohledem na sledování stejných cílů by však organizace, na něž se vztahuje toto nařízení, měly mít možnost požádat agenturu, aby převzala odpovědnost za certifikaci, dozor a vynucování v souvislosti s jejich činností. Je rovněž nutné v příslušných případech podpořit členské státy při provádění těchto úkolů, zejména společného a přeshraničního dozoru, vytvořením účinného rámce pro sdružování a sdílení leteckých inspektorů a dalších odborníků s potřebnými odbornými znalostmi. Toto sdružování by však již v žádném případě nemělo vést k další zátěži a dalším nákladům pro odvětví letectví.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Podle institucionálního systému Unie jsou za provádění práva Unie v první řadě odpovědné členské státy. Úkoly v oblasti certifikace, dozoru a vynucování požadované podle tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, které byly na jeho základě přijaty, by proto měly být v zásadě vykonávány na vnitrostátní úrovni jedním či několika příslušnými úřady členských států. V některých jasně stanovených případech by však agentura měla být rovněž oprávněna provádět tyto úkoly podle tohoto nařízení. V těchto případech by mělo být agentuře dovoleno přijímat potřebná opatření týkající se provozu letadel, kvalifikace posádky nebo použití letadel třetích zemí, pokud jsou to nejlepší prostředky k dosažení jednotnosti a usnadnění fungování vnitřního trhu.

(33)  Podle institucionálního systému Unie jsou za provádění práva Unie v první řadě odpovědné členské státy. Úkoly v oblasti certifikace, dozoru a vynucování požadované podle tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, které byly na jeho základě přijaty, by proto měly být v zásadě vykonávány na vnitrostátní úrovni příslušným orgánem členských států. V některých přesně definovaných případech by mělo být agentuře dovoleno přijímat potřebná opatření týkající se provozu letadel, kvalifikace posádky nebo použití letadel třetích zemí, pokud jsou to nejlepší prostředky k dosažení jednotnosti a usnadnění fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Agentura by měla poskytovat Komisi technickou pomoc při přípravě nezbytných právních předpisů a podle potřeby pomáhat členským státům a průmyslu při jejich provádění. Měla by být schopna vydávat certifikační specifikace a poradenské materiály a podle potřeby činit odborná zjištění a vydávat osvědčení či registrovat prohlášení.

(34)  Agentura by měla poskytovat Komisi technickou pomoc při přípravě nezbytných právních předpisů a pomáhat členským státům a průmyslu včetně malých a středních podniků při jejich provádění. Měla by být schopna vydávat certifikační specifikace a poradenské materiály a podle potřeby činit odborná zjištění a vydávat osvědčení či registrovat prohlášení.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Při provádění evropského systému uspořádání letového provozu budou hrát hlavní roli globální družicové navigační systémy, a zejména unijní program Galileo. V této souvislosti by agentura měla mít pravomoc zpracovávat nezbytné technické specifikace a vydávat osvědčení organizacím poskytujícím služby ATM/ANS, aby byla zajištěna vysoká a jednotná úroveň bezpečnosti, interoperability a provozní efektivity.

(35)  Při provádění evropského systému uspořádání letového provozu budou hrát hlavní roli globální družicové navigační systémy, a zejména unijní program Galileo. V této souvislosti by agentura měla mít pravomoc zpracovávat nezbytné technické specifikace a vydávat osvědčení systémům a organizacím ATM/ANS poskytujícím služby ATM/ANS v celoevropském měřítku, aby byla zajištěna vysoká a jednotná úroveň bezpečnosti, interoperability a provozní efektivity.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/200514 ukládá agentuře povinnost sdělovat veškeré informace, které by mohly být podstatné pro aktualizaci seznamu leteckých dopravců, kteří z bezpečnostních důvodů podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii. Agentura by rovněž měla být Komisi při provádění nařízení (ES) č. 2111/2005 nápomocna prováděním nezbytných hodnocení provozovatelů ze třetích zemí a úřadů odpovědných za dozor nad nimi a předkládáním příslušných doporučení Komisi.

(36)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/200514 ukládá agentuře povinnost sdělovat veškeré informace, které by mohly být podstatné pro aktualizaci seznamu leteckých dopravců, kteří z bezpečnostních důvodů podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii. Agentura by rovněž měla být Komisi při provádění nařízení (ES) č. 2111/2005 nápomocna prováděním veškerých nezbytných bezpečnostních hodnocení provozovatelů ze třetích zemí a úřadů odpovědných za dozor nad nimi a předkládáním příslušných doporučení Komisi.

__________________

__________________

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství a o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15).

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství a o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15).

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(39a)  Agentura by se měla zaměřit na začlenění výzkumu a inovací týkajících se bezpečného provozování bezpilotních letadel šetrných k životnímu prostředí do výše uvedených programů.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Na požádání by měla agentura pomáhat členským státům a Komisi na poli mezinárodních vztahů se záležitostmi, jichž se týká toto nařízení, zejména v oblasti harmonizace pravidel a vzájemného uznávání osvědčení. Na základě předchozího schválení Komisí by měla mít možnost navazovat prostřednictvím pracovních ujednání vhodné vztahy s úřady třetích zemí a mezinárodními organizacemi kompetentními v záležitostech, které jsou předmětem tohoto nařízení. S cílem podporovat bezpečnost na celosvětové úrovni a s ohledem na vysoké standardy uplatňované v rámci Unie by agentura měla mít možnost zapojovat se v rámci své kompetence do ad hoc projektů technické spolupráce, výzkumu a technické pomoci s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Agentura by též měla být Komisi nápomocna při uplatňování právních předpisů Unie v jiných technických oblastech regulace civilního letectví, jako je ochrana letectví před protiprávními činy nebo jednotné evropské nebe tam, kde k tomu agentura disponuje příslušnými odbornými znalostmi.

(41)  Na požádání by měla agentura pomáhat členským státům a Komisi na poli mezinárodních vztahů se záležitostmi, jichž se týká toto nařízení, zejména v oblasti harmonizace pravidel a vzájemného uznávání osvědčení. Na základě předchozího informování Komise by měla mít možnost navazovat prostřednictvím pracovních ujednání vhodné vztahy s úřady třetích zemí a mezinárodními organizacemi kompetentními v záležitostech, které jsou předmětem tohoto nařízení. Agentura by v úzké spolupráci s Komisí měla významně přispívat k šíření norem Unie v oblasti letectví a k podpoře pohybu výrobků, odborníků a služeb letecké techniky po celém světě s cílem usnadnit přístup na nové rostoucí trhy. Měla by toho dosáhnout zejména prostřednictvím partnerství s příslušnými leteckými orgány třetích zemí a otevíráním místních úřadoven na území třetích zemí. S cílem podporovat bezpečnost na celosvětové úrovni a s ohledem na vysoké standardy uplatňované v rámci Unie by agentura měla také mít možnost zapojovat se v rámci své kompetence do projektů technické spolupráce, výzkumu a technické pomoci s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Agentura by též měla být Komisi nápomocna při uplatňování právních předpisů Unie v jiných technických oblastech regulace civilního letectví, jako je ochrana letectví před protiprávními činy nebo jednotné evropské nebe tam, kde k tomu agentura disponuje příslušnými odbornými znalostmi.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Je nutné zajistit, aby osoby dotčené rozhodnutím agentury mohly využít nezbytné opravné prostředky způsobem odpovídajícím zvláštní povaze oblasti letectví. Proto by měl být stanoven vhodný mechanismus odvolání, aby rozhodnutí agentury mohla být předložena specializovanému odvolacímu senátu, jehož rozhodnutí by mohla být následně předmětem řízení před Soudním dvorem Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie.

(48)  Je nutné zajistit, aby osoby dotčené rozhodnutím agentury mohly využít nezbytné opravné prostředky způsobem odpovídajícím zvláštní povaze oblasti letectví. Proto by měl být stanoven vhodný mechanismus odvolání, aby rozhodnutí agentury mohla být předložena odvolacímu senátu, jehož rozhodnutí by mohla být následně předmětem řízení před Soudním dvorem Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50)  Pokud agentura vypracuje návrh pravidel obecné povahy, která mají být prováděna vnitrostátními úřady, měly by členské státy být konzultovány. Kromě toho v případech, kde pravidla mohou mít významný sociální dopad, je třeba, aby agentura při přípravě odpovídajících návrhů pravidel náležitě konzultovala s účastníky včetně sociálních partnerů Unie.

(50)  Pokud agentura vypracuje návrh pravidel obecné povahy, která mají být prováděna vnitrostátními úřady, měly by členské státy být konzultovány. Kromě toho v případech, kde pravidla mohou mít významný dopad z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti nebo sociální dopad, případně obojí, budou tato pravidla řádně konzultována s účastníky včetně sociálních partnerů Unie. Pokud agentura připravuje odpovídající návrhy pravidel, je třeba náležitě řešit tyto dopady v rámci posouzení dopadů regulace.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 54 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(54a)  Je nezbytné, aby informace důležité z hlediska bezpečnosti byly dostupné včas, dokonce i v reálném čase, aby bylo možné je analyzovat a šířit bez zbytečného prodlení. Za tímto účelem by agentura měla na úrovni Unie koordinovat shromažďování, výměnu a analýzu informací týkajících se záležitostí, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně zabezpečených údajů o letu a hlasových záznamů z pilotní kabiny stahovaných do pozemní databáze v reálném čase. Za tímto účelem může agentura uzavírat správní dohody o shromažďování, výměně a analýze informací s právnickými a fyzickými osobami spadajícími do působnosti tohoto nařízení nebo sdruženími těchto osob. Tyto dohody by měly v co největší míře upřednostňovat používání stávajících kanálů, bránit ukládání dodatečné zátěže těmto právnickým a fyzickým osobám.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 56 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(56a)  S cílem snížit celkové náklady činností ATM/ANS v oblasti dozoru bude rovněž nezbytné přizpůsobit stávající systém poplatků za traťové navigační služby tak, aby náležitě pokrývaly pravomoci agentury v oblasti dozoru nad ATM/ANS. To zajistí, že agentura bude mít zdroje, které potřebuje k provádění úkolů dohledu nad bezpečností, jež jí byly přiděleny v souladu s celkovým systémovým přístupem Unie v oblasti letecké bezpečnosti. Rovněž to přispěje k transparentnějšímu, nákladově efektivnějšímu a účinnějšímu poskytování letových navigačních služeb uživatelům vzdušného prostoru, kteří systém financují, a podnítí to poskytování integrovaných služeb. Tato změna dále zajistí přiměřené rozdělení úkolů mezi agenturu a organizaci Eurocontrol.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(59)  Za účelem zohlednění technických, vědeckých, provozních nebo bezpečnostních potřeb změnou nebo doplněním ustanovení o letové způsobilosti, ochraně životního prostředí, letových posádkách, leteckém provozu, letištích, ATM/ANS, řídících letového provozu, provozovatelů ze třetích zemí, bezpilotních letadlech, dozoru a vynucování, ustanovení o pružnosti, o pokutách a penále a o poplatcích a platbách, jakož i požadavků stanovených v přílohách k tomuto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včasvhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(59)  Za účelem zohlednění technických, vědeckých, provozních nebo bezpečnostních potřeb změnou nebo doplněním ustanovení o letové způsobilosti, ochraně životního prostředí, letových posádkách, leteckém provozu, letištích, ATM/ANS, řídících letového provozu, provozovatelů ze třetích zemí, bezpilotních letadlech, dozoru a vynucování, ustanovení o pružnosti, o pokutách a penále a o poplatcích a platbách, jakož i požadavků stanovených v přílohách k tomuto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na schůze skupin odborníků Komise zabývajících se vypracováním aktů v přenesené pravomoci. Komise rovněž zajistí přiměřený přístup k různým druhům letadel a typům použití přizpůsobený jejich potřebám.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 59 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(59a)  Jednotliví uživatelé vzdušného prostoru by měli mít nárok na spravedlivý přístup k vzdušnému prostoru. V zájmu bezpečnosti letecké navigace a s cílem usnadnit uplatňování práva na přístup k vzdušnému prostoru by měl každý členský stát zajistit kontinuitu poskytování systému ATM/ANS ve vzdušném prostoru, za nějž odpovídá, a zároveň zachovat vysokou a jednotnou úroveň bezpečnosti, a minimalizovat přerušení služeb nezapojeným třetím stranám, a to i v případě nepředvídaných okolností. To by mělo zahrnovat definici minimální úrovně služeb, na kterou se provozovatelé letadel mohou spolehnout.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 61 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(61a)  Změny vyvolané tímto nařízením mají dopad na uplatňování jiných právních aktů Unie a vyžadují mimo jiné zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/20041a.

 

________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě)) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26).

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(63)  Nařízení (ES) č. 1008/2008 by mělo být pozměněno, aby zohledňovalo možnost zavedenou tímto nařízením, že se agentura může stát příslušným úřadem pro vydávání osvědčení leteckého provozovatele a dozor nad osvědčeními. Kromě toho vzhledem k rostoucímu významu leteckých dopravců s provozními základnami ve více členských státech, což má za následek skutečnost, že příslušný úřad pro provozní licence a příslušný úřad pro osvědčení provozovatele letecké dopravy již nemusí být stejný, je třeba posílit efektivní dozor nad těmito leteckými dopravci. Proto by mělo být nařízení (ES) č. 1008/2008 pozměněno, aby byla zajištěna těsná spolupráce mezi úřady odpovědnými za dozor v oblasti osvědčení leteckého provozovatele a provozní licence.

(63)  Nařízení (ES) č. 1008/2008 by mělo být pozměněno, aby zohledňovalo možnost zavedenou tímto nařízením, že se agentura může stát příslušným úřadem pro vydávání osvědčení leteckého provozovatele a dozor nad osvědčeními. Kromě toho je třeba posílit efektivní dozor nad těmito leteckými dopravci. Proto by mělo být nařízení (ES) č. 1008/2008 pozměněno, aby byla zajištěna těsná spolupráce mezi úřady odpovědnými za dozor v oblasti osvědčení leteckého provozovatele a provozní licence.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hlavním cílem tohoto nařízení je dosažení a udržení vysoké a jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví v Unii za současného zajištění vysoké a jednotné úrovně ochrany životního prostředí.

1.  Hlavním cílem tohoto nařízení je dosažení, udržení a prosazování vysoké a jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví v Unii.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  přispívat k vysoké a jednotné úrovni ochrany životního prostředí;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  usnadňovat v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení, pohyb zboží, služeb a pracovníků v oblasti letectví po celém světě navázáním vhodné spolupráce se třetími zeměmi a jejich leteckými úřady.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podporovat efektivnost nákladů procesů regulace a certifikace, jakož i optimální využití zdrojů na vnitrostátní úrovni a úrovni Unie;

c)  podporovat efektivnost nákladů, mimo jiné zabráněním zdvojování, a prosazovat účelnost procesů regulace, certifikace a dohledu, jakož i optimální využití zdrojů na vnitrostátní úrovni a úrovni Unie;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  podporovat na celosvětové úrovni postoje Unie ve vztahu k normám a pravidlům bezpečnosti civilního letectví navázáním vhodné spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi;

f)  podporovat na celosvětové úrovni postoje Unie ve vztahu k normám a pravidlům bezpečnosti civilního letectví navázáním vhodné spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi s cílem prosazovat bezpečnost, rovné podmínky a vzájemné uznávání osvědčení týkajících se zboží, služeb a pracovníků v oblasti letectví;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  podporovat výzkum a inovace, mimo jiné včetně výzkumu a inovací v procesech regulace a certifikace;

g)  podporovat výzkum a inovace, mimo jiné včetně výzkumu a inovací v procesech regulace, certifikace a dozoru;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  v oblastech, jichž se toto nařízení týká, podporovat technickou a provozní interoperabilitu.

h)  v oblastech, jichž se toto nařízení týká, podporovat administrativní, technickou a provozní interoperabilitu.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  podporovat důvěru cestujících v bezpečnost, bezpečnostní ochranu a efektivnost civilního letectví.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zajištění toho, aby prohlášení a osvědčení vydaná v souladu s tímto nařízením a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty s ním souvisejícími byly bez jakýchkoli dalších požadavků platné v celé Unii;

b)  zajištění toho, aby prohlášení, licence a osvědčení vydané v souladu s tímto nařízením a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na základě tohoto nařízení byly bez jakýchkoli dalších požadavků platné, uznané a uplatňované v celé Unii;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  zřízení nezávislé Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví („agentura“);

d)  zřízení nezávislé Agentury Evropské unie pro letectví („agentura“);

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  uskutečňování iniciativ zaměřených na zvyšování informovanosti a na propagaci, včetně výcviku, komunikace a šíření příslušných informací týkajících se bezpečnosti.

g)  uskutečňování iniciativ zaměřených na zvyšování informovanosti a na propagaci, včetně výcviku, komunikace a šíření příslušných informací týkajících se bezpečnosti a v případě, že existuje vzájemná závislost s ochranou letectví, šíření příslušných informací týkajících se této ochrany.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  projektování a výrobu letadel fyzickou nebo právnickou osobou působící pod dozorem agentury nebo členského státu;

a)  projektování a výrobu letadel, výrobků a částí:

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

i)  fyzickou nebo právnickou osobou působící pod dozorem agentury nebo členského státu;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ii)  fyzickou nebo právnickou osobou ze třetí země, pokud mají být letadla zapsána nebo provozována na území, na něž se vztahují Smlouvy;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  projektování, výrobu, údržbu a provoz letadel, jakož i souvisejících výrobků, letadlových částí a jiného než zastavěného vybavení, pokud je letadlo:

b)  údržbu a provoz letadel, jakož i souvisejících výrobků, letadlových částí a jiného než zastavěného vybavení, pokud je letadlo:

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  zapsáno v leteckém rejstříku členského státu, pokud členský stát nepřenesl své povinnosti podle Chicagské úmluvy na třetí zemi a letadla nejsou provozována provozovatelem ze třetí země;

i)  zapsáno nebo má být zapsáno v leteckém rejstříku členského státu, pokud členský stát nepřenesl své povinnosti podle Chicagské úmluvy na třetí zemi a letadla nejsou provozována provozovatelem ze třetí země;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  v leteckém rejstříku třetí země a provozováno provozovatelem usazeným nebo s bydlištěm či sídlem na území, na něž se vztahují Smlouvy;

ii)  zapsáno v leteckém rejstříku třetí země a provozováno nebo určeno k provozování provozovatelem usazeným nebo s bydlištěm či sídlem na území, na něž se vztahují Smlouvy;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  provoz letadel směrem do vzdušného prostoru jednotného evropského nebe, v tomto prostoru nebo směrem z něj uskutečňovaný provozovatelem ze třetí země;

c)  provoz letadel směrem do vzdušného prostoru, na který se vztahují Smlouvy, v tomto prostoru nebo směrem z něj uskutečňovaný provozovatelem ze třetí země;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  projektování, výrobu, údržbu a provoz vybavení letišť používaného nebo zamýšleného pro použití na letištích uvedených v písmenu e) a poskytování služeb pozemního odbavení a služeb uspořádání provozu na odbavovací ploše na těchto letištích;

d)  projektování, výrobu, údržbu a provoz vybavení letiště, které má pro bezpečnost rozhodující význam, používaného nebo zamýšleného pro použití na letištích uvedených v písmenu e) a poskytování služeb pozemního odbavení a služeb uspořádání provozu na odbavovací ploše na těchto letištích;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  projektování, údržbu a provoz letišť, která se nacházejí na území, na něž se vztahují Smlouvy, a která:

e)  projektování, údržbu a provoz letišť, včetně jejich bezpečnostního zařízení, která se nacházejí na území, na něž se vztahují Smlouvy, a která:

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  jsou veřejná,

i)  (Netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  slouží provozu zajišťovanému s využitím postupů přiblížení nebo odletů podle přístrojů a

vypouští se

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. e – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  mají dráhu se zpevněným povrchem o délce 800 metrů nebo více nebo jsou určena výlučně pro vrtulníky;

iv)  mají přístrojovou dráhu se zpevněným povrchem o délce 800 metrů nebo více

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  poskytování služeb uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb (ATM/ANS) ve vzdušném prostoru jednotného evropského nebe a projektování, výrobu, údržbu a provoz systémů a složek používaných při poskytování těchto služeb ATM/ANS;

g)  poskytování služeb uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb (ATM/ANS) ve vzdušném prostoru jednotného evropského nebe a projektování, výrobu, údržbu a provoz systémů a složek, na nichž je závislá bezpečnost nebo interoperabilita, používaných při poskytování těchto služeb ATM/ANS;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  projektování, výrobu, provoz a údržbu bezpilotních letadel, jejich motorů, vrtulí, částí a jiného než zastavěného vybavení, jakož i na vybavení pro řízení bezpilotních letadel na dálku, pokud jsou tato letadla provozována ve vzdušném prostoru jednotného evropského nebe provozovatelem s bydlištěm či sídlem na území, na něž se vztahují Smlouvy.

h)  provoz a údržbu bezpilotních letadel, jejich motorů, vrtulí, částí a jiného než zastavěného vybavení, jakož i na vybavení pro řízení bezpilotních letadel na dálku, pokud jsou tato letadla provozována ve vzdušném prostoru jednotného evropského nebe.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  státní letadla a výrobky, části a jiné než zastavěné vybavení a na personál a organizace zapojené do činností a služeb prováděných státními letadly;

a)  letadla a jejich motory, vrtule, části a jiné než zastavěné vybavení při provádění vojenské, celní, policejní, pátrací a záchranné, hasičské akce, akce pobřežní stráže nebo podobné činnosti či služby pod kontrolou a na odpovědnost členského státu, uskutečňované ve veřejném zájmu subjektem, jemuž byly uděleny pravomoci orgánu veřejné moci, a na personál a organizace zapojené do činností a služeb prováděných těmito letadly;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  služby ATM/ANS včetně systémů a složek, personálu a organizací, které jsou poskytovány či zpřístupňovány vojenskými silami;

c)  služby ATM/ANS (včetně systémů a složek, na nichž je závislá bezpečnost nebo interoperabilita, personálu a organizací), které jsou poskytovány či zpřístupňovány vojenskými silami;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  projektování, výrobu, provoz a údržbu letadel, jejichž provoz znamená nízké riziko pro bezpečnost letectví, jak je uvedeno v příloze I, a na personál a organizace do těchto činností zapojené.

d)  projektování, výrobu, provoz a údržbu letadel uvedených v příloze I, jejichž provoz znamená nízké riziko pro bezpečnost letectví, a na personál a organizace do těchto činností zapojené;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud jde o písmeno d), členské státy uznají bez dalších požadavků nebo hodnocení vnitrostátní osvědčení vydaná těmto letadlům a jejich pilotům v případě letadel a jejich pilotů zapojených do provádění přeshraniční údržby, oprav, testů či úprav nebo v souvislosti s jejich účastí na leteckých sportovních aktivitách nebo leteckých přehlídkách, a to na maximální dobu 60 dnů v jednom kalendářním roce.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 3 – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  hmotnostních a rychlostních limitů a limitů objemu horkého vzduchu uvedených v písmenech e), f), g), h), i), a j) uvedené přílohy.

ii)  hmotnostních a rychlostních limitů a limitů objemu horkého vzduchu uvedených v písmenech e), f), g), h), i), a j) uvedené přílohy; a

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – písm. d – pododstavec 3 – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iia)  kritérií stanovených v písmenech b) a c) této přílohy.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Organizace odpovědná za projektování typu letadla může požádat Komisi, aby rozhodla, že se ustanovení oddílu I kapitoly III použijí na projektování, výrobu a údržbu uvedeného typu letadel a personál a organizace zapojené do těchto činností, jestliže:

4.  Organizace odpovědná za projektování typu letadla může požádat agenturu, aby rozhodla, že se ustanovení oddílu I kapitoly III použijí na projektování, výrobu a údržbu uvedeného typu letadel a personál a organizace zapojené do těchto činností, jestliže:

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)   projektování tohoto typu letadla nebylo schváleno v souladu s vnitrostátními právními předpisy členského státu.

c)   předběžné schválení projektu tohoto typu letadla nebylo získáno v souladu s vnitrostátními právními předpisy členského státu.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise na základě této žádosti rozhodne po konzultaci s agenturou a členským státem, ve kterém má dotyčná organizace své hlavní místo podnikání, zda byla splněna kritéria prvního pododstavce. Toto rozhodnutí se přijme formou prováděcího aktu, který se přijme v souladu s poradním postupem podle čl. 116 odst. 2 a zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie. Agentura toto rozhodnutí zahrne také do databáze uvedené v článku 63.

Agentura na základě této žádosti rozhodne po konzultaci s členským státem, ve kterém má dotyčná organizace své hlavní místo podnikání, zda byla splněna kritéria prvního pododstavce. Agentura toto rozhodnutí zahrne do databáze uvedené v článku 63.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Od data stanoveného v uvedeném prováděcím rozhodnutí Komise se projektování, výroba a údržba letadel daného typu a personál a organizace zapojené do těchto činností regulují výlučně podle ustanovení oddílu I kapitoly III a podle aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na základě těchto ustanovení. V takovém případě se ustanovení kapitoly IV a kapitoly V o uplatňování ustanovení oddílu I kapitoly III vztahují také na daný typ letadla.

