RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusamet ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008

2.12.2016 - (COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)) - ***I

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Marian-Jean Marinescu


Menetlus : 2015/0277(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0364/2016
Esitatud tekstid :
A8-0364/2016
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusamet ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0613),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0389/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Itaalia Senati ja Malta parlamendi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ... arvamust[1],

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 12. oktoobri 2016. aasta arvamust[2],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8-0364/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

1. jaotis

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek:

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008

mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusamet ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008

(EMPs kohaldatav tekst)

(EMPs kohaldatav tekst)

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1)  On asjakohane võtta arvesse Euroopa Parlamendi 29. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemide (RPA-süsteemide) ehk mehitamata õhusõidukite ohutu kasutamise kohta tsiviillennunduses1a.

 

______________

 

1a 2014/2243(INI)

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Oleks vaja tagada alaliselt tsiviillennundusohutuse ühtlaselt kõrge tase ning võtta vastu ühised ohutuseeskirjad ja meetmed selle tagamiseks, et kõik liidus tsiviillennundusega seotud kaubad, isikud ja organisatsioonid vastaksid nii kõnealustele ohutuseeskirjadele kui ka keskkonna kaitsmiseks vastu võetud eeskirjadele.

(1)  Oleks vaja tagada alaliselt tsiviillennundusohutuse ühtlaselt kõrge tase ning võtta vastu ühised ohutuseeskirjad ja meetmed selle tagamiseks, et kõik liidus tsiviillennundusega seotud kaubad, isikud ja organisatsioonid vastaksid kõnealustele ohutuseeskirjadele.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Samuti oleks vaja alaliselt tagada keskkonnakaitse ühtlaselt kõrge tase ning võtta meetmed selle tagamiseks, et kõik liidus tsiviillennundusega seotud kaubad, isikud ja organisatsioonid vastaksid asjaomastele liidu õigusaktidele, rahvusvahelistele standarditele ja soovitatud tegevustavadele.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Amet peaks edendama energiasäästu ja energia tarbimise vähendamist ning kliimamuutusele avalduva heitkoguste negatiivse mõju ning õhu- ja mürasaaste leevendamist. Selleks peaks amet lähtuma ühtset Euroopa taevast käsitlevatest määrustest ja tegutsema lennuliikluse korraldamise (ATM) ja aeronavigatsiooniteenuste (ANS) parema piiriülese toimivuse kaudu.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Ühiseeskirju ei ole asjakohane kohaldada kõikide õhusõidukite suhtes. Pidades silmas eelkõige lihtsa konstruktsiooniga õhusõidukite või peamiselt kohalikke lende tegevate õhusõidukite, samuti iseehitatud või eriti haruldaste ja väikesearvuliste õhusõidukite vähest negatiivset mõju tsiviillennundusohutusele, peaksid nimetatud õhusõidukid jääma liikmesriikide reguleeriva kontrolli alla, ilma et teised liikmesriigid oleksid käesoleva määruse alusel kohustatud selliseid siseriiklikke menetlusi tunnustama.

(3)  Ühiseeskirju ei ole asjakohane kohaldada kõikide õhusõidukite suhtes. Pidades silmas eelkõige lihtsa konstruktsiooniga õhusõidukite või peamiselt kohalikke lende tegevate õhusõidukite, samuti iseehitatud või eriti haruldaste ja väikesearvuliste õhusõidukite vähest negatiivset mõju tsiviillennundusohutusele, peaksid nimetatud õhusõidukid jääma liikmesriikide reguleeriva kontrolli alla, ilma et teised liikmesriigid oleksid käesoleva määruse alusel kohustatud selliseid siseriiklikke menetlusi tunnustama. Käesoleva määruse artikli 1 lõike 2 punktides a–c, g ja h sätestatud eesmärkide saavutamiseks peaks komisjon siiski hõlbustama ühiste lennukõlblikkusstandardite ja suuniste vastuvõtmist.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Siiski tuleks ette näha võimalus teatavate käesoleva määruse sätete kohaldamiseks teatavat tüüpi õhusõidukite suhtes, mida käesoleva määruse sätetes ei käsitleta, eelkõige selliste õhusõidukite suhtes, mida toodetakse tööstuslikult ning mille jaoks oleks kasulik vaba ringlus liidus. Seega tuleks selliste õhusõidukite konstrueerimisega tegelevatel organisatsioonidel võimaldada komisjonilt taotleda õhusõidukite konstrueerimist, tootmist ja hooldamist käsitlevate liidu nõuete kohaldamist uut tüüpi õhusõidukite suhtes, mida kõnealused organisatsioonid kavatsevad turule lasta.

(4)  Tuleks ette näha võimalus teatavate käesoleva määruse sätete kohaldamiseks teatavat tüüpi õhusõidukite suhtes, mida käesoleva määruse sätetes ei käsitleta, eelkõige selliste õhusõidukite suhtes, mida toodetakse tööstuslikult ning mille jaoks oleks kasulik vaba ringlus liidus. Seega tuleks selliste õhusõidukite konstrueerimisega tegelevatel organisatsioonidel võimaldada komisjonilt taotleda õhusõidukite konstrueerimist, tootmist ja hooldamist käsitlevate liidu nõuete kohaldamist uut tüüpi õhusõidukite suhtes, mida kõnealused organisatsioonid kavatsevad turule lasta.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Liikmesriikidel tuleks võimaldada teha komisjoni eelneval loal erandeid käesoleva määruse sätetest vähese liiklustihedusega lennuväljade jaoks, tingimusel et asjaomaste lennuväljade puhul on siiski täidetud asjakohaste oluliste nõuetega kehtestatud ühised ohutuse miinimumeesmärgid. Kui liikmesriik selliseid erandeid teeb, tuleks neid erandeid kohaldada ka asjaomasel lennuväljal kasutatavate seadmete ning erandiga hõlmatud lennuväljadel tegutsevate maapealsete teenuste ja perrooniteenuse osutajate suhtes. Liikmesriikide poolt enne käesoleva määruse jõustumist lennuväljadele tehtud erandid peaksid jääma kehtima ning samas tuleks tagada kõnealuseid erandeid käsitleva teabe tegemine üldsusele kättesaadavaks.

(6)  Liikmesriikidel tuleks eelneva teavitamise ja ameti sellekohasel otsuse alusel võimaldada teha erandeid käesoleva määruse sätetest vähese liiklustihedusega lennuväljade jaoks, tingimusel et asjaomaste lennuväljade puhul on siiski täidetud asjakohaste oluliste nõuetega kehtestatud ühised ohutuse miinimumeesmärgid. Kui liikmesriik selliseid erandeid teeb, tuleks neid erandeid kohaldada ka asjaomasel lennuväljal kasutatavate seadmete ning erandiga hõlmatud lennuväljade perrooniteenuste suhtes. Liikmesriikide poolt enne käesoleva määruse jõustumist lennuväljadele tehtud erandid peaksid jääma kehtima ning samas tuleks tagada kõnealuseid erandeid käsitleva teabe tegemine üldsusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Liikmesriigid võivad eelkõige ohutuse, koostalitlusvõime või tõhususe suurendamiseks eelistada siseriiklike õigusaktide asemel käesoleva määruse sätete kohaldamist riiklike õhusõiduke ning sõjaväe teostatava lennuliikluse korraldamise (ATM) ja osutatavate aeronavigatsiooniteenuste (ANS) suhtes. Liikmesriikidel tuleks võimaldada seda teha. Komisjonile tuleks anda rakendamisvolitused, mis on vajalikud selliste taotluste kohta otsuse tegemiseks. Seda võimalust kasutavad liikmesriigid peaksid tegema koostööd Euroopa Liidu Lennundusohutusametiga (edaspidi „amet”), esitades eelkõige kogu vajaliku teabe, millega tõendatakse, et asjaomased õhusõidukid ja toimingud vastavad käesoleva määruse asjakohastele sätetele.

(7)  Liikmesriigid võivad ohutuse ja koostalitlusvõime suurendamiseks eelistada siseriiklike õigusaktide asemel käesoleva määruse sätete kohaldamist riiklike õhusõiduke ning sõjaväe teostatava lennuliikluse korraldamise (ATM) ja osutatavate aeronavigatsiooniteenuste (ANS) suhtes. Seda võimalust kasutavad liikmesriigid peaksid tegema koostööd Euroopa Liidu Lennundusametiga (edaspidi „amet”), esitades eelkõige kogu vajaliku teabe, millega tõendatakse, et asjaomased õhusõidukid ja toimingud vastavad käesoleva määruse asjakohastele sätetele.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Käesoleva määruse kohaselt liidus tsiviillennunduse reguleerimiseks võetavad meetmed, sealhulgas käesoleva määruse alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktid, peaksid olema kooskõlas ja proportsionaalsed selliste meetmetega hõlmatavate eri liiki lendude ja toimingute olemuse ning nendest tulenevate riskidega. Samuti peaksid meetmed olema sõnastatud võimalikult eesmärgipäraselt, kuid viisil, mis võimaldab eesmärkide saavutamiseks kasutada mitmesuguseid vahendeid. See peaks aitama kaasa nõutava ohutustaseme kulutõhusamale saavutamisele ning tehnilise ja operatiivse innovatsiooni stimuleerimisele. Kasutada tuleks lennundussektori tunnustatud standardeid ja tavasid, kui on kindlaks tehtud, et nendega tagatakse vastavus käesolevas määruses sätestatud olulistele nõuetele.

(8)  Käesoleva määruse kohaselt liidus tsiviillennunduse reguleerimiseks võetavad meetmed, sealhulgas käesoleva määruse alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid, peaksid olema kooskõlas ja proportsionaalsed selliste meetmetega hõlmatavate eri liiki õhusõidukite, lendude ja toimingute olemuse ning nendest tulenevate riskidega. Samuti peaksid meetmed olema sõnastatud võimalikult eesmärgipäraselt, kuid viisil, mis võimaldab nende eesmärkide saavutamiseks kasutada mitmesuguseid vahendeid ning süsteemset lähenemisviisi tsiviillennundusele, võttes arvesse lennundusohutuse ja teiste lennundusalaste õigusaktidega hõlmatud tehnikavaldkondade, sh küberturbe vastastikust sõltuvust. See peaks aitama kaasa nõutava ohutustaseme kulutõhusamale saavutamisele ning tehnilise ja operatiivse innovatsiooni stimuleerimisele. Kasutada tuleks lennundussektori tunnustatud standardeid ja tavasid, kui on kindlaks tehtud, et nendega tagatakse vastavus käesolevas määruses sätestatud olulistele nõuetele, eelkõige valdkondades, kus see on traditsiooniliselt nii olnud, nt maapealses teeninduses.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Liidu tsiviillennundusohutuse pidevaks suurendamiseks on oluline rakendada usaldusväärseid ohutusjuhtimispõhimõtteid, mille puhul ennetatakse uusi ohutusriske ja kasutatakse parimal võimalikul viisil ära piiratud tehnilised vahendid. Seepärast on vaja kehtestada ohutuse suurendamise meetmete kavandamise ja rakendamise ühine raamistik. Sel eesmärgil tuleks liidu tasandil koostada lennundusohutuse Euroopa tegevuskava ja Euroopa lennundusohutusprogramm. Samuti peaks iga liikmesriik koostama riikliku lennundusohutusprogrammi vastavalt Chicago konventsiooni 19. lisas esitatud nõuetele. Kõnealusele programmile tuleks lisada kava, milles kirjeldatakse meetmeid, mida liikmesriik võtab kindlakstehtud ohutusriskide leevendamiseks.

(9)  Liidu tsiviillennundusohutuse pidevaks suurendamiseks on oluline rakendada usaldusväärseid ohutusjuhtimispõhimõtteid, mille puhul ennetatakse uusi ohutusriske ja kasutatakse parimal võimalikul viisil ära piiratud tehnilised vahendid. Seepärast on vaja kehtestada ohutuse suurendamise meetmete kavandamise ja rakendamise ühine raamistik. Sel eesmärgil tuleks liidu tasandil koostada lennundusohutuse Euroopa tegevuskava ja Euroopa lennundusohutusprogramm. Samuti peaks iga liikmesriik koostama riikliku lennundusohutusprogrammi vastavalt Chicago konventsiooni 19. lisas esitatud nõuetele. Kõnealusele programmile tuleks lisada kava, milles kirjeldatakse meetmeid, mida liikmesriik võtab kindlakstehtud ohutusriskide leevendamiseks. Euroopa lennundusohutusprogramm ja tegevuskava ning Chicago konventsiooni 19. lisas kirjeldatud riiklikud ohutusprogrammid tuleks koostada tööstusharu sidusrühmade tihedal kaasosalusel.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Chicago konventsiooni 19. lisa sätete kohaselt peavad liikmesriigid saavutama nende vastutusalasse kuuluva lennutegevuse ohutusalase tulemuslikkuse vastuvõetava taseme. Selleks et aidata liikmesriikidel seda nõuet koordineeritult täita, tuleks lennundusohutuse Euroopa tegevuskavas sätestada liidu jaoks vastuvõetav ohutusalase tulemuslikkuse tase lennutegevuse eri liikide kaupa. Kõnealune ohutusalase tulemuslikkuse vastuvõetav tase ei peaks olema siduv, vaid väljendama liidu ja liikmesriikide kavatsusi tsiviillennundusohutuse alal.

(10)  Chicago konventsiooni 19. lisa sätete kohaselt peavad liikmesriigid saavutama nende vastutusalasse kuuluva lennutegevuse ohutusalase tulemuslikkuse vastuvõetava taseme. Selleks et aidata liikmesriikidel seda nõuet koordineeritult täita, tuleks lennundusohutuse Euroopa tegevuskavas sätestada liidu jaoks ohutusalase tulemuslikkuse ühtlaselt kõrge tase lennutegevuse eri liikide kaupa. Kõnealune ohutusalase tulemuslikkuse vastuvõetav tase ei peaks olema siduv, vaid pigem väljendama liikmesriikide kavatsusi tsiviillennundusohutuse alal.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Kooskõlas Chicago konventsiooniga sätestatud standardite ja soovituslike tavadega tuleks kehtestada lennundustoodete, nende osade ja eraldiseisvate seadmete, lennuväljade ning lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste (ATM/ANS-teenuste) osutamise suhtes kohaldatavad olulised nõuded. Lisaks tuleks kehtestada ka olulised nõuded, mida kohaldatakse õhusõidukite käitamise, lennuväljade käitamise ning ATM/ANS-teenuste osutamisega seotud isikute ja organisatsioonide suhtes ning olulised nõuded, mida kohaldatakse õhusõiduki meeskonna ja lennujuhtide koolituse ning tervisekontrolliga seotud isikute ja toodete suhtes.

(12)  Kooskõlas Chicago konventsiooniga sätestatud standardite ja soovituslike tavadega tuleks kehtestada lennundustoodete, nende osade ja eraldiseisvate seadmete, lennuväljade, sh lennuväljaseadmete, ning lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste (ATM/ANS-teenuste) süsteemide suhtes kohaldatavad olulised nõuded. Lisaks tuleks kehtestada ka olulised nõuded, mida kohaldatakse õhusõidukite käitamise, lennuväljade käitamise ning ATM/ANS-teenuste osutamisega seotud isikute ja organisatsioonide suhtes ning olulised nõuded, mida kohaldatakse õhusõiduki meeskonna ja lennujuhtide koolituse ning tervisekontrolliga seotud isikute ja toodete suhtes.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  On väga oluline, et lennuliiklusohutuse insener-tehniline personal (ATSEP) on nõuetekohaselt kvalifitseeritud oma ülesandeid täitma. Võttes arvesse lennuliiklusohutuse insener-tehnilise personali väga varieeruvaid töökeskkondi, on oluline, et kvalifikatsiooni saaks kohandada muutuva töökeskkonnaga. Seetõttu tuleks mistahes delegeeritud õigusaktides või rakendusaktides anda sõnaselge õiguslik alus, millega sätestatakse üksikasjalikud ühtlustatud eeskirjad ja suunised lennuliiklusohutuse insener-tehnilise personali koolituseks ja ametialase pädevuse hindamiseks seoses erinevate ohutusega seotud ülesannetega. Sellega tagatakse vajalik ohutuse tase, võttes arvesse lennuliiklusohutuse insener-tehnilise personali ülesannete mitmetahulist olemust.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Olulised nõuded, mis käsitlevad lennundustoodete konstruktsiooni vastavust keskkonnakaitse põhimõtetele, peaksid hõlmama nii õhusõidukite müra kui ka heitkogused ning võimaldama liidul kehtestada üksikasjalikud tehnilised standardid, mis on vajalikud keskkonna ja inimeste tervise kaitsmiseks lennutegevuse kahjuliku mõju eest. Kõnealused nõuded peaksid põhinema Chicago konventsiooniga ette nähtud nõuetel ja soovituslikel tavadel.

(13)  Olulised nõuded, mis käsitlevad lennundustoodete konstruktsiooni vastavust keskkonnakaitse põhimõtetele, peaksid hõlmama nii õhusõidukite müra kui ka heitkogused ning võimaldama liidul kehtestada üksikasjalikud tehnilised standardid, mis on vajalikud keskkonna ja inimeste tervise kaitsmiseks lennutegevuse kahjuliku mõju eest. Kõnealused nõuded peaksid vastama asjaomastele liidu õigusaktidele, rahvusvahelistele standarditele ja soovitatud tegevustavadele.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Liit peaks samuti sätestama maapealse teeninduse ohutu osutamise olulised nõuded.

(14)  Liit peaks samuti sätestama ohutusega seotud maapealse teeninduse olulised nõuded, mis põhinevad kehtivatel eeskirjadel ja rahvusvahelisel tasandil tunnustatud standarditel.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Lennundustooteid, nende osi ja eraldiseisvaid seadmeid, lennuvälju ja lennuväljaseadmeid, õhusõidukite ja lennuväljade käitajaid, lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenustega seotud süsteeme (ATM/ANS-süsteeme) ja teenuseosutajaid, samuti piloote ja lennujuhte ning nende koolituse ja tervisekontrolliga seotud isikuid, tooteid ja organisatsioone tuleks sertifitseerida või litsentsida, kui on kindlaks tehtud, et nad vastavad asjaomastele olulistele nõuetele või, kui see on asjakohane, muudele käesoleva määrusega kehtestatud või selle kohastele nõuetele. Komisjonile tuleks anda volitused selliste üksikasjalike eeskirjade vastuvõtmiseks, mis on vajalikud kõnealuste sertifikaatide väljaandmiseks ja vajaduse korral sellekohaste deklaratsioonide esitamiseks, lähtudes käesoleva määruse eesmärkidest ning asjaomase tegevusega seotud riskist.

(16)  Kui on kindlaks tehtud, et nad vastavad asjaomastele olulistele nõuetele või, kui see on asjakohane, muudele käesoleva määrusega kehtestatud või selle kohastele nõuetele, tuleks sertifitseerida või litsentsida järgmist: lennundustooted, nende osad ja eraldiseisvad seadmed; lennuväljad, sh ohutusalased lennuväljaseadmed, õhusõidukite ja lennuväljade käitajad; ATM/ANS-süsteemid ja nende koostisosad, millest sõltub ohutus või koostalitlusvõime; ning ATM/ANS-teenuste osutajad, samuti piloodid ja lennujuhid ning nende koolituse ja tervisekontrolliga seotud isikud, tooted ja organisatsioonid. Selleks tuleks komisjonile delegeerida Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt õigus võtta vastu õigusakte, mis käsitlevad üksikasjalike eeskirjade vastuvõtmist, mis on vajalikud kõnealuste sertifikaatide väljaandmiseks ja vajaduse korral sellekohaste deklaratsioonide esitamiseks, lähtudes käesoleva määruse eesmärkidest ning asjaomase tegevusega seotud riskist. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. Selliseid delegeeritud õigusakte vastu võttes tuleks komisjonil kohaldada proportsionaalset lähenemisviisi eri liiki õhusõidukite ja toimingute suhtes, tagades et nimetatud delegeeritud õigusaktid ei põhjustaks täiendavat halduskoormust või lisakulusid, kahjustades nii lennundusvaldkonna konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Lennundustoodete ja nende osade konstrueerimise ja tootmisega tegelevatele organisatsioonidele tuleks anda võimalus esitada toodete ja osade asjaomasele lennundussektori standardile vastavuse kohta deklaratsioon, kui seda peetakse vastuvõetavat ohutustaset tagavaks meetmeks. Selline võimalus tuleks anda üksnes toodete puhul, mida kasutatakse kergõhusõidukite käitamise ja lennuspordi valdkonnas ning mis on kooskõlas ohutuse tagamiseks nõutavate piirangute ja tingimustega.

(17)  Lennundustoodete ja nende osade konstrueerimise ja tootmisega tegelevatele organisatsioonidele tuleks anda võimalus esitada toodete ja osade asjaomasele lennundussektori standardile vastavuse kohta deklaratsioon, kui seda peetakse ühtlaselt kõrget ohutustaset tagavaks meetmeks. Selline võimalus tuleks anda üksnes toodete puhul, mida kasutatakse kergõhusõidukite käitamise ja lennuspordi valdkonnas ning mis on kooskõlas ohutuse tagamiseks nõutavate piirangute ja tingimustega. Käesoleva määruse artikli 1 lõike 2 punktides a–c, g ja h sätestatud eesmärkide saavutamiseks peaks komisjon siiski hõlbustama ühiste lennukõlblikkusstandardite ja suuniste vastuvõtmist.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Kuna õhuruumis käitatakse lisaks traditsioonilistele õhusõidukitele ka mehitamata õhusõidukeid, tuleks viimaseid käsitleda käesolevas määruses, sõltumata nende käitamismassist. Mehitamata õhusõidukite tehnoloogialahendused võimaldavad nüüdseks mitmesuguseid käitamisviise, mille suhtes tuleks kohaldada eeskirju, mis on proportsionaalsed konkreetsest lennutegevusest või lennutegevuse liigisttuleneva riskiga.

(18)  Kuna õhuruumis käitatakse lisaks mehitatutele ka mehitamata õhusõidukeid, tuleks viimaseid käsitleda käesolevas määruses. Mehitamata õhusõidukite tehnoloogialahendused võimaldavad nüüdseks mitmesuguseid käitamisviise, mille suhtes tuleks kohaldada eeskirju, mis on proportsionaalsed konkreetsest lennutegevusest või lennutegevuse liigisttuleneva riskiga.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a)  Mehitamata õhusõidukite käitamiseeskirjad peaksid olema selged, rakendatavad ja kõigi liikmesriikide vahel ühtlustatud, et tagada mehitamata õhusõidukite käitamise ohutus ja eeskirjade järgimise kultuur käitajate hulgas.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Mehitamata õhusõidukeid käsitlevad eeskirjad peaksid aitama saavutada võimalikult suurel määral kooskõla liidu õigusaktidega tagatud asjaomaste õigustega, eelkõige era- ja perekonnaelu austamise õigusega, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 7, ning isikuandmete kaitse õigusega, mis on sätestatud kõnealuse harta artiklis 8 ja ELi toimimise lepingu artiklis 16 ning reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta11.

(19)  Mehitamata õhusõidukeid käsitlevad eeskirjad peaksid aitama saavutada kooskõla liidu õigusaktidega tagatud asjaomaste õigustega, eelkõige era- ja perekonnaelu austamise õigusega, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 7, ning isikuandmete kaitse õigusega, mis on sätestatud kõnealuse harta artiklis 8 ja ELi toimimise lepingu artiklis 16 ning reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta11.

__________________

__________________

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Teatavat liiki mehitamata õhusõidukite suhtes ei ole piisava ohutustaseme saavutamiseks vajalik kohaldada käesoleva määruse sätteid, mis käsitlevad sertifitseerimist, järelevalvet ja nõuete täitmise tagamist, ega ka ametit käsitlevaid sätteid. Selliste õhusõidukite suhtes tuleks ette näha tooteid käsitlevates liidu ühtlustamisõigusaktides sätestatud turuseiremehhanismide kohaldamine.

(20)  Teatavat liiki mehitamata õhusõidukite suhtes ei ole piisava ohutustaseme saavutamiseks vajalik kohaldada käesoleva määruse sätteid, mis käsitlevad registreerimist, sertifitseerimist, tuvastamist, järelevalvet ja nõuete täitmise tagamist, ega ka ametit käsitlevaid sätteid. Selliste õhusõidukite suhtes tuleks ette näha tooteid käsitlevates liidu ühtlustamisõigusaktides sätestatud turuseiremehhanismide kohaldamine.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a)  Ohutuse ja järelevalve kaalutlustel tuleks igale mehitamata õhusõiduki omanikule väljastada omanikunumber, mille põhjal on võimalik sellist õhusõidukit tuvastada. See number tuleb kanda kõigile nimetatud omaniku käitatavatele mehitamata õhusõidukitele ning samuti ameti hallatavasse Euroopa mehitamata õhusõidukite registrisse. Mainitud register peaks olema kergesti kättesaadav ning olema kooskõlas liidu andmekaitse-eeskirjadega.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 b)  Mudelõhusõidukid on mehitamata õhusõidukid, mida kasutatakse eelkõige meelelahutuslikel eesmärkidel ja mis kuuluvad käesoleva määruse reguleerimisalasse. Mudelõhusõidukitel on mitmete aastakümnete jooksul olnud head ohutusalased tulemused, eriti neil, mida käitavad ühingute või klubide liikmed. Üldiselt on selliste ühingute ja klubide tegevus hästi korraldatud ning nad on kehtestanud väga hea ohutuskultuuri. Võttes vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte käesoleva määruse alusel, tuleks komisjonil püüda tagada, et mudelõhusõidukite käitamine saaks jätkuda praegusel viisil oma vastavate riiklike süsteemide alusel. Neid delegeeritud õigusakte ja rakendusakte vastu võttes peaks komisjon ühtlasi arvestama vajadusega sujuvaks üleminekuks erinevatelt riiklikelt süsteemidelt uuele regulatiivsele raamistikule ning peaks arvesse võtma ka olemasolevaid parimaid tavasid liikmesriikides.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Amet ja liikmesriikide pädevad asutused peaksid tegema koostööd ohtlike tingimuste tõhusama kindlakstegemise ning vajalike parandusmeetmete võtmise alal. Liikmesriigid peaksid eelkõige suutma üksteisele ja ametile üle kanda käesolevast määrusest tulenevaid sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamisega seotud kohustusi, eriti kui see on vajalik ohutuse suurendamiseks või ressursside tõhusamaks kasutamiseks. Samuti on vaja pakkuda liikmesriikidele juhtumipõhiselt tuge kõnealuste ülesannete täitmisel, eelkõige koostööl põhineva ja piiriülese järelevalve puhul, ning luua selleks lennundusinspektorite ja muu asjakohase oskusteabega spetsialistide koondamise ja jagamise tõhus raamistik.

(22)  Amet ja liikmesriikide pädevad asutused peaksid tegema koostööd ohtlike tingimuste tõhusama kindlakstegemise ning vajalike parandusmeetmete võtmise alal. Liikmesriigid peaksid eelkõige suutma üksteisele ja ametile üle kanda käesolevast määrusest tulenevaid sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamisega seotud kohustusi, eriti kui see on vajalik ohutuse suurendamiseks, paremaks koostalitluseks või ressursside tõhusamaks kasutamiseks. Samal eesmärgil tuleks käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvatele organisatsioonidele anda võimalus paluda ametil võtta vastutus nende tegevuse sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest. Samuti on vaja pakkuda liikmesriikidele juhtumipõhiselt tuge kõnealuste ülesannete täitmisel, eelkõige koostööl põhineva ja piiriülese järelevalve puhul, ning luua selleks lennundusinspektorite ja muu asjakohase oskusteabega spetsialistide ühiskasutamise ja jagamise tõhus raamistik. Selline ühiskasutamine ei tohiks siiski põhjustada täiendavat halduskoormust või lisakulusid lennundusvaldkonnale.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  Liidu institutsioonilise süsteemi kohaselt on liidu õiguse rakendamine eelkõige liikmesriikide ülesanne. Käesoleva määruse ning selle alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktidega nõutavaid sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamisega seotud ülesandeid peaks seega põhimõtteliselt täitma riigi tasandil liikmesriigi pädev asutus või mitu pädevat asutust. Teatavatel selgelt määratletud juhtudel peaks siiski ka ametil olema õigus täita kõnealuseid käesoleva määrusega ette nähtud ülesandeid. Sellistel juhtudel peaks ametil olema lubatud võtta õhusõidukite käitamisega, õhusõiduki meeskonna kvalifikatsiooniga või kolmandate riikide õhusõidukite kasutamisega seotud vajalikke meetmeid, kui see on parim viis ühtsuse tagamiseks ja siseturu toimimise hõlbustamiseks.

(33)  Liidu institutsioonilise süsteemi kohaselt on liidu õiguse rakendamine eelkõige liikmesriikide ülesanne. Käesoleva määruse ning selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega nõutavaid sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamisega seotud ülesandeid peaks seega põhimõtteliselt täitma riigi tasandil liikmesriigi pädev asutus. Teatavatel selgelt määratletud juhtudel peaks ametil olema lubatud võtta õhusõidukite käitamisega, õhusõiduki meeskonna kvalifikatsiooniga või kolmandate riikide õhusõidukite kasutamisega seotud vajalikke meetmeid, kui see on parim viis ühtsuse tagamiseks ja siseturu toimimise hõlbustamiseks.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34)  Amet peaks pakkuma komisjonile tehnilist oskusteavet vajalike õigusaktide ettevalmistamisel ning aitama vajaduse korral liikmesriikidel ja lennundussektoril neid rakendada. Ametil peaks olema võimalus anda välja sertifitseerimistingimusi ja juhendmaterjali ning teha vajaduse korral tehnilisi järeldusi ja anda välja sertifikaate.

(34)  Amet peaks pakkuma komisjonile tehnilist oskusteavet vajalike õigusaktide ettevalmistamisel ning aitama liikmesriikidel ja lennundussektoril, sh VKEdel, neid rakendada. Ametil peaks olema võimalus anda välja sertifitseerimistingimusi ja juhendmaterjali ning teha vajaduse korral tehnilisi järeldusi ja anda välja sertifikaate.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  Ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem ning eelkõige liidu Galileo programm mängivad Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi rakendamisel olulist rolli. Seepärast peaks ametil olema õigus töötada välja vajalikud tehnilised tingimused ja sertifitseerida organisatsioone, kes tegelevad ATM/ANS-teenuste osutamisega Euroopa tasandil, et tagada ohutuse, koostalitlusvõime ja tegevuse tõhususe ühtlaselt kõrge tase.

(35)  Ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem ning eelkõige liidu Galileo programm mängivad Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi rakendamisel olulist rolli. Seepärast peaks ametil olema õigus töötada välja vajalikud tehnilised tingimused ja sertifitseerida ATM/ANS-süsteeme ja organisatsioone, kes tegelevad ATM/ANS-teenuste osutamisega Euroopa tasandil, et tagada ohutuse, koostalitlusvõime ja tegevuse tõhususe ühtlaselt kõrge tase.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2111/200514 kohustatakse ametit edastama komisjonile kogu teabe, mis võib olla asjakohane selliste lennuettevõtjate nimekirja ajakohastamisel, kelle suhtes kohaldatakse liidus ohutuse tagamiseks tegevuskeeldu. Amet peaks samuti abistama komisjoni määruse (EÜ) nr 2111/2005 rakendamisel, korraldades kolmandate riikide käitajate ja nende järelevalve eest vastutavate ametite vajalikud hindamised ning esitades komisjonile asjakohased soovitused.

(36)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2111/200514 kohustatakse ametit edastama komisjonile kogu teabe, mis võib olla asjakohane selliste lennuettevõtjate nimekirja ajakohastamisel, kelle suhtes kohaldatakse liidus ohutuse tagamiseks tegevuskeeldu. Amet peaks samuti abistama komisjoni määruse (EÜ) nr 2111/2005 rakendamisel, korraldades kõik kolmandate riikide käitajate ja nende järelevalve eest vastutavate ametite vajalikud ohutushindamised ning esitades komisjonile asjakohased soovitused.

