Procedūra : 2015/0277(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0364/2016

Pateikti tekstai :

A8-0364/2016

Debatai :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 16

Balsavimas :

PV 12/06/2018 - 5.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0245

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1524kWORD 173k
2.12.2016
PE 576.812v02-00 A8-0364/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008

(COM(2015) 0613 – C80389/2015 – 2015/0277(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu

ERRATA/ADDENDA
PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008

(COM(2015) 0613 – C80389/2015 – 2015/0277(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0613),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8–0389/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Italijos Senato ir Maltos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 12 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0364/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008

dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos agentūra ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008

(Tekstas svarbus EEE)

(Tekstas svarbus EEE)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

- 1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  Būtų tinkama atsižvelgti į 2015 m. spalio 29 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų (RPAS), paprastai vadinamų bepiločiais orlaiviais, saugaus naudojimo civilinės aviacijos srityje1a,

 

______________

 

1a 2014/2243(INI)

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  aukštas ir vienodas civilinės aviacijos saugos ir aplinkos apsaugos lygis turėtų būti nuolat užtikrinamas priimtomis bendromis saugos taisyklėmis ir priemonėmis, kuriomis garantuojama, kad visos prekės, asmenys ir organizacijos, susiję su civilinės aviacijos veikla, Sąjungoje atitiktų tokias taisykles ir taisykles, priimtas siekiant apsaugoti aplinką;

(1)  aukštas ir vienodas civilinės aviacijos saugos lygis turėtų būti nuolat užtikrinamas priimtomis bendromis saugos taisyklėmis ir priemonėmis, kuriomis garantuojama, kad visos prekės, asmenys ir organizacijos, susiję su civilinės aviacijos veikla, Sąjungoje atitiktų tokias taisykles;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  be to, turėtų būti nuolat užtikrinamas aukštas ir vienodas aplinkos apsaugos lygis, taikant priemones, kuriomis garantuojama, kad visos prekės, asmenys ir organizacijos, susiję su Sąjungoje vykdoma civilinės aviacijos veikla, atitiktų Sąjungoje galiojančias taisykles, tarptautinius standartus ir rekomenduojamą praktiką;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  Agentūra turėtų skatinti energijos taupymą, energijos suvartojimo mažinimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų keliamo neigiamo poveikio klimato kaitai ir triukšmui bei oro taršai švelninimą. Kad pasiektų šį tikslą, Agentūra turėtų remtis Bendro Europos dangaus (BED) reglamentais ir pagerinti tarpvalstybinį oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų veiklos efektyvumą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  bendrųjų taisyklių nederėtų taikyti visiems orlaiviams. Atsižvelgiant į tam tikrų orlaivių ribotą civilinės aviacijos saugos riziką, paprastos konstrukcijos orlaivių arba vietinio naudojimo orlaivių, taip pat tų namudės gamybos arba ypač retų orlaivių ar orlaivių, kurių yra labai mažai, teisės aktais nustatytą kontrolę turėtų ir toliau vykdyti valstybės narės, tačiau šiuo reglamentu kitos valstybės narės neturėtų būti įpareigotos pripažinti tokią nacionalinę tvarką;

(3)  bendrųjų taisyklių nederėtų taikyti visiems orlaiviams. Atsižvelgiant į tam tikrų orlaivių ribotą civilinės aviacijos saugos riziką, paprastos konstrukcijos orlaivių arba vietinio naudojimo orlaivių, taip pat tų privačioms reikmėms pagamintų arba ypač retų orlaivių ar orlaivių, kurių yra labai mažai, teisės aktais nustatytą kontrolę turėtų ir toliau vykdyti valstybės narės, tačiau šiuo reglamentu kitos valstybės narės neturėtų būti įpareigotos pripažinti tokios nacionalinės tvarkos. Vis dėlto Komisija turėtų palengvinti bendrų tinkamumo skraidyti standartų ir rekomendacinės medžiagos priėmimą, kad būtų pasiekti šio reglamento 1 straipsnio 2 dalies a–c, g ir h punktuose nustatyti tikslai;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  vis dėlto turėtų būti numatyta galimybė pagal šį reglamentą kai kurias nuostatas taikyti tam tikrų tipų orlaiviams, kuriems šio reglamento nuostatos netaikomos, ypač pramoninės gamybos orlaiviams, kuriems laisvas judėjimas Sąjungoje būtų naudingas. Todėl tokių orlaivių projektavime dalyvaujančioms organizacijoms turėtų būti leidžiama prašyti Komisijos priimti sprendimą, kad projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros Sąjungos reikalavimai būtų taikomi naujų tipų orlaiviams, kuriuos tos organizacijos pateiks rinkai;

(4)  turėtų būti numatyta galimybė pagal šį reglamentą kai kurias nuostatas taikyti tam tikrų tipų orlaiviams, kuriems šio reglamento nuostatos netaikomos, ypač pramoninės gamybos orlaiviams, kuriems laisvas judėjimas Sąjungoje būtų naudingas. Todėl tokių orlaivių projektavime dalyvaujančioms organizacijoms turėtų būti leidžiama prašyti Komisijos priimti sprendimą, kad projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros Sąjungos reikalavimai būtų taikomi naujų tipų orlaiviams, kuriuos tos organizacijos pateiks rinkai;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  išankstinį Komisijos leidimą gavusioms valstybėms narėms turėtų būti leidžiama šio reglamento nuostatų netaikyti mažo eismo intensyvumo aerodromams, tačiau tokie aerodromai vis tiek turi atitikti atitiktų būtiniausius bendrus saugos tikslus, nustatytus aktualiuose esminiuose reikalavimuose. Jei valstybė narė daro tokias išimtis, jos turėtų būti taikomos ir atitinkamame aerodrome naudojamai įrangai, taip pat antžeminių paslaugų teikėjams ir perono valdymo paslaugoms, teikiamoms aerodromuose, kuriems daroma išimtis. Išimtys, kurias valstybės narės aerodromams padarė iki šio reglamento įsigaliojimo, turėtų būti taikomos toliau, tačiau turėtų būti užtikrinta, kad informacija apie šias išimtis būtų skelbiama viešai;

(6)  iš anksto pranešusioms ir Agentūros leidimą gavusioms valstybėms narėms turėtų būti leidžiama šio reglamento nuostatų netaikyti mažo eismo intensyvumo aerodromams, tačiau tokie aerodromai vis tiek turi atitikti būtiniausius bendrus saugos tikslus, nustatytus aktualiuose esminiuose reikalavimuose. Jei valstybė narė daro tokias išimtis, jos turėtų būti taikomos ir atitinkamame aerodrome naudojamai įrangai, taip pat perono valdymo paslaugoms, teikiamoms aerodromuose, kuriems daroma išimtis. Išimtys, kurias valstybės narės aerodromams padarė iki šio reglamento įsigaliojimo, turėtų būti taikomos toliau, tačiau turėtų būti užtikrinta, kad informacija apie šias išimtis būtų skelbiama viešai;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekdamos geresnės saugos, sąveikos arba našumo, valstybės narės gali apsvarstyti, ar valstybiniams orlaiviams ir oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugoms, kurias teikia kariuomenė, labiau verta taikyti ne nacionalinės teisės aktus, o šio reglamento nuostatas. Joms turėtų būti leidžiama rinktis tokią galimybę. Komisijai turėtų būti suteikti būtini įgyvendinimo įgaliojimai priimti su tokiais prašymais susijusius sprendimus. Šia galimybe pasinaudojusios valstybės narės turėtų bendradarbiauti su Europos Sąjungos aviacijos saugos Agentūra (toliau – Agentūra), visų pirma, pateikti informaciją, būtiną siekiant įsitikinti, kad susiję orlaiviai ir veikla atitinka aktualias šio reglamento nuostatas;

(7)  siekdamos geresnės saugos ir sąveikumo, valstybės narės gali apsvarstyti, ar valstybiniams orlaiviams ir oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugoms, kurias teikia kariuomenė, labiau verta taikyti ne nacionalinės teisės aktus, o šio reglamento nuostatas. Šia galimybe pasinaudojusios valstybės narės turėtų bendradarbiauti su Europos Sąjungos aviacijos agentūra (toliau – Agentūra), visų pirma, teikti informaciją, būtiną siekiant įsitikinti, kad susiję orlaiviai ir veikla atitinka aktualias šio reglamento nuostatas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  civilinės aviacijos reguliavimo priemonės, kurių imamasi pagal šį reglamentą, įskaitant deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, priimtus remiantis šiuo reglamentu, turėtų atitikti įvairių tipų naudojimo ir veiklos, dėl kurių tų priemonių imamasi, pobūdį ir riziką ir būti tam pobūdžiui ir rizikai proporcingos. Jų formuluotės turėtų būti kuo labiau orientuojamos į tikslus, kuriuos reikia pasiekti, ir turėtų būti paliekama galimybė rinktis priemones, kuriomis tų tikslų siekti. Tai turėtų padėti našiau pasiekti būtinus saugos lygius ir skatinti technikos ir veiklos inovacijas. Turėtų būti laikomasi pripažintų sektoriaus standartų ir darbo tvarkos, jei nustatyta, kad jais užtikrinama atitiktis šiuo reglamentu nustatytiems esminiams reikalavimams;

(8)  civilinės aviacijos reguliavimo priemonės, kurių imamasi pagal šį reglamentą, įskaitant deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, priimtus remiantis šiuo reglamentu, turėtų atitikti įvairių tipų orlaivių naudojimo ir veiklos, dėl kurių tų priemonių imamasi, pobūdį ir riziką ir būti tam pobūdžiui ir rizikai proporcingos. Jų formuluotės turėtų būti kuo labiau orientuojamos į tikslus, kuriuos reikia pasiekti, ir turėtų būti paliekama galimybė rinktis priemones, kuriomis tų tikslų siekti, taip pat turėtų būti taikomas sisteminis požiūris į civilinę aviaciją, atsižvelgiant į skrydžių saugos ir kitų techninių aviacijos reguliavimo sričių, įskaitant kibernetinį saugumą, sąsają. Tai turėtų padėti ekonomiškai efektyviau pasiekti būtinus saugos lygius ir skatinti technikos ir veiklos inovacijas. Turėtų būti laikomasi pripažintų sektoriaus standartų ir darbo tvarkos, jei nustatyta, kad jais užtikrinama atitiktis šiuo reglamentu nustatytiems esminiams reikalavimams, visų pirma tose srityse, kuriose jų nuo seno buvo laikomasi, pvz., antžeminių paslaugų srityje;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  patikimo saugos valdymo principų taikymas, prognozuojant naują saugos riziką ir kuo geriau naudojant ribotus techninius išteklius, yra esminė nuolatinio civilinės aviacijos saugos gerinimo Sąjungoje sąlyga. Todėl reikia nustatyti bendrus saugos gerinimo priemonių planavimo ir įgyvendinimo pagrindus. Tam turėtų būti parengtas Sąjungos lygio Europos aviacijos saugos planas ir Europos aviacijos saugos programa. Pagal Čikagos konvencijos 19 priedo reikalavimus kiekviena valstybė narė turėtų taip pat parengti nacionalinę aviacijos saugos programą. Prie programos turėtų būti pridedamas planas, kuriame būtų aprašytos priemonės, kuriomis valstybė narė mažintų pastebėtą saugos riziką;

(9)  patikimo saugos valdymo principų taikymas, prognozuojant naują saugos riziką ir kuo geriau naudojant ribotus techninius išteklius, yra esminė nuolatinio civilinės aviacijos saugos gerinimo Sąjungoje sąlyga. Todėl reikia nustatyti bendrus saugos gerinimo priemonių planavimo ir įgyvendinimo pagrindus. Tam turėtų būti parengtas Sąjungos lygio Europos aviacijos saugos planas ir Europos aviacijos saugos programa. Pagal Čikagos konvencijos 19 priedo reikalavimus kiekviena valstybė narė turėtų taip pat parengti valstybinę aviacijos saugos programą. Prie programos turėtų būti pridedamas planas, kuriame būtų aprašytos priemonės, kuriomis valstybė narė mažintų pastebėtą saugos riziką. Glaudžiai bendradarbiaujant su sektoriaus suinteresuotaisiais subjektais, parengiama Europos aviacijos saugos programa ir planai, taip pat valstybinės saugos programos, kaip nurodyta Čikagos konvencijos 19 priede;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  pagal Čikagos konvencijos 19 priedo nuostatas valstybės narės turi nustatyti, koks aviacijos veiklos, už kurią jos yra atsakingos, saugos veiksmingumas yra priimtinas. Kad valstybėms narėms būtų lengviau šį reikalavimą įvykdyti koordinuotai, Europos aviacijos saugos plane turėtų būti nustatytas Sąjungai priimtinas įvairių kategorijų aviacijos veiklos saugos veiksmingumas. Priimtinas saugos veiksmingumas turėtų būti ne įpareigojamasis, o veikiau skirtas išreikšti Sąjungos ir valstybių narių siekius civilinės aviacijos saugos srityje;

(10)  pagal Čikagos konvencijos 19 priedo nuostatas valstybės narės turi nustatyti, koks aviacijos veiklos, už kurią jos yra atsakingos, saugos veiksmingumas yra priimtinas. Kad valstybėms narėms būtų lengviau šį reikalavimą įvykdyti koordinuotai, Europos aviacijos saugos plane Sąjungai turėtų būti nustatytas vienodas, aukšto lygio įvairių kategorijų aviacijos veiklos saugos veiksmingumas. Priimtinas saugos veiksmingumas turėtų būti ne įpareigojamasis, o veikiau skirtas Sąjungos ir valstybių narių siekiams civilinės aviacijos saugos srityje išreikšti;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  pagal Čikagos konvencijos standartus ir rekomenduojamą tvarką turėtų būti nustatyti esminiai reikalavimai, taikomi aviacijos produktams, dalims, kilnojamajai įrangai, aerodromams ir oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų teikimui. Be to, turėtų būti nustatyti esminiai reikalavimai, taikomi asmenims ir organizacijoms, susijusiems su orlaivių naudojimu, aerodromų naudojimu ir oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų teikimu, taip pat esminiai reikalavimai, taikomi asmenims ir produktams, susijusiems su orlaivių įgulų ir skrydžių vadovų mokymu ir sveikatos tikrinimu;

(12)  pagal Čikagos konvencijos standartus ir rekomenduojamą tvarką turėtų būti nustatyti esminiai reikalavimai, taikomi aviacijos produktams, dalims, kilnojamajai įrangai, aerodromams, įskaitant įrangą ir oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemas. Be to, turėtų būti nustatyti esminiai reikalavimai, taikomi asmenims ir organizacijoms, susijusiems su orlaivių naudojimu, aerodromų naudojimu ir oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų teikimu, taip pat esminiai reikalavimai, taikomi asmenims ir produktams, susijusiems su orlaivių įgulų ir skrydžių vadovų mokymu ir sveikatos tikrinimu;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  nepaprastai svarbu, kad oro eismo saugos elektronikos specialistaihttps://en.wikipedia.org/wiki/ATSEP turėtų reikiamą kvalifikaciją savo pareigoms atlikti. Turint omenyje tai, kad oro eismo saugos elektronikos specialistai dirba labai įvairioje aplinkoje, itin svarbu, kad jų kvalifikacija atitiktų besikeičiančią darbo aplinką. Todėl visuose deleguotuosiuose ar įgyvendinimo aktuose turėtų būti nustatytas aiškus teisinis pagrindas dėl išsamių suderintų taisyklių ir mokymo gairių bei dėl oro eismo saugos elektronikos specialistų profesinės kompetencijos įgijimo įvairaus pobūdžio su sauga susijusioms užduotims atlikti. Tai užtikrintų reikiamą saugos lygį ir drauge būtų atsižvelgiama į daugialypį oro eismo saugos elektronikos specialistų atliekamų užduočių pobūdį;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  aviacijos produktų projektų suderinamumo su aplinka esminiai reikalavimai turėtų būti taikomi ir orlaivių triukšmui, ir jų išmetamų teršalų kiekiui, o pagal juos Sąjunga turėtų turėti galimybę nustatyti išsamius techninius standartus, būtinus aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugai nuo kenksmingo aviacijos veiklos poveikio. Tie reikalavimai turėtų būti grindžiami Čikagos konvencijoje nustatytais standartais ir rekomenduojama tvarka;

(13)  aviacijos produktų projektų suderinamumo su aplinka esminiai reikalavimai turėtų būti taikomi ir orlaivių triukšmui, ir jų išmetamų teršalų kiekiui, o pagal juos Sąjunga turėtų turėti galimybę nustatyti išsamius techninius standartus, būtinus aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugai nuo kenksmingo aviacijos veiklos poveikio. Tie reikalavimai turėtų atitikti Sąjungoje galiojančias taisykles, tarptautinius standartus ir rekomenduojamą praktiką;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Sąjunga turėtų taip pat nustatyti saugaus antžeminių paslaugų teikimo esminius reikalavimus;

(14)  Sąjunga turėtų taip pat nustatyti su antžeminių paslaugų sauga susijusius esminius reikalavimus, pagrįstus esamomis taisyklėmis ir tarptautiniu mastu pripažintais sektoriaus standartais;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  aviacijos produktai, dalys ir kilnojamoji įranga, aerodromai irįranga, orlaivių ir aerodromų naudotojai, oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemos ir teikėjai, taip pat pilotai, skrydžių vadovai ir su jų mokymu ir sveikatos tikrinimu susiję asmenys bei organizacijos ir šiam tikslui skirti produktai turėtų būti sertifikuojami arba licencijuojami, kai nustatoma, kad jie atitinka aktualius esminius reikalavimus arba, jei dera, kitus šiame reglamente arba juo remiantis nustatytus reikalavimus. Komisija turėtų būti įgaliota, atsižvelgdama į šio reglamento tikslus ir į tam tikros susijusios veiklos pobūdį ir riziką, priimti būtinas išsamias pažymėjimų išdavimo ir, jei dera, deklaracijų teikimo tuo tikslu taisykles;

(16)  kai nustatoma, kad atitinka susijusius esminius reikalavimus arba, jei taikoma, kitus šiame reglamente arba juo remiantis nustatytus reikalavimus, turėtų būti sertifikuojami arba licencijuojami šie produktai: aviacijos produktai, dalys ir kilnojamoji įranga; aerodromai, įskaitantsu sauga susijusią įrangą, orlaivių ir aerodromų naudotojai; oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemos ir jų komponentai, nuo kurių priklauso sauga arba sąveikumas; oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemų teikėjai, taip pat pilotai, skrydžių vadovai ir su jų mokymu bei sveikatos tikrinimu susiję asmenys, produktai ir organizacijos. Siekiant šio tikslo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kad ji, atsižvelgdama į šio reglamento tikslus ir į tam tikros susijusios veiklos pobūdį ir riziką, galėtų priimti būtinas išsamias pažymėjimų išdavimo ir, jei dera, deklaracijų teikimo tuo tikslu taisykles. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, visi dokumentai Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiami tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertams, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. Priimdama tokius deleguotuosius aktus Komisija turėtų laikytis proporcingo požiūrio įvairių tipų orlaivių ir operacijų atžvilgiu ir kartu užtikrinti, kad tie deleguotieji aktai nesukels papildomos administracinės naštos ir nepadidins išlaidų, vadinasi, ir nesumažins aviacijos pramonės konkurencingumo;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  turėtų būti sudaryta galimybė organizacijoms, dalyvaujančioms aviacijos produktų ir dalių projektavime ir gamyboje, deklaruoti produktų ir dalių projektų atitiktį aktualiems sektoriaus standartams, jei manoma, kad to užtenka priimtinam saugos lygiui užtikrinti. Tokia galimybė, nustačius saugai užtikrinti skirtus deramus apribojimus ir sąlygas, turėtų būti sudaryta tik tiems produktams, kurie naudojami lengvuosiuose ir sportiniuose orlaiviuose;

(17)  turėtų būti sudaryta galimybė organizacijoms, dalyvaujančioms aviacijos produktų ir dalių projektavime ir gamyboje, deklaruoti produktų ir dalių projektų atitiktį aktualiems sektoriaus standartams, jei manoma, kad to užtenka vienodam, aukštam saugos lygiui užtikrinti. Tokia galimybė, nustačius saugai užtikrinti skirtus deramus apribojimus ir sąlygas, turėtų būti sudaryta tik tiems produktams, kurie naudojami lengvuosiuose ir sportiniuose orlaiviuose. Vis dėlto Komisija turėtų palengvinti bendrų tinkamumo skraidyti standartų ir rekomendacinės medžiagos priėmimą, kad būtų pasiekti šio reglamento 1 straipsnio 2 dalies a–c, g ir h punktuose nustatyti tikslai;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  bepiločiai orlaiviai naudojami toje pačioje oro erdvėje kaip įprasti orlaiviai, todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas bet kokios naudojimo masės bepiločiams orlaiviams. Bepiločių orlaivių technologijas šiuo metu įmanoma naudoti įvairiai, todėl toks naudojimas turėtų būti reguliuojamas taisyklėmis, kurios būtų proporcingos konkretaus naudojimo arba naudojimo rūšies rizikai;

(18)  kadangi bepiločiai orlaiviai naudojami toje pačioje oro erdvėje kaip pilotuojami orlaiviai, šis reglamentas turėtų būti taikomas tokiems orlaiviams. Bepiločių orlaivių technologijas šiuo metu įmanoma naudoti įvairiems veiksmams, ir toks naudojimas turėtų būti reguliuojamas taisyklėmis, kurios būtų proporcingos konkretaus naudojimo arba naudojimo rūšies rizikai;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  bepiločių orlaivių naudojimo taisyklės turėtų būti aiškios, įgyvendinamos ir suderintos visose valstybėse narėse, kad būtų užtikrintas saugus bepiločių orlaivių naudojimas ir operatorių tarpusavio reikalavimų atitikties kultūra;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  bepiločių orlaivių taisyklės turėtų kuo labiau padėti užtikrinti Sąjungos įstatymais garantuojamų teisių apsaugą, ypač turėtų būti saugoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnyje nustatyta teisė į privatų ir šeimos gyvenimą ir tos chartijos 8 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnyje nustatyta teisė į asmens duomenų apsaugą, reguliuojama 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo11;

(19)  bepiločių orlaivių taisyklės turėtų padėti užtikrinti Sąjungos įstatymais garantuojamų teisių apsaugą, ypač turėtų būti saugoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnyje nustatyta teisė į privatų ir šeimos gyvenimą ir tos chartijos 8 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnyje nustatyta teisė į asmens duomenų apsaugą, reguliuojama 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo11;

__________________

__________________

11 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31)

11 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31)

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  šiame reglamente nustatytų sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nuostatų dėl Agentūros nebūtina taikyti kai kurių tipų bepiločiams orlaiviams, kad būtų pasiektas deramas saugos lygis. Tokiais atvejais turėtų būti taikoma Sąjungos produktų suderinimo teisės aktuose numatyta rinkos priežiūros sistema;

(20)  šiame reglamente nustatytų registravimo, sertifikavimo, identifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nuostatų dėl Agentūros nebūtina taikyti kai kurių tipų bepiločiams orlaiviams, kad būtų pasiektas deramas saugos lygis. Tokiais atvejais turėtų būti taikoma Sąjungos produktų suderinimo teisės aktuose numatyta rinkos priežiūros sistema;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  kad būtų užtikrinamas saugumas ir kontrolė, kiekvieno bepiločio orlaivio savininkas privalo turėti savininko numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tokį orlaivį. Šis numeris turėtų būti nurodytas ant kiekvieno tokio savininko naudojamo bepiločio orlaivio ir turėtų būti užregistruotas Agentūros administruojamame Europos bepiločių orlaivių registre. Registras turėtų būti lengvai prieinamas ir turėtų atitikti Sąjungos duomenų apsaugos taisykles;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20b)  aviamodeliai yra bepiločiai orlaiviai, daugiausia naudojami laisvalaikio tikslais, ir patenka į šio reglamento taikymo sritį. Jau daugelį dešimtmečių jų saugos rodikliai geri, ypač tų, kuriuos naudoja asociacijos ar klubo nariai. Paprastai tokios asociacijos ir klubai yra gerai organizuoti ir pasižymi puikia saugos kultūra. Priimdama deleguotuosius aktus pagal šį reglamentą Komisija turėtų mėginti užtikrinti, kad aviamodeliai galėtų ir toliau būti naudojami pagal dabar galiojančią tvarką, t. y. pagal atitinkamas nacionalines sistemas. Be to, priimdama tuos deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, Komisija turėtų atsižvelgti į tai, kad reikia siekti sklandaus perėjimo nuo skirtingų nacionalinių sistemų prie naujos reglamentavimo sistemos, ir į turimą geriausią valstybių narių praktiką;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  Agentūra ir nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų bendradarbiauti, kad galėtų geriau pastebėti nesaugias sąlygas ir imtis deramų taisomųjų priemonių. Valstybės narės turėtų visų pirma turėti galimybę pagal šį reglamentą perduoti viena kitai arba Agentūrai pareigas, susijusias su sertifikavimu, priežiūra ir vykdymo užtikrinimu, ypač jei to reikia dėl didesnės saugos arba našesnio išteklių naudojimo. Tam tikromis aplinkybėmis būtina padėti valstybėms narėms atlikti tokias užduotis, ypač bendradarbiaujamąją ir tarpvalstybinę priežiūrą, todėl reikia sukurti našią aviacijos inspektorių ir kitų specialistų, turinčių specialiųjų žinių, sutelkimo ir dalijimosi jais sistemą;

(22)  Agentūra ir nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų bendradarbiauti, kad galėtų geriau pastebėti nesaugias sąlygas ir imtis deramų taisomųjų priemonių. Valstybės narės turėtų visų pirma turėti galimybę pagal šį reglamentą perduoti viena kitai arba Agentūrai pareigas, susijusias su sertifikavimu, priežiūra ir vykdymo užtikrinimu, ypač jei to reikia dėl didesnės saugos, geresnio sąveikumo arba veiksmingesnio išteklių naudojimo. Siekdamos tų pačių tikslų, organizacijos, kurioms taikomas šis reglamentas, turėtų turėti galimybę prašyti Agentūros prisiimti atsakomybę už jų veiklos sertifikavimą, priežiūrą ir vykdymo užtikrinimą. Tam tikromis aplinkybėmis būtina padėti valstybėms narėms atlikti tokias užduotis, ypač bendradarbiaujamąją ir tarpvalstybinę priežiūrą, todėl reikia sukurti veiksmingą aviacijos inspektorių ir kitų specialistų, turinčių specialiųjų žinių, sutelkimo ir dalijimosi jais sistemą. Tačiau dėl tokio bendradarbiavimo jokiu būdu negali susidaryti papildoma našta ar būti nustatyti papildomi mokesčiai aviacijos pramonei;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  pagal Sąjungos institucinę sistemą už Sąjungos teisės įgyvendinimą atsako visų pirma valstybės narės. Pagal šį reglamentą ir deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, priimtus remiantis šiuo reglamentu, būtinas sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis nacionaliniu lygiu turėtų iš esmės vykdyti viena arba kelios valstybių narių kompetentingos institucijos. Tačiau tam tikrais aiškiai apibrėžtais atvejais Agentūrai turėtų būti taip pat suteikti įgaliojimai vykdyti tokias užduotis, kokios nustatytos šiame reglamente. Tokiais atvejais Agentūrai turėtų būti leista imtis reikiamų priemonių, susijusių su orlaivių naudojimu, orlaivių įgulų kvalifikacija arba trečiųjų šalių orlaivių naudojimu, kai būtent ši priemonė geriausiai užtikrintų vienodumą ir sudarytų geresnes sąlygas vidaus rinkos veikimui;

(33)  pagal Sąjungos institucinę sistemą už Sąjungos teisės įgyvendinimą atsako visų pirma valstybės narės. Pagal šį reglamentą ir deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, priimtus remiantis šiuo reglamentu, būtinas sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis nacionaliniu lygiu turėtų iš esmės vykdyti valstybių narių kompetentingos institucijos. Tam tikrais aiškiai apibrėžtais atvejais Agentūrai turėtų būti leista imtis reikiamų priemonių, susijusių su orlaivių naudojimu, orlaivių įgulų kvalifikacija arba trečiųjų šalių orlaivių naudojimu, kai būtent ši priemonė geriausiai užtikrintų vienodumą ir sudarytų geresnes sąlygas vidaus rinkos veikimui;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  Agentūra turėtų teikti Komisijai specialiąsias technines žinias, būtinas reikiamiems teisės aktams parengti, ir prireikus padėti valstybėms narėms ir sektoriui juos įgyvendinti. Ji turėtų turėti galimybę skelbti sertifikavimo specifikacijas ir rekomendacinę medžiagą, taip pat konstatuoti techninius faktus ir, jei būtina, išduoti pažymėjimus arba registruoti deklaracijas;

(34)  Agentūra turėtų teikti Komisijai specialiąsias technines žinias, būtinas reikiamiems teisės aktams parengti, ir padėti valstybėms narėms ir sektoriui, įskaitant MVĮ, juos įgyvendinti. Ji turėtų turėti galimybę skelbti sertifikavimo specifikacijas ir rekomendacinę medžiagą, taip pat konstatuoti techninius faktus ir, jei būtina, išduoti pažymėjimus arba registruoti deklaracijas;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  įgyvendinant Europos oro eismo valdymo sistemą bus daug naudojamasi pasaulinių palydovinės navigacijos sistemų, ypač Sąjungos programos „Galileo“, funkcijomis. Todėl Agentūra turėtų būti įgaliota parengti būtinas technines specifikacijas ir sertifikuoti organizacijas, visoje Europoje teikiančias oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugas, kad užtikrintų aukštą vienodą saugos, sąveikos ir veiklos našumo lygį;

(35)  įgyvendinant Europos oro eismo valdymo sistemą bus daug naudojamasi pasaulinių palydovinės navigacijos sistemų, ypač Sąjungos programos „Galileo“, funkcijomis. Todėl Agentūra turėtų būti įgaliota parengti būtinas technines specifikacijas ir sertifikuoti oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemas ir organizacijas, visoje Europoje teikiančias oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugas, kad užtikrintų aukštą, vienodą saugos, sąveikumo ir veiklos našumo lygį;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 nuostatas Agentūra privalo perduoti visą informaciją, kuri galėtų būti naudinga atnaujinant oro vežėjų, kuriems dėl saugos priežasčių Sąjungoje taikomas veiklos draudimas, sąrašą. Be to, kad padėtų Komisijai įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005, Agentūra turėtų atlikti būtiną trečiųjų valstybių naudotojų ir institucijų, atsakingų už jų priežiūrą, vertinimą ir teikti deramas rekomendacijas Komisijai;

(36)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 nuostatas Agentūra privalo perduoti visą informaciją, kuri galėtų būti naudinga atnaujinant oro vežėjų, kuriems dėl saugos priežasčių Sąjungoje taikomas veiklos draudimas, sąrašą. Be to, kad padėtų Komisijai įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005, Agentūra turėtų atlikti visą būtiną trečiųjų valstybių naudotojų ir institucijų, atsakingų už jų priežiūrą, saugos vertinimą ir teikti deramas rekomendacijas Komisijai;

__________________

__________________

14 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę (OL L 344, 2005 12 27, p.  5)

14 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę (OL L 344, 2005 12 27, p.  5)

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(39a)  Agentūra turėtų skirti dėmesį mokslinių tyrimų ir inovacijų, susijusių su saugiais ir aplinką tausojančiais bepiločiais orlaiviais, įtraukimui į pirmiau minėtas programas;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