Od data stanoveného v uvedeném rozhodnutí se projektování, výroba a údržba letadel daného typu a personál a organizace zapojené do těchto činností regulují výlučně podle oddílu I kapitoly III a podle aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jejich základě. V takovém případě se ustanovení kapitoly IV a kapitoly V o uplatňování ustanovení oddílu I kapitoly III vztahují také na daný typ letadla.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Aniž je dotčen článek 8 nařízení (EU) č. XXX/XXXX o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění), zajistí členské státy, aby vojenská zařízení podle odst. 3 písm. b) tohoto článku umožňující všeobecný letový provoz a služby ATM/ANS podle odst. 3 písm. c) tohoto článku poskytované všeobecnému letovému provozu vojenskými silami zaručovaly míru bezpečnosti odpovídající uplatňování hlavních požadavků stanovených v přílohách VII a VIII tohoto nařízení.

5.  Aniž je dotčen článek 8 nařízení (EU) č. XXX/XXXX o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění), zajistí členské státy, aby vojenská zařízení podle odst. 3 písm. b) tohoto článku umožňující všeobecný letový provoz a služby ATM/ANS podle odst. 3 písm. c) tohoto článku poskytované všeobecnému letovému provozu vojenskými silami zaručovaly míru bezpečnosti a interoperabilitu s civilními systémy odpovídající uplatňování hlavních požadavků stanovených v přílohách VII a VIII tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 6 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V takovém případě daný členský stát svůj úmysl oznámí Komisi a agentuře. Toto oznámení musí obsahovat všechny příslušné informace, a zejména:

V takovém případě daný členský stát svůj úmysl oznámí agentuře. Toto oznámení musí obsahovat všechny příslušné informace, a zejména:

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 6 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise po konzultaci s agenturou rozhodne, zda s ohledem na charakteristiky dotyčných činností, personálu a organizací a na účel a obsah příslušných ustanovení oddílu či oddílů jí oznámených, lze tato ustanovení účinně použít a případně za jakých podmínek. Toto rozhodnutí přijaté formou prováděcího aktu se přijme v souladu s poradním postupem podle čl. 116 odst. 2 a zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie. Agentura toto rozhodnutí zahrne do databáze uvedené v článku 63.

Agentura rozhodne, zda s ohledem na charakteristiky dotyčných činností, personálu a organizací a na účel a obsah příslušných ustanovení oddílu či oddílů jí oznámených, lze tato ustanovení účinně použít a případně za jakých podmínek. Agentura toto rozhodnutí zahrne do databáze uvedené v článku 63.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 6 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Daný členský stát uplatňuje ustanovení oddílu či oddílů oznámených Komisi až poté, co obdrží kladné rozhodnutí Komise, případně poté, co zajistí, aby byly splněny podmínky spojené s uvedeným rozhodnutím. V tom případě jsou od data stanoveného v rozhodnutí členského státu dotyčné činnosti, personál a organizace regulovány výlučně podle těchto ustanovení a podle ustanovení aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů k němu přijatých. V takovém případě se uplatňují také ustanovení kapitol IV a V o uplatňování ustanovení oddílu či oddílů oznámených v souvislosti s dotyčnými činnostmi, personálem a organizacemi.

Daný členský stát uplatňuje ustanovení oddílu či oddílů oznámených agentuře až poté, co obdrží kladné rozhodnutí agentury, případně poté, co zajistí, aby byly splněny podmínky spojené s uvedeným rozhodnutím. V tom případě jsou od data stanoveného v rozhodnutí členského státu dotyčné činnosti, personál a organizace regulovány výlučně podle těchto ustanovení a podle aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů k němu přijatých. V takovém případě se uplatňují také ustanovení kapitol IV a V o uplatňování ustanovení oddílu či oddílů oznámených v souvislosti s dotyčnými činnostmi, personálem a organizacemi.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 6 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise, agentura a příslušné úřady dotyčného členského státu pro účely uplatňování tohoto odstavce vzájemně spolupracují.

Agentura a příslušné úřady dotyčného členského státu pro účely uplatňování tohoto odstavce vzájemně spolupracují.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 6 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy se mohou rozhodnout svá rozhodnutí přijatá podle tohoto odstavce zrušit. V tom případě daný členský stát svůj úmysl oznámí Komisi a agentuře. Oznámení se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a agentura je zahrne do databáze uvedené v článku 63. Dotyčný členský stát stanoví vhodné přechodné období.

Členské státy se mohou rozhodnout svá rozhodnutí přijatá podle tohoto odstavce zrušit. V tom případě daný členský stát svůj úmysl oznámí agentuře. Agentura toto rozhodnutí zahrne do databáze uvedené v článku 63. Dotyčný členský stát stanoví vhodné přechodné období.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V tomto případě daný členský stát svůj úmysl přijmout takové rozhodnutí oznámí formou odůvodněného stanoviska Komisi a agentuře. Uvedené oznámení musí obsahovat všechny příslušné informace o zamýšleném rozhodnutí.

V tomto případě daný členský stát svůj úmysl přijmout takové rozhodnutí oznámí formou odůvodněného stanoviska agentuře. Uvedené oznámení musí obsahovat všechny příslušné informace o zamýšleném rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise po konzultaci s agenturou rozhodne, zda jsou splněny podmínky prvního pododstavce. Toto rozhodnutí přijaté formou prováděcího aktu se přijme v souladu s poradním postupem podle čl. 116 odst. 2 a zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie. Agentura toto rozhodnutí zahrne do databáze uvedené v článku 63.

Agentura rozhodne, zda jsou splněny podmínky prvního pododstavce. Agentura toto rozhodnutí zahrne do databáze uvedené v článku 63.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dotyčný členský stát přijme zamýšlené rozhodnutí až po kladném rozhodnutí Komise. V takovém případě nejsou od data stanoveného v rozhodnutí členského státu projektování, údržba a provoz dotyčného letiště a jeho vybavení regulovány podle ustanovení tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů k němu přijatých.

Dotyčný členský stát přijme zamýšlené rozhodnutí až po kladném rozhodnutí agentury. V takovém případě nejsou od data stanoveného v rozhodnutí členského státu projektování, údržba a provoz dotyčného letiště a jeho vybavení regulovány podle ustanovení tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů k němu přijatých.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy každoročně přezkoumají údaje o provozu na letištích, která byla vyňata podle tohoto odstavce. Pokud se při tomto přezkumu prokáže, že jedno z těchto letišť po dobu tří po sobě jdoucích let odbavilo více než 10 000 cestujících ročně a uskutečnilo se na něm více než 850 pohybů souvisejících s přepravou nákladu ročně, dotyčný členský stát výjimku pro toto letiště zruší. V tom případě příslušným způsobem informuje Komisi a agenturu. Oznámení o zrušení výjimky se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a agentura je zahrne do databáze uvedené v článku 63.

Členské státy každoročně přezkoumají údaje o provozu na letištích, která byla vyňata podle tohoto odstavce. Pokud se při tomto přezkumu prokáže, že jedno z těchto letišť po dobu tří po sobě jdoucích let odbavilo více než 10 000 cestujících ročně a uskutečnilo se na něm více než 850 pohybů souvisejících s přepravou nákladu ročně, dotyčný členský stát výjimku pro toto letiště zruší. V tom případě příslušným způsobem informuje agenturu. Oznámení o zrušení výjimky se zveřejní v databázi uvedené v článku 63.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „dozorem“ průběžné ověřování příslušným úřadem nebo v jeho zastoupení, že jsou i nadále plněny požadavky, na jejichž základě bylo vydáno osvědčení, nebo požadavky, podle nichž bylo vydáno prohlášení;

1)  „dozorem“ průběžné ověřování příslušným úřadem nebo v jeho zastoupení, že jsou i nadále plněny požadavky tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, včetně požadavků, na jejichž základě bylo vydáno osvědčení, nebo požadavky, podle nichž bylo vydáno prohlášení;

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a)  „systémy a složkami ATM/ANS, na nichž je závislá bezpečnost a interoperabilita“ veškeré systémy a složky ATM/ANS, které jsou nezbytné pro bezpečné zajištění letového provozu a letových navigačních služeb;

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6)  „certifikací“ jakákoli forma uznání v souladu s tímto nařízením na základě příslušného posouzení, že organizace nebo osoba, výrobek, letadlová část, jiné než zastavěné vybavení, letiště, vybavení letiště, systém ATM/ANS, složka ATM/ANS nebo zařízení pro výcvik pomocí letové simulace splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých podle něj, formou vydání osvědčení o tomto splnění;

6)  „certifikací“ jakákoli forma uznání v souladu s tímto nařízením a na základě příslušného posouzení souladu s příslušnými požadavky tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých podle něj, formou vydání osvědčení o tomto splnění;

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7)  „prohlášením“ jakékoli písemné prohlášení učiněné v souladu s tímto nařízením ve výlučné odpovědnosti právnické či fyzické osoby podléhající tomuto nařízení, které potvrzuje, že jsou splněny příslušné požadavky tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů k němu, týkající se organizace nebo osoby, výrobku, letadlové části, jiného než zastavěného vybavení, vybavení letiště, systému ATM/ANS nebo složky ATM/ANS;

7)  „prohlášením“ jakékoli písemné prohlášení učiněné v souladu s tímto nařízením ve výlučné odpovědnosti právnické či fyzické osoby podléhající tomuto nařízení, které potvrzuje, že jsou splněny příslušné požadavky tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů k němu;

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13)  „vybavením letiště“ jakékoli vybavení, aparatura, příslušenství, software nebo doplněk, které jsou používány nebo určeny k tomu, aby napomáhaly provozu letadel na letišti;

13)  „vybavením letiště souvisejícím s bezpečností“ jakékoli vybavení, aparatura, příslušenství, software nebo doplněk, které jsou používány nebo určeny k tomu, aby napomáhaly provozu letadel na letišti;

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

13a.  „vybavením letiště kriticky souvisejícím s bezpečností“ jakékoli vybavení, aparatura, příslušenství, software nebo doplněk, jejichž selhání nebo závada by mohly ohrozit bezpečnost provozu letadla na letišti;

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

22)  „pozemním odbavením“ veškeré služby poskytované na letištích, které sestávají z činností souvisejících s bezpečností v oblastech pozemní správy a dozoru, odbavování cestujících, odbavování zavazadel, manipulace s nákladem a poštou, manipulace na odbavovací ploše, obsluhy letadel, manipulace s pohonnými hmotami a oleji, údržby letadel, správy letového provozu a posádek, povrchové dopravy a cateringu;

22)  „pozemním odbavením“ veškeré služby související s bezpečností poskytované na letištích v oblastech pozemní správy a dozoru, odbavování cestujících, odbavování zavazadel, manipulace s nákladem a poštou, manipulace na odbavovací ploše, obsluhy letadel, manipulace s pohonnými hmotami a oleji, údržby letadel, správy letového provozu a posádek, povrchové dopravy a cateringu;

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

23)  „obchodní leteckou dopravou“ provoz letadel pro přepravu cestujících, nákladu nebo pošty mezi dvěma různými letišti za úplatu nebo jiné hodnotné protiplnění;

23)  „obchodní leteckou dopravou“ provoz letadel otevřený veřejnosti, při kterém je za přepravu cestujících, nákladu nebo pošty poskytnuta nebo přislíbena úplata nebo jiné hodnotné protiplnění;

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

28)  „jiným než zastavěným vybavením“ veškeré vybavení na palubě letadla, avšak nezastavěné do letadla, které může mít vliv na bezpečnost;

28)  „jiným než zastavěným vybavením“ veškeré přístroje, vybavení, mechanismy, aparatury, příslušenství, software nebo doplněk využívané na palubě letadla provozovatelem, jež netvoří součást letadla a jsou používány nebo určeny k použití v provozu nebo řízení letadla, podporují schopnost přežití osob na palubě nebo mohou mít vliv na bezpečný provoz letadla;

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

29a)  „dálkovým pilotem“ osoba provozující bezpilotní letadlo nebo dohlížející na provoz automatického bezpilotního letadla;

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

32)  „státním letadlem“ letadlo provádějící vojenské, celní, policejní, pátrací a záchranné, a hasičské akce, dále akce pobřežní stráže nebo podobné činnosti či služby pod kontrolou a v odpovědnosti členského státu, uskutečňované ve veřejném zájmu subjektem, jemuž byly uděleny pravomoci orgánu veřejné moci;

32)  „státním letadlem“ letadlo provádějící vojenské, celní, policejní, pátrací a záchranné, a hasičské akce, dále akce pobřežní stráže nebo podobné činnosti či služby pod kontrolou a v odpovědnosti členského státu, uskutečňované ve veřejném zájmu subjektem nebo jménem subjektu, jemuž byly uděleny pravomoci orgánu veřejné moci;

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

34)  „příslušným vnitrostátním úřadem“ jeden či více subjektů pověřených členským státem a majících potřebné pravomoci a stanovené povinnosti vykonávat úkoly v oblasti certifikace, dozoru a vynucování v souladu s tímto nařízením a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty k němu.

34)  „příslušným vnitrostátním úřadem“ subjekt pověřený členským státem a akreditovaný agenturou mající potřebné pravomoci a stanovené povinnosti vykonávat úkoly v oblasti certifikace, dozoru a vynucování v souladu s tímto nařízením a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty k němu a s nařízením (EU) č. XXX/XXXX.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

34a)  „akreditací“ postup, kterým příslušný vnitrostátní úřad nebo kvalifikovaný subjekt uzná kvalifikace, které jejich držitele opravňují k plnění úkolů v souladu s tímto nařízením a s nařízením EU č. XXX/XXXX.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 34 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

34b)  „evropským rejstříkem bezpilotních letadel“ on-line platforma vytvořená a spravovaná agenturou, která obsahuje seznam čísel vydaných majitelům bezpilotních letadel provozovaných v Evropské unii;

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  zohledňují různé druhy letadla a činností;

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  berou v úvahu vzájemnou závislost mezi různými oblastmi bezpečnosti letectví a mezi bezpečností letectví a jinými technickými oblastmi regulace letectví;

d)  berou v úvahu vzájemnou závislost mezi různými oblastmi bezpečnosti letectví a mezi bezpečností letectví, kybernetickou bezpečností a jinými technickými oblastmi regulace letectví;

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  pokud možno stanoví požadavky způsobem, který je zaměřen na cíle, jichž má být dosaženo, a současně umožňují dosažení souladu s těmito cíli různými prostředky;

e)  pokud možno stanoví požadavky, které jsou založeny na výkonnosti a jsou zaměřeny na cíle, jichž má být dosaženo, a současně umožňují dosažení souladu s cíli, které jsou založeny na výkonnosti, různými prostředky;

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  zajišťují oddělení činností poskytování služeb od regulatorních úkolů a úkolů dozoru;

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  přijímají opatření na podporu a zlepšení bezpečnostních norem;

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  složitost a výkonnost daného letadla;

c)  složitost, výkonnost a konkrétní potřeby daného letadla;

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  účel letu a druh použitého vzdušného prostoru;

d)  účel letu, druh letadla a druh použitého vzdušného prostoru;

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský plán pro bezpečnost letectví určí s ohledem na cíle stanovené v článku 1 přijatelnou úroveň výkonnosti v oblasti bezpečnosti v Unii, o jejíž dosažení členské státy, Komise a agentura společně usilují.

3.  Evropský plán pro bezpečnost letectví určí s ohledem na cíle stanovené v článku 1 vysokou a jednotnou úroveň výkonnosti v oblasti bezpečnosti v Unii, o jejíž dosažení členské státy, Komise a agentura společně usilují.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 7 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vnitrostátní program pro bezpečnost letectví

Státní program pro bezpečnost

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát zavede pro řízení bezpečnosti civilního letectví vnitrostátní program pro bezpečnost letectví ve vztahu k leteckým činnostem v jeho pravomoci („vnitrostátní program pro bezpečnost letectví“). Tento program musí být úměrný velikosti a složitosti těchto činností a musí odpovídat Evropskému programu pro bezpečnost letectví.

1.  Každý členský stát ve spolupráci s příslušnými zúčastněnými subjekty z odvětví zavede a udržuje pro řízení bezpečnosti civilního letectví státní program pro bezpečnost ve vztahu k leteckým činnostem v jeho pravomoci („státní program pro bezpečnost“). Tento program musí být úměrný velikosti a složitosti těchto činností a musí odpovídat Evropskému programu pro bezpečnost letectví.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Vnitrostátní program pro bezpečnost letectví zahrnuje alespoň tyto prvky:

2.  Státní program pro bezpečnost zahrnuje alespoň prvky státního programu pro bezpečnost popsané v mezinárodních normách a v doporučených postupech.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  politiku bezpečnosti letectví, její cíle a zdroje;

vypouští se

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  řízení rizik bezpečnosti letectví;

vypouští se

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zajištění bezpečnosti letectví;

vypouští se

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  podporu bezpečnosti letectví.

vypouští se

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Vnitrostátní program pro bezpečnost letectví stanoví s ohledem na cíle uvedené v článku 1 a přijatelnou úroveň výkonnosti v oblasti bezpečnosti uvedenou v čl. 6 odst. 3 přijatelnou úroveň výkonnosti v oblasti bezpečnosti, jíž má být dosaženo na vnitrostátní úrovni, pokud jde o činnosti v oblasti letectví v pravomoci tohoto členského státu.

3.  Státní program pro bezpečnost stanoví s ohledem na cíle uvedené v článku 1 činnosti v oblasti letectví, za které daný členský stát odpovídá a které mají být prováděny s cílem dosáhnout vysoké a jednotné úrovně výkonnosti v oblasti bezpečnosti uvedené v čl. 6 odst. 3.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vnitrostátní program v oblasti letectví je doprovázen vnitrostátním plánem pro bezpečnost letectví. Každý členský stát určí v tomto plánu na základě posouzení příslušných bezpečnostních informací hlavní bezpečnostní rizika ohrožující jeho vnitrostátní systém bezpečnosti civilního letectví a stanoví potřebná opatření ke zmírnění těchto rizik.

1.  Státní program pro bezpečnost zahrnuje státní plán pro bezpečnost letectví nebo je tímto plánem doprovázen. Každý členský stát ve spolupráci s příslušnými zúčastněnými subjekty určí v tomto plánu na základě posouzení příslušných bezpečnostních informací hlavní bezpečnostní rizika ohrožující jeho vnitrostátní systém bezpečnosti civilního letectví a stanoví potřebná opatření ke zmírnění těchto rizik.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Kapitola 3 – oddíl 1 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Letová způsobilost a ochrana životního prostředí

Letová způsobilost

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Letadla uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) a jejich motory, vrtule, letadlové části a jiné než zastavěné vybavení musí splňovat hlavní požadavky letové způsobilosti stanovené v příloze II a u hluku a emisí hlavní požadavky na slučitelnost výrobků se životním prostředím stanovené v příloze III.

Letadla s posádkou na palubě uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) a jejich motory, vrtule, letadlové části a jiné než zastavěné vybavení musí splňovat hlavní požadavky letové způsobilosti stanovené v příloze II a u hluku a emisí hlavní požadavky na slučitelnost výrobků se životním prostředím stanovené v příloze III a příslušné požadavky na ochranu životního prostředí obsažené v příloze 16 Chicagské úmluvy, s výjimkou dodatků k této příloze.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Co se týká letadel uvedených v čl. 2 odst. 1) písm. a) a jejich motorů, vrtulí a letadlových částí, dodržování článku 9 se zajistí v souladu s články 11 a 12 a čl. 15 odst. 1).

2.  Co se týká letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) a jejich motorů, vrtulí a letadlových částí, dodržování článku 9 se zajistí v souladu s články 11, 12, 13, 14 a čl. 15 odst. 1.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto typové osvědčení, toto osvědčení o změnách a toto schválení návrhu oprav se vydává na žádost, prokáže-li žadatel, že projekt výrobku vyhovuje certifikační předpisové základně vytvořené podle aktů v přenesené pravomoci, jak je uvedeno v čl. 18 odst. 1) písm. a) bodě i), a nevykazuje-li projekt výrobku žádné rysy nebo vlastnosti, které by činily jeho provoz nebezpečným nebo by byly neslučitelné se životním prostředím.

Toto typové osvědčení, toto osvědčení o změnách a toto schválení návrhu oprav se vydává na žádost, prokáže-li žadatel, že projekt výrobku vyhovuje certifikační předpisové základně vytvořené podle aktů v přenesené pravomoci, jak je uvedeno v čl. 18 odst. 1) písm. a) bodě i).

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto typové osvědčení, toto osvědčení o změnách a toto schválení návrhu oprav může být rovněž vydáno bez žádosti, a to organizací schválenou podle článku 15, které bylo uděleno výsadní právo vydávat tato osvědčení nebo schválení podle aktů v přenesené pravomoci, jak je uvedeno v čl. 18 odst. 1) písm. k), jestliže tato organizace zjistila, že projekt výrobku vyhovuje podmínkám stanoveným v druhém pododstavci.

Toto typové osvědčení, toto osvědčení o změnách a toto schválení návrhu oprav může být rovněž vydáno bez žádosti pro vlastní projektovou práci, a to organizací schválenou podle článku 15, které bylo uděleno výsadní právo vydávat tato osvědčení nebo schválení podle aktů v přenesené pravomoci, jak je uvedeno v čl. 18 odst. 1) písm. k), jestliže tato organizace zjistila, že projekt výrobku vyhovuje podmínkám stanoveným v druhém pododstavci.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto osvědčení může být rovněž vydáno bez žádosti, a to organizací schválenou podle článku 15, které bylo uděleno výsadní právo vydávat tato osvědčení podle aktů v přenesené pravomoci, jak je uvedeno v čl. 18 odst. 1) písm. k), jestliže tato organizace zjistila, že návrh letadlové části vyhovuje certifikační předpisové základně vytvořené podle čl. 18 odst. 1) písm. a) bodu ii).

Toto osvědčení může být rovněž vydáno bez žádosti pro vlastní projektovou práci, a to organizací schválenou podle článku 15, které bylo uděleno výsadní právo vydávat tato osvědčení podle aktů v přenesené pravomoci, jak je uvedeno v čl. 18 odst. 1 písm. k), jestliže tato organizace zjistila, že návrh letadlové části vyhovuje certifikační předpisové základně vytvořené podle čl. 18 odst. 1 písm. a) bodu ii).

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto osvědčení může být rovněž vydáno bez žádosti, a to organizací schválenou podle článku 15, které bylo uděleno výsadní právo vydávat tato osvědčení podle aktů v přenesené pravomoci, jak je uvedeno v čl. 18 odst. 1) písm. k), jestliže tato organizace zjistila, že projekt jiného než zastavěného vybavení vyhovuje certifikační předpisové základně vytvořené podle čl. 18 odst. 1) písm. a) bodu ii).

Toto osvědčení může být rovněž vydáno bez žádosti pro vlastní projektovou práci, a to organizací schválenou podle článku 15, které bylo uděleno právo vydávat tato osvědčení podle aktů v přenesené pravomoci, jak je uvedeno v čl. 18 odst. 1 písm. k), jestliže tato organizace zjistila, že projekt jiného než zastavěného vybavení vyhovuje certifikační předpisové základně vytvořené podle čl. 18 odst. 1 písm. a) bodu ii).

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zvláštní podmínky pro dosažení souladu letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodě ii) s hlavními požadavky uvedenými v článku 9;

c)  zvláštní podmínky pro dosažení souladu letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) bodě ii) a čl. 2 odst. 1 písm. b) bodě ii) s hlavními požadavky uvedenými v článku 9;

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 18– odst. 1 – bod l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  podmínky pro přijímání osvědčení, informací o zachování letové způsobilosti a další dokumentace týkající se letové způsobilosti vydané podle právních předpisů třetí země pro účely uplatnění článku 57.

vypouští se

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aby se v potřebné míře dosáhlo cílů stanovených v článku 1, je v souvislosti s letovou způsobilostí a slučitelností se životním prostředím letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí a jiného než zastavěného vybavení Komise zmocněna akty v přenesené pravomoci přijatými v souladu s článkem 117 v potřebném rozsahu měnit nebo doplňovat přílohy II a III, je-li to nutné z technických, provozních nebo vědeckých důvodů nebo na základě poznatků o letové způsobilosti nebo slučitelnosti se životním prostředím.

2.  Aby se v potřebné míře dosáhlo cílů stanovených v článku 1, je v souvislosti s letovou způsobilostí a slučitelností se životním prostředím letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí a jiného než zastavěného vybavení Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 117 s cílem v potřebném rozsahu změnit přílohy II a III, je-li to nutné z technických, provozních nebo vědeckých důvodů nebo na základě poznatků o letové způsobilosti nebo slučitelnosti se životním prostředím.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Při přijímání aktů v přenesené pravomocí uvedených v odstavci 1 Komise zejména zajistí, že budou podle potřeby využívány mezinárodní normy a doporučené postupy obsažené v přílohách 8 a 16 Chicagské úmluvy.

 

Osvědčení vydávaná agenturou a příslušnými vnitrostátními úřady a prohlášení předkládaná právnickými a fyzickými osobami na základě tohoto nařízení musí být výlučně v souladu s pravidly, podmínkami a postupy stanovenými v aktech v přenesené pravomoci podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 20– odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Není-li v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle článku 25 stanoveno jinak, podléhají piloti certifikaci a je jim vydáván průkaz způsobilosti pilota a příslušné osvědčení zdravotní způsobilosti pro vykonávanou činnost.

1.  Není-li v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle článku 25 stanoveno jinak, podléhají piloti certifikaci a je jim vydáván průkaz způsobilosti pilota a příslušné osvědčení zdravotní způsobilosti pro vykonávanou činnost osvědčující fyzickou a duševní způsobilost pilota k výkonu této činnosti.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Palubní průvodčí zapojení do provozu v obchodní letecké dopravě podléhají certifikaci a vydává se jim osvědčení.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je tak stanoveno v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle článku 25, palubní průvodčí zapojení do provozu jiného než obchodní letecké dopravy také podléhají certifikaci a vydává se pro ně osvědčení.