__________________

__________________

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2111/2005, 14. detsember 2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast (ELT L 344, 27.12.2005, lk 15).

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast (ELT L 344, 27.12.2005, lk 15).

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(39 a)  Amet peaks keskenduma ohutuid ja keskkonnasõbralikke mehitamata õhusõidukeid puudutavate teadusuuringute ja innovatsiooni integreerimisele eelmainitud programmidesse.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(41)  Amet peaks taotluse korral abistama liikmesriike ja komisjoni seoses käesoleva määrusega hõlmatud küsimusi puudutavate rahvusvaheliste suhetega, eelkõige seoses eeskirjade ühtlustamine ja sertifikaatide vastastikuse tunnustamisega. Ametil peaks olema õigus luua töökorra kaudu vajalikud kontaktid kolmandate riikide ametite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes on pädevad käesoleva määrusega hõlmatud valdkondades, tingimusel, et komisjon on selleks eelnevalt andnud oma nõusoleku. Ohutuse edendamiseks ülemaailmsel tasandil, pidades silmas liidus rakendatavaid rangeid ohutusstandardeid, peaks ametil olema õigus teha oma pädevuse piires kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega sihtotstarbelist tehnilist koostööd ning osaleda sihtotstarbelistes teadusuuringutes ja abiprojektides. Amet peaks samuti abistama komisjoni seoses muid tsiviillennunduse norme käsitlevate liidu õigusaktide rakendamisega, näiteks ühtse Euroopa taeva algatuse puhul, kus ametil on asjakohane oskusteave.

(41)  Amet peaks taotluse korral abistama liikmesriike ja komisjoni seoses käesoleva määrusega hõlmatud küsimusi puudutavate rahvusvaheliste suhetega, eelkõige seoses eeskirjade ühtlustamine ja sertifikaatide vastastikuse tunnustamisega. Ametil peaks olema õigus luua töökorra kaudu vajalikud kontaktid kolmandate riikide ametite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes on pädevad käesoleva määrusega hõlmatud valdkondades, tingimusel, et komisjoni on sellest eelnevalt teavitatud. Amet peaks tihedas koostöös komisjoniga andma olulise panuse liidu lennundusnormide levitamisse ning liidu lennundustoodete, -töötajate ja -teenuste liikumise edendamisse kõikjal kogu maailmas, et soodustada pääsu uutele kasvavatele turgudele. Eelkõige tuleks seda teha partnerluste kaudu kolmandate riikide pädevate lennuametitega ning avades kolmandate riikide territooriumidel kohalikke esindusi. Ohutuse edendamiseks ülemaailmsel tasandil, pidades silmas liidus rakendatavaid rangeid ohutusstandardeid, peaks ametil olema ka õigus teha oma pädevuse piires kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega sihtotstarbelist tehnilist koostööd ning osaleda sihtotstarbelistes teadusuuringutes ja abiprojektides. Amet peaks samuti abistama komisjoni seoses muid tsiviillennunduse norme käsitlevate liidu õigusaktide rakendamisega, näiteks ühtse Euroopa taeva algatuse puhul, kus ametil on asjakohane oskusteave.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(48)  On vaja tagada, et ameti otsustest mõjutatud huvitatud isikutel oleksid vajalikud õiguskaitsevahendid, mis vastaksid lennunduse valdkonna eripärale. Seega tuleks luua asjakohane edasikaebamismehhanism, et ameti otsuseid oleks võimalik edasi kaevata apellatsiooninõukogule, kelle otsuseid on omakorda võimalik edasi kaevata Euroopa Liidu Kohtule (edaspidi „Euroopa Kohus”) kooskõlas ELi toimimise lepinguga.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(50)  Kui amet töötab välja siseriiklike ametivõimude rakendatavate üldise iseloomuga eeskirjade projekte, tuleks konsulteerida liikmesriikidega. Lisaks, kui eeskirjadel võib olla märkimisväärne sotsiaalne mõju, peaks amet eeskirjade projektide koostamise käigus nõuetekohaselt konsulteerima sidusrühmadega, sealhulgas liidu sotsiaalpartneritega.

(50)  Kui amet töötab välja siseriiklike ametivõimude rakendatavate üldise iseloomuga eeskirjade projekte, tuleks konsulteerida liikmesriikidega. Lisaks, kui eeskirjadel võib olla märkimisväärne töötervishoiu ja tööohutusega seotud ja/või sotsiaalne mõju, konsulteeritakse nõuetekohaselt sidusrühmadega, sealhulgas liidu sotsiaalpartneritega. Vastavate eeskirjade projekte koostades peaks amet neid mõjusid käsitlema oma regulatiivse mõju hindamises.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(54 a)  On äärmiselt oluline tagada asjakohase ohutusteabe õigeaegne kättesaadavus, sh reaalajas, et oleks võimalik seda ilma asjatu viituseta analüüsida ning levitada. Selleks peaks amet koordineerima käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvaid küsimusi käsitleva teabe, sh maapealsesse andmebaasi allalaaditud turvatud lennuandmete ja lendurikabiini kõnesalvestuste kogumist, vahetamist ja analüüsimist liidu tasandil. Selleks võib amet sõlmida käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate juriidiliste ja füüsiliste isikutega või nende ühendustega halduskokkuleppeid teabe kogumise, vahetamise ja analüüsimise kohta. Nendes kokkulepetes tuleks võimalikult ulatuslikult eelistada olemasolevate sidekanalite kasutamist, hoidudes täiendavast koormusest neile juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 56 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(56 a)  Lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste järelevalvetegevuse üldiste kulude vähendamiseks tuleb samuti kohandada kehtivat marsruudi navigatsioonitasude süsteemi viisil, mis kataks nõuetekohaselt ametile antud ATM/ANS-teenuste järelevalvevolitused. See tagab ametile vajalikud vahendid talle liidu lennundusohutuse süsteemse käsitluse raamides antud ohutusjärelevalve ülesannete täitmiseks. Samuti aitab see osutada süsteemi rahastavatele õhuruumi kasutajatele senisest läbipaistvamaid, kulutõhusaid ja tulemuslikke aeronavigatsiooniteenuseid ning stimuleerib ühtset teenuste osutamist. Kõnealune muudatus peab tagama ka asjakohase tööjaotuse ameti ja Eurocontroli vahel.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(59)  Selleks et lennukõlblikkust, keskkonnakaitset, õhusõiduki meeskonda, lennutegevust, lennuvälju, ATM/ATS-teenuseid, lennujuhte, kolmandate riikide ettevõtjaid, mehitamata õhusõidukeid, järelevalvet ja nõuete täitmise tagamist, paindlikkust, trahve ja karistusmakseid, lõive ja tasusid ning käesoleva määruse lisades sätestatud nõudeid käsitlevate sätete muutmisel või täiendamisel oleks võimalik arvesse võtta tehnilisi, teaduslikke, käitamisalaseid või ohutusega seotud vajadusi, tuleks komisjonile delegeerida ELi toimimise lepingu artikli 290 kohane õigus võtta vastu õigusakte. Eriti tähtis on, et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(59)  Selleks et lennukõlblikkust, keskkonnakaitset, õhusõiduki meeskonda, lennutegevust, lennuvälju, ATM/ATS-teenuseid, lennujuhte, kolmandate riikide ettevõtjaid, mehitamata õhusõidukeid, järelevalvet ja nõuete täitmise tagamist, paindlikkust, trahve ja karistusmakseid, lõive ja tasusid ning käesoleva määruse lisades sätestatud nõudeid käsitlevate sätete muutmisel või täiendamisel oleks võimalik arvesse võtta tehnilisi, teaduslikke, käitamisalaseid või ohutusega seotud vajadusi, tuleks komisjonile delegeerida ELi toimimise lepingu artikli 290 kohane õigus võtta vastu õigusakte. Eriti tähtis on, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. Samuti tagab komisjon proportsionaalse ja kohandatud lähenemisviisi eri liiki õhusõidukite ja toimingute suhtes.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(59 a)  Eri õhuruumi kasutajatele tuleks tagada õiglane juurdepääs õhuruumile. Lennuliikluse ohutuse huvides ning õhuruumile juurdepääsu hõlbustamiseks peaks iga liikmesriik tagama ATM/ANS-teenuste osutamise järjepidevuse tema vastutusalas olevas õhuruumis, tagades ohutuse ühtlaselt kõrge taseme ja vähendades kolmandatele osapooltele põhjustatud teenuste häiringuid, sh ettenägematute sündmuste korral. See peaks hõlmama ka sellise teenuste miinimumtaseme kindlaksmääramist, millele õhusõidukite käitajad võivad kindlad olla.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(61 a)  Käesoleva määrusega kaasnevad muudatused mõjutavad muude liidu õigusaktide rakendamist ning nõuavad muu hulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 552/20041a kehtetuks tunnistamist.

 

________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 552/2004 Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrgu koostalitlusvõime kohta (koostalitlusvõime määrus) (ELT L 96, 31.3.2004, lk 26).

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(63)  Määrust (EÜ) nr 1008/2008 tuleks muuta, et võtta nõuetekohaselt arvesse käesoleva määrusega ette nähtud võimalust, et ametist saab lennuettevõtja sertifikaatide väljaandmise ja järelevalve eest vastutav pädev asutus. Lisaks, arvestades mitmes liikmesriigis tegutsevate lennuettevõtjate kasvavat osakaalu, millest tulenevalt ei ole tegevusloa eest vastutav pädev asutus ning lennuettevõtja sertifikaatide eest vastutav pädev asutus enam tingimata üks ja sama asutus, on vaja tugevdada tõhusat järelevalvet kõnealuste lennuettevõtjate üle. Seega tuleks määrust (EÜ) nr 1008/2008 muuta, et tagada tihe koostöö vastavalt lennuettevõtja sertifikaatide ja tegevusloa eest vastutavate asutuste vahel.

(63)  Määrust (EÜ) nr 1008/2008 tuleks muuta, et võtta nõuetekohaselt arvesse käesoleva määrusega ette nähtud võimalust, et ametist saab lennuettevõtja sertifikaatide väljaandmise ja järelevalve eest vastutav pädev asutus. Lisaks tuleb tugevdada tõhusat järelevalvet lennuettevõtjate üle. Seega tuleks määrust (EÜ) nr 1008/2008 muuta, et tagada tihe koostöö vastavalt lennuettevõtja sertifikaatide ja tegevusloa eest vastutavate asutuste vahel.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määruse põhieesmärk on kehtestada ja säilitada liidus tsiviillennundusohutuse ühtlaselt kõrge tase ning tagada keskkonnakaitse ühtlaselt kõrge tase.

1.  Käesoleva määruse põhieesmärk on kehtestada, säilitada ja jõustada liidus tsiviillennundusohutuse ühtlaselt kõrge tase.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  anda oma panus keskkonnakaitse ühtlaselt kõrge taseme tagamisse;

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b b)  hõlbustada käesoleva määrusega hõlmatud valdkondades üleilmselt lennundusega seotud kaupade, teenuste ja töötajate liikumist, seades selleks sisse nõuetekohase koostöö kolmandate riikide ja nende lennuametitega;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  suurendada reguleerimis- ja sertifitseerimismenetluste kulutõhusust ja tulemuslikkust ning kasutada ressursse optimaalselt nii liikmesriikide kui ka liidu tasandil;

(c)  suurendada reguleerimis-, sertifitseerimis- ja järelevalvemenetluste kulutõhusust, muu seas dubleerimise kaotamisega, edendada nende menetluste tulemuslikkust ning kasutada ressursse optimaalselt nii liikmesriikide kui ka liidu tasandil;

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõge 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  edendada üleilmselt tsiviillennunduse standardite ja eeskirjadega seotud liidu seisukohti, seades sisse asjakohase koostöö kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;

(f)  edendada üleilmselt tsiviillennunduse standardite ja eeskirjadega seotud liidu seisukohti, seades sisse asjakohase koostöö kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, eesmärgiga edendada ohutust, võrdseid konkurentsitingimusi ning lennundusvaldkonna kaupadele, teenustele ja töötajatele väljastatud sertifikaatide vastastikust tunnustamist;

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  edendada teadusuuringuid ja innovatsiooni muu hulgas ka regulatiivsete ja sertifitseerimismenetluste puhul;

(g)  edendada teadusuuringuid ja innovatsiooni muu hulgas ka reguleerimis-, sertifitseerimis- ja järelevalvemenetluste puhul;

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  edendada käesoleva määrusega hõlmatud valdkondades tehnilist ja operatiivset koostalitlusvõimet.

(h)  edendada käesoleva määrusega hõlmatud valdkondades tehnilist, halduslikku ja operatiivset koostalitlusvõimet.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h a)  suurendada reisijate usaldust tsiviillennunduse ohutuse, turvalisuse ja tõhususe vastu.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  selle tagamine, et kõik käesoleva määruse ning selle delegeeritud ja rakendusaktide kohaselt välja antud deklaratsioonid ja sertifikaadid kehtivad ilma täiendavate nõueteta kogu liidus;

(b)  selle tagamine, et kõik käesoleva määruse ning selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide kohaselt välja antud deklaratsioonid, load ja sertifikaadid kehtivad, neid tunnustatakse ja kohaldatakse ilma täiendavate nõueteta kogu liidus;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  sõltumatu Euroopa Liidu Lennundusohutusameti (edaspidi „amet”) loomine;

(d)  sõltumatu Euroopa Liidu Lennundusameti (edaspidi „amet“) loomine;

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  teadlikkuse suurendamise ja edendamise algatused, sealhulgas koolitus, teabevahetus ja asjakohase ohutusteabe levitamine.

(g)  teadlikkuse suurendamise ja edendamise algatused, sealhulgas koolitus, teabevahetus ja asjakohase ohutusteabe levitamine seal, kus esinevad vastastikused seosed lennundusjulgestusega.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  õhusõidukite konstrueerimise ja tootmise suhtes füüsilise või juriidilise isiku poolt ameti või liikmesriigi järelevalve all;

(a)  õhusõidukite, nendega seotud toodete ja osade konstrueerimise ja tootmise suhtes:

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

i)  füüsilise või juriidilise isiku poolt ameti või liikmesriigi järelevalve all;

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ii)  kolmanda riigi füüsilise või juriidilise isiku poolt, kui neid kavatsetakse registreerida või käitada ning vastavalt kasutada territooriumil, kus kohaldatakse aluslepinguid;

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  õhusõidukite ning nendega seotud toodete, osade ja eraldiseisvate seadmete konstrueerimise, tootmise, hoolduse ja käitamise suhtes, järgmiste õhusõidukite puhul:

(b)  õhusõidukite ning nendega seotud toodete, osade ja eraldiseisvate seadmete hoolduse ja käitamise suhtes, järgmiste õhusõidukite puhul:

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  liikmesriigis registreeritud õhusõidukid, välja arvatud juhul kui, ja niivõrd, kuivõrd asjaomane liikmesriik on oma Chicago konventsiooni kohased kohustused üle andnud kolmandale riigile ja õhusõidukit käitab kolmanda riigi käitaja;

i)  õhusõidukid, mis on registreeritud või kavatsetakse registreerida liikmesriigis, välja arvatud juhul kui, ja niivõrd, kuivõrd asjaomane liikmesriik on oma Chicago konventsiooni kohased kohustused üle andnud kolmandale riigile ja õhusõidukit käitab kolmanda riigi käitaja;

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii)  kolmandas riigis registreeritud õhusõidukid, mille käitaja on asutatud territooriumil, kus kohaldatakse aluslepinguid, või asub sellisel territooriumil tema elukoht või peamine tegevuskoht;

ii)  kolmandas riigis registreeritud õhusõidukid, mille käitaja või kavandatav käitaja on asutatud territooriumil, kus kohaldatakse aluslepinguid, või asub sellisel territooriumil tema elukoht või peamine tegevuskoht;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kolmanda riigi käitaja õhusõidukite käitamise suhtes ühtse Euroopa taeva õhuruumi, õhuruumis või sellest väljapoole;

(c)  kolmanda riigi käitaja õhusõidukite käitamise suhtes aluslepingute kohaldamisalasse kuuluvasse õhuruumi sisenemisel, seal tegutsemisel või sealt väljumisel;

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  punktis e osutatud lennuväljadel kasutatavate või kavakohaselt kasutusse võetavate lennuväljaseadmete konstrueerimise, tootmise, hoolduse ja käitamise ning kõnealustel lennuväljadel osutatava maapealse teeninduse ja perrooniteeninduse suhtes;

(d)  punktis e osutatud lennuväljadel kasutatavate või kavakohaselt kasutusse võetavate ohutuse seisukohalt kriitiliste lennuväljaseadmete konstrueerimise, tootmise, hoolduse ja käitamise ning kõnealustel lennuväljadel osutatava maapealse teeninduse ja perrooniteeninduse suhtes;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  selliste lennuväljade planeerimise, hooldamise ja käitamise suhtes, mis asuvad territooriumil, kus kohaldatakse aluslepinguid, ning vastavad järgmistele tingimustele:

(e)  selliste lennuväljade, sealhulgas ohutusalase lennuväljavarustuse planeerimise, hooldamise ja käitamise suhtes, mis asuvad aluslepingute kohaldamisalasse kuuluval territooriumil ning vastavad järgmistele tingimustele:

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  on avalikus kasutuses;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii)  teenindavad lende instrumentaallähenemis- või väljumisprotseduuride abil ning

välja jäetud

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iv)  nende kattega lennuraja pikkus on vähemalt 800 meetrit, või need teenindavad üksnes koptereid.

iv)  nende kattega instrumentaalraja pikkus on vähemalt 800 meetrit;

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  ATM/ANS-teenuste osutamine ühtse Euroopa taeva õhuruumis ning eespool nimetatud ATM/ANS-teenuste osutamisel kasutatud süsteemide ja koostisosade konstrueerimise, tootmise, hoolduse ja käitamise suhtes;

(g)  ATM/ANS-teenuste osutamise suhtes ühtse Euroopa taeva õhuruumis ning eespool nimetatud ATM/ANS-teenuste osutamisel kasutatud selliste süsteemide ja koostisosade konstrueerimise, tootmise, hoolduse ja käitamise suhtes, millest sõltub ohutus või koostalitlusvõime;

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  mehitamata õhusõidukite, nende mootorite, propellerite, osade ja eraldiseisvate seadmete ning mehitamata õhusõidukite kaugjuhtimisseadmete konstrueerimise, tootmise, hoolduse ja käitamise suhtes, kui kõnealuseid õhusõidukeid käitab ühtse Euroopa taeva õhuruumis käitaja, kelle asu- või elukoht on territooriumil, kus kohaldatakse aluslepinguid.

(h)  mehitamata õhusõidukite, nende mootorite, propellerite, osade ja eraldiseisvate seadmete ning mehitamata õhusõidukite kaugjuhtimisseadmete hoolduse ja käitamise suhtes, kui kõnealuseid õhusõidukeid käitab ühtse Euroopa taeva õhuruumis käitaja.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  riiklike õhusõidukite ja nende toodete, osade ja eraldiseisvate seadmete ning riiklike õhusõidukitega seotud toimingutega ja asjakohaste teenuste osutamisega tegelevate töötajate ja organisatsioonide suhtes;

(a)  õhusõidukite ja nende mootorite, propellerite, osade ja eraldiseisvate seadmete suhtes sel ajal, kui avaliku sektori asutuse volitusi omav organ täidab avalikkuse huvides ning liikmesriigi kontrolli all ja vastutusel sõjaväeliste, tolli, politsei, otsingu- ja pääste-, tuletõrje, rannikuvalve või muude samalaadsete toimingute või teenustega seotud ülesandeid; samuti selliste õhusõidukitega seotud toimingute ja asjakohaste teenuste osutamisega tegelevate töötajate ja organisatsioonide suhtes;

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  ATM/ANS-teenuste, sealhulgas selliste süsteemide, koostisosade, töötajate ja organisatsioonide suhtes, mida pakub või mille teeb kättesaadavaks sõjavägi;

(c)  ATM/ANS-teenuste, sealhulgas selliste süsteemide, koostisosade, töötajate ja organisatsioonide suhtes, millest sõltub ohutus või koostalitlusvõime ja mida pakub või mille teeb kättesaadavaks sõjavägi;

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  selliste I lisas loetletud õhusõidukite konstrueerimise, tootmise, hoolduse ja käitamise suhtes, mille käitamisest tulenev lennundusohutusrisk on väike ning kõnealuse tegevusega seotud töötajate ja organisatsioonide suhtes.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Seoses punktiga d tunnustavad liikmesriigid ilma täiendavate nõudmiste või hindamisteta neile õhusõidukitele ja nende pilootidele väljastatud riiklikke sertifikaate, kui need õhusõidukid ja piloodid on seotud piiriüleste lendudega, mille eesmärk on hooldus, remont, testimine, ümberehitus või osalemine lennuspordi- või -näituseüritustel, maksimaalselt 60 päeva kalendriaasta jooksul.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 3 – punkt ii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii)  kõnealuse lisa punktides e, f, g, h, i ja j osutatud massi-. kiiruse- ja kuuma õhu mahupiirangud.

ii)  kõnealuse lisa punktides e, f, g, h, i ja j osutatud massi-, kiiruse- ja kuuma õhu mahupiirangud ning

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 3 – punkt d – lõik 3 – punkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ii a)  kõnealuse lisa punktides b ja c sätestatud kriteeriumid.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Õhusõidukitüübi konstrueerimise eest vastutav organisatsioon võib taotleda komisjonilt otsust III peatüki I jao sätete kohaldamiseks asjaomase õhusõidukitüübi konstrueerimise, tootmise ja hoolduse ning nende toimingutega seotud töötajate ja organisatsioonide suhtes, kui:

4.  Õhusõidukitüübi konstrueerimise eest vastutav organisatsioon võib taotleda ametilt otsust III peatüki I jao sätete kohaldamiseks asjaomase õhusõidukitüübi konstrueerimise, tootmise ja hoolduse ning nende toimingutega seotud töötajate ja organisatsioonide suhtes, kui:

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)   õhusõidukitüübi konstruktsiooni ei ole kinnitatud vastavalt liikmesriigi siseriiklikele õigusaktidele.

(c)   õhusõidukitüübi konstruktsioonile ei ole hangitud eelnevat kinnitust vastavalt liikmesriigi siseriiklikele õigusaktidele.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon teeb pärast konsulteerimist ametiga ja liikmesriigiga, kus asub asjaomase organisatsiooni peamine tegevuskoht, kõnealuse taotluse põhjal otsuse selle kohta, kas esimeses lõigus loetletud kriteeriumid on täidetud. Kõnealune otsus võetakse vastu rakendusaktiga kooskõlas artikli 116 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Amet lisab kõnealuse otsuse ka artiklis 63 osutatud andmekogusse.

Amet teeb pärast konsulteerimist liikmesriigiga, kus asub asjaomase organisatsiooni peamine tegevuskoht, kõnealuse taotluse põhjal otsuse selle kohta, kas esimeses lõigus loetletud kriteeriumid on täidetud. Amet lisab kõnealuse otsuse artiklis 63 osutatud andmekogusse.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Alates rakendusotsuses kindlaksmääratud kuupäevast kohaldatakse asjaomase õhusõidukitüübi konstrueerimise, tootmise ja hoolduse ning nende toimingutega seotud töötajate ja organisatsioonide suhtes ainult III peatüki I jao sätteid ja nende sätete alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusakte. Sellisel juhul tuleb asjaomase õhusõidukitüübi suhtes kohaldada ka IV ja V peatüki neid sätteid, mis on seotud III peatüki I jao kohaldamisega.

Alates otsuses kindlaksmääratud kuupäevast kohaldatakse asjaomase õhusõidukitüübi konstrueerimise, tootmise ja hoolduse ning nende toimingutega seotud töötajate ja organisatsioonide suhtes ainult III peatüki I jao sätteid ja nende sätete alusel vastu võetud delegeeritud õigusakte ja rakendusakte. Sellisel juhul tuleb asjaomase õhusõidukitüübi suhtes kohaldada ka IV ja V peatüki neid sätteid, mis on seotud III peatüki I jao kohaldamisega.

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Ilma et see piiraks määruse (EL) nr XXX/XXXX (ühtse Euroopa taeva rakendamise kohta (uuesti sõnastatud)) artikli 8 sätete kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et üldisele lennuliiklusele avatud sõjaväerajatiste (millele on osutatud käesoleva artikli lõike 3 punktis b) ja sõjaväe poolt üldise lennuliikluse jaoks teostatavate ATM/ANS-teenuste (millele on osutatud käesoleva artikli lõike 3 punktis c) ohutustase on samaväärne tasemega, mis saavutatakse käesoleva määruse VII ja VIII lisas sätestatud oluliste nõuete kohaldamisega.

5.  Ilma et see piiraks määruse (EL) nr XXX/XXXX (ühtse Euroopa taeva rakendamise kohta (uuesti sõnastatud)) artikli 8 sätete kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et üldisele lennuliiklusele avatud sõjaväerajatiste (millele on osutatud käesoleva artikli lõike 3 punktis b) ja sõjaväe poolt üldise lennuliikluse jaoks teostatavate ATM/ANS-teenuste (millele on osutatud käesoleva artikli lõike 3 punktis c) ohutustase ja koostalitlusvõime tsiviilotstarbeliste süsteemidega on samaväärne tasemega, mis saavutatakse käesoleva määruse VII ja VIII lisas sätestatud oluliste nõuete kohaldamisega.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 6 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sel juhul teatab asjaomane liikmesriik komisjonile ja ametile oma kavatsusest. Liikmesriigi teade sisaldab kogu asjakohast teavet, eelkõige järgmist:

Sel juhul teatab asjaomane liikmesriik ametile oma kavatsusest. Liikmesriigi teade sisaldab kogu asjakohast teavet, eelkõige järgmist:

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon otsustab pärast ametiga konsulteerimist, kas kõnealuseid sätteid on asjaomaste toimingute, töötajate ja organisatsioonide iseärasusi ning talle teatatud jao või jagude sätete eesmärki ja sisu arvesse võttes võimalik tulemuslikult kohaldada ning võtab vajaduse korral vastu otsuse, millega määratakse kindlaks kohaldamistingimused. Komisjoni otsus võetakse vastu rakendusaktiga vastavalt artikli 116 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Amet lisab kõnealuse otsuse artiklis 63 osutatud andmekogusse.

Amet otsustab, kas kõnealuseid sätteid on asjaomaste toimingute, töötajate ja organisatsioonide iseärasusi ning talle teatatud jao või jagude sätete eesmärki ja sisu arvesse võttes võimalik tulemuslikult kohaldada ning võtab vajaduse korral vastu otsuse, millega määratakse kindlaks kohaldamistingimused. Amet lisab kõnealuse otsuse artiklis 63 osutatud andmekogusse.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 6 – lõik 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Asjaomased liikmesriigid kohaldavad komisjonile teatatud jao või jagude sätteid alles pärast komisjoni positiivse otsuse kättesaamist ja vajaduse korral pärast seda, kui kõnealuse otsusega kehtestatud tingimuste täitmine on tagatud. Sel juhul kohaldatakse asjaomaste toimingute, töötajate ja organisatsioonide suhtes alates liikmesriigi otsuses kindlaksmääratud kuupäevast ainult neid sätteid ning nende alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktide sätteid. Sellisel juhul tuleb lisaks kohaldada ka neid IV ja V peatüki sätteid, mis on seotud asjaomaste toimingute, töötajate ja organisatsioonide puhul teatatud jao või jagude sätete kohaldamisega.

Asjaomased liikmesriigid kohaldavad ametile teatatud jao või jagude sätteid alles pärast ameti positiivse otsuse kättesaamist ja vajaduse korral pärast seda, kui kõnealuse otsusega kehtestatud tingimuste täitmine on tagatud. Sel juhul kohaldatakse asjaomaste toimingute, töötajate ja organisatsioonide suhtes alates liikmesriigi otsuses kindlaksmääratud kuupäevast ainult neid sätteid ning nende alusel vastu võetud delegeeritud õigusakte ja rakendusakte. Sellisel juhul tuleb lisaks kohaldada ka neid IV ja V peatüki sätteid, mis on seotud asjaomaste toimingute, töötajate ja organisatsioonide puhul teatatud jao või jagude sätete kohaldamisega.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 6 – lõik 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon, amet ja asjaomase liikmesriigi pädevad asutused teevad käesoleva lõike kohaldamiseks koostööd.

Amet ja asjaomase liikmesriigi pädevad asutused teevad käesoleva lõike kohaldamiseks koostööd.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 6 – lõik 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriik võib otsustada tühistada käesoleva lõike alusel vastu võetud otsuse. Sel juhul teatab asjaomane liikmesriik sellest komisjonile ja ametile. Kõnealune teade avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja amet lisab selle artiklis 63 osutatud andmekogusse. Asjaomane liikmesriik näeb ette asjakohase üleminekuperioodi.

Liikmesriik võib otsustada tühistada käesoleva lõike alusel vastu võetud otsuse. Sel juhul teatab asjaomane liikmesriik sellest ametile. Amet lisab kõnealuse otsuse artiklis 63 osutatud andmekogusse. Asjaomane liikmesriik näeb ette asjakohase üleminekuperioodi.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sel juhul teatab asjaomane liikmesriik komisjonile ja ametile põhjendatud teatega oma kavatsusest vastu võtta selline otsus. See teade sisaldab kogu asjakohast teavet kavandatava otsuse kohta.

Sel juhul teatab asjaomane liikmesriik ametile põhjendatud teatega oma kavatsusest vastu võtta selline otsus. See teade sisaldab kogu asjakohast teavet kavandatava otsuse kohta.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 7 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon otsustab pärast ametiga konsulteerimist, kas esimeses lõigus sätestatud tingimused on täidetud. Komisjoni otsus võetakse vastu rakendusaktiga vastavalt artikli 116 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Amet lisab kõnealuse otsuse artiklis 63 osutatud andmekogusse.

Amet otsustab, kas esimeses lõigus sätestatud tingimused on täidetud. Amet lisab kõnealuse otsuse artiklis 63 osutatud andmekogusse.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 7 – lõik 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Asjaomased liikmesriigid võtavad kavandatud otsuse vastu üksnes pärast komisjoni positiivse otsuse kättesaamist. Sel juhul ei reguleerita alates liikmesriigi otsuses kindlaksmääratud kuupäevast asjaomase lennuvälja planeerimist, hooldamist ja käitamist ning lennuvälja seadmeid käesoleva määruse sätetega ning nende alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktidega.

Asjaomased liikmesriigid võtavad kavandatud otsuse vastu üksnes pärast ameti positiivse otsuse kättesaamist. Sel juhul ei reguleerita alates liikmesriigi otsuses kindlaksmääratud kuupäevast asjaomase lennuvälja planeerimist, hooldamist ja käitamist ning lennuvälja seadmeid käesoleva määruse sätetega ning nende alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 7 – lõik 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kontrollivad igal aastal käesoleva lõike alusel määruse sätete kohaldamisest vabastatud lennuväljade lennuliikluse näitajaid. Kui kontrolli tulemusena selgub, et kolmeaastase perioodi jooksul teenindab üks lennuväljadest aastas üle 10 000 reisija ja lennuväljal tehakse aastas üle 850 lastimistoimingu, tühistab asjaomane liikmesriik kõnealusele lennuväljale tehtud erandi. Sellisel juhul teavitab liikmesriik erandi tühistamisest komisjoni ja ametit. Otsus erandi tühistamise kohta avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja amet lisab selle artiklis 63 osutatud andmekogusse.