41)  gavusi prašymą, Agentūra turėtų padėti valstybėms narėms ir Komisijai spręsti tarptautinių santykių, susijusių su dalykais, kuriems taikomas šis reglamentas, klausimus, ypač susijusius su taisyklių derinimu ir pažymėjimų tarpusavio pripažinimu. Jai turėtų būti suteikta teisė, gavus išankstinį Komisijos leidimą, sudaryti darbinius susitarimus ir pagal juos užmegzti reikiamus ryšius su trečiųjų valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, kompetentingomis spręsti klausimus, kuriems taikomas šis reglamentas. Kad galėtų propaguoti saugą visame pasaulyje, Agentūra turėtų turėti galimybę, atsižvelgdama į Sąjungoje taikomus aukštus standartus, dalyvauti jos kompetencijos srities ad hoc techninio bendradarbiavimo, mokslinių tyrimų ir paramos teikimo projektuose su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Agentūra taip pat turėtų padėti Komisijai įgyvendinti kitų techninių civilinės aviacijos sričių, pavyzdžiui, saugumo arba bendro Europos dangaus, reguliavimo Sąjungos teisės aktus, jei ji turi atitinkamos patirties;

(41)  gavusi prašymą, Agentūra turėtų padėti valstybėms narėms ir Komisijai spręsti tarptautinių santykių, susijusių su dalykais, kuriems taikomas šis reglamentas, klausimus, ypač susijusius su taisyklių derinimu ir pažymėjimų tarpusavio pripažinimu. Jai turėtų būti suteikta teisė, iš anksto informavus Komisiją, sudaryti darbinius susitarimus ir pagal juos užmegzti reikiamus ryšius su trečiųjų valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, kompetentingomis spręsti klausimus, kuriems taikomas šis reglamentas. Agentūra, glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, turėtų daug prisidėti prie Sąjungos aviacijos standartų sklaidos kitose šalyse ir Sąjungos aviacijos produktų, specialistų ir paslaugų judėjimo visame pasaulyje skatinimo, kad būtų palengvinta galimybė patekti į naujas augančias rinkas. Tai visų pirma turėtų būti daroma mezgant partnerystes su trečiųjų šalių kompetentingomis aviacijos institucijomis ir atidarant biurus trečiųjų šalių teritorijoje. Kad galėtų propaguoti saugą visame pasaulyje, Agentūra taip pat turėtų turėti galimybę, atsižvelgdama į Sąjungoje taikomus aukštus standartus, dalyvauti jos kompetencijos srities techninio bendradarbiavimo, mokslinių tyrimų ir paramos teikimo projektuose su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Agentūra taip pat turėtų padėti Komisijai įgyvendinti kitų techninių civilinės aviacijos sričių, pavyzdžiui, saugumo arba bendro Europos dangaus, reguliavimo Sąjungos teisės aktus, jei ji turi atitinkamos patirties;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  būtina užtikrinti, kad šalys, kurioms Agentūros sprendimai turi poveikį, turėtų reikiamas teisių gynimo priemones, kurios būtų pritaikytos prie aviacijos srities ypatumų. Todėl turėtų būti sukurta derama apeliacijų sistema, kad dėl Agentūros sprendimų būtų galima teikti apeliacijas specializuotai apeliacinei tarybai, o pastarosios sprendimai galėtų būti apskundžiami Europos Sąjungos Teisingumo Teismui (toliau – Teisingumo Teismas) pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo;

(48)  būtina užtikrinti, kad šalys, kurioms Agentūros sprendimai turi poveikį, turėtų reikiamas teisių gynimo priemones, kurios būtų pritaikytos prie aviacijos srities ypatumų. Todėl turėtų būti sukurta derama apeliacijų sistema, kad dėl Agentūros sprendimų būtų galima teikti apeliacijas apeliacinei tarybai, o pastarosios sprendimai galėtų būti apskundžiami Europos Sąjungos Teisingumo Teismui (toliau – Teisingumo Teismas) pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(50)  kai Agentūra rengia bendro pobūdžio taisyklių projektą, kurį turės įgyvendinti nacionalinės institucijos, turėtų būti konsultuojamasi su valstybėmis narėmis. Be to, jei Agentūra rengia taisyklių, kurios galėtų turėti didelių socialinių pasekmių, projektą, turėtų būti deramai konsultuojamasi su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant Sąjungos socialinius partnerius;

(50)  kai Agentūra rengia bendro pobūdžio taisyklių projektą, kurį turės įgyvendinti nacionalinės institucijos, turėtų būti konsultuojamasi su valstybėmis narėmis. Be to, jei Agentūra rengia taisyklių, kurios galėtų turėti didelių profesinės sveikatos ir saugos arba socialinių pasekmių (arba abiejų kartu), projektą, turi būti deramai konsultuojamasi su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant Sąjungos socialinius partnerius, ir tinkamai atsižvelgiama į tas pasekmes teisės aktų poveikio vertinime;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

54 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(54a)  būtina užtikrinti, kad būtų laiku, galbūt net tikruoju laiku, prieinama su sauga susijusi informacija, kad būtų galima ją išanalizuoti ir be reikalo neatidėliojant išplatinti. Šiuo tikslu Agentūra turėtų Sąjungos lygmeniu koordinuoti informacijos, susijusios su į šio reglamento sritį patenkančiais klausimais, įskaitant apsaugotus skrydžio duomenis ir kabinos balso įrašus, tikruoju laiku siunčiamus į duomenų bazę žemėje, rinkimą, mainus ir analizę. Tuo tikslu Agentūra gali su juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriems taikomas šis reglamentas, arba su tokių asmenų susivienijimais sudaryti administracinius susitarimus dėl informacijos rinkimo, keitimosi ja ir jos analizės. Tuose susitarimuose turėtų kiek įmanoma būti siekiama naudotis esamais komunikacijos kanalais ir vengiama tiems juridiniams ir fiziniams asmenims užkrauti papildomą naštą;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

56 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(56a)  siekiant sumažinti bendras oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų priežiūros sąnaudas, reikės dabartinę maršruto mokesčių sistemą pakeisti taip, kad ji būtų tinkamai susieta su Agentūros kompetencija prižiūrėti oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugas. Taip bus užtikrinta, kad Agentūra turėtų išteklių, kurių jai reikia tam, kad galėtų atlikti saugos priežiūros užduotis, pavestas jai vadovaujantis visai sistemai aviacijos saugos srityje taikomu Sąjungos požiūriu. Tai taip pat padės užtikrinti skaidresnį, ekonomiškai efektyvesnį ir veiksmingesnį oro navigacijos paslaugų teikimą oro erdvės naudotojams, finansuojantiems sistemą, ir skatinti teikti integruotąją paslaugą. Pakeitimu taip pat bus užtikrintas tinkamas Agentūros ir Eurokontrolės užduočių paskirstymas;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(59)  kad iš dalies keičiant arba papildant nuostatas dėl tinkamumo skraidyti, aplinkos apsaugos, orlaivių įgulų, orlaivių naudojimo, aerodromų, oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų, skrydžių vadovų, trečiųjų šalių naudotojų, bepiločių orlaivių, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo, lankstumo, vienkartinių bei periodinių baudų ir mokesčių bei rinkliavų, taip pat iš dalies keičiant arba papildant šio reglamento prieduose nustatytus reikalavimus, būtų atsižvelgiama į techninius, mokslinius, naudojimo arba saugos poreikius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, tinkamai ir laiku perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(59)  kad iš dalies keičiant arba papildant nuostatas dėl tinkamumo skraidyti, aplinkos apsaugos, orlaivių įgulų, orlaivių naudojimo, aerodromų, oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų, skrydžių vadovų, trečiųjų šalių naudotojų, bepiločių orlaivių, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo, lankstumo, vienkartinių bei periodinių baudų ir mokesčių bei rinkliavų, taip pat iš dalies keičiant arba papildant šio reglamento prieduose nustatytus reikalavimus, būtų atsižvelgiama į techninius, mokslinius, naudojimo arba saugos poreikius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, visi dokumentai Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiami tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertams, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios rengia deleguotuosius aktus, posėdžiuose. Komisija taip pat užtikrina, kad bus laikomasi proporcingo ir pritaikyto požiūrio į skirtingus orlaivių ir veiklos tipus;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

59 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(59a)  skirtingiems oro erdvės naudotojams turėtų būti užtikrinta sąžininga oro erdvės prieiga. Siekiant užtikrinti oro navigacijos saugą ir palengvinti oro erdvės prieigą, kiekviena valstybė narė turėtų užtikrinti nepertraukiamą oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų teikimą oro erdvėje, už kurią ji yra atsakinga, kartu palaikydama aukštą ir vienodą saugos lygį ir mažindama aptarnavimo trukdžius nesusijusioms trečiosioms šalims, taip pat nenumatytų aplinkybių atveju. Tai turėtų apimti minimalaus paslaugos lygio apibrėžtį, kuria galėtų remtis orlaivių naudotojai;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

61 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(61a)  šiuo reglamentu padaryti pakeitimai turi įtakos kitų Sąjungos teisės aktų įgyvendinimui ir, be kita ko, reiškia, kad turi būti panaikintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (RB) Nr. 552/20041a;

 

________________

 

1a 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, p. 26).

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(63)  Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant tinkamai atsižvelgti į šiuo reglamentu sudarytą galimybę Agentūrai tapti institucija, kompetentinga išduoti ir prižiūrėti oro vežėjo pažymėjimus. Be to, vis daugiau oro vežėjų turi bazes keliose valstybėse narėse, tuomet už veiklos licencijas ir oro vežėjo pažymėjimus gali būti atsakinga nebūtinai ta pati kompetentinga institucija, todėl reikia didinti tokių oro vežėjų priežiūros našumą. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas siekiant užtikrinti, kad atitinkamos už oro vežėjų pažymėjimų ir licencijų oro susisiekimui vykdyti priežiūrą atsakingos institucijos glaudžiai bendradarbiautų viena su kita;

(63)  Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant tinkamai atsižvelgti į šiuo reglamentu sudarytą galimybę Agentūrai tapti institucija, kompetentinga išduoti ir prižiūrėti oro vežėjo pažymėjimus. Be to, reikia stiprinti veiksmingą tokių oro vežėjų priežiūrą. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas siekiant užtikrinti, kad atitinkamos už oro vežėjų pažymėjimų ir licencijų oro susisiekimui vykdyti priežiūrą atsakingos institucijos glaudžiai bendradarbiautų viena su kita;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagrindinis šio reglamento tikslas – Europoje pasiekti ir išlaikyti aukštą vienodą civilinės aviacijos saugos lygį ir užtikrinti aukštą vienodą aplinkos apsaugos lygį.

1.  Pagrindinis šio reglamento tikslas – Sąjungoje pasiekti, išlaikyti ir garantuoti aukštą, vienodą civilinės aviacijos saugos lygį.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  prisidėti prie aukšto, vienodo aplinkos apsaugos lygio;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  užmezgus deramus bendradarbiavimo ryšius su trečiosiomis šalimis ir jų aviacijos institucijomis, srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, palengvinti aviacijos prekių, paslaugų ir darbuotojų judėjimą visame pasaulyje;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  skatinti reguliavimo ir sertifikavimo procesų našumą ir veiksmingumą, taip pat optimalų išteklių naudojimą nacionaliniu ir Sąjungos mastu;

c)  skatinti, be kita ko, vengiant dubliavimosi, reguliavimo, sertifikavimo ir priežiūros procesų išlaidų efektyvumą ir veiksmingumą, taip pat optimalų išteklių naudojimą nacionaliniu ir Sąjungos mastu;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  užmezgus deramus bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ryšius, visame pasaulyje skleisti Sąjungos požiūrį į civilinės aviacijos standartus ir civilinės aviacijos taisykles;

f)  užmezgus deramus bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ryšius, visame pasaulyje skleisti Sąjungos požiūrį į civilinės aviacijos standartus ir civilinės aviacijos taisykles, siekiant skatinti saugą, vienodas veiklos sąlygas ir aviacijos prekėms, paslaugoms ir darbuotojams išduotų pažymėjimų tarpusavio pripažinimą;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  reguliavimo ir sertifikavimo procesuose, be kitų priemonių, skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas;

g)  reguliavimo, sertifikavimo ir kontrolės procesuose, be kita ko, skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, skatinti techninę ir funkcinę sąveiką.

h)  srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, skatinti administracinę, techninę ir funkcinę sąveiką.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  skatinti keleivių pasitikėjimą civilinės aviacijos sauga, saugumu ir efektyvumu;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  užtikrinant, kad pagal šį reglamentą ir pagal jo deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus išduoti pažymėjimai ir deklaracijos galiotų visoje Sąjungoje be jokių papildomų reikalavimų;

b)  užtikrinant, kad pagal šį reglamentą ir pagal juo remiantis priimtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus išduoti pažymėjimai, licencijos ir deklaracijos galiotų, būtų pripažįstami ir taikomi visoje Sąjungoje be jokių papildomų reikalavimų;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  įsteigus nepriklausomą Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūrą (toliau – Agentūra);

d)  įsteigus nepriklausomą Europos Sąjungos aviacijos agentūrą (toliau – Agentūra);

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  įgyvendinant geresnio informavimo ir populiarinimo, įskaitant mokymo, bendravimo priemonių ir aktualios saugos informacijos skleidimo, iniciatyvas.

g)  įgyvendinant geresnio informavimo ir populiarinimo, įskaitant mokymo, komunikacijos priemonių ir aktualios saugos informacijos bei, jei esama aviacijos saugos ir saugumo tarpusavio priklausomybės, atitinkamos saugumo informacijos skleidimo, iniciatyvas.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  fizinių arba juridinių asmenų vykdomam orlaivių projektavimui ir gamybai, kuriuos prižiūri Agentūra arba valstybė narė;

a)  orlaivių, taip pat susijusių produktų, dalių projektavimui ir gamybai, kuriuos vykdo:

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

i)  fizinis arba juridinis asmuo, kurį prižiūri Agentūra arba valstybė narė;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ii)  trečiosios šalies fizinis arba juridinis asmuo, kurį planuojama registruoti arba kuris planuoja vykdyti veiklą teritorijoje, kuriai taikomos Sutartys;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  orlaivių, taip pat susijusių produktų, dalių ir kilnojamosios įrangos projektavimui, gamybai, techninei priežiūrai ir naudojimui, jei orlaivis:

b)  orlaivių, taip pat susijusių produktų, dalių ir kilnojamosios įrangos techninei priežiūrai ir naudojimui, jei orlaivis:

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  užregistruotas valstybėje narėje, nebent reglamento taikymas būtų neįmanomas dėl pareigų, kurias valstybė narė perdavė trečiajai valstybei, pobūdžio, o orlaivį naudotų trečiosios valstybės naudotojas,

i)  užregistruotas arba numatytas užregistruoti valstybėje narėje, nebent valstybė narė savo pareigas pagal Čikagos konvenciją perdavė trečiajai valstybei ir orlaivį naudoja trečiosios valstybės naudotojas, ir tokiu mastu, kokiu tokios pareigos perduotos;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  užregistruotas trečiojoje valstybėje ir jį naudoja naudotojas įsisteigęs, turintis gyvenamąją vietą arba pagrindinę verslo vietą teritorijoje, kuriai taikomos Sutartys;

ii)  užregistruotas trečiojoje valstybėje ir jį naudoja arba ketina naudoti operatorius, kuris yra įsisteigęs, turintis gyvenamąją vietą arba pagrindinę verslo vietą teritorijoje, kuriai taikomos Sutartys;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  orlaivių skrydžiams, kuriuos į bendro Europos dangaus oro erdvę, toje erdvėje arba iš jos vykdo trečiosios valstybės naudotojas;

c)  orlaivių skrydžiams, kuriuos į oro erdvę, kuriai taikomos Sutartys, toje erdvėje arba iš jos vykdo trečiosios valstybės naudotojas;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  aerodromų įrangos, kuri naudojama arba kurią planuojama naudoti e punkte nurodytuose aerodromuose, projektavimui, gamybai, techninei priežiūrai ir naudojimui, taip pat antžeminių paslaugų teikimui ir perono valdymo paslaugoms tuose aerodromuose;

d)  saugumo požiūriu labai svarbios aerodromų įrangos, kuri naudojama arba kurią planuojama naudoti e punkte nurodytuose aerodromuose, projektavimui, gamybai, techninei priežiūrai ir naudojimui, taip pat antžeminių paslaugų ir perono valdymo paslaugų teikimui tuose aerodromuose;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  teritorijoje, kuriai taikomos Sutartys, esančių aerodromų projektavimui, techninei priežiūrai ir naudojimui, jei:

e)  teritorijoje, kuriai taikomos Sutartys, esančių aerodromų, įskaitant jų su sauga susijusią įrangą, projektavimui, techninei priežiūrai ir naudojimui, jei:

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  jie yra viešieji,

i)  (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  naudojami skrydžiams, kai artėjama tūpti arba išvykstama pagal prietaisus, ir ir

Išbraukta.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv)  jų kilimo ir tūpimo takas su dirbtine danga ne trumpesnis kaip 800 m arba jie naudojami vien sraigtasparniams;

iv)  jų prietaisais valdomas kilimo ir tūpimo takas su dirbtine danga ne trumpesnis kaip 800 m;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų bendro Europos dangaus oro erdvėje teikimui, taip pat sistemų ir komponentų, naudojamų oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugoms teikti, projektavimui, gamybai, techninei priežiūrai ir veikimui;

g)  oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų bendro Europos dangaus oro erdvėje teikimui, taip pat sistemų ir komponentų, nuo kurių priklauso sauga arba sąveikumas ir naudojamų oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugoms teikti, projektavimui, gamybai, techninei priežiūrai ir veikimui;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  bepiločių orlaivių, jų variklių, oro sraigtų, dalių ir kilnojamosios įrangos, taip pat bepiločių orlaivių nuotolinio valdymo įrangos projektavimui, gamybai, techninei priežiūrai ir naudojimui, jei bendro Europos dangaus oro erdvėje tokius orlaivius naudoja naudotojas, įsisteigęs arba turintis gyvenamąją vietą teritorijoje, kuriai taikomos Sutartys.

h)  bepiločių orlaivių, jų variklių, oro sraigtų, dalių ir kilnojamosios įrangos, taip pat bepiločių orlaivių nuotolinio valdymo įrangos techninei priežiūrai ir naudojimui, jei tokie orlaiviai naudojami bendro Europos dangaus oro erdvėje.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  valstybiniams orlaiviams ir jų produktams, dalims ir kilnojamajai įrangai, taip pat darbuotojams ir organizacijoms, susijusiems su veikla ir paslaugomis, kurioms reikia valstybinių orlaivių;

a)  orlaiviams ir jų varikliams, oro sraigtams, dalims ir kilnojamajai įrangai, naudojamiems vykdant karines, muitinės, policijos, paieškų ir gelbėjimo, priešgaisrines, pakrančių apsaugos operacijas arba panašias operacijas ar veiklą, kurias kontroliuoja ir už kurias atsakinga valstybė narė, kurios vykdomos siekiant patenkinti viešuosius interesus ir kurias vykdo įstaigos, turinčios valstybės institucijų prerogatyvų, taip pat darbuotojams ir organizacijoms, susijusiems su veikla ir paslaugomis, kurioms reikia tokių orlaivių;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugoms, įskaitant sistemas ir komponentus, darbuotojus ir organizacijas, kuriuos suteikia arba kuriais leidžia naudotis kariuomenė;

c)  Oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemos, įskaitant komponentus, darbuotojus ir organizacijas, nuo kurių priklauso sauga arba sąveikumas, kuriuos suteikia arba kuriais leidžia naudotis kariuomenė;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  I priede išvardytų orlaivių projektavimui, gamybai, techninei priežiūrai ir naudojimui, jei tų orlaivių naudojimas susijęs su maža aviacijos saugos rizika, taip pat tokioje veikloje dalyvaujantiems darbuotojams ir organizacijoms.

d)  I priede išvardytų orlaivių projektavimui, gamybai, techninei priežiūrai ir naudojimui, kai tų orlaivių naudojimas susijęs su maža aviacijos saugos rizika, taip pat tokioje veikloje dalyvaujantiems darbuotojams ir organizacijoms.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

neatsižvelgiant į d punktą, valstybės narės be papildomų reikalavimų ar vertinimų pripažįsta nacionalinius pažymėjimus, išduotus tiems orlaiviams ar jų pilotams, kai šie orlaiviai ar pilotai vykdo tarpvalstybinius skrydžius techninės priežiūros, remonto, bandymų, pakeitimų ar oro sporto ir demonstracijų tikslais ne ilgesniam kaip 60 dienų per kalendorinius metus laikotarpiui;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalies 3 pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  to priedo e, f, g, h, i ir j punktuose nurodyta masė, greitis ir karšto oro tūrio ribos.

ii)  to priedo e, f, g, h, i ir j punktuose nurodyta masė, greitis ir karšto oro tūrio ribos; ir

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalies d punkto 3 pastraipos ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia)  to priedo b ir c punktuose nustatyti kriterijai.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Už orlaivio tipo projektą atsakinga organizacija gali paprašyti, kad Komisija priimtų sprendimą, pagal kurį III skyriaus I skirsnio nuostatos būtų taikomos to tipo orlaivio projektui, gamybai ir techninei priežiūrai, taip pat toje veikloje dalyvaujantiems darbuotojams ir organizacijoms, jei:

4.  Už orlaivio tipo projektą atsakinga organizacija gali paprašyti, kad Agentūra priimtų sprendimą, pagal kurį III skyriaus I skirsnio nuostatos būtų taikomos to tipo orlaivio projektui, gamybai ir techninei priežiūrai, taip pat toje veikloje dalyvaujantiems darbuotojams ir organizacijoms, jei:

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)   to tipo orlaivio projektas nepatvirtintas pagal valstybės narės nacionalinius įstatymus.

c)   negautas to tipo orlaivio projekto išankstinis patvirtinimas pagal valstybės narės nacionalinius įstatymus.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gavusi tokį prašymą ir pasikonsultavusi su Agentūra ir valstybe nare, kurioje yra susijusios organizacijos pagrindinė verslo vieta, Komisija sprendžia, ar įvykdyti pirmos pastraipos kriterijai. Sprendimas priimamas įgyvendinimo aktu, kuris priimamas laikantis 116 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, ir paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šį sprendimą Agentūra taip pat laiko 63 straipsnyje nurodytoje saugykloje.

Gavusi tokį prašymą ir pasikonsultavusi su valstybe nare, kurioje yra susijusios organizacijos pagrindinė verslo vieta, Agentūra sprendžia, ar įvykdyti pirmos pastraipos kriterijai. Šį sprendimą Agentūra laiko 63 straipsnyje nurodytoje saugykloje.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuo įgyvendinimo sprendime nurodytos datos susijusio tipo orlaivio projektas, gamyba ir techninė priežiūra, taip pat toje veikloje dalyvaujantys darbuotojai ir organizacijos reguliuojami vien tik pagal III skyriaus I skirsnio nuostatas, taip pat jomis remiantis priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų nuostatas. Tokiu atveju susijusio tipo orlaiviams taip pat taikomos IV skyriaus ir V skyriaus nuostatos dėl III skyriaus I skirsnio nuostatų taikymo.

Nuo sprendime nurodytos datos susijusio tipo orlaivio projektas, gamyba ir techninė priežiūra, taip pat toje veikloje dalyvaujantys darbuotojai ir organizacijos reguliuojami vien tik pagal III skyriaus I skirsnį, taip pat juo remiantis priimtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Tokiu atveju susijusio tipo orlaiviams taip pat taikomos IV skyriaus ir V skyriaus nuostatos dėl III skyriaus I skirsnio nuostatų taikymo.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX dėl bendro Europos dangaus teisės aktų įgyvendinimo (nauja redakcija) 8 straipsnio taikymui, valstybės narės užtikrina, kad šio straipsnio 3 dalies b punkte nurodyti karinės infrastruktūros objektai, kurie prieinami bendrajam oro eismui, ir šio straipsnio 3 dalies c punkte nurodytos oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugos, kurias bendrajam oro eismui teikia arba kuriomis leidžia naudotis kariuomenė, padėtų užtikrinti tokį saugos lygį, kuris būtų lygiavertis saugos lygiui, pasiekiamam pritaikius šio reglamento VII ir VIII prieduose nustatytus esminius reikalavimus.

5.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. XXX/XXXX dėl bendro Europos dangaus teisės aktų įgyvendinimo (nauja redakcija) 8 straipsnio taikymui, valstybės narės užtikrina, kad šio straipsnio 3 dalies b punkte nurodyti karinės infrastruktūros objektai, kurie prieinami bendrajam oro eismui, ir šio straipsnio 3 dalies c punkte nurodytos oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugos, kurias bendrajam oro eismui teikia arba kuriomis leidžia naudotis kariuomenė, padėtų užtikrinti tokį saugos lygį ir sąveikumą su civilinėmis sistemomis, kuris būtų lygiavertis saugos lygiui, pasiekiamam pritaikius šio reglamento VII ir VIII prieduose nustatytus esminius reikalavimus.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 6 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokiu atveju susijusi valstybė narė apie savo ketinimą praneša Komisijai ir Agentūrai. Tokiame pranešime pateikiama visa aktuali informacija, ypač:

Tokiu atveju susijusi valstybė narė apie savo ketinimą praneša Agentūrai. Tokiame pranešime pateikiama visa aktuali informacija, ypač:

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasikonsultavusi su Agentūra, Komisija, atsižvelgdama į nagrinėjamos veiklos, darbuotojų ir organizacijų ypatybes, taip pat į skirsnio arba skirsnių, apie kuriuos jai pranešta, nuostatų tikslą ir turinį, sprendžia, ar nagrinėjamos nuostatos gali būti veiksmingai pritaikytos ir, jei dera, kokiomis sąlygomis. Komisijos sprendimas priimamas įgyvendinimo aktu, kuris priimamas laikantis 116 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, ir paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šį sprendimą Agentūra laiko 63 straipsnyje nurodytoje saugykloje.

Agentūra, atsižvelgdama į nagrinėjamos veiklos, darbuotojų ir organizacijų ypatybes, taip pat į skirsnio arba skirsnių, apie kuriuos jai pranešta, nuostatų tikslą ir turinį, sprendžia, ar nagrinėjamos nuostatos gali būti veiksmingai pritaikytos ir, jei reikia, kokiomis sąlygomis. Šį sprendimą Agentūra laiko 63 straipsnyje nurodytoje saugykloje.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 6 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skirsnio arba skirsnių, apie kuriuos pranešta Komisijai, nuostatas susijusi valstybė narė taiko tik jei Komisijos priimtas sprendimas yra teigiamas ir, jei dera, užtikrinusi, kad būtų laikomasi prie to sprendimo pridėtų sąlygų. Tokiu atveju susijusi veikla, darbuotojai ir organizacijos nuo valstybės narės sprendime nustatytos datos reguliuojami vien tik tomis nuostatomis, taip pat deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, priimtų remiantis jomis, nuostatomis. Tuomet susijusiai veiklai, darbuotojams ir organizacijoms taip pat taikomos IV ir V skyrių nuostatos dėl skirsnio arba skirsnių, apie kuriuos pranešta, taikymo.

Skirsnio arba skirsnių, apie kuriuos pranešta Agentūrai, nuostatas susijusi valstybė narė taiko tik jei Agentūros priimtas sprendimas yra teigiamas ir, prireikus, užtikrinusi, kad būtų laikomasi prie to sprendimo pridėtų sąlygų. Tokiu atveju susijusi veikla, darbuotojai ir organizacijos nuo valstybės narės sprendime nustatytos datos reguliuojami vien tik tomis nuostatomis ir jomis remiantis priimtais deleguotaisiais bei įgyvendinimo aktais. Tuomet susijusiai veiklai, darbuotojams ir organizacijoms taip pat taikomos IV ir V skyrių nuostatos dėl skirsnio arba skirsnių, apie kuriuos pranešta, taikymo.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 6 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, Agentūra ir susijusios valstybės narės kompetentingos institucijos bendradarbiauja šios dalies taikymo tikslais.

Agentūra ir susijusios valstybės narės kompetentingos institucijos bendradarbiauja šios dalies taikymo tikslais.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 6 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti atšaukti pagal šią dalį priimtus savo sprendimus. Tokiu atveju susijusi valstybė narė apie tai praneša Komisijai ir Agentūrai. Pranešimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, o Agentūra laiko 63 straipsnyje nurodytoje saugykloje. Susijusi valstybė narė nustato deramą pereinamąjį laikotarpį.

Valstybės narės gali nuspręsti atšaukti pagal šią dalį priimtus savo sprendimus. Tokiu atveju susijusi valstybė narė apie tai praneša Agentūrai. Tą sprendimą Agentūra laiko 63 straipsnyje nurodytoje saugykloje. Susijusi valstybė narė nustato deramą pereinamąjį laikotarpį.

Pakeitimas    81    

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Todėl susijusi valstybė narė argumentuotu pareiškimu praneša Komisijai ir Agentūrai apie savo ketinimą priimti tokį sprendimą. Pareiškime pateikiama visa aktuali informacija, susijusi su sprendimu, kurį ketinama priimti.

Todėl susijusi valstybė narė argumentuotu pareiškimu praneša Agentūrai apie savo ketinimą priimti tokį sprendimą. Pareiškime pateikiama visa aktuali informacija, susijusi su sprendimu, kurį ketinama priimti.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 7 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasikonsultavusi su Agentūra, Komisija sprendžia, ar įvykdytos pirmos pastraipos sąlygos. Komisijos sprendimas priimamas įgyvendinimo aktu, kuris priimamas laikantis 116 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, ir paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šį sprendimą Agentūra laiko 63 straipsnyje nurodytoje saugykloje.

Agentūra sprendžia, ar įvykdytos pirmos pastraipos sąlygos. Šį sprendimą Agentūra laiko 63 straipsnyje nurodytoje saugykloje.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 7 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Susijusi valstybė narė sprendimą, kurį ketino priimti, priima tik jei Komisijos sprendimas teigiamas. Tokiu atveju aerodromo projektas, techninė priežiūra ir naudojimas, taip pat aerodromo įranga nuo valstybės narės sprendime nustatytos datos nebereguliuojami šio reglamento nuostatomis ir jomis remiantis priimtais deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais.

Susijusi valstybė narė sprendimą, kurį ketino priimti, priima tik jei Agentūros sprendimas teigiamas. Tokiu atveju aerodromo projektas, techninė priežiūra ir naudojimas, taip pat aerodromo įranga nuo valstybės narės sprendime nustatytos datos nebereguliuojami šio reglamento nuostatomis ir jomis remiantis priimtais deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 7 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės kasmet nagrinėja aerodromų, kurioms padarė išimtį pagal šią dalį, eismo rodiklius. Jei, nagrinėjimo duomenimis, viename iš tų aerodromų trejus metus iš eilės aptarnaujama daugiau kaip 10 000 keleivių per metus, o krovinius vežantys orlaiviai per metus kyla ir tupia daugiau kaip 850 kartų, susijusi valstybė narė atšaukia aerodromui padarytą išimtį. Apie tai ji informuoja Komisiją ir Agentūrą. Išimties panaikinimo sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, o Agentūra jį laiko 63 straipsnyje nurodytoje saugykloje.