Pokud je tak stanoveno v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle článku 25, palubní průvodčí zapojení do provozu jiného než obchodní letecké dopravy také podléhají certifikaci a příslušný úřad jim udělí licenci.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Uvedená osvědčení se vydají na žádost, pokud žadatel prokáže, že splňuje pravidla stanovená akty v přenesené pravomoci přijatými podle článku 25 pro zajištění souladu s hlavními požadavky stanovenými v článku 19 na teoretické znalosti, praktické dovednosti a zdravotní způsobilost.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Při poskytování výcviku na letadlo přepravující cestující nebo náklad nedostávají organizace pro výcvik letových posádek finanční prostředky od studenta.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  podmínky pro uznávání průkazů způsobilosti pilota, osvědčení o zdravotní způsobilosti pilota a osvědčení palubních průvodčích vydaných podle právních předpisů třetí země pro účely uplatnění článku 57;

vypouští se

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aby se v potřebné míře dosáhlo cílů stanovených v článku 1, je v případě pilotů a palubních průvodčích zapojených do provozu letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) a zařízení pro výcvik pomocí letové simulace a osob a organizací podílejících se na výcviku, zkouškách, přezkušování a lékařských prohlídkách těchto pilotů a palubních průvodčích Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci přijaté v souladu s článkem 117, které změní nebo doplní přílohu IV, je-li to nutné z technických či provozních důvodů nebo vzhledem k vědeckému vývoji nebo poznatkům týkajícím se bezpečnosti, které souvisejí s letovou posádkou.

2.  Aby se v potřebné míře dosáhlo cílů stanovených v článku 1, je v případě pilotů a palubních průvodčích zapojených do provozu letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) a zařízení pro výcvik pomocí letové simulace a osob a organizací podílejících se na výcviku, zkouškách, přezkušování a lékařských prohlídkách těchto pilotů a palubních průvodčích Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci přijaté v souladu s článkem 117, které změní přílohu IV, je-li to nutné z technických či provozních důvodů nebo vzhledem k vědeckému vývoji nebo poznatkům týkajícím se bezpečnosti, které souvisejí s letovou posádkou.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Osvědčení vydávaná agenturou a příslušnými vnitrostátními úřady a prohlášení předkládaná právnickými a fyzickými osobami na základě tohoto nařízení musí být výlučně v souladu s pravidly, podmínkami a postupy stanovenými v aktech v přenesené pravomoci podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud tak stanoví akty v přenesené pravomoci přijaté podle článku 28, musí mít velká letadla používaná k obchodní letecké dopravě zdroje potřebné k obnovení údajů z letových záznamů a jejich včasné zpřístupnění pro účely šetření a prevence nehod.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) podmínky, za nichž je s přihlédnutím k zásadám uvedeným v článku 4 doprava podřízena požadavkům vztahujícím se na obchodní leteckou dopravu podle tohoto nařízení nebo je z požadavků tohoto nařízení vyňata, a přijímání opatření podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gb)  podmínky, za nichž letadlo musí být vybaveno prostředky k obnovení údajů z letových záznamů, a podmínky pro bezpečné předávání, uchování a využívání těchto údajů, pro účely čl. 27 odst. 3a; tyto podmínky musí být v souladu s platnými právními předpisy Unie upravujícími šetření leteckých nehod;

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aby se v potřebné míře dosáhlo cílů stanovených v článku 1, je v souvislosti s provozem letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) Komise zmocněna akty v přenesené pravomoci přijatými v souladu s článkem 117 měnit přílohu V, případně přílohy VII a VIII, je-li to nutné z technických či provozních důvodů nebo vzhledem k vědeckému vývoji nebo poznatkům týkajícím se bezpečnosti v oblasti leteckého provozu.

2.  Aby se v potřebné míře dosáhlo cílů stanovených v článku 1, je v souvislosti s provozem letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 117 s cílem změnit přílohu V, případně přílohy VII a VIII, je-li to nutné z technických či provozních důvodů nebo vzhledem k vědeckému vývoji nebo poznatkům týkajícím se bezpečnosti v oblasti leteckého provozu.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Osvědčení vydávaná agenturou a příslušnými vnitrostátními úřady a prohlášení předkládaná právnickými a fyzickými osobami na základě tohoto nařízení musí být výlučně v souladu s pravidly, podmínkami a postupy stanovenými v aktech v přenesené pravomoci podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Letiště, vybavení letišť, provoz letišť a poskytování pozemního odbavení a služeb uspořádání provozu na odbavovací ploše letišť musí být v souladu s hlavními požadavky stanovenými v příloze VII, případně v příloze VIII.

Letiště včetně jejich bezpečnostního zařízení, provoz letišť a poskytování pozemního odbavení a služeb uspořádání provozu na odbavovací ploše letišť musí být v souladu s hlavními požadavky stanovenými v příloze VII, případně v příloze VIII a musí respektovat míru odpovědnosti provozovatele letiště a třetích stran.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Letiště podléhají certifikaci a vyžaduje se pro ně osvědčení. Změny těchto osvědčení rovněž podléhají certifikaci a vyžaduje se pro ně osvědčení o změnách.

Letiště včetně jejich bezpečnostního zařízení podléhají certifikaci a vyžaduje se pro ně osvědčení. Změny těchto osvědčení rovněž podléhají certifikaci a vyžaduje se pro ně osvědčení o změnách.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato osvědčení se vztahují na letiště a jeho bezpečnostní zařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Organizace odpovědné za poskytování pozemního odbavení a služeb uspořádání provozu na odbavovací ploše na letištích spadajících do působnosti tohoto nařízení předkládají prohlášení o způsobilosti a dostupnosti prostředků ke splnění povinností spojených s poskytovanými službami v souladu s hlavními požadavky uvedenými v článku 29.

2.  Organizace odpovědné za poskytování pozemního odbavení a služeb uspořádání provozu na odbavovací ploše na letištích spadajících do působnosti tohoto nařízení předkládají prohlášení o způsobilosti a dostupnosti prostředků ke splnění povinností spojených s poskytovanými službami v souladu s hlavními požadavky uvedenými v článku 29. Akt v přenesené pravomoci podle čl. 34 odst. 1 písm. h) zajistí, že tato prohlášení budou uznávána, a to bez dalšího ověřování ze strany provozovatelů.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V souvislosti s letišti, vybavením letišť kriticky souvisejícím s bezpečností, provozem letišť, poskytováním služeb pozemního odbavení a uspořádáním provozu na odbavovací ploše letiště je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 117, jimiž stanoví podrobná pravidla, pokud jde o:

1.  V souvislosti s letišti, včetně jejich bezpečnostního zařízení, vybavením letišť kriticky souvisejícím s bezpečností, provozem letišť, poskytováním služeb pozemního odbavení a uspořádáním provozu na odbavovací ploše letiště je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 117, jimiž stanoví podrobná pravidla, pokud jde o:

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podmínky pro stanovení certifikační předpisové základny použitelné na letiště v souladu s čl. 30 odst. 2 a pro její oznámení žadateli za účelem certifikace v souladu s čl. 30 odst. 1;

b)  podmínky pro stanovení certifikační předpisové základny použitelné na letiště a jeho bezpečnostní zařízení v souladu s čl. 30 odst. 2 a pro její oznámení žadateli za účelem certifikace v souladu s čl. 30 odst. 1, včetně seznamu bezpečnostního zařízení letiště, sestaveného na základě bezpečnostních údajů, z nichž vyplývá, že druh vybavení používaný nebo určený k použití na letištích spadajících do působnosti tohoto nařízení představuje bezpečnostní riziko;

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podmínky pro stanovení podrobných specifikací použitelných na vybavení letiště kriticky související s bezpečností a pro jejich oznámení žadateli za účelem certifikace v souladu s čl. 31 odst. 1;

c)  podmínky pro stanovení podrobných specifikací použitelných na vybavení letiště kriticky související s bezpečností a pro jejich oznámení žadateli za účelem certifikace v souladu s čl. 31 odst. 1, včetně seznamu bezpečnostního zařízení letiště, sestaveného na základě bezpečnostních údajů, z nichž vyplývá, že druh vybavení používaný nebo určený k použití na letištích spadajících do působnosti tohoto nařízení představuje bezpečnostní riziko;

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  podmínky pro vydání, zachování, změnu, pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení pro letiště podle článku 30, včetně provozních omezení týkajících se určitých konstrukčních rysů letiště;

d)  podmínky pro vydání, zachování, změnu, pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení pro letiště a jeho bezpečnostního zařízení podle článku 30, včetně provozních omezení týkajících se určitých konstrukčních rysů letiště;

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 – bod I

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  podmínky pro vydávání a šíření povinných informací agenturou v souladu s čl. 65 odst. 6 a příslušnými úřady členských států za účelem zajištění bezpečnosti provozu letišť a vybavení letišť.

l)  podmínky pro vydávání a šíření povinných informací agenturou v souladu s čl. 65 odst. 6 a příslušnými úřady členských států za účelem zajištění bezpečnosti provozu letišť a jejich bezpečnostního zařízení.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Při přijímání pravidel uvedených v odstavci 1 ve vztahu k poskytování pozemního odbavení Komise zajistí, že budou podle potřeby využívány uznávané odvětvové normy a osvědčené postupy.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aby bylo v potřebné míře dosaženo cílů stanovených v článku 1, je v souvislosti s letišti, vybavením letišť, provozem letišť a pozemním odbavením a službami uspořádání provozu na odbavovací ploše Komise zmocněna prováděcími akty přijatými v souladu s článkem 117 měnit nebo doplňovat přílohu VII, případně přílohu VIII, je-li to nutné z technických, provozních nebo vědeckých důvodů nebo na základě bezpečnostních poznatků týkajících se letišť.

2.  Aby bylo v potřebné míře dosaženo cílů stanovených v článku 1, je v souvislosti s letišti, včetně jejich bezpečnostního zařízení, vybavením letišť kriticky souvisejícím s bezpečností, provozem letišť a pozemním odbavením a službami uspořádání provozu na odbavovací ploše Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 117 s cílem změnit přílohu VII, případně přílohu VIII, je-li to nutné z technických, provozních nebo vědeckých důvodů nebo na základě bezpečnostních poznatků týkajících se letišť.

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Osvědčení vydávaná agenturou a příslušnými vnitrostátními úřady a prohlášení předkládaná právnickými a fyzickými osobami na základě tohoto nařízení musí být výlučně v souladu s pravidly, podmínkami a postupy stanovenými v aktech v přenesené pravomoci podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 37 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Organizace zabývající se projektováním, výrobou a údržbou systémů a složek ATM/ANS

Organizace zabývající se projektováním, výrobou a údržbou systémů a složek ATM/ANS, na nichž je závislá bezpečnost nebo interoperabilita

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 38 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Systémy a složky ATM/ANS

systémy a složky ATM/ANS, na nichž závisí bezpečnost nebo interoperabilita;

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podmínky pro stanovení podrobných specifikací použitelných na systémy a složky ATM/ANS a pro jejich oznámení žadateli pro účely certifikace v souladu s čl. 38 odst. 2;

b)  podmínky pro stanovení podrobných specifikací, včetně identifikace vybavení, použitelných na systémy a složky ATM/ANS, na nichž závisí bezpečnost nebo interoperabilita, a pro jejich oznámení žadateli pro účely certifikace v souladu s čl. 38 odst. 2;

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aby bylo v potřebné míře dosaženo cílů stanovených v článku 1, je v souvislosti s poskytováním ATM/ANS Komise akty v přenesené pravomoci přijatými v souladu s článkem 117 zmocněna měnit nebo doplňovat přílohu VIII, případně přílohu VII, je-li to nutné z technických, provozních nebo vědeckých důvodů nebo na základě bezpečnostních poznatků v oblasti ATM/ANS.

2.  Aby bylo v potřebné míře dosaženo cílů stanovených v článku 1, Komise je v souvislosti s poskytováním ATM/ANS zmocněna přijmout akty v přenesené pravomoci podle článku 117, jimiž se mění příloha VIII a případně příloha VII, je-li to nutné z technických, provozních nebo vědeckých důvodů nebo na základě bezpečnostních poznatků v oblasti ATM/ANS.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Osvědčení vydávaná agenturou a příslušnými vnitrostátními úřady a prohlášení předkládaná právnickými a fyzickými osobami na základě tohoto nařízení musí být výlučně v souladu s pravidly, podmínkami a postupy stanovenými v aktech v přenesené pravomoci uvedených v tomto článku.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  podmínky pro přijetí průkazů způsobilosti řídících letového provozu vydané v souladu s právními předpisy třetích zemí pro účely uplatňování článku 57;

vypouští se

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  podmínky, které musí splnit řídící letového provozu, pokud jde o omezení doby služby, a požadavky na dobu odpočinku; tyto podmínky mají zajistit vysokou úroveň bezpečnosti díky ochraně proti účinkům únavy a zároveň má být umožněna dostatečná pružnost pro plánování;

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aby bylo v potřebné míře dosaženo cílů stanovených v článku 1, je v případě řídících letového provozu, osob a organizací podílejících se na výcviku, zkouškách, přezkušování a lékařských prohlídkách řídících letového provozu, stejně jako v případě zařízení pro výcvik pomocí letové simulace, Komise akty v přenesené pravomoci přijatými v souladu s článkem 117 zmocněna měnit nebo doplňovat přílohu VIII, je-li to nutné z technických, provozních nebo vědeckých důvodů nebo na základě bezpečnostních poznatků týkajících se organizací poskytujících výcvik a řídících letového provozu.

2.  Aby bylo v potřebné míře dosaženo cílů stanovených v článku 1, je v případě řídících letového provozu, osob a organizací podílejících se na výcviku, zkouškách, přezkušování a lékařských prohlídkách řídících letového provozu, stejně jako v případě zařízení pro výcvik pomocí letové simulace, Komise v souladu s článkem 117 zmocněna přijmout akty v přenesené pravomoci, jimiž se mění příloha VIII, je-li to nutné z technických, provozních nebo vědeckých důvodů nebo na základě bezpečnostních poznatků týkajících se organizací poskytujících výcvik a řídících letového provozu.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Osvědčení vydávaná agenturou a příslušnými vnitrostátními úřady a prohlášení předkládaná právnickými a fyzickými osobami na základě tohoto nařízení musí být výlučně v souladu s pravidly, podmínkami a postupy stanovenými v aktech v přenesené pravomoci podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Projektování, výroba, údržba a provoz bezpilotních letadel a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí, jiného než zastavěného vybavení a vybavení k řízení bezpilotních letadel na dálku splňuje hlavní požadavky stanovené v příloze IX.

Projektování, výroba, údržba a provoz bezpilotních letadel a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí, jiného než zastavěného vybavení a vybavení k řízení bezpilotních letadel na dálku, jakož i personál a organizace podílející se na těchto činnostech splňují hlavní požadavky stanovené v příloze IX.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud tak stanoví akty v přenesené pravomoci přijaté podle článku 47 s ohledem na dosažení odpovídající úrovně bezpečnosti s přihlédnutím k zásadám stanoveným v čl. 4 odst. 2, podléhají projektování, výroba, údržba a provoz bezpilotních letadel certifikaci. Osvědčení se vydává na základě žádosti, pokud žadatel prokáže, že splňuje požadavky pravidel stanovených akty v přenesené pravomoci přijatými podle článku 47 za účelem zajištění souladu s hlavními požadavky podle článku 45. Osvědčení uvádí bezpečnostní omezení, provozní podmínky a výsadní práva.

1.  Pokud tak stanoví akty v přenesené pravomoci přijaté podle článku 47 s ohledem na dosažení vysoké a jednotné úrovně bezpečnosti s přihlédnutím k zásadám stanoveným v čl. 4 odst. 2, podléhají projektování, výroba, údržba a provoz bezpilotních letadel certifikaci. Osvědčení se vydává na základě žádosti, pokud žadatel prokáže, že splňuje požadavky pravidel stanovených akty v přenesené pravomoci přijatými podle článku 47 za účelem zajištění souladu s hlavními požadavky podle článku 45. Osvědčení uvádí bezpečnostní omezení, provozní podmínky a výsadní práva.

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud tak stanoví akty v přenesené pravomoci přijaté podle článku 47 s ohledem na dosažení odpovídající úrovně bezpečnosti s přihlédnutím k zásadám stanoveným v čl. 4 odst. 2, vztahuje se na projektování, výrobu, údržbu a provoz bezpilotních letadel povinnost předkládat prohlášení. Prohlášení se předkládá, pokud jsou splněny hlavní požadavky uvedené v článku 45 a odpovídající podobná pravidla stanovená v souladu s článkem 47 za účelem zajištění souladu s těmito hlavními požadavky.

2.  Pokud tak stanoví akty v přenesené pravomoci přijaté podle článku 47 s ohledem na dosažení vysoké a jednotné úrovně bezpečnosti s přihlédnutím k zásadám stanoveným v čl. 4 odst. 2, vztahuje se na projektování, výrobu, údržbu a provoz bezpilotních letadel povinnost předkládat prohlášení. Prohlášení se předkládá, pokud jsou splněny hlavní požadavky uvedené v článku 45 a odpovídající podobná pravidla stanovená v souladu s článkem 47 za účelem zajištění souladu s těmito hlavními požadavky.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud tak stanoví akty v přenesené pravomoci přijaté podle článku 47 a pokud je možné dosáhnout odpovídající úrovně bezpečnosti bez použití kapitol IV a V tohoto nařízení, uvedené kapitoly se nepoužijí na hlavní požadavky uvedené v článku 45 a odpovídající podrobná pravidla stanovená v souladu s článkem 47 za účelem zajištění souladu s těmito hlavními požadavky. V takových případech uvedené požadavky a pravidla představují „harmonizační právní předpisy Společenství“ ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS.

3.  Pokud tak stanoví akty v přenesené pravomoci přijaté podle článku 47 a pokud je možné dosáhnout vysoké a jednotné úrovně bezpečnosti bez použití kapitol IV a V tohoto nařízení, uvedené kapitoly se nepoužijí na hlavní požadavky uvedené v článku 45 a odpovídající podrobná pravidla stanovená v souladu s článkem 47 za účelem zajištění souladu s těmito hlavními požadavky. V takových případech uvedené požadavky a pravidla představují „harmonizační právní předpisy Společenství“ ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy mohou přijmout nebo zachovat právní ustanovení zajišťující vyšší úroveň bezpečnosti nebo ochrany, než je úroveň stanovená tímto nařízením a akty v přenesené pravomoci, jejichž přijetí toto nařízení umožňuje.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podmínky a postupy pro vydání, zachování, změnu, pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení pro projektování, výrobu, údržbu a provoz bezpilotních letadel uvedených v čl. 46 odst. 1 a 2, včetně podmínek pro situace, kdy se – s ohledem na dosažení cílů stanovených v článku 1 a při zohlednění povahy a rizika konkrétní dotčené činnosti – tato osvědčení požadují, případně kdy je možné předložit prohlášení;

a)  podmínky a postupy pro vydání, zachování, změnu, pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení pro projektování, výrobu, údržbu a provoz bezpilotních letadel uvedených v čl. 46 odst. 1 a 2, včetně podmínek pro situace, kdy se – s ohledem na dosažení cílů stanovených v článku 1 – tato osvědčení požadují, případně kdy je možné předložit prohlášení. Tyto podmínky a postupy řádně zohlední druh bezpilotního letadla, povahu a rizika konkrétní dotčené činnosti a oblast, kde má docházet k jeho provozu.

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  značení a identifikaci bezpilotního letadla;

e)  podmínky a postupy pro povinnou registraci, značení a identifikaci bezpilotního letadla se vzletovou hmotností vyšší než 250 g nebo bezpilotního letadla certifikovaného v souladu s písm. a) a provozovatelů;

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  podmínky a postupy, na jejichž základě dálkový pilot bezpilotního letadla prokazuje požadovanou způsobilost formou licence, případně prohlášení a lékařským osvědčením pro výkon dané činnosti;

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  podmínky, za nichž bezpilotní letadlo uvedené v čl. 46 odst. 1 a 2 musí být vybaveno vybavením pro zlepšení bezpečnosti a ochrany, souvisejícím zejména s omezením vzdálenosti a výšky letu, hlášením o poloze, omezením kritické oblasti, prevencí kolize, stabilizací a automatickým přistáváním;

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  podmínky, za nichž je provoz bezpilotního letadla v zájmu bezpečnosti zakázán, omezen nebo podřízen určitým podmínkám.

f)  podmínky, za nichž je provoz bezpilotního letadla v zájmu bezpečnosti nebo zabezpečení zakázán, omezen nebo podřízen určitým podmínkám;

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  podmínky a postupy, na jejichž základě by se měl vytvořit evropský rejstřík bezpilotních letadel nebo slučitelný harmonizovaný vnitrostátní registrační systém, jenž bude přidělovat jedinečné číslo majitele a značení bezpilotního letadla ve vztahu k bezpilotnímu letadlu, které bude možné použít v jakémkoliv členském státě, a vytvářet nízkou finanční a administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aby bylo v potřebné míře dosaženo cílů stanovených v článku 1, je v souvislosti s výrobou, údržbou a provozem bezpilotních letadel a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí, jiného než zastavěného vybavení a vybavení k řízení bezpilotních letadel na dálku Komise akty v přenesené pravomoci přijatými v souladu s článkem 117 zmocněna měnit nebo doplňovat přílohu IX, případně přílohu III, je-li to nutné z technických, provozních nebo vědeckých důvodů nebo na základě bezpečnostních poznatků v oblasti leteckého provozu.

2.  Aby bylo v potřebné míře dosaženo cílů stanovených v článku 1, je v souvislosti s výrobou, údržbou a provozem bezpilotních letadel a jejich motorů, vrtulí, letadlových částí, jiného než zastavěného vybavení a vybavení k řízení bezpilotních letadel na dálku v souladu s článkem 117 Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci a měnit jimi přílohu IX, případně přílohu III, je-li to nutné z technických, provozních nebo vědeckých důvodů nebo na základě bezpečnostních poznatků nebo poznatků z hlediska ochrany týkajících se oblasti leteckého provozu.

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Osvědčení vydávaná agenturou a příslušnými vnitrostátními úřady a prohlášení předkládaná právnickými a fyzickými osobami na základě tohoto nařízení musí být v souladu s pravidly, podmínkami a postupy stanovenými v aktech v přenesené pravomoci podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Oprávnění a prohlášení uvedená v odstavcích 1 a 2 se vyžadují pouze pro provoz letadel ve směru do území, na které se vztahují Smlouvy, v rámci tohoto území nebo ve směru z něj, s výjimkou provozu letadel, které nad uvedeným územím pouze přelétávají.

3.  Oprávnění a prohlášení uvedená v odstavcích 1 a 2 se vyžadují pouze pro provoz letadel ve směru do vzdušného prostoru jednotného evropského nebe, v rámci tohoto prostoru nebo ve směru z něj, s výjimkou provozu letadel, které nad uvedeným územím pouze přelétávají.

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Osvědčení vydávaná agenturou a vnitrostátními leteckými úřady a prohlášení předkládaná právnickými a fyzickými osobami na základě tohoto nařízení musí být výlučně v souladu s pravidly, podmínkami a postupy stanovenými v aktech v přenesené pravomoci podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vykonávají dozor nad držiteli osvědčení, právnickými a fyzickými osobami, které učinily prohlášení, a nad výrobky, letadlovými částmi, vybavením, systémy ATM/ANS, složkami ATM/ANS, zařízeními pro výcvik pomocí letové simulace a letišti, na které se vztahují ustanovení kapitoly III;

b)  vykonávají dozor nad držiteli osvědčení, právnickými a fyzickými osobami, které učinily prohlášení, a nad výrobky, letadlovými částmi, vybavením, systémy a složkami ATM/ANS, na nichž závisí bezpečnost nebo interoperabilita, zařízeními pro výcvik pomocí letové simulace a letišti, na které se vztahují ustanovení kapitoly III;

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní letecké úřady plnily své úkoly nestranně, nezávisle a transparentně a byly organizovány, obsazeny personálem, řízeny a financovány odpovídajícím způsobem. Členské státy také zajistí, aby jejich příslušné vnitrostátní úřady měly k účinnému a včasnému plnění úkolů, které jim toto nařízení ukládá, potřebné zdroje a schopnosti.

 

Subjekt, který členský stát určí jako svůj příslušný vnitrostátní úřad, obdrží předtím akreditaci od agentury. Tato akreditace se vydá pouze tehdy, pokud agentura rozhodne, že daný subjekt splňuje pravidla stanovená akty v přenesené pravomoci uvedenými v odstavci 10 pro zajištění souladu s požadavky uvedenými v tomto odstavci.

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura je za tyto úkoly odpovědná, pokud jí byly svěřeny na základě článků 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 a 70.

Agentura je za tyto úkoly odpovědná, pokud jí byly svěřeny na základě článků 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69 a 70.

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušný úřad členského státu, v němž se nachází letiště, je odpovědný za úkoly související s osvědčením pro letiště podle čl. 30 odst. 1 a osvědčením pro organizaci odpovědnou za provoz letiště podle čl. 32 odst. 1. Osvědčení pro organizaci odpovědnou za provoz letiště může být vydáno buď společně s osvědčením pro letiště, nebo samostatně.

Příslušný úřad členského státu, v němž se nachází letiště, je odpovědný za úkoly související s osvědčením pro letiště podle čl. 30 odst. 1 a osvědčením pro organizaci odpovědnou za provoz letiště podle čl. 32 odst. 1.