Liikmesriigid kontrollivad igal aastal käesoleva lõike alusel määruse sätete kohaldamisest vabastatud lennuväljade lennuliikluse näitajaid. Kui kontrolli tulemusena selgub, et kolmeaastase perioodi jooksul teenindab üks lennuväljadest aastas üle 10 000 reisija ja lennuväljal tehakse aastas üle 850 lastimistoimingu, tühistab asjaomane liikmesriik kõnealusele lennuväljale tehtud erandi. Sellisel juhul teavitab liikmesriik ametit erandi tühistamisest. Otsus erandi tühistamise kohta avaldatakse artiklis 63 osutatud andmekogus.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  „järelevalve” – pädeva asutuse poolt või tema nimel teostatav pidev kontroll, mille eesmärk on teha kindlaks teha, kas nõuded, mille alusel sertifikaat on välja antud või mille kohta deklaratsioon on tehtud, on jätkuvalt täidetud;

(1)  „järelevalve“ – pädeva asutuse poolt või tema nimel teostatav pidev kontroll, mille eesmärk on teha kindlaks, kas käesoleva määruse ning selle põhjal välja antud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide nõuded (sh nõuded, mille alusel sertifikaat on välja antud või mille kohta deklaratsioon on tehtud) on jätkuvalt täidetud;

Muudatusettepanek  86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  „ATM/ANS-süsteemid ja nende koostisosad, millest sõltub ohutus või koostalitlusvõime“ – mis tahes ATM/ANS-süsteemid ja nende koostisosad, mis on vajalikud lennuliiklus- ja aeronavigatsiooniteenuste ohutu osutamise tagamiseks;

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  „sertifitseerimine” – käesoleva määruse kohane mis tahes vormis tunnustus, mis põhineb nõuetekohase hinnangu andmisel selle kohta, et organisatsioon või isik, toode, osa, eraldiseisev seade, lennuväli, lennuväljaseade, ATM/ANS-süsteem, selle koostisosa või lennutreeningseade vastab käesolevas määruse ja selle alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktide kohaldatavatele nõuetele, ning mille kohta antakse välja sellist vastavust tõendav asjakohane sertifikaat;

(6)  „sertifitseerimine“ – käesoleva määruse kohane mis tahes vormis tunnustus, mis põhineb nõuetekohase hinnangu andmisel käesoleva määruse ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide nõuetele vastavuse kohta, ning mille kohta antakse välja sellist vastavust tõendav asjakohane sertifikaat;

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  „deklaratsioon” – kirjalik avaldus, mis on koostatud kooskõlas käesoleva määrusega sellise juriidilise või füüsilise isiku ainuvastutusel, kelle suhtes kohaldatakse käesolevat määrust, ja millega kinnitatakse, et on täidetud käesoleva määruse ning selle alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktide nõuded, mida kohaldatakse asjaomase organisatsiooni või isiku, toote, osa, eraldiseisva seadme, lennuväljaseadme, ATM/ANS-süsteemi või selle koostisosa suhtes;

(7)  „deklaratsioon“ – kirjalik avaldus, mis on koostatud kooskõlas käesoleva määrusega sellise juriidilise või füüsilise isiku ainuvastutusel, kelle suhtes kohaldatakse käesolevat määrust, ja millega kinnitatakse, et käesoleva määruse ning selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide nõuded on täidetud;

Muudatusettepanek  89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  „lennuväljaseadmed” – seadmed, aparaadid, lisaseadmed, tarkvara või tarvikud, mida kasutatakse või mis on ette nähtud kasutamiseks õhusõiduki käitamise toetamiseks lennuväljal;

(13)  „lennuvälja ohutusseadmed“ – seadmed, aparaadid, lisaseadmed, tarkvara või tarvikud, mida kasutatakse või mis on ette nähtud kasutamiseks õhusõiduki ohutu käitamise toetamiseks lennuväljal;

Muudatusettepanek  90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  „ohutuse seisukohalt kriitilised lennuväljaseadmed“ – seadmed, aparaadid, lisaseadmed, tarkvara või tarvikud, mille rivist väljaminek või puudulik toimimine võib ohustada turvalisust või õhusõiduki käitamist lennuväljal.

Muudatusettepanek  91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  „maapealne teenindus” – lennuväljadel pakutavad teenused, mis hõlmavad ohutustoiminguid järgmistes valdkondades: maapealne juhtimine ja järelevalve, reisijate teenindamine, pagasikäitlus, kauba- ja postikäitlus, perroonikäitlus, õhusõiduki teenindamine, kütuse- ja õlikäitlus, õhusõidukite hooldus, lennutegevus ja meeskonna juhtimine, maapealne transport ja toitlustusteenused;

(22)  „maapealne teenindus“ – lennuväljadel pakutavad ohutusalased teenused järgmistes valdkondades: maapealne juhtimine ja järelevalve, reisijate teenindamine, pagasikäitlus, kauba- ja postikäitlus, perroonikäitlus, õhusõiduki teenindamine, kütuse- ja õlikäitlus, õhusõidukite hooldus, lennutegevus ja meeskonna juhtimine, maapealne transport ja toitlustusteenused;

Muudatusettepanek  92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  „äriline lennutransport” – õhusõiduki käitamine tasu eest reisijate, kauba või posti veoks kahe eri lennuvälja vahel;

(23)  „äriline lennutransport“ – avalikkusele kättesaadav õhusõiduki käitamine raha või muus vormis hüvitise või tasu andmise või lubamise eest reisijate, kauba või posti veoks;

Muudatusettepanek  93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  „eraldiseisvad seadmed” – seadmed, mis asuvad õhusõiduki pardal, kuid ei ole sinna paigaldatud, ja mis võivad mõjutada ohutust;

(28)  „eraldiseisvad seadmed“ – käitaja poolt õhusõiduki pardale toodud mõõdikud, seadmed, mehhanismid, aparaadid, lisaseadmed, tarkvara või tarvikud, mis ei ole õhusõiduki osad ning mida kasutatakse või mis on ette nähtud õhusõiduki käitamiseks või juhtimiseks, mis suurendavad õhusõidukis viibijate ellujäämisvõimalusi või võivad avaldada mõju õhusõiduki ohutule käitamisele;

Muudatusettepanek  94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(29 a)  „mehitamata õhusõiduki käitaja“ – isik, kes käitab mehitamata õhusõidukit või kontrollib automaatse mehitamata õhusõiduki tegevust;

Muudatusettepanek  95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32)  „riiklik õhusõiduk” – õhusõiduk, millega riigiasutuse volitusi omav organ täidab avalikkuse huvides ning liikmesriigi kontrolli all ja vastutusel kaitsejõudude, tolli ja politsei, otsimis- ja päästeteenistuste, tuletõrje, rannikuvalve või muude samalaadsete toimingute või teenustega seotud ülesandeid;

(32)  „riiklik õhusõiduk“ – õhusõiduk, millega riigiasutuse volitusi omav organ täidab või tema nimel täidetakse avalikkuse huvides ning liikmesriigi kontrolli all ja vastutusel kaitsejõudude, tolli ja politsei, otsimis- ja päästeteenistuste, tuletõrje, rannikuvalve või muude samalaadsete toimingute või teenustega seotud ülesandeid;

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34)  „liikmesriigi pädev asutus” – liikmesriigi määratud üksus(ed), millel on asjaomased volitused ja kohustus täita sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamisega seotud ülesandeid kooskõlas käesoleva määrusega ning selle alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktidega.

(34)  „liikmesriigi pädev asutus“ – liikmesriigi määratud ja ameti poolt akrediteeritud üksus, millel on vajalikud volitused ja kohustus täita sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamisega seotud ülesandeid kooskõlas käesoleva määrusega, selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega ning määrusega (EL) nr XXX/XXXX.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(34 a)  „akrediteerimine“ – menetlus, mille kohaselt pädev riiklik asutus või kvalifitseeritud üksus tunnustab kvalifikatsioone, mis annavad nende valdajatele õiguse käesoleva määruse ja määruse (EL) nr XXX/XXXX kohaste ülesannete täitmiseks;

Muudatusettepanek  98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 34 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(34 b)  „Euroopa mehitamata õhusõidukite register“ – ameti rajatud ja hallatav veebiplatvorm, kus loetletakse Euroopa Liidus käitatavatele mehitamata õhusõidukitele antud tunnusnumbrid.

Muudatusettepanek  99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  võtma arvesse erinevaid õhusõidukite liike ja nende käitamise viise;

Muudatusettepanek  100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  võtma arvesse sidemeid lennundusohutuse eri valdkondade ning lennundusohutuse ja teiste lennundusalaste õigusaktidega hõlmatud tehnikavaldkondade vahel;

(d)  võtma arvesse sidemeid lennundusohutuse eri valdkondade ning lennundusohutuse, küberturbe ja teiste lennundusalaste õigusaktidega hõlmatud tehnikavaldkondade vahel;

Muudatusettepanek  101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  kehtestama võimaluse korral nõuded viisil, mis aitab keskenduda saavutamist vajavatele eesmärkidele ja võimaldab samas kasutada eri vahendeid kõnealuste eesmärkide täitmiseks;

(e)  kehtestama võimaluse korral tulemuspõhised ja eesmärkidele suunatud nõuded, mis võimaldavad samas kasutada eri vahendeid kõnealuste tulemuspõhiste eesmärkide täitmiseks;

Muudatusettepanek  102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  tagama teenuste osutamise eraldamise reguleerimis- ja järelevalveülesannete täitmisest;

Muudatusettepanek  103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(g a)  võtma meetmeid ohutusnõuete edendamiseks ja täiustamiseks;

Muudatusettepanek  104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  lendu teostava õhusõiduki keerukus ja võimsus;

(c)  lendu teostava õhusõiduki keerukus, võimsus ja erivajadused;

Muudatusettepanek  105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  lennu eesmärk ja kasutatava õhuruumi liik;

(d)  lennu eesmärk ning kasutatava õhusõiduki ja kasutatava õhuruumi liik;

Muudatusettepanek  106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lennundusohutuse Euroopa tegevuskavas määratakse artiklis 1 nimetatud eesmärke arvesse võttes kindlaks liidus kohaldatava ohutusalase tulemuslikkuse vastuvõetav tase, mida liikmesriigid, komisjon ja amet püüavad ühiselt saavutada.

3.  Lennundusohutuse Euroopa tegevuskavas määratakse artiklis 1 nimetatud eesmärke arvesse võttes kindlaks liidus kohaldatava ohutusalase tulemuslikkuse ühtlaselt kõrge tase, mida liikmesriigid, komisjon ja amet püüavad ühiselt saavutada.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Riiklik lennundusohutusprogramm

Riigi ohutusprogramm

Muudatusettepanek  108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga liikmesriik koostab riikliku lennundusohutusprogrammi, mis hõlmab tsiviillennundusohutuse juhtimist tema vastutusalasse kuuluva lennutegevuse suhtes. Riiklik lennundusohutusprogramm on kooskõlas liikmesriigi lennundustegevuse ulatuse ja keerukusega ning Euroopa lennundusohutusprogrammi nõuetega.

1.  Iga liikmesriik koostab koostöös valdkonna asjaomaste sidusrühmadega ja hoiab alal riigi ohutusprogrammi tsiviillennundusohutuse juhtimiseks tema vastutusalasse kuuluva lennundustegevuse suhtes. Nimetatud programm on kooskõlas liikmesriigi lennundustegevuse ulatuse ja keerukusega ning Euroopa lennundusohutusprogrammi nõuetega.

Muudatusettepanek  109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Riiklik lennundusohutusprogramm sisaldab vähemalt järgmisi osi:

2.  Riigi ohutusprogramm hõlmab vähemalt rahvusvahelistes standardites kirjeldatud riigi ohutusprogrammi elemente ja soovitatud tegevustavasid.

Muudatusettepanek  110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  lennundusohutuspoliitika, selle eesmärgid ja vahendid;

välja jäetud

Muudatusettepanek  111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  lennundusohutusriskide juhtimine;

välja jäetud

Muudatusettepanek  112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  lennundusohutuse tagamine;

välja jäetud

Muudatusettepanek  113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  lennundusohutuse edendamine.

välja jäetud

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Riiklikus lennundusohutusprogrammis on artiklis 1 kehtestatud eesmärke ja artikli 6 lõike 3 kohast ohutusalase tulemuslikkuse vastuvõetavat taset arvesse võttes kindlaks määratud asjaomase liikmesriigi vastutusalasse kuuluva lennutegevuse ohutusalase tulemuslikkuse vastuvõetav tase.

3.  Riigi ohutusprogrammis on artiklis 1 kehtestatud eesmärke arvesse võttes kindlaks määratud asjaomase liikmesriigi vastutusalasse kuuluv selline lennundustegevus, mis on vajalik artikli 6 lõikes 3 osutatud ühtlaselt kõrge ohutusalase tulemuslikkuse taseme saavutamiseks.

Muudatusettepanek  115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Riiklikule lennundusohutusprogrammile lisatakse ka lennundusohutuse riiklik tegevuskava. Iga liikmesriik määrab asjakohase ohutusteabe hindamisel põhinevas lennundusohutuse riiklikus tegevuskavas kindlaks oma lennundusohutussüsteemi mõjutavad peamised ohutusriskid ning kehtestab kõnealuste riskide leevendamiseks vajalikud meetmed.

1.  Riigi ohutusprogramm sisaldab või sellega koos esitatakse riigi lennundusohutuse tegevuskava. Iga liikmesriik määrab koostöös asjaomaste sidusrühmadega asjakohase ohutusteabe hindamisel põhinevas riigi lennundusohutuse tegevuskavas kindlaks oma tsiviillennunduse ohutussüsteemi mõjutavad peamised ohutusriskid ning kehtestab nende leevendamiseks vajalikud meetmed.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

III peatükk – I jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lennukõlblikkus ja keskkonnakaitse

Lennukõlblikkus

Muudatusettepanek  117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 2 lõike 1 punktides a ja b osutatud õhusõidukid ning nende mootorid, propellerid, osad ja eraldiseisvad seadmed vastavad II lisas sätestatud olulistele lennunduskõlblikkusnõuetele ning müra ja heite puhul III lisas sätestatud toodete keskkonnanõuetele vastavuse olulistele nõuetele.

Artikli 2 lõike 1 punktides a ja b osutatud mehitatud õhusõidukid ning nende mootorid, propellerid, osad ja eraldiseisvad seadmed vastavad II lisas sätestatud olulistele lennunduskõlblikkusnõuetele ning müra ja heite puhul III lisas sätestatud toodete olulistele keskkonnanõuetele, samuti vajaduse korral Chicago konventsiooni 16. lisas (v.a nimetatud lisa liited) esitatud keskkonnakaitsenõuetele.

Muudatusettepanek  118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud õhusõidukite ning nende mootorite, propellerite ja osade vastavus artiklile 9 tagatakse kooskõlas artiklitega 11 ja 12 ning artikli 15 lõikega 1.

2.  Artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud õhusõidukite ning nende mootorite, propellerite ja osade vastavus artiklile 9 tagatakse kooskõlas artiklitega 11, 12, 13 ja 14 ning artikli 15 lõikega 1.

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tüübisertifikaat, muudatuse sertifikaat ja remondiprojekti sertifikaat antakse välja pärast taotluse esitamist juhul, kui taotleja on tõendanud, et toote konstruktsioon vastab artikli 18 lõike 1 punkti a alapunktis i osutatud delegeeritud õigusaktiga kehtestatud tüübisertifitseerimise alustele ja et toote konstruktsioonil ei ole keskkonda või lennutegevust ohustavaid omadusi.

Tüübisertifikaat, muudatuse sertifikaat ja remondiprojekti sertifikaat antakse välja pärast taotluse esitamist juhul, kui taotleja on tõendanud, et toote konstruktsioon vastab artikli 18 lõike 1 punkti a alapunktis i osutatud delegeeritud õigusaktidega kehtestatud tüübisertifitseerimise alustele.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõnealuse tüübisertifikaadi, muudatuse sertifikaadi ja remondiprojekti sertifikaadi võib eespool nimetatud taotlust saamata välja anda artikli 15 kohaselt sertifitseeritud organisatsioon, kellele on antud õigus anda välja kõnealuseid sertifikaate kooskõlas artikli 18 lõike 1 punktis k osutatud delegeeritud õigusaktiga, kui asjaomane organisatsioon on kindlaks teinud, et selle toote konstruktsioon vastab teises lõigus sätestatud tingimustele.

Kõnealuse tüübisertifikaadi, muudatuse sertifikaadi ja remondiprojekti sertifikaadi võib eespool nimetatud taotlust saamata omaenda konstrueerimistööde tarbeks välja anda artikli 15 kohaselt sertifitseeritud organisatsioon, kellele on antud õigus anda välja kõnealuseid sertifikaate kooskõlas artikli 18 lõike 1 punktis k osutatud delegeeritud õigusaktidega, kui asjaomane organisatsioon on kindlaks teinud, et selle toote konstruktsioon vastab teises lõigus sätestatud tingimustele.

Muudatusettepanek  121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõnealuse sertifikaadi võib eespool nimetatud taotlust saamata välja anda artikli 15 kohaselt sertifitseeritud organisatsioon, kellele on antud õigus anda välja kõnealuseid sertifikaate kooskõlas artikli 18 lõike 1 punktis k osutatud delegeeritud õigusaktiga, kui asjaomane organisatsioon on kindlaks teinud, et selle osa konstruktsioon vastab artikli 18 lõike 1 punkti a alapunkti ii kohaselt kehtestatud sertifitseerimisalustele.

Kõnealuse sertifikaadi võib eespool nimetatud taotlust saamata omaenda konstrueerimistööde tarvis välja anda artikli 15 kohaselt sertifitseeritud organisatsioon, kellele on antud õigus anda välja kõnealuseid sertifikaate kooskõlas artikli 18 lõike 1 punktis k osutatud delegeeritud õigusaktidega, kui asjaomane organisatsioon on kindlaks teinud, et selle osa konstruktsioon vastab artikli 18 lõike 1 punkti a alapunkti ii kohaselt kehtestatud sertifitseerimisalustele.

Muudatusettepanek  122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõnealuse sertifikaadi võib eespool nimetatud taotlust saamata välja anda artikli 15 kohaselt sertifitseeritud organisatsioon, kellele on antud õigus anda välja kõnealuseid sertifikaate kooskõlas artikli 18 lõike 1 punktis k osutatud delegeeritud õigusaktiga, kui asjaomane organisatsioon on kindlaks teinud, et selle eraldiseisva seadme konstruktsioon vastab artikli 18 lõike 1 punkti a alapunkti ii kohaselt kehtestatud sertifitseerimisalustele.

Kõnealuse sertifikaadi võib eespool nimetatud taotlust saamata omaenda konstrueerimistööde tarvis välja anda artikli 15 kohaselt sertifitseeritud organisatsioon, kellele on antud õigus anda välja kõnealuseid sertifikaate kooskõlas artikli 18 lõike 1 punktis k osutatud delegeeritud õigusaktidega, kui asjaomane organisatsioon on kindlaks teinud, et selle eraldiseisva seadme konstruktsioon vastab artikli 18 lõike 1 punkti a alapunkti ii kohaselt kehtestatud sertifitseerimisalustele.

Muudatusettepanek  123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  konkreetsed tingimused, millega tagatakse artikli 2 lõike 1 punkti b alapunktis ii osutatud õhusõidukite vastavus artiklis 9 osutatud olulistele nõuetele;

(c)  konkreetsed tingimused, millega tagatakse artikli 2 lõike 1 punkti a alapunktis ii ja punkti b alapunktis ii osutatud õhusõidukite vastavus artiklis 9 osutatud olulistele nõuetele;

Muudatusettepanek  124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(l)  tingimused, mille kohaselt aktsepteeritakse sertifikaate, jätkuvat lennukõlblikkusteavet ja muid lennukõlblikkusalaseid dokumente, mis on välja antud kooskõlas kolmanda riigi õigusaktidega artikli 57 kohaldamisel.

välja jäetud

Muudatusettepanek  125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Seoses artikli 2 lõike 1 punktides a ja b osutatud õhusõidukite lennukõlblikkus- ja keskkonnanõuetele vastavusega antakse komisjonile õigus artikli 117 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega muuta või täiendada II ja III lisa juhul, kui see on vajalik lennukõlblikkus- või keskkonnanõuetele vastavusega seotud tehniliste, käitamisalaste või teaduslike arengusuundumuste tõttu või ohutustehnilistel põhjustel, ja niivõrd, kuivõrd see on vajalik artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

2.  Seoses artikli 2 lõike 1 punktides a ja b osutatud õhusõidukite lennukõlblikkus- ja keskkonnanõuetele vastavusega antakse komisjonile õigus artikli 117 kohaselt vastu võtta delegeeritud õigusakte, et muuta II ja III lisa juhul, kui see on vajalik tehniliste, käitamisalaste või teaduslike arengusuundumuste või lennukõlblikkus- või keskkonnanõuete tõttu, ja niivõrd, kuivõrd see on vajalik artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek  126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Lõikes 1 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisel tagab komisjon eelkõige Chicago konventsiooni 8. ja 16. lisas esitatud rahvusvaheliste standardite ja soovitatud tegevustavade nõuetekohase kasutamise.

 

Ameti ja pädevate riiklike asutuste poolt välja antud tõendid ning füüsiliste ja juriidiliste isikute käesoleva määruse kohaselt esitatud deklaratsioonid peavad olema kooskõlas kõigi käesolevas artiklis osutatud delegeeritud õigusaktides sisalduvate eeskirjade, tingimuste ja menetlustega.

Muudatusettepanek  127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui artikli 25 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse pilootide suhtes sertifitseerimismenetlust ja neile antakse välja teostatavale lennule vastav piloodiluba ja piloodi tervisetõend.

1.  Kui artikli 25 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse pilootide suhtes sertifitseerimismenetlust ja neile antakse välja teostatavale lennule vastav piloodiluba ja piloodi tervisetõend, mis tõendavad, et piloot on vaimselt ja füüsiliselt võimeline lendu sooritama.

Muudatusettepanek  128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ärilises lennutranspordis osaleva salongipersonali suhtes kohaldatakse sertifitseerimismenetlust ja neile antakse välja asjakohane tunnistus.

Ärilises lennutranspordis osaleva salongipersonali suhtes kohaldatakse sertifitseerimismenetlust ja neile antakse välja asjakohane sertifikaat.

Muudatusettepanek  129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui artikli 25 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega on nii ette nähtud, kohaldatakse ka muus lennutegevusvaldkonnas kui äriline lennutransport osaleva salongipersonali suhtes sertifitseerimismenetlust ja neile antakse välja asjakohane tunnistus.

Kui artikli 25 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega on nii ette nähtud, kohaldatakse ka muus lennutegevusvaldkonnas kui äriline lennutransport osaleva salongipersonali suhtes sertifitseerimismenetlust ja pädev asutus väljastab neile tegevusload.

Muudatusettepanek  130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõnealused tunnistused antakse välja pärast taotluse esitamist juhul, kui taotleja on tõendanud, et järgib artikli 25 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides kehtestatud eeskirju, mis on ette nähtud artiklis 19 osutatud teoreetilisi teadmisi, praktilisi oskusi ja terviseseisundit käsitlevate oluliste nõuete täitmise tagamiseks.

Kõnealused sertifikaadid antakse välja pärast taotluse esitamist juhul, kui taotleja on tõendanud, et järgib artikli 25 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides kehtestatud eeskirju, mis on ette nähtud artiklis 19 osutatud teoreetilisi teadmisi, praktilisi oskusi ja terviseseisundit käsitlevate oluliste nõuete täitmise tagamiseks.

Muudatusettepanek  131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Meeskondi koolitavad organisatsioonid ei saa koolituse saajalt rahalist tasu reisijaid või lasti vedava õhusõidukiga seotud koolituse eest.

Muudatusettepanek  132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  tingimused, mille kohaselt aktsepteeritakse piloodilube, piloodi tervisetõendeid ja salongipersonali tunnistusi, mis on välja antud kooskõlas kolmanda riigi õigusaktidega artikli 57 kohaldamisel;

välja jäetud

Muudatusettepanek  133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 2 lõike 1 punktis b osutatud õhusõidukite käitamisega seotud pilootide ja salongipersonali ning kõnealuste pilootide ja salongipersonali koolitamise, testimise, kontrollimise ja tervisekontrolliga seotud lennutreeningseadmete, isikute ja organisatsioonide puhul antakse komisjonile õigus artikli 117 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega muuta või täiendada IV lisa juhul, kui see on vajalik lennumeeskonnaga seotud tehniliste, käitamisalaste või teaduslike arengusuundumuste tõttu või ohutustehnilistel põhjustel, ja niivõrd, kuivõrd see on vajalik artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

2.  Artikli 2 lõike 1 punktis b osutatud õhusõidukite käitamisega seotud pilootide ja salongipersonali ning kõnealuste pilootide ja salongipersonali koolitamise, testimise, kontrollimise ja tervisekontrolliga seotud lennutreeningseadmete, isikute ja organisatsioonide puhul antakse komisjonile õigus artikli 117 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega muuta IV lisa juhul, kui see on vajalik lennumeeskonnaga seotud tehniliste, käitamisalaste või teaduslike arengusuundumuste tõttu või ohutustehnilistel põhjustel, ja niivõrd, kuivõrd see on vajalik artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek  134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Ameti ja pädevate riiklike asutuste poolt välja antud sertifikaadid ning füüsiliste ja juriidiliste isikute käesoleva määruse kohaselt esitatud deklaratsioonid peavad olema kooskõlas kõigi käesolevas artiklis osutatud delegeeritud õigusaktides sisalduvate eeskirjade, tingimuste ja menetlustega.

Muudatusettepanek  135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Kui see on artikli 28 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatud, peavad ärilises lennutranspordis kasutatavatel suurtel õhusõidukitel olema pardasalvesti andmete taastamiseks vajalikud vahendid ning nad peavad tegema need andmed õnnetuste uurimise ja ärahoidmise eesmärgil õigeaegselt kättesaadavaks.

Muudatusettepanek  136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(g a) millistel tingimustel tuleb ja mis tingimustel ei tule käitamisel artiklis 4 esitatud põhimõtteid arvestades järgida käesoleva määruse kohaselt ärilisele lennutranspordile kehtivaid nõudeid ja võtta käesoleva määrusega ette nähtud meetmeid;

Muudatusettepanek  137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(g b)  millistel tingimustel peavad õhusõidukil olema pardasalvesti andmete taastamiseks vajalikud vahendid, ning nimetatud andmete turvalise edastamise, säilitamise ja kasutamise tingimused artikli 27 lõike 3 a mõistes; sellised tingimused peavad olema kooskõlas lennuõnnetuste uurimist reguleerivate kehtivate liidu õigusaktidega;

Muudatusettepanek  138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Seoses artikli 2 lõike 1 punktis b osutatud õhusõidukite käitamisega antakse komisjonile õigus artikli 117 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega muuta või täiendada V lisa ja vajaduse korral VII ja VIII lisa juhul, kui see on vajalik lennutegevusega seotud tehniliste, käitamisalaste või teaduslike arengusuundumuste tõttu või ohutustehnilistel põhjustel, ja niivõrd, kuivõrd see on vajalik artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

2.  Seoses artikli 2 lõike 1 punktis b osutatud õhusõidukite käitamisega antakse komisjonile õigus võtta artikli 117 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et muuta või täiendada V lisa ja vajaduse korral VII ja VIII lisa juhul, kui see on vajalik lennutegevusega seotud tehniliste, käitamisalaste või teaduslike arengusuundumuste tõttu või ohutustehnilistel põhjustel, ja niivõrd, kuivõrd see on vajalik artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek  139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Ameti ja pädevate riiklike asutuste poolt välja antud sertifikaadid ning füüsiliste ja juriidiliste isikute käesoleva määruse kohaselt esitatud deklaratsioonid peavad olema kooskõlas kõigi käesolevas artiklis osutatud delegeeritud õigusaktides sisalduvate eeskirjade, tingimuste ja menetlustega.

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lennuväljad, lennuväljavarustus, lennuväljade käitamine ning maapealse teeninduse ja perrooniteenuste osutamine lennuväljadel peavad vastama VII lisas ja vajaduse korral VIII lisas sätestatud olulistele nõuetele.

Lennuväljad, sealhulgas ohutusalane lennuväljavarustus, lennuväljade käitamine ning maapealse teeninduse ja perrooniteenuste osutamine lennuväljadel peavad vastama VII lisas ja vajaduse korral VIII lisas sätestatud olulistele nõuetele ning lennuvälja käitaja ja kolmandate osapoolte vastutuse astmele.

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lennuväljade suhtes kohaldatakse sertifitseerimismenetlust ja neile antakse välja sertifikaat. Ka kõnealuste sertifikaatide muutmise suhtes kohaldatakse sertifitseerimismenetlust ja selle kohta antakse välja sertifikaadi muutmise kinnitus.

Lennuväljade, sealhulgas ohutusalase lennuväljavarustuse suhtes kohaldatakse sertifitseerimismenetlust ja neile antakse välja sertifikaat. Kõnealuste sertifikaatide muutmise suhtes kohaldatakse samuti sertifitseerimismenetlust ja selle kohta antakse välja sertifikaadi muutmise kinnitus.

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Need sertifikaadid hõlmavad lennuvälja ja selle ohutusseadmeid.

välja jäetud

Muudatusettepanek  143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvatel lennuväljadel maapealse teeninduse ja perrooniteenuste osutamise eest vastutavad organisatsioonid deklareerivad, et on suutelised täitma asjaomaste teenuste osutamisega seotud kohustusi kooskõlas artiklis 29 osutatud oluliste nõuetega ning et neil on selleks vastavad vahendid.

2.  Käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvatel lennuväljadel maapealse teeninduse ja perrooniteenuste osutamise eest vastutavad organisatsioonid deklareerivad, et on suutelised täitma asjaomaste teenuste osutamisega seotud kohustusi kooskõlas artiklis 29 osutatud oluliste nõuetega ning et neil on selleks vastavad vahendid. Artikli 34 lõike 1 punktis h osutatud delegeeritud õigusaktidega tagatakse nimetatud deklaratsioonide tunnustamine ilma täiendava käitajapoolse kontrollita.

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Seoses lennuväljade, ohutuse seisukohalt kriitiliste lennuväljaseadmetega, lennuväljade käitamisega ning maapealse teeninduse ja perrooniteenuste osutamisega lennuväljadel antakse komisjonile õigus vastu võtta artikli 117 kohaseid delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kehtestamiseks järgmiste aspektide kohta:

1.  Seoses lennuväljade, sealhulgas ohutusalase lennuväljavarustuse, ohutuse seisukohalt kriitiliste lennuväljaseadmetega, lennuväljade käitamisega ning maapealse teeninduse ja perrooniteenuste osutamisega lennuväljadel antakse komisjonile õigus vastu võtta artikli 117 kohaseid delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kehtestamiseks järgmiste aspektide kohta:

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  tingimused, mille kohaselt kooskõlas artikli 30 lõikega 2 kehtestatakse ja tehakse taotlejale teatavaks lennuvälja sertifitseerimise alused, mida kohaldatakse artikli 30 lõike 1 kohasel sertifitseerimisel;

(b)  tingimused, mille kohaselt kooskõlas artikli 30 lõikega 2 kehtestatakse ja tehakse taotlejale teatavaks lennuvälja ja ohutusalase lennuväljavarustuse sertifitseerimise alused, mida kohaldatakse artikli 30 lõike 1 kohasel sertifitseerimisel, sealhulgas ohutusteabe põhjal koostatud ohutusalase lennuväljavarustuse loend, millest nähtub, et teatavat liiki varustus, mida käesoleva määruse kohaselt lennuväljadel kasutatakse või kavatsetakse kasutada, kujutab endast ohutusriski;

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  tingimused, mille kohaselt kehtestatakse ja tehakse taotlejale teatavaks ohutuse seisukohalt kriitiliste lennuväljaseadmete suhtes kohaldatavad üksikasjalikud spetsifikatsioonid, mida kohaldatakse artikli 31 lõike 1 kohasel sertifitseerimisel;

(c)  tingimused, mille kohaselt kehtestatakse ja tehakse taotlejale teatavaks ohutuse seisukohalt kriitiliste lennuväljaseadmete suhtes kohaldatavad üksikasjalikud spetsifikatsioonid, mida kohaldatakse artikli 31 lõike 1 kohasel sertifitseerimisel, sealhulgas ohutusteabe põhjal koostatud ohutuse seisukohalt kriitiliste lennuväljaseadmete loend, millest nähtub, et teatavat liiki seadmed, mida käesoleva määruse kohaselt lennuväljadel kasutatakse või kavatsetakse kasutada, kujutavad endast ohutusriski;

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  lennuväljadele, sealhulgas lennuvälja konkreetsest konstruktsioonist tulenevatele käitamispiirangutele artikli 30 kohaste lennuväljasertifikaatide väljaandmise, kehtivuse pikendamise, muutmise, peatamise või kehtetuks tunnistamise tingimused;

(d)  lennuväljadele ja ohutusalasele lennuväljavarustusele, sealhulgas lennuvälja konkreetsest konstruktsioonist tulenevatele käitamispiirangutele artikli 30 kohaste lennuväljasertifikaatide väljaandmise, muutmise, peatamise, kehtetuks tunnistamise või nende kehtivuse pikendamise tingimused;

Muudatusettepanek  148

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(l)  tingimused, mida amet peab täitma lennuvälja käitamise ja lennuväljaseadmete ohutuse tagamiseks kohustusliku teabe väljaandmisel ja levitamisel kooskõlas artikli 65 lõikega 6, ning tingimused, mida liikmesriikide pädevad asutused peavad täitma lennuvälja käitamise ja lennuväljaseadmete ohutuse tagamiseks kohustusliku teabe väljaandmisel ja levitamisel.