Valstybės narės kasmet nagrinėja aerodromų, kurioms padarė išimtį pagal šią dalį, eismo rodiklius. Jei, nagrinėjimo duomenimis, viename iš tų aerodromų trejus metus iš eilės aptarnaujama daugiau kaip 10 000 keleivių per metus, o krovinius vežantys orlaiviai per metus kyla ir tupia daugiau kaip 850 kartų, susijusi valstybė narė atšaukia aerodromui padarytą išimtį. Apie tai ji informuoja Agentūrą. Išimties panaikinimo sprendimas skelbiamas 63 straipsnyje nurodytoje saugykloje.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  priežiūra – kompetentingos institucijos arba jos vardu atliekamas nuolatinis tikrinimas, ar laikomasi reikalavimų, kuriais remiantis išduotas pažymėjimas arba dėl kurių pateikta deklaracija;

1)  priežiūra – kompetentingos institucijos arba jos vardu atliekamas nuolatinis tikrinimas, ar tebesilaikoma šio reglamento ir juo remiantis priimtų deleguotųjų bei įgyvendinimo aktų reikalavimų, įskaitant reikalavimus, kuriais remiantis išduotas pažymėjimas arba dėl kurių pateikta deklaracija;

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)  oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemos ir jų sudedamosios dalys, nuo kurių priklauso sauga arba sąveikumas – bet kokios oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemos ir bet kokios sudedamosios dalys, būtinos oro eismo ir oro navigacijos paslaugų teikimo saugai;

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  sertifikavimas – išduotu reikalavimų laikymosi pažymėjimu patvirtintas, deramu vertinimu pagrįstas bet kokios formos pripažinimas pagal šį reglamentą, kad organizacija arba asmuo, produktas, dalis, kilnojamoji įranga, aerodromas, aerodromo įranga, oro eismo valdymo / oro navigacijos sistema, oro eismo valdymo / oro navigacijos komponentas, imituojamo skrydžio treniruoklis atitinka taikomus šio reglamento ir deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, priimtų remiantis šiuo reglamentu, reikalavimus;

6)  sertifikavimas – išduotu reikalavimų laikymosi pažymėjimu patvirtintas ir deramu atitikties vertinimu pagrįstas bet kokios formos pripažinimas pagal šį reglamentą, kad yra laikomasi taikomų šio reglamento ir juo remiantis priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų reikalavimų;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7)  deklaracija – rašytinis pareiškimas, kurį prisiimdamas visą atsakomybę pagal šį reglamentą padarė juridinis arba fizinis asmuo, kuriam taikomas šis reglamentas, siekdamas patvirtinti, kad laikosi taikomų šio reglamento ir deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, priimtų remiantis šiuo reglamentu, reikalavimų, susijusių su organizacija arba asmeniu, produktu, dalimi, kilnojamąja įranga, aerodromo įranga, oro eismo valdymo / oro navigacijos sistema arba oro eismo valdymo / oro navigacijos komponentu;

7)  deklaracija – rašytinis pareiškimas, kurį prisiimdamas visą atsakomybę pagal šį reglamentą padarė juridinis arba fizinis asmuo, kuriam taikomas šis reglamentas, siekdamas patvirtinti, kad laikosi taikomų šio reglamento ir deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, priimtų remiantis šiuo reglamentu, reikalavimų;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13)  aerodromo įranga – visa įranga, aparatai, priklausiniai, programinė įranga ar priedai, kurie eksploatuojami arba bus eksploatuojami siekiant aerodrome sudaryti lengvesnes orlaivio naudojimo sąlygas;

13)  su sauga susijusi aerodromo įranga – visa įranga, aparatai, priklausiniai, programinė įranga ar priedai, kurie eksploatuojami arba bus eksploatuojami siekiant aerodrome sudaryti saugaus orlaivio naudojimo sąlygas;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a)  saugos požiūriu itin svarbi aerodromo įranga – bet kokia įranga, aparatai, priklausiniai, programinė įranga ar priedai, kurių gedimo ar veikimo sutrikimo atveju galėtų kilti grėsmė saugai ir orlaivio naudojimui aerodrome;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22)  antžeminės paslaugos – visos aerodromuose teikiamos paslaugos, prie kurių priskiriama su sauga susijusių šių sričių veikla: antžeminis administravimas ir priežiūra, keleivių aptarnavimas, bagažo tvarkymas, krovinių ir pašto tvarkymas, paslaugų teikimas perone, orlaivių priežiūra, degalų ir tepalų tvarkymas, techninė orlaivių priežiūra, skrydžių vykdymas ir įgulų administravimas, antžeminis transportas ir maitinimas;

22)  antžeminės paslaugos – visos su sauga susijusios aerodromuose teikiamos paslaugos: antžeminis administravimas ir priežiūra, keleivių aptarnavimas, bagažo tvarkymas, krovinių ir pašto tvarkymas, paslaugų teikimas perone, orlaivių priežiūra, degalų ir tepalų tvarkymas, techninė orlaivių priežiūra, skrydžių vykdymas ir įgulų administravimas, antžeminis transportas ir maitinimas;

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

23)  komercinis oro transportas – bet koks orlaivio naudojimas keleiviams, kroviniams ar paštui vežti už užmokestį arba kitokį vertingą atlygį iš vieno aerodromą į kitą;

23)  komercinis oro transportas – bet koks visuomenei atviras orlaivio naudojimas, kai už keleivių, krovinių ar pašto vežimą teikiamas arba pažadamas užmokestis ar kitas vertingas atlygis;

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 28 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

28)  kilnojamoji įranga – į orlaivį įnešama, tačiau jame neįdiegiama įranga, galinti turėti įtakos saugai;

28)  kilnojamoji įranga  operatoriaus į orlaivį įnešamas prietaisas, įranga, mechanizmas, aparatas, priklausinys, programinė įranga ar priedas, kuris nėra dalis ir yra naudojamas arba ketinamas naudoti orlaiviui veikiant arba jį valdant, didina keleivių tikimybę išgyventi arba galėtų turėti įtakos saugiam orlaivio naudojimui;

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 29 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

29a)  nuotolinis pilotas – asmuo, kuris valdo bepilotį orlaivį arba stebi automatizuoto bepiločio orlaivio veikimą;

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 32 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

32)  valstybinis orlaivis – orlaivis, kurį dėl visuomenės interesų valdžios įgaliojimus turinčios įstaigos naudoja karinei, muitinės, policijos, paieškos ir gelbėjimo, gaisrų gesinimo, pakrančių apsaugos ar panašiai veiklai ar darbui, už kuriuos atsakinga ir kuriuos kontroliuoja valstybė narė;

32)  valstybinis orlaivis – orlaivis, kurį dėl visuomenės interesų arba jos vardu valdžios įgaliojimus turinčios įstaigos naudoja karinei, muitinės, policijos, paieškos ir gelbėjimo, gaisrų gesinimo, pakrančių apsaugos ar panašiai veiklai ar darbui, už kuriuos atsakinga ir kuriuos kontroliuoja valstybė narė;

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 34 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

34)  nacionalinė kompetentinga institucija – valstybės narės paskirta viena arba kelios organizacijos, turinčios būtinus įgaliojimus ir paskirtas pareigas, kad pagal šį reglamentą ir pagal deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, priimtus remiantis šiuo reglamentu, atliktų užduotis, susijusias su sertifikavimu, priežiūra ir vykdymo užtikrinimu.

34)  nacionalinė kompetentinga institucija – valstybės narės paskirta ir Agentūros akredituota organizacija, turinti būtinus įgaliojimus ir paskirtas pareigas, kad pagal šį reglamentą ir deleguotuosius bei įgyvendinimo aktus, priimtus remiantis šiuo reglamentu ir Reglamentu (ES) Nr. XXXX/XXXX, atliktų užduotis, susijusias su sertifikavimu, priežiūra ir vykdymo užtikrinimu.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 34 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

34a)  akreditacija – procesas, per kurį nacionalinės kompetentingos institucijos ar kompetentingos organizacijos pripažįsta kvalifikaciją, suteikiančią turėtojams teisę vykdyti šiame reglamente ir Reglamente (ES) Nr. XXX/XXXX nurodytas užduotis;

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 34 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

34b)  Europos bepiločių orlaivių registras yra Agentūros įrengta ir administruojama kompiuterinė sistema, kurioje saugomi Sąjungoje naudojamų bepiločių orlaivių savininkų numeriai;

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  atsižvelgia į skirtingus orlaivių ir veiklos tipus;

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  atsižvelgia į įvairių aviacijos saugos sričių, taip pat į aviacijos saugos ir kitų techninių aviacijos reguliavimo sričių, tarpusavio priklausomybę;

d)  atsižvelgia į įvairių aviacijos saugos sričių, taip pat į aviacijos saugos, kibernetinio saugumo ir kitų techninių aviacijos reguliavimo sričių, tarpusavio priklausomybę;

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  jei įmanoma, reikalavimus nustato kuo labiau orientuotus į tikslus, kuriuos reikia pasiekti, ir palieka galimybę rinktis priemones, kuriomis pasiekti atitiktį tiems tikslams;

e)  jei įmanoma, nustato kuo labiau į veiklos efektyvumą orientuotus reikalavimus ir siektinus tikslus, tačiau kartu palieka galimybę rinktis, kokiomis priemonėmis naudojantis pasiekti atitiktį tiems veiklos efektyvumu pagrįstiems tikslams;

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  užtikrina paslaugų teikimo veiklos ir reguliavimo bei priežiūros užduočių atskyrimą;

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  imasi priemonių, kuriomis gerinami saugos standartai ir skatinama jų laikytis;

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  naudojamo orlaivio sudėtingumą ir naudojimo charakteristikas,

c)  naudojamo orlaivio sudėtingumą, naudojimo charakteristikas ir specialius poreikius,

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  skrydžio tikslą ir į naudojamos oro erdvės tipą;

d)  skrydžio tikslą, orlaivio tipą ir naudojamos oro erdvės tipą;

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atsižvelgiant į 1 straipsnyje nustatytus tikslus, Europos aviacijos saugos plane apibrėžiamas Sąjungoje priimtinas saugos veiksmingumas, kurį valstybės narės, Komisija ir Agentūra bendromis jėgomis stengiasi pasiekti.

3.  Atsižvelgiant į 1 straipsnyje nustatytus tikslus, Europos aviacijos saugos plane apibrėžiamas Sąjungoje aukšto lygio, vienodas saugos veiksmingumas, kurį valstybės narės, Komisija ir Agentūra bendromis jėgomis stengiasi pasiekti.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionalinė aviacijos saugos programa

Valstybinė saugos programa

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė parengia nacionalinę aviacijos saugos programą (toliau nacionalinė aviacijos saugos programa), pagal kurią būtų valdoma aviacijos veiklos, už kurią ji yra atsakinga, civilinės aviacijos sauga. Programa yra proporcinga tos veiklos mastui ir sudėtingumui ir atitinka Europos aviacijos saugos programą.

1.  Kiekviena valstybė narė, bendradarbiaudama su atitinkamais sektoriaus suinteresuotaisiais subjektais, parengia ir prižiūri valstybinę aviacijos saugos programą (toliau valstybinė aviacijos saugos programa), pagal kurią užtikrinama aviacijos veiklos, už kurią ji yra atsakinga, civilinės aviacijos sauga. Programa yra proporcinga tos veiklos mastui ir sudėtingumui ir atitinka Europos aviacijos saugos programą.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nacionalinėje aviacijos saugos programoje yra bent šios dalys:

2.  Valstybinėje saugos programoje yra bent tarptautiniuose standartuose ir rekomenduojamoje praktikoje aprašyti valstybinės saugos programos elementai;

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  aviacijos saugos politika, tikslai ir ištekliai;

Išbraukta.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  aviacijos saugos rizikos valdymas;

Išbraukta.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  aviacijos saugos užtikrinimas;

Išbraukta.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  aviacijos saugos propagavimas.

Išbraukta.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atsižvelgiant į 1 straipsnyje nustatytus tikslus ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą priimtiną saugos veiksmingumą, nacionalinėje aviacijos saugos programoje apibrėžiamas priimtinas saugos veiksmingumo lygis, kuris valstybėje narėje turi būti pasiektas tos aviacijos veiklos, už kurią atsakinga susijusi valstybė narė, atžvilgiu.

3.  Atsižvelgiant į 1 straipsnyje nustatytus tikslus, valstybinėje saugos programoje apibrėžiama aviacijos veikla, už kurią atsakinga susijusi valstybė narė ir kuri turi būti vykdoma norint pasiekti aukštą, vienodą 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą saugos veiksmingumo lygį.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prie nacionalinės aviacijos saugos programos pridedamas nacionalinis aviacijos saugos planas. Atsižvelgdama į aktualios saugos informacijos vertinimą, kiekviena valstybė narė tame plane nustato svarbiausią saugos riziką, kuri daro įtaką jos nacionalinei civilinės aviacijos saugos sistemai, ir būtinas rizikos mažinimo priemones.

1.  Prie valstybinės saugos programos pridedamas valstybinis aviacijos saugos planas. Atsižvelgdama į aktualios saugos informacijos vertinimą, kiekviena valstybė narė, bendradarbiaudama su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, tame plane nustato svarbiausią saugos riziką, kuri daro įtaką jos nacionalinei civilinės aviacijos saugos sistemai, ir būtinas tos rizikos mažinimo priemones.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

III skyriaus I skirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tinkamumas skraidyti ir aplinkos apsauga

Tinkamumas skraidyti

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodyti orlaiviai ir jų varikliai, oro sraigtai, dalys ir kilnojamoji įranga turi atitikti II priede nustatytus esminius tinkamumo skraidyti reikalavimus ir III priede nustatytus esminius suderinamumo su aplinka reikalavimus, taikomus triukšmui ir išmetamųjų teršalų kiekiui.

2 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodyti pilotuojami orlaiviai ir jų varikliai, oro sraigtai, dalys ir kilnojamoji įranga turi atitikti II priede nustatytus esminius tinkamumo skraidyti reikalavimus ir III priede nustatytus esminius suderinamumo su aplinka reikalavimus, taikomus triukšmui ir išmetamųjų teršalų kiekiui, taip pat atitinkamus Čikagos konvencijos 16 priedo (išskyrus to priedo priedėlius) aplinkos apsaugos reikalavimus.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  2 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytų orlaivių ir jų variklių, oro sraigtų ir dalių atitiktis 9 straipsniui užtikrinama pagal 11, 12 straipsnius ir 15 straipsnio 1 dalį.

2.  2 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytų orlaivių ir jų variklių, oro sraigtų ir dalių atitiktis 9 straipsniui užtikrinama pagal 11, 12, 13, 14 straipsnius ir 15 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tipo pažymėjimai, pakeitimų pažymėjimai ir remonto projektų patvirtinimai išduodami gavus prašymą, jei prašytojas įrodo, kad produkto projektas atitinka tipo sertifikavimo pagrindus, nustatytus pagal deleguotąjį aktą, nurodytą 18 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje, ir kad produkto projekte nėra požymių arba savybių, dėl kurių jis būtų nesuderinamas su aplinka arba nesaugus naudoti.

Tipo pažymėjimai, pakeitimų pažymėjimai ir remonto projektų patvirtinimai išduodami gavus prašymą, jei prašytojas įrodo, kad produkto projektas atitinka tipo sertifikavimo pagrindus, nustatytus pagal deleguotuosius aktus, nurodytus 18 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tipo pažymėjimus, pakeitimų pažymėjimus ir remonto projektų patvirtinimus gali be prašymo išduoti pagal 15 straipsnį patvirtinta organizacija, kuriai teisė išduoti tokius pažymėjimus arba patvirtinimus suteikta pagal deleguotąjį aktą, nurodytą 18 straipsnio 1 dalies k punkte, jei ta organizacija nusprendė, kad produkto projektas atitinka antroje pastraipoje nustatytas sąlygas.

Tipo pažymėjimus, pakeitimų pažymėjimus ir remonto projektų patvirtinimus gali be prašymo savo parengtam projektui išduoti pagal 15 straipsnį patvirtinta organizacija, kuriai teisė išduoti tokius pažymėjimus arba patvirtinimus suteikta pagal deleguotuosius aktus, nurodytus 18 straipsnio 1 dalies k punkte, jei ta organizacija nusprendė, kad produkto projektas atitinka antroje pastraipoje nustatytas sąlygas.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pažymėjimą gali be prašymo išduoti pagal 15 straipsnį patvirtinta organizacija, kuriai teisė išduoti tokius pažymėjimus suteikta pagal deleguotąjį aktą, nurodytą 18 straipsnio 1 dalies k punkte, jei ta organizacija nusprendė, kad dalies projektas atitinka pagal 18 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktį nustatytus sertifikavimo pagrindus.

Pažymėjimą gali be prašymo savo parengtam projektui išduoti pagal 15 straipsnį patvirtinta organizacija, kuriai teisė išduoti tokius pažymėjimus suteikta pagal deleguotuosius aktus, nurodytus 18 straipsnio 1 dalies k punkte, jei ta organizacija nusprendė, kad dalies projektas atitinka pagal 18 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktį nustatytus sertifikavimo pagrindus.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pažymėjimą gali be prašymo išduoti pagal 15 straipsnį patvirtinta organizacija, kuriai teisė išduoti tokius pažymėjimus suteikta pagal deleguotąjį aktą, nurodytą 18 straipsnio 1 dalies k punkte, jei ta organizacija nusprendė, kad kilnojamosios įrangos projektas atitinka pagal 18 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktį nustatytus sertifikavimo pagrindus.

Pažymėjimą gali be prašymo savo parengtam projektui išduoti pagal 15 straipsnį patvirtinta organizacija, kuriai pagal deleguotuosius aktus, nurodytus 18 straipsnio 1 dalies k punkte, suteikta teisė išduoti tokius pažymėjimus, jei ta organizacija nusprendė, kad kilnojamosios įrangos projektas atitinka pagal 18 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktį nustatytus sertifikavimo pagrindus.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  konkrečias sąlygas, kuriomis užtikrinama 2 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje išvardytų orlaivių atitiktis 9 straipsnyje nurodytiems esminiams reikalavimams;

c)  konkrečias sąlygas, kuriomis užtikrinama 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje ir 2 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje išvardytų orlaivių atitiktis 9 straipsnyje nurodytiems esminiams reikalavimams;

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  pažymėjimų, nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti informacijos ir kitų tinkamumo skraidyti dokumentų, išduotų pagal trečiosios valstybės įstatymus, pripažinimo sąlygas 57 straipsnio taikymo tikslais.

Išbraukta.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei būtina dėl technikos, naudojimo arba mokslo raidos arba dėl tinkamumo skraidyti ar suderinamumo su aplinka įrodymų, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 117 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais tiek, kiek būtina, ir tam, kad būtų pasiekti 1 straipsnyje nustatyti tikslai, keisti arba papildyti II ir III priedų reikalavimus, susijusius su orlaivių, nurodytų 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, tinkamumu skraidyti ir suderinamumu su aplinka, su jų varikliais, oro sraigtais, dalimis ir kilnojamąja įranga.

2.  Jei būtina dėl technikos, naudojimo arba mokslo raidos arba dėl tinkamumo skraidyti ar suderinamumo su aplinka įrodymų ir tiek, kiek būtina 1 straipsnyje nurodytiems tikslams pasiekti, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 117 straipsnį priimti deleguotuosius aktus ir keisti II ir III priedų reikalavimus, susijusius su orlaivių, nurodytų 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, tinkamumu skraidyti ir suderinamumu su aplinka, taip pat su jų varikliais, oro sraigtais, dalimis ir kilnojamąja įranga.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Tvirtindama 1 pastraipoje nurodytus deleguotuosius aktus Komisija visų pirma užtikrina, kad būtų deramai taikomi Čikagos konvencijos 8 ir 16 prieduose pateikti tarptautiniai standartai ir rekomenduojama praktika.

 

Agentūros ir nacionalinių kompetentingų institucijų išduotiems leidimams ir juridinių bei fizinių asmenų remiantis šiuo reglamentu pateiktoms deklaracijoms išimtinai taikomos šiame straipsnyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytos taisyklės, sąlygos ir procedūros.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei pagal 25 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose nenustatyta kitaip, pilotai yra sertifikuojami ir jiems išduodamos piloto licencijos ir piloto sveikatos pažymėjimai, kurie atitinka numatytą orlaivių naudojimą.

1.  Jei pagal 25 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose nenustatyta kitaip, pilotai yra sertifikuojami ir jiems išduodamos piloto licencijos ir piloto sveikatos pažymėjimai, kurie atitinka numatytą orlaivių naudojimą ir kuriuose nurodyta, kad jų fizinės ir psichinės sveikatos būklė tinkama užsiimti tokia veikla.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komerciniame oro transporte dalyvaujanti keleivių salono įgula sertifikuojama ir jai išduodamas liudijimas.

Komerciniame oro transporte dalyvaujanti keleivių salono įgula sertifikuojama ir jai išduodamas pažymėjimas.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kitokiame nei komerciniame oro transporte dalyvaujanti keleivių salono įgula taip pat sertifikuojama ir jai išduodamas liudijimas, jei taip nustatyta pagal 25 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose.

Kitokiame nei komerciniame oro transporte dalyvaujanti keleivių salono įgula taip pat sertifikuojama, o kompetentinga institucija jai išduoda licenciją, jei taip nustatyta pagal 25 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Liudijimai išduodami gavus prašymą, jei prašytojas įrodo, kad jis laikosi taisyklių, nustatytų pagal 25 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose, kuriais užtikrinama atitiktis 19 straipsnyje nurodytiems esminiams teorijos žinių, praktinių įgūdžių ir sveikatos būklės tinkamumo reikalavimams.

Pažymėjimai išduodami gavus prašymą, jei prašytojas įrodo, kad jis laikosi taisyklių, nustatytų pagal 25 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose, kuriais užtikrinama atitiktis 19 straipsnyje nurodytiems esminiams teorijos žinių, praktinių įgūdžių ir sveikatos būklės tinkamumo reikalavimams.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Salono įgulos mokymo organizacijos neturi gauti finansinės naudos iš mokinių, kai vykdo mokymus keleivius ar krovinius gabenančiuose orlaiviuose.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  piloto licencijų, piloto sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos liudijimų, išduotų pagal trečiosios valstybės įstatymus, pripažinimo 57 straipsnio taikymo tikslais sąlygas;

Išbraukta.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei būtina dėl technikos, naudojimo arba mokslo raidos arba dėl įrodymų, susijusių su orlaivio įgula, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 117 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais tiek, kiek būtina, ir tam, kad būtų pasiekti 1 straipsnyje nustatyti tikslai, keisti arba papildyti IV priedo reikalavimus, nustatytus pilotams ir keleivių salono įguloms, naudojantiems 2 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytus orlaivius, pilotų ir keleivių salono įgulų mokyme, bandyme, tikrinime arba sveikatos būklės vertinime naudojamiems imituojamo skrydžio treniruokliams, taip pat juose dalyvaujantiems asmenims ir organizacijoms.

2.  Jei būtina dėl technikos, naudojimo arba mokslo raidos arba dėl įrodymų, susijusių su orlaivio įgula, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 117 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais tiek, kiek būtina, ir tam, kad būtų pasiekti 1 straipsnyje nustatyti tikslai, keisti IV priedo reikalavimus, nustatytus pilotams ir keleivių salono įguloms, naudojantiems 2 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytus orlaivius, pilotų ir keleivių salono įgulų mokyme, bandyme, tikrinime arba sveikatos būklės vertinime naudojamiems imituojamo skrydžio treniruokliams, taip pat juose dalyvaujantiems asmenims ir organizacijoms.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Agentūros ir nacionalinių kompetentingų institucijų išduotiems leidimams ir juridinių bei fizinių asmenų remiantis šiuo reglamentu pateiktoms deklaracijoms išimtinai taikomos šiame straipsnyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytos taisyklės, sąlygos ir procedūros.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Kai pagal 28 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose numatoma, dideli komercinei oro transporto veiklai naudojami orlaiviai turi turėti pakankamai išteklių skrydžio duomenų savirašio duomenims atkurti ir jiems laiku pateikti, kad būtų galima panaudoti nelaimių tyrimui ir prevencijai.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga) sąlygas, kuriomis, atsižvelgiant į 4 straipsnio principus, veiklai taikomi arba netaikomi komerciniam oro transportui šiame reglamente nustatyti reikalavimai ir pagal šį reglamentą priimtos priemonės;

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

gb)  sąlygas, kuriomis orlaivyje būtina įrengti priemones skrydžio duomenų savirašio duomenis, ir sąlygas saugiam tų duomenų perdavimui, saugojimui ir naudojimui 27 straipsnio 3a dalyje nurodytais tikslais. Šios sąlygos atitinka esamus Sąjungos teisės aktus dėl avarijų ore tyrimų;

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei būtina dėl technikos, naudojimo arba mokslo raidos arba dėl įrodymų, susijusių su orlaivių naudojimu skrydžiams, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 117 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais tiek, kiek būtina, ir tam, kad būtų pasiekti 1 straipsnyje nustatyti tikslai, keisti arba papildyti V priedo ir, jei taikoma, VII ir VIII priedų reikalavimus, susijusius su 2 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų orlaivių naudojimu.

2.  Komisijai pagal 117 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 2 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų orlaivių naudojimo siekiant iš dalies pakeisti V priedą ir, jei taikoma, VII ir VIII priedus, jei tai būtina dėl techninių, veiklos arba mokslo pokyčių arba dėl saugos informacijos, susijusios su skrydžių vykdymu, tiek, kiek būtina ir reikalinga, kad būtų įgyvendinti 1 straipsnyje nustatyti tikslai.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Agentūros ir nacionalinių kompetentingų institucijų išduotiems leidimams ir juridinių bei fizinių asmenų remiantis šiuo reglamentu pateiktoms deklaracijoms išimtinai taikomos šiame straipsnyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytos taisyklės, sąlygos ir procedūros.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Aerodromai ir jų įranga turi atitikti VII priede ir, jei taikoma, VIII priede nustatytus esminius reikalavimus, o naudojant aerodromus ir juose teikiant antžemines ir perono valdymo paslaugas tų reikalavimų turi būti laikomasi.

Aerodromai, įskaitant jų su sauga susijusią įrangą, jų naudojimas ir antžeminių bei perono valdymo paslaugų teikimas turi atitikti VII priede ir, jei taikoma, VIII priede nustatytus esminius reikalavimus ir turi būti atsižvelgiama į aerodromo naudotojo ir trečiųjų šalių atsakomybės laipsnį.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Aerodromai sertifikuojami ir jiems išduodami pažymėjimai. Pažymėjimo pakeitimai taip pat sertifikuojami ir jiems išduodamas pakeitimų pažymėjimas.

Aerodromai, įskaitant jų su sauga susijusią įrangą, sertifikuojami ir jiems išduodami pažymėjimai. Pažymėjimo pakeitimai taip pat sertifikuojami ir jiems išduodamas pakeitimų pažymėjimas.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tie pažymėjimai apima aerodromą ir jo įrangą, susijusią su sauga.

Išbraukta.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Už antžeminių paslaugų ir perono valdymo paslaugų teikimą aerodromuose, kuriems taikomas šis reglamentas, atsakingos organizacijos deklaruoja, kad jos pajėgios vykdyti su teikiamomis paslaugomis susijusias pareigas pagal 29 straipsnyje nurodytus esminius reikalavimus ir turi tam reikalingas priemones.

2.  Už antžeminių paslaugų ir perono valdymo paslaugų teikimą aerodromuose, kuriems taikomas šis reglamentas, atsakingos organizacijos deklaruoja, kad jos pajėgios vykdyti su teikiamomis paslaugomis susijusias pareigas pagal 29 straipsnyje nurodytus esminius reikalavimus ir turi tam reikalingas priemones. 34 straipsnio 1 dalies h punkte nurodytu deleguotuoju aktu užtikrinama, kad naudotojai šias deklaracijas pripažintų be jokių kitų tikrinimų.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijai pagal 117 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatomos aerodromams, saugai itin svarbiai aerodromo įrangai, aerodromų naudojimui, taip pat antžeminių paslaugų ir perono valdymo paslaugų teikimui taikomos išsamios taisyklės, kurios apimtų:

1.  Komisijai pagal 117 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatomos aerodromams, įskaitant jų su sauga susijusią įrangą, saugos požiūriu itin svarbiai aerodromo įrangai, aerodromų naudojimui, taip pat antžeminių paslaugų ir perono valdymo paslaugų teikimui taikomos išsamios taisyklės, kurios apimtų:

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  sąlygas, kurių laikantis pagal 30 straipsnio 2 dalį nustatomi ir prašytojui pranešami aerodromo sertifikavimo pagrindai, kuriais remiantis atliekamas sertifikavimas pagal 30 straipsnio 1 dalį;

b)  sąlygas, kurių laikantis pagal 30 straipsnio 2 dalį nustatomas ir prašytojui pranešamas aerodromo ir su sauga susijusios aerodromo įrangos sertifikavimo pagal 30 straipsnio 1 dalį pagrindas, įskaitant su sauga susijusios aerodromo įrangos sąrašą, kuris parengiamas remiantis saugos duomenimis, iš kurių matyti, kad aerodromuose naudojamas arba ketinamas naudoti įrangos tipas pagal šį reglamentą kelią saugos riziką;

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  sąlygas, kurių laikantis nustatomos ir prašytojui pranešamos išsamios specifikacijos, taikomos saugai itin svarbiai aerodromo įrangai, kuriomis remiantis atliekamas sertifikavimas pagal 31 straipsnio 1 dalį;

c)  sąlygas, kurių laikantis nustatomos ir prašytojui pranešamos išsamios specifikacijos, taikomos saugos požiūriu itin svarbiai aerodromo įrangai, kuriomis remiantis atliekamas sertifikavimas pagal 31 straipsnio 1 dalį, įskaitant su sauga susijusios aerodromo įrangos sąrašą, kuris parengiamas remiantis saugos duomenimis, iš kurių matyti, kad aerodromuose naudojamas arba ketinamas naudoti įrangos tipas pagal šį reglamentą kelią saugos riziką;

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  30 straipsnyje nurodytų aerodromo pažymėjimų išdavimo, galiojimo pratęsimo, dalinio keitimo, galiojimo sustabdymo arba panaikinimo sąlygas, įskaitant su specifiniu aerodromo projektu susijusius naudojimo apribojimus;

d)  30 straipsnyje nurodytų aerodromo ir jo su sauga susijusios įrangos pažymėjimų išdavimo, galiojimo pratęsimo, dalinio keitimo, galiojimo sustabdymo arba panaikinimo sąlygas, įskaitant su specifiniu aerodromo projektu susijusius naudojimo apribojimus;

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  sąlygas, kuriomis pagal 65 straipsnio 6 dalį Agentūra ir nacionalinės kompetentingos institucijos skelbia ir skleidžia privalomą informaciją, kad užtikrintų aerodromo naudojimo ir aerodromo įrangos saugą.

l)  sąlygas, kuriomis pagal 65 straipsnio 6 dalį Agentūra ir nacionalinės kompetentingos institucijos skelbia ir skleidžia privalomą informaciją, kad užtikrintų aerodromo naudojimo saugą ir su sauga susijusią aerodromo įrangą.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija, tvirtindama 1 dalyje nurodytas taisykles dėl antžeminių paslaugų teikimo, užtikrina, kad, jei taikoma, būtų laikomasi pripažintų sektoriaus standartų ir geriausių darbo metodų.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei būtina dėl technikos, naudojimo arba mokslo raidos arba dėl saugos įrodymų, susijusių su aerodromais, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 117 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais tiek, kiek būtina, ir tam, kad būtų pasiekti 1 straipsnyje nustatyti tikslai, keisti arba papildyti VII priedo ir, jei taikoma, VIII priedo reikalavimus, susijusius su aerodromais, jų įranga ir naudojimu, taip pat antžeminių paslaugų ir perono valdymo paslaugų teikimu.