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve všech ostatních případech je za tyto úkoly odpovědný příslušný úřad členského státu, v němž sídlí fyzická osoba, která podává žádost o osvědčení nebo předkládá prohlášení, nebo v případě právnických osob příslušný úřad členského státu, kde má tato osoba hlavní sídlo, pokud akty v přenesené pravomoci přijaté na základě odstavce 10 nestanoví jinak.

Ve všech ostatních případech je za tyto úkoly odpovědný příslušný úřad členského státu, v němž sídlí fyzická osoba, která podává žádost o osvědčení nebo předkládá prohlášení, nebo v případě právnických osob příslušný úřad členského státu, kde má tato osoba hlavní místo podnikání nebo své sídlo, pokud akty v přenesené pravomoci přijaté na základě odstavce 10 nestanoví jinak.

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Každá právnická nebo fyzická osoba spadající do působnosti tohoto nařízení může agenturu upozornit na jakékoli údajné rozdíly v uplatňování pravidel mezi členskými státy. V případě, že tyto rozdíly vážně ztěžují provoz těchto subjektů nebo jinak způsobují vážné problémy, agentura a příslušné úřady dotčených členských států spolupracují v zájmu bezodkladného vyřešení těchto rozdílů. Pokud nelze rozdíly odstranit, agentura postoupí záležitost Komisi.

8.  Každá právnická nebo fyzická osoba spadající do působnosti tohoto nařízení může agenturu upozornit na jakékoli údajné rozdíly v uplatňování pravidel mezi členskými státy. V případě, že tyto rozdíly vážně ztěžují provoz těchto subjektů nebo jinak způsobují vážné problémy, agentura a příslušné úřady dotčených členských států spolupracují v zájmu bezodkladného řešení a případně odstranění těchto rozdílů. Pokud nelze rozdíly odstranit, agentura postoupí záležitost Komisi.

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Agentura a příslušné úřady členských států přijmou potřebná opatření za účelem zvýšení a podpory povědomí o bezpečnosti civilního letectví a šíření bezpečnostních informací důležitých z hlediska předcházení nehodám a incidentům.

9.  Agentura a příslušné úřady členských států přijmou potřebná a účinná opatření za účelem zvýšení a podpory povědomí o bezpečnosti civilního letectví a šíření bezpečnostních informací důležitých z hlediska předcházení nehodám a incidentům.

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 10 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podmínky pro provádění certifikace a šetření, kontrol, auditů a dalších činností v rámci sledování potřebných k zajištění účinného dozoru nad právnickými a fyzickými osobami, výrobky, letadlovými částmi, vybavením, systémy ATM/ANS, složkami ATM/ANS, zařízeními pro výcvik pomocí letové simulace a letišti spadajícími do působnosti tohoto nařízení;

b)  podmínky pro provádění certifikace a šetření, kontrol, auditů a dalších činností v rámci sledování potřebných k zajištění účinného dozoru nad právnickými a fyzickými osobami, výrobky, letadlovými částmi, jiným než zastavěným vybavením, systémy ATM/ANS, složkami ATM/ANS, zařízeními pro výcvik pomocí letové simulace a letišti spadajícími do působnosti tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 10 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  ve vztahu k odstavci 3 podmínky pro stanovení odpovědnosti jednotlivých příslušných úřadů členských států v zájmu zajištění účinného plnění úkolů v souvislosti s certifikací, dozorem a vynucováním;

vypouští se

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 10 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  podmínky a postupy, kterými agentura uděluje akreditaci subjektu, jenž má být určen jako příslušný vnitrostátní úřad členského státu pro účely odstavce 2a, a kterými agentura nebo příslušný vnitrostátní úřad uděluje akreditaci kvalifikovanému subjektu.

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropští letečtí inspektoři vykonávají dozor a činnosti v rámci certifikace pod kontrolou, na základě pokynů a na odpovědnost agentury nebo příslušného úřadu členského státu, který si jejich pomoc vyžádal.

3.  Evropští letečtí inspektoři vykonávají dozor a činnosti v rámci certifikace pod kontrolou, na základě pokynů a na odpovědnost agentury a příslušného úřadu členského státu, který si jejich pomoc vyžádal.

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou přenášet na agenturu odpovědnost za certifikaci, dozor a vynucování v souvislosti se všemi organizacemi, provozovateli, personálem, letadly, zařízeními pro výcvik pomocí letecké simulace či letišti, kterou dané členské státy podle tohoto nařízení mají.

Členské státy mohou, a to jen jako dočasné ochranné opatření, na agenturu přenášet odpovědnost za certifikaci, dozor a vynucování v souvislosti se všemi organizacemi, provozovateli, personálem, letadly, zařízeními pro výcvik pomocí letecké simulace či letišti, kterou dané členské státy podle tohoto nařízení mají.

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na výkon uvedené odpovědnosti se vztahují ustanovení kapitol II a IV a článků 120 a 121, stejně jako použitelná ustanovení vnitrostátních právních předpisů členského státu, na který je odpovědnost přenesena.

Na výkon přenesené odpovědnosti se vztahují ustanovení kapitol II a IV a článků 120 a 121.

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura, případně členský stát, souhlasí s přenesením odpovědnosti podle odstavců 1 nebo 2 pouze v případě, že se přesvědčí, že dokáže přenesenou odpovědnost účinně vykonávat v souladu s tímto nařízením a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě.

3.  Agentura, případně členský stát, bude s přenesením odpovědnosti podle odstavců 1 nebo 2 souhlasit pouze v případě, že se přesvědčí a prokáže, že dokáže přenesenou odpovědnost účinně vykonávat v souladu s tímto nařízením a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě a že k tomu má nezbytné zdroje.

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud má některý členský stát v úmyslu přenést určitou odpovědnost v souladu s odstavci 1 nebo 2, vytvoří společně s agenturou, případně s jiným členským státem, plán přechodu zajišťující řádné přenesení uvedené odpovědnosti. Před dokončením je plán přechodu předložen ke konzultaci fyzickým a právnickým osobám, kterých se přenesení týká, a v případě přenesení podle odstavce 2 agentuře.

Pokud má některý členský stát v úmyslu využít ustanovení odstavců 1 nebo 2, vytvoří společně s agenturou, případně s jiným členským státem, plán přechodu, včetně posouzení dopadu, zajišťující řádné přenesení odpovědnosti, na kterou se vztahuje žádost, včetně souvisejících záznamů a dokumentů. Před dokončením je plán přechodu předložen ke konzultaci fyzickým a právnickým osobám, kterých se přenesení týká, a v případě přenesení podle odstavce 2 agentuře.

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura prostřednictvím databáze zřízené podle článku 63 zpřístupní seznam členských států, které přenesly určité povinnosti v souladu s tímto článkem. Tento seznam obsahuje údaje o přenesené odpovědnosti umožňující jednoznačně určit příslušnou odpovědnost po jejím přenesení a případné dotčené organizace, provozovatele, personál, letadla, zařízení pro výcvik pomocí letecké simulace či letiště.

Agentura prostřednictvím databáze zřízené podle článku 63 zpřístupní seznam členských států, které využily ustanovení odstavců 1 a 2. Tento seznam obsahuje údaje o přenesené odpovědnosti umožňující jednoznačně určit odpovědnost po přenesení a případné dotčené organizace, provozovatele, personál, letadla, zařízení pro výcvik pomocí letecké simulace či letiště.

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Členský stát, který v souladu s odstavci 1 a 2 přenesl odpovědnost za certifikaci, dozor a vynucování na agenturu nebo jiný členský stát, se může rozhodnout přestat uplatňovat tento článek a požádat, aby odpovědnost byla vrácena zpět, tak aby odpovědnost za certifikaci, dozor a vynucování opět nesl jeho příslušný vnitrostátní úřad.

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b.  Agentura podle čl. 81 odst. 4 zřídí místní úřady v těch členských státech, kde má za to, že je její přítomnost nezbytná za účelem zajištění plnění úkolů v oblasti letecké bezpečnosti v oblasti působnosti tohoto nařízení, nebo za účelem podpory vykonávání úkolů, které na ní budou přeneseny podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Čl. 54 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nadnárodní organizace

Přenesení úkolů v oblasti certifikace, dozoru a vynucování na žádost organizací

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Organizace může požádat agenturu, aby se stala příslušným úřadem odpovědným za certifikaci, dozor a vynucování pro tuto organizaci, a to odchylně od čl. 51 odst. 3, jestliže je tato organizace držitelem osvědčení nebo je způsobilá podat žádost o osvědčení v souladu s ustanoveními kapitoly III k příslušnému úřadu jednoho z členských států, přičemž podstatná část zařízení a personálu, na které se toto osvědčení vztahuje, je umístěna v jednom nebo více členských státech nebo organizace takové umístění plánuje.

Organizace může požádat agenturu, aby se stala příslušným úřadem odpovědným za úkoly v oblasti certifikace, dozoru a vynucování pro tuto organizaci, a to odchylně od čl. 51 odst. 2.

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tuto žádost mohou rovněž podat dvě organizace nebo více organizací, jejichž hlavní místa podnikání se nacházejí v různých členských státech a které jsou držiteli osvědčení nebo jsou způsobilé podat žádost o osvědčení v souladu s ustanoveními kapitoly III pro stejný druh činnosti v oblasti letectví.

vypouští se

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud organizace uvedené v prvním a druhém pododstavci tuto žádost podají, uvědomí o tom příslušné úřady členských států, v nichž mají své hlavní místo podnikání.

Pokud organizace tuto žádost podá, uvědomí o tom příslušný úřad členského státu, v němž má své hlavní místo podnikání.

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud agentura dojde k závěru, že je schopna účinně vykonávat povinnosti spojené s certifikací, dozorem a vynucováním ve smyslu předložené žádosti, a to v souladu s tímto nařízením a akty v přenesené pravomoci přijatými na jeho základě, vytvoří společně s dotčeným členským státem, případně členskými státy, plán přechodu pro řádné přenesení uvedené odpovědnosti. Plán přechodu je před dokončením předložen ke konzultaci organizacím, které o přenesení požádaly.

Pokud agentura dojde k závěru, že je schopna účinně vykonávat příslušné úkoly spojené s certifikací, dozorem a vynucováním ve smyslu předložené žádosti, a to v souladu s tímto nařízením a akty v přenesené pravomoci přijatými na jeho základě, a prokáže-li, že k tomu má nezbytné zdroje, vytvoří společně s dotčeným členským státem, případně členskými státy, plán přechodu pro řádné přenesení úkolů v oblasti certifikace, dozoru a vynucování, na které se vztahuje žádost, včetně souvisejících záznamů a dokumentů. Plán přechodu je před dokončením předložen ke konzultaci organizacím, které o přenesení požádaly.

 

Tento plán jasně určí odpovědnost na úrovni příslušného orgánu, která je předmětem převodu, a odpovědnost na úrovni státu, která zůstává členskému státu, jenž odpovědnost přenáší, a praktická ustanovení pro zajištění hladkého pokračování činnosti, včetně podrobností týkajících se toho, jak mají po převodu být prováděny závazky na mezinárodní úrovni a na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura, případně dotčený členský stát nebo dotčené členské státy, zajistí, aby přenesení odpovědnosti proběhlo v souladu s plánem přechodu.

Agentura, případně dotčený členský stát nebo dotčené členské státy, zajistí, aby přenesení úkolů proběhlo v souladu s plánem přechodu.

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Po přenesení odpovědnosti podle odstavců 1 a 2 se příslušným úřadem pro účely přenesené odpovědnosti stává agentura a dotčený členský stát nebo členské státy jsou této odpovědnosti zproštěny. Na výkon dané odpovědnosti agenturou se vztahují ustanovení kapitol IV a V.

3.  Po přenesení úkolů podle odstavců 1 a 2 se příslušným úřadem pro přenesené úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním stává agentura a příslušný vnitrostátní úřad dotčeného členského státu nebo členských států je této odpovědnosti zproštěn. Na výkon přenesených úkolů agenturou se vztahují ustanovení kapitol IV a V.

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Úroveň dozoru a vynucování pro tyto organizace, které požádaly, aby agentura vykonávala uvedené povinnosti, nesmí být za žádných okolností nižší než úroveň příslušných vnitrostátních úřadů, které byly původně odpovědné.

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Ustanovení čl. 53 odst. 5 a 6 se odpovídajícím způsobem vztahují na přenesení odpovědnosti na základě tohoto článku.

4.  Ustanovení čl. 53 odst. 5 a 6 se odpovídajícím způsobem vztahují na přenesení úkolů na základě tohoto článku.

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Pokud v souladu s odstavcem 1 organizace požádala agenturu, aby se stala odpovědným příslušným úřadem a této žádost bylo vyhověno, může se daná organizace kdykoliv rozhodnout své rozhodnutí zvrátit a požádat příslušné vnitrostátní úřady členského státu, v němž má hlavní místo obchodní činnosti, aby se opět staly odpovědnými za plnění úkolů souvisejících s certifikací, dozorem a vynucováním. V takovém případě se obdobně použijí ustanovení odstavců 1 až 4.

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Čl. 55 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nouzový mechanismus dozoru

Povinný mechanismus pomoci při mimořádných událostech

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura doporučí členskému státu přenesení odpovědnosti v souladu s článkem 53, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

1.  Agentura doporučí členskému státu vytvoření mechanismu pomoci při mimořádných událostech v souladu s článkem 53, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

Pozměňovací návrh    206

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud dotčený členský stát neuskuteční doporučení agentury nebo neodstraní nedostatky do tří měsíců ode dne vydání doporučení, může Komise, pokud dojde k závěru, že nastaly podmínky podle odstavce 1, rozhodnout o dočasném přenesení odpovědnosti za úkoly v rámci certifikace, dozoru a vynucování na agenturu. Toto rozhodnutí se přijímá prostřednictvím prováděcích aktů přijatých v souladu s poradním postupem podle čl. 116 odst. 2. Na základě závažných, naléhavých a řádně odůvodněných důvodů souvisejících s bezpečností letectví přijme Komise postupem podle čl. 116 odst. 4 okamžitě použitelné prováděcí akty.

2.  Pokud dotčený členský stát neuskuteční doporučení agentury nebo neodstraní nedostatky do tří měsíců ode dne vydání doporučení, přijme Komise, pokud dojde k závěru, že výsledná situace ohrožuje bezpečnost civilního letectví, prováděcí akty, které dočasně určují agenturu jako příslušný úřad odpovědný za úkoly v rámci certifikace, dozoru a vynucování. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s poradním postupem podle čl. 116 odst. 2. Na základě závažných, naléhavých a řádně odůvodněných důvodů souvisejících s bezpečností letectví přijme Komise postupem podle čl. 116 odst. 4 okamžitě použitelné prováděcí akty.

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise přijme prováděcí akty uvedené v odstavci 2 teprve poté, co byly vyčerpány všechny možnosti řešení zjištěných nedostatků stanovené v článku 73, a pouze pokud by jiné prostředky k řešení těchto nedostatků, včetně opatření uvedených v článku 56 a nařízení (ES) č. 2111/2005, byly nepřiměřené nebo nevhodné.

Pozměňovací návrh    208

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Ode dne, kdy prováděcí rozhodnutí uvedené v odstavci 2 nabývá účinku, agentura pravidelně posuzuje, zda je podmínka uvedená v odst. 1 písm. c) stále splněna. Pokud dojde k závěru, že uvedená podmínka již není splněna, vydá Komisi doporučení, aby dočasné přenesení odpovědnosti ukončila.

3.  Ode dne, kdy prováděcí akty uvedené v odstavci 2 nabývají účinku, agentura pravidelně v intervalech stanovených po konzultaci s dotčeným členským státem posuzuje, zda je podmínka uvedená v odstavci 1 stále splněna. Pokud dojde k závěru, že uvedená podmínka již není splněna, vydá Komisi doporučení, aby povinnou podporu odpovědnosti ukončila.

Pozměňovací návrh    209

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže Komise s přihlédnutím k uvedenému doporučení dojde k závěru, že podmínka uvedená v odst. 1 písm. c) již není splněna, rozhodne o ukončení dočasného přenesení odpovědnosti na agenturu.

Jestliže Komise s přihlédnutím k uvedenému doporučení dojde k závěru, že podmínka uvedená v odst. 1 písm. c) již není splněna, rozhodne o ukončení dočasné podpory odpovědnosti.

Pozměňovací návrh    210

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Po přenesení odpovědnosti podle odstavce 2 se příslušným úřadem pro přenesenou odpovědnost stává agentura a dotčený členský stát je této odpovědnosti zproštěn. Na výkon dané odpovědnosti agenturou se vztahují ustanovení kapitol IV a V.

5.  Po pověření uvedeném v odstavci 2 se příslušným úřadem pro přenesenou odpovědnost za úkoly v rámci certifikace, dozoru a vynucování stává agentura a příslušný vnitrostátní úřad dotčeného členského státu je této odpovědnosti zproštěn. Na výkon odpovědnosti přenesené na agenturu v důsledku tohoto pověření se vztahují ustanovení kapitol IV a V.

Pozměňovací návrh    211

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Během období, kdy agentura dočasně působí jako příslušný úřad v souladu s tímto článkem, poskytuje nezbytnou technickou pomoc dotčenému členskému státu, aby tento členský stát podpořila při co nejrychlejším řešení zjištěných nedostatků. Agentura při provádění šetření podle článku 71 v co největší míře využívá odborníky a další zaměstnance, kteří jsou v dotčeném členském státě k dispozici.

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  akty v přenesené pravomoci přijaté na základě čl. 18 odst. 1 písm. l), čl. 25 odst. 1 písm. f) a čl. 44 odst. 1 písm. e).

b)  akty v přenesené pravomoci přijaté na základě odstavce 1a, jež zajistí rovnocennou úroveň bezpečnosti s bezpečností požadovanou podle tohoto nařízení a které stanoví postupy a podmínky pro dosažení a udržování nezbytné důvěry v regulační systémy platné v třetích zemích.

Pozměňovací návrh    213

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V zájmu dosažení a udržování důvěry v regulační systémy třetích zemí uvedené pod písmenem b) je agentura oprávněna provádět nezbytná technická posouzení a hodnocení právních předpisů třetích zemí a zahraničních leteckých úřadů. Pro účely provádění takových posouzení a hodnocení agentura může uzavřít pracovní ujednání v souladu s čl. 77 odst. 2.

Pozměňovací návrh    214

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 117, jimiž stanoví podrobná pravidla, pokud jde o přijímání osvědčení a dalších příslušných dokladů potvrzujících soulad s pravidly civilního letectví vydaných podle právních předpisů třetí země.

Pozměňovací návrh    215

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura a příslušné úřady členských států mohou plněním úkolů souvisejících s certifikací a dozorem podle tohoto nařízení pověřit kvalifikované subjekty, které získaly akreditaci dokládající splnění kritérií stanovených v příloze VI. Agentura a příslušné úřady členských států, které využívají kvalifikované subjekty, vytvoří systém akreditací a posuzování souladu kvalifikovaných subjektů s uvedenými kritérii, a to jak v okamžiku akreditace, tak i soustavně později.

Agentura a příslušné vnitrostátní úřady mohou plněním úkolů souvisejících s certifikací a dozorem podle tohoto nařízení pověřit kvalifikované subjekty, které získaly akreditaci dokládající splnění kritérií stanovených v příloze VI a jsou akreditované v souladu s čl. 51 odst. 10 písm. ha). Agentura a příslušné úřady členských států, které využívají kvalifikované subjekty, vytvoří systém akreditací a posuzování souladu kvalifikovaných subjektů s uvedenými kritérii, a to jak v okamžiku akreditace, tak i soustavně později.

Pozměňovací návrh    216

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže doba trvání opatření uvedených v odstavci 1 přesáhne osm po sobě následujících měsíců nebo jestliže členský stát přijal tatáž opatření opakovaně a jejich celková doba trvání přesahuje osm měsíců, agentura posoudí, zda byly splněny podmínky podle odstavce 1, a do tří měsíců od přijetí oznámení uvedeného v odstavci 1 vydá Komisi doporučení ohledně výsledku uvedeného posouzení. Agentura toto doporučení zařadí do databáze zřízené podle článku 63.

Po přijetí oznámení uvedeného v odstavci 1 agentura bezodkladně posoudí, zda byly splněny podmínky podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh    217

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Jestliže se agentura domnívá, že tyto podmínky byly splněny, bezodkladně posoudí, zda může problém zjištěný členským státem vyřešit tím, že přijme rozhodnutí uvedená v čl. 65 odst. 4 prvním pododstavci, takže opatření přijatá členským státem již nebudou zapotřebí. Jestliže agentura dospěje k závěru, že lze problém vyřešit tímto způsobem, přijme za tímto účelem odpovídající rozhodnutí. Dospěje-li k závěru, že problém tímto způsobem vyřešit nelze, doporučí Komisi, aby provedla změnu jakýchkoli aktů v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů přijatých na základě tohoto nařízení tak, jak to s ohledem na uplatňování odstavce 1 považuje za nezbytné.

Pozměňovací návrh    218

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 2 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Jestliže se agentura domnívá, že tyto podmínky nebyly splněny, vydá Komisi bezodkladně doporučení ohledně výsledků uvedeného posouzení. Agentura toto doporučení zařadí do databáze zřízené podle článku 63.

Pozměňovací návrh    219

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V takovém případě Komise při zohlednění uvedeného doporučení posoudí, zda byly uvedené podmínky splněny. Pokud Komise dospěje k závěru, že uvedené podmínky splněny nebyly, nebo pokud se její závěr liší od výsledku posouzení agentury, přijme do tří měsíců od přijetí doporučení prováděcí rozhodnutí v tomto smyslu, které se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a zařadí do databáze zřízené podle článku 63.

vypouští se

Pozměňovací návrh    220

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dotčený členský stát opatření přijatá podle odstavce 1 po oznámení tohoto prováděcího rozhodnutí okamžitě zruší.

vypouští se

Pozměňovací návrh    221

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Po přijetí oznámení podle odstavce 1 agentura rovněž bezodkladně posoudí, zda je možné problém zjištěný členským státem vyřešit přijetím tím, že agentura přijme rozhodnutí uvedená v čl. 65 odst. 4 prvním pododstavci, takže opatření přijatá členským státem již nejsou zapotřebí. Jestliže agentura dospěje k závěru, že lze problém vyřešit tímto způsobem, přijme za tímto účelem odpovídající rozhodnutí. Dospěje-li k závěru, že problém tímto způsobem vyřešit nelze, vydá doporučení Komisi ohledně změn aktů v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů přijatých na základě tohoto nařízení, které s ohledem na uplatňování odstavce 1 považuje za nezbytné.

3.  Komise při zohlednění doporučení agentury posoudí, zda byly uvedené podmínky splněny.

Pozměňovací návrh    222

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud Komise dospěje k závěru, že uvedené podmínky splněny nebyly, nebo pokud si přeje odchýlit se od výsledku posouzení agentury, přijme do jednoho měsíce od přijetí doporučení prováděcí akty obsahující její závěry v tomto smyslu, které se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a zařadí do databáze zřízené podle článku 63.

 

Jakmile mu Komise oznámí přijetí těchto prováděcích aktů, dotyčný členský stát okamžitě zruší opatření přijatá podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh    223

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  je zajištěna přijatelná úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí i souladu s příslušnými hlavními požadavky, popřípadě i prostřednictvím opatření ke zmírnění dopadů;

b)  je zajištěna vysoká a jednotná úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí i souladu s příslušnými hlavními požadavky, popřípadě i prostřednictvím opatření ke zmírnění dopadů;

Pozměňovací návrh    224

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže doba trvání výjimek uvedených v odstavci 1 přesáhne osm po sobě následujících měsíců nebo jestliže členský stát udělil tytéž výjimky opakovaně a jejich celková doba trvání přesahuje osm měsíců, agentura posoudí, zda byly splněny podmínky podle odstavce 1, a do tří měsíců od přijetí oznámení uvedeného v odstavci 1 vydá doporučení Komisi ohledně výsledku uvedeného posouzení. Agentura toto doporučení zařadí do databáze zřízené podle článku 63.

Jestliže doba trvání výjimek uvedených v odstavci 1 přesáhne dva po sobě následující měsíce nebo jestliže členský stát udělil tytéž výjimky opakovaně a jejich celková doba trvání přesahuje dva měsíce, agentura posoudí, zda byly splněny podmínky podle odstavce 1, a do jednoho měsíce od přijetí posledního oznámení uvedeného v odstavci 1 vydá doporučení Komisi ohledně výsledku uvedeného posouzení. Agentura toto doporučení zařadí do databáze zřízené podle článku 63.

Pozměňovací návrh    225

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V takovém případě Komise při zohlednění uvedeného doporučení posoudí, zda byly uvedené podmínky splněny. Pokud Komise dospěje k závěru, že uvedené podmínky splněny nebyly, nebo pokud se její závěr liší od výsledku posouzení agentury, přijme do tří měsíců od přijetí doporučení prováděcí rozhodnutí v tomto smyslu, které se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a zařadí do databáze zřízené podle článku 63.

V takovém případě Komise při zohlednění uvedeného doporučení posoudí, zda byly uvedené podmínky splněny. Pokud Komise dospěje k závěru, že uvedené podmínky splněny nebyly, nebo pokud se její závěr liší od výsledku posouzení agentury, přijme do jednoho měsíce od přijetí doporučení prováděcí akty v tomto smyslu, které se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a zařadí do databáze zřízené podle článku 63.

Pozměňovací návrh    226

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže členský stát dojde k závěru, že soulad s příslušnými hlavními požadavky stanovenými v přílohách je možné prokázat jinými prostředky, než jsou prostředky uvedené v aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých na základě tohoto nařízení, a že tyto prostředky představují významnou výhodu pro bezpečnost civilního letectví nebo pro efektivitu osob spadajících do působnosti tohoto nařízení či pro dotčené úřady, může prostřednictvím databáze zřízené podle článku 63 předložit Komisi a agentuře odůvodněnou žádost o změnu dotčených aktů v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů tak, aby umožňovaly použití těchto jiných prostředků.