(l)  tingimused, mida amet peab vastavalt artikli 65 lõikele 6 täitma ja mida liikmesriikide pädevad asutused peavad täitma lennuvälja käitamise ja ohutusalase lennuväljavarustuse ohutuse tagamiseks kohustusliku teabe väljaandmisel ja levitamisel;

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Maapealset teenindust käsitlevate lõikes 1 osutatud eeskirjade vastuvõtmisel tagab komisjon tunnustatud valdkondlike normide ja parimate tavade nõuetekohase järgimise.

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Seoses lennuväljade, lennuväljaseadmete, lennuväljade käitamise, maapealse teeninduse ja perrooniteenustega antakse komisjonile õigus artikli 117 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega muuta või täiendada VII lisa ja vajaduse korral VIII lisa juhul, kui see on vajalik lennuväljadega seotud tehniliste, käitamisalaste või teaduslike arengusuundumuste tõttu või ohutustehnilistel põhjustel, ja niivõrd, kuivõrd see on vajalik artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

2.  Seoses lennuväljade ja ohutusalase lennuväljavarustuse, ohutuse seisukohalt kriitiliste lennuväljaseadmete, lennuväljade käitamise, maapealse teeninduse ja perrooniteenustega antakse komisjonile õigus võtta artikli 117 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et muuta või täiendada VII lisa ja vajaduse korral VIII lisa juhul, kui see on vajalik lennuväljadega seotud tehniliste, käitamisalaste või teaduslike arengusuundumuste tõttu või ohutustehnilistel põhjustel, ja niivõrd, kuivõrd see on vajalik artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek  151

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Ameti ja pädevate riiklike asutuste poolt välja antud sertifikaadid ning füüsiliste ja juriidiliste isikute käesoleva määruse kohaselt esitatud deklaratsioonid peavad olema kooskõlas kõigi käesolevas artiklis osutatud delegeeritud õigusaktides sisalduvate eeskirjade, tingimuste ja menetlustega.

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ATM/ANS-süsteemide ning nende koostisosade projekteerimise, tootmise või hooldamisega seotud organisatsioonid

Selliste ATM/ANS-süsteemide ning nende koostisosade, millest sõltub ohutus või koostalitlusvõime, projekteerimise, tootmise või hooldamisega seotud organisatsioonid

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ATM/ANS-süsteemid ja nende koostisosad

ATM/ANS-süsteemid ja nende koostisosad, millest sõltub ohutus või koostalitlusvõime;

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  tingimused, mille kohaselt kehtestatakse ja tehakse taotlejale teatavaks ATM/ANS-süsteemide ning nende koostisosade suhtes kohaldatavad üksikasjalikud spetsifikatsioonid, mida kohaldatakse artikli 38 lõike 2 kohasel sertifitseerimisel;

(b)  tingimused, mille kohaselt kehtestatakse ja tehakse taotlejale teatavaks selliste ATM/ANS-süsteemide ning nende koostisosade, millest sõltub ohutus või koostalitlusvõime, suhtes kohaldatavad üksikasjalikud spetsifikatsioonid koos seadmete loenditega ning mida kohaldatakse artikli 38 lõike 2 kohasel sertifitseerimisel;

Muudatusettepanek  155

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Seoses ATM/ANS-teenuste osutamisega antakse komisjonile õigus artikli 117 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega muuta või täiendada VIII lisa ja vajaduse korral VII lisa juhul, kui see on vajalik ATM/ANS-teenustega seotud tehniliste, käitamisalaste või teaduslike arengute tõttu või ohutustehnilistel põhjustel, ja niivõrd, kuivõrd see on vajalik artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

2.  Seoses ATM/ANS-teenuste osutamisega antakse komisjonile õigus võtta artikli 117 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et muuta või täiendada VIII lisa ja vajaduse korral VII lisa juhul, kui see on vajalik ATM/ANS-teenustega seotud tehniliste, käitamisalaste või teaduslike arengute tõttu või ohutustehnilistel põhjustel, ja niivõrd, kuivõrd see on vajalik artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek  156

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Ameti ja pädevate riiklike asutuste poolt välja antud sertifikaadid ning füüsiliste ja juriidiliste isikute käesoleva määruse kohaselt esitatud deklaratsioonid peavad olema kooskõlas kõigi käesolevas artiklis osutatud delegeeritud õigusaktides sisalduvate eeskirjade, tingimuste ja menetlustega.

Muudatusettepanek  157

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  tingimused, mille kohaselt aktsepteeritakse kolmanda riigi õigusaktide kohaselt välja antud lennujuhilube artikli 57 kohaldamisel;

välja jäetud

Muudatusettepanek  158

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(g a)  lennujuhtide tööaja piiranguid ja puhkusenõudeid reguleerivad tingimused; nimetatud tingimused peavad tagama kõrge ohutustaseme, pakkudes kaitset väsimuse tagajärgede eest ja võimaldades samas küllalt paindlikke töögraafikuid;

Muudatusettepanek  159

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjonile antakse lennujuhtidega ning lennujuhtide koolitamise, testimise, kontrollimise ja tervisekontrolli ning lennutreeningseadmetega seotud isikute ja organisatsioonide puhul õigus artikli 117 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidega muuta või täiendada VIII lisa juhul, kui see on vajalik koolitusorganisatsioonide ja lennujuhtidega seotud tehniliste, käitamisalaste või teaduslike arengusuundumuste tõttu või ohutustehnilistel põhjustel, ja niivõrd, kuivõrd see on vajalik artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

2.  Komisjonile antakse lennujuhtidega ning lennujuhtide koolitamise, testimise, kontrollimise ja tervisekontrolli ning lennutreeningseadmetega seotud isikute ja organisatsioonide puhul õigus võtta artikli 117 alusel vastu delegeeritud õigusakte, et muuta või täiendada VIII lisa juhul, kui see on vajalik koolitusorganisatsioonide ja lennujuhtidega seotud tehniliste, käitamisalaste või teaduslike arengusuundumuste tõttu või ohutustehnilistel põhjustel, ja niivõrd, kuivõrd see on vajalik artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek  160

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Ameti ja pädevate riiklike asutuste poolt välja antud sertifikaadid ning füüsiliste ja juriidiliste isikute käesoleva määruse kohaselt esitatud deklaratsioonid peavad olema kooskõlas kõigi käesolevas artiklis osutatud delegeeritud õigusaktides sisalduvate eeskirjade, tingimuste ja menetlustega.

Muudatusettepanek  161

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Mehitamata õhusõidukite ning nende mootorite, propellerite, osade, eraldiseisvate seadmete ja mehitamata õhusõidukite kaugjuhtimiseks ette nähtud seadmete konstrueerimine, tootmine, hooldamine ja käitamine peavad vastama IX lisas sätestatud olulistele nõuetele.

Mehitamata õhusõidukite ning nende mootorite, propellerite, osade, eraldiseisvate seadmete ja mehitamata õhusõidukite kaugjuhtimisseadmete konstrueerimine, tootmine, hooldamine ja käitamine ning sellise tegevusega seotud töötajad ja organisatsioonid peavad vastama IX lisas sätestatud olulistele nõuetele.

Muudatusettepanek  162

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui artikli 47 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktides on piisava ohutustaseme saavutamiseks artikli 4 lõikes 2 sätestatud põhimõtteid arvesse võttes nii ette nähtud, kohaldatakse mehitamata õhusõidukite konstrueerimise, tootmise, hooldamise ja käitamise suhtes sertifitseerimismenetlust. Sertifikaat antakse välja pärast taotluse esitamist juhul, kui taotleja on tõendanud, et järgib artikli 47 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides kehtestatud eeskirju, mis on ette nähtud artiklis 45 osutatud oluliste nõuete täitmise tagamiseks. Sertifikaadis on kindlaks määratud ohutuspiirangud, käitamistingimused ja õigused.

1.  Kui artikli 47 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktides on ühtlaselt kõrge ohutustaseme saavutamiseks artikli 4 lõikes 2 sätestatud põhimõtteid arvesse võttes nii ette nähtud, kohaldatakse mehitamata õhusõidukite konstrueerimise, tootmise, hooldamise ja käitamise suhtes sertifitseerimismenetlust. Sertifikaat antakse välja pärast taotluse esitamist juhul, kui taotleja on tõendanud, et järgib artikli 47 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides kehtestatud eeskirju, mis on ette nähtud artiklis 45 osutatud oluliste nõuete täitmise tagamiseks. Sertifikaadis on kindlaks määratud ohutuspiirangud, käitamistingimused ja õigused.

Muudatusettepanek  163

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui artikli 47 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktides on piisava ohutustaseme saavutamiseks artikli 4 lõikes 2 sätestatud põhimõtteid arvesse võttes nii ette nähtud, esitatakse mehitamata õhusõidukite konstrueerimise, tootmise, hooldamise ja käitamise kohta deklaratsioon. Deklaratsioon esitatakse juhul, kui on täidetud artiklis 45 osutatud olulised nõuded ja artikli 47 kohaselt kehtestatud asjakohased üksikasjalikud eeskirjad, mis on ette nähtud eespool osutatud oluliste nõuete täitmise tagamiseks.

2.  Kui artikli 47 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktides on ühtlaselt kõrge ohutustaseme saavutamiseks artikli 4 lõikes 2 sätestatud põhimõtteid arvesse võttes nii ette nähtud, esitatakse mehitamata õhusõidukite konstrueerimise, tootmise, hooldamise ja käitamise kohta deklaratsioon. Deklaratsioon esitatakse juhul, kui on täidetud artiklis 45 osutatud olulised nõuded ja artikli 47 kohaselt kehtestatud asjakohased üksikasjalikud eeskirjad, mis on ette nähtud eespool osutatud oluliste nõuete täitmise tagamiseks.

Muudatusettepanek  164

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui artikli 47 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktides on nii ette nähtud ning eeldusel, et nõuetekohane ohutustase on võimalik saavutada käesoleva määruse IV ja V peatükki kohaldamata, ei kohaldata kõnealuseid peatükke artiklis 45 osutatud oluliste nõuete ja artikli 47 kohaselt kehtestatud üksikasjalike eeskirjade suhtes, mis on ette nähtud eespool osutatud oluliste nõuete täitmise tagamiseks. Sel juhul kujutavad eespool nimetatud nõuded ja eeskirjad liidu ühtlustamisõigusakte Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 765/2008 (millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsuse 768/2008/EÜ (toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ) tähenduses.

3.  Kui artikli 47 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktides on nii ette nähtud ning eeldusel, et ühtlaselt kõrge ohutustase on võimalik saavutada käesoleva määruse IV ja V peatükki kohaldamata, ei kohaldata kõnealuseid peatükke artiklis 45 osutatud oluliste nõuete ja artikli 47 kohaselt kehtestatud üksikasjalike eeskirjade suhtes, mis on ette nähtud eespool osutatud oluliste nõuete täitmise tagamiseks. Sel juhul kujutavad eespool nimetatud nõuded ja eeskirjad liidu ühtlustamisõigusakte Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 765/2008 (millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsuse 768/2008/EÜ (toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ) tähenduses.

Muudatusettepanek  165

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Liikmesriigid võivad vastu võtta õigusnorme, mis tagavad käesoleva määruse või selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide nõuetega võrreldes kõrgema ohutuse või julgestuse taseme, või pikendada selliste normide kehtivust.

Muudatusettepanek  166

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  artikli 46 lõigetes 1 ja 2 osutatud mehitamata õhusõidukite konstrueerimise, tootmise, hooldamise ja käitamisega seotud sertifikaatide väljaandmise, kehtivuse pikendamise, muutmise, peatamise või kehtetuks tunnistamise tingimused ja protseduurid, sealhulgas tingimused, mida kohaldatakse juhul, kui artiklis 1 sätestatud eesmärke ning konkreetse toimingu iseloomu ja sellega seotud riski arvesse võttes tuleb vastavalt asjaoludele esitada sertifikaat või võib esitada deklaratsiooni;

(a)  artikli 46 lõigetes 1 ja 2 osutatud mehitamata õhusõidukite konstrueerimise, tootmise, hooldamise ja käitamisega seotud sertifikaatide väljaandmise, kehtivuse pikendamise, muutmise, peatamise või kehtetuks tunnistamise tingimused ja menetlused, sealhulgas tingimused, mida kohaldatakse juhul, kui artiklis 1 sätestatud eesmärkide täitmiseks nõutakse vastavalt asjaoludele nimetatud sertifikaate või lubatakse esitada deklaratsioonid. Tingimuste ja menetluste juures tuleb korrakohaselt arvesse võtta mehitamata õhusõiduki liiki, asjaomase tegevuse riski ja iseloomu ning tegevuskohta;

Muudatusettepanek  167

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  mehitamata õhusõidukite märgistamine ja identifitseerimine;

(e)  enam kui 250 grammise maksimaalse stardimassiga mehitamata õhusõidukite ning punkti a kohaselt sertifitseeritud mehitamata õhusõidukite ja nende käitajate kohustusliku registreerimise, märgistamise ja identifitseerimise tingimused ja menetlused;

Muudatusettepanek  168

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  tingimused ja menetlused, mille kohaselt mehitamata õhusõiduki käitaja peab tõendama oma pädevust vastavalt vajadusele kas tegevusloa või deklaratsiooni ning kõnealuse käitamise suutlikkust tõendava arstitõendi esitamisega;

Muudatusettepanek  169

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e b)  tingimus, mille korral peab artikli 46 lõigetes 1 ja 2 osutatud mehitamata õhusõiduk olema varustatud ohutus- ja julgestusseadmetega, mis on seotud eeskätt lennukauguse ja -kõrguse piirangute, asukoha määramise, kriitiliste piirkondade vältimise, kokkupõrgete ärahoidmise, stabiliseerimise ja automaatse maandumisega;

Muudatusettepanek  170

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  tingimused, mille korral mehitamata õhusõidukite käitamine tuleb ohutuse huvides keelata, seda tuleb piirata või sellele tuleb seada tingimused.

(f)  tingimused, mille korral tuleb ohutuse või julgestuse huvides mehitamata õhusõidukite käitamine keelata, seda piirata või lubada vaid teatud tingimustel;

Muudatusettepanek  171

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  Euroopa mehitamata õhusõidukite registri või sellega ühitatava ühtlustatud riikliku registreerimissüsteemi loomise tingimused ja menetlused; sellise registri või süsteemi eesmärk on omistada madalat finants- ja halduskoormust rakendades igale liikmesriikides kasutatavale mehitamata õhusõidukile kordumatu omanikunumber ja mehitamata õhusõiduki märgis.

Muudatusettepanek  172

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Seoses mehitamata õhusõidukite ning nende mootorite, propellerite, osade, eraldiseisvate seadmete ja õhusõiduki kaugjuhtimiseks ette nähtud seadmete konstrueerimise, tootmise, hooldamise ja käitamisega antakse komisjonile õigus artikli 117 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidega muuta või täiendada IX lisa ja vajaduse korral III lisa juhul, kui see on vajalik lennutegevusega seotud tehniliste, käitamisalaste või teaduslike arengute tõttu või ohutustehnilistel põhjustel, ja niivõrd, kuivõrd see on vajalik artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

2.  Seoses mehitamata õhusõidukite ning nende mootorite, propellerite, osade, eraldiseisvate seadmete ja kaugjuhtimisseadmete konstrueerimise, tootmise, hooldamise ja käitamisega antakse komisjonile õigus võtta artikli 117 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et muuta või täiendada IX lisa ja vajaduse korral III lisa juhul, kui see on vajalik lennutegevusega seotud tehniliste, käitamisalaste või teaduslike arengusuundumuste tõttu või käitamise ohutuse või julgestuse kaalutlustel, ja niivõrd, kuivõrd see on vajalik artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek  173

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Ameti ja pädevate riiklike asutuste poolt välja antud sertifikaadid ning füüsiliste ja juriidiliste isikute käesoleva määruse kohaselt esitatud deklaratsioonid peavad olema kooskõlas käesolevas artiklis osutatud delegeeritud õigusaktides sisalduvate eeskirjade, tingimuste ja menetlustega.

Muudatusettepanek  174

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud load ja deklaratsioonid on vajalikud ainult selliste õhusõidukite käitamiseks, millega lennatakse aluslepingute kohaldamisalasse kuuluvale territooriumile, sellisel territooriumil või sellest väljapoole, v.a kõnealusest territooriumist ülelendavate õhusõidukite käitamine.

3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud load ja deklaratsioonid on vajalikud ainult ühtse Euroopa taeva õhuruumis kasutatavate, sinna sisenevate või sealt väljuvate õhusõidukite käitamiseks ning ei puuduta nimetatud õhuruumi läbivate õhusõidukite käitamist.

Muudatusettepanek  175

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Ameti ja pädevate riiklike asutuste poolt välja antud sertifikaadid ning füüsiliste ja juriidiliste isikute käesoleva määruse kohaselt esitatud deklaratsioonid peavad olema kooskõlas kõigi käesolevas artiklis osutatud delegeeritud õigusaktides sisalduvate eeskirjade, tingimuste ja menetlustega.

Muudatusettepanek    176

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teostavad kooskõlas III peatüki sätetega järelevalvet sertifikaadi omanike, deklaratsiooni esitanud juriidiliste ja füüsiliste isikute ning toodete, osade, seadmete ATM/ANS-süsteemide, ATM/ANS-koostisosade, lennutreeningseadmete ja lennuväljade üle;

(b)  teostavad kooskõlas III peatüki sätetega järelevalvet sertifikaadi omanike, deklaratsiooni esitanud juriidiliste ja füüsiliste isikute ning selliste toodete, osade, seadmete, ATM/ANS-süsteemide ja koostisosade, millest sõltub ohutus või koostalitlusvõime, samuti lennutreeningseadmete ja lennuväljade üle;

Muudatusettepanek    177

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid tagavad, et nende pädevad riiklikud asutused täidavad oma ülesandeid sõltumatult, erapooletult ja läbipaistvalt ning on sellele vastavalt korraldatud, mehitatud, juhitud ja rahastatud. Liikmesriigid tagavad ka oma pädevatele riiklikele asutustele vajalikud vahendid ja võimekused, et täita neile käesoleva määrusega määratud ülesandeid tõhusalt ja õigeaegselt.

 

Amet teostab liikmesriigi poolt tema pädevaks riiklikuks asutuseks määratud üksuse eelneva akrediteerimise. Pädev riiklik asutus akrediteeritakse vaid juhul, kui amet on kindlaks teinud, et ta täidab lõike 10 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega kehtestatud eeskirju, mis tagavad käesolevas lõikes kehtestatud nõuete täitmise.

Muudatusettepanek  178

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Amet kannab vastutust juhul, kui eespool nimetatud ülesanded on talle määratud vastavalt artiklitele 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 ja 70.

Amet kannab vastutust juhul, kui eespool nimetatud ülesanded on talle määratud vastavalt artiklitele 53, 54, 55, 66, 67, 67 a, 67 b, 68, 69 ja 70.

Muudatusettepanek  179

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lennuvälja asukohaliikmesriigi pädev asutus vastutab eespool osutatud ülesannete täitmise eest seoses artikli 30 lõikes 1 osutatud lennuväljasertifikaadiga ja lennuvälja käitamise eest vastutavale organisatsioonile välja antud sertifikaadiga, millele on osutatud artikli 32 lõikes 1. Lennuvälja käitamise eest vastutava organisatsiooni sertifikaat võib olla kombineeritud lennuväljasertifikaadiga või eraldi välja antud.

Lennuvälja asukohaliikmesriigi pädev asutus vastutab eespool osutatud ülesannete täitmise eest seoses artikli 30 lõikes 1 osutatud lennuväljasertifikaadiga ja lennuvälja käitamise eest vastutavale organisatsioonile välja antud sertifikaadiga, millele on osutatud artikli 32 lõikes 1.

Muudatusettepanek    180

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõigil muudel juhtudel vastutab eespool osutatud ülesannete täitmise eest selle liikmesriigi pädev asutus, kus asub sertifikaati või deklaratsiooni taotlenud füüsilise isiku elukoht, või juriidiliste isikute puhul selle liikmesriigi pädev asutus, kus asub sertifikaati või deklaratsiooni taotlenud juriidilise isiku peamine tegevuskoht, välja arvatud juhul, kui lõike 10 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktides on sätestatud teisiti.

Kõigil muudel juhtudel vastutab eespool osutatud ülesannete täitmise eest selle liikmesriigi pädev asutus, kus asub sertifikaati või deklaratsiooni taotlenud füüsilise isiku elukoht, või juriidiliste isikute puhul selle liikmesriigi pädev asutus, kus asub sertifikaati või deklaratsiooni taotlenud juriidilise isiku peamine tegevuskoht või kus ta on asutatud, välja arvatud juhul, kui lõike 10 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktides on sätestatud teisiti.

Muudatusettepanek    181

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Kõik käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvad füüsilised või juriidilised isikud võivad juhtida ameti tähelepanu väidetavatele erinevustele, mis võivad ilmneda eeskirjade kohaldamisel liikmesriikide vahel. Kui sellised erinevused takistavad eespool osutatud isikute käitamistegevust või põhjustavad muul viisil olulisi probleeme, teevad amet ja asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused koostööd, et kõnealused erinevused viivitamata kõrvaldada. Kui kõnealuseid erinevusi ei ole võimalik kõrvaldada, teatab amet probleemist komisjonile.

8.  Kõik käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvad füüsilised või juriidilised isikud võivad juhtida ameti tähelepanu väidetavatele erinevustele, mis võivad ilmneda eeskirjade kohaldamisel liikmesriikide vahel. Kui sellised erinevused takistavad eespool osutatud isikute käitamistegevust või põhjustavad muul viisil olulisi probleeme, teevad amet ja asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused koostööd, et kõnealuste erinevustega tegeleda ja vajaduse korral need viivitamata kõrvaldada. Kui kõnealuseid erinevusi ei ole võimalik kõrvaldada, teatab amet probleemist komisjonile.

Muudatusettepanek  182

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Amet ja liikmesriikide pädevad asutused võtavad vajalikke meetmeid, et suurendada teadlikkust tsiviillennundusohutuse valdkonnas ning levitada lennuõnnetuste ja intsidentide vältimisega seotud ohutusteavet.

9.  Amet ja liikmesriikide pädevad asutused võtavad vajalikke ja mõjusaid meetmeid, et suurendada teadlikkust tsiviillennundusohutuse valdkonnas ning levitada lennuõnnetuste ja intsidentide vältimiseks vajalikku ohutusalast teavet.

Muudatusettepanek    183

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 10 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  tingimused, mida kohaldatakse sertifitseerimise, uurimiste, inspekteerimiste, auditite ja muude järelevalvetoimingute suhtes, mis on vajalikud selleks, et tagada tõhus järelevalve käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate juriidiliste ja füüsiliste isikute, osade, seadmete, ATM/ANS-süsteemide, ATM/ANS-koostisosade, lennutreeningseadmete ja lennuväljade üle;

(b)  tingimused, mida kohaldatakse sertifitseerimise, uurimiste, inspekteerimiste, auditite ja muude järelevalvetoimingute suhtes, mis on vajalikud selleks, et tagada tõhus järelevalve käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate juriidiliste ja füüsiliste isikute, osade, eraldiseisvate seadmete, ATM/ANS-süsteemide, ATM/ANS-koostisosade, lennutreeningseadmete ja lennuväljade üle;

Muudatusettepanek    184

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 10 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  lõike 3 puhul tingimused, mille alusel jagatakse ülesanded liikmesriikide pädevatele asutustele, et tagada sertifitseerimis-, järelevalve- ja nõuete täitmise tagamise ülesannete tulemuslik täitmine;

välja jäetud

Muudatusettepanek  185

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 10 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h a)  tingimused ja menetlused, mille kohaselt amet akrediteerib lõike 2 a kohaselt liikmesriigi pädevaks riiklikuks asutuseks määratavaid üksusi ning amet või riiklik pädev asutus akrediteerib kvalifitseeritud üksusi.

Muudatusettepanek  186

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Euroopa lennundusinspektorid täidavad järelevalve ja sertifitseerimisülesandeid ameti või nende abi taotlenud liikmesriigi pädeva asutuse kontrolli ja juhendite kohaselt ning nende vastutusel.

3.  Euroopa lennundusinspektorid täidavad järelevalve ja sertifitseerimisülesandeid ameti ja nende abi taotlenud pädeva riikliku asutuse kontrolli ja juhendite kohaselt ning nende vastutusel.

Muudatusettepanek    187

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriik võib ametile üle kanda vastutuse kas käesoleva määruse kohaselt asjaomase liikmesriigi vastutusalasse kuuluva ühe organisatsiooni, käitaja, töötaja, õhusõiduki, lennutreeningseadme ja lennuvälja sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest või kõikide käesoleva määruse kohaselt asjaomase liikmesriigi vastutusalasse kuuluvate organisatsioonide, käitajate, töötajate, õhusõidukite, lennutreeningseadmete või lennuväljade sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest.

Liikmesriik võib ajutise ettevaatusabinõuna ametile üle kanda vastutuse käesoleva määruse kohaselt asjaomase liikmesriigi vastutusalasse kuuluva organisatsiooni, käitaja, töötaja, õhusõiduki, lennutreeningseadme või lennuvälja sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest või kõigi selliste organisatsioonide, käitajate, töötajate, õhusõidukite, lennutreeningseadmete või lennuväljade sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest.

Muudatusettepanek    188

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõnealuse vastutuse rakendamisel järgitakse II ja IV peatüki ning artiklite 120 ja 121 sätteid, samuti selle liikmesriigi õigusaktide kohaldatavaid sätteid, kellele vastutus üle kantakse.

Kõnealuse ülekantud vastutuse rakendamisel kohaldatakse II ja IV peatüki ning artiklite 120 ja 121 sätteid.

Muudatusettepanek    189

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Vastavalt asjaoludele kas amet või liikmesriik nõustub lõigetes 1 ja 2 osutatud vastutuse ülekandmisega vaid juhul, kui ta on veendunud, et suudab ülekantud vastutust tulemuslikult rakendada kooskõlas käesoleva määrusega ning selle alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktidega.

3.  Vastavalt asjaoludele kas amet või liikmesriik nõustub lõigetes 1 ja 2 osutatud vastutuse ülekandmisega vaid juhul, kui ta on veendunud ja tõendab, et suudab ülekantud vastutust tulemuslikult rakendada kooskõlas käesoleva määrusega ning selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega ning tal on selleks vajalikud vahendid.

Muudatusettepanek    190

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui liikmesriik otsustab teatava vastutusala lõike 1 või 2 kohaselt üle kanda, koostab ta kas koos ametiga või teise liikmesriigiga üleminekukava, millega tagatakse kõnealuse vastutusala õigeaegne ülekandmine. Enne üleminekukava heakskiitmist konsulteeritakse ülekandmisega seotud juriidiliste ja füüsiliste isikute ja lõikes 2 osutatud ülekandmise puhul ametiga.

Kui liikmesriik otsustab lõike 1 või 2 sätteid kasutada, koostab ta kas koos ametiga või teise liikmesriigiga üleminekukava koos mõjuhinnanguga, millega tagatakse taotlusega hõlmatud kohustuste ning nendega seotud registrite ja dokumentide korrakohane ülekandmine. Enne üleminekukava heakskiitmist konsulteeritakse ülekandmisega seotud juriidiliste ja füüsiliste isikute ja lõikes 2 osutatud ülekandmise puhul ametiga.

Muudatusettepanek    191

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Amet teeb artikli 63 kohaselt loodud andmekogu kaudu teatavaks selliste liikmesriikide loetelu, kes on teatavad vastutusalad kooskõlas käesoleva artikliga üle kandnud. See loetelu sisaldab üksikasjalikku teavet ülekantud vastutusalade kohta ja võimaldab pärast ülekandmist selgelt kindlaks määrata vastutusalad ning asjaomased organisatsioonid, käitajad, töötajad, õhusõidukid, lennutreeningseadmed või lennuväljad (vastavalt asjaoludele).

Amet teeb artikli 63 kohaselt loodud andmekogu kaudu teatavaks selliste liikmesriikide loetelu, kes on lõigete 1 või 2 sätteid kasutanud. See loetelu sisaldab üksikasjalikku teavet ülekantud vastutusalade kohta ja võimaldab pärast ülekandmist selgelt kindlaks määrata vastutusalad ning vastavalt vajadusele asjaomased organisatsioonid, käitajad, töötajad, õhusõidukid, lennutreeningseadmed või lennuväljad.

Muudatusettepanek    192

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Liikmesriik, kes on sertifitseerimis-, järelevalve- ja nõuete täitmise tagamise kohustused lõigete 1 ja 2 kohaselt ametile või teisele liikmesriigile üle kandnud, võib otsustada käesoleva artikli kohaldamise peatada ja taotleda kohustuste tagasikandmist, nii et tema pädev riiklik amet muutuks jälle sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest vastutavaks.

Muudatusettepanek    193

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 b.  Amet rajab kooskõlas artikli 81 lõikega 4 kohalikud esindused nendes liikmesriikides, kus ta peab oma kohalolekut vajalikuks selleks, et tagada käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate lennundusohutuse alaste kohustuste täitmine või et toetada talle lõike 1 kohaselt üle kantud kohustuste täitmist.

Muudatusettepanek  194

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Mitmes riigis tegutsevad organisatsioonid

Sertifitseerimis-, järelevalve- ja nõuete täitmise tagamise ülesannete ülekandmine organisatsioonide taotlusel

Muudatusettepanek  195

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Organisatsioon võib erandina artikli 51 lõikest 3 taotleda ametilt tegutsemist asjaomase organisatsiooni sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest vastutava pädeva asutusena, kui kõnealusel organisatsioonil on III peatüki sätete kohane sertifikaat või tal on õigus sellise sertifikaadi taotlemiseks ühe liikmesriigi pädevalt asutuselt, kuid enamik kõnealuse sertifikaadiga hõlmatud rajatistest ja töötajatest asuvad ühes või mitmes muus liikmesriigis, või kõnealusel organisatsioonil on kavas enamik asjaomastest rajatistest ja töötajatest ühte või mitmesse muusse liikmesriiki üle viia.

Organisatsioon võib erandina artikli 51 lõikest 2 taotleda, et amet toimiks asjaomase organisatsiooni sertifitseerimis-, järelevalve- ja nõuete täitmise tagamise kohustuste eest vastutava pädeva asutusena.

Muudatusettepanek  196

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sellise taotluse võivad esitada ka kaks või enam organisatsiooni, kelle peamine tegevuskoht asub mõnes muus liikmesriigis ja kellel kõikidel on III peatüki sätete kohane sertifikaat üht ja sama liiki lennutegevuse teostamiseks või õigus sellist sertifikaati taotleda.

välja jäetud

Muudatusettepanek  197

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui esimeses ja teises lõigus osutatud organisatsioonid esitavad sellise taotluse, teatavad nad taotluse esitamisest selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus asub nende peamine tegevuskoht.