2.  Jei būtina dėl technikos, naudojimo arba mokslo raidos arba dėl saugos įrodymų, susijusių su aerodromais, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 117 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais tiek, kiek būtina, ir tam, kad būtų pasiekti 1 straipsnyje nustatyti tikslai, keisti arba papildyti VII priedo ir, jei taikoma, VIII priedo reikalavimus, susijusius su aerodromais, įskaitant su sauga susijusią įrangą, saugos požiūriu itin svarbią įrangą ir naudojimą, taip pat antžeminių paslaugų ir perono valdymo paslaugų teikimą.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Agentūros ir nacionalinių kompetentingų institucijų išduotiems leidimams ir juridinių bei fizinių asmenų remiantis šiuo reglamentu pateiktoms deklaracijoms išimtinai taikomos šiame straipsnyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytos taisyklės, sąlygos ir procedūros.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemų ir jų komponentų projektavimu, gamyba arba technine priežiūra užsiimančios organizacijos

Oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemų ir jų komponentų, nuo kurių priklauso sauga arba sąveikumas, projektavimu, gamyba arba technine priežiūra užsiimančios organizacijos

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemos ir jų komponentai

Oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemos ir jų komponentai, nuo kurių priklauso sauga arba sąveikumas

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  sąlygas, kurių laikantis nustatomos ir prašytojui pranešamos oro eismo valdymo / oro navigacijos sistemoms ir komponentams taikomos išsamios specifikacijos, kuriomis remiantis vykdomas sertifikavimas pagal 38 straipsnio 2 dalį;

b)  sąlygas, kurių laikantis nustatomos ir prašytojui pranešamos oro eismo valdymo / oro navigacijos sistemoms ir komponentams, nuo kurių priklauso sauga arba sąveikumas, taikomos išsamios specifikacijos, įskaitant įrangos identifikavimą, kuriomis remiantis vykdomas sertifikavimas pagal 38 straipsnio 2 dalį;

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei būtina dėl technikos, naudojimo arba mokslo raidos arba dėl saugos įrodymų, susijusių su oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugomis, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 117 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais tiek, kiek būtina, ir tam, kad būtų pasiekti 1 straipsnyje nustatyti tikslai, keisti arba papildyti VIII priedo ir, jei taikoma, VII priedo reikalavimus, susijusius su oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų teikimu.

2.  Jei būtina dėl technikos, naudojimo arba mokslo raidos arba dėl saugos įrodymų, susijusių su oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugomis, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 117 straipsnį priimti deleguotuosius aktus siekiant iš dalies pakeisti VIII priedą ir, jei taikoma, VII priedą, tiek, kiek būtina ir reikalinga, kad būtų įgyvendinti 1 straipsnyje nustatyti tikslai.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Agentūros ir nacionalinių kompetentingų institucijų išduotiems leidimams ir juridinių bei fizinių asmenų remiantis šiuo reglamentu pateiktoms deklaracijoms išimtinai taikomos šiame straipsnyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytos taisyklės, sąlygos ir procedūros.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  skrydžių vadovų licencijų, išduotų pagal trečiosios valstybės įstatymus, pripažinimo 57 straipsnio taikymo tikslais sąlygas;

Išbraukta.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  darbo laiko ribojimo sąlygas, kurių turi laikytis skrydžių vadovai, ir poilsio reikalavimus; tokiomis sąlygomis siekiama užtikrinti aukšto lygio saugumą apsaugant nuo nuovargio poveikio ir kartu tinkamai užtikrinant lankstų planavimą;

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei būtina dėl technikos, naudojimo arba mokslo raidos arba dėl saugos įrodymų, susijusių su mokymo organizacijomis ir skrydžių vadovais, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 117 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais tiek, kiek būtina, ir tam, kad būtų pasiekti 1 straipsnyje nustatyti tikslai, keisti arba papildyti VIII priedo reikalavimus, susijusius su skrydžių vadovais, jų mokyme, bandyme, tikrinime arba sveikatos būklės vertinime dalyvaujančiais asmenimis ir organizacijomis ir su kompleksiniais treniruokliais.

2.  Jei būtina dėl technikos, naudojimo ar mokslo raidos arba dėl saugos įrodymų, susijusių su mokymo organizacijomis ir skrydžių vadovais, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 117 straipsnį priimti deleguotuosius aktus siekiant iš dalies pakeisti VIII priedo reikalavimus, susijusius su skrydžių vadovais, jų mokyme, bandyme, tikrinime arba sveikatos būklės vertinime dalyvaujančiais asmenimis ir organizacijomis ir su kompleksiniais treniruokliais, tiek, kiek būtina ir reikalinga, kad būtų įgyvendinti 1 straipsnyje nustatyti tikslai.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Agentūros ir nacionalinių kompetentingų institucijų išduotiems leidimams ir juridinių bei fizinių asmenų remiantis šiuo reglamentu pateiktoms deklaracijoms išimtinai taikomos šiame straipsnyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytos taisyklės, sąlygos ir procedūros.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bepiločių orlaivių projektai, gamyba, techninė priežiūra ir naudojimas, taip pat jų varikliai, oro sraigtai, dalys, kilnojamoji įranga ir tokių orlaivių nuotolinio valdymo įranga turi atitikti IX priede nustatytus esminius reikalavimus.

Bepiločių orlaivių projektai, gamyba, techninė priežiūra ir naudojimas, taip pat jų varikliai, oro sraigtai, dalys, kilnojamoji įranga ir tokių orlaivių nuotolinio valdymo įranga turi atitikti IX priede nustatytus esminius reikalavimus, o vykdant tokią veiklą dalyvaujantys darbuotojai ir organizacijos – jų laikytis.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bepiločių orlaivių projektai, gamyba, techninė priežiūra ir naudojimas yra sertifikuojami laikantis 4 straipsnio 2 dalyje nustatytų principų, jei taip numatyta pagal 47 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose. Pažymėjimai išduodami gavus prašymą, jei prašytojas įrodo, kad jis laikosi taisyklių, nustatytų pagal 47 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose, kuriais užtikrinama atitiktis 45 straipsnyje nurodytiems esminiams reikalavimams. Į pažymėjimą įrašomi su sauga susiję apribojimai, naudojimo sąlygos ir teisės.

1.  Siekiant užtikrinti vienodą, aukštą saugos lygį, bepiločių orlaivių projektai, gamyba, techninė priežiūra ir naudojimas yra sertifikuojami laikantis 4 straipsnio 2 dalyje nustatytų principų, jei taip numatyta pagal 47 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose. Pažymėjimai išduodami gavus prašymą, jei prašytojas įrodo, kad jis laikosi taisyklių, nustatytų pagal 47 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose, kuriais užtikrinama atitiktis 45 straipsnyje nurodytiems esminiams reikalavimams. Į pažymėjimą įrašomi su sauga susiję apribojimai, naudojimo sąlygos ir teisės.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Bepiločių orlaivių projektai, gamyba, techninė priežiūra ir naudojimas yra deklaruojami laikantis 4 straipsnio 2 dalyje nustatytų principų, jei taip numatyta pagal 47 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose. Deklaracija teikiama, jei laikomasi 45 straipsnyje nurodytų esminių reikalavimų ir pagal 47 straipsnį nustatytų atitinkamų išsamių taisyklių, kuriomis užtikrinama atitiktis tiems esminiams reikalavimams.

2.  Siekiant užtikrinti vienodą, aukštą saugos lygį, bepiločių orlaivių projektai, gamyba, techninė priežiūra ir naudojimas yra deklaruojami laikantis 4 straipsnio 2 dalyje nustatytų principų, jei taip numatyta pagal 47 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose. Deklaracija teikiama, jei laikomasi 45 straipsnyje nurodytų esminių reikalavimų ir pagal 47 straipsnį nustatytų atitinkamų išsamių taisyklių, kuriomis užtikrinama atitiktis tiems esminiams reikalavimams.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei numatyta pagal 47 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose ir jei deramo lygio saugą galima pasiekti netaikant šio reglamento IV ir V skyrių, tie skyriai netaikomi 45 straipsnyje nurodytiems esminiams reikalavimams ir pagal 47 straipsnį nustatytoms išsamioms taisyklėms, kuriomis užtikrinama atitiktis tiems esminiams reikalavimams. Todėl tie reikalavimai ir taisyklės laikomi derinamaisiais Bendrijos teisės aktais, kaip nustatyta 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/2008, nustatančiame su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančiame Reglamentą (EEB) Nr. 339/93, taip pat 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinančiame Sprendimą 93/465/EEB.

3.  Jei numatyta pagal 47 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose ir jei vienodo, aukšto lygio saugą galima pasiekti netaikant šio reglamento IV ir V skyrių, tie skyriai netaikomi 45 straipsnyje nurodytiems esminiams reikalavimams ir pagal 47 straipsnį nustatytoms išsamioms taisyklėms, kuriomis užtikrinama atitiktis tiems esminiams reikalavimams. Todėl tie reikalavimai ir taisyklės laikomi derinamaisiais Bendrijos teisės aktais, kaip nustatyta 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/2008, nustatančiame su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančiame Reglamentą (EEB) Nr. 339/93, taip pat 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinančiame Sprendimą 93/465/EEB.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės gali priimti arba palikti galioti teisės aktų nuostatas, kuriomis užtikrinamas aukštesnio lygio negu nustatyta šiuo reglamentu ir pagal jį priimtais deleguotaisiais aktais saugumas ir sauga.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  bepiločių orlaivių projektų, gamybos, techninės priežiūros ir naudojimo pažymėjimų, nurodytų 46 straipsnio 1 ir 2 dalyse, išdavimo, galiojimo pratęsimo, dalinio keitimo, galiojimo sustabdymo arba panaikinimo sąlygas ir procedūras, įskaitant sąlygas, kai tokie pažymėjimai yra būtini arba, jei taikoma, leidžiama deklaruoti, kad būtų pasiekti 1 straipsnyje nustatyti tikslai ir būtų atsižvelgiama į tam tikros susijusios veiklos pobūdį ir riziką;

a)  bepiločių orlaivių projektų, gamybos, techninės priežiūros ir naudojimo pažymėjimų, nurodytų 46 straipsnio 1 ir 2 dalyse, išdavimo, galiojimo pratęsimo, dalinio keitimo, galiojimo sustabdymo arba panaikinimo sąlygas ir procedūras, įskaitant sąlygas, kai reikalaujama tokių pažymėjimų arba, jei taikoma, leidžiama deklaruoti, kad būtų pasiekti 1 straipsnyje nustatyti tikslai. Taikant sąlygas ir procedūras tinkamai atsižvelgiama į bepiločio orlaivio tipą, tam tikros susijusios veiklos pobūdį ir riziką ir į teritoriją, kurioje ta veikla bus vykdoma;

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  bepiločių orlaivių ženklinimą ir identifikavimą;

e)  daugiau kaip 250 gramų sveriančių bepiločių orlaivių, pagal a punktą sertifikuotų bepiločių orlaivių ir naudotojų privalomos registracijos, ženklinimo ir identifikavimo sąlygas ir procedūras;

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  sąlygas ir procedūras, kuriomis bepiločio orlaivio nuotolinis pilotas, pateikdamas licenciją arba, jei taikoma, deklaraciją ir sveikatos pažymėjimą, atitinkantį numatytą orlaivių naudojimą, įrodo, kad turi reikiamą kompetenciją;

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  sąlygas, kuriomis 46 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytuose bepiločiuose orlaiviuose reikalaujama įrengti toliau išvardytą saugą ir saugumą stiprinančią įrangą, susijusią, visų pirma, su atstumo ir aukščio apribojimu, duomenų apie buvimo vietą perdavimu, itin svarbių zonų ribojimu, susidūrimų prevencija, stabilizavimu ir automatiniu tūpimu;

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  sąlygas, kuriomis bepiločių orlaivių naudojimas uždraudžiamas, apribojamas arba jam taikomos tam tikros sąlygos, siekiant užtikrinti saugą.

f)  sąlygas, kuriomis bepiločių orlaivių naudojimas uždraudžiamas, apribojamas arba jam taikomos tam tikros sąlygos, siekiant užtikrinti saugą arba saugumą.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  sąlygas ir procedūras, kurias taikant sukuriamas Europos bepiločių orlaivių registras arba atitinkama suderinta nacionalinė registracijos sistema, kurioje bet kurioje valstybėje narėje skraidančiam bepiločiam orlaiviui suteikiamas bepiločio orlaivio ženklas, o jo savininkui – unikalus numeris, ir kurios sukeliama administracinė našta yra nedidelė.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei būtina dėl technikos, naudojimo arba mokslo raidos arba dėl saugos įrodymų, susijusių su skrydžiais, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 117 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais tiek, kiek būtina, ir tam, kad būtų pasiekti 1 straipsnyje nustatyti tikslai, keisti arba papildyti IX priedo ir, jei taikoma, III priedo reikalavimus, susijusius su bepiločių orlaivių projektais, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, taip pat su jų varikliais, oro sraigtais, dalimis, kilnojamąja įranga ir nuotolinio valdymo įranga.

2.  Jei būtina dėl technikos, naudojimo arba mokslo raidos arba dėl saugos ir saugumo įrodymų, susijusių su skrydžiais, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 117 straipsnį priimti deleguotuosius aktus siekiant iš dalies pakeisti IX priedą ir, jei taikoma, III priedą, susijusius su bepiločių orlaivių projektais, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, taip pat su jų varikliais, oro sraigtais, dalimis, kilnojamąja įranga ir nuotolinio valdymo įranga, tiek, kiek būtina ir reikalinga, kad būtų įgyvendinti 1 straipsnyje nustatyti tikslai.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Agentūros ir nacionalinių kompetentingų institucijų išduoti pažymėjimai ir juridinių bei fizinių asmenų remiantis šiuo reglamentu pateiktos deklaracijos atitinka šiame straipsnyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytas taisykles, sąlygas ir procedūras.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 ir 2 dalyse nurodytų įgaliojimų ir deklaracijų reikia tik jei naudojamais orlaiviais vykdomi skrydžiai į teritoriją, kuriai taikomos Sutartys, toje teritorijoje ar iš jos, išskyrus tuos naudojamus orlaivius, kuriais ta teritorija tik perskrendama.

3.  1 ir 2 dalyse nurodytų įgaliojimų ir deklaracijų reikia tik jei naudojamais orlaiviais vykdomi skrydžiai į bendro Europos dangaus oro erdvę, toje erdvėje ar iš jos, išskyrus tuos naudojamus orlaivius, kuriais ta teritorija tik perskrendama.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Agentūros ir nacionalinių aviacijos institucijų išduotiems leidimams ir juridinių bei fizinių asmenų remiantis šiuo reglamentu pateiktoms deklaracijoms išimtinai taikomos šiame straipsnyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytos taisyklės, sąlygos ir procedūros.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prižiūri pažymėjimų turėtojus, deklaracijas pateikusius juridinius ir fizinius asmenis, taip pat produktus, dalis, įrangą, oro eismo valdymo / oro navigacijos sistemas, oro eismo valdymo / oro navigacijos komponentus, imituojamo skrydžio treniruoklius ir aerodromus, kuriems taikomos III skyriaus nuostatos;

b)  prižiūri pažymėjimų turėtojus, deklaracijas pateikusius juridinius ir fizinius asmenis, taip pat produktus, dalis, įrangą, oro eismo valdymo / oro navigacijos sistemas ir jų komponentus, nuo kurių priklauso sauga arba sąveikumas, imituojamo skrydžio treniruoklius ir aerodromus, kuriems taikomos III skyriaus nuostatos;

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinės kompetentingos institucijos vykdytų savo užduotis nešališkai, savarankiškai ir skaidriai ir kad jos būtų atitinkamai organizuojamos, aprūpintos personalu, valdomos ir finansuojamos. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad jų nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų reikalingų išteklių ir pajėgumų veiksmingai ir laiku vykdyti pagal šį reglamentą joms priskirtas užduotis.

 

Organizacija, kurią valstybė narė turi paskirti savo nacionaline kompetentinga institucija, gauna išankstinę Agentūros akreditaciją. Akreditacija suteikiama tik jei Agentūra nustato, kad organizacija atitinka taisykles, nustatytas pagal 10 dalį priimtuose deleguotuosiuose aktuose siekiant užtikrinti atitiktį šioje dalyje nurodytiems reikalavimams.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūra yra atsakinga už pareigas, kurios jai paskirtos pagal 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 ir 70 straipsnius.

Agentūra yra atsakinga už pareigas, kurios jai paskirtos pagal 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69 ir 70 straipsnius.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės, kurioje yra aerodromas, nacionalinė kompetentinga institucija yra atsakinga už užduotis, susijusias su 30 straipsnio 1 dalyje nurodytu aerodromo pažymėjimu ir 32 straipsnio 1 dalyje nurodytu organizacijos, atsakingos už aerodromo naudojimą, pažymėjimu. Organizacijos, atsakingos už aerodromo naudojimą, pažymėjimas gali būti sujungtas su aerodromo pažymėjimu arba išduodamas atskiras.

Valstybės narės, kurioje yra aerodromas, nacionalinė kompetentinga institucija yra atsakinga už užduotis, susijusias su 30 straipsnio 1 dalyje nurodytu aerodromo pažymėjimu ir 32 straipsnio 1 dalyje nurodytu organizacijos, atsakingos už aerodromo naudojimą, pažymėjimu.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visais kitais atvejais už tas užduotis yra atsakinga valstybės narės, kurioje fizinis asmuo prašo išduoti pažymėjimą ar teikia deklaraciją arba, jei asmenys juridiniai, asmuo turi pagrindinę būstinę, nacionalinė kompetentinga institucija, nebent deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal 10 dalį, numatyta kitaip.

Visais kitais atvejais už tas užduotis yra atsakinga valstybės narės, kurioje fizinis asmuo prašo išduoti pažymėjimą ar teikia deklaraciją arba, jei asmenys juridiniai, asmuo turi pagrindinę verslo vietą arba yra įsisteigęs, nacionalinė kompetentinga institucija, nebent deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal 10 dalį, numatyta kitaip.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Visi juridiniai arba fiziniai asmenys, kuriems taikomas šis reglamentas, gali pranešti Agentūrai, jei valstybėse narėse taisyklės taikomos, kaip įtariama, nevienodai. Jei tokie skirtumai labai trukdo tų asmenų veiklai arba yra kitokių sunkumų priežastis, Agentūra ir susijusių valstybių narių nacionalinės kompetentingos institucijos bendradarbiauja, kad tuos skirtumus nedelsdamos pašalintų. Jei skirtumų pašalinti negalima, Agentūra klausimą perduoda Komisijai.

8.  Visi juridiniai arba fiziniai asmenys, kuriems taikomas šis reglamentas, gali pranešti Agentūrai, jei valstybėse narėse taisyklės taikomos, kaip įtariama, nevienodai. Jei tokie skirtumai labai trukdo tų asmenų veiklai arba sukelia kitokių sunkumų, Agentūra ir susijusių valstybių narių nacionalinės kompetentingos institucijos bendradarbiauja, kad išspręstų šią problemą ir prireikus tuos skirtumus nedelsdamos pašalintų. Jei skirtumų pašalinti negalima, Agentūra klausimą perduoda Komisijai.

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Agentūra ir nacionalinės kompetentingos institucijos imasi būtinų priemonių, kad geriau informuotų apie civilinės aviacijos saugą, skatintų gilinti jos žinias, taip pat skleistų aktualią saugos informaciją apie avarijų ir incidentų prevenciją.

9.  Agentūra ir nacionalinės kompetentingos institucijos imasi būtinų ir veiksmingų priemonių, kad geriau informuotų apie civilinės aviacijos saugą, skatintų gilinti jos žinias, taip pat skleistų aktualią saugos informaciją apie avarijų ir incidentų prevenciją.

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 10 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  sąlygas, kuriomis atliekamas sertifikavimas, tyrimai, inspekcijos, auditas ir kita stebėjimo veikla, būtini juridinių ir fizinių asmenų, produktų, dalių, įrangos, oro eismo valdymo / oro navigacijos sistemų, oro eismo valdymo / oro navigacijos komponentų, imituojamo skrydžio treniruoklių ir aerodromų, kuriems taikomas šis reglamentas, veiksmingai priežiūrai užtikrinti;

b)  sąlygas, kuriomis atliekamas sertifikavimas, tyrimai, inspekcijos, auditas ir kita stebėjimo veikla, būtini juridinių ir fizinių asmenų, produktų, dalių, kilnojamosios įrangos, oro eismo valdymo / oro navigacijos sistemų, oro eismo valdymo / oro navigacijos komponentų, imituojamo skrydžio treniruoklių ir aerodromų, kuriems taikomas šis reglamentas, veiksmingai priežiūrai užtikrinti;

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 10 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  3 dalies atžvilgiu – sąlygas, kuriomis pareigos paskirstomos tarp nacionalinių kompetentingų institucijų, siekiant užtikrinti veiksmingą sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduočių atlikimą;

Išbraukta.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 10 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  sąlygas ir procedūras, kuriomis Agentūra 2a dalies tikslais akredituoja valstybių narių nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis paskiriamas organizacijas ir kuriomis Agentūra arba nacionalinė kompetentinga institucija akredituoja kompetentingą organizaciją.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra arba jų pagalbos paprašiusios nacionalinės kompetentingos institucijos kontroliuoja priežiūros ir sertifikavimo veiklą vykdančius Europos aviacijos inspektorius, duoda jiems nurodymus ir yra atsakingos už jų veiklą.

3.  Europos aviacijos inspektoriai vykdo priežiūros ir sertifikavimo veiklą, o juos kontroliuoja, jiems nurodymus duoda ir už jų veiklą yra atsakinga Agentūra ir jų pagalbos paprašiusi nacionalinė kompetentinga institucija.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali perduoti Agentūrai sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo pareigas, susijusias su bet kuria arba visomis organizacijomis, naudotojais, darbuotojais, orlaiviais, imituojamo skrydžio treniruokliais arba aerodromais, už kuriuos pagal šį reglamentą yra atsakinga susijusi valstybė narė.

Valstybės narės tik kaip laikiną apsaugos priemonę gali perduoti Agentūrai sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo pareigas, susijusias su bet kuria arba visomis organizacijomis, naudotojais, darbuotojais, orlaiviais, imituojamo skrydžio treniruokliais arba aerodromais, už kuriuos pagal šį reglamentą yra atsakinga susijusi valstybė narė.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atliekant tas pareigos taikomos II ir IV skyrių ir 120 ir 121 straipsnių nuostatos, taip pat valstybės narės, kuriai perduotos pareigos, nacionalinės teisės nuostatos.

Atliekant tas pareigas taikomos II ir IV skyrių ir 120 ir 121 straipsnių nuostatos.

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra arba, jei taikoma, valstybė narė 1 arba 2 dalyse nurodytam pareigų perdavimui pritaria, jei ji tikrai žino, kad ji gali perduotas pareigas vykdyti veiksmingai ir laikydamasi šio reglamento ir deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, priimtų remiantis šiuo reglamentu.

3.  Agentūra arba, jei taikoma, valstybė narė 1 arba 2 dalyse nurodytam pareigų perdavimui pritaria, jei ji tikrai žino ir įrodo, kad ji gali perduotas pareigas vykdyti veiksmingai ir laikydamasi šio reglamento ir deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, priimtų remiantis šiuo reglamentu, ir turi tam reikalingų išteklių.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei valstybė narė ketina kai kurias pareigas perduoti pagal 1 arba 2 dalis, ji drauge su Agentūra arba, jei taikoma, su kita valstybe nare parengia perdavimo planą, kuriuo užtikrinamas tvarkingas pareigų perdavimas. Kol parengiama galutinė perdavimo plano redakcija, konsultuojamasi su susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis ir, jei perduodamos 2 dalyje nurodytos pareigos, su Agentūra.

Jei valstybė narė ketina pasinaudoti 1 arba 2 dalies nuostatomis, ji drauge su Agentūra arba, jei taikoma, su kita valstybe nare parengia perdavimo planą (įskaitant poveikio vertinimą), kuriuo užtikrinamas tvarkingas prašyme nurodytų pareigų, įskaitant susijusius įrašus ir dokumentus, perdavimas. Kol parengiama galutinė perdavimo plano redakcija, konsultuojamasi su susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis ir, jei perduodamos 2 dalyje nurodytos pareigos, su Agentūra.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Naudodamasi pagal 63 straipsnį sukurta saugykla, Agentūra pateikia valstybių narių, pagal šį straipsnį perdavusių kai kurias pareigas, sąrašą. Sąraše smulkiai išdėstoma, kokios pareigos perduotos, kad būtų galima aiškiai identifikuoti perduotas pareigas ir, jei taikoma, su perdavimu susijusias organizacijas, naudotojus, darbuotojus, orlaivius, imituojamo skrydžio treniruoklius arba aerodromus.

Naudodamasi pagal 63 straipsnį sukurta saugykla, Agentūra pateikia valstybių narių, pasinaudojusių 1 arba 2 dalies nuostatomis, sąrašą. Sąraše smulkiai išdėstoma, kokios pareigos perduotos, kad būtų galima aiškiai identifikuoti perduotas pareigas ir, jei taikoma, su perdavimu susijusias organizacijas, naudotojus, darbuotojus, orlaivius, imituojamo skrydžio treniruoklius arba aerodromus.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Valstybė narė, pagal 1 arba 2 dalį perdavusi Agentūrai arba kitai valstybei narei sertifikavimo, priežiūros ir reikalavimų vykdymo užtikrinimo pareigas, gali nutarti nutraukti šio straipsnio taikymą ir prašyti pareigas perduoti atgal, kad jos nacionalinė kompetentinga institucija vėl taptų atsakinga už sertifikavimą, priežiūrą ir reikalavimų vykdymo užtikrinimą.

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b.  Agentūra, laikydamasi 81 straipsnio 4 dalies nuostatų, įsteigia biurus tose valstybėse narėse, kuriose, Agentūros vertinimu, ji būtinai turi vykdyti veiklą, kad būtų užtikrinama, jog į šio reglamento sritį patenkantys aviacijos saugos srities įpareigojimai tinkamai vykdomi arba kad padėtų vykdyti joms pagal 1 dalį perduotas pareigas.

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Keliose valstybėse veikiančios organizacijos

Sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduočių perdavimas organizacijų prašymu

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kitaip nei numatyta 51 straipsnio 3 dalyje, organizacija gali paprašyti, kad Agentūra atliktų kompetentingos institucijos, atsakingos už tos organizacijos sertifikavimą, priežiūrą ir vykdymo užtikrinimą, funkcijas, jei ta organizacija turi pažymėjimą arba atitinka sąlygas, kad pagal III skyriaus nuostatas galėtų pažymėjimo prašyti vienos iš valstybių narių kompetentingos institucijos, tačiau nemaža jos infrastruktūros objektų ir darbuotojų, kuriems reikia pažymėjimo, dalis yra vienoje arba keliose kitose valstybėse narėse.

Nukrypstant nuo 51 straipsnio 2 dalies, organizacija gali paprašyti, kad Agentūra atliktų kompetentingos institucijos, atsakingos už tos organizacijos sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis, funkcijas.

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokį prašymą gali taip pat pateikti dvi ir daugiau organizacijų, jei kiekvienos iš jų pagrindinė verslo vieta yra kitoje valstybėje narėje ir kiekviena iš jų turi pažymėjimą to paties tipo aviacijos veiklai arba atitinka sąlygas, kad galėtų tokio pažymėjimo prašyti pagal III skyriaus nuostatas.

Išbraukta.

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei pirmoje ir antroje pastraipose nurodytos organizacijos pateikia tokį prašymą, jos informuoja valstybių narių, kuriose yra pagrindinė verslo vieta, kompetentingas nacionalines institucijas.

Jei organizacija pateikia tokį prašymą, ji informuoja valstybės narės, kurioje yra jos pagrindinė verslo vieta, nacionalinę kompetentingą instituciją.

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei Agentūra mano, kad sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo pareigas, kokių prašoma, ji gali vykdyti veiksmingai ir laikydamasi šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, ji drauge su susijusia valstybe nare arba, jei taikoma, valstybėmis narėmis parengia perdavimo planą, kuriuo užtikrinamas tvarkingas tų pareigų perdavimas. Kol parengiama galutinė perdavimo plano redakcija, konsultuojamasi su organizacija, paprašiusia perduoti pareigas.

Jei Agentūra mano, kad atitinkamas sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis, kokių prašoma, ji gali atlikti veiksmingai ir laikydamasi šio reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų ir įrodo, kad turi tam reikiamų išteklių, ji drauge su susijusia valstybe nare arba, jei taikoma, valstybėmis narėmis parengia perdavimo planą, kuriuo užtikrinamas tvarkingas prašyme nurodytų sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduočių, įskaitant susijusius įrašus ir dokumentus, perdavimas. Kol parengiama galutinė perdavimo plano redakcija, konsultuojamasi su organizacija, paprašiusia perduoti pareigas.

 

Šiame plane aiškiai nurodomos institucijos pareigos, kurios turi būti perduotos, taip pat valstybės pareigos, kurias ir toliau vykdys pareigas perduodanti valstybė narė, ir praktiniai susitarimai, kuriais siekiama užtikrinti tolesnę nepertraukiamą veiklą, įskaitant išsamią informaciją apie tai, kaip po perdavimo bus vykdomi tarptautiniu ir Sąjungos lygmenimis prisiimti įpareigojimai.

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūra ir susijusi valstybė narė arba, jei taikoma, susijusios valstybės narės užtikrina, kad pareigos būtų perduotos pagal perdavimo planą.

Agentūra ir susijusi valstybė narė arba, jei taikoma, susijusios valstybės narės užtikrina, kad užduotys būtų perduotos pagal perdavimo planą.

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Įvykus pareigų perdavimui pagal 1 ir 2 dalis, Agentūra tampa kompetentinga institucija perduotos pareigos atžvilgiu, o susijusi valstybė narė arba valstybės narės nuo tos pareigos yra atleidžiamos. Kai pareigą atlieka Agentūra, taikomos IV ir V skyrių nuostatos.

3.  Įvykus užduočių perdavimui pagal 1 ir 2 dalis, Agentūra tampa kompetentinga institucija perduotų sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduočių atžvilgiu, o susijusios valstybės narės arba valstybių narių nacionalinės kompetentingos institucijos nuo tos pareigos yra atleidžiamos. Kai perduotas užduotis atlieka Agentūra, taikomos IV ir V skyrių nuostatos.

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jokiomis aplinkybėmis organizacijos negali prašyti Agentūros atlikti mažiau priežiūros ir vykdymo užtikrinimo pareigų negu iš pradžių turėjo atlikti nacionalinės kompetentingos institucijos.

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Visam pareigų perdavimui pagal šį straipsnį taikomos atitinkamai 53 straipsnio 5 ir 6 dalys.

4.  Visam užduočių perdavimui pagal šį straipsnį taikomos atitinkamai 53 straipsnio 5 ir 6 dalys.

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Tais atvejais, kai pagal 1 dalį organizacija paprašo Agentūros, kad ji veiktų kaip atsakinga kompetentinga institucija ir kai toks prašymas patenkinamas, susijusi organizacija gali bet kuriuo metu nuspręsti pakeisti savo sprendimą ir paprašyti, kad valstybių narių, kuriose yra šių organizacijų pagrindinė verslo vieta, nacionalinės aviacijos institucijos vėl taptų atsakingos už sertifikavimą, priežiūrą ir reikalavimų vykdymo užtikrinimą. Šiuo atveju mutatis mutandis taikomos 1–4 dalių nuostatos.

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepaprastosios priežiūros sistema

Privaloma pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju sistema

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra valstybei narei rekomenduoja perduoti pareigas pagal 53 straipsnį, jei įvykdytos visos šios sąlygos:

1.  Agentūra valstybei narei rekomenduoja sukurti pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju sistemą pagal 53 straipsnį, jei įvykdytos visos šios sąlygos:

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei atitinkama valstybė narė neįgyvendino Agentūros rekomendacijos arba nepašalino trūkumų per 3 mėnesius nuo tos rekomendacijos dienos, Komisija gali, jei mano, kad įvykdytos 1 dalies sąlygos, nuspręsti, kad pareigos, susijusios su sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotimis, būtų laikinai perduotos Agentūrai. Sprendimas priimamas įgyvendinimo aktais, kurie priimami laikantis 116 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros. Jei yra tinkamai pagrįstų ypač svarbių su aviacijos sauga susijusių skubos priežasčių, Komisija priima nedelsiant taikomus įgyvendinimo aktus laikydamasi 116 straipsnio 4 dalyje nurodytos procedūros.