Jestliže členský stát dojde k závěru, že soulad s příslušnými hlavními požadavky stanovenými v přílohách je možné prokázat jinými prostředky, než jsou prostředky uvedené v aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých na základě tohoto nařízení, a že tyto prostředky představují významnou výhodu pro bezpečnost civilního letectví, může prostřednictvím databáze zřízené podle článku 63 předložit Komisi a agentuře odůvodněnou žádost o změnu dotčených aktů v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů tak, aby umožňovaly použití těchto jiných prostředků, přičemž prokáže potřebu těchto jiných prostředků a zahrne podmínky stanovené pro zajištění dosažení rovnocenné úrovně ochrany.

Pozměňovací návrh    227

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V takovém případě agentura bez zbytečného odkladu vydá doporučení Komisi o tom, zda žádost členského státu splňuje podmínky podle prvního pododstavce.

V takovém případě agentura do tří měsíců od data přijetí žádosti vydá doporučení Komisi o tom, zda žádost členského státu splňuje podmínky podle prvního pododstavce.

Pozměňovací návrh    228

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura na úrovni Unie koordinuje shromažďování, výměnu a analýzu informací týkajících se záležitostí, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení. Za tímto účelem může agentura uzavírat správní dohody o shromažďování, výměně a analýze informací s právnickými a fyzickými osobami spadajícími do působnosti tohoto nařízení nebo sdruženími těchto osob.

2.  Agentura na úrovni Unie koordinuje shromažďování, výměnu a analýzu informací týkajících se záležitostí, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně zabezpečených údajů o letu a hlasových záznamů z pilotní kabiny stahovaných do pozemní databáze v reálném čase v situacích, kdy je letadlo v tísni, za účelem vyšetřování a prevence nehod. Za tímto účelem může agentura uzavírat správní dohody o shromažďování, výměně a analýze informací s právnickými a fyzickými osobami spadajícími do působnosti tohoto nařízení nebo sdruženími těchto osob. Tyto správní dohody by v rámci možností měly stanovovat používání stávajících kanálů, aniž by s tím souvisely nějaké dodatečné oznamovací povinnosti, a zohledňovat potřebu ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    229

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na žádost Komise provádí agentura analýzu naléhavých nebo důležitých otázek, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení. Příslušné úřady členských států s agenturou podle potřeby za účelem provádění těchto analýz spolupracují.

3.  Na žádost Komise provádí agentura analýzu naléhavých nebo důležitých otázek, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení. Příslušné úřady členských států s agenturou za účelem provádění těchto analýz spolupracují.

Pozměňovací návrh    230

Návrh nařízení

Čl. 61 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Za účelem informování široké veřejnosti o celkové úrovni bezpečnosti civilního letectví v Unii zveřejňuje agentura každoročně bezpečnostní zprávu. Tato zpráva obsahuje analýzu celkové situace v oblasti bezpečnosti, je psána jednoduchým a srozumitelným jazykem a uvádí, zda nedošlo ke zvýšení bezpečnostních rizik.

6.  Za účelem informování široké veřejnosti o celkové úrovni bezpečnosti civilního letectví v Unii zveřejňuje agentura každoročně, nebo za zvláštních podmínek podle potřeby, bezpečnostní zprávu. Tato zpráva obsahuje analýzu celkové situace v oblasti bezpečnosti, je psána jednoduchým a srozumitelným jazykem a uvádí, zda nedošlo ke zvýšení bezpečnostních rizik.

Pozměňovací návrh    231

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zaměstnanci a najatý personál, kteří poskytnou informace při uplatňování tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, nesmí být na základě informací, jež poskytli, svým zaměstnavatelem nebo organizací, které poskytují služby, žádným způsobem postihováni.

Členské státy zajistí, aby zaměstnanci a najatý personál, kteří poskytnou informace při uplatňování tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, nebyli na základě informací, jež poskytli, svým zaměstnavatelem nebo organizací, které poskytují služby, žádným způsobem postihováni.

Pozměňovací návrh    232

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  osvědčeních vydaných a prohlášeních přijatých agenturou a příslušnými úřady členských států v souladu s ustanoveními kapitoly III a článků 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 a 70;

a)  osvědčeních vydaných a prohlášeních přijatých agenturou a příslušnými úřady členských států v souladu s ustanoveními kapitoly III a článků 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69 a 70;

Pozměňovací návrh    233

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ma)  údajích o všeobecném letectví v Unii, včetně počtu registrovaných letadel a vydaných průkazů způsobilosti pilota, jakož i oprávnění, která se k nim vztahují;

Pozměňovací návrh    234

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. m b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

mb)  doporučeních a závazných pokynech agentury ohledně letů nad oblastmi konfliktů vydaných v souladu s čl. 76 odst. 3;

Pozměňovací návrh    235

Návrh nařízení

Kapitola 5 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

AGENTURA EVROPSKÉ UNIE PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ

AGENTURA EVROPSKÉ UNIE PRO LETECTVÍ

Pozměňovací návrh    236

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zřizuje se Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví.

1.  Zřizuje se Agentura Evropské unie pro letectví.

Pozměňovací návrh    237

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  prosazuje na mezinárodní úrovni normy a pravidla Evropské unie v oblasti letectví navázáním vhodné spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi;

Pozměňovací návrh    238

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  spolupracuje s dalšími orgány, institucemi a jinými subjekty Unie v oblastech, v nichž jejich činnosti souvisí s technickými aspekty civilního letectví.

i)  spolupracuje s dalšími orgány, institucemi a jinými subjekty Unie v oblastech, v nichž jejich činnosti souvisí s technickými aspekty civilního letectví, přičemž náklady na takovéto činnosti nenese agentura.

Pozměňovací návrh    239

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura je na základě žádosti nápomocna Komisi při přípravě návrhů změn tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, jež mají být přijaty na základě tohoto nařízení. Dokumenty, které agentura Komisi za tímto účelem předkládá, mají podobu stanovisek.

1.  Agentura je na základě žádosti Komise nebo jakékoli právnické nebo fyzické osoby, na něž se vztahuje toto nařízení, nápomocna Komisi při přípravě návrhů změn tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, jež mají být přijaty na základě tohoto nařízení. Tyto návrhy pokud možno stanoví požadavky, které jsou zaměřené na cíle, jichž má být dosaženo, a současně umožňují dosažení souladu s těmito cíli různými prostředky. Dokumenty, které agentura Komisi za tímto účelem předkládá, mají podobu stanovisek.

Pozměňovací návrh    240

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura přijímá odpovídající rozhodnutí za účelem uplatňování článků 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 a 73.

Agentura přijímá odpovídající rozhodnutí za účelem uplatňování článků 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 a 73.

Pozměňovací návrh    241

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura může udělovat výjimky jakýmkoli právnickým či fyzickým osobám, jimž vydala osvědčení, a to za okolností a podmínek stanovených v čl. 60 odst. 1. V takovém případě agentura Komisi a členským státům prostřednictvím databáze zřízené podle článku 63 okamžitě oznámí udělené výjimky, důvody pro jejich udělení a případně uplatněná nezbytná zmírňující opatření. Jestliže doba trvání výjimky přesáhne osm po sobě následujících měsíců nebo jestliže agentura udělila tutéž výjimku opakovaně a jejich celková doba trvání přesahuje osm měsíců, Komise posoudí, zda byly uvedené podmínky splněny, a pokud dospěje k závěru, že podmínky splněny nebyly, přijme v tomto smyslu prováděcí rozhodnutí, které se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a zařadí do databáze zřízené podle článku 63. Agentura výjimku po oznámení uvedeného prováděcího rozhodnutí okamžitě zruší.

Agentura může udělovat výjimky jakýmkoli právnickým či fyzickým osobám, jimž vydala osvědčení, a to za okolností a podmínek stanovených v čl. 60 odst. 1.

 

Pokud tyto výjimky přesahují příslušné pravomoci agentury vymezené v čl. 66 odst. 1 a odst. 2 písm. a), agentura Komisi a členským státům prostřednictvím databáze zřízené podle článku 63 okamžitě oznámí udělené výjimky, důvody pro jejich udělení a případně uplatněná nezbytná zmírňující opatření.

 

Jestliže dále doba trvání výjimky přesáhne dva po sobě následující měsíce nebo jestliže agentura udělila tutéž výjimku opakovaně a jejich celková doba trvání přesahuje dva měsíce, Komise posoudí, zda byly uvedené podmínky splněny, a pokud dospěje k závěru, že podmínky splněny nebyly, přijme v tomto smyslu prováděcí akty obsahující její závěry, které se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a zařadí do databáze zřízené podle článku 63.

 

Agentura výjimku po oznámení uvedených prováděcích aktů okamžitě zruší.

Pozměňovací návrh    242

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Agentura vydává příslušné závazné pokyny pro uplatňování čl. 68 odst. 2 písm. ba).

Pozměňovací návrh    243

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Na naléhavé bezpečnostní problémy, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, agentura reaguje bez zbytečného prodlení stanovením nápravných opatření, která mají provést příslušné úřady členských států nebo právnické či fyzické osoby, na něž se vztahují ustanovení tohoto nařízení, a sdělením souvisejících informací těmto příslušným úřadům členských států a uvedeným osobám, včetně pokynů či doporučení, pokud to vyžaduje ochrana cílů stanovených v článku 1.

6.  Na naléhavé bezpečnostní problémy, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení a do její oblasti pravomoci, agentura reaguje bez zbytečného prodlení stanovením nápravných opatření, která mají provést příslušné úřady členských států nebo právnické či fyzické osoby, na něž se vztahují ustanovení tohoto nařízení, na ochranu cílů stanovených v článku 1. Agentura sdělí informace o těchto nápravných opatřeních těmto příslušným úřadům členských států a těm osobám, pro něž je příslušným úřadem.

Pozměňovací návrh    244

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  S ohledem na výrobky, letadlové části a jiné než zastavěné vybavení uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) a v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodě i), je-li to na místě a je tak specifikováno v Chicagské úmluvě nebo v jejích přílohách, vykonává agentura jménem členských států funkce a úkoly státu projekce, výroby nebo zápisu do leteckého rejstříku, souvisejí-li tyto funkce a úkoly s certifikací projektu a s povinnými informacemi týkajícími se zachování letové způsobilosti. Za tímto účelem agentura zejména:

1.  S ohledem na výrobky, letadlové části a jiné než zastavěné vybavení uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a), je-li to na místě a je tak specifikováno v Chicagské úmluvě nebo v jejích přílohách, vykonává agentura jménem členských států funkce a úkoly státu projekce, výroby nebo zápisu do leteckého rejstříku, souvisejí-li tyto funkce a úkoly s certifikací projektu a s povinnými informacemi týkajícími se zachování letové způsobilosti. Za tímto účelem agentura zejména:

Pozměňovací návrh    245

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  odpovídá za úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 3 pro typová osvědčení, typová osvědčení pro zvláštní účely, osvědčení změn, včetně doplňkových typových osvědčení, a projekty oprav pro projekty výrobků v souladu s článkem 11 a čl. 17 odst. 1 písm. b);

f)  odpovídá za úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 2 pro typová osvědčení, typová osvědčení pro zvláštní účely, osvědčení změn, včetně doplňkových typových osvědčení, a projekty oprav pro projekty výrobků v souladu s článkem 11 a čl. 17 odst. 1 písm. b);

Pozměňovací návrh    246

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  odpovídá za úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 3 pro osvědčení projektů letadlových částí a jiného než zastavěného vybavení v souladu s články 12 a 13;

g)  odpovídá za úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 2 pro osvědčení projektů letadlových částí a jiného než zastavěného vybavení v souladu s články 12 a 13;

Pozměňovací návrh    247

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  zajišťuje funkce pro zachování letové způsobilosti související s projekty výrobků, projekty letadlových částí a jiného než zastavěného vybavení, pro něž vydala osvědčení a v souvislosti s nimiž vykonává dozor, včetně bezodkladné reakce na problémy v oblasti bezpečnosti nebo ochrany před protiprávními činy a vydávání a šíření použitelných povinných informací.

i)  zajišťuje funkce pro zachování letové způsobilosti související s projekty výrobků, projekty letadlových částí a jiného než zastavěného vybavení, pro něž vydala osvědčení a v souvislosti s nimiž vykonává dozor, včetně bezodkladné reakce na problémy v oblasti letové bezpečnosti nebo ochrany před protiprávními činy a vydávání a šíření použitelných povinných informací.

Pozměňovací návrh    248

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura je odpovědná za úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 3, pokud jde o:

2.  Agentura je odpovědná za úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 2, pokud jde o:

Pozměňovací návrh    249

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura je odpovědná za úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 3 týkající se schvalování organizací provádějících výcvik pilotů a palubních průvodčích a leteckých zdravotních středisek uvedených v článku 22, jestliže mají tyto organizace a střediska hlavní místo podnikání mimo území, za které je určitý členský stát odpovědný podle Chicagské úmluvy.

1.  Agentura je odpovědná za úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 2 týkající se schvalování organizací provádějících výcvik pilotů a palubních průvodčích a leteckých zdravotních středisek uvedených v článku 22, jestliže mají tyto organizace a střediska hlavní místo podnikání mimo území, za které je určitý členský stát odpovědný podle Chicagské úmluvy.

Pozměňovací návrh    250

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura je odpovědná za úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 3 týkající se osvědčení pro zařízení pro výcvik pomocí letové simulace v souladu s článkem 23 ve všech následujících případech:

2.  Agentura je odpovědná za úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 2 týkající se osvědčení pro zařízení pro výcvik pomocí letové simulace v souladu s článkem 23 ve všech následujících případech:

Pozměňovací návrh    251

Návrh nařízení

Článek 67 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 67a

 

Vybavení letiště kriticky související s bezpečností

 

Pokud jde o vybavení letiště kriticky související s bezpečností uvedené v článku 31, agentura:

 

a)   stanoví podrobné specifikace použitelné na vybavení letiště kriticky související s bezpečností, na které se vztahuje certifikace v souladu s článkem 31, a oznámí je žadateli;

 

b)   je v souladu s čl. 51 odst. 2 odpovědná za úkoly v oblasti certifikace, dozoru a vynucování týkající se osvědčení a prohlášení v souvislosti s vybavením letiště kriticky souvisejícím s bezpečností v souladu s článkem 31.

Pozměňovací návrh    252

Návrh nařízení

Článek 67 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 67b

 

Osvědčení provozovatelů letecké dopravy

 

Je-li to na místě a je tak specifikováno v Chicagské úmluvě nebo v jejích přílohách, agentura vykonává jménem členských států funkce a úkoly státu provozovatele vůči provozovatelům letecké dopravy uvedeným v čl. 27 odst. 1 a zabývajícím se obchodní leteckou dopravou:

 

a)   mezi letišti nacházejícími se na území různých členských států;

 

b)   s letištěm nacházejícím se mimo území členského státu.

 

Agentura je za tímto účelem odpovědná za úkoly, které souvisejí s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 2 a které se týkají těchto provozovatelů.

Pozměňovací návrh    253

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura je odpovědná za úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 3, pokud jde o:

1.  Agentura je odpovědná za úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 2, pokud jde o:

Pozměňovací návrh    254

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  osvědčení pro organizace uvedené v článku 37 a prohlášení předložená těmito organizacemi, jestliže se podílejí na projektování, výrobě nebo údržbě systémů a složek celoevropských ATM/ANS;

c)  osvědčení pro organizace uvedené v článku 37 a prohlášení předložená těmito organizacemi, jestliže se podílejí na projektování, výrobě nebo údržbě systémů a složek celoevropských ATM/ANS, na nichž je závislá bezpečnost nebo interoperabilita;

Pozměňovací návrh    255

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  prohlášení poskytovatelů ATM/ANS, pro které agentura vydala osvědčení v souladu s písmeny a) a b) týkající se systémů a složek ATM/ANS uváděných do provozu těmito poskytovateli v souladu s čl. 38 odst. 1.

d)  prohlášení poskytovatelů ATM/ANS, pro které agentura vydala osvědčení v souladu s písmeny a) a b) týkající se systémů a složek ATM/ANS, na nichž je závislá bezpečnost nebo interoperabilita a které jsou uváděny do provozu těmito poskytovateli v souladu s čl. 38 odst. 1.

Pozměňovací návrh    256

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  odpovídá za úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 3 týkající se osvědčení a prohlášení v souvislosti se systémy a složkami ATM/ANS, na nichž závisí bezpečnost nebo interoperabilita v souladu s čl. 38 odst. 2, pokud tak stanoví akty v přenesené pravomoci přijaté na základě článku 39.

b)  odpovídá za úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 2 týkající se osvědčení a prohlášení v souvislosti se systémy a složkami ATM/ANS, na nichž závisí bezpečnost nebo interoperabilita v souladu s čl. 38 odst. 2, pokud tak stanoví akty v přenesené pravomoci přijaté na základě článku 39.

Pozměňovací návrh    257

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aby byla zajištěna kontinuita poskytování ATM/AMS v rámci jednotného evropského nebe, agentura vydává v úzké spolupráci s manažerem sítě závazné pokyny v souladu s akty v přenesené pravomoci uvedenými v čl. 39 odst. 1 písm. a).

Pozměňovací návrh    258

Návrh nařízení

Čl. 69 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura je odpovědná za úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 3 týkající se osvědčení pro výcvikové organizace pro řídící letového provozu uvedené v článku 42, jestliže mají tyto organizace hlavní místo podnikání mimo území, za které je určitý členský stát odpovědný podle Chicagské úmluvy, a je-li to na místě, pro jejich personál.

Agentura je odpovědná za úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 2 týkající se osvědčení pro výcvikové organizace pro řídící letového provozu uvedené v článku 42, jestliže mají tyto organizace hlavní místo podnikání mimo území, za které je určitý členský stát odpovědný podle Chicagské úmluvy, a je-li to na místě, pro jejich personál.

Pozměňovací návrh    259

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura je odpovědná za úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 3 týkající se udělování oprávnění k provozu uvedených v čl. 49 odst. 1 a 2 a prohlášení předložených provozovateli uvedených v čl. 49 odst. 2, ledaže určitý členský stát plní ve vztahu k těmto provozovatelům funkce a úkoly státu provozovatele.

1.  Agentura je odpovědná za úkoly související s certifikací, dozorem a vynucováním v souladu s čl. 51 odst. 2 týkající se udělování oprávnění k provozu uvedených v čl. 49 odst. 1 a 2 a prohlášení předložených provozovateli uvedených v čl. 49 odst. 2, ledaže určitý členský stát plní ve vztahu k těmto provozovatelům funkce a úkoly státu provozovatele.

Pozměňovací návrh    260

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura je na základě žádosti nápomocna Komisi při provádění nařízení (ES) č. 2111/2005 tím, že provádí nezbytná posouzení provozovatelů ze třetích zemí a orgánů odpovědných za dozor, včetně inspekcí na místě. Výsledky těchto posouzení poskytuje spolu s odpovídajícími doporučeními Komisi.

3.  Agentura je na základě žádosti nápomocna Komisi při provádění nařízení (ES) č. 2111/2005 tím, že provádí veškerá nezbytná bezpečnostní posouzení provozovatelů ze třetích zemí a orgánů odpovědných za dozor, včetně inspekcí na místě. Výsledky těchto posouzení poskytuje spolu s odpovídajícími doporučeními Komisi.

Pozměňovací návrh    261

Návrh nařízení

Čl. 72 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise může na žádost agentury právnické nebo fyzické osobě, jíž bylo v souladu s tímto nařízením vydáno osvědčení nebo která předložila prohlášení, uložit jeden nebo oba následující postihy:

1.  Komise uloží na žádost agentury právnické nebo fyzické osobě, jíž bylo v souladu s tímto nařízením vydáno osvědčení nebo která předložila prohlášení, jeden nebo oba následující postihy:

Pozměňovací návrh    262

Návrh nařízení

Čl. 72 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výše pokut nepřesáhne 4 % ročního příjmu či obratu dotčené právnické nebo fyzické osoby. Výše penále nepřesáhne 2,5 % průměrného denního příjmu či obratu dotčené právnické nebo fyzické osoby.

Výše pokut nepřesáhne 4 % ročního příjmu či obratu, který dotčená právnická nebo fyzická osoba získala prostřednictvím činností spojených s příslušným porušením. Výše penále nepřesáhne 2,5 % průměrného denního příjmu či obratu dotčené fyzické nebo právnické osoby.

Pozměňovací návrh    263

Návrh nařízení

Čl. 72 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise ukládá pokuty a penále na základě odstavce 1 pouze v případě, že ostatní opatření stanovená v tomto nařízení a v aktech v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě k řešení těchto porušení jsou nedostatečná nebo nepřiměřená.

3.  Komise ukládá pokuty a penále na základě odstavce 1 pouze v případě, kdy měla porušení uvedená v odstavci 1 vliv na zachovávání bezpečnosti nebo na ochranu životního prostředí a kdy se ostatní opatření stanovená v tomto nařízení a v aktech v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě k řešení těchto porušení ukázala jako nedostatečná nebo nepřiměřená.

Pozměňovací návrh    264

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  nahlížet do každého dokumentu, záznamu nebo údajů, které jsou v držení uvedených úřadů a osob nebo k nimž mají uvedené úřady a osoby přístup, a pořizovat z nich kopie či výtahy, bez ohledu na to, na jakých nosičích jsou tyto informace uloženy.

d)  nahlížet do každého dokumentu, záznamu nebo údajů, které jsou relevantní pro účely prováděné kontroly nebo monitorování a které jsou v držení uvedených úřadů a osob nebo k nimž mají uvedené úřady a osoby přístup, a pořizovat z nich kopie či výtahy, bez ohledu na to, na jakých nosičích jsou tyto informace uloženy.

Pozměňovací návrh    265

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Agentura zveřejní shrnutí informací o uplatňování ustanovení tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě každým členským státem. Uvedené informace zahrne do výroční bezpečnostní zprávy uvedené v čl. 61 odst. 6.

7.  Agentura zveřejní shrnutí informací o uplatňování ustanovení tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě každým členským státem, včetně shrnutí výsledků kontrol, které agentura provedla. Uvedené informace zahrne do výroční bezpečnostní zprávy uvedené v čl. 61 odst. 6.

Pozměňovací návrh    266

Návrh nařízení

Článek 73 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 73a

 

Společná certifikace a kultura dohledu

 

Agentura hraje aktivní úlohu při vytváření společné certifikace a kultury dohledu a jednotných postupů orgánů s cílem zajistit, aby byly splněny cíle stanovené v článku 1. Za tímto účelem a s přihlédnutím k výsledkům svých monitorovacích aktivit Agentura provádí alespoň pro tyto činnosti:

 

a)   organizace systému vzájemného hodnocení příslušných orgánů zaměřeného na budování kapacit a předávání znalostí;

 

b)   poskytování nezbytné koordinace za účelem usnadnění výměny pracovníků mezi vnitrostátními orgány;

 

c)   v případě potřeby konzultování všech zúčastněných stran ohledně pokroku, jehož bylo v monitorování dosaženo.

Pozměňovací návrh    267

Návrh nařízení

Čl. 74 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura je členským státům a Komisi nápomocna při určování hlavních témat výzkumu v oblasti civilního letectví s cílem přispět k zajištění souladu a koordinace mezi výzkumem financovaným z veřejných prostředků a vývojem a politikami spadajícími do oblasti působnosti tohoto nařízení.

1.  Agentura je Komisi nápomocna při určování prioritních témat výzkumu s cílem přispívat k soustavnému pokroku v oblasti bezpečnosti a ochrany letectví před protiprávními činy, usnadňování volného pohybu zboží a osob a zvyšování konkurenceschopnosti leteckého průmyslu Unie. Agentura je navíc členským státům a Komisi nápomocna při určování hlavních témat výzkumu v oblasti civilního letectví, zahrnujících mimo jiné otázky bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy a ochrany klimatu a životního prostředí, s cílem přispět k zajištění souladu a koordinace mezi výzkumem financovaným z veřejných prostředků a vývojem a politikami spadajícími do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    268

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Cílem opatření, která agentura přijímá v souvislosti s emisemi a hlukem pro účely osvědčení projektu výrobků v souladu s článkem 11, je zamezit závažným škodlivým dopadům dotčených činností civilního letectví na životní prostředí a lidské zdraví.

1.  Cílem opatření, která agentura přijímá v souvislosti s emisemi z letadel létajících v rámci civilního letectví a hlukem, který způsobují, pro účely osvědčení projektu výrobků v souladu s článkem 11 a v rámci mezinárodních norem a doporučených postupů, je předcházet dopadům dotčených aktivit civilního letectví, u nichž se ukázalo, že výrazně škodí klimatu, životnímu prostředí a lidskému zdraví, přičemž se řádně zohlední environmentální přínosy, technologická proveditelnost a ekonomická kapacita.

Pozměňovací návrh    269

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy, Komise, agentura a další orgány, instituce a jiné subjekty Unie v rámci svých působností spolupracují v otázkách životního prostředí, včetně otázek, které řeší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200621, s cílem zajistit, aby byla zohledňována vzájemná závislost mezi životním prostředím, lidským zdravím a ostatními technickými oblastmi civilního letectví.

2.  Členské státy, Komise, agentura a další orgány, instituce a jiné subjekty Unie v rámci svých působností spolupracují v otázkách životního prostředí, včetně otázek, které řeší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200621, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES21a a nařízení REACH, s cílem zajistit, aby byla zohledňována vzájemná závislost mezi ochranou klimatu a životního prostředí, lidským zdravím a ostatními technickými oblastmi civilního letectví, přičemž se řádně zohlední environmentální přínosy, technická proveditelnost a ekonomická kapacita a také rámec mezinárodních norem a doporučených postupů.

__________________

__________________

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

 

21a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

Pozměňovací návrh    270

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura je Komisi nápomocna při definování a koordinaci politik a opatření na ochranu životního prostředí v civilním letectví, zejména vypracováváním studií, prováděním simulací a poskytováním technického poradenství.

3.  Agentura je Komisi nápomocna při definování a koordinaci politik a opatření na ochranu životního prostředí v civilním letectví, zejména vypracováváním studií, prováděním simulací a poskytováním technického poradenství v oblastech, v nichž existuje vzájemná závislost mezi ochranou životního prostředí, lidským zdravím a ostatními technickými aspekty civilního letectví.

Pozměňovací návrh    271

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Za účelem informování zúčastněných stran a široké veřejnosti agentura každé tři roky zveřejní environmentální přezkum podávající objektivní přehled o stavu ochrany životního prostředí v Unii v oblasti civilního letectví.

4.  Za účelem informování zúčastněných stran a široké veřejnosti agentura nejméně každé tři roky zveřejní environmentální přezkum podávající objektivní přehled o stavu ochrany životního prostředí v Unii v oblasti civilního letectví. Pro účely vypracování tohoto přezkumu agentura primárně vychází z informací, které jsou již dostupné orgánům a institucím Unie, a informací, které jsou veřejně přístupné. Agentura také vydá doporučení s cílem dosáhnout vyšší úrovně výkonnosti v oblasti ochrany životního prostředí v souladu s mezinárodními normami a doporučenými postupy. Agentura také vydá doporučení s cílem zabránit mezerám a překrýváním v systému tím, že bude zajištěno určení, plánování, koordinace a soudržnost různých opatření EU, jež jsou v této oblasti zapotřebí.

Pozměňovací návrh    272

Návrh nařízení

Čl. 76 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ochrana letectví před protiprávními činy

Vzájemná závislost mezi bezpečností civilního letectví a jeho ochranou před protiprávními činy

Pozměňovací návrh    273

Návrh nařízení

Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy, Komiseagentura spolupracují v záležitostech ochrany civilního letectví před protiprávními činy, včetně kybernetické bezpečnosti, s cílem zajistit, aby byla zohledňována vzájemná závislost mezi bezpečností civilního letectví a jeho ochranou před protiprávními činy.

1.  Agentura, členské státyKomise spolupracují v záležitostech ochrany civilního letectví před protiprávními činy, včetně kybernetické bezpečnosti, pokud existuje vzájemná závislost mezi bezpečností civilního letectví a jeho ochranou před protiprávními činy.

Pozměňovací návrh    274

Návrh nařízení

Čl. 76 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura na základě žádosti poskytuje Komisi technickou pomoc při provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/200822, rovněž při provádění bezpečnostních kontrol a při přípravě opatření, která mají být přijata podle uvedeného nařízení.

2.  Pokud existuje vzájemná závislost mezi bezpečností civilního letectví a jeho ochranou před protiprávními činy, agentura na základě žádosti poskytuje Komisi technickou pomoc při provádění příslušných ustanovení právních předpisů EU, rovněž při provádění bezpečnostních kontrol týkajících se letadel, letišť a bezpečnostních systémů ATM a při přípravě opatření, která mají být přijata podle uvedeného nařízení.

__________________

 

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.)

 

Pozměňovací návrh    275

Návrh nařízení

Čl. 76 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  K ochraně civilního letectví před protiprávními činy může agentura přijímat nezbytná opatření podle čl. 65 odst. 6 a čl. 66 odst. 1 písm. i). Před přijetím takových opatření agentura získá souhlas Komisekonzultuje členské státy.

3.  Aby agentura přispěla k ochraně civilního letectví před nelegálními zásahy, reaguje v případě nutnosti bez zbytečného odkladu na naléhavý problém, který je věcí společného zájmu členských států, který vykazuje vzájemnou závislost mezi bezpečností civilního letectví a jeho ochranou před protiprávními činykterý spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Za tímto účelem může agentura:

 

a)   přijímat nezbytná opatření podle čl. 66 odst. 1 písm. i) s cílem řešit slabé stránky v projektování letadel;

 

b)   stanovit nápravná opatření, která mají přijmout příslušné vnitrostátní orgány nebo právnické a fyzické osoby, na něž se vztahují ustanovení tohoto nařízení, vydáním závazných pokynů nebo doporučení a sdělováním souvisejících informací těmto úřadům a osobám v případě problémů, které mají dopad na provoz letadel, včetně rizik pro civilní letectví, jež vyplývají z oblastí konfliktů.

 

Před přijetím opatření uvedených v odst. 3 písm. a) a b) agentura získá souhlas Komise a konzultuje členské státy. Agentura při těchto opatřeních pokud možno vychází ze společných unijních posouzení rizika a zohledňuje potřebu rychlé reakce v nouzových případech.

Pozměňovací návrh    276

Návrh nařízení

Článek 76 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 76a

 

Sociálně-ekonomické faktory

 

1.  Členské státy, Komise, agentura a jiné subjekty spolupracují s cílem zajistit, aby byla zohledňována vzájemná závislost mezi bezpečností civilního letectví a souvisejícími sociálně-ekonomickými faktory, mimo jiné v rámci regulativních postupů, a také s cílem vymezit opatření na předcházení případným sociálně-ekonomickým rizikům pro leteckou bezpečnost.

 

2.  Při řešení této vzájemné závislosti vede agentura konzultace s relevantními zúčastněnými stranami a zapojí tyto strany do jednání.

 

3.   Agentura každé tři roky zveřejní přezkum podávající objektivní přehled o přijatých krocích a opatřeních, zejména těch, které se týkají řešení problémů vzájemné závislosti mezi leteckou bezpečností a sociálně-ekonomickými faktory.

Pozměňovací návrh    277

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura je v záležitostech spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení na vyžádání nápomocna Komisi v jejích vztazích se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Tato pomoc přispívá zejména k harmonizaci pravidelvzájemnému uznávání osvědčení.

1.  Agentura je v záležitostech spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení nápomocna Komisi v jejích vztazích se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Tato pomoc přispívá zejména k harmonizaci pravidel, vzájemnému uznávání osvědčení a k podpoře a ochraně zájmů evropského leteckého a kosmického průmyslu.

Pozměňovací návrh    278

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura může spolupracovat s příslušnými úřady třetích zemí a s mezinárodními organizacemi příslušnými pro záležitosti spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení. Za tímto účelem může agentura po předchozím schválení Komisí ustanovit mechanismy spolupráce s těmito úřady a mezinárodními organizacemi.

2.  Agentura může spolupracovat s příslušnými úřady třetích zemí a s mezinárodními organizacemi příslušnými pro záležitosti spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení. Za tímto účelem může agentura ustanovit mechanismy spolupráce s těmito úřady a mezinárodními organizacemi.

Pozměňovací návrh    279

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura je členským státům nápomocna při dodržování jejich závazků vyplývajících z mezinárodních dohod v záležitostech spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení, zejména jejich závazků vyplývajících z Chicagské úmluvy.

3.  Agentura je členským státům nápomocna při dodržování jejich závazků vyplývajících z mezinárodních dohod v záležitostech spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení, zejména jejich závazků vyplývajících z Chicagské úmluvy. V tomto ohledu agentura vystupuje jako regionální organizace pro dohled nad bezpečností podle Chicagské úmluvy, k čemuž jsou jí také svěřena výsadní práva.

Pozměňovací návrh    280

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Pokud se agentura domnívá, že je její přítomnost nezbytná za účelem podpory certifikace a práce na dalších technických záležitostech v rámci působnosti tohoto nařízení, může po konzultaci s Komisí zřizovat úřady v příslušných třetích zemích a regionech.

Pozměňovací návrh    281

Návrh nařízení

Čl. 79 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V zájmu šíření osvědčených postupů a jednotného provádění tohoto nařízení a opatření přijatých na jeho základě může agentura provádět výcvik, a to i prostřednictvím externích poskytovatelů, určený příslušným úřadům členských států, příslušným úřadům třetích zemí, mezinárodním organizacím, právnickým a fyzickým osobám, na které se vztahují ustanovení tohoto nařízení, a dalším zúčastněným stranám. Agentura ve své úřední publikaci stanoví a zveřejní podmínky, které musí splňovat externí poskytovatelé výcviku pro účely tohoto článku, pokud agentura využívá jejich služeb.

V zájmu šíření osvědčených postupů a jednotného provádění tohoto nařízení a opatření přijatých na jeho základě může agentura, v souladu se standardy, které stanovila, uznávat vzdělávací instituty pro účely poskytování výcviku určeného příslušným úřadům členských států, příslušným úřadům třetích zemí, mezinárodním organizacím, právnickým a fyzickým osobám, na které se vztahují ustanovení tohoto nařízení, a dalším zúčastněným stranám.

Pozměňovací návrh    282

Návrh nařízení

Čl. 80 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud má agentura relevantní odborné znalosti, poskytuje na základě žádosti Komisi technickou pomoc při provádění jednotného evropského nebe, zejména ve formě:

Pokud má agentura relevantní odborné znalosti, poskytuje na základě žádosti a v oblasti své působnosti Komisi technickou pomoc při provádění jednotného evropského nebe, zejména ve formě:

Pozměňovací návrh    283

Návrh nařízení

Čl. 80 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  příspěvku k provádění hlavního plánu ATM, včetně vývoje a zavádění programu výzkumu uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR).

c)  příspěvku k provádění hlavního plánu ATM, včetně vývoje, certifikace a zavádění programu výzkumu uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR) a jeho výsledků.

Pozměňovací návrh    284

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Agentura může zřizovat místní úřadovny v členských státech, pokudtím tyto státy souhlasí, a v souladu s čl. 91 odst. 4.

4.  Agentura může zřizovat místní úřadovny v členských státech v souladučl. 91 odst. 4, nebo případně ve třetích zemích v souladu s čl. 77 odst. 6a.

Pozměňovací návrh    285

Návrh nařízení

Čl. 85 – odst. 2 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  přijímá veškerá rozhodnutí o zřizování vnitřních struktur agentury a o jejích případných změnách;

vypouští se

Pozměňovací návrh    286

Návrh nařízení

Čl. 85 – odst. 2 – písm. p

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

p)  přijímá pravidla pro předcházení střetů zájmů u svých členů a u členů odvolacího senátu (senátů) a jejich řešení;

p)  přijímá pravidla pro předcházení střetů zájmů u svých členů a u členů odvolacího senátu (senátů) a jejich řešení i u účastníků pracovních skupin a odborných skupin a u ostatních zaměstnanců, na něž se nevztahuje služební řád; mezi tato pravidla se zahrnou ustanovení o prohlášení o zájmech, a případně o profesních činnostech následujících po období zaměstnání;

Pozměňovací návrh    287

Návrh nařízení

Čl. 85 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Správní rada zřídí poradní orgán zastupující celou škálu zúčastněných stran dotčených činností agentury, s nímž před přijetím konzultuje rozhodnutí v oblastech uvedených v odst. 2 písm. c), e), f) a i). Správní rada se rovněž může rozhodnout konzultovat s poradním orgánem další otázky uvedené v odstavcích 2 a 3. Správní rada není stanoviskem poradního orgánu v žádném případě vázána.

4.  Správní rada zřídí poradní orgán zastupující celou škálu zúčastněných stran dotčených činností agentury, s nímž před přijetím konzultuje rozhodnutí v oblastech uvedených v odst. 2 písm. c), d), e), f), i), t)u). Správní rada se rovněž může rozhodnout konzultovat s poradním orgánem další otázky uvedené v odstavcích 2 a 3. Správní rada není stanoviskem poradního orgánu v žádném případě vázána.

Pozměňovací návrh    288

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Správní rada sestává ze zástupců členských států a Komise, přičemž všichni mají hlasovací právo. Každý členský stát jmenuje jednoho člena správní rady a jednoho náhradníka, který člena zastupuje v jeho nepřítomnosti. Komise jmenuje dva zástupce a jejich náhradníky. Funkční období členů a jejich náhradníků trvá čtyři roky. Toto funkční období lze prodloužit.

1.  Správní rada sestává ze zástupců členských států a Komise, přičemž všichni mají hlasovací právo. Každý členský stát jmenuje jednoho člena správní rady a jednoho náhradníka, který člena zastupuje v jeho nepřítomnosti. Komise jmenuje jednoho zástupce a jednoho náhradníka. Funkční období členů a jejich náhradníků trvá čtyři roky. Toto funkční období lze prodloužit.

Pozměňovací návrh    289

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí, prokazatelných zkušeností a dosavadní činnosti v oblasti civilního letectví, s přihlédnutím k jejich relevantním odborným znalostem v oblasti řízení, správy a rozpočtu, aby tak přispívali k naplňování cílů stanovených tímto nařízením. Ve svých příslušných členských státech musejí mít celkovou odpovědnost alespoň za politiku bezpečnosti civilního letectví.

2.  Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí, prokazatelných zkušeností a dosavadní činnosti v oblasti civilního letectví, s přihlédnutím k jejich relevantním odborným znalostem v oblasti řízení, správy a rozpočtu, aby tak přispívali k naplňování cílů stanovených tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    290

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Poradní orgán uvedený v čl. 85 odst. 4 jmenuje čtyři ze svých členů jako zástupce ve správní radě s postavením pozorovatele. Tito zástupci v co nejširší míře zastupují různé pohledy zastoupené v poradním orgánu. Funkční období trvá 24 měsícůlze je jednou prodloužit o dalších 24 měsíců.

5.  Poradní orgán uvedený v čl. 85 odst. 4 jmenuje čtyři ze svých členů jako zástupce ve správní radě s postavením pozorovatele. Tito zástupci v co nejširší míře zastupují různé pohledy zastoupené v poradním orgánu. První funkční období trvá nejvýše 48 měsíců, avšak lze je prodloužit.

Pozměňovací návrh    291

Návrh nařízení

Čl. 89 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž je dotčen čl. 85 odst. 2 písm. c) a d) a čl. 92 odst. 7, přijímá správní rada rozhodnutí většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem. Na žádost člena správní rady se rozhodnutí podle čl. 85 odst. 2 písm. k) přijímá jednomyslně.

1.  Aniž je dotčen čl. 85 odst. 2 písm. c) a d) a čl. 92 odst. 7, přijímá správní rada rozhodnutí většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem.

Pozměňovací návrh    292

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  je nápomocna výkonnému řediteli a poskytuje mu poradenství při provádění rozhodnutí správní rady za účelem posílení dohledu nad správním a rozpočtovým řízením, aniž jsou dotčeny povinnosti výkonného ředitele vymezené v článku 91.

c)  je nápomocna výkonnému řediteli a poskytuje mu poradenství při provádění rozhodnutí správní rady za účelem posílení dohledu nad správním a rozpočtovým řízením, aniž jsou dotčeny povinnosti výkonného ředitele.

Pozměňovací návrh    293

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Je-li to z naléhavých důvodů nezbytné, může výkonná rada přijmout určitá prozatímní rozhodnutí jménem správní rady, zejména ve věcech administrativního řízení, včetně pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování a rozpočtových záležitostí. Tato rozhodnutí se na nejbližší schůzi správní rady předloží k potvrzení.

3.  Je-li to z naléhavých důvodů nezbytné, může výkonná rada přijmout určitá prozatímní rozhodnutí jménem správní rady, zejména ve věcech administrativního řízení, včetně pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování a rozpočtových záležitostí. Tato rozhodnutí se na nejbližší schůzi správní rady předloží k potvrzení. Rozhodnutí se přijímají většinou pěti ze sedmi členů výkonné rady. Správní rada může tato rozhodnutí absolutní většinou odevzdaných hlasů zrušit.

Pozměňovací návrh    294

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výkonnou radu tvoří předseda správní rady, dva zástupci Komise a šest dalších členů jmenovaných správní radou z řad jejích členů s hlasovacím právem. Předseda správní rady je zároveň předsedou výkonné rady. Výkonný ředitel se účastní zasedání výkonné rady, avšak nemá hlasovací právo. Poradní orgán může jmenovat jednoho ze svých členů jako pozorovatele.

4.  Výkonnou radu tvoří předseda správní rady, jeden zástupce Komise a pět dalších členů jmenovaných správní radou z řad jejích členů s hlasovacím právem. Předseda správní rady je zároveň předsedou výkonné rady. Výkonný ředitel se účastní zasedání výkonné rady, avšak nemá hlasovací právo. Poradní orgán uvedený v čl. 85 odst. 4 může jmenovat jednoho ze svých členů jako pozorovatele bez hlasovacího práva.

Pozměňovací návrh    295

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Výkonná rada koná každé tři měsíce nejméně jednu řádnou schůzi. Kromě toho se schází z podnětu svého předsedy nebo na žádost svých členů.

6.  Výkonná rada koná každé tři měsíce nejméně jednu řádnou schůzi. Kromě toho se schází z podnětu svého předsedy nebo výkonného ředitele nebo na žádost jedné třetiny svých členů.

Pozměňovací návrh    296

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Správní rada stanoví jednací řád výkonné rady.

7.  Výkonná rada přijímá svůj vlastní jednací řád.

Pozměňovací návrh    297

Návrh nařízení

Čl. 91 – odst. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry zpráv o interním nebo externím auditu a hodnocení, jakož i na šetření úřadu OLAF, za podávání zpráv o jeho plnění Komisi dvakrát ročně a za pravidelné podávání zpráv správní radě a výkonné radě;

l)  vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry zpráv o interním nebo externím auditu a hodnocení, jakož i na šetření úřadu OLAF, za podávání zpráv o jeho plnění Komisi dvakrát ročně a za pravidelné podávání zpráv správní radě;

Pozměňovací návrh    298

Návrh nařízení

Čl. 91 – odst. 3 – písm. t a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ta)  přijímání veškerých rozhodnutí o zřizování vnitřních struktur agentury a o jejich případných změnách;

Pozměňovací návrh    299

Návrh nařízení

Čl. 92 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Před jmenováním může být kandidát vybraný správní radou vyzván, aby vystoupil před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů.

Před jmenováním je kandidát vybraný správní radou vyzván, aby vystoupil před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů.

Pozměňovací návrh    300

Návrh nařízení

Čl. 92 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Funkční období výkonného ředitele trvá pět let. Před koncem tohoto období provede Komise posouzení, které zohlední hodnocení výsledků výkonného ředitele a budoucí úkoly a výzvy agentury.

3.  Funkční období výkonného ředitele trvá pět let. V polovině období a před koncem tohoto období provede Komise posouzení, která zohlední hodnocení činnosti výkonného ředitele a budoucí úkoly a výzvy agentury. Tato posouzení se předají příslušnému výboru Evropského parlamentu a po posouzení v polovině období vystoupí výkonný ředitel před příslušným výborem Evropského parlamentu s prohlášením a zodpoví otázky jeho členů.

Pozměňovací návrh    301

Návrh nařízení

Čl. 93 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V rámci administrativní struktury agentury je zřízen jeden nebo více odvolacích senátů. Komise stanoví počet odvolacích senátů a jejich úkoly prováděcími akty přijímanými poradním postupem podle čl. 116 odst. 2.

1.  Komise přijme prováděcí akty zřizující v rámci administrativní struktury agentury jeden odvolací senát. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s poradním postupem podle čl. 116 odst. 2.

Pozměňovací návrh    302

Návrh nařízení

Čl. 93 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odvolací senát nebo odvolací senáty rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím podle článku 97. Odvolací senát nebo odvolací senáty jsou svolávány podle potřeby.

2.  Odvolací senát rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím podle článku 97. Odvolací senát je svoláván podle potřeby.

Pozměňovací návrh    303

Návrh nařízení

Čl. 94 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Odvolací senát sestává z předsedy a dvou dalších členů.

1.  Tento odvolací senát sestává z předsedy a dvou dalších členů.

Pozměňovací návrh    304

Návrh nařízení

Čl. 94 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Kvalifikaci požadovanou u členů jednotlivých odvolacích senátů, jejich postavení a smluvní vztah s agenturou, pravomoci jednotlivých členů v přípravné fázi rozhodování a podmínky hlasování určuje Komise. Činí tak prováděcími akty přijímanými v souladu s poradním postupem podle čl. 116 odst. 2.

5.  Kvalifikaci požadovanou u členů odvolacího senátu, jejich postavení a smluvní vztah s agenturou, pravomoci jednotlivých členů v přípravné fázi rozhodování a podmínky hlasování stanoví prováděcí akty, které přijímá Komise. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s poradním postupem podle čl. 116 odst. 2.

Pozměňovací návrh    305

Návrh nařízení

Čl. 95 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Funkční období členů odvolacího senátu včetně předsedy a všech náhradníků trvá pět let a lze jej prodloužit o dalších pět let.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    306

Návrh nařízení

Čl. 95 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členové odvolacího senátu jsou nezávislí. Při svém rozhodování nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    307

Návrh nařízení

Čl. 95 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členové odvolacího senátu v agentuře nevykonávají žádné jiné funkce. Funkci člena odvolacího senátu lze vykonávat na částečný úvazek.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    308

Návrh nařízení

Čl. 95 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členové odvolacího senátu nemohou být během funkčního období odvoláni ze své funkce ani vyškrtnuti ze seznamu způsobilých kandidátů, nejsou-li pro odvolání nebo vyškrtnutí závažné důvody a Komise tak nerozhodne po obdržení stanoviska správní rady.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    309

Návrh nařízení

Čl. 96 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členové odvolacího senátu se nesmějí účastnit žádného odvolacího řízení, mají-li na něm osobní zájem, jestliže se ho dříve zúčastnili jako zástupci jednoho z účastníků řízení nebo se podíleli na rozhodnutí, které je předmětem odvolání.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    310

Návrh nařízení

Čl. 96 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Domnívá-li se člen odvolacího senátu na základě některého z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo z jakéhokoli jiného důvodu, že se nemá zúčastnit určitého odvolacího řízení, uvědomí o tom odvolací senát.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    311

Návrh nařízení

Čl. 96 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Proti kterémukoli členovi odvolacího senátu může kterýkoli z účastníků odvolacího řízení vznést námitku na základě jakéhokoli důvodu uvedeného v odstavci 1 nebo z důvodu podezření z podjatosti tohoto člena. Námitka není přípustná, jestliže již účastník odvolacího řízení učinil procesní úkon, ačkoli mu byl znám důvod pro námitku. Žádná námitka nesmí být založena na státní příslušnosti členů.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    312

Návrh nařízení

Čl. 97 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Odvolání lze podat proti rozhodnutím agentury přijatým na základě článků 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 nebo 115.

1.  Odvolání lze podat proti rozhodnutím agentury přijatým na základě článků 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 nebo 115.

Pozměňovací návrh    313

Návrh nařízení

Čl. 103 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žalobu na neplatnost rozhodnutí agentury přijatých na základě článků 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 nebo 115 lze u Soudního dvora Evropské unie podat teprve po vyčerpání všech možností odvolání v rámci agentury.

2.  Žalobu na neplatnost rozhodnutí agentury přijatých na základě článků 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 nebo 115 lze u Soudního dvora Evropské unie podat teprve po vyčerpání všech možností odvolání v rámci agentury.

Pozměňovací návrh    314

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podle potřeby zapojují odborníky relevantních zúčastněných stran nebo využívají odborných znalostí relevantních evropských normalizačních orgánů či jiných specializovaných subjektů;

b)  zapojují odborníky relevantních zúčastněných stran nebo využívají odborných znalostí relevantních evropských normalizačních orgánů či jiných specializovaných subjektů;

Pozměňovací návrh    315

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura pro účely vypracovávání stanovisek, certifikačních specifikací, přijatelných způsobů průkazu a poradenského materiálu v souladu s čl. 65 odst. 1 a 3 stanoví postup předběžných konzultací s členskými státy. Za tímto účelem může vytvořit pracovní skupinu, do níž je každý členský stát oprávněn jmenovat jednoho odborníka. Jsou-li zapotřebí konzultace týkající se vojenských aspektů, zapojí agentura rovněž Evropskou obrannou agenturu. Jsou-li zapotřebí konzultace týkající se možných sociálních dopadů opatření agentury, zapojí agentura zúčastněné strany včetně sociálních partnerů EU.

2.  Agentura pro účely vypracovávání stanovisek, certifikačních specifikací, přijatelných způsobů průkazu a poradenského materiálu v souladu s čl. 65 odst. 1 a 3 stanoví postup předběžných konzultací s členskými státy. Za tímto účelem může vytvořit pracovní skupinu, do níž je každý členský stát oprávněn jmenovat jednoho odborníka. Jsou-li zapotřebí konzultace týkající se vojenských aspektů, zapojí agentura rovněž Evropskou obrannou agenturu a jiné příslušné vojenské odborníky. Jsou-li zapotřebí konzultace týkající se možných sociálních dopadů opatření agentury nebo dopadů opatření na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, zapojí agentura sociální partnery Unie a další relevantní zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh    316

Návrh nařízení

Čl. 108 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura může z vlastního podnětu provádět komunikační činnost v oblasti své působnosti. Zejména zajišťuje, aby kromě zveřejňování uvedeného v čl. 104 odst. 3 veřejnost a všechny zúčastněné strany rychle obdržely objektivní, spolehlivé a snadno srozumitelné informace o práci agentury. Agentura zajistí, aby přidělování jejích zdrojů na komunikační činnost nepoškozovalo účinné plnění úkolů podle článku 64.

2.  Agentura může z vlastního podnětu provádět komunikační činnost v oblasti své působnosti. Zejména zajišťuje, aby kromě zveřejňování uvedeného v čl. 104 odst. 3 veřejnost a všechny zúčastněné strany rychle obdržely objektivní, spolehlivé a snadno srozumitelné informace o práci agentury.

Pozměňovací návrh    317

Návrh nařízení

Čl. 109 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž jsou dotčeny jiné příjmy, příjmy agentury tvoří:

1.  Při zajištění nezávislosti agentury a aniž jsou dotčeny jiné příjmy, příjmy agentury tvoří:

Pozměňovací návrh    318

Návrh nařízení

Čl. 109 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  pokuty a penále uhrazené v souladu s článkem 72;

Pozměňovací návrh    319

Návrh nařízení

Čl. 109 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  platby uhrazené v souladu s nařízením (EU) č. (XXX/XXXX) o provádění jednotného evropského nebe za příslušné úkoly orgánu ATM/ANS;

f)  příjem z plateb uhrazených v souladu s nařízením (ES) č. 550/2004 o poskytování letových navigačních služeb a jeho prováděcích pravidel (XXX/XXXX) o provádění jednotného evropského nebe k pokrytí nákladů za příslušné úkoly orgánu ATM/ANS vykonávané agenturou;

Pozměňovací návrh    320

Návrh nařízení

Čl. 109 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pro účely odst. 1 písm. f) se příslušnými úkoly orgánu ATM/ANS rozumí ty, které členské státy zvažovaly pro určení stanovených nákladů podle nařízení (ES) č. 550/2004, jež byly uloženy agentuře podle tohoto nařízení a nejsou pokryty poplatky placenými podle odst. 1 písm. c). Tyto úkoly zahrnují mimo jiné úkoly uvedené ve čl. 65 odst. 1, 2. 3, 5 a 6 a ve článku 73 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    321

Návrh nařízení

Čl. 109 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Ustanovení odst. 1 písm. f) se použijí pod dohledem orgánu pro kontrolu výkonnosti, transparentním způsobem a nepovedou ke zdvojenému výběru poplatků od uživatelů vzdušného prostoru.

Pozměňovací návrh    322

Návrh nařízení

Čl. 109 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Rozpočet týkající se regulačních opatření, stanovené a vybrané poplatky za vydání osvědčení a platby uložené agenturou jsou v účetnictví agentury vedeny odděleně.

4.  Rozpočet týkající se regulačních opatření, stanovené a vybrané poplatky za vydání osvědčení a platby uložené agenturou, pokuty a penále a platby uvedené v odst. 1 písm. f) jsou v účetnictví agentury vedeny odděleně.

Pozměňovací návrh    323

Návrh nařízení

Čl. 109 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Agentura upraví své personální plánování a řízení zdrojů tvořených poplatky a platbami tak, aby jí umožňovalo rychle reagovat na kolísání příjmů z poplatků a plateb.

5.  Agentura upraví v průběhu rozpočtového roku své personální plánování a řízení zdrojů tvořených příjmy uvedenými v odstavci 4 tohoto článku tak, aby jí umožňovalo rychle reagovat na pracovní zatížení a na kolísání těchto příjmů.

Pozměňovací návrh    324

Návrh nařízení

Čl. 109 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Výkonný ředitel každoročně sestaví návrh výkazu odhadu příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok včetně návrhu plánu pracovních míst a zašle jej správní radě. V souvislosti s pracovními místy financovanými z poplatků a plateb se tento návrh plánu pracovních míst zakládá na omezeném souboru ukazatelů schválených Komisí za účelem měření pracovního zatížení a efektivity agentury a stanoví zdroje potřebné pro účinné a včasné plnění požadavků na vydávání osvědčení a na další činnosti agentury včetně těch, které vyplývají z přenesení povinností v souladu s články 53, 54 a 55. Na základě tohoto návrhu správní rada schválí předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok. Tento předběžný návrh příjmů a výdajů agentury se do 31. ledna každého roku zašle Komisi.

6.  Výkonný ředitel každoročně sestaví návrh výkazu odhadu příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok včetně návrhu plánu pracovních míst a zašle jej správní radě. V souvislosti s pracovními místy financovanými z příjmů v souladu s odstavcem 4 tohoto článku se tento návrh plánu pracovních míst zakládá na omezeném souboru ukazatelů schválených Komisí za účelem měření pracovního zatížení a efektivity agentury a stanoví zdroje potřebné pro účinné a včasné plnění požadavků na vydávání osvědčení a na další činnosti agentury včetně těch, které vyplývají z přenesení povinností v souladu s články 53, 54 a 55. Před schválením souboru ukazatelů určených k měření pracovního zatížení a efektivity agentury si Komise vyžádá stanovisko odborníka třetí strany a stanovisko poradního orgánu zúčastněných stran agentury. Na základě tohoto návrhu správní rada schválí předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok. Tento předběžný návrh příjmů a výdajů agentury se do 31. ledna každého roku zašle Komisi.

Pozměňovací návrh    325

Návrh nařízení

Čl. 109 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Příslušná část návrhu plánu pracovních míst, jenž je uveden v odstavci 6, týkající se rozpočtových příjmů v souladu s odstavcem 4 a příslušný počet pracovních míst, nebude brát v úvahu ta ustanovení interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, která se týkají snižování rozpočtu a počtu pracovních míst.

Pozměňovací návrh    326

Návrh nařízení

Čl. 109 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Rozpočtový orgán schvaluje položky příspěvku pro agenturu a přijímá plán pracovních míst agentury.

10.  Rozpočtový orgán schvaluje položky příspěvku pro agenturu a přijímá plán pracovních míst agentury, přičemž zohledňuje ukazatele týkající se pracovního zatížení a efektivity agentury uvedené v odstavci 6.

Pozměňovací návrh    327

Návrh nařízení

Čl. 110 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Na doporučení Rady jednající kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament před 15. květnem roku N+2 výkonnému řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

10.  Na doporučení Rady jednající kvalifikovanou většinou rozhodne Evropský parlament před 15. květnem roku N+2 o udělení absolutoria výkonnému řediteli za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

Pozměňovací návrh    328

Návrh nařízení

Čl. 113 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do [five years after the date referred to in Article 127 – OP please insert the exact date] a každých pět let poté zadá Komise hodnocení dodržování pokynů Komise, které posoudí výkonnost agentury ve vztahu k jejím cílům, mandátu a úkolům. Hodnocení se zaměří zejména na případnou potřebu upravit mandát agentury a na finanční důsledky každé takové změny.

1.  Do [three years after the date referred to in Article 127 – OP please insert the exact date] a každých pět let poté zadá Komise hodnocení dodržování pokynů Komise, které posoudí výkonnost agentury ve vztahu k jejím cílům, mandátu a úkolům a dopadu tohoto nařízení. Hodnocení se zaměří zejména na případnou potřebu upravit mandát agentury a na finanční důsledky každé takové změny. Hodnocení bude brát v úvahu hlediska zúčastněných subjektů jak na úrovni Unie, tak na úrovni jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh    329

Návrh nařízení

Čl. 113 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise předá závěry hodnocení spolu se svými závěry Evropskému parlamentu, Radě a správní radě. Závěry hodnocení se zveřejňují.

3.  Komise předá závěry hodnocení spolu se svými závěry Evropskému parlamentu, Radě a správní radě. Závěry hodnocení a doporučení se zveřejňují.

Pozměňovací návrh    330

Návrh nařízení

Čl. 117 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3 písm. d), článcích 18, 25, 28, 34, 39, 44, 47, 50, čl. 51 odst. 10, čl. 52 odst. 5, čl. 72 odst. 4 a čl. 115 odst. 1 se Komisi svěřuje na dobu neurčitou.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3 písm. d), článcích 18, 25, 28, 34, 39, 44, 47, 50, čl. 51 odst. 10, čl. 52 odst. 5, čl. 64 odst. f a), čl. 72 odst. 4 a čl. 115 odst. 1 se Komisi svěřuje na dobu neurčitou.

Pozměňovací návrh    331

Návrh nařízení

Čl. 117 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 3 písm. d), článků 18, 25, 28, 34, 39, 44, 47, 50, čl. 51 odst. 10, čl. 52 odst. 5, čl. 72 odst. 4 a čl. 115 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle tohoto nařízení vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    332

Návrh nařízení

Čl. 119 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V dohodě o sídle mezi agenturou a členským státem, v němž se nachází sídlo, uzavřené po schválení správní radou a nejpozději do [OP Please insert the exact date – two years after entry into force of this Regulation], se stanoví nezbytná ujednání týkající se umístění agentury v hostitelském členském státě a zařízení, která uvedený členský stát poskytne, spolu se zvláštními pravidly, která se v hostitelském členském státě použijí na výkonného ředitele, členy správní rady a zaměstnance agentury a jejich rodinné příslušníky.

1.  V dohodě o sídle mezi agenturou a členským státem, v němž se nachází sídlo, uzavřené po schválení správní radou a nejpozději do [OP Please insert the exact date – one year after entry into force of this Regulation], se stanoví nezbytná ujednání týkající se umístění agentury v hostitelském členském státě a zařízení, která uvedený členský stát poskytne, spolu se zvláštními pravidly, která se v hostitelském členském státě použijí na výkonného ředitele, členy správní rady a zaměstnance agentury a jejich rodinné příslušníky.

Pozměňovací návrh    333

Návrh nařízení

Článek 122

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nařízení (ES) č. 216/2008 se zrušuje.

Nařízení (ES) č. 216/2008 se zrušuje.

Odkazy na nařízení (ES) č. 216/2008 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze X.

Nařízení (ES) č. 552/2004 se zrušuje, ovšem:

 

a)   články 5, 6 a 6a a přílohy III a IV uvedeného nařízení jsou i nadále platné pro účely prohlášení, a to až do vstupu v platnost příslušných aktů v přenesené působnosti uvedených v článku 39 tohoto nařízení;

 

b)   články 4 a 7 uvedeného nařízení jsou i nadále platné, a to až do vstupu v platnost příslušných aktů v přenesené působnosti uvedených v článku 39 tohoto nařízení;

 

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze X.

Pozměňovací návrh    334

Návrh nařízení

Čl. 123 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 1008/2008

Čl. 4 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  je držitelem platného AOC vydaného vnitrostátním orgánem členského státu nebo Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví;

b)  je držitelem platného AOC vydaného vnitrostátním orgánem členského státu nebo Agenturou Evropské unie pro letectví;

Pozměňovací návrh    335

Návrh nařízení

Čl. 123 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1008/2008

Článek 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Článek 13 se mění takto:

vypouští se

a)   odstavec 2 se nahrazuje tímto:

 

2.   Smlouva o pronájmu bez posádky, jejíž stranou je letecký dopravce Společenství, nebo smlouva o pronájmu s posádkou, podle níž je letecký dopravce Společenství nájemcem letadla pronajatého s posádkou provozovaného provozovatelem třetí země, podléhá předchozímu schválení v souladu s nařízením (EU) č. [XX/XXX reference to this Regulation to be inserted] a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě.

 

b)   doplňuje se nový odstavec 5, který zní:

 

5.   Letecký dopravce Společenství, který si pronajímá letadla bez posádky zapsaná v leteckém rejstříku třetí země, musí obdržet předchozí schválení od úřadu příslušného pro jeho AOC. Příslušný úřad udělí schválení v souladu s nařízením (EU) č. [XX/XXX reference to this Regulation to be inserted] a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě.

 

Pozměňovací návrh    336

Návrh nařízení

Čl. 125 – odst. 1

Nařízení (EU) č. 376/2014

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se nicméně nevztahuje na události a jiné informace související s bezpečností týkající se bezpilotních letadel, pro která se nevyžaduje osvědčení či prohlášení podle čl. 46 odst. 1 a 2 nařízení (EU) RRRR/Č [ref. to new regulation], ledaže daná událost nebo jiné informace související s bezpečností týkající se takového bezpilotního letadla měly za následek smrtelné nebo vážné zranění některé osoby nebo se účastníkem stalo jiné než bezpilotní letadlo.

Toto nařízení se nicméně nevztahuje na události a jiné informace související s bezpečností týkající se bezpilotních letadel, pro která se nevyžaduje osvědčení či prohlášení podle čl. 46 odst. 1 a 2 nařízení (EU) RRRR/Č [ref. to new regulation], ledaže daná událost nebo jiné informace související s bezpečností týkající se takového bezpilotního letadla měly za následek smrtelné nebo vážné zranění některé osoby nebo k takovým zraněním mohly vést nebo se účastníkem stalo jiné než bezpilotní letadlo.

Pozměňovací návrh    337

Návrh nařízení

Čl. 126 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Agentura do ... [three years after the entry into force of this Regulation] v souladu s čl. 65 odst. 1 vypracuje doporučení Komisi týkající se letové způsobilosti a udělování průkazu způsobilosti pilotům, pokud jde o lehká sportovní letadla, jestliže mají maximální vzletovou hmotnost nejvýše 600 kg v případě letadel, která nejsou určena k použití na vodě, nebo 650 kg u letadel, která jsou určena k použití na vodě. Tato doporučení budou s přihlédnutím k cílům a zásadám stanoveným v článcích 1 a 4 přiměřená povaze a rizikům dané činnosti a zajistí interoperabilitu se srovnatelnými normami platnými na důležitých trzích třetích zemí.

Pozměňovací návrh    338

Návrh nařízení

Čl. 126 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Agentura nejpozději do ... [three years after the entry into force of this Regulation] vydá poradenský materiál pro dobrovolné použití členskými státy na podporu přijímání přiměřených vnitrostátních předpisů o projektování, výrobě, provozu a údržbě letadel uvedených v příloze I.

Pozměňovací návrh    339

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se nevztahuje na následující kategorie letadel:

Toto nařízení se nevztahuje na následující kategorie letadel s posádkou na palubě:

Pozměňovací návrh    340

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  letadla s posádkou na palubě, z nichž alespoň 51 % bylo postaveno amatérem nebo neziskovou organizací amatérů pro jejich vlastní účely a bez obchodního cíle;

c)  letadla s posádkou na palubě, u nichž bylo vynaloženo alespoň 300 hodin konstrukčního času nebo postaveno alespoň 51 % samotného letadla amatérem nebo neziskovou organizací amatérů pro jejich vlastní účely a bez obchodního cíle;

Pozměňovací návrh    341

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  maximálně dvoumístná letadla, jejichž kritická rychlost nebo nejmenší rychlost ustáleného letu při přistávací konfiguraci nepřekračuje 35 uzlů kalibrované rychlosti (CAS), jakož i maximálně dvoumístné vrtulníky a padáky s pohonem s maximální vzletovou hmotností (MTOM), jak je zaznamenána členskými státy, která nepřesahuje:

e)  maximálně dvoumístná letadla, jejichž měřitelná kritická rychlost nebo nejmenší rychlost ustáleného letu při přistávací konfiguraci nepřekračuje 45 uzlů kalibrované rychlosti (CAS), jakož i maximálně dvoumístné vrtulníky, vírníky (gyroplány), balóny a padáky s pohonem s maximální vzletovou hmotností (MTOM), která nepřesahuje 600 kg v případě letadel, která nejsou určena k použití na vodě, nebo 650 kg u letadel, která jsou určena k použití na vodě, a hmotností po vyprázdnění, tj. bez paliva, která nepřesahuje 350 kg, jak je zaznamenána členskými státy;

i)  300 kg pro jednomístný pozemní letoun/vrtulník;

 

ii)  450 kg pro dvoumístný pozemní letoun/vrtulník;

 

iii)  330 kg pro jednomístný obojživelný letoun nebo vodní letoun/vrtulník;

 

iv)  495 kg pro dvoumístný obojživelný letoun nebo vodní letoun/vrtulník za předpokladu, že při provozu jako vodní letoun/vrtulník a jako pozemní letoun/vrtulník spadá pod mezní hodnoty MTOM příslušné těmto letounům;

 

v)  472,5 kg pro dvoumístný pozemní letoun vybavený celkovým záchranným padákovým systémem upevněným na drak letadla;

 

vi)  540 kg pro dvoumístný pozemní letoun vybavený celkovým záchranným padákovým systémem upevněným na drak letadla a vybavený elektrickým pohonným systémem;

 

vii)  315 kg pro jednomístný pozemní letoun vybavený celkovým záchranným padákovým systémem upevněným na drak letadla;

 

viii)  365 kg pro jednomístný pozemní letoun vybavený celkovým záchranným padákovým systémem upevněným na drak letadla a vybavený elektrickým pohonným systémem;

 

Pozměňovací návrh    342

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  jednomístné a dvoumístné vírníky (gyroplány) s MTOM nepřekračující 560 kg;

vypouští se

Pozměňovací návrh    343

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  kluzáky a motorové kluzáky s MTOM nejvýše 250 kg, jde-li o jednomístný letoun, nebo 400 kg, jde-li o dvoumístný letoun, včetně kluzáků se vzletem a přistáním z nohou pilota;

vypouští se

Pozměňovací návrh    344

Návrh nařízení

Příloha I – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pravidla týkající se letové způsobilosti vydávaná vnitrostátními příslušnými úřady budou s přihlédnutím k cílům a zásadám stanoveným v článcích 1 a 4 přiměřená povaze a rizikům dané činnosti, budou se zakládat na interoperabilitě se srovnatelnými normami platnými na mezinárodních trzích, zajišťovat ji a zohledňovat pokyny, které agentura vydá v souladu se čl. 126 odst. 2b. Osvědčení vydaná na základě těchto pravidel budou vzájemně uznávána na území, na které se vztahují Smlouvy.

Pozměňovací návrh    345

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Integrita výrobku musí být zajištěna pro všechny předpokládané letové podmínky po dobu provozní životnosti letadla. Vyhovění všem požadavkům musí být prokázáno vyhodnocením nebo analýzou a v případě potřeby podloženo zkouškami.

Integrita výrobku včetně ochrany před hrozbami pro informační bezpečnost musí být zajištěna pro všechny předpokládané letové podmínky po dobu provozní životnosti letadla. Vyhovění všem požadavkům musí být prokázáno vyhodnocením nebo analýzou a v případě potřeby podloženo zkouškami.

Pozměňovací návrh    346

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1.3.5a.  Letadlo bude vybaveno systémy pro soustavné sledování letu a zaznamenávání letových údajů. Všechny údaje o letu včetně hlasových záznamů z pilotní kabiny budou stahovány do pozemní databáze v reálném čase.

Pozměňovací návrh    347

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.4.3.  Jiné než zastavěné vybavení musí být konstruováno tak, aby minimalizovalo chyby, které by mohly přispět ke vzniku nebezpečí.

1.4.3.  Jiné než zastavěné vybavení nesmí vyvolávat chyby, které přispívají ke vzniku nebezpečí.

Pozměňovací návrh    348

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – bod 2.1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.1.  Musí být prokázáno, že v zájmu zabezpečení dostatečné úrovně bezpečnosti osob na palubě nebo na zemi je během provozu výrobku zajištěno toto:

2.1.  Musí být prokázáno, že v zájmu zabezpečení vysoké a jednotné úrovně bezpečnosti osob na palubě nebo na zemi je během provozu výrobku zajištěno toto:

Pozměňovací návrh    349

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výrobky musí být navrženy tak, aby byly co nejtišší, s ohledem na bod 4.

1.  Výrobky musí být navrženy tak, aby minimalizovaly hluk v souladu s příslušnými právními předpisy EU, mezinárodními normami a doporučenými postupy, a to s ohledem na bod 4.

Pozměňovací návrh    350

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Výrobky musí být navrženy tak, aby vypouštěly co nejméně emisí, s ohledem na bod 4.

2.  Výrobky musí být navrženy tak, aby vypouštěly co nejméně emisí v souladu s příslušnými právními předpisy EU, mezinárodními normami a doporučenými postupy, a to s ohledem na bod 4.

Pozměňovací návrh    351

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Výrobky musí být navrženy tak, aby vypouštěly co nejméně emisí způsobených vypařováním nebo vypouštěním kapalin, s ohledem na bod 4.

3.  Výrobky musí být navrženy tak, aby vypouštěly co nejméně emisí způsobených vypařováním nebo vypouštěním kapalin, s ohledem na technologickou proveditelnost, hospodářskou únosnost a bod 4.

Pozměňovací návrh    352

Návrh nařízení

Příloha IV – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Všichni piloti musí pravidelně prokazovat zdravotní způsobilost pro uspokojivé vykonávání svých úkolů s ohledem na typ činnosti. Splnění těchto požadavků musí být prokázáno pomocí odpovídajícího posouzení na základě osvědčených postupů leteckého lékařství s ohledem na typ činnosti a možné zhoršení duševních a fyzických schopností v důsledku stárnutí.

Všichni piloti musí být duševně a fyzicky způsobilí k bezpečnému vykonávání svých úkolů s ohledem na typ činnosti a možné zhoršení duševních a fyzických schopností, zejména v důsledku stárnutí. To se určí pomocí posouzení vycházejícího z rizik.

Pozměňovací návrh    353

Návrh nařízení

Příloha V – bod 1 – bod 1.5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.5.  Všechny nezbytné údaje, dokumenty, záznamy a informace dokládající dodržení podmínek stanovených v bodě 5.3 musí být pro každý let uloženy a uchovány k dispozici po minimální dobu odpovídající druhu provozu.

1.5.  Všechny nezbytné údaje, dokumenty, záznamy a informace dokládající dodržení podmínek stanovených v bodě 5.3 musí být pro každý let uloženy a uchovány k dispozici a chráněny proti neoprávněným změnám po minimální dobu odpovídající druhu provozu.

Pozměňovací návrh    354

Návrh nařízení

Příloha V – bod 4 – bod 4.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.2.  Aniž jsou dotčena ustanovení bodu 4.1, lze v případě provozu vrtulníků povolit krátkodobé překročení omezující obálky závislosti výšky a rychlosti, pokud je zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti

4.2.  Aniž jsou dotčena ustanovení bodu 4.1, lze v případě provozu vrtulníků povolit krátkodobé překročení omezující obálky závislosti výšky a rychlosti, pokud je zajištěna jednotná a vysoká úroveň bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    355

Návrh nařízení

Příloha V – bod 6 – bod 6.4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.4.  Záznamy nezbytné k prokázání letové způsobilosti a statusu slučitelnosti letadla se životním prostředím musí být uchovávány po dobu odpovídající příslušným požadavkům na zachování letové způsobilosti, dokud nejsou uvedené informace nahrazeny novými, rovnocennými informacemi, pokud jde o rozsah a podrobnosti, v každém případě však nejméně 24 měsíců.

6.4.  Záznamy nezbytné k prokázání letové způsobilosti a statusu slučitelnosti letadla se životním prostředím musí být uchovávány a chráněny proti neoprávněným změnám po dobu odpovídající příslušným požadavkům na zachování letové způsobilosti, dokud nejsou uvedené informace nahrazeny novými, rovnocennými informacemi, pokud jde o rozsah a podrobnosti, v každém případě však nejméně 24 měsíců.

Pozměňovací návrh    356

Návrh nařízení

Příloha V – bod 6 – bod 6.5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.5.  Všechny změny a opravy musí splňovat základní požadavky na letovou způsobilost a případně na slučitelnost výrobků se životním prostředím. Průkazné údaje dokládající splnění požadavků na letovou způsobilost a požadavků na slučitelnost výrobků se životním prostředím musí být uchovávány.

6.5.  Všechny změny a opravy musí splňovat základní požadavky na letovou způsobilost a případně na slučitelnost výrobků se životním prostředím. Průkazné údaje dokládající splnění požadavků na letovou způsobilost a požadavků na slučitelnost výrobků se životním prostředím musí být uchovávány a chráněny proti neoprávněným změnám.

Pozměňovací návrh    357

Návrh nařízení

Příloha V – bod 7 – bod 7.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.2.  Velitel letadla musí mít pravomoc vydat všechny příkazy a přijmout všechna odpovídající opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti letadla a osob nebo majetku přepravovaného v letadle.

7.2.  Velitel letadla musí mít pravomoc vydat všechny příkazy a přijmout všechna odpovídající opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti letadla a osob nebo majetku přepravovaného v letadle. Piloti musí mít možnost vykonávat tuto pravomoc bez jakéhokoli vměšování.

Pozměňovací návrh    358

Návrh nařízení

Příloha V – bod 8 – bod 8.1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Provozovatel musí využívat pouze vhodně kvalifikovaný personál, který absolvoval výcvik, a zavést a stále poskytovat programy výcviku a přezkoušení pro členy posádky a další příslušný personál;

b)  Provozovatel musí využívat pouze vhodně kvalifikovaný personál, který absolvoval výcvik, a zavést a stále poskytovat programy výcviku a přezkoušení pro členy posádky a další příslušný personál; provozovatel musí členům posádky poskytnout výcvik a provádět přezkoušení, které je nutné k zajištění aktuálnosti jejich průkazů způsobilosti a k získání a udržení kvalifikací v rámci průkazů způsobilosti a zkušeností, jež jsou nezbytné k provozování letadla, s nímž plní své úkoly. Aniž je dotčeno právo provozovatelů zavést přiměřené systémy, aby se provozovateli zajistila návratnost investic do výcviku, členové posádky nesmí obsluhovat letadla v obchodním provozu, zatímco se od nich vyžaduje platit přímo provozovateli nebo nepřímo třetím stranám za výcvik, jenž je nutný pro udržování jejich průkazu způsobilosti a kvalifikací vyžadovaných pro provoz letadel provozovatele.

Pozměňovací návrh    359

Návrh nařízení

Příloha VI – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Subjekt a personál odpovědný za certifikaci a dozor musí vykonávat své povinnosti s nejvyšší možnou profesionální důvěryhodností a nejvyšší možnou technickou kvalifikací a nesmí být vystaveny jakýmkoli tlakům a pobídkám, zvláště finančního rázu, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich činnosti v oblasti certifikace a dohledu, zvláště pak ze strany osob nebo skupin osob, kterých se tyto výsledky týkají.

2.  Subjekt a personál odpovědný za certifikaci a dozor musí vykonávat své povinnosti s nejvyšší možnou profesionální důvěryhodností a nejvyšší možnou technickou kvalifikací a nesmí být vystaveny jakýmkoli tlakům a pobídkám jakéhokoli druhu, zvláště finančního rázu, které by mohly ovlivnit jejich úsudek a rozhodnutí nebo výsledky jejich činnosti v oblasti certifikace a dohledu, zvláště pak ze strany osob nebo skupin osob, kterých se tyto výsledky týkají.

Pozměňovací návrh    360

Návrh nařízení

Příloha VII – bod 1 – bod 1.4 – bod 1.4.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.4.2.  Tyto údaje jsou přesné, čitelné, úplné a jednoznačné. Je třeba zachovat příslušné úrovně integrity.

1.4.2.  Tyto údaje jsou přesné, čitelné, úplné a jednoznačné. Je třeba zachovat příslušné úrovně integrity a pravosti.

Pozměňovací návrh    361

Návrh nařízení

Příloha VII – bod 2 – bod 2.1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  provozovatel letiště využívá k zajištění provozu a údržby letiště výhradně vyškolený a kvalifikovaný personál a zajistí, ať již přímo, nebo prostřednictvím dohod s třetími stranami, provádění a udržování výcvikových a kontrolních programů zajišťujících, aby si příslušný personál trvale udržoval potřebnou způsobilost;

k)  provozovatel letiště využívá k zajištění provozu a údržby letiště výhradně vyškolený a kvalifikovaný personál a zajistí, ať již přímo, nebo prostřednictvím dohod s třetími stranami, provádění a udržování výcvikových a kontrolních programů zajišťujících, aby si příslušný personál trvale udržoval potřebnou způsobilost; školení zahrnuje teoretickou a praktickou část a bude posuzováno instruktory a hodnotiteli, kteří mají odpovídající relevantní zkušenosti, kvalifikaci a pravomoc, aby takové úkoly vykonávali.

Pozměňovací návrh    362

Návrh nařízení

Příloha VII – bod 2 – bod 2.1 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m)  příslušníci záchranných a hasičských složek jsou řádně vyškoleni a kvalifikováni k činnosti v prostředí letiště. Provozovatel letiště zavede a udržuje výcvikové a kontrolní programy k tomu, aby si tito pracovníci trvale udržovali potřebnou způsobilost, a

m)  příslušníci záchranných a hasičských složek, jakož i personál poskytující služby uspořádání provozu na odbavovací ploše jsou řádně vyškoleni a kvalifikováni k činnosti v prostředí letiště. Provozovatel letiště zavede a přímo nebo prostřednictvím ujednání s třetími stranami udržuje výcvikové a kontrolní programy k tomu, aby si tito pracovníci trvale udržovali potřebnou způsobilost. Školení zahrnuje teoretickou a praktickou část a bude posuzováno instruktory a hodnotiteli, kteří mají odpovídající relevantní zkušenosti, kvalifikaci a pravomoc, aby takové úkoly vykonávali.

Pozměňovací návrh    363

Návrh nařízení

Příloha VII – bod 4 – bod 4.1 – písm. g – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1)  poskytovatel využívá výhradně vyškolený a kvalifikovaný personál a zajistí provádění a udržování výcvikových a kontrolních programů zajišťujících, aby si příslušný personál trvale udržoval potřebnou způsobilost. Školení zahrnuje teoretickou a praktickou část a bude posuzováno instruktory a hodnotiteli, kteří mají odpovídající relevantní zkušenosti, kvalifikaci a pravomoc, aby takové úkoly vykonávali.

Pozměňovací návrh    364

Návrh nařízení

Příloha VII – bod 4 – bod 4.1 – písm. g – bod 2 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2)  poskytovatel zajistí, aby jeho pracovníci pravidelně prokazovali, že jsou zdravotně způsobilí k uspokojivému výkonu svých funkcí s ohledem na druh svých činností, a zejména na to, jaký by tyto činnosti měly případný dopad na bezpečnost a ochranu před protiprávními činy související s bezpečností.

Pozměňovací návrh    365

Návrh nařízení

Příloha VIII – bod 1 – bod 1.2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1.2a.  Musí být stanovena minimální úroveň služeb s cílem zajistit kontinuitu poskytování služeb ATM/ANS v situacích nepředvídaných okolností nebo přerušení služby, a to tím, že se předem zavedou ujednání mezi členskými státy a poskytovateli navigačních služeb. Tyto minimální úrovně služeb zabezpečí poskytování služeb, alespoň pokud jde o veškeré havarijní a bezpečnostní služby, mise související s veřejným zdravím, diplomatické lety, jakož i lety, jež nejsou určené k přistání nebo nejsou vedeny z letiště v daném členském státu. Dále je třeba dbát na zajištění toho, aby přerušení nezpůsobila přetíženost nebo bezpečnostní rizika ve vzdušném prostoru sousedních států a aby uživatelé vzdušného prostoru byly obslouženi spravedlivým způsobem při poskytování přístupu k vzdušnému prostoru a službám.

Pozměňovací návrh    366

Návrh nařízení

Příloha VIII – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.1.2.  Letecké informace jsou přesné, úplné, aktuální, jednoznačné a dostatečně spolehlivé a podávají se ve formátu vhodném pro uživatele.

2.1.2.  Letecké informace jsou přesné, úplné, aktuální, jednoznačné, autentické a dostatečně spolehlivé a podávají se ve formátu vhodném pro uživatele.

Pozměňovací návrh    367

Návrh nařízení

Příloha VIII – bod 2 – bod 2.2 – bod 2.2.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.2.2.  Letecké meteorologické informace jsou v nejvyšší možné míře přesné, úplné, aktuální, dostatečně spolehlivé a jednoznačné, aby odpovídaly potřebám uživatelů vzdušného prostoru.

2.2.2.  Letecké meteorologické informace jsou v nejvyšší možné míře přesné, úplné, aktuální, autentické, dostatečně spolehlivé a jednoznačné, aby odpovídaly potřebám uživatelů vzdušného prostoru.

Pozměňovací návrh    368

Návrh nařízení

Příloha VIII – bod 2 – bod 2.4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U komunikačních služeb je dosažena a udržována dostatečná výkonnost, pokud jde o jejich dostupnost, integritu, kontinuitu a včasnost. Jsou rychlé a chráněné před poškozením.

U komunikačních služeb je dosažena a udržována dostatečná výkonnost, pokud jde o jejich dostupnost, integritu, kontinuitu a včasnost. Jsou rychlé a chráněné před poškozením a zásahy.

Pozměňovací návrh    369

Návrh nařízení

Příloha VIII – bod 2 – bod 2.5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U navigačních služeb je dosažena a udržována dostatečná úroveň výkonnosti s ohledem na informace pro navádění, určování polohy a, pokud se poskytují, na informace pro určování času. Kritéria výkonnosti zahrnují přesnost, integritu, dostupnost a kontinuitu služby.

U navigačních služeb je dosažena a udržována dostatečná úroveň výkonnosti s ohledem na informace pro navádění, určování polohy a, pokud se poskytují, na informace pro určování času. Kritéria výkonnosti zahrnují přesnost, integritu, pravost, dostupnost a kontinuitu služby.

Pozměňovací návrh    370

Návrh nařízení

Příloha VIII – bod 2 – bod 2.6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přehledové služby určují vzájemnou polohu letadel ve vzduchu a dalších letadel a pozemních dopravních prostředků na letištní ploše, a to s dostatečnou výkonností, pokud jde o jejich přesnost, integritu, kontinuitu a pravděpodobnost detekce.

Přehledové služby určují vzájemnou polohu letadel ve vzduchu a dalších letadel a pozemních dopravních prostředků na letištní ploše, a to s dostatečnou výkonností, pokud jde o jejich přesnost, integritu, pravost, kontinuitu a pravděpodobnost detekce.

Pozměňovací návrh    371

Návrh nařízení

Příloha VIII – bod 2 – bod 2.7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Taktické uspořádání toků letového provozu na úrovni Unie používá a poskytuje dostatečně přesné a aktuální informace o objemu a charakteru plánovaného letového provozu s dopadem na poskytování služeb a koordinuje a projednává přesměrování či zpožďování toků letového provozu s cílem omezit riziko vzniku situací přetížení ve vzduchu nebo na letištích. Uspořádání toku se provádí s cílem optimalizovat při využívání vzdušného prostoru dostupnou kapacitu a zlepšit postupy řízení toku letového provozu. Řídí se zásadami bezpečnosti, transparentnosti a efektivity a zajišťuje, aby byla kapacita poskytována pružně a včas v souladu s evropským navigačním plánem.

Taktické uspořádání toků letového provozu na úrovni Unie používá a poskytuje dostatečně přesné, autentické a aktuální informace o objemu a charakteru plánovaného letového provozu s dopadem na poskytování služeb a koordinuje a projednává přesměrování či zpožďování toků letového provozu s cílem omezit riziko vzniku situací přetížení ve vzduchu nebo na letištích. Uspořádání toku se provádí s cílem optimalizovat při využívání vzdušného prostoru dostupnou kapacitu a zlepšit postupy řízení toku letového provozu. Řídí se zásadami bezpečnosti, transparentnosti a efektivity a zajišťuje, aby byla kapacita poskytována pružně a včas v souladu s evropským navigačním plánem.

Pozměňovací návrh    372

Návrh nařízení

Příloha VIII – bod 3 – bod 3.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Systémy a složky ATM/ANS, které poskytují související informace letadlům, z letadel a na zemi, jsou řádně projektovány, vyrobeny, nainstalovány, udržovány a provozovány, aby byla zajištěna jejich vhodnost k zamýšlenému účelu.

Systémy a složky ATM/ANS, které poskytují související informace letadlům, z letadel a na zemi, jsou řádně projektovány, vyrobeny, nainstalovány, udržovány, chráněny proti neoprávněným elektronickým zásahům a provozovány, aby byla zajištěna jejich vhodnost k zamýšlenému účelu.

Pozměňovací návrh    373

Návrh nařízení

Příloha VIII – bod 6 – bod 6.2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6.2a.  Pracovníci zapojení do úkolů souvisejících s bezpečností pro účely poskytování služeb upořádání letového provozu / letových navigačních služeb musí být pravidelně školeni a přezkušováni k získání a udržení odpovídající úrovně způsobilosti, která jim umožní vykonávat přidělené úkoly v oblasti bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    374

Návrh nařízení

Příloha IX – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  Osoba provozující bezpilotní letadlo musí znát použitelné předpisy Unie a vnitrostátní předpisy relevantní pro zamýšlený provoz, zejména pokud jde o bezpečnost, soukromí, ochranu údajů, právní odpovědnost, pojištění, ochranu před protiprávními činy nebo ochranu životního prostředí. Daná osoba musí být schopna zajistit bezpečný provoz a bezpečné oddělení bezpilotního letadla od osob na zemi a od ostatních uživatelů vzdušného prostoru. To zahrnuje obeznámenost s provozními pokyny výrobce a s veškerými příslušnými funkcemi bezpilotního letadla, jakož i s použitelnými pravidly létání a postupy ATM/ANS.

a)  Dálkový pilot musí znát použitelné předpisy Unie a vnitrostátní předpisy relevantní pro zamýšlený provoz, zejména pokud jde o bezpečnost, soukromí, ochranu údajů, právní odpovědnost, pojištění, ochranu před protiprávními činy a ochranu životního prostředí. Daný dálkový pilot musí být schopen zajistit bezpečný provoz a bezpečné oddělení bezpilotního letadla od osob na zemi a od ostatních uživatelů vzdušného prostoru. To zahrnuje dobrou znalost provozních pokynů výrobce, bezpečného používání bezpilotního letadla šetrného k životnímu prostředí ve vzdušném prostoru a veškerých příslušných funkcí bezpilotního letadla, jakož i použitelných pravidel létání a postupů ATM/ANS.

Pozměňovací návrh    375

Návrh nařízení

Příloha IX – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Bezpilotní letadlo musí být navrženo a konstruováno tak, aby plnilo svou funkci a mohlo být provozováno, seřizováno a udržováno, aniž by byli lidé vystaveni riziku, pokud uvedený provoz probíhá za podmínek, pro něž bylo letadlo navrženo.

b)  Bezpilotní letadlo musí být navrženo a konstruováno tak, aby plnilo svou funkci a mohlo být provozováno, seřizováno a udržováno, aniž by byli lidé vystaveni riziku.

Pozměňovací návrh    376

Návrh nařízení

Příloha IX – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  Je-li nezbytné zmírňovat rizika související s bezpečností, soukromím, ochranou osobních údajů, ochranou před protiprávními činy nebo ochranou životního prostředí, musí mít bezpilotní letadlo odpovídající a specifické prvky a funkce, které zohledňují zásady soukromí a ochrany osobních údajů již na úrovni návrhu a na úrovni standardního nastavení ochrany údajů. Podle potřeby musí uvedené prvky a funkce zajišťovat snadnou identifikaci letadla, povahy a účelu provozu a musí zajišťovat dodržení použitelných omezení, zákazů nebo podmínek, zejména pokud jde o provoz v konkrétní zeměpisné oblasti, provoz nad určitou vzdálenost od pilota nebo v určitých nadmořských výškách.

c)  S cílem zmírňovat rizika související s bezpečností, soukromím, ochranou osobních údajů, ochranou před protiprávními činy nebo ochranou životního prostředí musí mít bezpilotní letadlo odpovídající a specifické prvky a funkce, které zohledňují zásady soukromí a ochrany osobních údajů již na úrovni návrhu a na úrovni standardního nastavení ochrany údajů. Uvedené prvky a funkce musí zajišťovat snadnou identifikaci letadla a povahy a účelu provozu; a musí zajišťovat dodržování platných omezení, zákazů nebo podmínek, včetně systémů pro detekci a vyhnutí, zejména pokud jde o provoz v konkrétní zeměpisné oblasti (jako jsou jako chemické továrny nebo jaderné elektrárny, průmyslové areály a letiště), provoz nad určitou vzdálenost od pilota nebo v určitých nadmořských výškách.

Pozměňovací návrh    377

Návrh nařízení

Příloha IX – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  Registrační systém uvedený v čl. 47 odst. 1 písm. fa) musí dodržovat ochranu údajů a soukromí, a to včetně směrnice 95/46/ES o ochraně údajů, práva na ochranu soukromého života, jež je zakotveno v článku 7 Listiny základních práv EU, práva na ochranu osobních údajů, které je zakotveno v článku 8 Listiny základních práv EU, a článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Registrační systém musí zajistit, aby při začlenění záruk týkajících se ochrany soukromí a údajů byly respektovány zásady nezbytnosti a přiměřenosti.

Pozměňovací návrh    378

Návrh nařízení

Příloha IX – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby byla při provozu bezpilotního letadla zajištěna uspokojivá úroveň bezpečnosti pro osoby na zemi a ostatní uživatele vzdušného prostoru, musí být podle potřeby s ohledem na úroveň rizika provozu splněny následující požadavky:

Aby byla při provozu bezpilotního letadla zajištěna vysoká a jednotná úroveň bezpečnosti pro osoby na zemi a ostatní uživatele vzdušného prostoru, musí být podle potřeby s ohledem na úroveň rizika provozu splněny následující požadavky:

Pozměňovací návrh    379

Návrh nařízení

Příloha IX – bod 2 – bod 2.1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  Aby byla zajištěna kultura bezpečnosti a ohleduplnost k životnímu prostředí pro uživatele, musí být všechny bezpilotní letadlové výrobky doprovázeny informačními letáky a jakýkoli druh propagace, včetně propagace na internetu, musí znovu uvádět hlavní informace z těchto letáků;

Pozměňovací návrh    380

Návrh nařízení

Příloha IX – bod 2 – bod 2.3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osoba provozující bezpilotní letadlo má požadované znalosti a dovednosti nezbytné k zajištění bezpečnosti provozu a přiměřené riziku spojenému s daným typem provozu. Tento pilot rovněž prokáže zdravotní způsobilost, je-li to nezbytné pro zmírnění rizik spojených s daným provozem.

Dálkový pilot má požadované znalosti a dovednosti nezbytné k zajištění bezpečnosti provozu a přiměřené riziku spojenému s daným typem provozu. Pro provoz obchodní povahy a operace, pro něž je požadováno osvědčení nebo prohlášení, se dálkovému pilotu na žádost vydává průkaz způsobilosti pilota bezpilotních letadel, prokáže-li žadatel, že vyhovuje předpisům vytvořeným na základě aktů v přenesené pravomoci uvedených ve čl. 47 odst. 1 písm. d). Tento pilot rovněž prokáže zdravotní způsobilost, je-li to nezbytné pro zmírnění rizik spojených s daným provozem.

Pozměňovací návrh    381

Návrh nařízení

Příloha IX – bod 2 – bod 2.4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  Bezpilotní letadla a provoz s bezpilotními letadly musí zajistit dodržování souvisejících práv zaručených právem Unie, zejména práva na respektování soukromého a rodinného života, které je stanoveno v článku 7 Listiny základních práv Evropské unie, a práva na ochranu osobních údajů, které je stanoveno v článku 8 uvedené Listiny a v článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a upraveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

  • [1]  Úř. věst. C … / Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
  • [2]  Úř. věst. C … / Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Navrhované nařízení o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA), kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, je součástí strategie Evropské komise v oblasti letectví zaměřené na zlepšení konkurenceschopnosti EU v odvětví letectví, již Komise předložila Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu v prosinci 2015. Návrh vychází ze zkušeností získaných za více než 12 let provádění nařízení (ES) č. 216/2008 a nařízení předchozího a jeho účelem je připravit další kroky rozvoje agentury.

Návrh jako hlavní a konečný cíl prosazuje celkovou bezpečnost letectví, ale současně zohledňuje také zájmy vyjádřené zúčastněnými stranami a obecný rozvoj letectví. Na tomto základě návrh nastiňuje řadu inovativních myšlenek, jako jsou zavedení přístupu k regulaci bezpečnosti založeného na posuzování rizik a na výkonnosti a vzájemná závislost mezi bezpečností letectví a jinými technickými oblastmi regulace, například ochranou letectví nebo ochranou životního prostředí. Cílem návrhu je vytvořit právní rámec pro začlenění nových podnikatelských modelů a vznikajících technologií, jako jsou bezpilotní letadla (drony). Návrh se zabývá otázkou nedostatečných zdrojů některých vnitrostátních orgánů a zahrnuje rámec pro sdružování a sdílení technických zdrojů mezi vnitrostátními leteckými úřady a agenturou EASA. Návrh nařízení obsahuje nová ustanovení týkající se koordinace a rozvoje výzkumu a výcviku v oblasti letectví.

Zpravodaj vedl rozsáhlé konzultace se zúčastněnými stranami a s mnoha z nich si vyměňoval názory ohledně návrhu nařízení. Snažil se, aby se v celém navrhovaném nařízení odrážely jejich obavy a aby bylo zajištěno širší a účinné zapojení odvětví letectví a leteckého průmyslu.

Zpravodaj rozhodně podporuje agenturu EASA a domnívá se, že tato agentura dosud plnila své úkoly úspěšně. Vítá její rozvoj a podpořil veškerá předchozí rozšíření jejích pravomocí. Má za to, že tato agentura se v průběhu let ve světě letectví stala vedoucím hráčem a uznávanou „alternativou“ k Federálnímu leteckému úřadu USA, přičemž si zachovala svou jedinečnost. Zpravodaj zdůrazňuje, že v oblasti bezpečnosti letectví neexistuje prostor k manévrování, což by mělo zůstat hlavní a vůdčí zásadou agentury.

Zastává názor, že v zájmu zajištění bezpečnosti letectví je třeba vyřešit všechny problémy, které by s ní mohly být přímo spojeny. Z toho důvodu zpravodaj výslovně podporuje veškeré změny zahrnuté do návrhu, které odkazují na konkrétní vzájemnou závislost mezi bezpečností letectví a ochranou letectví. Domnívá se však, že ustanovení týkající se letišť by měla rozlišovat mezi různými druhy jejich vybavení. Proto doplnil několik dílčích kategorií, jako jsou bezpečnostní zařízení a vybavení letišť kriticky související s bezpečností. Zpravodaj také rozšířil pravomoci agentury v oblasti ochrany letectví, zejména kybernetické bezpečnosti. Obdobně zavedl několik ustanovení ohledně další vzájemné závislosti, například mezi bezpečností letectví a ochranou životního prostředí.

Domnívá se, že bezpečnost letectví je záležitostí nejen daného odvětví, ale také otázkou dohledu a účinného provádění pravidel ze strany vnitrostátních leteckých úřadů. Zpravodaj souhlasí s tím, že realistickým přístupem ke stávající odlišné výši zdrojů vnitrostátních leteckých úřadů členských států je přenesení pravomocí z členského státu na agenturu nebo jiný členský stát. Zpravodaj jasně vymezil, jakou odpovědnost by bylo možné přenést, a doplnil několik dodatečných záruk týkajících se postupu přenesení pravomocí, zejména pomocí podrobného popisu obsahu plánu přechodu. Domnívá se však, že pro zlepšení bezpečnosti letectví lze učinit více, a proto navrhuje, aby byly vnitrostátní letecké úřady podobně jako kvalifikované subjekty, které plní úkoly jménem vnitrostátních leteckých úřadů nebo agentury, touto agenturou akreditovány. Tento postup akreditace by umožnil kontrolovat stávající úroveň výkonnosti v oblasti bezpečnosti všech vnitrostátních leteckých úřadů v EU. Zpravodaj se dále domnívá, že členské státy by v zájmu účinného zajištění bezpečnosti měly mít jediný vnitrostátní letecký úřad.

Zpravodaj má za to, že s ohledem na odborné znalosti agentury v oblasti letectví by tato agentura měla hrát aktivnější a rozhodující úlohu v případech, kdy se členský stát rozhodne okamžitě reagovat na závažný problém v oblasti bezpečnosti civilního letectví odchýlením se od platných pravidel EU. Stejně tak by měla agentura rozhodovat o možnostech volby, pokud jde o letovou způsobilost, za niž nese výlučnou odpovědnost. Obdobně se zpravodaj domnívá, že agentura by měla být přímo zplnomocněna jako příslušný úřad odpovědný za certifikaci, dozor a vynucování v případě provozovatelů letecké dopravy umístěných ve více než jednom členském státě a/nebo zapojených do provozu mezi různými členskými státy nebo mimo území členských států.

Co se týče zvláštního problému dronů, o nichž v poslední době ve značné míře negativně informovaly sdělovací prostředky a které by se mohly stát vážným problémem pro bezpečnost letectví, pokud nebude jejich otázka náležitě řešena, zpravodaj považuje znění návrhu za nedostatečné. Navrhuje uspořádat další konzultace se zúčastněnými stranami, aby bylo možné navrhnout podrobnější pravidla pro drony, která umožní jejich bezpečné začlenění do vzdušného prostoru sdíleného s letadly s posádkou na palubě a zaručí právní jistotu. Zpravodaj má za to, že očekávaný vývoj odvětví vyžaduje přísná pravidla, mimo jiné za účelem zajištění ochrany soukromí a údajů.

Vzhledem k tomu, že během let došlo k významnému postupnému rozšíření pravomocí agentury na oblasti, jejichž podstatou není výslovně bezpečnost letectví, je zpravodaj přesvědčen, že nastal čas, aby se tyto změny odrazily také v názvu agentury. V důsledku toho navrhuje upravit název agentury, stejně jako dalších leteckých úřadů. Celková hlavní zásada a cíl agentury, jimiž je bezpečnost letectví, zůstávají beze změny a jsou zaručeny čl. 1 odst. 1 nařízení.

Pokud jde o institucionální záležitosti, zpravodaj připomíná několik postojů, které Parlament již v minulosti přijal, například složení a většiny pro hlasování ve správní a výkonné radě a povinnost výkonného ředitele vystoupit před Výborem pro dopravu a cestovní ruch před svým jmenováním nebo v polovině svého funkčního období. Zpravodaj se dále domnívá, že by měl existovat pouze jeden odvolací senát, aby se zamezilo zbytečným nákladům pro odvětví.

S cílem podpořit mezinárodní úlohu agentury zpravodaj požaduje posílení mezinárodní spolupráce a prosazování norem EU a navrhuje méně přísné povinnosti, pokud jde o mechanismy spolupráce mezi agenturou a vnitrostátními leteckými úřady třetích zemí. Kromě toho zpravodaj navrhuje, aby agentura mohla v rámci reakce na potřeby, které odvětví projevilo, zřídit místní úřady ve třetích zemích, kde jsou z hlediska odvětví (certifikace) zapotřebí.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Společná pravidla v oblasti civilního letectví a zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví

Referenční údaje

COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)

Datum předložení EP

2.12.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

18.1.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

18.1.2016

ENVI

18.1.2016

ITRE

18.1.2016

LIBE

18.1.2016

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

LIBE

2.2.2016

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Marian-Jean Marinescu

5.2.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

24.5.2016

11.7.2016

 

 

Datum přijetí

10.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

11

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec, Matthijs van Miltenburg

Datum předložení

2.12.2016