Kui organisatsioon esitab sellise taotluse, teavitab ta sellest selle liikmesriigi pädevat asutust, kus asub tema peamine tegevuskoht.

Muudatusettepanek  198

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui amet leiab, et suudab tulemuslikult täita taotluses märgitud sertifitseerimis-, järelevalve- ja nõuete täitmise tagamisega seotud kohustusi kooskõlas käesoleva määruse ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidega, koostab ta koos asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikidega (vastavalt asjaoludele) üleminekukava, millega tagatakse kõnealuse vastutuse õigeaegne ülekandmine. Enne üleminekukava heakskiitmist konsulteeritakse ülekandmistaotluse esitanud organisatsioonidega.

Kui amet leiab, et suudab tulemuslikult täita asjakohaseid sertifitseerimis-, järelevalve- ja nõuete täitmise tagamisega seotud ülesandeid kooskõlas käesoleva määruse ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidega, ning tõendab, et tal on selleks vajalikud vahendid, koostab ta koos asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikidega (vastavalt asjaoludele) üleminekukava, millega tagatakse taotlusega hõlmatud sertifitseerimis-, järelevalve- ja nõuete täitmise tagamisega seotud ülesannete ning nendega seonduvate registrite ja dokumentide õigeaegne ülekandmine. Enne üleminekukava heakskiitmist konsulteeritakse ülekandmistaotluse esitanud organisatsioonidega.

 

Kavas näidatakse selgelt ära, millised asutuse tasandi kohustused üle kantakse ning millised riikliku tasandi kohustused jäävad kohustusi üle kandvale liikmesriigile, samuti praktilised korraldused tegevuse katkematu jätkumise tagamiseks ning muu hulgas üksikasjad selle kohta, kuidas pärast ülekandmist täidetakse rahvusvahelised ja liidu tasandi kohustused.

Muudatusettepanek  199

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Amet ja asjaomane liikmesriik või asjaomased liikmesriigid (vastavalt asjaoludele) tagavad, et vastutuse ülekandmine toimub kooskõlas üleminekukavaga.

Amet ja asjaomane liikmesriik või asjaomased liikmesriigid (vastavalt asjaoludele) tagavad, et ülesannete ülekandmine toimub kooskõlas üleminekukavaga.

Muudatusettepanek  200

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Vastutuse ülekandmise korral kooskõlas lõigetega 1 ja 2 saab ametist pädev asutus ülekantud vastutuse piires ja asjaomane liikmesriik või asjaomased liikmesriigid vabanevad ülekantud vastutusest. Kõnealuse vastutuse rakendamisel ameti poolt kohaldatakse IV ja V peatüki sätteid.

3.  Ülesannete ülekandmise korral kooskõlas lõigetega 1 ja 2 saab ametist pädev asutus ülekantud sertifitseerimis-, järelevalve- ja nõuete täitmise tagamisega seotud ülesannete piires ja asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide pädev(ad) asutus(ed) vabanevad neist kohustustest. Kõnealuste ülekantud ülesannete täitmisel ameti poolt kohaldatakse IV ja V peatüki sätteid.

Muudatusettepanek  201

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Nende asutuste suhtes, kes taotlesid, et vastavaid kohustusi täidaks amet, tuleb rakendada vähemalt sama ranget järelevalvet ja nõuete täitmise tagamist, nagu rakendati algselt neid kohustusi täitnud pädevate riiklike asutuste suhtes.

Muudatusettepanek  202

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Vastutuse ülekandmise suhtes kooskõlas käesoleva artikliga kohaldatakse vastavalt artikli 53 lõike 5 ja artikli 53 lõike 6 sätteid.

4.  Ülesannete ülekandmise suhtes kooskõlas käesoleva artikliga kohaldatakse vastavalt artikli 53 lõigete 5 ja 6 sätteid.

Muudatusettepanek    203

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Kui organisatsioon on lõike 1 kohaselt taotlenud, et amet toimiks vastutava pädeva asutusena ja see taotlus on rahuldatud, võib kõnealune organisatsioon igal ajal oma otsust muuta ning taotleda, et tema peamiseks asukohaks olevate liikmesriikide pädevad riiklikud asutused muutuksid taas sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest vastutavaks. Sellisel juhul kohaldatakse vajalike muudatustega lõigete 1–4 sätteid.

Muudatusettepanek  204

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Eriolukorras kasutatav järelevalvemehhanism

Kohustusliku erakorralise abi mehhanism

Muudatusettepanek  205

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet soovitab liikmesriigil kanda vastutus üle kooskõlas artikliga 53, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

1.  Amet soovitab liikmesriigil luua kooskõlas artikliga 53 erakorralise abi mehhanism, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

Muudatusettepanek    206

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui asjaomane liikmesriik ei ole järginud ameti soovitust ega ole kõrvaldanud puudujääke kolme kuu jooksul pärast kõnealuse soovituse väljaandmist, võib komisjon juhul, kui ta leiab, et lõikes 1 loetletud tingimused on täidetud, otsustada, et vastutus asjaomaste sertifitseerimis-, järelevalve ja nõuete täitmise tagamisega seotud ülesannete eest kantakse ajutiselt üle ametile. Kõnealune otsus tehakse rakendusaktidega, mis võetakse vastu kooskõlas artikli 116 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega. Nõuetekohaselt põhjendatud kiireloomulistel lennundusohutusega seotud juhtudel võtab komisjon kooskõlas artikli 116 lõikes 4 osutatud menetlusega vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

2.  Kui asjaomane liikmesriik ei ole järginud ameti soovitust ega ole kõrvaldanud puudujääke kolme kuu jooksul pärast kõnealuse soovituse väljaandmist, peab komisjon juhul, kui ta leiab, et kujunenud olukord kahjustab tsiviillennunduse ohutust, võtma vastu rakendusaktid, millega amet määratakse ajutiselt sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest vastutavaks pädevaks asutuseks. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega. Nõuetekohaselt põhjendatud kiireloomulistel lennundusohutusega seotud juhtudel võtab komisjon kooskõlas artikli 116 lõikes 4 osutatud menetlusega vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

Muudatusettepanek    207

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjon võtab lõikes 2 osutatud rakendusaktid vastu vaid juhul, kui kõik artiklis 73 nimetatud võimalused avastatud puuduste kõrvaldamiseks on ammendatud ning muud vahendid puuduste kõrvaldamiseks, sealhulgas artiklis 56 ja määruses (EÜ) nr 2111/2005 sätestatud meetmed, oleksid kas ebapiisavad või ebaproportsionaalsed.

Muudatusettepanek    208

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Alates lõikes 2 osutatud rakendusotsuse jõustumise kuupäevast hindab amet korrapäraselt, kas lõike 1 punktis c osutatud tingimus on endiselt täidetud. Kui amet leiab, et kõnealune tingimus ei ole enam täidetud, annab ta komisjonile välja soovituse lõpetada vastutuse ajutine ülekandmine.

3.  Alates lõikes 2 osutatud rakendusaktide jõustumise kuupäevast hindab amet korrapäraselt ja asjaomaste liikmesriikidega konsulteerides, kas lõikes 1 osutatud tingimus on endiselt täidetud. Kui amet leiab, et kõnealune tingimus ei ole enam täidetud, väljastab ta komisjonile soovituse lõpetada kohustuste täitmise eest antav kohustuslik toetus.

Muudatusettepanek    209

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab soovitust arvesse võttes, et lõike 1 punktis c osutatud tingimus ei ole enam täidetud, võtab komisjon vastu otsuse lõpetada vastutuse ajutine ülekandmine ametile.

Kui komisjon leiab soovitust arvesse võttes, et lõike 1 punktis c osutatud tingimus ei ole enam täidetud, võtab komisjon vastu otsuse lõpetada kohustuste täitmise ajutine toetamine.

Muudatusettepanek    210

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Vastutuse ülekandmise korral vastavalt lõikele 2 saab ametist pädev asutus ülekantud vastutuse piires ja asjaomane liikmesriik vabaneb ülekantud vastutusest. Kõnealuse vastutuse rakendamisel ameti poolt kohaldatakse IV ja V peatüki sätteid.

5.  Lõikes 2 osutatud määramise korral saab ametist pädev asutus asjaomaste sertifitseerimis-, järelevalve- ja nõuete täitmise tagamisega seotud ülesannete täitmise mõistes ja liikmesriigi pädev riiklik asutus vabaneb neist kohustustest. Nimetatud määramise tulemusena üle kantud kohustuste täitmisel ameti poolt kohaldatakse IV ja V peatüki sätteid.

Muudatusettepanek    211

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Käesoleva artikli kohaselt ajutiselt pädeva asutusena toimiv amet annab asjaomasele liikmesriigile vajalikku tehnilist abi, et aidata tal avastatud puudusi võimalikult kiiresti kõrvaldada. Artikli 71 kohaselt uurimist läbi viies kasutab amet võimalikult palju asjaomases liikmesriigis saadaolevate ekspertide ja muude töötajate abi.

Muudatusettepanek  212

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  artikli 18 lõike 1 punktil, artikli 25 lõike 1 punkti f ja artikli 44 lõike 1 punkti e alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktid.

(b)  lõike 1 a alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktid, mis tagavad käesolevas määruses sätestatuga võrdväärse ohutuse ning milles täpsustatakse kolmandate riikide reguleerimissüsteemide usaldusväärsuse saavutamise ja säilitamise jaoks vajalikud tingimused ja menetlused.

Muudatusettepanek  213

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kolmandate riikide reguleerimissüsteemide usaldusväärsuse saavutamiseks ja säilitamiseks vastavalt punktile b on ametil õigus viia läbi kolmandate riikide seaduste ja lennuametite vajalikku hindamist ja tehnilist hindamist. Selliste hindamiste läbiviimiseks võib amet kehtestada töökorra kooskõlas artikli 77 lõikega 2.

Muudatusettepanek  214

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 117 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada täpsed eeskirjad kolmanda riigi seaduste kohaselt välja antud sertifikaatide ja muude tsiviillennunduseeskirjade täitmist tõendavate dokumentide heakskiitmise kohta.

Muudatusettepanek  215

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Amet ja liikmesriikide pädevad asutused võivad käesoleva määruse kohaste sertifitseerimis- ja järelevalveülesannete täitmise üle anda kvalifitseeritud üksustele, mis on akrediteeritud VI lisas sätestatud kriteeriumidele vastavate üksustena. Amet ja liikmesriikide pädevad asutused, kes kasutavad kvalifitseeritud üksusi, loovad süsteemi eespool osutatud akrediteerimiseks ja kvalifitseeritud üksuste nõuetelevastavuse hindamiseks nii akrediteerimise ajal kui ka jooksvalt pärast akrediteerimist.

Amet ja liikmesriikide pädevad asutused võivad käesoleva määruse kohaste sertifitseerimis- ja järelevalveülesannete täitmise üle anda kvalifitseeritud üksustele, mis on kooskõlas artikli 51 lõike 10 punktiga h a akrediteeritud VI lisas sätestatud kriteeriumidele vastavate üksustena. Amet ja liikmesriikide pädevad asutused, kes kasutavad kvalifitseeritud üksusi, loovad süsteemi eespool osutatud akrediteerimiseks ja kvalifitseeritud üksuste nõuetelevastavuse hindamiseks nii akrediteerimise ajal kui ka jooksvalt pärast akrediteerimist.

Muudatusettepanek    216

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 59 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui lõikes 1 osutatud meetmed kehtivad kauem kui kaheksa järjestikust kuud või kui liikmesriik on võtnud samad meetmed mitu korda ja nende kehtivusaeg kokku ületab kaheksat kuud, hindab amet lõikes 1 osutatud tingimuste täitmist ja annab kolme kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud teate kättesaamist komisjonile soovituse kõnealuse hindamise tulemuste kohta. Amet lisab kõnealuse soovituse artikli 63 kohaselt loodud andmekogusse.

Pärast lõikes 1 osutatud teate kättesaamist hindab amet viivitamata lõikes 1 osutatud tingimuste täitmist.

Muudatusettepanek    217

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 59 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui amet leiab, et kõnealused tingimused on täidetud, hindab ta viivitamata, kas tal on võimalik liikmesriigi välja selgitatud probleem artikli 65 lõike 4 esimeses lõigus osutatud otsuste vastuvõtmisega lahendada, nii et liikmesriik ei peaks muid meetmeid võtma. Kui ameti arvates saab kõnealuse probleemi sel viisil lahendada, teeb ta sellekohase otsuse. Kui ameti arvates ei saa probleemi sel viisil lahendada, soovitab ta komisjonil muuta käesoleva määruse alusel vastu võetud delegeeritud õigusakte või rakendusakte viisil, mida ta peab lõike 1 kohaldamise jaoks vajalikuks.

Muudatusettepanek    218

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 59 – lõige 2 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui amet leiab, et neid tingimusi ei ole täidetud, annab ta viivitamatult komisjonile välja soovituse kõnealuse hindamise tulemuste kohta. Amet lisab kõnealuse soovituse artikli 63 kohaselt loodud andmekogusse.

Muudatusettepanek    219

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 59 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sel juhul hindab komisjon kõnealust soovitust arvesse võttes, kas eespool nimetatud tingimused on täidetud või mitte. Kui komisjon leiab, et kõnealused tingimused ei ole täidetud, või kui ta ei ole ameti hinnangu tulemustega nõus, võtab komisjon kolme kuu jooksul pärast kõnealuse soovituse kättesaamise kuupäeva vastu asjakohase rakendusotsuse, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ning lisataks artikli 63 kohaselt loodud andmekogusse.

välja jäetud

Muudatusettepanek    220

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 59 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pärast kõnealust rakendusotsust käsitleva teate saamist lõpetab asjaomane liikmesriik viivitamata lõike 1 kohaselt võetud meetmete kohaldamise.

välja jäetud

Muudatusettepanek    221

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Pärast lõikes 1 osutatud teate kättesaamist hindab amet viivitamata ka seda, kas tal oleks võimalik liikmesriigi kindlakstehtud probleem artikli 65 lõike 4 esimeses lõigus osutatud otsuste vastuvõtmise abil kõrvaldada, nii et liikmesriigi võetud meetmeid ei oleks enam vaja kohaldada. Kui amet leiab, et kõnealune probleem on võimalik sel viisil kõrvaldada, võtab ta selleks asjakohased meetmed. Kui amet leiab, et kõnealust probleemi ei ole sel viisil võimalik kõrvaldada, annab ta komisjonile välja soovituse käesoleva määruse alusel vastu võetud delegeeritud või rakendusaktide muutmise kohta viisil, mis on tema arvates lõike 1 kohaldamist arvestades vajalik.

3.  Komisjon hindab ameti soovitust arvesse võttes, kas need tingimused on täidetud või mitte.

Muudatusettepanek    222

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 59 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Kui komisjon leiab, et kõnealused tingimused ei ole täidetud, või kui ta ei ole ameti hinnangu tulemustega nõus, võtab ta ühe kuu jooksul pärast kõnealuse soovituse kättesaamise kuupäeva vastu sellekohaseid järeldusi sisaldavad rakendusaktid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ning lisataks artikli 63 kohaselt loodud andmekogusse.

 

Kui komisjon on asjaomasele liikmesriigile kõnealustest rakendusaktidest teatanud, lõpetab liikmesriik viivitamatult lõike 1 kohaselt võetud meetmete kohaldamise.

Muudatusettepanek  223

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 60 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  tagatud on piisavalt kõrge ohutus- ja keskkonnakaitsetase ning vastavus kohaldatavatele olulistele nõuetele, mille saavutamiseks võib vajaduse korral kohaldada leevendusmeetmeid;

(b)  tagatud on ühtlaselt kõrge ohutus- ja keskkonnakaitsetase ning vastavus kohaldatavatele olulistele nõuetele, mille saavutamiseks võib vajaduse korral kohaldada leevendusmeetmeid;

Muudatusettepanek    224

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 60 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui lõikes 1 osutatud meetmed kehtivad kauem kui kaheksa järjestikust kuud või kui liikmesriik on teinud samu erandeid mitu korda ja nende kehtivusaeg kokku ületab kaheksat kuud, hindab amet lõikes 1 osutatud tingimuste täitmist ja annab kolme kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud teate kättesaamist komisjonile soovituse kõnealuse hindamise tulemuste kohta. Amet lisab kõnealuse soovituse artikli 63 kohaselt loodud andmekogusse.

Kui lõikes 1 osutatud meetmed kehtivad kauem kui kaks järjestikust kuud või kui liikmesriik on teinud samu erandeid mitu korda ja nende kehtivusaeg kokku ületab kaks kuud, hindab amet lõikes 1 osutatud tingimuste täitmist ja annab ühe kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud viimase teate kättesaamist komisjonile soovituse kõnealuse hindamise tulemuste kohta. Amet lisab kõnealuse soovituse artikli 63 kohaselt loodud andmekogusse.

Muudatusettepanek    225

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 60 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sel juhul hindab komisjon kõnealust soovitust arvesse võttes, kas eespool nimetatud tingimused on täidetud või mitte. Kui komisjon leiab, et kõnealused tingimused ei ole täidetud, või kui ta ei ole ameti hinnangu tulemustega nõus, võtab komisjon kolme kuu jooksul pärast kõnealuse soovituse kättesaamise kuupäeva vastu asjakohase rakendusotsuse, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ning lisataks artikli 63 kohaselt loodud andmekogusse.

Sel juhul hindab komisjon kõnealust soovitust arvesse võttes, kas eelnimetatud tingimused on täidetud või mitte. Kui komisjon leiab, et kõnealused tingimused ei ole täidetud, või kui ta ei ole ameti hinnangu tulemustega nõus, võtab komisjon ühe kuu jooksul pärast kõnealuse soovituse kättesaamise kuupäeva vastu asjakohased rakendusaktid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ning lisataks artikli 63 kohaselt loodud andmekogusse.

Muudatusettepanek    226

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 60 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui liikmesriik leiab, et vastavust lisades sätestatud kohaldatavatele olulistele nõuetele saab tõendada käesoleva määruse alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktides kehtestatutest erinevate vahenditega ning et kõnealustel vahenditel on tsiviillennundusohutuse või käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate isikute või asjaomaste ametite tulemuslikkuse seisukohalt märkimisväärseid eeliseid, võib asjaomane liikmesriik esitada komisjonile ja ametile artikli 63 kohaselt loodud andmekogu kaudu põhjendatud taotluse asjaomase delegeeritud või rakendusakti muutmiseks, mis võimaldaks kasutada eespool nimetatud muid vahendeid.

Kui liikmesriik leiab, et vastavust lisades sätestatud kohaldatavatele olulistele nõuetele saab tõendada käesoleva määruse alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktides kehtestatutest erinevate vahenditega ning et kõnealustel vahenditel on tsiviillennundusohutuse seisukohalt märkimisväärseid eeliseid, võib asjaomane liikmesriik esitada komisjonile ja ametile artikli 63 kohaselt loodud andmekogu kaudu põhjendatud taotluse asjaomaste delegeeritud või rakendusaktide selliseks muutmiseks, mis võimaldaks kasutada eelnimetatud muid vahendeid, selgitab nimetatud muude vahendite vajalikkust ning näitab, millised tingimused on kehtestatud samaväärse ohutustaseme tagamiseks.

Muudatusettepanek  227

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 60 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sel juhul annab amet komisjonile viivitamata välja soovituse selle kohta, kas liikmesriigi taotlus vastab esimese lõigus sätestatud tingimustele või mitte.

Sel juhul väljastab amet kolme kuu jooksu pärast taotluse saamist komisjonile soovituse selle kohta, kas liikmesriigi taotlus vastab esimeses lõigus sätestatud tingimustele või mitte.

Muudatusettepanek  228

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Amet koordineerib käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvaid küsimusi käsitleva teabe kogumist, vahetamist ja analüüsimist liidu tasandil. Selleks võib amet sõlmida käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate juriidiliste ja füüsiliste isikutega või nende ühendustega halduskokkuleppeid teabe kogumise, vahetamise ja analüüsimise kohta.

2.  Amet koordineerib käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvaid küsimusi käsitleva teabe kogumist, vahetamist ja analüüsimist liidu tasandil; õnnetuste uurimiseks ja ennetamiseks hõlmab see ka hättasattunud lennuki turvatud lennuandmeid ja maapealsesse andmebaasi allalaaditud lendurikabiini kõnesalvestusi. Selleks võib amet sõlmida käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate juriidiliste ja füüsiliste isikutega või nende ühendustega halduskokkuleppeid teabe kogumise, vahetamise ja analüüsimise kohta. Nende kokkulepete kohaselt tuleks võimalikult ulatuslikult kasutada olemasolevaid kanaleid, mitte kehtestada täiendavaid teatamisnõudeid ega täiendavat halduskoormust ning arvestada andmekaitse nõuetega.

Muudatusettepanek    229

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Amet analüüsib komisjoni nõudmisel käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvaid kiireloomulisi või olulisi küsimusi. Vajaduse korral teevad liikmesriikide pädevad asutused selliste analüüside teostamiseks ametiga koostööd.

3.  Amet analüüsib komisjoni nõudmisel käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvaid kiireloomulisi või olulisi küsimusi. Liikmesriikide pädevad asutused teevad selliste analüüside teostamiseks ametiga koostööd.

Muudatusettepanek  230

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 61 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Selleks et teavitada avalikkust liidu üldisest lennundusohutustasemest, avaldab amet iga-aastase ohutusalase ülevaate. See ülevaade sisaldab üldist lennundusohutusalast analüüsi lihtsas ja kergesti arusaadavas keeles ning selles märgitakse, kas ohutusriskid on suurenenud või mitte.

6.  Selleks et teavitada avalikkust liidu üldisest lennundusohutustasemest, avaldab amet igal aastal ning erijuhtudel vastavalt vajadusele ohutusalase ülevaate. See ülevaade sisaldab üldist lennundusohutusalast analüüsi lihtsas ja kergesti arusaadavas keeles ning selles märgitakse, kas ohutusriskid on suurenenud või mitte.

Muudatusettepanek    231

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 62 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Alalisi ja lepingulisi töötajaid, kes annavad teavet käesoleva määruse ning selle alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktide kohaselt, ei tohiks nende tööandja ega organisatsioon, kelle heaks nad töötavad, mingil viisil diskrimineerida esitatud teabe põhjal.

Liikmesriigid tagavad, et alalisi ja lepingulisi töötajaid, kes annavad teavet käesoleva määruse ning selle alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktide kohaselt, nende tööandja ega organisatsioon, kelle heaks nad töötavad, esitatud teabe põhjal mingil viisil ei diskrimineeri.

Muudatusettepanek  232

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 63 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  sertifikaadid, mille amet ja liikmesriikide pädevad asutused on välja andnud, ning deklaratsioonid, mis amet ja liikmesriikide pädevad asutused on saanud kooskõlas III peatükiga ning artiklitega 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 ja 70;

(a)  sertifikaadid, mille amet ja liikmesriikide pädevad asutused on välja andnud, ning deklaratsioonid, mis amet ja liikmesriikide pädevad asutused on saanud kooskõlas III peatükiga ning artiklitega 53, 54, 55, 66, 67, 67 a, 67 b, 68, 69 ja 70;

Muudatusettepanek  233

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 63 – lõige 1 – lõik 2 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(m a)  liidu lennundust kajastavad üldandmed, sealhulgas registreeritud õhusõidukite ja väljaantud pilooditunnistuste ning nendega seotud lubade arv;

Muudatusettepanek  234

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 63 – lõige 1 – lõik 2 – punkt m b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(m b)  artikli 76 lõike 3 kohaselt väljastatud ameti soovitused ja siduvad direktiivid, mis käsitlevad lende konfliktipiirkondade kohal;

Muudatusettepanek    235

Ettepanek võtta vastu määrus

V peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EUROOPA LIIDU LENNUNDUSOHUTUSAMET

EUROOPA LIIDU LENNUNDUSAMET

Muudatusettepanek    236

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 64 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesolevaga luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet.

1.  Käesolevaga luuakse Euroopa Liidu Lennundusamet.

Muudatusettepanek    237

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 64 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h a)  edendab Euroopa Liidu lennundusstandardeid ja eeskirju rahvusvahelisel tasandil, seades sisse asjakohase koostöö kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;

Muudatusettepanek  238

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 64 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i)  teeb koostööd teiste liidu institutsioonide, asutuste, kontorite ja ametitega tsiviillennunduse tehniliste aspektidega seotud ühistes valdkondades.

(i)  teeb koostööd teiste liidu institutsioonide, organite, esinduste ja asutustega tsiviillennunduse tehniliste aspektidega seotud ühistes valdkondades, millistel juhtudel amet ei kata selliste tegevustega seotud kulusid.

Muudatusettepanek  239

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Taotluse korral aitab amet komisjonil ette valmistada ettepanekuid käesoleva määruse ning selle alusel vastu võetavate delegeeritud ja rakendusaktide muutmiseks. Amet esitab komisjonile sellekohased dokumendid arvamusena.

1.  Komisjoni või käesoleva määrusega hõlmatud mis tahes füüsilise või juriidilise isiku taotluse korral aitab amet komisjonil ette valmistada ettepanekuid käesoleva määruse ning selle alusel vastu võetavate delegeeritud ja rakendusaktide muutmiseks. Selliste ettepanekutega kehtestatavates nõuetes keskendutakse võimalikult saavutamist vajavatele eesmärkidele ja antakse vabad käed täitmisviisi valikul. Amet esitab komisjonile vastavad dokumendid arvamuse kujul.

Muudatusettepanek  240

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Amet võtab vastu artiklite 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ja 73 kohaldamiseks vajalikke otsuseid.

Amet võtab vastu artiklite 53, 54, 55, 66, 67, 67 a, 67 b, 68, 69, 70, 71 ja 73 kohaldamiseks vajalikke otsuseid.

Muudatusettepanek    241

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Amet võib teha erandeid mõnele juriidilisele või füüsilisele isikule, kellele ta on andnud sertifikaadi artikli 60 lõikes 1 sätestatud olukorras ja tingimustel. Sel juhul teatab amet artikli 63 alusel loodud andmekogu kaudu komisjonile ja liikmesriikidele nendest tehtud eranditest, nende põhjustest ja leevendavatest meetmetest, kui neid on vaja kohaldada. Kui erand kehtib kauem kui kaheksa järjestikust kuud või kui amet on teinud sama erandi mitu korda ja nende kehtivusaeg kokku ületab kaheksat kuud, hindab komisjon kõnealuste tingimuste täitmist ja kui tema arvates ei ole need täidetud, võtab vastu sellekohase rakendusotsuse, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja kantakse artikli 63 alusel loodud andmekogusse. Pärast kõnealusest rakendusotsusest teatamist tühistab amet viivitamata erandi.

Amet võib teha erandeid mõnele juriidilisele või füüsilisele isikule, kellele ta on andnud sertifikaadi artikli 60 lõikes 1 sätestatud olukorras ja tingimustel.

 

Kui erandid lähevad artikli 66 lõikes 1 ja lõike 2 punktis a määratletud ameti konkreetsetest pädevustest kaugemale, teatab amet artikli 63 alusel loodud andmekogu kaudu komisjonile ja liikmesriikidele tehtud eranditest, nende põhjustest ja vajaduse korral kohaldatud leevendavatest meetmetest.

 

Kui erand kehtib kauem kui kaks järjestikust kuud või kui amet on teinud sama erandi mitu korda ja nende kehtivusaeg kokku ületab kaks kuud, hindab komisjon kõnealuste tingimuste täitmist ja kui tema arvates ei ole need täidetud, võtab vastu tema järeldusi sisaldavad sellekohased rakendusaktid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja kantakse artikli 63 alusel loodud andmekogusse.

 

Pärast kõnealustest rakendusaktidest teatamist tühistab amet viivitamata erandi.

Muudatusettepanek  242

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Amet annab välja artikli 68 lõike 2 punkti b a kohaldamiseks vajalikud siduvad direktiivid.

Muudatusettepanek  243

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Amet reageerib viivitamata igale käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvale kiireloomulisele ohutusprobleemile ja määrab kindlaks parandusmeetmed, mis liikmesriikide pädevad asutused või juriidilised ja füüsilised isikud peavad käesoleva määruse sätetest tulenevalt võtma, ning levitab asjakohast teavet, sh suuniseid või soovitusi, kõnealustele pädevatele asutustele ja isikutele, kui on vaja tagada artiklis 1 sätestatud eesmärkide saavutamine.

6.  Artiklis 1 loetletud eesmärkide edendamiseks reageerib amet viivitamata igale käesoleva määruse kohaldamisalasse ja tema pädevusse kuuluvale kiireloomulisele ohutusküsimusele ja määrab kindlaks parandusmeetmed, mida liikmesriikide pädevad asutused või juriidilised ja füüsilised isikud peavad käesoleva määruse sätetest tulenevalt võtma. Amet jagab kõnealustele pädevatele asutustele ja isikutele, kelle suhtes ta toimib pädeva asutusena, teavet asjaomaste parandusmeetmete kohta.

Muudatusettepanek  244

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 66 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 2 lõike 1 punktis a ja artikli 2 lõike 1 punkti b alapunktis i osutatud toodete, osade ja eraldiseisvate seadmete puhul täidab amet vajaduse korral ning vastavalt Chicago konventsioonile või selle lisadele liikmesriikide nimel konstrueerimis-, tootja- või registreerimisriigi funktsioone ja ülesandeid, mis on seotud konstruktsioonitüübi sertifitseerimise ja jätkuvat lennukõlblikkust käsitleva kohustusliku teabega. Selleks teeb ta eelkõige järgmist:

1.  Artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud toodete, osade ja eraldiseisvate seadmete puhul täidab amet vajaduse korral ning vastavalt Chicago konventsioonile või selle lisadele liikmesriikide nimel konstrueerimis-, tootja- või registreerimisriigi funktsioone ja ülesandeid, mis on seotud konstruktsioonitüübi sertifitseerimise ja jätkuvat lennukõlblikkust käsitleva kohustusliku teabega. Selleks teeb ta eelkõige järgmist:

Muudatusettepanek    245

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 66 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  vastutab artikli 51 lõike 3 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses artikli 11 ja artikli 17 lõike 1 punkti b kohase toodete konstruktsiooni tüübisertifikaatide, piiratud õigustega tüübisertifikaatide, muudatuste sertifikaatide, sh tüübisertifikaadilisade, ning remondiprojekti kinnitustega;

(f)  vastutab artikli 51 lõike 2 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses artikli 11 ja artikli 17 lõike 1 punkti b kohase toodete konstruktsiooni tüübisertifikaatide, piiratud õigustega tüübisertifikaatide, muudatuste sertifikaatide, sh tüübisertifikaadilisade, ning remondiprojekti kinnitustega;

Muudatusettepanek    246

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 66 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  vastutab artikli 51 lõike 3 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses artiklite 12 ja 13 kohase osade ja eraldiseisvate seadmete konstruktsiooni sertifikaatidega;

(g)  vastutab artikli 51 lõike 2 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses artiklite 12 ja 13 kohase osade ja eraldiseisvate seadmete konstruktsiooni sertifikaatidega;

Muudatusettepanek  247

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 66 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i)  tagab selliste toodete, osade ja eraldiseisvate seadmete konstruktsiooni jätkuva lennukõlblikkuse, mida ta ise sertifitseerib ja mille üle teostab järelevalvet, sealhulgas reageerib viivitamata igale ohutus- või julgestusprobleemile ning annab välja ja levitab asjakohast kohustuslikku teavet.

(i)  tagab selliste toodete, osade ja eraldiseisvate seadmete konstruktsiooni jätkuva lennukõlblikkuse, mida ta ise sertifitseerib ja mille üle teostab järelevalvet, sealhulgas reageerib viivitamata igale lennuohutus- või -julgestusprobleemile ning annab välja ja levitab asjakohast kohustuslikku teavet.