2.  Jei atitinkama valstybė narė neįgyvendino Agentūros rekomendacijos arba nepašalino trūkumų per 3 mėnesius nuo tos rekomendacijos dienos, Komisija, jei mano, kad dėl to susidariusi padėtis kelia grėsmę civilinės aviacijos saugai, priima įgyvendinimo aktus, kuriais Agentūra laikinai paskiriama kompetentinga institucija, atsakinga už susijusias sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 116 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros. Jei yra tinkamai pagrįstų ypač svarbių su aviacijos sauga susijusių skubos priežasčių, Komisija priima nedelsiant taikomus įgyvendinimo aktus laikydamasi 116 straipsnio 4 dalyje nurodytos procedūros.

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija priima 2 dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus tik po to, kai buvo išnaudotos visos 73 straipsnyje išdėstytos galimybės pašalinti nustatytus trūkumus ir kai kitos priemonės tiems trūkumams pašalinti, įskaitant priemones, numatytas pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 56 straipsnį, būtų neproporcingos arba netinkamos.

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nuo dienos, kurią įsigalioja 2 dalyje nurodytas įgyvendinimo sprendimas, Agentūra reguliariai vertina, ar 1 dalies c punkto sąlyga vis dar įvykdyta. Jei ji mano, kad sąlyga neįvykdyta, ji pateikia Komisijai rekomendaciją atšaukti laikiną pareigų perdavimą.

3.  Nuo dienos, kurią įsigalioja 2 dalyje nurodytas įgyvendinimo aktas, Agentūra reguliariais laikotarpiais, nustatytais pasitarus su susijusia valstybe nare, vertina, ar 1 dalies sąlyga vis dar įvykdyta. Jei Agentūra mano, kad sąlyga neįvykdyta, ji pateikia Komisijai rekomendaciją atšaukti privalomą pagalbą vykdant pareigas.

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei, atsižvelgusi į rekomendaciją, Komisija mano, kad 1 dalies c punkto sąlyga neįvykdyta, Komisija nusprendžia laikiną pareigų perdavimą Agentūrai atšaukti.

Jei, atsižvelgusi į rekomendaciją, Komisija mano, kad 1 dalies c punkto sąlyga neįvykdyta, ji nusprendžia atšaukti privalomą pagalbą vykdant pareigas.

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Įvykus pareigų perdavimui pagal 2 dalį, Agentūra tampa kompetentinga institucija perduotos pareigos atžvilgiu, o susijusi valstybė narė nuo tos pareigos yra atleidžiama. Kai pareigą atlieka Agentūra, taikomos IV ir V skyrių nuostatos.

5.  Įvykus 2 dalyje minimam paskyrimui, Agentūra tampa kompetentinga institucija vykdant susijusias sertifikavimo, priežiūros ir reikalavimų vykdymo užtikrinimo užduotis, o valstybės narės nacionalinė kompetentinga institucija nuo tos pareigos yra atleidžiama. Kai dėl to paskyrimo perduotą pareigą atlieka Agentūra, taikomos IV ir V skyrių nuostatos.

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Pagal šį straipsnį laikinai veikdama kaip kompetentinga institucija, Agentūra teikia susijusiai valstybei narei reikiamą techninę pagalbą, kad padėtų tai valstybei narei kuo skubiau pašalinti nustatytus trūkumus. Atlikdama tyrimus pagal 71 straipsnį, Agentūra kiek įmanoma pasitelkia susijusioje valstybėje narėje esamus ekspertus ir kitus darbuotojus.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal 18 straipsnio 1 dalies l punktą, 25 straipsnio 1 dalies f punktą ir 44 straipsnio 1 dalies e punktą.

b)  deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal 1a dalį, kuriuose užtikrinamas šiame reglamente numatytam saugos lygiui lygiavertis saugos lygis ir nustatomos procedūros bei sąlygos būtinam pasitikėjimui trečiųjų šalių reguliavimo sistemomis užtikrinti ir išsaugoti.

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Siekiant užtikrinti ir išsaugoti tą pasitikėjimą b punkte nurodytomis trečiųjų šalių reguliavimo sistemomis, Agentūrai suteikiama teisė atlikti būtinus techninius ir kitus trečiųjų šalių įstatymų ir užsienio aviacijos institucijų vertinimus. Siekdama atlikti tokius vertinimus, Agentūra pagal 77 straipsnio 2 dalį gali sudaryti darbinius susitarimus.

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisijai pagal 117 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatomos išsamios pažymėjimų ir kitų atitikties civilinės aviacijos taisyklėms patvirtinimo dokumentų, išduotų pagal trečiosios šalies įstatymus, pripažinimo taisyklės.

Pakeitimas    215

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūra ir nacionalinės kompetentingos institucijos sertifikavimo ir priežiūros užduotis, kurias atlieka pagal šį reglamentą, gali skirti vykdyti kompetentingoms organizacijoms, kurios akredituotos kaip atitinkančios VI priede nustatytus kriterijus. Agentūra ir nacionalinės kompetentingos institucijos, besinaudojančios kompetentingų organizacijų paslaugomis, nustato kompetentingų organizacijų akreditavimo ir atitikties minėtiems kriterijams vertinimo sistemą, kuri taikoma ir akreditavimo metu, ir nuolat po akreditavimo.

Agentūra ir nacionalinės kompetentingos institucijos sertifikavimo ir priežiūros užduotis, kurias atlieka pagal šį reglamentą, gali skirti vykdyti kompetentingoms organizacijoms, kurios akredituotos kaip atitinkančios VI priede nustatytus kriterijus ir pagal 51 straipsnio 10 dalies ha punktą. Agentūra ir nacionalinės kompetentingos institucijos, besinaudojančios kompetentingų organizacijų paslaugomis, nustato kompetentingų organizacijų akreditavimo ir atitikties minėtiems kriterijams vertinimo sistemą, kuri taikoma ir akreditavimo metu, ir nuolat po akreditavimo.

Pakeitimas    216

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei 1 dalyje nurodytos priemonės taikomos ilgiau kaip aštuonis mėnesius iš eilės arba jei valstybė narė tų pačių priemonių imasi pakartotinai ir jas taiko iš viso ilgiau kaip aštuonis mėnesius, Agentūra vertina, ar įvykdytos 1 dalyje nustatytos sąlygos, ir per tris mėnesius nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo gavimo pateikia Komisijai rekomendaciją pagal vertinimo rezultatus. Šią rekomendaciją Agentūra laiko saugykloje, sukurtoje pagal 63 straipsnį.

Gavusi 1 dalyje nurodytą pranešimą, Agentūra nepagrįstai nedelsdama vertina, ar įvykdytos 1 dalyje nustatytos sąlygos.

Pakeitimas    217

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei Agentūra mano, kad tos sąlygos įvykdytos, ji nepagrįstai nedelsdama vertina, ar problemą, kurią pastebėjo valstybė narė, gali išspręsti Agentūra priimdama 65 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus sprendimus, kad priemonių, kurių ėmėsi valstybė narė, nebereikėtų. Jei Agentūra mano, kad ji gali problemą išspręsti tokiu būdu, ji priima deramą sprendimą tuo klausimu. Jei ji mano, kad tokiu būdu problemos išspręsti negalima, ji rekomenduoja Komisijai iš dalies pakeisti pagal šį reglamentą priimtus deleguotuosius arba įgyvendinimo aktus taip, kaip, jos nuomone, būtina atsižvelgiant į 1 dalies taikymo tikslus.

Pakeitimas    218

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 2 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei Agentūra mano, kad tos sąlygos neįvykdytos, ji nepagrįstai nedelsdama pateikia Komisijai rekomendaciją pagal vertinimo rezultatus. Šią rekomendaciją Agentūra laiko saugykloje, sukurtoje pagal 63 straipsnį.

Pakeitimas    219

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokiu atveju Komisija, atsižvelgdama į rekomendaciją, vertina, ar tos sąlygos įvykdytos. Jei Komisija mano, kad tos sąlygos neįvykdytos, arba jei jos nuomonė nesutampa su Agentūros vertinimo rezultatu, ji per tris mėnesius nuo rekomendacijos gavimo dienos priima atitinkamo turinio įgyvendinimo sprendimą; šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame žurnale ir laikomas saugykloje, sukurtoje pagal 63 straipsnį.

Išbraukta.

Pakeitimas    220

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Po pranešimo apie įgyvendinimo sprendimą susijusi valstybė narė nedelsdama atšaukia priemones, kurių ėmėsi pagal 1 dalį.

Išbraukta.

Pakeitimas    221

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Gavusi 1 dalyje nurodytą pranešimą, Agentūra nedelsdama taip pat vertina, ar problemą, kurią pastebėjo valstybė narė, gali išspręsti Agentūra priimdama 65 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus sprendimus, kad priemonių, kurių ėmėsi valstybė narė, nebereikėtų. Jei Agentūra mano, kad problemą galima išspręsti tokiu būdu, ji priima deramą atitinkamo turinio sprendimą. Jei ji mano, kad tokiu būdu problemos išspręsti negalima, ji pateikia rekomendaciją Komisijai dėl deleguotųjų arba įgyvendinimo aktų, priimtų pagal šį reglamentą, kuriuos, jos nuomone, būtina iš dalies keisti atsižvelgiant į 1 dalies taikymo tikslus.

3.  Komisija, atsižvelgdama į Agentūros rekomendaciją, vertina, ar tos sąlygos įvykdytos.

Pakeitimas    222

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jei Komisija mano, kad tos sąlygos neįvykdytos, arba jei ji neketina atsižvelgti į Agentūros vertinimo rezultatus, ji per vieną mėnesį nuo tos rekomendacijos gavimo dienos priima įgyvendinimo aktus, kuriuose išdėsto savo atitinkamo turinio išvadą; šie aktai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir laikomi saugykloje, sukurtoje pagal 63 straipsnį.

 

Gavusi Komisijos pranešimą apie įgyvendinimo aktus susijusi valstybė narė nedelsdama atšaukia priemones, kurių ėmėsi pagal 1 dalį.

Pakeitimas    223

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  užtikrintas priimtinas saugos ir aplinkos apsaugos, taip pat atitikties taikomiems esminiams reikalavimams lygis, jei reikia, pritaikius rizikos mažinimo priemones;

b)  užtikrintas vienodas, aukštas saugos ir aplinkos apsaugos, taip pat atitikties taikomiems esminiams reikalavimams lygis, jei reikia, pritaikius rizikos mažinimo priemones;

Pakeitimas    224

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei 1 dalyje nurodytos išimtys daromos ilgiau kaip aštuonis mėnesius iš eilės arba jei valstybė narė tą pačią išimtį daro pakartotinai ir ją daro iš viso ilgiau kaip aštuonis mėnesius, Agentūra vertina, ar įvykdytos 1 dalyje nustatytos sąlygos, ir per tris mėnesius nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo gavimo pateikia Komisijai rekomendaciją pagal vertinimo rezultatus. Šią rekomendaciją Agentūra laiko saugykloje, sukurtoje pagal 63 straipsnį.

Jei 1 dalyje nurodytos išimtys daromos ilgiau kaip du mėnesius iš eilės arba jei valstybė narė tą pačią išimtį daro pakartotinai ir ją daro iš viso ilgiau kaip du mėnesius, Agentūra vertina, ar įvykdytos 1 dalyje nustatytos sąlygos, ir per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodyto paskutinio pranešimo gavimo dienos pateikia Komisijai rekomendaciją pagal vertinimo rezultatus. Šią rekomendaciją Agentūra laiko saugykloje, sukurtoje pagal 63 straipsnį.

Pakeitimas    225

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokiu atveju Komisija, atsižvelgdama į rekomendaciją, vertina, ar tos sąlygos įvykdytos. Jei Komisija mano, kad tos sąlygos neįvykdytos, arba jei jos nuomonė nesutampa su Agentūros vertinimo rezultatu, ji per 3 mėnesius nuo rekomendacijos gavimo dienos priima atitinkamo turinio įgyvendinimo sprendimą; šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame žurnale ir laikomas saugykloje, sukurtoje pagal 63 straipsnį.

Tokiu atveju Komisija, atsižvelgdama į rekomendaciją, vertina, ar tos sąlygos įvykdytos. Jei Komisija mano, kad tos sąlygos neįvykdytos, arba jei jos nuomonė nesutampa su Agentūros vertinimo rezultatu, ji per vieną mėnesį nuo rekomendacijos gavimo dienos priima atitinkamo turinio įgyvendinimo aktus; šie aktai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir laikomi saugykloje, sukurtoje pagal 63 straipsnį.

Pakeitimas    226

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei valstybė narė mano, kad atitiktį prieduose nustatytiems esminiams reikalavimams galima įrodyti kitais būdais nei nustatytieji deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose, priimtuose remiantis šiuo reglamentu, ir kad tie būdai yra kur kas geresni civilinės aviacijos saugos arba našumo atžvilgiu asmenims, kuriems taikomas šis reglamentas, arba susijusioms institucijoms, ji gali, naudodamasi pagal 63 straipsnį sukurta saugykla, pateikti Komisijai ir Agentūrai pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti atitinkamą deleguotąjį arba įgyvendinimo aktą, kad būtų galima naudotis tais kitais įrodymo būdais.

Jei valstybė narė mano, kad atitiktį prieduose nustatytiems esminiams reikalavimams galima įrodyti kitais būdais nei nustatytieji deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose, priimtuose remiantis šiuo reglamentu, ir kad tie būdai yra kur kas geresni civilinės aviacijos saugos požiūriu, ji gali, naudodamasi pagal 63 straipsnį sukurta saugykla, pateikti Komisijai ir Agentūrai pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti deleguotuosius arba įgyvendinimo aktus, kad būtų galima naudotis tais kitais įrodymo būdais, pateikdama priežastis, kodėl reikia naudotis tais kitais būdais, įrodančiais poreikį naudoti tas kitas priemones ir įtraukti sąlygas, kurios buvo nustatytos siekiant užtikrinti lygiavertį apsaugos lygį.

Pakeitimas    227

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokiu atveju Agentūra nedelsdama pateikia Komisijai rekomendaciją, ar valstybės narės prašymas atitinka pirmos pastraipos sąlygas.

Tokiu atveju Agentūra per tris mėnesius nuo prašymo gavimo dienos pateikia Komisijai rekomendaciją, ar valstybės narės prašymas atitinka pirmos pastraipos sąlygas.

Pakeitimas    228

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra Sąjungos lygiu koordinuoja informacijos, susijusios su klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas, rinkimą, keitimąsi ja ir jos analizę. Todėl Agentūra gali su juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriems taikomas šis reglamentas, arba su tokių asmenų susivienijimais sudaryti administracinius susitarimus dėl informacijos rinkimo, keitimosi ja ir jos analizės.

2.  Agentūra Sąjungos lygiu koordinuoja informacijos, susijusios su klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas, įskaitant į nelaimę patekusio orlaivio atveju, apsaugotus skrydžio duomenis ir kabinos balso įrašus, siunčiamus į duomenų bazę žemėje, kad juos būtų galima panaudoti nelaimių tyrimui ir prevencijai. Tuo tikslu Agentūra gali su juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriems taikomas šis reglamentas, arba su tokių asmenų susivienijimais sudaryti administracinius susitarimus dėl informacijos rinkimo, keitimosi ja ir jos analizės. Tais susitarimais turėtų būti siekiama kai tik įmanoma naudotis esamais kanalais, nenustatyti jokių papildomų pranešimo reikalavimų, vengti užkrauti papildomą administracinę naštą ir atsižvelgti į būtinybę apsaugoti duomenis.

Pakeitimas    229

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Gavusi Komisijos prašymą, Agentūra analizuoja skubius arba svarbius šio reglamento taikymo srities klausimus. Jei reikia, nacionalinės kompetentingos institucijos bendradarbiauja su Agentūra, kad būtų atlikta ši analizė.

3.  Gavusi Komisijos prašymą, Agentūra analizuoja skubius arba svarbius šio reglamento taikymo srities klausimus. Nacionalinės kompetentingos institucijos bendradarbiauja su Agentūra, kad būtų atlikta ši analizė.

Pakeitimas    230

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Agentūra skelbia metines saugos apžvalgas, kuriomis informuoja visuomenę apie bendrą civilinės aviacijos saugos lygį Sąjungoje. Apžvalgoje paprasta ir lengvai suprantama kalba pateikiama bendra saugos analizė ir nurodoma, ar saugos rizika padidėjusi.

6.  Agentūra kasmet arba, susiklosčius ypatingoms aplinkybėms, kai reikia skelbia saugos apžvalgas, kuriose pateikia visuomenei informaciją apie bendrą civilinės aviacijos saugos lygį Sąjungoje. Apžvalgose paprasta ir lengvai suprantama kalba pateikiama bendra saugos analizė ir nurodoma, ar saugos rizika padidėjusi.

Pakeitimas    231

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal šį reglamentą ir pagal deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, priimtus remiantis šiuo reglamentu, informaciją pateikusių darbuotojų ir pasamdytų asmenų už pateiktą informaciją jų darbdaviai arba organizacijos, kurioms jie teikia paslaugas, negali niekaip bausti.

Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai ir pagal sutartis dirbantys asmenys, teikiantys informaciją pagal šį reglamentą ir juo remiantis priimtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, nepatirtų darbdavio arba organizacijos, kuriai jie teikia paslaugas, neigiamo išankstinio nusistatymo.

Pakeitimas    232

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pagal III skyrių ir 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 ir 70 straipsnius Agentūros ir nacionalinių kompetentingų institucijų išduotus pažymėjimus ir gautas deklaracijas;

a)  pagal III skyrių ir 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69 ir 70 straipsnius Agentūros ir nacionalinių kompetentingų institucijų išduotus pažymėjimus ir gautas deklaracijas;

Pakeitimas    233

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ma)  duomenis apie bendrąją aviaciją Sąjungoje, įskaitant užregistruotų orlaivių skaičių ir pilotams išduotų pažymėjimų skaičių, taip pat susijusių leidimų skaičių;

Pakeitimas    234

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos m b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

mb)  pagal 76 straipsnio 3 dalį pateiktas Agentūros rekomendacijas ir privalomus nurodymus dėl skrydžių virš konfliktų zonų;

Pakeitimas    235

Pasiūlymas dėl reglamento

V skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EUROPOS SĄJUNGOS AVIACIJOS SAUGOS AGENTŪRA

EUROPOS SĄJUNGOS AVIACIJOS AGENTŪRA

Pakeitimas    236

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos Agentūra.

1.  Įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos agentūra.

Pakeitimas    237

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  propaguoti Europos Sąjungos aviacijos standartus ir taisykles tarptautiniu lygmeniu, užmezgant deramus bendradarbiavimo ryšius su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis;

Pakeitimas    238

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  bendradarbiauja su kitomis Sąjungos institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis tose srityse, kuriose jų veikla siejasi su techniniais civilinės aviacijos aspektais.

i)  bendradarbiauja su kitomis Sąjungos institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis tose srityse, kuriose jų veikla siejasi su techniniais civilinės aviacijos aspektais. Tokiu atveju su šia veikla susijusias išlaidas dengia ne Agentūra.

Pakeitimas    239

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Gavusi prašymą, Agentūra padeda Komisijai parengti pasiūlymus iš dalies keisti šį reglamentą ir remiantis juo priimtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Agentūra tuo tikslu dokumentus Komisijai pateikia kaip nuomones.

1.  Gavusi Komisijos arba bet kurio juridinio ar fizinio asmens, kuriam taikomas šis reglamentas, prašymą, Agentūra padeda Komisijai parengti pasiūlymus iš dalies keisti šį reglamentą ir remiantis juo priimtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Jei įmanoma, tokiais pasiūlymais nustatomi kuo labiau į tikslus, kuriuos reikia pasiekti, orientuoti reikalavimai ir paliekama galimybių rinktis priemones, kuriomis pasiekti atitiktį tiems tikslams. Tuo tikslu Komisijai teikiamus dokumentus Agentūra pateikia kaip nuomones.

Pakeitimas    240

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūra priima atitinkamus 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ir 73 straipsnių taikymo sprendimus.

Agentūra priima atitinkamus 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 ir 73 straipsnių taikymo sprendimus.

Pakeitimas    241

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūra gali daryti išimtis juridiniam arba fiziniam asmeniui, kuriam yra išdavusi pažymėjimą, 60 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir ten pat nustatytomis sąlygomis. Todėl Agentūra, naudodamasi pagal 63 straipsnį sukurta saugykla, nedelsdama apie padarytą išimtį, jos darymo motyvus ir, jei taikoma, nustatytas rizikos mažinimo priemones, praneša Komisijai ir valstybėms narėms. Jei išimtis daroma ilgiau kaip aštuonis mėnesius iš eilės arba jei Agentūra tą pačią išimtį daro pakartotinai ir ji daroma iš viso ilgiau kaip aštuonis mėnesius, Komisija vertina, ar įvykdytos tos sąlygos, ir jei nusprendžia, kad jos neįvykdytos, priima atitinkamo turinio įgyvendinimo sprendimą; šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir laikomas saugykloje, sukurtoje pagal 63 straipsnį. Po pranešimo apie įgyvendinimo sprendimą Agentūra nedelsdama atšaukia išimtį.

Agentūra gali daryti išimtis juridiniam arba fiziniam asmeniui, kuriam yra išdavusi pažymėjimą, 60 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir ten pat nustatytomis sąlygomis.

 

Jei tos išimtys viršija specialią Agentūros kompetenciją, apibrėžtą 66 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a punkte, Agentūra, naudodamasi pagal 63 straipsnį sukurta saugykla, nedelsdama apie padarytą išimtį, jos darymo motyvus ir, jei taikoma, nustatytas rizikos mažinimo priemones, praneša Komisijai ir valstybėms narėms.

 

Be to, jei išimtis daroma ilgiau kaip du mėnesius iš eilės arba jei Agentūra tą pačią išimtį daro pakartotinai ir ji daroma iš viso ilgiau kaip du mėnesius, Komisija vertina, ar įvykdytos tos sąlygos, ir jei nusprendžia, kad jos neįvykdytos, priima įgyvendinimo aktus, kuriuose išdėsto savo atitinkamo turinio išvadą; šie aktai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir laikomi saugykloje, sukurtoje pagal 63 straipsnį.

 

Po pranešimo apie tuos įgyvendinimo aktus Agentūra nedelsdama atšaukia išimtį.

Pakeitimas    242

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Agentūra teikia atitinkamus privalomus nurodymus dėl 68 straipsnio 2 dalies ba punkto taikymo.

Pakeitimas    243

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Agentūra nedelsdama reaguoja į neatidėliotinas šio reglamento taikymo srities saugos problemas: nustato, kokių taisomųjų priemonių turi imtis nacionalinės kompetentingos institucijos arba juridiniai ar fiziniai asmenys, kuriems taikomas šis reglamentas, ir toms nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir tiems asmenims skleidžia susijusią informaciją, įskaitant nurodymus ar rekomendacijas, jei to reikia 1 straipsnyje nustatytiems tikslams apsaugoti.

6.  Agentūra nedelsdama reaguoja į neatidėliotinas šio reglamento taikymo ir jos kompetencijos srities saugos problemas – nustato, kokių taisomųjų priemonių turi imtis nacionalinės kompetentingos institucijos arba juridiniai ar fiziniai asmenys, kuriems taikomas šis reglamentas, 1 straipsnyje nustatytiems tikslams apsaugoti. Agentūra platina informaciją apie taisomąsias priemones toms nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir tiems asmenims, kuriems ji yra kompetentinga institucija.

Pakeitimas    244

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  2 straipsnio 1 dalies a punkte ir b punkto i papunktyje nurodytų produktų, dalių ir kilnojamosios įrangos atveju Agentūra, kai tai taikoma ir kaip nurodyta Čikagos konvencijoje ar jos prieduose, valstybių narių vardu vykdo projektavimo, gamybos arba registravimo valstybės funkcijas ir užduotis, jei tos funkcijos ir užduotys yra susijusios su projekto sertifikavimu ir privaloma informacija apie nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti. Todėl ji:

1.  2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų produktų, dalių ir kilnojamosios įrangos atveju Agentūra, kai tai taikoma ir kaip nurodyta Čikagos konvencijoje ar jos prieduose, valstybių narių vardu vykdo projektavimo, gamybos arba registravimo valstybės funkcijas ir užduotis, jei tos funkcijos ir užduotys yra susijusios su projekto sertifikavimu ir privaloma informacija apie nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti. Todėl ji visų pirma:

Pakeitimas    245

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  pagal 51 straipsnio 3 dalį yra atsakinga už sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis, kurias reikia atlikti pagal 11 straipsnį ir 17 straipsnio 1 dalies b punktą ir kurios susijusios su produktų projektų tipo pažymėjimais, pakeitimų pažymėjimais, įskaitant papildomus tipo pažymėjimus, ir remonto projektų patvirtinimais;

f)  pagal 51 straipsnio 2 dalį yra atsakinga už sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis, kurias reikia atlikti pagal 11 straipsnį ir 17 straipsnio 1 dalies b punktą ir kurios susijusios su produktų projektų tipo pažymėjimais, pakeitimų pažymėjimais, įskaitant papildomus tipo pažymėjimus, ir remonto projektų patvirtinimais;

Pakeitimas    246

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  pagal 51 straipsnio 3 dalį yra atsakinga už sertifikavimo, priežiūros ir reikalavimų vykdymo užtikrinimo užduotis, kurias reikia atlikti pagal 12 ir 13 straipsnius ir kurios susijusios su dalių ir kilnojamosios įrangos pažymėjimais;

g)  pagal 51 straipsnio 2 dalį yra atsakinga už sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis, kurias reikia atlikti pagal 12 ir 13 straipsnius ir kurios susijusios su dalių ir kilnojamosios įrangos pažymėjimais;

Pakeitimas    247

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  užtikrina nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti funkcijas, susijusias su produktų projektais, dalių ir kilnojamosios įrangos projektais, kuriuos ji sertifikavo ir kuriuos ji prižiūri, be to, nedelsdama reaguoja į saugos arba saugumo problemą ir skelbia bei skleidžia taikomą privalomą informaciją.

i)  užtikrina nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti funkcijas, susijusias su produktų projektais, dalių ir kilnojamosios įrangos projektais, kuriuos ji sertifikavo ir kuriuos prižiūri, be to, nedelsdama reaguoja į aviacijos saugos problemas ir skelbia bei skleidžia taikomą privalomą informaciją.

Pakeitimas    248

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal 51 straipsnio 3 dalį Agentūra yra atsakinga už šias sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis, susijusias su:

2.  Pagal 51 straipsnio 2 dalį Agentūra yra atsakinga už šias sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis, susijusias su:

Pakeitimas    249

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal 51 straipsnio 3 dalį Agentūra yra atsakinga už sertifikavimo, priežiūros ir reikalavimų vykdymo užtikrinimo užduotis, susijusias pilotų ir keleivių salono įgulų mokymo organizacijų ir 22 straipsnyje nurodytų aviacijos medicinos centrų tvirtinimu, jei tų organizacijų ir centrų pagrindinė verslo vieta yra kitur nei teritorijoje, už kurią pagal Čikagos konvenciją yra atsakinga valstybė narė.

1.  Pagal 51 straipsnio 2 dalį Agentūra yra atsakinga už sertifikavimo, priežiūros ir reikalavimų vykdymo užtikrinimo užduotis, susijusias pilotų ir keleivių salono įgulų mokymo organizacijų ir 22 straipsnyje nurodytų aviacijos medicinos centrų tvirtinimu, jei tų organizacijų ir centrų pagrindinė verslo vieta yra kitur nei teritorijoje, už kurią pagal Čikagos konvenciją yra atsakinga valstybė narė.

Pakeitimas    250

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal 51 straipsnio 3 dalį Agentūra yra atsakinga už sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis, susijusias su 23 straipsnyje numatytais imituojamo skrydžio treniruoklių pažymėjimais, jei:

2.  Pagal 51 straipsnio 2 dalį Agentūra yra atsakinga už sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis, susijusias su 23 straipsnyje numatytais imituojamo skrydžio treniruoklių pažymėjimais, jei:

Pakeitimas    251

Pasiūlymas dėl reglamento

67 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

67a straipsnis

 

Saugos požiūriu itin svarbi aerodromo įranga

 

Kiek tai sietina su 31 straipsnyje nurodyta saugos požiūriu itin svarbia aerodromo įranga, Agentūra:

 

a)   nustato ir prašytojui praneša išsamias saugos požiūriu itin svarbios aerodromo įrangos, kuri sertifikuojama pagal 31 straipsnį, specifikacijas;

 

b)   pagal 51 straipsnio 2 dalį yra atsakinga už sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis, susijusias su pagal 31 straipsnį saugai itin svarbiai aerodromo įrangai išduotais pažymėjimais ir dėl jos pateiktomis deklaracijomis.

Pakeitimas    252

Pasiūlymas dėl reglamento

67 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

67b straipsnis

 

Oro vežėjų sertifikavimas

 

Agentūra, kai taikoma ir kaip nurodyta Čikagos konvencijoje arba jos prieduose, valstybių narių vardu vykdo vežėjo valstybės funkcijas ir užduotis, jeigu 27 straipsnio 1 dalyje nurodyti oro vežėjai komercines oro transporto operacijas vykdo:

 

a)   tarp aerodromų, esančių skirtingų valstybių narių teritorijoje;

 

b)   aerodrome, esančiame už valstybės narės teritorijos ribų.

 

Todėl pagal 51 straipsnio 2 dalį Agentūra yra atsakinga už šių oro vežėjų sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis.

Pakeitimas    253

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal 51 straipsnio 3 dalį Agentūra yra atsakinga už šias sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis, susijusias su:

1.  Pagal 51 straipsnio 2 dalį Agentūra yra atsakinga už šias sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis, susijusias su:

Pakeitimas    254

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  37 straipsnyje nurodytų organizacijų pažymėjimais ir jų pateiktomis deklaracijomis, jei tos organizacijos dalyvauja visoje Europoje veikiančių oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemų ir jų komponentų projektavime, gamyboje arba techninėje priežiūroje;

c)  37 straipsnyje nurodytų organizacijų pažymėjimais ir jų pateiktomis deklaracijomis, jei tos organizacijos dalyvauja visoje Europoje veikiančių oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemų ir jų komponentų, nuo kurių priklauso sauga arba sąveikumas, projektavime, gamyboje arba techninėje priežiūroje;

Pakeitimas    255

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų teikėjų, kuriems Agentūra pagal a ir b punktus išdavė pažymėjimą, deklaracijomis dėl oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemų ir jų komponentų, kuriuos tų paslaugų teikėjai pradeda naudoti pagal 38 straipsnio 1 dalį.

d)  oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų teikėjų, kuriems Agentūra pagal a ir b punktus išdavė pažymėjimą, deklaracijomis dėl oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemų ir jų komponentų, nuo kurių priklauso sauga arba sąveikumas, kuriuos tų paslaugų teikėjai pradeda naudoti pagal 38 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas    256

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jei numatyta pagal 39 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose, yra pagal 51 straipsnio 3 dalį atsakinga už sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis, susijusias su oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemų ir jų komponentų, nuo kurių priklauso sauga arba sąveika, pažymėjimais ir dėl jų pateiktomis deklaracijomis pagal 38 straipsnio 2 dalį.

b)  jei numatyta pagal 39 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose, yra pagal 51 straipsnio 2 dalį atsakinga už sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis, susijusias su oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemų ir jų komponentų, nuo kurių priklauso sauga arba sąveikumas, pažymėjimais ir dėl jų pateiktomis deklaracijomis pagal 38 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas    257

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

siekdama užtikrinti oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų teikimo bendro Europos dangaus oro erdvėje tęstinumą, glaudžiai bendradarbiaudama su tinklo valdytoju teikia privalomus nurodymus, remdamasi 39 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytais deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas    258

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 51 straipsnio 3 dalį Agentūra yra atsakinga už sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis, susijusias su skrydžių vadovų mokymo organizacijų, nurodytų 42 straipsnyje, ir, jei dera, jų darbuotojų pažymėjimais, jei tų organizacijų pagrindinė verslo vieta yra kitur nei teritorijoje, už kurią pagal Čikagos konvenciją yra atsakinga valstybė narė.

Pagal 51 straipsnio 2 dalį Agentūra yra atsakinga už sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis, susijusias su skrydžių vadovų mokymo organizacijų, nurodytų 42 straipsnyje, ir, jei dera, jų darbuotojų pažymėjimais, jei tų organizacijų pagrindinė verslo vieta yra kitur nei teritorijoje, už kurią pagal Čikagos konvenciją yra atsakinga valstybė narė.

Pakeitimas    259

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal 51 straipsnio 3 dalį Agentūra yra atsakinga už sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis, susijusias su įgaliojimu naudoti orlaivius, nurodytu 49 straipsnio 1 ir 2 dalyse, naudotojų teikiamomis deklaracijomis, nurodytomis 49 straipsnio 2 dalyje, nebent naudotojo valstybės funkcijas ir užduotis naudotojų atžvilgiu atlieka valstybė narė.

1.  Pagal 51 straipsnio 2 dalį Agentūra yra atsakinga už sertifikavimo, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo užduotis, susijusias su įgaliojimu naudoti orlaivius, nurodytu 49 straipsnio 1 ir 2 dalyse, naudotojų teikiamomis deklaracijomis, nurodytomis 49 straipsnio 2 dalyje, nebent naudotojo valstybės funkcijas ir užduotis naudotojų atžvilgiu atlieka valstybė narė.

Pakeitimas    260

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Gavusi prašymą, Agentūra atlieka būtiną trečiųjų valstybių naudotojų ir už jų priežiūrą atsakingų institucijų vertinimą, kad padėtų Komisijai įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005, todėl, be kitų priemonių, lankosi pas vertinamus naudotojus ir institucijas. Vertinimų rezultatus ir deramas rekomendacijas ji pateikia Komisijai.

3.  Gavusi prašymą, Agentūra atlieka visus būtinus trečiųjų valstybių naudotojų ir už jų priežiūrą atsakingų institucijų saugos vertinimus, kad padėtų Komisijai įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005, įskaitant apsilankymus vietoje. Vertinimų rezultatus ir deramas rekomendacijas ji pateikia Komisijai.

Pakeitimas    261

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Gavusi Agentūros prašymą, Komisija juridiniam arba fiziniam asmeniui, kuriam Agentūra išdavė pažymėjimą arba kuris Agentūrai pateikė deklaraciją, gali pagal šį reglamentą skirti vieną arba abi šias nuobaudas:

1.  Gavusi Agentūros prašymą, Komisija juridiniam arba fiziniam asmeniui, kuriam Agentūra išdavė pažymėjimą arba kuris Agentūrai pateikė deklaraciją, pagal šį reglamentą skiria vieną arba abi šias nuobaudas:

Pakeitimas    262

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Baudų dydis neviršija 4 proc. atitinkamo juridinio arba fizinio asmens metinių pajamų arba apyvartos. Periodinių baudų dydis neviršija 2,5 proc. juridinio arba fizinio asmens vidutinių dienos pajamų arba apyvartos.

Baudų dydis neviršija 4 proc. atitinkamo juridinio arba fizinio asmens metinių pajamų arba apyvartos, kurią jis pasiekė vykdydamas su pažeidimu susijusią veiklą. Periodinių baudų dydis neviršija 2,5 proc. fizinio arba juridinio asmens vidutinių dienos pajamų arba apyvartos.

Pakeitimas    263

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vienkartines ir periodines baudas pagal 1 dalį Komisija skiria tik jei kitos tokių pažeidimų šalinimo priemonės, numatytos šiame reglamente ir remiantis juo priimtuose deleguotuosiuose aktuose, yra nepakankamos arba neproporcingos.

3.  Vienkartines ir periodines baudas pagal 1 dalį Komisija skiria tik tais atvejais, jei 1 dalyje nurodyti pažeidimai pakenkė saugos užtikrinimui arba aplinkos apsaugai ir jei kitos tokių pažeidimų šalinimo priemonės, numatytos šiame reglamente ir remiantis juo priimtuose deleguotuosiuose aktuose, pasirodė esančios nepakankamos arba neproporcingos.

Pakeitimas    264

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  nagrinėti ar kopijuoti tų institucijų ir asmenų turimus arba jiems prieinamus dokumentus, įrašus arba duomenis ar imti jų ištraukas, nesvarbu kokioje priemonėje tokia informacija laikoma.

d)  nagrinėti ar kopijuoti tų institucijų ir asmenų turimus arba jiems prieinamus dokumentus, įrašus arba duomenis, kurie yra svarbūs vykdant inspekciją ar stebėjimo veiklą, ar imti jų ištraukas, nesvarbu kokioje priemonėje tokia informacija laikoma.

Pakeitimas    265

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Agentūra skelbia informacijos, kaip šio reglamento ir deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, priimtų remiantis šiuo reglamentu, nuostatas taiko kiekviena valstybė narė, santrauką. Šią informaciją jį įrašo į 61 straipsnio 6 dalyje nurodytą metinę saugos apžvalgą.

7.  Agentūra skelbia informacijos, kaip šio reglamento ir juo remiantis priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų nuostatas taiko kiekviena valstybė narė, įskaitant Agentūros atliktų patikrų rezultatų santrauką. Šią informaciją jį įrašo į 61 straipsnio 6 dalyje nurodytą metinę saugos apžvalgą.

Pakeitimas    266

Pasiūlymas dėl reglamento

73 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

73a straipsnis

 

Bendra sertifikavimo ir priežiūros kultūra

 

Siekdama užtikrinti, kad būtų pasiekti 1 straipsnyje nustatyti tikslai, Agentūra atlieka aktyvų vaidmenį ugdant bendrą sertifikavimo ir priežiūros kultūrą ir diegiant nuoseklią valdžios institucijų praktiką. Šiuo tikslu Agentūra, atsižvelgdama į savo stebėjimo veiklos rezultatus, imasi bent šių veiksmų:

 

a)   įdiegia kompetentingų institucijų tarpusavio vertinimo sistemą, turėdama tikslą stiprinti pajėgumus ir perduoti žinias;

 

b)   užtikrina būtiną veiksmų koordinavimą, kad būtų sudarytos sąlygos nacionalinės valdžios institucijų darbuotojų mainams;

 

c)   prireikus konsultuojasi su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais stebėjimo veiklos pažangos klausimu.

Pakeitimas    267

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra padeda valstybėms narėms ir Komisijai nustatyti pagrindines civilinės aviacijos mokslinių tyrimų temas, siekdama prisidėti prie nuoseklumo užtikrinimo, taip pat prie viešojo sektoriaus lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų bei plėtros ir šio reglamento taikymo srities politikos krypčių derinimo.

1.  Agentūra, siekdama prisidėti prie nuolatinės pažangos aviacijos saugos ir saugumo srityje, sudaryti palankesnes sąlygas laisvam prekių ir asmenų judėjimui, taip pat didinti Sąjungos aviacijos sektoriaus konkurencingumą, padeda Komisijai nustatyti prioritetines mokslinių tyrimų temas. Be to, Agentūra padeda valstybėms narėms ir Komisijai nustatyti pagrindines civilinės aviacijos mokslinių tyrimų temas, be kita ko, saugos, saugumo, klimato ir aplinkos apsaugos srityse, siekdama prisidėti prie nuoseklumo užtikrinimo ir viešojo sektoriaus lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų bei plėtros ir šio reglamento taikymo srities politikos krypčių derinimo.

Pakeitimas    268

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Priemonėmis, kurių Agentūra imasi dėl išmetamųjų teršalų ir triukšmingumo, kai pagal 11 straipsnį sertifikuojami produktų projektai, siekiama užtikrinti, kad susijusi aviacijos veikla nedarytų didelės žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.

1.  Priemonėmis, kurių Agentūra imasi dėl civilinės aviacijos orlaivių išmetamųjų teršalų ir triukšmingumo, kai pagal 11 straipsnį ir tarptautinių standartų sistemą bei rekomenduojamą praktiką sertifikuojami produktų projektai, siekiama užtikrinti, kad susijusi aviacijos veikla nedarytų didelės žalos klimatui, aplinkai ir žmonių sveikatai, ir tinkamai atsižvelgti į naudą aplinkai, technologines galimybes ir ekonominius pajėgumus.

Pakeitimas    269

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės, Komisija, Agentūra ir kitos Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir Agentūros bendradarbiauja jų kompetencijos sričiai priklausančiais aplinkos apsaugos klausimais, įskaitant klausimus, kurie sprendžiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/200621, siekdamos užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į aplinkos apsaugos, žmonių sveikatos ir kitų civilinės aviacijos techninių sričių tarpusavio priklausomybę.

2.  Valstybės narės, Komisija, Agentūra ir kitos Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros bendradarbiauja jų kompetencijos sritims priklausančiais aplinkos apsaugos klausimais, įskaitant klausimus, kurie sprendžiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/200621, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB21a ir REACH reglamentu, siekdamos užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į klimato ir aplinkos apsaugos, žmonių sveikatos ir kitų civilinės aviacijos techninių sričių tarpusavio priklausomybę ir deramas dėmesys skiriamas aplinkosauginei naudai, techninėms galimybėms ir ekonominiams pajėgumams, taip pat tarptautinių standartų sistemai ir rekomenduojamai praktikai.

__________________

__________________

21 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1)

21 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr.793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr.1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1)

 

21a 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 87/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32)

Pakeitimas    270

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra padeda Komisijai apibrėžti ir koordinuoti civilinės aviacijos aplinkos apsaugos politikos kryptis ir priemones, todėl ji atlieka, visų pirma, tyrimus, modeliavimą ir konsultuoja techniniais klausimais.

3.  Agentūra padeda Komisijai apibrėžti ir koordinuoti civilinės aviacijos aplinkos apsaugos politikos kryptis ir priemones, todėl ji atlieka, visų pirma, tyrimus, modeliavimą ir konsultuoja techniniais klausimais srityse, kuriose esama aplinkos apsaugos, žmonių sveikatos ir kitų techninių civilinės aviacijos sričių tarpusavio priklausomybės.

Pakeitimas    271

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kad informuotų suinteresuotąsias šalis ir visuomenę, Agentūra kas trejus metus skelbia aplinkos apsaugos apžvalgą, kurioje objektyviai aprašoma aplinkos apsaugos, susijusios su civiline aviacija, būklė Sąjungoje.

4.  Kad informuotų suinteresuotąsias šalis ir visuomenę, Agentūra bent kas trejus metus skelbia aplinkos apsaugos apžvalgą, kurioje objektyviai aprašoma aplinkos apsaugos, susijusios su civiline aviacija, būklė Sąjungoje. Rengdama tą apžvalgą Agentūra pirmiausia kliaujasi informacija, jau prieinama Sąjungos institucijoms ir organams, taip pat viešai prieinama informacija. Agentūra taip pat parengia rekomendacijų turėdama tikslą pasiekti aukštesnį aplinkos apsaugos lygį, laikydamasi tarptautinių standartų ir rekomenduojamos praktikos. Be to, Agentūra teikia rekomendacijas, kuriomis siekiama išvengti spragų ir dubliavimosi sistemoje, užtikrindama šioje srityje reikiamą skirtingų Sąjungos priemonių nustatymą, planavimą, koordinavimą ir nuoseklumą.

Pakeitimas    272

Pasiūlymas dėl reglamento

76 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Aviacijos saugumas

Civilinės aviacijos saugos ir saugumo tarpusavio priklausomybė

Pakeitimas    273

Pasiūlymas dėl reglamento

76 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės, Komisija ir Agentūra bendradarbiauja civilinės aviacijos saugumo, įskaitant kibernetinį saugumą, klausimais, siekdamos užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į civilinės aviacijos saugos ir saugumo tarpusavio priklausomybę.

1.  Agentūra, valstybės narės ir Komisija bendradarbiauja civilinės aviacijos saugumo, įskaitant kibernetinį saugumą, klausimais tose srityse, kuriose civilinės aviacijos sauga ir saugumas yra tarpusavyje priklausomi.

Pakeitimas    274

Pasiūlymas dėl reglamento

76 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Gavusi prašymą, Agentūra teikia Komisijai techninę Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/200822 įgyvendinimo pagalbą, be kitų dalykų, saugumo patikrų vykdymo ir priemonių, kurios turi būti priimtos pagal šį reglamentą, parengimo klausimais.

2.  Jeigu egzistuoja tarpusavio priklausomybė tarp civilinės aviacijos saugos ir saugumo, gavusi prašymą Agentūra teikia Komisijai techninę susijusių Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo pagalbą, įskaitant su orlaiviais, aerodromais ir oro eismo valdymo sistemomis susijusių saugumo patikrų vykdymo ir priemonių, kurios turi būti priimtos pagal šį reglamentą, parengimo klausimais.

__________________

 

22 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL L 97, 2008 4 9, p. 72)

 

Pakeitimas    275

Pasiūlymas dėl reglamento

76 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kad civilinė aviacija būtų apsaugota nuo neteisėtos veikos, Agentūra gali imtis būtinų priemonių pagal 65 straipsnio 6 dalį ir 66 straipsnio 1 dalies i punktą. Tokių priemonių Agentūra imasi gavusi Komisijos sutikimą ir pasitarusi su valstybėmis narėmis.

3.  Kad prisidėtų prie civilinės aviacijos apsaugos nuo neteisėto kišimosi, prireikus Agentūra be reikalo nedelsdama reaguoja į neatidėliotiną bendrą valstybių narių problemą srityse, kuriose egzistuoja civilinės aviacijos saugos ir saugumo tarpusavio priklausomybė, jei ta problema patenka į šio Reglamento taikymo sritį.

Tuo tikslu Agentūra gali:

 

a)   imtis reikiamų priemonių pagal 66 straipsnio 1 dalies i punktą, kad pašalintų orlaivių projektų trūkumus;

 

b)   nustatyti taisomuosius veiksmus, kurių turėtų imtis kompetentingos nacionalinės institucijos arba juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems taikomos šio reglamento nuostatos, paskelbdama privalomas direktyvas ar rekomendacijas, ir skleisdama susijusią informaciją toms institucijoms ir asmenims, kai problema susijusi su orlaivių valdymu, įskaitant konfliktų zonose kylančią riziką civilinei aviacijai.

 

Prieš imdamasi 3 dalies a ir b punktuose nustatytų priemonių Agentūra turi gauti Komisijos sutikimą ir pasitarti su valstybėmis narėmis. Kai įmanoma, Agentūra šias priemones grindžia bendrais Sąjungos rizikos vertinimais ir atsižvelgia į poreikį skubiai reaguoti ekstremaliaisiais atvejais.

Pakeitimas    276

Pasiūlymas dėl reglamento

76 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

76a straipsnis

 

Socialiniai ir ekonominiai veiksniai

 

1.  Valstybės narės, Komisija, Agentūra ir kitos įstaigos bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į civilinės aviacijos saugos ir socialinių ir ekonominių veiksnių tarpusavio priklausomybę, be kita ko, reglamentavimo procesuose, taip pat siekdamos nustatyti priemones, padedančias išvengti pavojaus socialiniam ir ekonominiam aviacijos saugumui.

 

2.  Agentūra, spręsdama tokios tarpusavio priklausomybės klausimą, konsultuojasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir juos įtraukia į šį procesą.

 

3.   Agentūra kas trejus metus skelbia apžvalgą, kurioje objektyviai aprašomi veiksmai ir priemonės, kurių imtasi, ypač civilinės aviacijos saugos ir socialinių ir ekonominių veiksnių tarpusavio priklausomybės klausimui spręsti.

Pakeitimas    277

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Gavusi prašymą, Agentūra padeda Komisijai palaikyti ryšius su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, susijusius su dalykais, kuriems taikomas šis reglamentas. Tokia pagalba teikiama siekiant, visų pirma, suderinti taisykles ir abipusiai pripažinti pažymėjimus.

1.  Agentūra padeda Komisijai palaikyti ryšius su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, susijusius su dalykais, kuriems taikomas šis reglamentas. Tokia pagalba teikiama siekiant, visų pirma, suderinti taisykles, tarpusavyje pripažinti pažymėjimus ir propaguoti bei apsaugoti Europos aviacijos pramonės interesus.

Pakeitimas    278

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra gali bendradarbiauti su trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, kompetentingomis klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas. Todėl Agentūra gali, gavusi Komisijos patvirtinimą, sudaryti darbinius susitarimus su tomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.

2.  Agentūra gali bendradarbiauti su trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, kompetentingomis klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas. Šiuo tikslu Agentūra gali sudaryti darbinius susitarimus su tomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.

Pakeitimas    279

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra padeda valstybėms narėms laikytis tarptautiniuose susitarimuose, susijusiuose su dalykais, kuriems taikomas šis reglamentas, joms nustatytų tarptautinių įpareigojimų, ypač įpareigojimų, nustatytų pagal Čikagos konvenciją.

3.  Agentūra padeda valstybėms narėms laikytis tarptautiniuose susitarimuose, susijusiuose su dalykais, kuriems taikomas šis reglamentas, joms nustatytų tarptautinių įpareigojimų, ypač įpareigojimų, nustatytų pagal Čikagos konvenciją. Šiomis aplinkybėmis Agentūra pagal Čikagos konvenciją veikia kaip regioninė saugos priežiūros organizacija ir jai suteikiamos šios organizacijos privilegijos.

Pakeitimas    280

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Agentūra, pasitarusi su Komisija, įsteigia biurus tose trečiųjų šalių rinkose ir regionuose, kuriuose, jos nuomone, ji būtinai turi būti, kad padėtų spręsti sertifikavimo ir kitus techninius klausimus, kuriems taikomas šis reglamentas.

Pakeitimas    281

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama propaguoti geriausius darbo metodus ir vienodą šio reglamento ir remiantis juo priimtų priemonių įgyvendinimą, Agentūra gali rengti (be kitų galimybių, pasinaudodama išorinių mokymo paslaugų teikėjų paslaugomis) mokymą nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, trečiųjų valstybių kompetentingoms institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriems taikomas šis reglamentas, ir kitoms suinteresuotosioms šalims. Agentūra nustato ir savo oficialiajame leidinyje paskelbia sąlygas, kurias turi atitikti išoriniai mokymo paslaugų teikėjai, kad Agentūra jų paslaugomis naudotųsi šio straipsnio tikslais.

Siekdama propaguoti geriausius darbo metodus ir vienodą šio reglamento ir juo remiantis priimtų priemonių įgyvendinimą, Agentūra, laikydamasi savo nustatytų standartų, gali pripažinti mokymo institutus, kad jie rengtų mokymus nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, trečiųjų valstybių kompetentingoms institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriems taikomas šis reglamentas, ir kitoms suinteresuotosioms šalims.

Pakeitimas    282

Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gavusi prašymą, Agentūra, jei ji turi atitinkamų specialiųjų žinių, padeda Komisijai techniškai įgyvendinti bendro Europos dangaus teisės aktus, visų pirma:

Gavusi prašymą, savo kompetencijos srityje Agentūra, jei ji turi atitinkamų specialiųjų žinių, padeda Komisijai techniškai įgyvendinti bendro Europos dangaus teisės aktus, visų pirma:

Pakeitimas    283

Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  prisideda prie pagrindinio oro eismo valdymo plano įgyvendinimo, įskaitant Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos (SESAR) parengimą ir įgyvendinimą.

c)  prisideda prie pagrindinio oro eismo valdymo plano įgyvendinimo, įskaitant Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos (SESAR) ir rezultatų parengimą, sertifikavimą ir įgyvendinimą.

Pakeitimas    284

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Agentūra, vadovaudamasi 91 straipsnio 4 dalimi, gali įsteigti vietinius skyrius tam pritariančiose valstybėse narėse.

4.  Agentūra, vadovaudamasi 91 straipsnio 4 dalimi, gali įsteigti vietinius skyrius valstybėse narėse arba tam tikrais atvejais, vadovaudamasi 77 straipsnio 6a dalimi, trečiosiose šalyse.

Pakeitimas    285

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 2 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  priima visus Agentūros vidaus struktūrų steigimo ir, jei reikia, pertvarkos sprendimus;

Išbraukta.

Pakeitimas    286

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 2 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

p)  priima savo narių ir apeliacinės (-ių) valdybos (-ų) narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles;

p)  priima savo narių ir apeliacinės (-ių) valdybos (-ų) narių, taip pat darbo grupių ir ekspertų grupių dalyvių ir kitų personalo narių, kuriems netaikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai, interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles, į kurias įtraukiamos nuostatos dėl interesų deklaracijų ir prireikus dėl darbinės veiklos, vykdomos pasibaigus tarnybos laikui;

Pakeitimas    287

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valdyba įsteigia kuo didesnio suinteresuotųjų šalių, kurias veikia Agentūros darbas, skaičiaus atstovavimo patariamąjį organą, su kuriuo ji konsultuojasi prieš priimdama sprendimus 2 dalies c, e, f, ir i punktuose nurodytose srityse. Valdyba taip pat gali nuspręsti konsultuotis su patariamuoju organu kitais klausimais, nurodytais 2 ir 3 dalyse. Patariamojo organo nuomonė valdybos niekada neįpareigoja.

4.  Valdyba įsteigia kuo didesnio suinteresuotųjų šalių, kurioms daro poveikį Agentūros darbas, skaičiaus atstovavimo patariamąjį organą, su kuriuo ji konsultuojasi prieš priimdama sprendimus 2 dalies c, d, e, f, i, t, ir u punktuose nurodytose srityse. Valdyba taip pat gali nuspręsti konsultuotis su patariamuoju organu kitais klausimais, nurodytais 2 ir 3 dalyse. Patariamojo organo nuomonė valdybos niekada neįpareigoja.

Pakeitimas    288

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdybą sudaro valstybių narių ir Komisijos atstovai; jie visi turi balso teisę. Kiekviena valstybė narė skiria vieną valdybos narį ir vieną pakaitinį narį, kuris atstovauja nariui jam nesant. Komisija skiria du atstovus ir du pakaitinius atstovus. Narių ir pakaitinių narių kadencija trunka ketverius metus. Ši kadencija gali būti pratęsta.

1.  Valdybą sudaro valstybių narių ir Komisijos atstovai; jie visi turi balso teisę. Kiekviena valstybė narė skiria vieną valdybos narį ir vieną pakaitinį narį, kuris atstovauja nariui jam nesant. Komisija skiria vieną atstovą ir vieną pakaitinį atstovą. Narių ir pakaitinių narių kadencija trunka ketverius metus. Ši kadencija gali būti pratęsta.

Pakeitimas    289

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valdybos nariai ir pakaitiniai nariai paskiriami atsižvelgiant į jų žinias, pripažintą patirtį ir atsidavimą civilinės aviacijos sričiai, taip pat atsižvelgiant į į atitinkamą vadovavimo ir administravimo patirtį ir kompetenciją biudžeto srityje, kurie turi būti naudojami įgyvendinant šio reglamento tikslus. Atitinkamose valstybėse narėse jiems tenka bendra atsakomybė bent už civilinės aviacijos saugos politiką.

2.  Valdybos nariai ir pakaitiniai nariai paskiriami atsižvelgiant į jų žinias, pripažintą patirtį ir atsidavimą civilinės aviacijos sričiai, taip pat atsižvelgiant į į atitinkamą vadovavimo ir administravimo patirtį ir kompetenciją biudžeto srityje; ši patirtis ir kompetencija turi būti panaudojama įgyvendinant šio reglamento tikslus.

Pakeitimas    290

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  85 straipsnio 4 dalyje nurodytas patariamasis organas skiria savo keturis narius, kurie valdyboje dalyvauja stebėtojų teisėmis. Jie kuo plačiau atstovauja įvairioms šiame patariamajame organe atstovaujamoms nuomonėms. Kadencija trunka 24 mėnesius ir gali būti vieną kartą pratęsiama dar 24 mėnesiams.

5.  85 straipsnio 4 dalyje nurodytas patariamasis organas skiria savo keturis narius, kurie valdyboje dalyvauja stebėtojų teisėmis. Jie kuo plačiau atstovauja įvairioms šiame patariamajame organe atstovaujamoms nuomonėms. Pirminė kadencija trunka ne ilgiau kaip 48 mėnesius, tačiau gali būti pratęsiama.

Pakeitimas    291

Pasiūlymas dėl reglamento

89 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nepažeisdama 85 straipsnio 2 dalies c ir d punktų ir 92 straipsnio 7 dalies, valdyba sprendimus priima balso teisę turinčių narių balsų dauguma. Valdybos nario prašymu 85 straipsnio 2 dalies k punkte nurodytas sprendimas priimamas vienbalsiai.

1.  Nepažeisdama 85 straipsnio 2 dalies c ir d punktų ir 92 straipsnio 7 dalies, valdyba sprendimus priima balso teisę turinčių narių balsų dauguma.

Pakeitimas    292

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  siekdama stiprinti administracinio ir biudžeto valdymo priežiūrą ir nedarydama poveikio 91 straipsnyje nustatytai vykdomojo direktoriaus atsakomybei, padeda jam įgyvendinti valdybos sprendimus ir jam teikia rekomendacijas.

c)  siekdama stiprinti administracinio ir biudžeto valdymo priežiūrą ir nedarydama poveikio vykdomojo direktoriaus atsakomybei, padeda jam įgyvendinti valdybos sprendimus ir teikia rekomendacijas.

Pakeitimas    293

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jai reikia skubiais atvejais, vykdomoji valdyba gali valdybos vardu priimti tam tikrus laikinus sprendimus, visų pirma administracinio valdymo klausimais, įskaitant sprendimą sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimą ir biudžeto reikalus. Jie teikiami tvirtinti artimiausiame valdybos posėdyje.

3.  Jei reikia skubiais atvejais, vykdomoji valdyba gali valdybos vardu priimti tam tikrus laikinus sprendimus, visų pirma administracinio valdymo klausimais, įskaitant sprendimą sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimą ir biudžeto reikalus. Jie teikiami tvirtinti artimiausiame valdybos posėdyje. Sprendimai priimami penkių iš septynių Vykdomosios tarybos narių dauguma. Valdančioji taryba gali atšaukti tuos sprendimus absoliučia balsavusiųjų dauguma.

Pakeitimas    294

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Vykdomąją valdybą sudaro valdybos pirmininkas, du Komisijos atstovai ir šeši kiti nariai, kuriuos iš savo balso teisę turinčių narių skiria valdyba. Valdybos pirmininkas taip pat yra vykdomosios valdybos pirmininkas. Vykdomasis direktorius dalyvauja vykdomosios valdybos posėdžiuose, tačiau neturi teisės balsuoti. Dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis vieną iš savo narių gali skirti patariamoji valdyba.

4.  Vykdomąją valdybą sudaro valdybos pirmininkas, vienas Komisijos atstovas ir penki kiti nariai, kuriuos iš savo balso teisę turinčių narių skiria valdyba. Valdybos pirmininkas taip pat yra vykdomosios valdybos pirmininkas. Vykdomasis direktorius dalyvauja vykdomosios valdybos posėdžiuose, tačiau neturi teisės balsuoti. 85 straipsnio 4 dalyje nurodytas patariamasis organas gali skirti vieną iš savo narių dalyvauti posėdžiuose stebėtojo teisėmis, tačiau jis neturi teisės balsuoti.

Pakeitimas    295

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Vykdomoji taryba surengia bent vieną eilinį posėdį kas tris mėnesius. Be to, ji susirenka pirmininko iniciatyva arba savo narių prašymu.

6.  Vykdomoji taryba surengia bent vieną eilinį posėdį kas tris mėnesius. Be to, valdybos posėdžiai gali būti rengiami jos pirmininko arba vykdomojo direktoriaus iniciatyva arba trečdalio jos narių prašymu.

Pakeitimas    296

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Valdyba nustato vykdomosios valdybos darbo tvarkos taisykles.

7.  Vykdomoji valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles.

Pakeitimas    297

Pasiūlymas dėl reglamento

91 straipsnio 3 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  atsižvelgdamas į vidaus arba išorės audito ataskaitų bei vertinimų išvadas ir OLAF tyrimus, rengia veiksmų planą ir Komisijai du kartus per metus, o valdybai ir vykdomajai valdybai – reguliariai teikia pažangos ataskaitas;

l)  atsižvelgdamas į vidaus arba išorės audito ataskaitų bei vertinimų išvadas ir OLAF tyrimus, rengia veiksmų planą ir Komisijai du kartus per metus, o valdybai – reguliariai teikia pažangos ataskaitas;

Pakeitimas    298

Pasiūlymas dėl reglamento

91 straipsnio 3 dalies t a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ta)  priima visus sprendimus dėl Agentūros vidaus struktūrų steigimo ir, jei reikia, jų pertvarkos;

Pakeitimas    299

Pasiūlymas dėl reglamento

92 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdybos atrinktas kandidatas, prieš paskiriant jį vykdomuoju direktoriumi, gali būti pakviestas perskaityti pranešimą Europos Parlamento kompetentingam komitetui ir atsakyti į jo narių klausimus.

Valdybos atrinktas kandidatas, prieš paskiriant jį vykdomuoju direktoriumi, pakviečiamas perskaityti pranešimą Europos Parlamento kompetentingam komitetui ir atsakyti į jo narių klausimus.

Pakeitimas    300

Pasiūlymas dėl reglamento

92 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vykdomasis direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai. Iki to laikotarpio pabaigos Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų vertinimą ir būsimus Agentūros užduotis ir uždavinius.

3.  Vykdomasis direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai. Laikotarpio viduryje ir jo pabaigoje Komisija atlieka vertinimus, kuriuose atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų vertinimą ir būsimas Agentūros užduotis ir uždavinius. Tie vertinimai perduodami Europos Parlamento kompetentingam komitetui, o po laikotarpio vidurio vertinimo vykdomasis direktorius perskaito pranešimą Europos Parlamento kompetentingam komitetui ir atsako į jo narių klausimus.

Pakeitimas    301

Pasiūlymas dėl reglamento

93 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Įsteigiama viena arba kelios apeliacinės valdybos, kurios priklauso Agentūros administracinei struktūrai. Komisija įgyvendinimo aktais, kurie priimami laikantis 116 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, nustato apeliacinių valdybų skaičių ir darbo paskirstymą joms.

1.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais įsteigiama viena apeliacinė valdyba, priklausanti Agentūros administracinei struktūrai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 116 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Pakeitimas    302

Pasiūlymas dėl reglamento

93 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Apeliacinė (-ės) valdyba (-os) yra atsakinga (-os) už apeliacijų, pateiktų dėl 97 straipsnyje nurodytų sprendimų, nagrinėjimą. Apeliacinė valdyba arba apeliacinės valdybos renkasi, kai būtina.

2.  Apeliacinė valdyba yra atsakinga už apeliacijų, pateiktų dėl 97 straipsnyje nurodytų sprendimų, nagrinėjimą. Apeliacinė valdyba renkasi, kai būtina.

Pakeitimas    303

Pasiūlymas dėl reglamento

94 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Apeliacinę valdybą sudaro pirmininkas ir du kiti nariai.

1.  (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    304

Pasiūlymas dėl reglamento

94 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija nustato kiekvienos apeliacinės valdybos nariams būtiną kvalifikaciją, jų statusą, sutartinius santykius su Agentūra, atskirų narių įgaliojimus parengiamajame sprendimų etape ir balsavimo sąlygas. Tos taisyklės pateikiamos įgyvendinimo aktuose, kurie priimami laikantis 116 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

5.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato apeliacinės valdybos nariams būtiną kvalifikaciją, jų statusą, sutartinius santykius su Agentūra, atskirų narių įgaliojimus parengiamajame sprendimų etape ir balsavimo sąlygas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 116 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Pakeitimas    305

Pasiūlymas dėl reglamento

95 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Apeliacinės valdybos narių, įskaitant pirmininką ir bet kurį pakaitinį narį, kadencija trunka penkerius metus ir gali būti vieną kartą pratęsiama dar penkeriems metams.