Muudatusettepanek    248

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 66 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Amet vastutab artikli 51 lõike 3 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses järgmiste dokumentidega:

2.  Amet vastutab artikli 51 lõike 2 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses järgmiste dokumentidega:

Muudatusettepanek    249

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet vastutab artikli 51 lõike 3 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses pilootide ja salongipersonali koolitamise organisatsioonide ning artiklis 22 osutatud lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaatidega, kui nende organisatsioonide ja keskuste peamine tegevuskoht on Chicago konventsiooni alusel liikmesriigi vastutusalasse kuuluvast territooriumist väljaspool.

1.  Amet vastutab artikli 51 lõike 2 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses pilootide ja salongipersonali koolitamise organisatsioonide ning artiklis 22 osutatud lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaatidega, kui nende organisatsioonide ja keskuste peamine tegevuskoht on Chicago konventsiooni alusel liikmesriigi vastutusalasse kuuluvast territooriumist väljaspool.

Muudatusettepanek    250

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 67 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Amet vastutab artikli 51 lõike 3 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses lennutreeningseadmete sertifikaatidega kooskõlas artikliga 23 kõikidel järgmistel juhtudel:

2.  Amet vastutab artikli 51 lõike 2 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses lennutreeningseadmete sertifikaatidega kooskõlas artikliga 23 kõikidel järgmistel juhtudel:

Muudatusettepanek  251

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 67 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 67 a

 

Ohutuse seisukohalt kriitilised lennuväljaseadmed

 

Seoses artiklis 31 osutatud ohutuse seisukohalt kriitiliste lennuväljaseadmetega teeb amet järgmist:

 

(a)   kehtestab ja teeb taotlejale teatavaks täpsed tingimused, mida kohaldatakse artikli 31 kohaselt sertifitseeritavate, ohutuse seisukohalt kriitiliste lennuväljaseadmete suhtes;

 

(b)   vastutab artikli 51 lõike 2 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses artikli 31 kohase ohutuse seisukohalt kriitiliste lennuväljaseadmete sertifikaatide ja selliste seadmete suhtes esitatud deklaratsioonidega.

Muudatusettepanek  252

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 67 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 67 b

 

Lennuettevõtjate sertifitseerimine

 

Vajaduse korral ning vastavalt Chicago konventsiooni või selle lisade sätetele täidab amet liikmesriikide eest käitajariigi funktsioone ja ülesandeid artikli 27 lõikes 1 osutatud lennuettevõtjate suhtes, kes korraldavad ärilist lennutransporti:

 

(a)   eri liikmesriikide territooriumil asuvate lennujaamade vahel;

 

(b)   väljaspool liikmesriikide territooriumit asuvasse lennujaama.

 

Sel eesmärgil vastutab amet nende ettevõtjate suhtes artikli 51 lõike 2 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest.

Muudatusettepanek    253

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet vastutab artikli 51 lõike 3 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses järgmiste dokumentidega:

1.  Amet vastutab artikli 51 lõike 2 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses järgmiste dokumentidega:

Muudatusettepanek    254

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  artiklis 37 osutatud organisatsioonide sertifikaadid ja nende organisatsioonide esitatud deklaratsioonid, kui need organisatsioonid tegelevad üleeuroopaliste ATM/ANS-süsteemide ja -koostisosade konstrueerimise, tootmise ja hooldamisega;

(c)  artiklis 37 osutatud organisatsioonide sertifikaadid ja nende organisatsioonide esitatud deklaratsioonid, kui need organisatsioonid tegelevad üleeuroopaliste ATM/ANS-süsteemide ja -koostisosade, millest sõltub turvalisus või koostalitlusvõime, konstrueerimise, tootmise ja hooldamisega;

Muudatusettepanek    255

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  selliste ATM/ANS-teenuste osutajate deklaratsioonid, kellele amet on välja andnud sertifikaadi kooskõlas punktidega a ja b, seoses selliste ATM/ANS-süsteemide ja -koostisosadega, mille kõnealused teenuseosutajad on võtnud kasutusele kooskõlas artikli 38 lõikega 1.

(d)  selliste ATM/ANS-teenuste osutajate deklaratsioonid, kellele amet on välja andnud sertifikaadi kooskõlas punktidega a ja b, seoses selliste ATM/ANS-süsteemide ja -koostisosadega, millest sõltub turvalisus või koostalitlusvõime ja mille kõnealused teenuseosutajad on võtnud kasutusele kooskõlas artikli 38 lõikega 1.

Muudatusettepanek    256

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kui artikli 39 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega on nii ette nähtud, vastutab artikli 51 lõike 3 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses sertifikaatide ja deklaratsioonidega, mis käsitlevad artikli 38 lõike 2 kohaselt selliseid ATM/ANS-süsteeme ja -koostisosi, millest sõltuvad ohutus ja koostalitlusvõime.

(b)  kui artikli 39 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega on nii ette nähtud, vastutab artikli 51 lõike 2 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses sertifikaatide ja deklaratsioonidega, mis käsitlevad artikli 38 lõike 2 kohaselt selliseid ATM/ANS-süsteeme ja -koostisosi, millest sõltuvad ohutus ja koostalitlusvõime.

Muudatusettepanek  257

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 68 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Ühtse Euroopa taeva õhuruumis ATM/ANS-teenuste osutamise järjepidevuse tagamiseks annab amet tihedas koostöös võrgustiku haldajaga välja artikli 39 lõike 1 punktis a osutatud delegeeritud õigusaktiga kooskõlas olevad siduvad direktiivid.

Muudatusettepanek    258

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 69 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Amet vastutab artikli 51 lõike 3 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses lennujuhtide koolitusorganisatsioonidega, millele osutatakse artiklis 42, ja vajaduse korral ka seoses nende personaliga, kui nende organisatsioonide peamine tegevuskoht on Chicago konventsiooni alusel liikmesriigi vastutusalasse kuuluvast territooriumist väljaspool.

Amet vastutab artikli 51 lõike 2 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses lennujuhtide koolitusorganisatsioonidega, millele osutatakse artiklis 42, ja vajaduse korral ka seoses nende personaliga, kui nende organisatsioonide peamine tegevuskoht on Chicago konventsiooni alusel liikmesriigi vastutusalasse kuuluvast territooriumist väljaspool.

Muudatusettepanek    259

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 70 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet vastutab artikli 51 lõike 3 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses artikli 49 lõigetes 1 ja 2 osutatud tegevuslubadega ning artikli 49 lõike 2 kohaste käitaja deklaratsioonidega, v.a juhul, kui asjaomaste käitajate puhul täidab käitajariigi funktsioone ja ülesandeid liikmesriik.

1.  Amet vastutab artikli 51 lõike 2 kohase sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest seoses artikli 49 lõigetes 1 ja 2 osutatud tegevuslubadega ning artikli 49 lõike 2 kohaste käitaja deklaratsioonidega, v.a juhul, kui asjaomaste käitajate puhul täidab käitajariigi funktsioone ja ülesandeid liikmesriik.

Muudatusettepanek  260

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 70 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjoni taotluse korral aitab amet rakendada määrust (EÜ) nr 2111/2005 ja teostab vajalikke hindamisi kolmanda riigi käitajate ja nende järelevalve eest vastutavate asutuste suhtes, sh teeb kontrollkäike kohapeal. Ta esitab kõnealuse hindamise tulemused ja asjakohased soovitused komisjonile.

3.  Komisjoni taotluse korral aitab amet rakendada määrust (EÜ) nr 2111/2005 ja teostab kõik vajalikud ohutusalased hindamised kolmanda riigi käitajate ja nende järelevalve eest vastutavate asutuste suhtes, sh teeb kontrollkäike kohapeal. Ta esitab kõnealuse hindamise tulemused ja asjakohased soovitused komisjonile.

Muudatusettepanek  261

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 72 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kooskõlas käesoleva määrusega võib komisjon ameti nõudmisel määrata juriidilisele või füüsilisele isikule, kellele amet on välja andnud sertifikaadi või kes on talle esitanud deklaratsiooni, ühe järgmistest või mõlemad järgmised:

1.  Kooskõlas käesoleva määrusega määrab komisjon ameti nõudmisel juriidilisele või füüsilisele isikule, kellele amet on välja andnud sertifikaadi või kes on talle esitanud deklaratsiooni, ühe järgmistest või mõlemad järgmised:

Muudatusettepanek    262

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 72 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Trahvide suurus ei tohi ületada 4 % asjaomase juriidilise või füüsilise isiku aastasest sissetulekust või käibest. Karistusmakse suurus ei tohi ületada 2,5 % asjaomase juriidilise või füüsilise isiku keskmisest päevasest sissetulekust või käibest.

Trahvide suurus ei tohi ületada 4 % asjaomase juriidilise või füüsilise isiku rikkumisega seotud tegevusest saadud aastatulust või -käibest. Karistusmakse suurus ei tohi ületada 2,5 % asjaomase füüsilise või juriidilise isiku keskmisest päevasest sissetulekust või käibest.

Muudatusettepanek    263

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 72 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon määrab lõikes 1 osutatud trahve ja karistusmakseid üksnes juhul, kui muud käesolevas määruses või selle alusel vastu võetud delegeeritud või rakendusaktides selliste eiramiste ärahoidmiseks sätestatud meetmed on ebapiisavad või ebaproportsionaalsed.

3.  Komisjon määrab lõikes 1 osutatud trahve ja karistusmakseid üksnes juhtudel, kui lõikes 1 osutatud rikkumised mõjutavad ohutustingimusi või keskkonnakaitset ning kui muud käesolevas määruses või selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides selliste rikkumiste ärahoidmiseks sätestatud meetmed on osutunud ebapiisavaks või ebaproportsionaalseks.

Muudatusettepanek  264

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 73 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  uurida ja kopeerida kõiki kõnealuste asutuste ja isikute käsutuses olevaid või neile kättesaadavaid dokumente, kandeid või andmeid ning teha nendest väljavõtteid, olenemata sellest, missugusele andmekandjale teave on salvestatud.

(d)  uurida ja kopeerida kõiki kõnealuste asutuste ja isikute käsutuses olevaid või neile kättesaadavaid ning teostatava kontrolli- või järelevalvetegevuse jaoks vajalikke dokumente, kandeid või andmeid ning teha nendest väljavõtteid, olenemata sellest, missugusele andmekandjale teave on salvestatud.

Muudatusettepanek  265

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 73 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Amet avaldab kokkuvõtliku teabe selle kohta, kuidas liikmesriigid kohaldavad käesolevat määrust ning selle alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusakte. See sisaldab artikli 61 lõikes 6 osutatud iga-aastases ohutusaruandes esitatud teavet.

7.  Amet avaldab kokkuvõtliku teabe selle kohta, kuidas liikmesriigid kohaldavad käesolevat määrust ning selle alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusakte, sealhulgas kokkuvõtte ameti läbiviidud kontrollide tulemustest. See sisaldab artikli 61 lõikes 6 osutatud iga-aastases ohutusaruandes esitatud teavet.

Muudatusettepanek  266

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 73 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 73 a

 

Ühtne sertifitseerimis- ja järelevalvekultuur

 

Artiklis 1 sõnastatud eesmärkide täitmise tagamiseks rajab amet aktiivselt ühtset sertifitseerimis- ja järelevalvekultuuri ning järjepidevaid haldustavasid. Selleks ning järelevalve tulemuste arvesse võtmiseks teeb amet vähemalt järgmist:

 

(a)   loob suutlikkuse tõstmiseks ja teadmiste edasiandmiseks pädevate asutuste vastastikuse hindamise süsteemi;

 

(b)   tagab liikmesriikide asutuste vahel töötajate vahetamiseks vajaliku kooskõlastamise;

 

(c)   konsulteerib vajadusel kõigi asjaomaste sidusrühmadega järelevalve tulemuste teemal.

Muudatusettepanek  267

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 74 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet aitab liikmesriikidel ja komisjonil välja selgitada põhilised uurimisteemad tsiviillennunduse valdkonnas, et aidata tagada sidusus ja kooskõla avaliku sektori vahenditest rahastavate teadusuuringute ja arendustegevuse ning käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate poliitikavaldkondade vahel.

1.  Amet aitab komisjonil määratleda esmatähtsad uurimisteemad, et anda oma panus lennundusohutuse ja -turvalisuse pidevasse paranemisse, lihtsustada kaupade ja isikute vaba liikumist ja tõsta liidu lennundusvaldkonna konkurentsivõimet. Lisaks aitab amet liikmesriikidel ja komisjonil välja selgitada tsiviillennunduse valdkonna põhilised uurimisteemad (s.h ohutus-, turvalisus-, kliima- ja keskkonnakaitse küsimused), et aidata tagada sidusus ja kooskõla avaliku sektori vahenditest rahastavate teadusuuringute ja arendustegevuse ning käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate poliitikavaldkondade vahel.

Muudatusettepanek    268

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Heitkoguste ja müraga seotud meetmed, mida amet võtab toodete konstruktsiooni sertifitseerimisel kooskõlas artikliga 11, on suunatud asjaomase tsiviillennundustegevusega keskkonnale ja inimeste tervisele kaasneva märkimisväärse kahjuliku mõju ärahoidmisele.

1.  Tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite heitkoguste ja müraga seotud meetmed, mida amet võtab toodete konstruktsiooni sertifitseerimisel kooskõlas artikliga 11 ning rahvusvahelisi standardeid ja soovitatud tegevustavasid arvestades, on suunatud asjaomase tsiviillennundustegevuse kliimat, keskkonda ja inimeste tervist oluliselt kahjustavate mõjude ärahoidmisele. Meetmete võtmisel pööratakse nõuetekohaselt tähelepanu nende kasulikule keskkonnamõjule, tehnilisele teostatavusele ja majanduslikule potentsiaalile.

Muudatusettepanek    269

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid, komisjon, amet ja muud liidu institutsioonid, asutused, kontorid ja ametid teevad oma pädevusvaldkonna piires koostööd keskkonnaküsimustes, sh Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/200621 käsitletud küsimustes, selle tagamiseks, et võetaks arvesse keskkonnakaitse, inimeste tervise ja tsiviillennunduse muude tehniliste aspektide vastastikust sõltuvust.

2.  Liikmesriigid, komisjon, amet ja muud liidu institutsioonid, asutused, kontorid ja ametid teevad oma pädevusvaldkonna piires koostööd keskkonnaküsimustes, sh Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/200621 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2003/87/EÜ21a käsitletud küsimustes, selle tagamiseks, et võetaks arvesse kliima ja keskkonnakaitse, inimeste tervise ja tsiviillennunduse muude tehniliste aspektide vastastikust sõltuvust ning pöörataks nõuetekohast tähelepanu nende kasulikule keskkonnamõjule, tehnilisele teostatavusele ja majanduslikule potentsiaalile, samuti rahvusvahelistele standarditele ja soovitatud tegevustavadele.

__________________

__________________

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

 

21a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

Muudatusettepanek  270

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Amet abistab komisjoni tsiviillennunduse valdkonnas rakendatava keskkonnakaitsepoliitika ja sellekohaste meetmete kindlaksmääramisel ja koordineerimisel, eelkõige korraldab ta uuringuid ja simulatsioone ning annab tehnikaalaseid nõuandeid.

3.  Amet abistab komisjoni tsiviillennunduse valdkonnas rakendatava keskkonnakaitsepoliitika ja sellekohaste meetmete kindlaksmääramisel ja koordineerimisel, eelkõige korraldab ta uuringuid ja simulatsioone ning annab tehnikaalaseid nõuandeid valdkondades, mida iseloomustab vastastikune mõju keskkonnakaitse, inimtervise ja tsiviillennunduse muude tehniliste aspektidega.

Muudatusettepanek    271

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Huvitatud isikute ja üldsuse teavitamiseks avaldab amet iga kolme aasta järel keskkonnaülevaate, milles kirjeldatakse objektiivselt keskkonnakaitse olukorda liidu tsiviillennunduses.

4.  Huvitatud isikute ja üldsuse teavitamiseks avaldab amet vähemalt iga kolme aasta järel keskkonnaülevaate, milles kirjeldatakse objektiivselt keskkonnakaitse olukorda liidu tsiviillennunduses. Ülevaate koostamisel tugineb amet eeskätt liidu asutustes ja organisatsioonides juba olemasolevale teabele ja üldkättesaadavale teabele. Lisaks annab amet kooskõlas rahvusvaheliste standardite ja soovitatud tegevustavadega soovitusi keskkonnakaitse kõrgema taseme saavutamiseks. Amet annab soovitusi lünkade ja dubleerimise vältimiseks süsteemis, tagades sellekohaste erinevate liidu meetmete väljaselgitamise, kavandamise, koordineerimise ja järjepidevuse.

Muudatusettepanek  272

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 76 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lennundusjulgestus

Tsiviillennunduse ohutuse ja julgeoleku vastastikmõju

Muudatusettepanek    273

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid, komisjon ja amet teevad koostööd tsiviillennundusega seotud julgestusküsimustes, sh küberturbe alal, selle tagamiseks, et võetaks arvesse tsiviillennunduse ohutuse ja julgestuse vastastikust sõltuvust.

1.  Amet, liikmesriigid ja komisjon teevad koostööd tsiviillennundusega seotud julgeolekuküsimustes, sealhulgas küberturbe alal valdkondades, kus tsiviillennunduse ohutus ja julgeolek on omavahel seotud.

Muudatusettepanek    274

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjoni taotluse korral annab amet talle tehnilist abi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/200822 rakendamisel, sh julgestuskontrollide korraldamisel ja nimetatud määruse alusel võetavate meetmete ettevalmistamisel.

2.  Tsiviillennunduse ohutuse ja julgeoleku vaheliste seoste olemasolu korral annab amet komisjonile tehnilist abi asjaomaste liidu õigusnormide rakendamisel, sealhulgas õhusõidukite, lennuväljade ja ATM-turvasüsteemide julgeolekukontrollide korraldamisel ning määruse (EÜ) nr 300/2008 alusel võetavate meetmete ettevalmistamisel.

__________________

 

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 300/2008, 11. märts 2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002 (ELT L 97, 9.4.2008, lk 72).

 

Muudatusettepanek  275

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 76 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Selleks et kaitsta tsiviillennundust ebaseadusliku sekkumise eest, võib amet võtta vajalikke meetmeid artikli 65 lõike 6 ja artikli 66 lõike 1 punkti i alusel. Enne selliste meetmete võtmist hangib amet komisjonilt nõusoleku ja konsulteerib liikmesriikidega.

3.  Selleks et aidata kaitsta tsiviillennundust ebaseadusliku sekkumise eest, reageerib amet vajaduse korral viivitamata käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvatele liikmesriikide ühistele pakilistele probleemidele valdkondades, kus tsiviillennunduse ohutus ja julgeolek on omavahel seotud.

Selleks võib amet:

 

(a)   võtta artikli 66 lõike 1 punkti i alusel vajalikke meetmeid õhusõiduki konstruktsioonis esinevate puuduste kõrvaldamiseks;

 

(b)   määrata kindlaks parandusmeetmed, mida riikide pädevad asutused või juriidilised ja füüsilised isikud peavad käesoleva määruse sätete kohaselt võtma, väljastada kõnealustele ametitele ja isikutele siduvaid juhiseid või soovitusi ja anda neile asjakohast teavet, juhul kui probleem mõjutab õhusõidukite käitamist, sh konfliktipiirkondadest tsiviillennundusele tulenevate ohtude korral.

 

Enne punktides 3 a ja 3 b osutatud meetmete võtmist peab amet saama komisjonilt nõusoleku ja konsulteerima liikmesriikidega. Võimaluse korral lähtub amet nimetatud meetmete puhul liidu ühistest riskihinnangutest ning arvestab hädaolukorras kiire reageerimise vajadusega.

Muudatusettepanek  276

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 76 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 76 a

 

Sotsiaalmajanduslikud tegurid

 

1.  Liikmesriigid, komisjon, amet ja muud asutused teevad koostööd selle tagamiseks, et võetaks arvesse tsiviillennunduse ohutuse ja sellega seotud sotsiaalmajanduslike tegurite vahelisi vastastikmõjusid, sealhulgas reguleerimismenetlustes, ning et vajaduse korral määratleda abinõud lennundusohutust mõjutavate sotsiaalmajanduslike riskide ärahoidmiseks.

 

2.  Niisuguste vastastikmõjudega tegelemisel kaasab amet asjaomaseid sidusrühmi ja konsulteerib nendega.

 

3.  Amet avaldab iga kolme aasta tagant objektiivse ülevaate võetud meetmetest ja abinõudest ning eelkõige sellest, mida võeti ette tsiviillennunduse ohutuse ja sotsiaalmajanduslike tegurite vaheliste vastastikmõjude korral.

Muudatusettepanek    277

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjoni taotluse korral abistab amet teda kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega suhtlemisel käesoleva määrusega hõlmatud küsimustes. Eelkõige aidatakse kaasa eeskirjade ühtlustamisele ja sertifikaatide vastastikusele tunnustamisele.

1.  Amet abistab komisjoni kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega suhtlemisel käesoleva määrusega hõlmatud küsimustes. Eelkõige aidatakse kaasa eeskirjade ühtlustamisele ja sertifikaatide vastastikusele tunnustamisele ning Euroopa lennundusvaldkonna huvide kaitsele ja edendamisele.

Muudatusettepanek  278

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Amet võib teha koostööd kolmandate riikide pädevate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes on pädevad käesoleva määrusega hõlmatud küsimustes. Selleks võib amet komisjoni eelneval nõusolekul kehtestada töökorra kõnealuste asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

2.  Amet võib teha koostööd kolmandate riikide pädevate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes on pädevad käesoleva määrusega hõlmatud küsimustes. Selleks võib amet kehtestada töökorra kõnealuste asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Muudatusettepanek  279

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Amet aitab liikmesriikidel täita kohustusi, mis tulenevad käesoleva määrusega hõlmatud küsimustega seotud rahvusvahelistest lepingutest, eelkõige Chicago konventsioonist tulenevaid kohustusi.

3.  Amet aitab liikmesriikidel täita kohustusi, mis tulenevad käesoleva määrusega hõlmatud küsimustega seotud rahvusvahelistest lepingutest, eelkõige Chicago konventsioonist tulenevaid kohustusi. Seda tehes toimib amet Chicago konventsioonis määratletud piirkondliku ohutusjärelevalve organisatsioonina ja kasutab vastavaid privileege.

Muudatusettepanek    280

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Kui amet leiab, et tema kohalolek on vajalik käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluva sertifitseerimistegevuse toetamiseks ja muude tehniliste küsimustega tegelemiseks, võib ta komisjoniga konsulteerides avada asjaomastes kolmandates riikides ja piirkondades oma esindusi.

Muudatusettepanek  281

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 79 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et soodustada parimate tavade järgimist ning tagada käesoleva määruse ja selle alusel vastu võetud meetmete ühtne rakendamine, võib amet korraldada koolitust, sh ametiväliste koolitajate kaudu, liikmesriikide ja kolmandate riikide pädevatele asutustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, käesoleva määruse sätete kohaldamisalasse kuuluvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning teistele huvitatud isikutele. Amet kehtestab tingimused, millele ametivälised koolitajad, keda amet kasutab käesoleva artikli kohaldamisel, peavad vastama, ja avaldab need tingimused oma ametlikus väljaandes.

Selleks et soodustada parimate tavade järgimist ning tagada käesoleva määruse ja selle alusel vastu võetud meetmete ühtne rakendamine, võib amet enda kehtestatud nõuete alusel tunnistada koolitusasutusi sobivaks korraldama koolitust liikmesriikide ja kolmandate riikide pädevatele asutustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, käesoleva määruse sätete kohaldamisalasse kuuluvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning teistele huvitatud isikutele.

Muudatusettepanek  282

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 80 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui ametil on asjakohased erialateadmised, osutab ta komisjoni taotluse korral tehnilist abi ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamisel, tehes eelkõige järgmist:

Kui ametil on asjakohased erialateadmised, osutab ta komisjonile viimase taotluse korral ja oma pädevuse piires tehnilist abi ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamisel, tehes eelkõige järgmist:

Muudatusettepanek  283

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 80 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  aitab rakendada lennuliikluse korraldamise üldkava, sh aitab töötada välja ja rakendada Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) programmi.

(c)  aitab rakendada lennuliikluse korraldamise üldkava, sh aitab välja töötada, sertifitseerida ja rakendada Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) programmi ja selle tulemusi.

Muudatusettepanek  284

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Amet võib kooskõlas artikli 91 lõikega 4 asutada kohalikke kontoreid liikmesriikides, kui need selleks nõusoleku annavad.

4.  Amet võib kooskõlas artikli 91 lõikega 4 asutada kohalikke esindusi liikmesriikides või vajaduse korral kooskõlas artikli 77 lõikega 6 a ka kolmandates riikides.

Muudatusettepanek  285

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 85 – lõige 2 – punkt l

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(l)  võtab vastu ameti sisestruktuuri kehtestamise ja vajaduse korral selle muutmise otsused;

välja jäetud

Muudatusettepanek  286

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 85 – lõige 2 – punkt p

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(p)  võtab vastu eeskirjad oma ja apellatsiooninõukogu(de) liikmetega seotud huvikonfliktide ärahoidmise ja ohjamise kohta;

(p)  võtab vastu eeskirjad oma ja apellatsiooninõukogu(de) liikmetega, töörühmade ja eksperdirühmade liikmetega ning teiste, personalieeskirjade alla mittekuuluvate töötajatega seotud huvide konfliktide vältimiseks ja ohjamiseks, kusjuures need sisaldavad sätteid huvide deklaratsioonide ja vajaduse korral teenistusest lahkumise järgse kutsetegevuse kohta;

Muudatusettepanek  287

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 85 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Haldusnõukogu loob kõikidest ameti tööga seotud huvitatud isikutest koosneva nõuandeorgani, kellega ta konsulteerib enne otsuste tegemist lõike 2 punktides c, e, f ja i nimetatud valdkondades. Haldusnõukogu võib otsustada nõuandeorganiga konsulteerida ka lõigetes 2 ja 3 nimetatud küsimustes. Nõuandeorgani arvamus ei ole haldusnõukogu jaoks mingil juhul siduv.

4.  Haldusnõukogu loob kõikidest ameti tööga seotud huvitatud isikutest koosneva nõuandeorgani, kellega ta konsulteerib enne otsuste tegemist lõike 2 punktides c, d, e, f, i , t ja u nimetatud valdkondades. Haldusnõukogu võib otsustada nõuandeorganiga konsulteerida ka lõigetes 2 ja 3 nimetatud küsimustes. Nõuandeorgani arvamus ei ole haldusnõukogu jaoks mingil juhul siduv.

Muudatusettepanek    288

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 86 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Haldusnõukokku kuuluvad liikmesriikide ja komisjoni hääleõiguslikud esindajad. Iga liikmesriik nimetab haldusnõukokku ühe liikme ning ühe asendusliikme, kes esindab liiget tema puudumise korral. Komisjon nimetab kaks esindajat ja nende asendusliikmed. Liikmete ja asendusliikmete ametiaeg on neli aastat. Ametiaega võib pikendada.

1.  Haldusnõukokku kuuluvad liikmesriikide ja komisjoni hääleõiguslikud esindajad. Iga liikmesriik nimetab haldusnõukokku ühe liikme ning ühe asendusliikme, kes esindab liiget tema puudumise korral. Komisjon nimetab ühe oma esindaja ja ühe asendusliikme. Liikmete ja asendusliikmete ametiaeg on neli aastat. Ametiaega võib pikendada.

Muudatusettepanek    289

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Haldusnõukogu liikmed ja nende asendusliikmed määratakse tsiviillennunduse alal omandatud teadmiste, tunnustatud kogemuste ja pühendumuse alusel, võttes arvesse asjakohaseid juhtimis-, haldus- ja eelarvealaseid oskusi, mida on vaja käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks. Eelkõige vastutavad nad oma liikmesriigi tsiviillennunduse ohutuse poliitika eest üldiselt.

2.  Haldusnõukogu liikmed ja nende asendusliikmed määratakse tsiviillennunduse alal omandatud teadmiste, tunnustatud kogemuste ja pühendumuse alusel, võttes arvesse asjakohaseid juhtimis-, haldus- ja eelarvealaseid oskusi, mida on vaja käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek  290

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 86 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Artikli 85 lõikes 4 osutatud nõuandeorgan nimetab oma neli liiget haldusnõukokku vaatlejaks. Nad esindavad kõnealuse nõuandeorgani eri seisukohti võimalikult laialdaselt. Nende ametiaeg on 24 kuud ja seda võik pikendada üks kord 24 kuud.

5.  Artikli 85 lõikes 4 osutatud nõuandeorgan nimetab oma neli liiget haldusnõukokku vaatlejaks. Nad esindavad kõnealuse nõuandeorgani eri seisukohti võimalikult laialdaselt. Nende esialgne ametiaeg on kõige rohkem 48 kuud, kuid seda võib pikendada.

Muudatusettepanek    291

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 89 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ilma et see piiraks artikli 85 lõike 2 punktide c ja d ning artikli 92 lõike 7 kohaldamist, võtab haldusnõukogu otsused vastu hääleõigusega liikmete häälteenamusega. Haldusnõukogu liikme taotlusel võetakse artikli 85 lõike 2 punktis k nimetatud otsus vastu ühehäälselt.

1.  Ilma et see piiraks artikli 85 lõike 2 punktide c ja d ning artikli 92 lõike 7 kohaldamist, võtab haldusnõukogu otsused vastu hääleõigusega liikmete häälteenamusega.

Muudatusettepanek    292

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 90 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  abistab ja nõustab tegevdirektorit haldusnõukogu otsuste rakendamisel eesmärgiga tugevdada haldus- ja eelarvejuhtimise järelevalvet, ilma et see piiraks tegevdirektori kohustuste täitmist, mis on sätestatud artiklis 91.

(c)  abistab ja nõustab tegevdirektorit haldusnõukogu otsuste täitmisel eesmärgiga tugevdada haldus- ja eelarvejuhtimise järelevalvet, ilma et see piiraks tegevdirektori kohustuste täitmist.

Muudatusettepanek    293

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 90 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kiireloomulistel juhtudel võib juhatus vajaduse korral teha haldusnõukogu nimel teatavaid esialgseid otsuseid, eelkõige haldusküsimustes, sealhulgas ametisse nimetamise volituste delegeerimise peatamise ja eelarveküsimuste kohta. Kõnealused otsused edastatakse kinnituse saamiseks järgmisele haldusnõukogu koosolekule.

3.  Kiireloomulistel juhtudel võib juhatus vajaduse korral teha haldusnõukogu nimel teatavaid esialgseid otsuseid, eelkõige haldusküsimustes, sealhulgas ametisse nimetamise volituste delegeerimise peatamise ja eelarveküsimuste kohta. Kõnealused otsused edastatakse kinnituse saamiseks järgmisele haldusnõukogu koosolekule. Otsuste tegemiseks on vaja viie juhatuse liikme nõusolekut seitsmest. Haldusnõukogu võib need otsused absoluutse häälteenamusega tühistada.

Muudatusettepanek    294

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 90 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Juhatuse koosseisu kuuluvad haldusnõukogu esimees, kaks komisjoni esindajat ning kuus muud liiget, kelle määrab haldusnõukogu oma hääleõigusega liikmete hulgast. Haldusnõukogu esimees on ühtlasi juhatuse esimees. Tegevdirektor osaleb juhatuse koosolekutel, kuid tal ei ole hääleõigust. Nõuandekogu võib ühe oma liikmetest määrata vaatlejaks.

4.  Juhatuse koosseisu kuuluvad haldusnõukogu esimees, üks komisjoni esindaja ning viis muud liiget, kelle määrab haldusnõukogu oma hääleõigusega liikmete hulgast. Haldusnõukogu esimees on ühtlasi juhatuse esimees. Tegevdirektor osaleb juhatuse koosolekutel, kuid tal ei ole hääleõigust. Artikli 85 lõikes 4 osutatud nõuandeorgan võib nimetada haldusnõukokku vaatlejana ühe oma liikme, kellel ei ole hääleõigust.