1.  (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    306

Pasiūlymas dėl reglamento

95 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Apeliacinės valdybos nariai yra nepriklausomi. Priimdami sprendimus jie nesiekia gauti ir nesilaiko jokios vyriausybės ar kitos įstaigos nurodymų.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    307

Pasiūlymas dėl reglamento

95 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Apeliacinės valdybos nariai Agentūroje neina kitų pareigų. Apeliacinės valdybos nariai gali dirbti ne visą darbo laiką.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    308

Pasiūlymas dėl reglamento

95 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kadencijos metu apeliacinės valdybos nariai negali būti pašalinti iš pareigų arba išbraukti iš kvalifikuotų kandidatų sąrašo, išskyrus atvejus, kai tam yra rimtų priežasčių ir kai Komisija, gavusi valdybos nuomonę, priima atitinkamą sprendimą.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    309

Pasiūlymas dėl reglamento

96 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Apeliacinės valdybos nariai apeliacinėje procedūroje nedalyvauja, jei jie turi su ja susijusių asmeninių interesų, yra anksčiau atstovavę vienai iš procedūros šalių arba dalyvavo priimant sprendimą, dėl kurio pateikta apeliacija.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    310

Pasiūlymas dėl reglamento

96 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai dėl vienos iš 1 dalyje nurodytų ar bet kurių kitų priežasčių apeliacinės valdybos narys mano, kad jis neturėtų dalyvauti apeliacinėje procedūroje, jis apie tai atitinkamai praneša apeliacinei valdybai.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    311

Pasiūlymas dėl reglamento

96 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Bet kuri apeliacinės procedūros šalis, gali prieštarauti dėl bet kurio apeliacinės valdybos nario dalyvavimo, remdamasi bet kuria iš 1 dalyje nurodytų priežasčių arba kilus įtarimui dėl nario šališkumo. Bet kuris toks prieštaravimas nepriimtinas, jei apeliacinio proceso šalis, nors ir žinodama apie prieštaravimo priežastis, ėmėsi procedūrinio veiksmo. Prieštaravimai negali būti grindžiami narių pilietybe.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    312

Pasiūlymas dėl reglamento

97 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Apeliacijas galima teikti dėl Agentūros sprendimų, priimtų pagal 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 arba 115 straipsnius.

1.  Apeliacijas galima teikti dėl Agentūros sprendimų, priimtų pagal 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 arba 115 straipsnius.

Pakeitimas    313

Pasiūlymas dėl reglamento

103 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ieškinius dėl Agentūros sprendimų, priimtų pagal 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 arba 115 straipsnį, pripažinimo negaliojančiais Europos Sąjungos Teisingumo Teisme galima pareikšti tik pasinaudojus visomis Agentūros apeliacinėmis procedūromis.

2.  Ieškinius dėl Agentūros sprendimų, priimtų pagal 53, 54, 55, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71 arba 115 straipsnį, pripažinimo negaliojančiais Europos Sąjungos Teisingumo Teisme galima pareikšti tik pasinaudojus visomis Agentūros apeliacinėmis procedūromis.

Pakeitimas    314

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prireikus pagal ją įtraukiami atitinkamų suinteresuotų šalių ekspertai arba remiamasi atitinkamų Europos standartizacijos įstaigų ar kitų specializuotų įstaigų žiniomis;

b)  pagal ją įtraukiami atitinkamų suinteresuotų šalių ekspertai arba remiamasi atitinkamų Europos standartizacijos įstaigų ar kitų specializuotų įstaigų žiniomis;

Pakeitimas    315

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei Agentūra pagal 65 straipsnio 1 ir 3 dalis rengia nuomones, sertifikavimo specifikacijas, priimtinas atitikties užtikrinimo priemones ir rekomendacinę medžiagą, ji nustato išankstinio konsultavimosi su valstybėmis narėmis tvarką. Tam ji gali sudaryti darbo grupę, į kurią kiekviena valstybė narė turi teisę skirti ekspertą. Jei reikia konsultuotis kariniais aspektais, Agentūra pakviečia dalyvauti Europos gynybos agentūrą. Jei reikia konsultuotis dėl galimo Agentūros priemonių socialinio poveikio, Agentūra pasirūpina, kad dalyvautų suinteresuotieji subjektai, įskaitant ES socialinius partnerius.

2.  Jei Agentūra pagal 65 straipsnio 1 ir 3 dalis rengia nuomones, sertifikavimo specifikacijas, priimtinas atitikties užtikrinimo priemones ir rekomendacinę medžiagą, ji nustato išankstinio konsultavimosi su valstybėmis narėmis tvarką. Tam ji gali sudaryti darbo grupę, į kurią kiekviena valstybė narė turi teisę skirti ekspertą. Jei reikia konsultuotis kariniais aspektais, Agentūra pakviečia dalyvauti Europos gynybos agentūrą ir kitus kompetentingus karinius ekspertus. Jei reikia konsultuotis dėl galimo Agentūros priemonių socialinio, sveikatos darbo vietoje ir saugos poveikio, Agentūra pasirūpina, kad dalyvautų Sąjungos socialiniai partneriai ir kiti susiję suinteresuotieji subjektai.

Pakeitimas    316

Pasiūlymas dėl reglamento

108 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra gali savo iniciatyva užsiimti informacijos, priskiriamos prie jos kompetencijos klausimų, teikimu. Ji visų pirma užtikrina, kad, be 104 straipsnio 3 dalyje nurodytos skelbiamos informacijos, visuomenė ir suinteresuotosios šalys greitai gautų objektyvią, patikimą ir lengvai suprantamą informaciją apie jos darbą. Agentūra užtikrina, kad skirdama savo išteklius informavimo veiklai ji nedarytų neigiamo poveikio veiksmingam 64 straipsnyje nurodytų užduočių vykdymui.

2.  Agentūra gali savo iniciatyva užsiimti informacijos, priskiriamos prie jos kompetencijos klausimų, teikimu. Ji visų pirma užtikrina, kad, be 104 straipsnio 3 dalyje nurodytos skelbiamos informacijos, visuomenė ir suinteresuotosios šalys greitai gautų objektyvią, patikimą ir lengvai suprantamą informaciją apie jos darbą.

Pakeitimas    317

Pasiūlymas dėl reglamento

109 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio kitoms pajamoms, prie Agentūros pajamų priskiriama:

1.  Užtikrinant Agentūros nepriklausomumą ir nedarant poveikio kitoms pajamoms, prie Agentūros pajamų priskiriama:

Pakeitimas    318

Pasiūlymas dėl reglamento

109 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  pagal 72 straipsnį mokamos vienkartinės ir periodinės baudos;

Pakeitimas    319

Pasiūlymas dėl reglamento

109 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  pagal Reglamentą (ES) Nr. (XXXX/XXX) dėl Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo mokami mokesčiai už atitinkamas oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugas institucijos atliekamas užduotis;

f)  pajamos iš pagal Reglamentą (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo ir jo įgyvendinimo taisykles (XXXX/XXX) dėl Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo mokamų mokesčių turėtų padengti patiriamas išlaidas už atitinkamas Agentūros atliekamas su oro eismo valdymu / oro navigacija susijusias užduotis;

Pakeitimas    320

Pasiūlymas dėl reglamento

109 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Taikant 1 dalies f punktą atitinkamų institucijų atliekamos su oro eismo valdymu / oro navigacija susijusios užduotys yra užduotys, kurias valstybės narės pasirinko siekdamos nustatyti sąnaudas pagal Reglamentą Nr. 550/2004, kurios buvo priskirtos Agentūrai pagal šį reglamentą ir kurios nepadengiamos iš mokesčių, sumokamų taikant 1 dalies c punktą. Tos užduotys apima šio reglamento 65 straipsnio 1, 2, 3, 5 ir 6 dalyse bei 73 straipsnyje nurodytas užduotis, bet jomis neapsiriboja.

Pakeitimas    321

Pasiūlymas dėl reglamento

109 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  1 dalies f punkto nuostatos skaidriai taikomos prižiūrint veiklos apžvalgos įstaigai ir neturi susidaryti padėtis, kad oro erdvės naudotojai turėtų mokėti du kartus.

Pakeitimas    322

Pasiūlymas dėl reglamento

109 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Reguliavimo veiklos biudžetas, už sertifikavimo veiklą Agentūros nustatyti ir renkami mokesčiai, taip pat renkamos rinkliavos tvarkomi atskirose Agentūros sąskaitose.

4.  Reguliavimo veiklos biudžetas, už sertifikavimo veiklą Agentūros nustatyti ir renkami mokesčiai, vienkartinės ir periodinės baudos, taip pat 1 dalies f punkte minimos renkamos rinkliavos Agentūros apskaitoje tvarkomi atskirai.

Pakeitimas    323

Pasiūlymas dėl reglamento

109 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Savo etatų, finansuojamų iš mokesčių ir rinkliavų, įdarbinimo planus ir su mokesčiais bei rinkliavomis susijusių išteklių valdymą Agentūra derina taip, kad galėtų greitai reaguoti į pajamų, gaunamų iš mokesčių ir rinkliavų, svyravimą.

5.  Savo etatų, finansuojamų iš mokesčių ir rinkliavų, įdarbinimo planus ir su šio straipsnio 4 dalyje minimomis pajamomis susijusių išteklių valdymą Agentūra per finansinius metus derina taip, kad galėtų greitai reaguoti į darbo krūvį ir šių pajamų svyravimą.

Pakeitimas    324

Pasiūlymas dėl reglamento

109 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Kiekvienais metais vykdomasis direktorius parengia kitų finansinių metų Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, į kurį įtraukia etatų plano projektą, ir išsiunčia jį valdybai. Komisijos patvirtintu konkrečių Agentūros darbo krūvio ir našumo rodiklių deriniu grindžiamame etatų plano projekte, susijusiame su darbo vietomis, finansuojamomis iš mokesčių ir rinkliavų, nustatomi ištekliai, kurių reikia, kad sertifikavimo ir kitos Agentūros veiklos, įskaitant veiklą, atsiradusią po pareigų perdavimo pagal 53, 54 ir 55 straipsnius, paklausa būtų tenkinama našiai ir laiku. Remdamasi tuo projektu valdyba priima kitų finansinių metų preliminarų Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatos projektą. Preliminarus Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatos projektas kiekvienais metais iki sausio 31 d. išsiunčiamas Komisijai.

6.  Kiekvienais metais vykdomasis direktorius parengia kitų finansinių metų Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, į kurį įtraukia etatų plano projektą, ir išsiunčia jį valdybai. Komisijos patvirtintu konkrečių Agentūros darbo krūvio ir našumo rodiklių deriniu grindžiamame etatų plano projekte, susijusiame su darbo vietomis, finansuojamomis iš pajamų pagal šio straipsnio 4 dalį, nustatomi ištekliai, kurių reikia, kad sertifikavimo ir kitos Agentūros veiklos, įskaitant veiklą, atsiradusią po pareigų perdavimo pagal 53, 54 ir 55 straipsnius, paklausa būtų tenkinama veiksmingai ir laiku. Prieš patvirtindama Agentūros darbo krūvio ir veiksmingumo vertinimo rodiklių rinkinį, Komisija prašo trečiosios šalies ekspertų ir Agentūros suinteresuotųjų šalių patariamojo organo pateikti nuomonę. Remdamasi tuo projektu valdyba priima kitų finansinių metų preliminarų Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatos projektą. Preliminarus Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatos projektas kiekvienais metais iki sausio 31 d. išsiunčiamas Komisijai.

Pakeitimas    325

Pasiūlymas dėl reglamento

109 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  6 dalyje paminėtoje atitinkamoje etatų plano projekto dalyje, kurioje kalbama apie biudžeto pajamas pagal 4 dalį ir atitinkamus etatus, neatsižvelgiama į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo biudžeto ir etatų mažinimo klausimais.

Pakeitimas    326

Pasiūlymas dėl reglamento

109 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Biudžeto valdymo institucija tvirtina Agentūrai skirto įnašo asignavimus ir priima Agentūros etatų planą.

10.  Biudžeto valdymo institucija tvirtina Agentūrai skirto įnašo asignavimus ir priima Agentūros etatų planą, atsižvelgdama į rodiklius, susijusius su Agentūros darbo krūviu ir veiksmingumu, kurie nurodyti 6 dalyje.

Pakeitimas    327

Pasiūlymas dėl reglamento

110 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją, Europos Parlamentas kvalifikuota balsų dauguma iki N + 2 metų gegužės 15 d. patvirtina, kad vykdomasis direktorius įvykdė N metų biudžetą.

10.  Atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją, Europos Parlamentas kvalifikuota balsų dauguma iki N + 2 metų gegužės 15 d. priima sprendimą dėl patvirtinimo vykdomajam direktoriui, kad N metų biudžetas įvykdytas.

Pakeitimas    328

Pasiūlymas dėl reglamento

113 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija iki [penkeri metai nuo datos, nurodytos 127 straipsnyje, Leidinių biurui – įrašyti tikslią datą], o vėliau kas penkerius metus, paveda pagal Komisijos gaires atlikti Agentūros veiklos rezultatų, palyginti su jos tikslais, įgaliojimais ir užduotimis, vertinimą. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinės pasekmės.

1.  Komisija ne vėliau kaip [treji metai nuo datos, nurodytos 127 straipsnyje, Leidinių biurui – įrašyti tikslią datą], o vėliau kas penkerius metus pagal savo gaires atlieka Agentūros veiklos rezultatų, palyginti su jos tikslais, įgaliojimais ir užduotimis bei šio reglamento poveikiu, vertinimą. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinės pasekmės. Vertinant atsižvelgiama į suinteresuotųjų subjektų nuomones ir Sąjungos, ir nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas    329

Pasiūlymas dėl reglamento

113 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija vertinimo rezultatus kartu su savo išvadomis perduoda Europos Parlamentui, Tarybai ir valdybai. Vertinimo rezultatai viešai paskelbiami.

3.  Komisija vertinimo rezultatus kartu su savo išvadomis perduoda Europos Parlamentui, Tarybai ir valdybai. Vertinimo rezultatai ir rekomendacijos paskelbiami viešai.

Pakeitimas    330

Pasiūlymas dėl reglamento

117 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijai suteikiamas neterminuotas įgaliojimas priimti deleguotuosius aktus, nurodytus 2 straipsnio 3 dalies d punkte, 18, 25, 28, 34, 39, 44, 47, 50 straipsniuose, 51 straipsnio 10 dalyje, 52 straipsnio 5 dalyje, 72 straipsnio 4 dalyje ir 115 straipsnio 1 dalyje.

2.  Komisijai neribotam laikui suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, nurodytus 2 straipsnio 3 dalies d punkte, 18, 25, 28, 34, 39, 44, 47, 50 straipsniuose, 51 straipsnio 10 dalyje, 52 straipsnio 5 dalyje, 64 straipsnio fa punkte, 72 straipsnio 4 dalyje ir 115 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas    331

Pasiūlymas dėl reglamento

117 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pagal 2 straipsnio 3 dalies d punktą, 18, 25, 28, 34, 39, 44, 47, 50 straipsnius, 51 straipsnio 10 dalį, 52 straipsnio 5 dalį, 72 straipsnio 4 dalį ir 115 straipsnio 1 dalį priimti deleguotieji aktai įsigalioja tik tuomet, jei per du mėnesius nuo pranešimo apie juos Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jei iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5.  Pagal šį reglamentą priimti deleguotieji aktai įsigalioja tik tuomet, jei per du mėnesius nuo pranešimo apie juos Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jei iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    332

Pasiūlymas dėl reglamento

119 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Susitarime dėl būstinės, kurį, pritarus valdybai, Agentūra iki [Leidinių biurui – įrašyti tikslią datą, du metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] sudaro su priimančiąja valstybe nare, nustatomos reikiamos nuostatos dėl darbuotojų įkurdinimo ir Agentūros patalpų suteikimo priimančioje valstybėje narėje, taip pat toje valstybėje narėje Agentūros vykdomajam direktoriui, valdybos nariams, darbuotojams ir jų šeimos nariams taikomos specialiosios taisyklės.

1.  Susitarime dėl būstinės, kurį, pritarus valdybai, Agentūra ne vėliau kaip [Leidinių biurui – įrašyti tikslią datą, vieni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] sudaro su priimančiąja valstybe nare, nustatomos reikiamos nuostatos dėl darbuotojų įkurdinimo ir Agentūros patalpų suteikimo priimančiojoje valstybėje narėje, taip pat toje valstybėje narėje Agentūros vykdomajam direktoriui, valdybos nariams, darbuotojams ir jų šeimos nariams taikomos specialiosios taisyklės.

Pakeitimas    333

Pasiūlymas dėl reglamento

122 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 216/2008 panaikinamas.

Reglamentas (EB) Nr. 216/2008 panaikinamas.

Nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal X priede pateiktą atitikmenų lentelę.

Reglamentas (EB) Nr. 552/2004 panaikinamas, tačiau.

 

a)   to reglamento 5, 6 ir 6a straipsniai ir III bei IV priedai toliau taikomi deklaracijų tikslais iki atitinkamų deleguotųjų aktų, nurodytų šio reglamento 39 straipsnyje, įsigaliojimo;

 

b)   to reglamento 4 ir 7 straipsniai toliau taikomi iki atitinkamų deleguotųjų aktų, nurodytų šio reglamento 39 straipsnyje, įsigaliojimo.

 

Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal X priede pateiktą atitikties lentelę.

Pakeitimas    334

Pasiūlymas dėl reglamento

123 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008

4 straipsnio b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ji turi galiojantį OVP, kurį išdavė valstybės narės nacionalinė institucija arba Europos Sąjungos aviacijos saugos Agentūra;“.

b)  ji turi galiojantį OVP, kurį išdavė valstybės narės nacionalinė institucija arba Europos Sąjungos aviacijos Agentūra;

Pakeitimas    335

Pasiūlymas dėl reglamento

123 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008

13 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

Išbraukta.

a)   2 dalis pakeičiama taip:

 

2.   Nuomos be įgulos sutartis, kurios šalis yra Bendrijos oro vežėjas, arba nuomos su įgula sutartis, pagal kurią Bendrijos oro vežėjas yra su įgula išsinuomoto orlaivio, kurį naudoja trečiosios valstybės naudotojas, nuomininkas, turi būti iš anksto patvirtinta pagal Reglamentą (ES) Nr. [XX/XXX, įrašyti nuorodą į šį reglamentą] ir pagal deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, priimtus remiantis tuo reglamentu.“

 

b)   Įrašoma ši 5 dalis:

 

5.   Bendrijos oro vežėjas, trečiojoje šalyje registruotą orlaivį nuomojantis be įgulos, turi gauti išankstinį institucijos, atsakingos už jo OVP, patvirtinimą. Kompetentinga institucija patvirtinimą suteikia pagal Reglamentą (ES) Nr. [XX/XXX, įrašyti nuorodą į šį reglamentą] ir pagal deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, priimtus remiantis tuo reglamentu.

 

Pakeitimas    336

Pasiūlymas dėl reglamento

125 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (ES) Nr. 376/2014

3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau, šis reglamentas netaikomas su bepiločiu orlaiviu, kuriam pagal Reglamento (ES) YYYY/N [nuoroda į naująjį reglamentą] 46 straipsnio 1 ir 2 dalis pažymėjimo arba deklaracijos nereikia, susijusiems įvykiams ir kitai su sauga susijusiai informacijai, nebent su bepiločiu orlaiviu susijusiame įvykyje žuvo arba buvo sunkiai sužaloti žmonės arba tokiame įvykyje dalyvavo kitoks nei bepilotis orlaivis, arba tokie faktai išaiškėtų iš su sauga susijusios informacijos.

Tačiau, šis reglamentas netaikomas su bepiločiu orlaiviu, kuriam pagal Reglamento (ES) YYYY/N [nuoroda į naująjį reglamentą] 46 straipsnio 1 ir 2 dalis pažymėjimo arba deklaracijos nereikia, susijusiems įvykiams ir kitai su sauga susijusiai informacijai, nebent su bepiločiu orlaiviu susijusiame įvykyje žuvo arba galėjo žūti arba buvo sunkiai sužaloti žmonės arba tokiame įvykyje dalyvavo kitoks nei bepilotis orlaivis, arba tokie faktai išaiškėtų iš su sauga susijusios informacijos.

Pakeitimas    337

Pasiūlymas dėl reglamento

126 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Laikydamasi 65 straipsnio 1 dalies, ne vėliau kaip [treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Agentūra pateikia rekomendacijas Komisijai dėl tinkamumo skraidyti ir pilotų licencijavimo, atsižvelgiant į lengvuosius sportinius orlaivius, tačiau kurių didžiausioji kilimo masė ne didesnė kaip 600 kg orlaivių, neskirtų naudoti vandenyje, atveju, arba ne didesnė kaip 650 kg orlaivių, skirtų naudoti vandenyje, atveju. Šios rekomendacijos turi būti proporcingos, atsižvelgiant į 1 ir 4 straipsniuose išdėstytus tikslus ir principus, atitinkamos veiklos pobūdį ir pavojų, ir juose numatoma sąveika su panašiais standartais, galiojančiais svarbiose trečiųjų šalių rinkose.

Pakeitimas    338

Pasiūlymas dėl reglamento

126 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Ne vėliau kaip [treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Agentūra pateikia rekomendacinę medžiagą, skirtą savanoriškam valstybių narių naudojimui, siekiant remti proporcingų nacionalinių taisyklių, susijusių su I priede išvardytų orlaivių projektavimu, gamyba, priežiūra ir valdymu, kūrimą.

Pakeitimas    339

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reglamentas netaikomas šių kategorijų orlaiviams:

Reglamentas netaikomas šių kategorijų pilotuojamiems orlaiviams:

Pakeitimas    340

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pilotuojamiems orlaiviams, kurių ne mažiau kaip 51 proc. pagamino mėgėjai arba pelno nesiekiančios mėgėjų asociacijos savam naudojimui ir be jokio komercinio tikslo;

c)  pilotuojamiems orlaiviams, kuriuos ne mažiau kaip 300 valandų gamybos laiko arba ne mažiau kaip 51 proc. paties orlaivio gamino mėgėjai ar pelno nesiekiančios mėgėjų asociacijos savam naudojimui ir be jokio komercinio tikslo;

Pakeitimas    341

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  lėktuvams, kurių tūpimo konfigūracijos smukos greitis arba mažiausiasis tolydžiojo skrydžio greitis yra ne didesnis kaip 35 mazgai kalibruoto oro judėjimo greičio ir kuriuose yra ne daugiau kaip dvi vietos, taip pat sraigtasparniams ir varikliu varomiems parašiutams, kuriuose įrengti ne daugiau kaip du krėslai, o didžiausioji kilimo masė pagal valstybės narės registraciją yra ne didesnė kaip:

e)  orlaiviams, kurių išmatuojamas tūpimo konfigūracijos smukos greitis arba mažiausiasis tolydžiojo skrydžio greitis yra ne didesnis kaip 45 mazgai kalibruoto oro judėjimo greičio ir kuriuose yra ne daugiau kaip dvi vietos, taip pat sraigtasparniams, malūnsparniams, oro balionams ir varikliu varomiems parašiutams, kuriuose įrengti ne daugiau kaip du krėslai, o didžiausioji kilimo masė pagal valstybės narės registraciją yra ne didesnė kaip 600 kg orlaivių, neskirtų naudoti vandenyje, atveju, arba ne didesnė kaip 650 kg orlaivių, skirtų naudoti vandenyje, atveju, ir tuščių didžiausioji masė, neskaitant degalų, yra ne didesnė kaip 350 kg;

i)  300 kg – vienviečiam sausumos lėktuvui / sraigtasparniui;

 

ii)  450 kg – dviviečiam sausumos lėktuvui / sraigtasparniui;

 

iii)  330 kg – lėktuvui amfibijai ar plūdiniam lėktuvui / vienviečiam sraigtasparniui;

 

iv)  495 kg – lėktuvui amfibijai ar plūdiniam lėktuvui / dviviečiam sraigtasparniui, su sąlyga, kad jei jis naudojamas ir kaip plūdinis lėktuvas / sraigtasparnis, ir kaip sausumos lėktuvas / sraigtasparnis, ta masė atitinkamais atvejais yra mažesnė už abi didžiausiosios kilimo masės ribas;

 

v)  472,5 kg – dviviečiam sausumos lėktuvui, turinčiam prie sklandmens tvirtinamą bendrą gelbėjimosi parašiutinę sistemą;

 

vi)  540 kg – dviviečiam sausumos lėktuvui, turinčiam prie sklandmens tvirtinamą bendrą gelbėjimosi parašiutinę sistemą ir elektrinę jėgainės sistemą,

 

vii)  315 kg – vienviečiam sausumos lėktuvui, turinčiam prie sklandmens tvirtinamą bendrą gelbėjimosi parašiutinę sistemą;

 

viii)  365 kg – vienviečiam sausumos lėktuvui, turinčiam prie sklandmens tvirtinamą bendrą gelbėjimosi parašiutinę sistemą ir elektrinę jėgainės sistemą;

 

Pakeitimas    342

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  vienviečiams ir dviviečiams malūnsparniams, kurių didžiausioji kilimo masė yra ne didesnė kaip 560 kg;

Išbraukta.

Pakeitimas    343

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  sklandytuvams ir motorizuotiesiems sklandytuvams, kurių vienviečių didžiausioji kilimo masė yra ne didesnė kaip 250 kg, o dviviečių – ne didesnė kaip 400 kg, įskaitant sklandytuvus, pakeliamus įsibėgėjant kojomis;

Išbraukta.

Pakeitimas    344

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nacionalinių kompetentingų institucijų pateiktos taisyklės dėl tinkamumo skraidyti turi būti proporcingos, jomis turi būti atsižvelgiama į 1 ir 4 straipsniuose išdėstytus tikslus ir principus, atitinkamos veiklos pobūdį ir pavojų, taip pat jos turi būti pagrįstos ir jose turi būti numatomas sąveikumas su palyginamais standartais, galiojančiais tarptautinėse rinkose, ir turi būti atsižvelgiama į Agentūros parengtas gaires pagal 126 straipsnio 2b dalį. Remiantis tomis taisyklėmis išduoti sertifikatai tarpusavyje pripažįstami teritorijose, kuriose galioja Sutartys;

Pakeitimas    345

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Produkto vientisumas turi būti užtikrintas visomis numatomomis skrydžio sąlygomis visą orlaivio naudojimo trukmę. Atitiktis visiems reikalavimams turi būti įrodoma atliekant vertinimą arba analizę, kurie prireikus patvirtinami bandymais.

Produkto vientisumas, įskaitant apsaugą nuo grėsmės informacijos apsaugai, turi būti užtikrintas visomis numatomomis skrydžio sąlygomis visą orlaivio naudojimo trukmę. Atitiktis visiems reikalavimams turi būti įrodoma atliekant vertinimą arba analizę, kurie prireikus patvirtinami bandymais.

Pakeitimas    346

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 punkto 1.3 punkto 1.3.5 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1.3.5a.  Orlaiviuose įrengiamos nuolatinio skrydžio sekimo ir skrydžio duomenų įrašymo sistemos. Visi skrydžio duomenys, įskaitant pilotų kabinos balso įrašus, tikruoju laiku atsiunčiami į antžeminę duomenų bazę.

Pakeitimas    347

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 punkto 1.4 punkto 1.4.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.4.3.  Kilnojamoji įranga turi būti suprojektuota taip, kad būtų padaroma kuo mažiau klaidų, dėl kurių galėtų kilti pavojus.

1.4.3.  Kilnojamoji įranga neturi skatinti daryti klaidų, dėl kurių galėtų kilti pavojus.

Pakeitimas    348

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalies 2.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.1.  Turi būti įrodoma, kad siekiant produkto naudojimo laikotarpiu užtikrinti pakankamą orlaivyje ar ant žemės esančių asmenų saugos lygį atsižvelgta į šiuos punktus:

2.1.  Turi būti įrodoma, kad siekiant produkto naudojimo laikotarpiu užtikrinti vienodą, aukštą orlaivyje ar ant žemės esančių asmenų saugos lygį atsižvelgta į šiuos punktus:

Pakeitimas    349

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Atsižvelgiant į 4 punktą, produktai turi būti suprojektuoti taip, kad veiktų kuo tyliau.

1.  Atsižvelgiant į 4 punktą, produktai turi būti suprojektuoti taip, kad veikdami skleistų kuo mažiau triukšmo, pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus, tarptautinius standartus ir rekomenduojamą praktiką.

Pakeitimas    350

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atsižvelgiant į 4 punktą, produktai turi būti suprojektuoti taip, kad teršalų būtų išmetama kuo mažiau.

2.  Atsižvelgiant į 4 punktą, produktai turi būti suprojektuoti taip, kad būtų išmetama kuo mažiau teršalų, pagal galiojančius Sąjungos teisės aktus, tarptautinius standartus ir rekomenduojamą praktiką.

Pakeitimas    351

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atsižvelgiant į 4 punktą, produktai turi būti suprojektuoti taip, kad dėl skysčių garavimo arba išleidimo susidarytų kuo mažiau išmetamųjų teršalų.

3.  Atsižvelgiant į technologines galimybes, ekonominį pagrįstumą ir 4 punktą, produktai turi būti suprojektuoti taip, kad dėl skysčių garavimo arba išleidimo susidarytų kuo mažiau išmetamųjų teršalų.

Pakeitimas    352

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 3 punkto 3.1 punkčio 3.1.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visi pilotai turi periodiškai įrodyti, kad yra tinkamos sveikatos būklės, kad galėtų tinkamai atlikti savo funkcijas, atsižvelgiant į veiklos rūšį. Tinkamumas turi būti įrodomas atliekant tinkamą geriausiais aviacijos medicinos metodais grindžiamą vertinimą, atsižvelgiant į veiklos rūšį ir galimą protinės ir fizinės būklės blogėjimą dėl amžiaus.

Visi pilotai turi būti geros psichinės ir fizinės būklės, kad galėtų saugiai atlikti savo funkcijas, atsižvelgiant į veiklos rūšį ir galimą protinės bei fizinės būklės blogėjimą dėl amžiaus. Tai nustatoma atliekant rizikos vertinimą.

Pakeitimas    353

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 1 dalies 1.5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.5.  Turi būti išsaugomi visi su kiekvienu skrydžiu susiję duomenys, dokumentai, įrašai ir informacija, būtini norint nustatyti, ar įvykdytos 5.3 punkte nustatytos sąlygos, ir jie turi būti saugomi tokiu trumpiausiu laikotarpiu, kuris yra suderinamas su skrydžio tipu.

1.5.  Turi būti išsaugomi visi su kiekvienu skrydžiu susiję duomenys, dokumentai, įrašai ir informacija, būtini norint nustatyti, ar įvykdytos 5.3 punkte nustatytos sąlygos, ir jie turi būti saugomi ir apsaugoti nuo neteisėto dalinio keitimo tokį trumpiausią laikotarpį, kuris yra suderinamas su skrydžio tipu.

Pakeitimas    354

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 4 dalies 4.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.2.  Nepaisant 4.1 punkto reikalavimų, jei skrydžiai vykdomi sraigtasparniais, trumpalaikis skrydis gali būti leidžiamas apribojus aukščio ir greičio parametrus, jei užtikrinamas deramas saugos lygis.

4.2.  Nepaisant 4.1 punkto reikalavimų, jei skrydžiai vykdomi sraigtasparniais, trumpalaikis skrydis gali būti leidžiamas apribojus aukščio ir greičio parametrus, jei užtikrinamas vienodas, aukštas saugos lygis.

Pakeitimas    355

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 6 dalies 6.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.4.  Dokumentai, kuriais įrodomas orlaivio tinkamumas skraidyti ir suderinamumo su aplinka statusas, turi būti saugomi galiojančius nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimus atitinkančiu laikotarpiu, kol tuose dokumentuose pateikta informacija bus pakeista nauja lygiavertės apimties ir išsamumo informacija, ir bet kuriuo atveju ne trumpiau kaip 24 mėnesius.