Muudatusettepanek    295

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 90 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Juhatus peab kvartalis vähemalt ühe korralise koosoleku. Peale selle tuleb juhatus kokku esimehe algatusel või liikmete taotluse korral.

6.  Juhatus peab kvartalis vähemalt ühe korralise koosoleku. Peale selle tuleb juhatus kokku esimehe või tegevdirektori algatusel või ühe kolmandiku liikmete taotluse korral.

Muudatusettepanek  296

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 90 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Haldusnõukogu kehtestab juhatuse kodukorra.

7.  Juhatus võtab vastu oma töökorra.

Muudatusettepanek  297

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 91 – lõige 3 – punkt l

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(l)  koostab auditeerimise sise- ja välisaruannetest ja -hinnangutest ning OLAFi juurdlustest tulenevate järelduste põhjal tegevuskava ning annab kaks korda aastas komisjonile ning korrapäraselt haldusnõukogule ja juhatusele aru tehtud edusammudest;

(l)  koostab auditeerimise sise- ja välisaruannetest ja -hinnangutest ning Euroopa Pettustevastase Ameti juurdlustest tulenevate järelduste põhjal tegevuskava ning annab kaks korda aastas komisjonile ja korrapäraselt haldusnõukogule tehtust aru;

Muudatusettepanek  298

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 91 – lõige 3 – punkt t a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(t a)  võtab vastu ameti sisestruktuuri kehtestamise ja vajaduse korral selle muutmise otsused;

Muudatusettepanek    299

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 92 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enne haldusnõukogu valitud kandidaadi ametisse nimetamist võidakse tal paluda esineda Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ees ja vastata selle liikmete küsimustele.

Enne haldusnõukogu valitud kandidaadi ametisse nimetamist palutakse tal esineda Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ees ja vastata selle liikmete küsimustele.

Muudatusettepanek    300

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 92 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat. Selle aja lõpus hindab komisjon tegevdirektori tegevust, võttes arvesse ameti edasisi ülesandeid ja probleeme.

3.  Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat. Selle ametiaja keskpaigas ja lõpus hindab komisjon tegevdirektori tegevust ning ameti edasisi ülesandeid ja probleeme. Hinnangute tulemused edastatakse Euroopa Parlamendi pädevale komisjonile ning vahehindamise järel esineb tegevdirektor avaldusega Euroopa Parlamendi pädevas komisjonis ja vastab selle liikmete küsimustele.

Muudatusettepanek    301

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 93 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ameti juurde luuakse haldusstruktuuri osana üks või mitu apellatsiooninõukogu. Komisjon määrab apellatsiooninõukogude arvu ja selle või nende tööjaotuse kindlaks rakendusaktides, mis võetakse vastu kooskõlas artikli 116 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

1.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega luuakse ameti juurde selle haldusstruktuuri osana apellatsiooninõukogu. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

Muudatusettepanek    302

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 93 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Apellatsiooninõukogu(de) ülesanne on arutada artiklis 97osutatud otsuste kohta esitatud kaebusi. Apellatsiooninõukogu(d) kutsutakse kokku vastavalt vajadusele.

2.  Apellatsiooninõukogu ülesanne on arutada artiklis 97osutatud otsuste kohta esitatud kaebusi. Apellatsiooninõukogu kutsutakse kokku vastavalt vajadusele.

Muudatusettepanek    303

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 94 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Apellatsiooninõukogusse kuulub esimees ja kaks liiget.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    304

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 94 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon määrab kindlaks igalt apellatsiooninõukogu liikmelt nõutava kvalifikatsiooni, staatuse ja lepingulise suhte ametiga, üksikliikme volitused otsuse ettevalmistamise etapil ja hääletamistingimused. Komisjon teeb seda rakendusaktidega, mis võetakse vastu kooskõlas artikli 116 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

5.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega määratakse kindlaks igalt apellatsiooninõukogu liikmelt nõutav kvalifikatsioon, tema staatus ja lepinguline suhe ametiga, üksikliikme volitused otsuse ettevalmistamise etapil ja hääletamistingimused. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 116 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

Muudatusettepanek    305

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 95 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Apellatsiooninõukogu liikmete, sealhulgas esimehe ja kõikide asendusliikmete ametiaeg on viis aastat ja seda võib veel viieks aastaks pikendada.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    306

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 95 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Apellatsiooninõukogu liikmed on sõltumatud. Otsuste vastuvõtmisel ei või nad taotleda ega vastu võtta juhiseid üheltki valitsuselt ega muult asutuselt.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek    307

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 95 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Apellatsiooninõukogu liikmed ei või täita ametis muid kohustusi. Apellatsiooninõukogu liikmed võivad töötada osalise tööajaga.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek    308

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 95 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Apellatsiooninõukogu liikmeid ei või nende ametiaja jooksul ametist tagasi kutsuda ega kvalifitseeritud kandidaatide nimekirjast kustutada, välja arvatud juhul, kui selleks on tõsised põhjused ja kui komisjon teeb pärast haldusnõukogu arvamuse saamist sellekohase otsuse.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    309

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 96 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Apellatsiooninõukogu liikmed ei osale kaebuse menetlemises, kui neil on sellega seotud isiklikud huvid või kui nad on olnud varem ühe menetlusepoole esindajad või kui nad on osalenud edasikaevatud otsuse vastuvõtmises.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    310

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 96 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui apellatsiooninõukogu liige leiab ühel lõikes 1 loetletud põhjusel või mis tahes muul põhjusel, et ta ei peaks osalema kaebuse menetlemises, teatab ta sellest apellatsiooninõukogule.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    311

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 96 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kaebemenetluse osaline võib taotleda apellatsiooninõukogu liikme taandamist kõikidel lõikes 1 osutatud põhjustel või juhul, kui liiget kahtlustatakse erapoolikuses. Sellist taandamistaotlust ei võeta vastu, kui kaebemenetluse osaline on juba alustanud menetlust, olles teadlik taandamistaotluse põhjusest. Taandamistaotluse aluseks ei või olla liikme kodakondsus.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  312

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 97 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kaebuse võib esitada ameti poolt artiklite 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 või 115 alusel tehtud otsuste kohta.

1.  Kaebuse võib esitada ameti poolt artiklite 53, 54, 55, 66, 67, 67 a, 67 b, 68, 69, 70, 71 või 115 alusel tehtud otsuste kohta.

Muudatusettepanek  313

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 103 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kaebusi artiklite 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 või 115 alusel tehtud ameti otsuste tühiseks tunnistamiseks võib Euroopa Liidu Kohtusse esitada ainult pärast seda, kui kõik ametisisesed kaebemenetlused on ammendatud.

2.  Kaebusi artiklite 53, 54, 55, 66, 67, 67 a, 67 b, 68, 69, 70, 71 või 115 alusel tehtud ameti otsuste tühiseks tunnistamiseks võib Euroopa Liidu Kohtusse esitada ainult pärast seda, kui kõik ametisisesed kaebemenetlused on ammendatud.

Muudatusettepanek  314

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 104 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kaasatakse vajaduse korral asjaomaste huvitatud isikute eksperte või kasutatakse asjaomaste Euroopa standardiorganisatsioonide või muude spetsialiseeritud asutuste erialateadmisi;

(b)  kaasatakse asjaomaste huvitatud isikute eksperte või kasutatakse asjaomaste Euroopa standardiorganisatsioonide või muude spetsialiseeritud asutuste erialateadmisi;

Muudatusettepanek  315

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 104 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui amet töötab artikli 65 lõigete 1 ja 3 kohaselt välja arvamused, sertifitseerimisnõuded, nõuete täitmise aktsepteeritud meetodid ja juhendmaterjali, kehtestab ta liikmesriikidega eelneva konsulteerimise menetluse. Selleks võib ta luua töörühma, kuhu iga liikmesriik võib määrata ühe eksperdi. Kui on vaja konsulteerida sõjandusküsimustes, kaasab amet konsultatsioonidesse ka Euroopa Kaitseagentuuri. Kui on vaja konsulteerida ameti meetmete võimaliku sotsiaalmõju küsimustes, kaasab amet konsultatsioonidesse sidusrühmad, sh ELi sotsiaalpartnerid.

2.  Kui amet töötab artikli 65 lõigete 1 ja 3 kohaselt välja arvamused, sertifitseerimisnõuded, nõuete täitmise aktsepteeritud meetodid ja juhendmaterjali, kehtestab ta liikmesriikidega eelneva konsulteerimise menetluse. Selleks võib ta luua töörühma, kuhu iga liikmesriik võib määrata ühe eksperdi. Kui on vaja konsulteerida sõjandusküsimustes, kaasab amet konsultatsioonidesse ka Euroopa Kaitseagentuuri ja muud pädevad sõjanduseksperdid. Kui on vaja konsulteerida ameti meetmete võimaliku sotsiaalse, töötervishoiu- või ohutusalase mõju küsimustes, kaasab amet konsultatsioonidesse liidu sotsiaalpartnerid ja muud asjaomased sidusrühmad.

Muudatusettepanek    316

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 108 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Amet võib osaleda teabevahetuses omal algatusel ja oma pädevuse ulatuses. Eelkõige tagab ta, et lisaks artikli 104 lõikes 3 nimetatud väljaandele antaks üldsusele ja kõikidele huvitatud isikutele kiiresti objektiivset, usaldusväärset ja hõlpsasti arusaadavat teavet ameti tegevuse kohta. Amet tagab, et ressursside eraldamine teabevahetuseks ei kahjusta artiklis 64 osutatud ülesannete tulemuslikku täitmist.

2.  Amet võib osaleda teabevahetuses omal algatusel ja oma pädevuse ulatuses. Eelkõige tagab ta, et lisaks artikli 104 lõikes 3 nimetatud väljaandele antaks üldsusele ja kõikidele huvitatud isikutele kiiresti objektiivset, usaldusväärset ja hõlpsasti arusaadavat teavet ameti tegevuse kohta.

Muudatusettepanek  317

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 109 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ilma et see piiraks muid tulusid, koosnevad ameti tulud järgmisest:

1.  Ilma et see piiraks muid tuluallikaid, koosnevad ameti sõltumatuse tagavad tulud järgmisest:

Muudatusettepanek    318

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 109 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  artikli 72 kohaselt makstavad trahvid ja karistusmaksed;

Muudatusettepanek    319

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 109 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  tasud, mis kooskõlas ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamist käsitleva määrusega (EL) nr (XXXX/XXX) makstakse asjakohaste ATM/ANS-teenustega seotud ülesannete eest;

(f)  tulu määruse (EÜ) nr 550/2004 (aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas) ja selle määruse ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamist käsitlevate rakenduseeskirjade (XXXX/XXX) kohaselt asjakohaste ATM/ANS-teenustega seotud kulude katteks ametile makstud tasudest;

Muudatusettepanek  320

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 109 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Ametiasutuse asjaomased ATM/ANS-teenustega seotud ülesanded lõike 1 punkti f mõistes on need, mille täitmiseks liikmesriigid on kavatsenud määrata määruse (EÜ) nr 550/2004 kohaselt püsikulud, mille täitmine on käesoleva määruse kohaselt tehtud ameti ülesandeks ja mida ei rahastata lõike 1 punkti c kohaselt makstud teenustasudest. Selliste ülesannete mitteammendav loend hõlmab käesoleva määruse artikli 65 lõigetes 1, 2, 3, 5 ja 6 ning artiklis 73 loetletud ülesandeid.

Muudatusettepanek  321

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 109 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Lõike 1 punkti f sätteid kohaldatakse läbipaistvalt tulemuslikkuse hindamise asutuse järelevalve all ning nende tulemusena ei tohi õhuruumi kasutajatelt kaks korda tasu nõuda.

Muudatusettepanek    322

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 109 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Regulatiivset eelarvet, sertifitseerimistegevuse eest määratavaid ja kogutavaid lõive ning ametile makstavaid tasusid käsitletakse ameti raamatupidamisarvestuses eraldi.

4.  Regulatiivset eelarvet, sertifitseerimistegevuse eest määratavaid ja kogutavaid lõive ning ametile makstavaid tasusid, trahve ja karistusmakseid ning lõike 1 punktis f osutatud tasusid käsitletakse ameti raamatupidamisarvestuses eraldi.

Muudatusettepanek  323

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 109 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Amet kohandab oma personaliplaneerimist ning lõivude ja tasudega seotud ressursside haldamist nii, et oleks võimalik kiiresti reageerida lõivudest ja tasudest saadud tulu kõikumisele.

5.  Eelarveaasta vältel kohandab amet oma personaliplaneerimist ning käesoleva artikli lõikes 4 osutatud tuludega seotud vahendite haldamist nii, et ta suudaks kiiresti reageerida töökoormusele ja nimetatud tulude kõikumistele.

Muudatusettepanek  324

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 109 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Igal aastal koostab tegevdirektor ameti järgmise eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestuse projekti, sh ametikohtade loetelu kava, ning edastab selle haldusnõukogule. Ametikohtade loetelu kavas võetakse lõivude ja tasudega rahastatavate ametikohtade puhul aluseks teatavad üksiknäitajad, mille komisjon on kinnitanud ameti töökoormuse ja tõhususe mõõtmiseks, ja selles esitatakse ressursid, mida amet vajab sertifitseerimis- ja muude ülesannete tõhusaks ja õigeaegseks täitmiseks, sh vahendid, mis tulenevad kohustuste ülekandmisest kooskõlas artiklitega 53, 54 ja 55. Kõnealuse kava alusel võtab haldusnõukogu järgmiseks eelarveaastaks vastu ameti tulude ja kulude esialgse eelarvestuse projekti. Ameti tulude ja kulude esialgne eelarvestuse projekt esitatakse komisjonile iga aasta 31. jaanuariks.

6.  Igal aastal koostab tegevdirektor ameti järgmise eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestuse projekti, sh ametikohtade loetelu kava, ning edastab selle haldusnõukogule. Ametikohtade loetelu kavas võetakse käesoleva artikli lõike 4 kohaselt rahastatavate ametikohtade puhul aluseks teatavad üksiknäitajad, mille komisjon on kinnitanud ameti töökoormuse ja tõhususe mõõtmiseks, ja selles esitatakse ressursid, mida amet vajab sertifitseerimis- ja muude ülesannete tõhusaks ja õigeaegseks täitmiseks, sh vahendid, mis tulenevad kohustuste ülekandmisest kooskõlas artiklitega 53, 54 ja 55. Enne ameti töökoormuse ja tõhususe mõõtmiseks valitud näitajate heakskiitmist küsib komisjon kolmandast osapoolest eksperdi ja ameti sidusrühmade nõuanderühma arvamust. Kõnealuse kava alusel võtab haldusnõukogu järgmiseks eelarveaastaks vastu ameti tulude ja kulude esialgse eelarvestuse projekti. Ameti tulude ja kulude esialgne eelarvestuse projekt esitatakse komisjonile iga aasta 31. jaanuariks.

Muudatusettepanek  325

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 109 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Lõikes 6 nimetatud ametikohtade loetelu kava selle osa juures, milles osutatakse lõike 4 kohastele eelarvetuludele ja neile vastavatele ametikohtadele, ei võeta arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta selles, mis puudutab eelarve kärpimist ja ametikohtade arvu vähendamist.

Muudatusettepanek  326

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 109 – lõige 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10.  Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad ameti toetuseks eraldatavad assigneeringud ja võtavad vastu ameti ametikohtade loetelu.

10.  Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad ameti toetuseks eraldatavad assigneeringud ja võtavad vastu ameti ametikohtade loetelu, võttes seejuures arvesse lõikes 6 osutatud ameti töökoormust ja tõhusust iseloomustavaid näitajaid.

Muudatusettepanek    327

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 110 – lõige 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10.  Kvalifitseeritud häälteenamusega otsustava nõukogu soovituse põhjal annab Euroopa Parlament heakskiidu tegevdirektori tegevusele aasta N eelarve täitmisel enne 15. maid aastal N + 2.

10.  Kvalifitseeritud häälteenamusega otsustava nõukogu soovituse põhjal teeb Euroopa Parlament otsuse heakskiidu andmise kohta tegevdirektori tegevusele aasta N eelarve täitmisel enne 15. maid aastal N + 2.

Muudatusettepanek  328

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 113 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Hiljemalt [five years after the date referred to in Article 127OP please insert the exact date] ja seejärel iga viie aasta tagant tellib komisjon hindamise oma suuniste täitmise kohta, et hinnata ameti tegevust eesmärkide saavutamisel, volituste kasutamisel ja ülesannete täitmisel. Eelkõige käsitletakse hindamisel võimalikku vajadust muuta ameti volitusi ning sellise muutmise finantstagajärgi.

1.  Hiljemalt [kolm aastat pärast artiklis 127 osutatud kuupäevaväljaannete talitus, palun sisestada täpne kuupäev] ja seejärel iga viie aasta tagant tellib komisjon oma suuniste kohase hindamise, et hinnata ameti tegevust oma eesmärkide ja ülesannete täitmisel ja volituste kasutamisel, ning et hinnata käesoleva määruse mõju. Eelkõige käsitletakse hindamisel võimalikku vajadust muuta ameti volitusi ning sellise muutmise rahalist mõju. Hindamisel võetakse arvesse nii liidu kui ka liikmesriigi tasandi sidusrühmade seisukohti.

Muudatusettepanek    329

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 113 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon edastab hindamistulemused koos oma järeldustega Euroopa Parlamendile, nõukogule ja haldusnõukogule. Hindamistulemused avalikustatakse.

3.  Komisjon edastab hindamistulemused koos oma järeldustega Euroopa Parlamendile, nõukogule ja haldusnõukogule. Hindamistulemused ja soovitused avalikustatakse.

Muudatusettepanek  330

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 117 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta vastu delegeeritud akte, millele on osutatud artikli 2 lõike 3 punktis d, artiklites 18, 25, 28, 34, 39, 44, 47 ja 50, artikli 51 lõikes 10, artikli 52 lõikes 5, artikli 72 lõikes 4 ja artikli 115 lõikes 1.

2.  Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, millele on osutatud artikli 2 lõike 3 punktis d, artiklites 18, 25, 28, 34, 39, 44, 47 ja 50, artikli 51 lõikes 10, artikli 52 lõikes 5, artikli 64 punktis f a, artikli 72 lõikes 4 ja artikli 115 lõikes 1.

Muudatusettepanek  331

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 117 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Artikli 2 lõike 3 punktis d, artiklites 18, 25, 28, 34, 39, 44, 47 ja 50, artikli 51 lõike 10, artikli 52 lõike 5, artikli 72 lõike 4 ja artikli 115 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist esitanud Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

5.  Käesoleva määruse alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle kohta vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek  332

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 119 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Vajalikud kokkulepped, milles käsitletakse ametile asukohaliikmesriigis antavaid ruume ja selle liikmesriigi pakutavaid vahendeid ning ameti asukohaliikmesriigis tegevdirektori, haldusnõukogu liikmete, ameti töötajate ja nende perekonnaliikmete suhtes kohaldatavaid erieeskirju, sätestatakse ameti ja asukohaliikmesriigi vahelises peakorterilepingus, mis sõlmitakse pärast haldusnõukogult heakskiidu saamist ja hiljemalt [OP Please insert the exact date - two years after entry into force of this Regulation].

1.  Vajalikud kokkulepped, milles käsitletakse ametile asukohaliikmesriigis antavaid ruume ja selle liikmesriigi pakutavaid vahendeid ning ameti asukohaliikmesriigis tegevdirektori, haldusnõukogu liikmete, ameti töötajate ja nende perekonnaliikmete suhtes kohaldatavaid erieeskirju, sätestatakse ameti ja asukohaliikmesriigi vahelises peakorterilepingus, mis sõlmitakse pärast haldusnõukogult heakskiidu saamist ja hiljemalt [väljaannete talitus, palun sisestada täpne kuupäev – üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist].

Muudatusettepanek  333

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 122

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määrus (EÜ) nr 216/2008 tunnistatakse kehtetuks.

Määrus (EÜ) nr 216/2008 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid määrusele (EÜ) nr 216/2008 tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele ja loetakse vastavalt X lisas esitatud vastavustabelile.

Määrus (EÜ) nr 71/2008 tunnistatakse kehtetuks, välja arvatud:

 

(a)   kõnealuse määruse artiklid 5, 6 ja 6a ning III ja IV lisa, mille kohaldamist jätkatakse deklaratsioonide puhul seni, kuni jõustuvad käesoleva määruse artiklis 39 osutatud asjaomased delegeeritud õigusaktid;

 

(b)   kõnealuse määruse artiklid 4 ja 7, mille kohaldamist jätkatakse seni, kuni jõustuvad käesoleva määruse artiklis 39 osutatud asjaomased delegeeritud õigusaktid.

 

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele ja loetakse vastavalt X lisas esitatud vastavustabelile.

Muudatusettepanek  334

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 123 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 1008/2008

Artikkel 4 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  tal on kehtiv lennuettevõtja sertifikaat, mille on välja andnud liikmesriigi asutus või Euroopa Liidu Lennundusohutusamet;

(b)  tal on kehtiv lennuettevõtja sertifikaat, mille on välja andnud liikmesriigi asutus või Euroopa Liidu Lennundusamet;

Muudatusettepanek  335

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 123 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1008/2008

Artikkel 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

välja jäetud

(a)  lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2.  Kui ühenduse lennuettevõtja on kuivrendilepingu osapool või kui ühenduse lennuettevõtja võtab märgrendilepingu alusel märgrendile kolmanda riigi ettevõtja käitatava õhusõiduki, tuleb eelnevalt saada heakskiit kooskõlas määrusega (EL) nr [XX/XXX reference to this Regulation to be inserted] ning selle alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktidega.

 

(b)  lisatakse lõige 5:

 

5.  Kolmandas riigis registreeritud õhusõidukit kuivrendilepingu alusel rentiv ühenduse lennuettevõtja peab saama lennuettevõtja sertifikaate välja andva pädeva asutuse eelneva heakskiidu. Kõnealune pädev asutus annab oma heakskiidu kooskõlas määrusega (EL) nr [XX/XXX reference to this Regulation to be inserted] ning selle alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktidega.

 

Muudatusettepanek  336

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 125 – lõik 1

Määrus (EL) nr 376/2014

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevat määrust ei kohaldata lennuohutust mõjutavate juhtumite ega muu sellise ohutusteabe suhtes, mis on seotud mehitamata õhusõidukitega, mille puhul ei ole vaja sertifikaati ega deklaratsiooni vastavalt määruse (EL) YYYY/N [ref. to new regulation] artikli 46 lõigetele 1 ja 2, v.a juhul, kui lennuohutust mõjutava juhtumi ja muu sellise ohutusteabe, mis on seotud sellise mehitamata õhusõidukiga, tagajärjeks on surmav või raske vigastus või kui sellega on seotud mõni muu õhusõiduk kui mehitamata õhusõiduk.

Käesolevat määrust ei kohaldata lennuohutust mõjutavate juhtumite ega muu sellise ohutusteabe suhtes, mis on seotud mehitamata õhusõidukitega, mille puhul ei ole vaja sertifikaati ega deklaratsiooni vastavalt määruse (EL) YYYY/N [viide uuele määrusele] artikli 46 lõigetele 1 ja 2, v.a juhul, kui lennuohutust mõjutava juhtumi ja muu sellise ohutusteabe, mis on seotud sellise mehitamata õhusõidukiga, tagajärjeks on või oleks võinud olla surmav või raske vigastus või kui sellega on seotud mõni muu õhusõiduk kui mehitamata õhusõiduk.

Muudatusettepanek  337

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 126 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  [Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] esitab amet komisjonile seoses artikli 65 lõikega 1 soovitused seoses kergete sportlennukite (maksimaalne stardimass kuni 600 kg õhusõidukite puhul, mida ei käitata veel ja kuni 650 kg veel käitatavate õhusõidukite puhul) lennukõlblikkuse ja nende pilootide litsentseerimisega. Nimetatud soovitused peavad olema proportsionaalsed, neis tuleb võtta arvesse artiklites 1 ja 4 esitatud eesmärke ja põhimõtteid ning asjaomase tegevuse iseloomu ja ohtlikkust ning nad peavad tagama koostalitlusvõime olulistel kolmandate riikide turgudel kehtivate võrreldavate standarditega.

Muudatusettepanek  338

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 126 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Amet annab [kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] liikmesriikide jaoks välja vabatahtlikult rakendatavad suunised, et toetada proportsionaalsete riiklike eeskirjade väljatöötamist I lisas loetletud õhusõidukite konstruktsiooni, tootmise, hooldamise ja käitamise kohta.

Muudatusettepanek  339

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Õhusõidukikategooriad, mille suhtes määrust ei kohaldata:

Mehitatud õhusõidukite kategooriad, mille suhtes määrust ei kohaldata:

Muudatusettepanek  340

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  mehitatud õhusõidukid, millest vähemalt 51 % on amatöör või amatööride mittetulundusühendus ehitanud enda tarbeks ning mis tahes ärilise eesmärgita;

(c)  mehitatud õhusõidukid, millest vähemalt 51% on amatöör või amatööride mittetulundusühendus ehitanud enda tarbeks ning mis tahes ärilise eesmärgita või mille ehitusajast vähemalt 300 tundi on eelnimetatud ehitanud õhusõidukit enda tarbeks ning mis tahes ärilise eesmärgita;

Muudatusettepanek  341

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  kuni kahekohalised lennukid, mille varisemiskiirus või minimaalne stabiilse lennu kiirus maandumisel ei ületa 35 sõlme kalibreeritud õhkkiirust, ning kuni kahekohalised kopterid ja jõuallikaga langevarjud, mille maksimaalne liikmesriikides registreeritud stardimass on kuni:

(e)  kuni kahekohalised õhusõidukid, mille mõõdetav varisemiskiirus või minimaalne stabiilse lennu kiirus maandumisel ei ületa 45 sõlme kalibreeritud õhkkiirust, ning kuni kahekohalised kopterid, gürokopterid, õhupallid ja jõuallikaga langevarjud, mille maksimaalne liikmesriikides registreeritud stardimass on kuni 600 kg õhusõidukite puhul, mida ei käitata veel, ja kuni 650 kg veel käitatavate õhusõidukite puhul, ning maksimaalne tühimass ilma kütuseta on kuni 350 kg;

i)  300 kg ühekohalise maalennuki/-kopteri puhul;

 

ii)  450 kg kahekohalise maalennuki/-kopteri puhul;

 

iii)  330 kg ühekohalise amfiiblennuki/-kopteri või vesilennuki/-kopteri puhul;

 

iv)  495 kg kahekohalise amfiiblennuki/-kopteri või vesilennuki/-kopteri puhul, tingimusel et nii vesilennuki/-kopteri kui ka maalennuki/-kopterina kasutamisel jääb maksimaalne stardimass alla mõlema vastava ettenähtud piiri;

 

v)  472,5 kg kahekohalise maalennuki puhul, mis on varustatud plaanerile paigaldatud täieliku päästelangevarjusüsteemiga;

 

vi)  540 kg kahekohalise maalennuki puhul, mis on varustatud plaanerile paigaldatud täieliku päästelangevarjusüsteemi ja elektrilise jõuseadmega;

 

vii)  315 kg ühekohalise maalennuki puhul, mis on varustatud plaanerile paigaldatud täieliku päästelangevarjusüsteemiga;

 

viii)  365 kg ühekohalise maalennuki puhul, mis on varustatud plaanerile paigaldatud täieliku päästelangevarjusüsteemi ja elektrilise jõuseadmega;

 

Muudatusettepanek    342

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  ühe- ja kahekohalised gürokopterid maksimaalse stardimassiga kuni 560 kg;

välja jäetud

Muudatusettepanek  343

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  purilennukid ja mootorpurilennukid, sh jalgadelt startivad, mille stardimass ei ületa ühekohalise puhul 250 kg ja kahekohalise puhul 400 kg;

välja jäetud

Muudatusettepanek  344

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriikide pädevate asutuste väljastatud lennukõlblikkuse eeskirjad peavad olema proportsionaalsed artiklites 1 ja 4 esitatud eesmärkide ja põhimõtete ning asjaomase tegevuse iseloomu ja ohtlikkusega ja tagama koostalitlusvõime rahvusvahelistel turgudel kehtivate võrreldavate standarditega ning neis tuleb arvesse võtta ameti poolt artikli 126 lõike 2 b põhjal antud suuniseid. Nimetatud eeskirjade alusel välja antud sertifikaadid on vastastikku tunnustatavad territooriumil, kus kehtivad aluslepingud.

Muudatusettepanek  345

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Toote terviklikkus peab olema tagatud kõikides eeldatavates lennutingimustes õhusõiduki kogu kasutusea jooksul. Vastavus kõikidele nõuetele peab olema tõendatud hinnangu või analüüsiga, millega vajadusel kaasneb katsetamine.

Toote terviklikkus, sealhulgas kaitse infoturbe ohtude eest, peab olema tagatud kõikides eeldatavates lennutingimustes õhusõiduki kogu kasutusea jooksul. Vastavus kõikidele nõuetele peab olema tõendatud hinnangu või analüüsiga, millega vajadusel kaasneb katsetamine.

Muudatusettepanek  346

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1.3.5 a.  Õhusõiduk peab olema varustatud pidevlennuseire- ja lennuandmete salvestusseadmetega. Kõik lennuandmed, sealhulgas lendurikabiini kõnesalvestused, tuleb reaalajas maapealsesse andmebaasi alla laadida.

Muudatusettepanek  347

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.4.3.  Eraldiseisvad seadmed peavad olema konstrueeritud nii, et ohte põhjustada võivaid vigu oleks võimalikult vähe.

1.4.3.  Eraldiseisvad seadmed ei tohi tekitada ohte põhjustada võivaid vigu.

Muudatusettepanek  348

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.1.  Tuleb tõendada, et toote käitamise ajal pardal ja maa peal viibijatele rahuldava ohutustaseme tagamiseks on tehtud järgmist:

2.1.  Tuleb tõendada, et toote käitamise ajal pardal ja maa peal viibijatele ühtlaselt kõrge ohutustaseme tagamiseks on tehtud järgmist:

Muudatusettepanek    349

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tooted tuleb punkti 4 arvesse võttes konstrueerida võimalikult vaiksed.

1.  Tooted tuleb vastavalt asjaomastele ELi õigusaktidele, rahvusvahelistele standarditele ja soovitatud tegevustavadele ning punkti 4 arvesse võttes konstrueerida nii, et müratase oleks minimaalne.

Muudatusettepanek    350

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Tooted tuleb punkti 4 arvesse võttes konstrueerida nii, et nendega kaasnevad heitkogused oleksid võimalikult väiksed.

2.  Tooted tuleb vastavalt asjaomastele ELi õigusaktidele, rahvusvahelistele standarditele ja soovitatud tegevustavadele ning punkti 4 arvesse võttes konstrueerida nii, et heitkogused oleksid minimaalsed.

Muudatusettepanek  351

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Tooted tuleb punkti 4 arvesse võttes konstrueerida nii, et vedelike aurustumise või väljavoolamisega kaasnevad heitkogused oleksid võimalikult väiksed.

3.  Tooted tuleb tehnilist teostatavust ja majanduslikku õiglust ning punkti 4 arvesse võttes konstrueerida nii, et vedelike aurustumise või väljavoolamisega kaasnevad heitkogused oleksid minimaalsed.

Muudatusettepanek  352

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõik piloodid peavad perioodiliselt tõendama terviseseisundi sobivust ülesannete rahuldavaks täitmiseks, võttes arvesse tegevuse liiki. Nõuetele vastavust tuleb tõendada lennundusmeditsiini parimal taval põhineva nõuetekohase hindamisega, võttes arvesse tegevuse liiki ning võimalikku vanusest tulenevat vaimse ja füüsilise seisundi halvenemist.

Kõik piloodid peavad olema vaimselt ja füüsiliselt võimelised oma ülesandeid ohutult täitma, võttes arvesse tegevuse liiki ning eelkõige vanusest tingitud vaimse ja füüsilise seisundi võimalikku halvenemist. Nende seisundit kontrollitakse riskipõhise hindamise teel.

Muudatusettepanek    353

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – punkt 1 – alapunkt 1.5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.5.  Iga lennu kohta säilitatakse kõik vajalikud andmed, dokumendid, sissekanded ja teave punktis 5.3 sätestatud tingimuste täitmiseks ning need peavad olema kättesaadavad minimaalse nõutava ajavahemiku jooksul, mis oleneb käitamise liigist.

1.5.  Iga lennu kohta säilitatakse kõik vajalikud andmed, dokumendid, sissekanded ja teave punktis 5.3 sätestatud tingimuste täitmiseks ning need peavad olema kättesaadavad ja kaitstud loata muutmise eest minimaalse nõutava ajavahemiku jooksul, mis oleneb käitamise liigist.

Muudatusettepanek  354

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – punkt 4 – alapunkt 4.2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.2.  Olenemata punktist 4.1 võib kopteriga teha lühiajalise lennu väljaspool ohutust tagavat kõrguskiiruse piirangu ala, tingimusel et on tagatud nõuetekohane ohutustase.

4.2.  Olenemata punktist 4.1 võib kopteriga teha lühiajalise lennu väljaspool ohutust tagavat kõrguskiiruse piirangu ala, tingimusel et on tagatud ühtlaselt kõrge ohutustase.

Muudatusettepanek    355

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – punkt 6 – alapunkt 6.4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.4.  Õhusõiduki lennukõlblikkuse ja keskkonnanõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikke kandeid tuleb säilitada kohaldatavate jätkuva lennukõlblikkuse nõuete kehtivusele vastava ajavahemiku jooksul seni, kuni nendes sisalduv teave asendatakse mahult ja üksikasjade poolest samaväärse uue teabega, kuid mitte vähem kui 24 kuud.

6.4.  Õhusõiduki lennukõlblikkuse ja keskkonnanõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikke kandeid tuleb säilitada ning kaitsta loata muutmise eest kohaldatavate jätkuva lennukõlblikkuse nõuete kehtivusele vastava ajavahemiku jooksul seni, kuni nendes sisalduv teave asendatakse mahult ja üksikasjade poolest samaväärse uue teabega, kuid mitte vähem kui 24 kuud.

Muudatusettepanek    356

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – punkt 6 – alapunkt 6.5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.5.  Kõik muudatustööd ja remondid tuleb teha kooskõlas oluliste lennukõlblikkusnõuetega ja vajaduse korral toodete keskkonnanõuetele vastavust järgides. Lennukõlblikkusnõuetele vastavust ja toodete vastavust keskkonnanõuetele tõendavad andmed tuleb säilitada.

6.5.  Kõik muudatustööd ja remondid tuleb teha kooskõlas oluliste lennukõlblikkusnõuetega ja vajaduse korral toodete keskkonnanõuetele vastavust järgides. Lennukõlblikkusnõuetele vastavust ja toodete vastavust keskkonnanõuetele tõendavad andmed tuleb säilitada ning neid tuleb kaitsta loata muutmise eest.

Muudatusettepanek  357

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – punkt 7 – alapunkt 7.2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.2.  Kaptenil peab olema õigus anda kõiki korraldusi ja võtta kõiki kohaseid meetmeid õhusõiduki töö ning õhusõiduki ja selles olevate isikute ja/või vara ohutuse tagamiseks.

7.2.  Kaptenil peab olema õigus anda kõiki korraldusi ja võtta kõiki kohaseid meetmeid õhusõiduki töö ning õhusõiduki ja selles olevate isikute ja/või vara ohutuse tagamiseks. Kapten peab saama seda õigust kasutada ilma igasuguse välise sekkumiseta.

Muudatusettepanek  358

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – punkt 8 – alapunkt 8.1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  käitaja kasutab ainult sobiva kvalifikatsiooni ja koolitusega personali ning rakendab ja hoiab käigus meeskonnaliikmete ja muu olulise personali koolitus- ja kontrolliprogramme;

(b)  käitaja kasutab ainult sobiva kvalifikatsiooni ja koolitusega personali ning rakendab ja hoiab käigus meeskonnaliikmete ja muu olulise personali koolitus- ja kontrolliprogramme; käitaja peab tagama meeskonnaliikmete koolitamise, kontrollima nende tegevuslubade kehtivust ning seda, et nad omandaksid ja säilitaksid vajaliku pädevusreitingu ja nende töös kasutatava õhusõiduki käitamiseks vajalikud kogemused. Ilma et see piiraks ettevõtja õigust kehtestada proportsionaalsed tasusüsteemid, mis tagavad talle tulu koolitusse tehtud investeeringutelt, ei pea meeskonnaliikmed ärilisel eesmärgil kasutatavat õhusõidukit käitades maksma vahetult ettevõtjale või kaudselt kolmandatele osapooltele koolituse eest, mida nad vajavad antud ettevõtja õhusõiduki käitamiseks vajaliku tegevusloa ja pädevusreitingute säilitamiseks.

Muudatusettepanek    359

Ettepanek võtta vastu määrus

VI lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Üksusel ning sertifitseerimis- ja järelevalveülesannete täitmise eest vastutavatel töötajatel peavad oma ülesandeid täitma võimalikult kõrgel erialase usaldusväärsuse ja tehnilise pädevuse tasemel ning neil ei tohi olla mingisugust, eelkõige rahalist survet ega stiimulit, mis võiks mõjutada sertifitseerimis- ja järelevalveülesannete täitmisel tehtavaid otsuseid või uurimistulemusi, seda eriti kõnealuste tulemustega seotud isikute või isikute grupi poolt.

2.  Üksus ning sertifitseerimis- ja järelevalveülesannete täitmise eest vastutavad töötajad peavad oma ülesandeid täitma võimalikult kõrgel erialase usaldusväärsuse ja tehnilise pädevuse tasemel ning neil ei tohi olla mingisugust, eelkõige rahalist survet ega stiimulit, mis võiks mõjutada nende hinnanguid ja otsuseid või nende sertifitseerimis- ja järelevalveülesannete täitmise tulemusi, seda eriti kõnealuste tulemustega seotud isikute või isikute grupi poolt.

Muudatusettepanek  360

Ettepanek võtta vastu määrus

VII lisa – punkt 1 – alapunkt 1.4 – alapunkt 1.4.2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.4.2.  Andmed on täpsed, arusaadavad, täielikud ja üheselt mõistetavad. Tagatakse andmestiku asjakohane terviklikkuse tase.

1.4.2.  Andmed on täpsed, arusaadavad, täielikud ja üheselt mõistetavad. Tagatakse asjakohane andmestiku autentsuse ja terviklikkuse tase.

Muudatusettepanek  361

Ettepanek võtta vastu määrus

VII lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k)  lennuvälja käitaja kasutab lennuvälja käitamiseks ja hooldamiseks üksnes asjakohase väljaõppe ja kvalifikatsiooniga personali ning tagab ise või kolmandate isikutega sõlmitud lepingute kaudu kogu asjaomase personali pideva pädevuse tagamiseks vajalike koolitus- ja kontrolliprogrammide rakendamise ja kasutamise;

(k)  lennuvälja käitaja kasutab lennuvälja käitamiseks ja hooldamiseks üksnes asjakohase väljaõppe ja kvalifikatsiooniga personali ning tagab ise või kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepete kaudu kogu asjaomase personali pideva pädevuse tagamiseks vajalike koolitus- ja kontrolliprogrammide rakendamise ja kasutamise. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast ning seda hindavad piisavalt kogenud, kvalifitseeritud ja pädevad instruktorid ja hindajad;

Muudatusettepanek  362

Ettepanek võtta vastu määrus

VII lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt m

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(m)  päästetöötajad ja tuletõrjujad on lennuvälja keskkonnas tegutsemiseks vajaliku väljaõppe ja kvalifikatsiooniga. Lennuvälja käitaja rakendab ja kasutab väljaõppe- ja kontrolliprogramme, et tagada kogu asjaomase personali jätkuv pädevus, ning

(m)  päästetöötajad, tuletõrjujad ja perrooniteenuste osutajad on lennuväljal tegutsemiseks vajaliku väljaõppe ja kvalifikatsiooniga. Lennuvälja käitaja rakendab ja hoiab kas ise või kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepete kaudu töös väljaõppe- ja kontrolliprogramme, et tagada kogu asjaomase personali jätkuv pädevus. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast ning seda hindavad piisavalt kogenud, kvalifitseeritud ja pädevad instruktorid ja hindajad;

Muudatusettepanek  363

Ettepanek võtta vastu määrus

VII lisa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – alapunkt g – alapunkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1)  teenuse osutaja kasutab üksnes piisava väljaõppe ja kvalifikatsiooniga töötajaid ning tagab kõigi asjaomaste töötajate pädevuse jätkuvaks tagamiseks vajalike koolitus- ja kontrolliprogrammide rakendamise ja kasutamise. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast ning seda hindavad piisavalt kogenud, kvalifitseeritud ja pädevad instruktorid ja hindajad.

Muudatusettepanek  364

Ettepanek võtta vastu määrus

VII lisa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – alapunkt g – alapunkt 2 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2)  teenuse osutaja tagab selle, et tema töötajad korrapäraselt tõendavad, et nende vaimne ja füüsiline tervis võimaldab neil oma ülesandeid rahuldavalt täita, arvestades nende tegevuse liiki ning eeskätt selle mõju ohutusele ja ohutusega seotud lennundusjulgestusele.

Muudatusettepanek  365

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1.2 a.  Määratakse kindlaks ettenägematute sündmuste või teenuste häiringute korral ATM/ANS-teenuste jätkuvaks osutamiseks vajalik teenuste miinimumtase, milleks sõlmitakse liikmesriikide vahelised ja aeronavigatsiooniteenuste osutajate vahelised eelkokkulepped. Nimetatud miinimumtase peab tagama teenuste osutamise vähemalt kõigile hädaabi- ja turvateenistustele, tervishoiualastele missioonidele, diplomaatilistele lendudele ning lendudele, mille siht- või lähtepunktiks on väljaspool antud liikmesriiki asuvad lennujaamad. Lisaks tuleks kaaluda, kuidas tagada, et häiring ei tekitaks naaberriikide õhuruumis ülekoormust ega ohutusriske ning et kõiki õhuruumi kasutajaid koheldaks neile õhuruumi ja teenuste kättesaadavaks tegemisel õiglaselt.

Muudatusettepanek  366

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 2.1.2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.1.2.  Aeronavigatsiooniteave peab olema täpne, täielik, ajakohane, üheselt mõistetav ning piisavalt terviklik kasutajatele sobivas vormis.

2.1.2.  Aeronavigatsiooniteave peab olema täpne, täielik, ajakohane, üheselt mõistetav, autentne, piisavalt terviklik ning esitatud kasutajatele sobival kujul.

Muudatusettepanek  367

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.2.2.  Lennumeteoroloogiline teave peab olema õhuruumi kasutajate vajaduste täitmiseks võimalikult täpne, täielik, ajakohane, piisavalt terviklik ja üheselt mõistetav.

2.2.2.  Lennumeteoroloogiline teave peab olema õhuruumi kasutajate vajaduste rahuldamiseks võimalikult täpne, täielik, ajakohane, autentne, piisavalt terviklik ja üheselt mõistetav.

Muudatusettepanek    368

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – punkt 2 – alapunkt 2.4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Saavutatakse ja säilitatakse sideteenuste piisav toimimine seoses teenuste kättesaadavuse, terviklikkuse, järjepidevuse ja õigeaegsusega. Sideteenused peavad olema kiired ja kaitstud andmete rikkumise eest.

Saavutatakse ja säilitatakse sideteenuste selline toimimine, mis tagab nende piisava kättesaadavuse, terviklikkuse, järjepidevuse ja õigeaegsuse. Sideteenused peavad olema kiired ja kaitstud andmete rikkumise ning häirete eest.

Muudatusettepanek  369

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – punkt 2 – alapunkt 2.5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Saavutatakse ja säilitatakse navigatsiooniteenuste piisav toimimistase suunamise, positsioneerimise ja ka ajastamist käsitleva teabe osas, kui viimast teenust pakutakse. Toimivuskriteeriumid hõlmavad teenuse täpsust, terviklikkust, kättesaadavust ja järjepidevust.

Saavutatakse ja säilitatakse navigatsiooniteenuste piisav toimimistase suunamise, positsioneerimise ja ka ajastamist käsitleva teabe osas, kui viimast teenust pakutakse. Toimivuskriteeriumid hõlmavad teenuse täpsust, terviklikkust, autentsust, kättesaadavust ja järjepidevust.

Muudatusettepanek  370

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – punkt 2 – alapunkt 2.6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seireteenustega määratakse piisavalt tulemuslikult kindlaks õhusõiduki suhteline asukoht õhus ning muude õhusõidukite ja maapealsete sõidukite asukoht lennuväljal, arvestades nende täpsust, terviklikkust, järjepidevust ja avastamise tõenäosust.

Seireteenustega määratakse kindlaks õhusõiduki suhteline asukoht õhus ning muude õhusõidukite ja maapealsete sõidukite asukoht lennuväljal, ning need peavad tagama piisava täpsuse, terviklikkuse, autentsuse, järjepidevuse ja objektide avastamise tõenäosuse.

Muudatusettepanek  371

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – punkt 2 – alapunkt 2.7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lennuliiklusvoogude taktikalisel juhtimisel liidus kasutatakse ja esitatakse piisavalt täpset ja ajakohast teavet teenuste osutamist mõjutava kavandatava lennuliikluse mahu ja laadi kohta ning kooskõlastatakse ja arutatakse liiklusvoogude ümbersuunamist või edasilükkamist, et vähendada ülekoormuse tekkimise ohtu õhus või lennuväljadel. Lennuliiklusvoo juhtimise eesmärk on optimeerida õhuruumi olemasoleva läbilaskevõime kasutamist ja parandada lennuliiklusvoo juhtimise protsesse. Sellise juhtimise puhul lähtutakse Euroopa piirkonna aeronavigatsioonikavast tulenevalt ohutus-, läbipaistvus- ja tõhususpõhimõttest, tagades läbilaskevõime paindliku ja õigeaegse jaotamise.

Lennuliiklusvoogude taktikalisel juhtimisel liidus kasutatakse ja esitatakse piisavalt täpset, autentset ja ajakohast teavet teenuste osutamist mõjutava kavandatava lennuliikluse mahu ja laadi kohta ning kooskõlastatakse ja arutatakse liiklusvoogude ümbersuunamist või edasilükkamist, et vähendada ülekoormuse tekkimise ohtu õhus või lennuväljadel. Lennuliiklusvoo juhtimise eesmärk on optimeerida õhuruumi olemasoleva läbilaskevõime kasutamist ja parandada lennuliiklusvoo juhtimise protsesse. Sellise juhtimise puhul lähtutakse Euroopa piirkonna aeronavigatsioonikavast tulenevalt ohutus-, läbipaistvus- ja tõhususpõhimõttest, tagades läbilaskevõime paindliku ja õigeaegse jaotamise.

Muudatusettepanek  372

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste süsteemid ja koostisosad, mis edastavad asjaomast teavet õhusõidukitele, õhusõidukitelt ning maa peal, konstrueeritakse, valmistatakse, hooldatakse ja käitatakse nõuetekohaselt, et tagada nende vastavus oma otstarbele.

Lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste süsteemid ja koostisosad, mis edastavad asjaomast teavet õhusõidukitele, õhusõidukitelt ning maa peal, konstrueeritakse, valmistatakse, hooldatakse, neid kaitstakse lubamatu elektroonilise häirimise eest ja käitatakse nõuetekohaselt, et tagada nende vastavus oma otstarbele.

Muudatusettepanek  373

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – punkt 6 – alapunkt 6.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6.2 a.  Lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste osutamise ohutuse küsimustega tegelevaid töötajaid tuleb regulaarselt koolitada ja kontrollida, et nad saavutaksid ja säilitaksid neile määratud ohutusalaste ülesannete täitmiseks piisava pädevustaseme.

Muudatusettepanek  374

Ettepanek võtta vastu määrus

IX lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  Mehitamata õhusõidukit käitav isik peab olema kursis liidus ja liikmesriikides kohaldatavate kavandatud käitamise alaste õigusnormidega, eelkõige ohutuse, eraelu puutumatuse, andmekaitse, tsiviilvastutuse, kindlustuse, julgeoleku ja keskkonnakaitse alal. Kõnealune isik peab suutma tagada mehitamata õhusõiduki ohutu käitamise ning ohutu vahemaa selle õhusõiduki ja maa peal olevate inimeste ja teiste õhuruumikasutajate vahel. See hõlmab ka mehitamata õhusõiduki tootja poolt ette nähtud käitamisjuhendite, õhusõiduki kõikide asjakohaste funktsioonide, kohaldatavate lennureeglite ning lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenustega seotud protseduuride tundmist.

(a)  Mehitamata õhusõidukit käitav isik peab olema kursis liidus ja liikmesriikides kohaldatavate kavandatud käitamise alaste õigusnormidega, eelkõige ohutuse, eraelu puutumatuse, andmekaitse, tsiviilvastutuse, kindlustuse, julgeoleku ja keskkonnakaitse alal. Mehitamata õhusõidukit käitav isik peab suutma tagada mehitamata õhusõiduki ohutu käitamise ja ohutu kauguse maa peal olevatest inimestest ja teistest õhuruumikasutajatest. See hõlmab ka mehitamata õhusõiduki tootja koostatud käitamisjuhendite, mehitamata õhusõiduki õhuruumis ohutu ja keskkonnasõbraliku kasutamise, mehitamata õhusõiduki kõigi vajalike funktsioonide ning kohaldatavate lennueeskirjade ja lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenustega seotud protseduuride põhjalikku tundmist.

Muudatusettepanek  375

Ettepanek võtta vastu määrus

IX lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  Mehitamata õhusõiduk tuleb projekteerida ja konstrueerida nii, et see vastab oma otstarbele ja et seda on võimalik käitada, kohandada ja hooldada ilma inimesi ohustamata, kui neid toiminguid tehakse õhusõiduki jaoks ettenähtud tingimustes.

(b)  Mehitamata õhusõiduk tuleb projekteerida ja konstrueerida nii, et see vastab oma otstarbele ja et seda on võimalik käitada, kohandada ja hooldada ilma inimesi ohustamata.

Muudatusettepanek    376

Ettepanek võtta vastu määrus

IX lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  Kui on vaja vähendada mehitamata õhusõiduki käitamisest tulenevaid riske, mis on seotud ohutuse, eraelu puutumatuse, isikuandmete kaitse, julgeoleku või keskkonnakaitsega, peavad mehitamata õhusõidukil olema konkreetsed sellekohased omadused ja funktsioonid, mis oma konstruktsiooni poolest juba vaikimisi arvestavad eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse põhimõtet. Vastavalt vajadustele peavad need omadused ja funktsioonid tagama õhusõiduki hõlpsa identifitseeritavuse ning lennu laadi ja eesmärgi; samuti tuleb tagada kohaldatavate piirangute, keeldude ja tingimuste järgimine, eriti seoses lennuga konkreetses geograafilises piirkonnas, käitajast teatavatest vahemaadest kaugemal ja teatavatel kõrgustel.

(c)  Selleks et vähendada mehitamata õhusõiduki käitamisest tulenevaid riske, mis on seotud ohutuse, eraelu puutumatuse, isikuandmete kaitse, julgeoleku või keskkonnakaitsega, peavad mehitamata õhusõidukil olema konkreetsed sellekohased omadused ja funktsioonid, mis oma konstruktsiooni poolest juba vaikimisi arvestavad eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse põhimõtet. Need omadused ja funktsioonid peavad tagama õhusõiduki hõlpsa identifitseeritavuse ning lennu laadi ja eesmärgi; samuti tuleb tagada kohaldatavate piirangute, keeldude ja tingimuste järgimine, sealhulgas avastamis- ja vältimisseadmete puhul, eriti lendamisel teatavates geograafilistes piirkondades (nt keemiatehaste, tuumaelektrijaamade, tööstusrajatiste ja lennuväljade kohal), käitajast suhteliselt kaugel ja teatavatel kõrgustel.

Muudatusettepanek  377

Ettepanek võtta vastu määrus

IX lisa – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  Artikli 47 lõike 1 punktis f a osutatud registreerimissüsteemi puhul tuleb täita andmekaitse ja eraelu puutumatusega seotud nõudeid, sealhulgas direktiivi 97/46/EÜ andmekaitse kohta, ELi põhiõiguste harta artiklis 7 sätestatud õigust eraelu kaitsele ning põhiõiguste harta artiklis 8 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 16 sätestatud õigust isikuandmete kaitsele. Registreerimissüsteem peab vastavalt vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele tagama eraelu puutumatust ja andmekaitset kindlustavad tagatised.

Muudatusettepanek  378

Ettepanek võtta vastu määrus

IX lisa – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et tagada maa peal olevatele inimestele ja teistele õhuruumikasutajatele piisav ohutustase mehitamata õhusõiduki käitamise ajal, tuleb lennu riskitaset arvestades täita järgmisi nõudeid.

Selleks et tagada maa peal olevatele inimestele ja teistele õhuruumikasutajatele mehitamata õhusõiduki käitamise ajal ühtlaselt kõrge ohutustase, tuleb lennu riskitaset arvestades täita järgmisi nõudeid.

Muudatusettepanek  379

Ettepanek võtta vastu määrus

IX lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  kasutajate jaoks ohutuse ja keskkonnasõbralikkuse tagamiseks tuleb kõigile mehitamata õhusõiduki toodetele lisada voldikud, milles leiduvat peamist infosisu korratakse kõigis reklaammaterjalides, sealhulgas internetis;

Muudatusettepanek  380

Ettepanek võtta vastu määrus

IX lisa – punkt 2 – alapunkt 2.3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Mehitamata õhusõiduki käitajal peavad olema teadmised ja oskused, mis on vajalikud lennuohutuse tagamiseks ja proportsionaalsed lennu liigiga seotud riskiga. Kõnealune isik peab ka tõendama piisavat terviseseisundit, kui on vaja vähendada asjaomase lennuga kaasnevaid riske.

Mehitamata õhusõiduki käitajal peavad olema teadmised ja oskused, mis on vajalikud lennuohutuse tagamiseks ja proportsionaalsed lennu liigiga seotud riskiga. Ärilisel eesmärgil käitamise ning sertifikaadi või deklaratsiooni olemasolu eeldava käitamise jaoks väljastatakse mehitamata õhusõiduki käitajale tema avalduse alusel mehitamata õhusõiduki juhi luba tingimusel, et selle taotleja tõendab, et ta järgib artikli 47 lõike 1 punktis d osutatud delegeeritud õigusaktidega kehtestatud eeskirju. Kõnealune isik peab ka tõendama oma head tervislikku seisundit, kui see on vajalik asjaomase käitamisega kaasnevate riskide vähendamiseks.

Muudatusettepanek  381

Ettepanek võtta vastu määrus

IX lisa – punkt 2 – alapunkt 2.4 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  Mehitamata õhusõidukite ja nende käitamise juures tuleb tagada liidu õigusaktidega tagatud asjaomaste õiguste järgimine; eelkõige peetakse siin silmas õigust era- ja perekonnaelule, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 7, ning õigust isikuandmete kaitsele, mis on sätestatud kõnealuse harta artiklis 8 ja ELi toimimise lepingu artiklis 16 ning mida reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

  • [1]  ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
  • [2]  ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

SELETUSKIRI

Kavandatav määrus, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 216/2008, on osa Euroopa Komisjoni lennundusstrateegiast, mis on suunatud ELi lennundussektori konkurentsivõime parandamisele ja mida komisjon tutvustas Euroopa Parlamendi transpordi- ja turismikomisjonis detsembris 2015. Algatus põhineb kogemustel, mis on saadud määruse (EÜ) nr 216/2008 ja sellele eelnenud õigusakti rakendamisest rohkem kui 12 aasta jooksul, ja selle eesmärk on valmistada ette järgmised sammud ameti arengus.

Ettepaneku peamine ja lõplik eesmärk on üldise lennundusohutuse tagamine, samas võetakse selles ka arvesse sidusrühmade väljendatud huve ja lennunduse üldist arengut. Seetõttu tuuakse ettepanekus välja mitu innovaatilist mõtet, nt riski- ja tulemuspõhise lähenemise kasutusele võtmine ohutuse reguleerimisel ning lennundusohutuse ja määruse muude tehniliste valdkondade, nt lennundusohutuse või keskkonnakaitse vastastikune sõltuvus. Ettepaneku eesmärk on luua õigusraamistik, et lisada uusi ärimudeleid ja kujunemisjärgus tehnoloogiaid, nagu mehitamata õhusõidukid (droonid). Ettepanekus käsitletakse mõne liikmesriigi ameti ressursipuudust ja tehakse ettepanek luua raamistik tehniliste ressursside ühendamiseks ja jagamiseks liikmesriikide lennuametite ja EASA vahel. Resolutsiooni ettepanekus soovitatakse ka uut korda lennundusvaldkonna teadusuuringute ja koolituse koordineerimiseks ja arendamiseks.

Raportöör pidas ulatuslikke konsultatsioone sidusrühmadega ja vahetas neist paljudega arvamusi määruse ettepaneku üle. Raportöör püüdis kajastada määruse ettepanekus läbivalt sidusrühmade väljendatud murepunkte ja tagada lennunduse valdkonna ning lennundustööstuse ulatuslikum ja tulemuslikum kaasamine.

Raportöör on EASA kindel toetaja ning on arvamusel, et amet on siiani oma ülesandeid edukalt täitnud. Raportöör tunneb heameelt ameti edasiarendamise üle ja on kõigil varasematel kordadel toetanud ametile pädevuste lisamist. Raportöör arvab, et aastatega on amet saavutanud lennundusmaailmas juhtrolli ja tunnustuse „alternatiivina“ Ameerika Ühendriikide Föderaalse Lennuametile, säilitades siiski oma ainulaadsuse. Raportöör toonitab, et lennundusohutuse valdkonnas manööverdamisruum puudub ja see peaks olema ameti peamine ja juhtiv põhimõte.

Raportöör on seisukohal, et lennundusohutuse tagamine eeldab kõigi nende küsimustega tegelemist, mis võivad olla sellega otseselt seotud. Seetõttu toetab raportöör selgesõnaliselt kõiki neid ettepanekus sisalduvaid muudatusi, mis viitavad ohutuse ja julgestuse erilisele vastastikusele sõltuvusele. Raportöör on siiski arvamusel, et lennuväljadega seotud sätetes tuleks teha vahet eri liiki lennuväljaseadmetel. Seetõttu lisas raportöör mõned alajaotused, nt ohutusseadmed ja ohutuse seisukohalt kriitilise tähtsusega lennuväljaseadmed. Raportöör laiendas ka ameti vastutusvaldkonda lennundusjulgestuse, eriti küberturbe valdkonnas. Ka lisas raportöör mitu sätet, mis puudutavad muud vastastikust sõltuvust, nt lennundusohutuse ja keskkonnakaitse vahel.

Raportöör on seisukohal, et lennundusohutus ei ole ainult lennundusvaldkonda puudutav küsimus, vaid hõlmab ka järelevalvet ja eeskirjade tulemuslikku rakendamist riiklike lennuametite poolt. Raportöör nõustub, et pädevuste üleandmine liikmesriigilt ametile või teisele liikmesriigile on realistlik lähenemine olukorras, kus liikmesriikide lennuametite käsutuses on erineval tasemel ressursid. Raportöör on selgelt määratlenud, millised ülesanded võiks üle anda, ja on lisanud pädevuse üleandmise menetlust puudutavaid uusi kaitsemeetmeid, nt määrates üksikasjalikult kindaks üleminekukava sisu. Raportöör usub siiski, et lennundusohutuse parandamiseks võib teha enamat, ja soovitab seetõttu, et ka riiklikud lennuametid peaksid saama ameti poolt akrediteeritud – sarnaselt kvalifitseeritud üksustele, mis täidavad ülesandeid liikmesriikide lennuametite või ameti nimel. Akrediteerimise abil võiks hinnata kõigi ELi liikmesriikide lennuametite praeguseid ohutusalaseid tulemusi. Ühtlasi on raportöör seisukohal, et ohutustõhususe nimel peaks liikmesriikidel olema üksainus lennuamet.

Raportöör on arvamusel, et ameti lennundusalast oskusteavet arvestades hakkab amet toimima aktiivsemalt ja otsustavamalt nende juhtumite korral, kus liikmesriik otsustab reageerida koheselt tõsisele tsiviillennunduse ohutust puudutavale küsimusele kohaldatavaid ELi eeskirju kõrvale jättes. Sarnaselt hakkab amet otsustama lennukõlblikkuse nõuete üle, mis on ameti ainupädevuses. Ühtlasi on raportöör seisukohal, et amet tuleks nimetada pädevaks asutuseks, kes vastutab otseselt rohkem kui ühes liikmesriigis asuva ja/või eri liikmesriikide vahel või väljaspool liikmesriikide territooriumi lennundustegevusega tegelevate lennuettevõtjate sertifitseerimise, järelevalve ja nõuete täitmise tagamise eest.

Hiljuti märkimisväärset negatiivset meediakajastust saanud mehitamata õhusõidukitega seonduva eriküsimuse osas peab raportöör ettepaneku teksti ebapiisavaks, kusjuures need sõidukid võivad kujuneda tõsiseks lennundusohutuse küsimuseks, kui selle probleemiga asjakohaselt ei tegelda. Raportöör soovitab pidada täiendavaid konsultatsioone sidusrühmadega, et olla võimeline koostama üksikasjalikumad eeskirjad mehitamata õhusõidukite kohta, mis võimaldaks nende turvalist integreerimist mehitatud õhusõidukitega jagatavasse õhuruumi ja õiguskindluse loomist. Raportöör arvab, et selle tegevusvaldkonna oodatav areng eeldab rangeid eeskirju, muu hulgas eraelu puutumatuse ja andmekaitse tagamiseks.

Arvestades ameti pädevuste järjestikust märkimisväärset lisandumist aastate jooksul valdkondades, mis ei seondu otseselt lennundusohutusega, on raportööri arvates õige aeg, et need muutused kajastuksid ka ameti nimes. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku muuta ameti nime, nii nagu muudel lennuametitel. Ameti üldine juhtpõhimõte ja eesmärk – lennundusohutus – jääb muutmata ja see tagatakse määruse artikli 1 lõikega 1.

Institutsiooniliste küsimuste osas kordas raportöör mitut Euroopa Parlamendi poolt juba varem vastu võetud seisukohta, nt haldusnõukogu/juhatuse koosseis ja häälteenamused ning tegevdirektori kohustus tulla kuulamisele transpordi- ja turismikomisjoni ette kas enne ametisse nimetamist või ametiaja keskel. Ka on raportöör seisukohal, et apellatsiooninõukogusid peaks olema ainult üks, et hoida ära tarbetud kulud selles valdkonnas.

Ameti rahvusvahelise rolli tugevdamiseks nõudis raportöör ulatuslikumat rahvusvahelist koostööd ja ELi standardite edendamist ning tegi ettepaneku vähem rangete kohustuste kehtestamiseks ameti ja kolmandate riikide lennuametite töökorra osas. Raportöör tegi ühtlasi ettepaneku lubada ametil asutada kohalikud esindused kolmandates riikides, kus selles valdkonnas on (sertifitseerimisalane) vajadus, et reageerida valdkonna esindajate väljendatud vajadustele.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirjad ja Euroopa Lennundusohutusameti loomine

Viited

COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)

EP-le esitamise kuupäev

2.12.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

18.1.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

18.1.2016

ENVI

18.1.2016

ITRE

18.1.2016

LIBE

18.1.2016

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

LIBE

2.2.2016

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Marian-Jean Marinescu

5.2.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.5.2016

11.7.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

32

11

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec, Matthijs van Miltenburg

Esitamise kuupäev

2.12.2016