6.4.  Dokumentai, kuriais įrodomas orlaivio tinkamumas skraidyti ir suderinamumo su aplinka statusas, turi būti saugomi ir apsaugoti nuo neteisėto dalinio keitimo galiojančius nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimus atitinkantį laikotarpį, kol tuose dokumentuose pateikta informacija bus pakeista nauja lygiavertės apimties ir išsamumo informacija, ir bet kuriuo atveju ne trumpiau kaip 24 mėnesius.

Pakeitimas    356

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 6 dalies 6.5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.5.  Visi atlikti pakeitimai ir remontas turi atitikti esminius tinkamumo skraidyti ir, jei taikoma, produktų suderinamumo su aplinka reikalavimus. Tinkamumo skraidyti ir produktų suderinamumo su aplinka reikalavimų atitikties pagrindžiamieji duomenys turi būti saugomi.

6.5.  Visi atlikti pakeitimai ir remontas turi atitikti esminius tinkamumo skraidyti ir, jei taikoma, produktų suderinamumo su aplinka reikalavimus. Tinkamumo skraidyti ir produktų suderinamumo su aplinka reikalavimų atitikties pagrindžiamieji duomenys turi būti saugomi ir apsaugoti nuo neteisėto dalinio keitimo.

Pakeitimas    357

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 7 dalies 7.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.2.  Įgulos vadas turi turėti įgaliojimus duoti visus įsakymus ir imtis visų tinkamų veiksmų orlaivio naudojimui ir orlaivio bei jame esančių asmenų ir (arba) turto saugai užtikrinti.

7.2.  Įgulos vadas turi turėti įgaliojimus duoti visus įsakymus ir imtis visų tinkamų veiksmų orlaivio naudojimui ir orlaivio bei jame esančių asmenų ir (arba) turto saugai užtikrinti. Pilotai turi galėti naudotis šia teise be jokių trukdžių.

Pakeitimas    358

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 8 dalies 8.1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  orlaivio naudotojas dirba tik su tinkamą kvalifikaciją turinčiais išmokytais darbuotojais, taip pat įgyvendina ir atnaujina įgulos nariams ir kitiems susijusiems darbuotojams skirtas mokymo ir tikrinimo programas;

b)  orlaivio naudotojas dirba tik su tinkamą kvalifikaciją turinčiais kvalifikuotais darbuotojais, taip pat įgyvendina ir atnaujina įgulos nariams ir kitiems susijusiems darbuotojams skirtas mokymo ir tikrinimo programas; operatorius įgulos nariams turi teikti reikiamus mokymus ir atlikti patikras, kad būtų užtikrintas jų licencijų galiojimas ir kad jie gautų ir išsaugotų licencijose nurodytą kompetenciją ir patirtį, kurių reikia, kad jie galėtų valdyti orlaivį, kuriame vykdo savo veiklą. Nepažeidžiant operatoriaus teisių įdiegti proporcingas sistemas, užtikrinančias operatoriaus investicijų į mokymus grąžą, įgulos nariai negali valdyti komercinėms paslaugoms naudojamo orlaivio tiesiogiai mokėdami operatoriui arba netiesiogiai trečiosioms šalims už mokymus, kurių reikia norint išsaugoti savo licenciją ir kvalifikaciją, reikalingą operatoriaus orlaiviui valdyti.

Pakeitimas    359

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Organizacija ir darbuotojai, atsakingi už sertifikavimo ir priežiūros užduotis, savo pareigas turi vykdyti laikydamiesi aukščiausių profesinio sąžiningumo ir techninės kompetencijos principų, jiems neturi būti daromas spaudimas arba teikiamos paskatos (visų pirma finansinės), kurios gali padaryti poveikį jų gebėjimui priimti sprendimus arba jų atliekamų sertifikavimo ir priežiūros užduočių rezultatams; visų pirma tokio spaudimo daryti ar paskatų teikti neturi asmenys arba asmenų grupės, kuriems tie rezultatai yra svarbūs.

2.  Organizacija ir darbuotojai, atsakingi už sertifikavimo ir priežiūros užduotis, savo pareigas turi vykdyti laikydamiesi aukščiausių profesinio sąžiningumo ir techninės kompetencijos principų, jiems neturi būti daromas joks spaudimas arba teikiamos paskatos (visų pirma finansinės), kurie gali padaryti poveikį jų gebėjimui priimti sprendimus ir sprendimams arba jų atliekamų sertifikavimo ir priežiūros užduočių rezultatams; visų pirma tokio spaudimo daryti ar paskatų teikti neturi asmenys arba asmenų grupės, kuriems tie rezultatai yra svarbūs.

Pakeitimas    360

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 1 dalies 1.4 punkto 1.4.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.4.2.  Duomenys turi būti tikslūs, aiškūs, išsamūs ir nedviprasmiški. Turi būti užtikrinamas tinkamas duomenų vientisumas.

1.4.2.  Duomenys turi būti tikslūs, aiškūs, išsamūs ir nedviprasmiški. Išlaikomas tinkamas autentiškumo ir vientisumo lygis.

Pakeitimas    361

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 2 dalies 2.1 punkto k papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  veiklai aerodrome vykdyti ir jį prižiūrėti aerodromo naudotojas turi naudotis tik išmokytų ir kvalifikuotų darbuotojų paslaugomis, tiesiogiai arba pagal susitarimus su trečiosiomis šalimis turi užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos ir atnaujinamos nuolatinei visų atitinkamų darbuotojų kompetencijai užtikrinti skirtos mokymo ir tikrinimo programos;

k)  veiklai aerodrome vykdyti ir jį prižiūrėti aerodromo naudotojas turi naudotis tik išmokytų ir kvalifikuotų darbuotojų paslaugomis, tiesiogiai arba pagal susitarimus su trečiosiomis šalimis turi užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos ir atnaujinamos nuolatinei visų atitinkamų darbuotojų kompetencijai užtikrinti skirtos mokymo ir tikrinimo programos. Mokymai apima teorinius ir praktinius mokymus, o juos vertina instruktoriai ir vertintojai, turintys atitinkamos susijusios patirties, kvalifikaciją ir kompetenciją tokioms pareigoms atlikti.

Pakeitimas    362

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 2 dalies 2.1 punkto m papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m)  gelbėtojai ir ugniagesiai turi būti tinkamai išmokyti ir kvalifikuoti dirbti aerodromo aplinkoje. Aerodromo naudotojas įgyvendina ir atnaujina nuolatinei šių darbuotojų kompetencijai užtikrinti skirtas mokymo ir tikrinimo programas; ir

m)  gelbėtojai ir gaisrininkai, taip pat perono valdymo paslaugų personalas, yra tinkamai apmokyti ir kvalifikuoti dirbti aerodromo aplinkoje. Aerodromo naudotojas tiesiogiai arba sudarydamas susitarimus su trečiosiomis šalimis įgyvendina ir atnaujina nuolatinei šių darbuotojų kompetencijai užtikrinti skirtas mokymo ir tikrinimo programas. Mokymai apima teorinius ir praktinius mokymus, o juos vertina instruktoriai ir vertintojai, turintys atitinkamos susijusios patirties, kvalifikaciją ir kompetenciją tokioms pareigoms atlikti.

Pakeitimas    363

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 4 dalies 4.1 punkto g papunkčio 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1)  paslaugų teikėjas naudojasi tik apmokytų ir kvalifikuotų darbuotojų paslaugomis, jis užtikrina, kad būtų įgyvendinamos ir atnaujinamos nuolatinei visų atitinkamų darbuotojų kompetencijai užtikrinti skirtos mokymo ir tikrinimo programos. Mokymai apima teorinius ir praktinius mokymus, o juos vertina instruktoriai ir vertintojai, turintys atitinkamos susijusios patirties, kvalifikaciją ir kompetenciją tokioms pareigoms atlikti.

Pakeitimas    364

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 4 dalies 4.1 punkto g papunkčio 2 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2)  paslaugų teikėjas užtikrina, kad jo darbuotojai periodiškai įrodytų, jog jų fizinės ir psichinės sveikatos būklė yra tinkama ir kad jie gali gerai atlikti savo funkcijas, atsižvelgiant į veiklos tipą ir ypač į galimą poveikį saugai arba su sauga susijusiam saugumui;

Pakeitimas    365

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 1 dalies 1.2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1.2a.  Nustatomas minimalus paslaugų lygis, kad būtų užtikrintas oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų teikimo tęstinumas nenumatytų aplinkybių ar paslaugų trikdžių atveju sudarant išankstinius valstybių narių ir oro navigacijos paslaugų teikėjų susitarimus. Tokiu minimaliu paslaugų lygiu apsaugomos bent jau visos nepaprastosios ir saugumo paslaugos, su visuomenės sveikata susijusios misijos, diplomatiniai skrydžiai, taip pat skrydžiai, nenukreipti į tos valstybės narės oro uostą arba iš jos neatvykę skrydžiai. Taip pat reikėtų siekti užtikrinti, kad trikdžiai nesukeltų perkrovos arba pavojaus saugai kaimyninių šalių oro erdvėje ir kad su visais oro erdvės naudotojais būtų vienodai elgiamasi leidžiant naudotis oro erdve ir paslaugomis.

Pakeitimas    366

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 2 dalies 2.1 punkto 2.1.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.1.2.  Oro navigacijos informacija turi būti tiksli, išsami, naujausia, nedviprasmiška, pakankamai vientisa vartotojams pateikta tinkama forma.

2.1.2.  Oro navigacijos informacija turi būti tiksli, išsami, aktuali, nedviprasmiška, autentiška ir atitinkamai vientisa, be to, pateikiama vartotojams tinkama forma.

Pakeitimas    367

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 2 dalies 2.2 punkto 2.2.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.2.2.  Siekiant patenkinti oro erdvės naudotojų poreikius, oro navigacijos meteorologinė informacija turi būti kuo tikslesnė, išsamesnė, naujausia, pakankamai vientisa ir nedviprasmiška.

2.2.2.  Siekiant patenkinti oro erdvės naudotojų poreikius, oro navigacijos meteorologinė informacija turi būti kiek įmanoma tiksli, išsami, aktuali, autentiška, pakankamai vientisa ir nedviprasmiška.

Pakeitimas    368

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 2 dalies 2.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Turi būti užtikrinamas ir išlaikomas deramas ryšių paslaugų teikimo veiksmingumas, susijęs jų prieinamumu, vientisumu, nepertraukiamumu ir teikimu laiku. Jos turi būti teikiamos operatyviai ir būti apsaugotos nuo iškraipymo.

Turi būti užtikrinamas ir išlaikomas deramas ryšių paslaugų teikimo veiksmingumas, susijęs jų prieinamumu, vientisumu, nepertraukiamumu ir teikimu laiku. Jos turi būti greitos ir apsaugotos nuo iškraipymo ir trikdžių.

Pakeitimas    369

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 2 dalies 2.5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Turi būti užtikrinamas ir išlaikomas deramas navigacijos paslaugų teikimo veiksmingumas, susijęs su konsultacinės informacijos, informacijos apie padėtį ir prireikus laiko informacijos teikimu. Veiksmingumo kriterijams priskiriamas paslaugos tikslumas, vientisumas, prieinamumas ir nepertraukiamumas.

Turi būti užtikrinamas ir išlaikomas deramas navigacijos paslaugų teikimo veiksmingumas, susijęs su konsultacinės informacijos, informacijos apie padėtį ir prireikus laiko informacijos teikimu. Veiksmingumo kriterijams priskiriamas paslaugos tikslumas, vientisumas, autentiškumas, prieinamumas ir nepertraukiamumas.

Pakeitimas    370

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 2 dalies 2.6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Teikiant apžvalgos paslaugas turi būti pakankamai veiksmingai (tų paslaugų tikslumo, vientisumo, nepertraukiamumo ir aptikimo tikimybės atžvilgiu) nustatoma atitinkama orlaivio padėtis ore bei kitų orlaivių ir antžeminių transporto priemonių padėtis aerodrome.

Teikiant apžvalgos paslaugas turi būti pakankamai veiksmingai (tų paslaugų tikslumo, vientisumo, autentiškumo, nepertraukiamumo ir aptikimo tikimybės požiūriu) nustatoma atitinkama orlaivio padėtis ore bei kitų orlaivių ir antžeminių transporto priemonių padėtis aerodrome.

Pakeitimas    371

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 2 dalies 2.7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taktinio oro eismo srautų Sąjungos lygiu valdymo tarnybos naudojasi pakankamai tikslia ir naujausia informacija bei teikia tokią informaciją, kurios apimtis ir pobūdis priklauso nuo planuojamo oro eismo poveikio paslaugų teikimui, bei koordinuoja eismo srautų nukreipimą kitais maršrutais ir šiuo klausimu derasi arba sulaiko eismo srautus, siekdamos sumažinti perkrovos situacijų susidarymo ore arba aerodromuose riziką. Srautai valdomi siekiant optimizuoti turimą oro erdvės naudojimo pajėgumą ir patobulinti oro eismo srautų valdymo procesus. Tas valdymas turi būti grindžiamas saugos, skaidrumo ir našumo principu, užtikrinant, kad pajėgumas būtų teikiamas lanksčiai ir laiku, laikantis Europos oro navigacijos planą.

Taktinio oro eismo srautų Sąjungos lygiu valdymo tarnybos naudojasi pakankamai tikslia, autentiška ir naujausia informacija bei teikia tokią informaciją, kurios apimtis ir pobūdis priklauso nuo planuojamo oro eismo poveikio paslaugų teikimui, ir koordinuoja eismo srautų nukreipimą kitais maršrutais ir šiuo klausimu derasi arba sulaiko eismo srautus, siekdamos sumažinti perkrovos situacijų susidarymo ore arba aerodromuose riziką. Srautai valdomi siekiant optimizuoti turimą oro erdvės naudojimo pajėgumą ir patobulinti oro eismo srautų valdymo procesus. Tas valdymas turi būti grindžiamas saugos, skaidrumo ir našumo principu, užtikrinant, kad pajėgumas būtų teikiamas lanksčiai ir laiku, laikantis Europos oro navigacijos plano.

Pakeitimas    372

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 3 dalies 3.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemos ir sudedamosios dalys, naudojamos susijusiai informacijai perduoti iš orlaivio ir į jį, taip pat ant žemės, turi būti tinkamai suprojektuotos, pagamintos, sumontuotos, prižiūrimos ir naudojamos taip, kad atitiktų numatytą paskirtį.

Oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų sistemos ir sudedamosios dalys, naudojamos susijusiai informacijai perduoti iš orlaivio ir į jį, taip pat ant žemės, turi būti tinkamai suprojektuotos, pagamintos, sumontuotos, prižiūrimos, saugomos nuo neleistinų elektroninių trikdžių ir naudojamos taip, kad atitiktų numatytą paskirtį.

Pakeitimas    373

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 6 dalies 6.2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6.2a.  Personalas, vykdantis su sauga susijusias pareigas oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų srityje, turi būti mokomas ir nuolat tikrinamas, kad pasiektų ir išlaikytų reikiamą kompetencijos lygį, būtiną su sauga susijusioms paskirtoms pareigoms atlikti.

Pakeitimas    374

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Bepilotį orlaivį naudojantis asmuo turi žinoti, kokie taikomi Sąjungos ir nacionalinės teisės aktai yra susiję su numatytu naudojimu, ypač saugos, privatumo, duomenų apsaugos, civilinės atsakomybės, draudimo, saugumo ar aplinkos apsaugos atžvilgiais. Asmuo turi būti pajėgus užtikrinti naudojimo saugą ir saugų bepiločio orlaivio atskyrimą nuo žmonių žemėje, taip pat nuo kitų oro erdvės naudotojų. Tai reiškia, kad jis, be kita ko, turi būti susipažinęs su gamintojo pateiktomis naudojimo instrukcijomis ir visomis svarbiomis bepiločio orlaivio funkcijomis, taip pat galiojančiomis skrydžių taisyklėmis ir oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų procedūromis.

a)  Nuotolinis pilotas turi žinoti, kokie taikomi Sąjungos ir nacionalinės teisės aktai yra susiję su numatytu naudojimu, ypač saugos, privatumo, duomenų apsaugos, civilinės atsakomybės, draudimo, saugumo ir aplinkos apsaugos atžvilgiais. Nuotolinis pilotas turi būti pajėgus užtikrinti naudojimo saugą ir saugų bepiločio orlaivio atskyrimą nuo žmonių žemėje, taip pat nuo kitų oro erdvės naudotojų. Tai reiškia, kad jis, be kita ko, turi gerai žinoti gamintojo pateiktas naudojimo instrukcijas, žinoti, kaip saugiai ir aplinkai nekenksmingu būdu naudoti bepilotį orlaivį, taip pat visas svarbias bepiločio orlaivio funkcijas, galiojančias skrydžių taisykles ir oro eismo valdymo / oro navigacijos paslaugų procedūras.

Pakeitimas    375

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Bepilotis orlaivis turi būti suprojektuotas ir pagamintas taip, kad būtų tinkamas savo funkcijoms atlikti ir galėtų būti naudojamas, derinamas ir techniškai prižiūrimas nesukeliant rizikos asmenims, kai tokia veikla vykdoma projektuojant orlaivį numatytomis sąlygomis.

b)  Bepilotis orlaivis turi būti suprojektuotas ir pagamintas taip, kad būtų tinkamas savo funkcijoms atlikti ir galėtų būti naudojamas, derinamas ir techniškai prižiūrimas nesukeliant rizikos asmenims.

Pakeitimas    376

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Jei reikia mažinti naudojimo keliamą riziką saugai, privatumui, asmens duomenų apsaugai, saugumui arba aplink apsaugai, bepilotis orlaivis privalo pasižymėti atitinkamomis konkrečiomis charakteristikomis ir funkcijomis, kuriomis, kaip numatyta orlaivio projekte ir standartiniuose nuostačiuose, atsižvelgiama į privatumo ir asmens duomenų apsaugos principus. Atsižvelgiant į poreikius, tomis charakteristikomis ir funkcijomis turi būti užtikrinamas lengvas orlaivio, jo naudojimo pobūdžio ir tikslo identifikavimas; be to, jomis turi būti užtikrinama, kad būtų laikomasi taikomų apribojimų, draudimų arba sąlygų, ypač susijusių su naudojimu konkrečiose geografinėse vietovėse, didesniu nei tam tikras nuotoliu nuo naudotojo arba tam tikrame absoliučiajame aukštyje.

c)  Siekiant mažinti naudojimo keliamą riziką saugai, privatumui, asmens duomenų apsaugai, saugumui arba aplinkai, bepilotis orlaivis privalo pasižymėti atitinkamomis konkrečiomis charakteristikomis ir funkcijomis, kuriomis, kaip numatyta orlaivio projekte ir standartiniuose nustatymuose, atsižvelgiama į privatumo ir asmens duomenų apsaugos principus. Tomis charakteristikomis ir funkcijomis turi būti užtikrinamas lengvas orlaivio, jo naudojimo pobūdžio ir tikslo identifikavimas; be to, jomis turi būti užtikrinama, kad laikomasi taikomų apribojimų, draudimų arba sąlygų, įskaitant aptikimo ir išvengimo sistemas, ypač susijusių su naudojimu konkrečiose geografinėse vietovėse (pvz., arti chemijos gamyklų, branduolinių jėgainių, pramoniniuose rajonuose ir aerodromuose), didesniu nei tam tikras nuotoliu nuo naudotojo arba tam tikrame absoliučiajame aukštyje.

Pakeitimas    377

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  Taikant 47 straipsnio 1 dalies fa punkte minimą registracijos sistemą laikomasi duomenų apsaugos ir privatumo taisyklių, taip pat Direktyvos 95/46/EB dėl duomenų apsaugos, ES pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnyje įtvirtintos teisės į asmeninio gyvenimo apsaugą, ES pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 16 straipsnyje įtvirtintos teisės į asmens duomenų apsaugą. Registracijos sistema užtikrinama, kad būtų įtvirtintos privatumo ir duomenų apsaugos garantijos, laikantis būtinumo ir proporcingumo principų.

Pakeitimas    378

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Toliau nurodytų reikalavimų turi būti laikomasi, kad, naudojant bepiločius orlaivius,būtų užtikrinama žmonių žemėje ir kitų oro erdvės naudotojų deramo lygio sauga, prireikus atsižvelgiant į naudojimo rizikos lygį.

Toliau nurodytų reikalavimų turi būti laikomasi, kad naudojant bepiločius orlaivius būtų užtikrinama žmonių žemėje ir kitų oro erdvės naudotojų vienoda, aukšto lygio sauga, prireikus atsižvelgiant į naudojimo rizikos lygį.

Pakeitimas    379

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo 2 dalies 2.1 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  Siekiant užtikrinti saugos kultūrą ir suteikti galimybę naudoti bepilotį orlaivį nekenkiant aplinkai, prie visų bepiločių orlaivių produktų pridedami informaciniai lapeliai, o visų rūšių reklamose, taip pat ir internete, pateikiami pagrindiniai šios informacijos elementai;

Pakeitimas    380

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo 2 dalies 2.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bepiločio orlaivio naudotojas turi turėti naudojimo tipo rizikai proporcingas reikiamas žinias ir įgūdžius, kurie būtini saugiam naudojimui užtikrinti. Jei reikia, kad būtų sumažinta atitinkamo naudojimo keliama rizika, toks asmuo taip pat turi įrodyti sveikatos būklės tinkamumą.

Nuotolinis pilotas turi turėti naudojimo tipo rizikai proporcingas reikiamas žinias ir įgūdžius, kurie būtini saugiam naudojimui užtikrinti. Atliekant komercinio pobūdžio operacijas ir operacijas, kurioms reikia pažymėjimo ar deklaracijos, šiam pilotui pateikus prašymą išduodama bepiločio orlaivio piloto licencija, kai pareiškėjas įrodo atitiktį pagal 47 straipsnio 1 dalies d punktą priimtuose deleguotuosiuose aktuose nustatytoms taisyklėms. Jei reikia, kad būtų sumažinta atitinkamo naudojimo keliama rizika, toks asmuo taip pat turi įrodyti sveikatos būklės tinkamumą.

Pakeitimas    381

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo 2 dalies 2.4 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  bepiločiuose orlaiviuose ir vykdant bepiločių orlaivių veiklą reikia užtikrinti Sąjungos teisės aktais garantuojamų teisių, ypač Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnyje nustatytos teisės į privatų ir šeimos gyvenimą ir tos chartijos 8 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnyje nustatytos teisės į asmens duomenų apsaugą, reguliuojamos 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, laikymąsi;

(1)

OL C […], […], p. […]. Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

OL C ... Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Siūlomas reglamentas dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 – tai 2015 m. gruodžio mėn. Komisijos Europos Parlamento Transporto ir turizmo komitetui pateiktos Europos Komisijos aviacijos strategijos, skirtos ES aviacijos sektoriaus konkurencingumui didinti, dalis. Pasiūlymas grindžiamas daugiau nei per dvylika metų sukaupta Reglamento (EB) Nr. 216/2008 1 ir prieš jį galiojusio reglamento įgyvendinimo patirtimi.

Nors pagrindinis ir galutinis pasiūlymo tikslas – palaikyti bendrą aviacijos saugos lygį, jame taip pat atsižvelgiama į suinteresuotųjų subjektų išreikštus interesus ir visuotinius pokyčius aviacijos srityje. Todėl pasiūlyme bendrais bruožais pateikiama novatoriškų idėjų, pvz., dėl rizika ir veiklos rodikliais grindžiamos saugos reguliavimo metodikos nustatymo, aviacijos saugos ir kitų reguliuojamų techninių sričių, tokių kaip aviacijos saugumas ar aplinkos apsauga, tarpusavio priklausomybės. Pasiūlymu siekiama sukurti veiksmingą reguliavimo sistemą, pagal kurią galės būti integruoti nauji verslo modeliai ir naujausios technologijos, pvz., bepiločiai orlaiviai. Pasiūlyme sprendžiamas klausimas, susijęs su išteklių trūkumu kai kuriose nacionalinėse institucijose, ir į jį įtraukti pagrindai, kuriais remdamosi nacionalinės aviacijos institucijos ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA) sutelktų techninius išteklius ir jais dalytųsi. Galiausiai į pasiūlymą dėl reglamento įtraukta nauja aviacijos mokslinių tyrimų ir mokymo koordinavimo ir plėtojimo sistema.

Jūsų pranešėjas plačiu mastu konsultavosi su suinteresuotaisiais subjektais ir su daugeliu jų pasikeitė nuomonėmis dėl siūlomo reglamento. Jūsų pranešėjas visame pasiūlyme dėl reglamento stengėsi atspindėti jų išreikštą susirūpinimą ir užtikrinti tolesnį veiksmingą aviacijos ir oreivystės pramonės dalyvavimą.

Jūsų pranešėjas tvirtai remia EASA ir mano, kad iki šiol Agentūra sėkmingai vykdė savo užduotis. Jis teigiamai vertina Agentūros plėtojimą ir pritarė visiems ankstesniems sprendimams išplėsti Agentūros kompetencijos sritį. Jūsų pranešėjas mano, kad per tą laikotarpį Agentūra tapo viena iš pasaulyje pirmaujančių veikėjų aviacijos srityje ir pripažinta „alternatyva“ JAV Federalinei aviacijos administracijai, kartu išlaikančia savo ypatumus. Jūsų pranešėjas pabrėžia, kad nėra galimybės laviruoti dėl aviacijos saugos ir kad ji toliau turėtų būti pirminis ir pagrindinis Agentūros principas.

Jūsų pranešėjas laikosi nuomonės, kad norint užtikrinti aviacijos saugą, reikia spręsti visus klausimus, kurie galėtų būti tiesiogiai su ja susiję. Todėl pranešėjas aiškiai pritaria visiems į pasiūlymą įtrauktiems pakeitimams, susijusiems su konkrečia aviacijos saugos ir saugumo tarpusavio priklausomybe. Vis dėlto jūsų pranešėjas mano, kad su aerodromais susijusiose nuostatose turėtų būti daromas skirtumas tarp skirtingų tipų aerodromų įrangos. Todėl jūsų pranešėjas išskyrė tam tikrus pogrupius, pvz., su sauga susijusią įrangą ir saugos požiūriu itin svarbią aerodromo įrangą. Jūsų pranešėjas taip pat išplėtė Agentūros kompetenciją aviacijos saugumo, ypač kibernetinio saugumo, srityje. Taip pat jis įtraukė keletą nuostatų dėl kitų sričių, pvz., aviacijos saugos ir aplinkos apsaugos, tarpusavio priklausomybės.

Jūsų pranešėjas laikosi nuomonės, kad aviacijos sauga priklauso ne tik nuo pramonės, bet ir nuo nacionalinių aviacijos institucijų vykdomos priežiūros ir veiksmingo taisyklių įgyvendinimo. Jūsų pranešėjas sutinka, kad valstybės narės įgaliojimų perdavimas Agentūrai arba kitai valstybei narei yra praktiškas požiūris į esamus valstybių narių nacionalinių aviacijos institucijų turimų išteklių lygio skirtumus. Jis aiškiai apibrėžė, kurios pareigos galėtų būti perduodamos, ir įtraukė keletą papildomų apsaugos priemonių, susijusių su įgaliojimų perdavimo procedūra, pirmiausia išsamiai išdėstydamas perdavimo plano turinį. Vis dėlto jūsų pranešėjas mano, kad būtų galima padaryti daugiau siekiant padidinti saugumą, todėl jis siūlo, kad nacionalines aviacijos institucijas, kaip ir kompetentingas organizacijas, vykdančias užduotis nacionalinių aviacijos institucijų arba Agentūros vardu, akredituotų Agentūra. Toks akreditavimo procesas suteiktų galimybę įvertinti esamą visų ES nacionalinių aviacijos institucijų saugos veiksmingumo lygį. Be to, jūsų pranešėjas laikosi nuomonės, kad dėl saugos veiksmingumo valstybėse narėse turėtų būti viena nacionalinė aviacijos institucija.

Jis mano, kad tais atvejais, kai valstybė narė nusprendžia nedelsiant reaguoti į didelę civilinės aviacijos saugos problemą nukrypdama nuo taikomų ES taisyklių, Agentūra, atsižvelgiant į jos patirtį aviacijos srityje, gali atlikti aktyvesnį ir svarbesnį vaidmenį. Agentūra taip pat turi spręsti dėl reguliavimo galimybių, susijusių su tinkamumu skraidyti, nes tai – jos išimtinė kompetencija. Jūsų pranešėjas taip pat mano, kad Agentūra turėtų būti tiesiogiai įgaliota veikti kaip kompetentinga institucija, atsakinga už oro vežėjų, esančių keliose valstybėse narėse ir (arba) vykdančių operacijas tarp skirtingų valstybių narių arba už valstybių narių teritorijos ribų, sertifikavimą, priežiūrą ir reikalavimų vykdymo užtikrinimą.

Kalbant apie konkretų klausimą dėl bepiločių orlaivių, kuris pastaruoju metu labai neigiamai nušviečiamas žiniasklaidoje ir, jei nebus tinkamai sprendžiamas, galėtų tapti didele aviacijos saugos problema, jūsų pranešėjas mano, kad pasiūlymo tekstas yra nepakankamas. Jūsų pranešėjas siūlo toliau konsultuotis su suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų galima parengti išsamesnes taisykles dėl bepiločių orlaivių, suteikiančias galimybę juos saugiai integruoti į oro erdvę, kuria dalijamasi su pilotuojamais orlaiviais, ir užtikrinti teisinį aiškumą. Jis mano, kad dėl numatomos tos pramonės plėtros, taip pat tam, kad būtų užtikrintas privatumas ir duomenų apsauga, reikia nustatyti griežtas taisykles.

Atsižvelgdamas į tai, kad per tą laikotarpį Agentūros kompetencijos sritis buvo kelis kartus iš eilės smarkiai išplėsta įtraukiant į ją sritis, kurios nėra aiškiai priskiriamos aviacijos saugai, jūsų pranešėjas mano, kad atėjo laikas atspindėti šiuos pokyčius ir Agentūros pavadinime. Taigi jis siūlo pakeisti Agentūros pavadinimą pagal kitų aviacijos institucijų pavadinimą. Bendras pagrindinis Agentūros principas ir tikslas, t. y. aviacijos sauga, lieka nepakitęs ir yra užtikrinamas reglamento 1 straipsnio pirma pastraipa.

Institucinių klausimų atžvilgiu jūsų pranešėjas pakartojo keletą praeityje Parlamento jau patvirtintų pozicijų, pvz., dėl valdybos/vykdomosios valdybos sudėties ir balsų daugumos ir dėl vykdomojo direktoriaus įpareigojimo prieš paskyrimą arba kadencijos vidury kalbėti Transporto ir turizmo komitete. Be to, jūsų pranešėjas mano, jog turėtų būti tik viena apeliacinė valdyba, kad būtų išvengta nereikalingų išlaidų pramonei.

Kad būtų skatinamas Agentūros tarptautinis vaidmuo, jūsų pranešėjas paragino nustatyti tvirtesnį tarptautinį bendradarbiavimą, propaguoti ES standartus ir pasiūlė nustatyti ne tokius griežtus įpareigojimus, susijusius su Agentūros ir trečiųjų šalių nacionalinių aviacijos institucijų darbo susitarimais. Be to, kad būtų reaguojama į pramonės poreikius, jūsų pranešėjas siūlo leisti Agentūrai steigti vietos biurus trečiosiose šalyse, kuriose esama pramonės (sertifikavimo) poreikio.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrosios civilinės aviacijos taisyklės ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros steigimas

Nuorodos

COM(2015) 0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

2.12.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

18.1.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

18.1.2016

ENVI

18.1.2016

ITRE

18.1.2016

LIBE

18.1.2016

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

LIBE

2.2.2016

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Marian-Jean Marinescu

5.2.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

24.5.2016

11.7.2016

 

 

Priėmimo data

10.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

11

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec, Matthijs van Miltenburg

Pateikimo data

2.12.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika