Procedūra : 2015/0277(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0364/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0364/2016

Debates :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 16

Balsojumi :

PV 12/06/2018 - 5.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0245

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1515kWORD 218k
2.12.2016
PE 576.812v02-00 A8-0364/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā, par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras izveidi un par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 atcelšanu

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Marian-Jean Marinescu

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā, par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras izveidi un par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 atcelšanu

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0613),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 100. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0389/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Itālijas Senāts un Maltas parlaments un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas … atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2016. gada 12. oktobra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 5. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0364/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā, par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras izveidi un par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 atcelšanu

par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā, par Eiropas Savienības Aviācijas aģentūras izveidi un par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1)  Ir lietderīgi ņemt vērā Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. oktobra rezolūciju par tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS), ko plašāk pazīst kā bezpilota gaisa kuģus (UAV), drošu izmantošanu civilās aviācijas jomā1a.

 

______________

 

1a 2014/2243(INI)

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Vienmēr būtu jānodrošina augsts un vienāds civilās aviācijas drošības un vides aizsardzības līmenis, tālab pieņemot kopīgus drošības noteikumus un veicot pasākumus, ar ko nodrošina visu civilās aviācijas darbībās Savienībā iesaistīto ražojumu, personu un organizāciju atbilstību minētajiem noteikumiem un noteikumiem, kas pieņemti vides aizsardzībai.

(1)  Vienmēr būtu jānodrošina augsts un vienāds civilās aviācijas drošības līmenis, tālab pieņemot kopīgus drošības noteikumus un veicot pasākumus, ar ko nodrošina visu civilās aviācijas darbībās Savienībā iesaistīto ražojumu, personu un organizāciju atbilstību minētajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Turklāt vienmēr būtu jānodrošina augsts un vienāds vides aizsardzības līmenis, veicot pasākumus, ar ko nodrošina visu civilās aviācijas darbībās Savienībā iesaistīto ražojumu, personu un organizāciju atbilstību attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, starptautiskajiem standartiem un ieteicamajiem paņēmieniem.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b)  Aģentūrai būtu jāveicina energotaupība, enerģijas patēriņa samazināšana, kā arī emisiju negatīvās ietekmes uz klimata pārmaiņām un trokšņa piesārņojuma un gaisa piesārņojuma ietekmes samazināšana. Šai nolūkā Aģentūrai būtu jābalstās uz Eiropas vienotās gaisa telpas (SES) regulējumu un jādarbojas, balstoties uz gaisa satiksmes pārvaldību un aeronavigācijas pakalpojumiem (ATM/ANS) uzlabotu pārrobežu darbību.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Nebūtu lietderīgi attiecināt kopīgus noteikumus uz visiem gaisa kuģiem. Jo īpaši gaisa kuģiem, kuru konstrukcija ir vienkārša vai kurus ekspluatē galvenokārt vietējos lidojumos, kā arī amatieru būvētiem gaisa kuģiem vai īpaši retiem gaisa kuģiem, vai gaisa kuģiem, kuru ir maz, ņemot vērā to, ka tie rada ierobežotu risku civilās aviācijas drošībai, būtu jāpaliek dalībvalstu regulatīvajā kontrolē, ar šo regulu neuzliekot citām dalībvalstīm nekādu pienākumu atzīt šādus valstu pasākumus.

(3)  Nebūtu lietderīgi attiecināt kopīgus noteikumus uz visiem gaisa kuģiem. Jo īpaši gaisa kuģiem, kuru konstrukcija ir vienkārša vai kurus ekspluatē galvenokārt vietējos lidojumos, kā arī amatieru būvētiem gaisa kuģiem vai īpaši retiem gaisa kuģiem, vai gaisa kuģiem, kuru ir maz, ņemot vērā to, ka tie rada ierobežotu risku civilās aviācijas drošībai, būtu jāpaliek dalībvalstu regulatīvajā kontrolē, ar šo regulu neuzliekot citām dalībvalstīm nekādu pienākumu atzīt šādus valstu pasākumus. Tomēr Komisijai būtu jāveicina kopīgu lidojumderīguma standartu un norādījumu pieņemšana, lai sasniegtu mērķus, kas noteikti šīs regulas 1. panta 2. punkta a) līdz c), g) un h) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Tomēr vajadzētu paredzēt iespēju konkrētus šīs regulas noteikumus piemērot atsevišķiem gaisa kuģu tipiem, kuri ir izslēgti no šīs regulas noteikumu piemērošanas jomas, it sevišķi rūpnieciski ražotiem gaisa kuģiem, kuriem varētu būt izdevīga brīva aprite Savienībā. Tāpēc būtu jāatļauj šādu gaisa kuģu konstruēšanā iesaistītām organizācijām lūgt Komisijai pieņemt lēmumu, ka Savienības prasības attiecībā uz gaisa kuģu konstruēšanu, ražošanu un tehnisko apkopi ir piemērojamas jauniem gaisa kuģu tipiem, kurus šādas organizācijas gatavojas laist tirgū.

(4)  Vajadzētu paredzēt iespēju konkrētus šīs regulas noteikumus piemērot atsevišķiem gaisa kuģu tipiem, kuri ir izslēgti no šīs regulas noteikumu piemērošanas jomas, it sevišķi rūpnieciski ražotiem gaisa kuģiem, kuriem varētu būt izdevīga brīva aprite Savienībā. Tāpēc būtu jāatļauj šādu gaisa kuģu konstruēšanā iesaistītām organizācijām lūgt Komisijai pieņemt lēmumu, ka Savienības prasības attiecībā uz gaisa kuģu konstruēšanu, ražošanu un tehnisko apkopi ir piemērojamas jauniem gaisa kuģu tipiem, kurus šādas organizācijas gatavojas laist tirgū.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Būtu jāatļauj dalībvalstīm, saņemot Komisijas iepriekšēju piekrišanu, piešķirt atbrīvojumus no šīs regulas noteikumu piemērošanas lidlaukiem ar nelielu satiksmes apjomu, ja minētie lidlauki tomēr atbilst attiecīgajās pamatprasībās noteiktajiem obligātajiem kopīgajiem drošības mērķiem. Ja dalībvalsts piešķir šādus atbrīvojumus, minētie atbrīvojumi būtu jāpiemēro arī attiecīgajā lidlaukā izmantotajam aprīkojumam un apkalpošanas uz zemes un perona pārvaldības pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas lidlaukos, kuriem piešķirts šāds atbrīvojums. Atbrīvojumiem, kurus dalībvalstis piešķīrušas lidlaukiem pirms šīs regulas stāšanās spēkā, vajadzētu palikt spēkā, un būtu jānodrošina, ka informācija par šiem atbrīvojumiem ir publiski pieejama.

(6)  Būtu jāatļauj dalībvalstīm, iepriekš par to paziņojot Aģentūrai un saņemot tās lēmumu, piešķirt atbrīvojumus no šīs regulas noteikumu piemērošanas lidlaukiem ar nelielu satiksmes apjomu, ja minētie lidlauki tomēr atbilst attiecīgajās pamatprasībās noteiktajiem obligātajiem kopīgajiem drošības mērķiem. Ja dalībvalsts piešķir šādus atbrīvojumus, minētie atbrīvojumi būtu jāpiemēro arī attiecīgajā lidlaukā izmantotajam aprīkojumam un perona pārvaldībai lidlaukos, kuriem piešķirts šāds atbrīvojums. Atbrīvojumiem, kurus dalībvalstis piešķīrušas lidlaukiem pirms šīs regulas stāšanās spēkā, vajadzētu palikt spēkā, un būtu jānodrošina, ka informācija par šiem atbrīvojumiem ir publiski pieejama.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Dalībvalstis, it sevišķi nolūkā uzlabot drošību, savstarpēju izmantojamību vai efektivitāti, varētu vēlēties savu valsts tiesību aktu vietā piemērot šīs regulas noteikumus valsts gaisa kuģiem un gaisa satiksmes pārvaldībai ("ATM") un aeronavigācijas pakalpojumiem ("ANS"), ko nodrošina bruņotie spēki. Vajadzētu atļaut tām šādi rīkoties. Būtu jāpiešķir Komisijai vajadzīgās īstenošanas pilnvaras lēmumu pieņemšanai par šādiem pieprasījumiem. Dalībvalstīm, kuras izmanto šo iespēju, būtu jāsadarbojas ar Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru (turpmāk "Aģentūra"), jo sevišķi sniedzot visu informāciju, kas vajadzīga, lai apstiprinātu attiecīgo gaisa kuģu un darbību atbilstību šīs regulas attiecīgajiem noteikumiem.

(7)  Dalībvalstis nolūkā uzlabot drošību un panākt sadarbspēju varētu vēlēties savu valsts tiesību aktu vietā piemērot šīs regulas noteikumus valsts gaisa kuģu un gaisa satiksmes pārvaldībai ("ATM") un aeronavigācijas pakalpojumiem ("ANS"), ko nodrošina bruņotie spēki. Dalībvalstīm, kuras izmanto šo iespēju, būtu jāsadarbojas ar Eiropas Savienības Aviācijas aģentūru (turpmāk "Aģentūra"), jo sevišķi sniedzot visu informāciju, kas vajadzīga, lai apstiprinātu attiecīgo gaisa kuģu un darbību atbilstību šīs regulas attiecīgajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Vajadzētu nodrošināt pasākumu, kurus saskaņā ar šo regulu veic civilās aviācijas drošības reglamentēšanai Savienībā, tostarp uz to pamata pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu, atbilstību dažāda veida operāciju un darbību, uz ko tie attiecas, būtībai un riskiem, kas saistīti ar šīm operācijām un darbībām, un samērīgumu ar tiem. Ciktāl iespējams, to formulējumā vajadzētu koncentrēties uz sasniedzamajiem mērķiem, vienlaikus atļaujot izmantot dažādus līdzekļus šo mērķu īstenošanai. Šādai pieejai vajadzētu veicināt vajadzīgā drošības līmeņa sasniegšanas rentabilitāti un tehnisko un darbības inovāciju. Vajadzētu izmantot atzītus nozares standartus un praksi, ja konstatēts, ka tie nodrošina atbilstību šajā regulā noteiktajām pamatprasībām.

(8)  Vajadzētu nodrošināt pasākumu, kurus saskaņā ar šo regulu veic civilās aviācijas drošības reglamentēšanai Savienībā, tostarp uz to pamata pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu, atbilstību dažāda veida gaisa kuģu, operāciju un darbību, uz ko tie attiecas, būtībai un riskiem un samērīgumu ar tiem. Ciktāl iespējams, to formulējumā vajadzētu koncentrēties uz sasniedzamajiem mērķiem, vienlaikus atļaujot izmantot dažādus līdzekļus šo mērķu īstenošanai un piemērot sistēmisku pieeju civilajai aviācijai, ņemot vērā drošības un citu aviācijas regulējuma tehnisko jomu, tostarp kiberdrošības, savstarpējo atkarību. Šādai pieejai vajadzētu veicināt vajadzīgā drošības līmeņa sasniegšanas rentabilitāti un tehnisko un darbības inovāciju. Vajadzētu izmantot atzītus nozares standartus un praksi, ja konstatēts, ka tie nodrošina atbilstību šajā regulā noteiktajām pamatprasībām, jo īpaši jomās, kurās tradicionāli izmanto šādus standartus un praksi, piemēram, sniedzot virszemes pakalpojumus.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai pastāvīgi uzlabotu civilās aviācijas drošību Savienībā, prognozētu drošības apdraudējuma rašanos un pēc iespējas labāk izmantotu ierobežotos tehniskos resursus, ļoti svarīgi ir piemērot pārdomātus drošības pārvaldības principus. Tāpēc jāizveido kopīga sistēma drošības uzlabošanas darbību plānošanai un īstenošanai. Tālab Savienības līmenī būtu jāizstrādā Eiropas aviācijas drošības plāns un Eiropas Aviācijas drošības programma. Arī katrai dalībvalstij būtu jāizstrādā valsts aviācijas drošības programma atbilstīgi Čikāgas konvencijas 19. pielikuma prasībām. Minētajai programmai būtu jāpievieno plāns, kurā aprakstītas dalībvalsts veiktās darbības identificētā drošības apdraudējuma mazināšanai.

(9)  Lai pastāvīgi uzlabotu civilās aviācijas drošību Savienībā, prognozētu drošības apdraudējuma rašanos un pēc iespējas labāk izmantotu ierobežotos tehniskos resursus, ļoti svarīgi ir piemērot pārdomātus drošības pārvaldības principus. Tāpēc jāizveido kopīga sistēma drošības uzlabošanas darbību plānošanai un īstenošanai. Tālab Savienības līmenī būtu jāizstrādā Eiropas aviācijas drošības plāns un Eiropas Aviācijas drošības programma. Arī katrai dalībvalstij būtu jāizstrādā valsts aviācijas drošības programma atbilstīgi Čikāgas konvencijas 19. pielikuma prasībām. Minētajai programmai būtu jāpievieno plāns, kurā aprakstītas dalībvalsts veiktās darbības identificētā drošības apdraudējuma mazināšanai. Eiropas aviācijas drošības programma un plāni, kā arī valstu drošības programmas, kas paredzētas Čikāgas konvencijas 19. pielikumā, būtu jāizstrādā ar ciešu nozares ieinteresēto personuiesaisti.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Atbilstīgi Čikāgas konvencijas 19. pielikuma noteikumiem dalībvalstīm jānodrošina pieņemams drošības darbības līmenis saistībā ar to atbildībā esošajām aviācijas darbībām. Lai palīdzētu dalībvalstīm saskaņoti izpildīt šo prasību, Eiropas aviācijas drošības plānā būtu jānosaka pieņemams drošības darbības līmenis Savienībā dažādām aviācijas darbību kategorijām. Minētajam pieņemamajam drošības darbības līmenim nevajadzētu būt saistošam, bet būtu jāpauž Savienības un dalībvalstu ieceres attiecībā uz civilās aviācijas drošību.

(10)  Atbilstīgi Čikāgas konvencijas 19. pielikuma noteikumiem dalībvalstīm jānodrošina pieņemams drošības darbības līmenis saistībā ar to atbildībā esošajām aviācijas darbībām. Lai palīdzētu dalībvalstīm saskaņoti izpildīt šo prasību, Eiropas aviācijas drošības plānā būtu jānosaka augsts un vienāds drošības darbības līmenis Savienībā dažādām aviācijas darbību kategorijām. Minētajam pieņemamajam drošības darbības līmenim nevajadzētu būt saistošam, drīzāk tam būtu jāpauž dalībvalstu ieceres attiecībā uz civilās aviācijas drošību.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Saskaņā ar Čikāgas konvencijā paredzētajiem standartiem un ieteikto praksi vajadzētu noteikt pamatprasības, kas piemērojamas aeronavigācijas ražojumiem, daļām, neuzstādītām ierīcēm, lidlaukiem un ATM/ANS nodrošināšanai. Turklāt vajadzētu noteikt arī pamatprasības, kas piemērojamas gaisa kuģu ekspluatācijā, lidlauku ekspluatācijā un ATM/ANS nodrošināšanā iesaistītām personām un organizācijām, un pamatprasības, kas piemērojamas personām un ražojumiem, kas saistīti ar gaisa kuģu apkalpes un gaisa satiksmes vadības dispečeru mācībām un veselības pārbaudēm.

(12)  Saskaņā ar Čikāgas konvencijā paredzētajiem standartiem un ieteicamajiem paņēmieniem vajadzētu noteikt pamatprasības, kas piemērojamas aeronavigācijas ražojumiem, daļām, neuzstādītām ierīcēm, lidlaukiem, tostarp iekārtām un ATM/ANS sistēmām. Turklāt vajadzētu noteikt arī pamatprasības, kas piemērojamas gaisa kuģu ekspluatācijā, lidlauku ekspluatācijā un ATM/ANS nodrošināšanā iesaistītām personām un organizācijām, un pamatprasības, kas piemērojamas personām un ražojumiem, kas saistīti ar gaisa kuģu apkalpes un gaisa satiksmes vadības dispečeru mācībām un veselības pārbaudēm.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Ir būtiski svarīgi, lai personāls, kas veic darbu ar gaisa satiksmes drošības elektroniskajām iekārtām, (ATSEP) būtu pienācīgi kvalificēts tam uzticēto pienākumu veikšanai. Ņemot vērā vides, kurā ATSEP strādā, dažādību, ir būtiski svarīgi, lai kvalifikāciju varētu pielāgot mainīgajiem darba vides apstākļiem. Tādēļ jebkādiem deleģētajiem vai īstenošanas aktiem būtu jākļūst par nepārprotamu juridisko pamatu, kas nosaka sīki izstrādātus saskaņotus noteikumus un pamatnostādnes attiecībā uz ATSEP apmācību un ATSEP profesionālās kompetences novērtēšanu dažādu veidu ar drošību saistītu uzdevumu veikšanai. Tā tiktu nodrošināts nepieciešamais drošības līmenis, vienlaikus ņemot vērā ATSEP veicamo uzdevumu dažādību.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Pamatprasībās attiecībā uz aeronavigācijas ražojumu konstrukcijas atbilstību vides aizsardzības prasībām būtu jāpievēršas gaisa kuģu radītajam troksnim un emisijām un jāļauj Savienībai noteikt sīki izstrādātus tehniskos standartus, kas vajadzīgi vides un cilvēku veselības aizsardzībai no aviācijas darbību kaitīgās ietekmes. Šo prasību pamatā vajadzētu būt Čikāgas konvencijā paredzētajiem standartiem un ieteiktajai praksei.

(13)  Pamatprasībās attiecībā uz aeronavigācijas ražojumu konstrukcijas atbilstību vides aizsardzības prasībām būtu jāpievēršas gaisa kuģu radītajam troksnim un emisijām un jāļauj Savienībai noteikt sīki izstrādātus tehniskos standartus, kas vajadzīgi vides un cilvēku veselības aizsardzībai no aviācijas darbību kaitīgās ietekmes. Šīm prasībām būtu jāatbilst attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, starptautiskajiem standartiem un ieteicamajiem paņēmieniem.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Savienībai vajadzētu noteikt arī pamatprasības drošai apkalpošanai uz zemes.

(14)  Savienībai vajadzētu noteikt arī pamatprasības ar drošību saistītai apkalpošanai uz zemes, pamatojoties uz spēkā esošajiem noteikumiem un starptautiskā līmenī atzītiem nozares standartiem.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Aeronavigācijas ražojumiem, daļām un neuzstādītām ierīcēm, lidlaukiem un to aprīkojumam, gaisa kuģu un lidlauku ekspluatantiem, ATM/ANS sistēmām un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pilotiem, gaisa satiksmes vadības dispečeriem un personām, ražojumiem un organizācijām, kas saistītas ar viņu mācībām un veselības pārbaudēm, vajadzētu būt sertifikātam vai licencei, ja tie atzīti par atbilstīgiem attiecīgajām pamatprasībām vai, attiecīgā gadījumā, citām šajā regulā vai saskaņā ar šo regulu noteiktajām prasībām. Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt vajadzīgos sīki izstrādātos noteikumus par minēto sertifikātu piešķiršanu un, attiecīgā gadījumā, par šādā nolūkā sniedzamajām deklarācijām, ņemot vērā regulas mērķus un konkrētas darbības būtību un risku.

(16)  Ja ir atzīts, ka tie atbilst attiecīgajām būtiskajām prasībām vai — attiecīgā gadījumā — citām prasībām, kas noteiktas saskaņā ar šo direktīvu, sertificē vai licencē: aeronavigācijas ražojumus, daļas un neuzstādītas ierīces; lidlaukus, tostarp ar drošību saistītā gaisa kuģu un lidlauku aprīkojuma ekspluatantus; ATM/ANS sistēmas un komponentus, no kuriem ir atkarīga drošība vai sadarbspēja; un ATM/ANS pakalpojumu sniedzējus, kā arī pilotus, gaisa satiksmes vadības dispečerus un personas, ražojumus un organizācijas, kas iesaistītas viņu apmācībā un veselības pārbaužu veikšanā. Šai nolūkā saskaņā ar Lūguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt vajadzīgos sīki izstrādātos noteikumus attiecībā uz minēto sertifikātu piešķiršanu un, attiecīgā gadījumā, par šādā nolūkā sniedzamajām deklarācijām, ņemot vērā regulas mērķus un konkrētas darbības būtību un risku. Ir īpaši būtiski, lai, veicot sagatavošanas darbus, Komisija rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un to ekspertiem ir regulāra piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās tiek sagatavoti deleģētie akti. Pieņemot deleģētos aktus, Komisijai būtu jāpiemēro samērīga pieeja dažādiem gaisa kuģu un darbību veidiem, vienlaikus nodrošinot, ka deleģētie akti nerada papildu administratīvo slogu vai nepalielina izmaksas un līdz ar to nemazina aviācijas nozares konkurētspēju.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Būtu jādod iespēja aeronavigācijas ražojumu un daļu konstruēšanā un ražošanā iesaistītām organizācijām deklarēt ražojumu un daļu konstrukcijas atbilstību attiecīgajiem nozares standartiem, ja tiek uzskatīts, ka tas garantē pieņemamu drošības līmeni. Šī iespēja būtu jāattiecina tikai uz vieglajā un sporta aviācijā izmantojamiem ražojumiem un jāievēro attiecīgi ierobežojumi un nosacījumi drošības garantēšanai.

(17)  Būtu jādod iespēja aeronavigācijas ražojumu un daļu konstruēšanā un ražošanā iesaistītām organizācijām deklarēt ražojumu un daļu konstrukcijas atbilstību attiecīgajiem nozares standartiem, ja tiek uzskatīts, ka tas garantē augstu un vienādu drošības līmeni. Šī iespēja būtu jāattiecina tikai uz vieglajā un sporta aviācijā izmantojamiem ražojumiem un jāievēro attiecīgi ierobežojumi un nosacījumi drošības garantēšanai. Tomēr Komisijai būtu jāveicina kopīgu lidojumderīguma standartu un norādījumu pieņemšana, lai sasniegtu mērķus, kas noteikti šīs regulas 1. panta 2. punkta a) līdz c), g) un h) apakšpunktā.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Gaisa telpu līdztekus parastajiem gaisa kuģiem izmanto arī bezpilota gaisa kuģi, tāpēc šī regula būtu jāattiecina arī uz šādiem gaisa kuģiem neatkarīgi no to ekspluatācijas masas. Bezpilota gaisa kuģu tehnoloģijas tagad ļauj veikt plašu klāstu darbību, uz kurām vajadzētu attiecināt noteikumus, kas ir samērīgi ar konkrētas darbības vai darbību veida radīto risku.

(18)  Gaisa telpu līdztekus pilotētiem gaisa kuģiem izmanto arī bezpilota gaisa kuģi, tāpēc šī regula būtu jāattiecina arī uz šādiem gaisa kuģiem. Bezpilota gaisa kuģu tehnoloģijas tagad ļauj veikt plašu iespējamo darbību klāstu, uz kurām vajadzētu attiecināt noteikumus, kas ir samērīgi ar konkrētas darbības vai darbību veida radīto risku.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a)  Bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem vajadzētu būt skaidriem, piemērojamiem un saskaņotiem dalībvalstīs, lai nodrošinātu bezpilota gaisa kuģu drošu ekspluatāciju un noteikumu ievērošanas kultūru starp ekspluatantiem.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Noteikumiem par bezpilota gaisa kuģiem, cik vien iespējams, vajadzētu veicināt atbilstību attiecīgajām Savienības tiesību aktos garantētajām tiesībām, jo īpaši tiesībām uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. pantā, un tiesībām uz personas datu aizsardzību, kas noteiktas minētās hartas 8. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību ("LESD") 16. pantā, un kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti11.

(19)  Noteikumiem par bezpilota gaisa kuģiem vajadzētu veicināt atbilstību attiecīgajām Savienības tiesību aktos garantētajām tiesībām, jo īpaši tiesībām uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. pantā, un tiesībām uz personas datu aizsardzību, kas noteiktas minētās hartas 8. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību ("LESD") 16. pantā, un kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti11.

__________________

__________________

11Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

11Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Attiecībā uz dažiem bezpilota gaisa kuģu tipiem pienācīga drošības līmeņa sasniegšanai nav nepieciešams piemērot šīs regulas noteikumus, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, kā arī noteikumus par Aģentūru. Šādos gadījumos vajadzētu piemērot tirgus uzraudzības mehānismus, kas paredzēti Savienības saskaņošanas tiesību aktos ražojumu jomā.

(20)  Attiecībā uz dažiem bezpilota gaisa kuģu tipiem pienācīga drošības līmeņa sasniegšanai nav nepieciešams piemērot šīs regulas noteikumus, kas saistīti ar reģistrāciju, sertifikāciju, identifikāciju, uzraudzību un izpildi, kā arī noteikumus par Aģentūru. Šādos gadījumos vajadzētu piemērot tirgus uzraudzības mehānismus, kas paredzēti Savienības saskaņošanas tiesību aktos ražojumu jomā.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20a)  Drošības un kontroles apsvērumu dēļ visiem bezpilota gaisa kuģu īpašniekiem ir jāpiešķir īpašnieka numurs, kas ļauj identificēt šādus gaisa kuģus. Šādam numuram vajadzētu būt norādītam uz visiem bezpilota gaisa kuģiem, kurus ekspluatē šāds īpašnieks, un iekļautam Aģentūras pārvaldītajā Eiropas bezpilota gaisa kuģu reģistrā. Reģistram vajadzētu būt viegli pieejamam, un tam būtu jāatbilst Savienības datu aizsardzības noteikumiem.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

20.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20b)  Gaisa kuģa modeļi ir bezpilota gaisa kuģi, kurus izmanto galvenokārt izklaides nolūkā, un tie ietilpst šīs regulas darbības jomā. Tiem jau desmitiem gadu ir labi drošības rādītāji, īpaši tādēļ, ka tos ekspluatē asociācijas vai kluba biedri. Šādas asociācijas un klubi lielākoties ir labi strukturēti un ieviesuši ļoti labu drošības kultūru. Pieņemot deleģētos un īstenošanas aktus saskaņā ar šo regulu, Komisijai būtu jācenšas nodrošināt, ka gaisa kuģu modeļus arī turpmāk varēs ekspluatēt kā līdz šim saskaņā ar atbilstošajām valstu sistēmām. Turklāt, pieņemot deleģētos un īstenošanas aktus, Komisijai būtu jāņem vērā gan nepieciešamība netraucēti pāriet no dažādajām valstu sistēmām uz jaunu regulējumu, gan arī esošie labas prakses piemēri dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Aģentūrai un valstu kompetentajām iestādēm vajadzētu sadarboties, lai sekmīgāk konstatētu nedrošus apstākļus un veiktu attiecīgus aizsardzības pasākumus. Dalībvalstīm it sevišķi vajadzētu būt iespējai savā starpā vai Aģentūrai nodot atbildību, kas šajā regulā noteikta saistībā ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, jo īpaši tad, ja tas vajadzīgs, lai uzlabotu drošību vai lietderīgāk izmantotu resursus. Katrā atsevišķā gadījumā arī jāsniedz dalībvalstīm atbalsts šo uzdevumu veikšanā, it sevišķi uz sadarbību balstītas uzraudzības un pārrobežu uzraudzības īstenošanā, šādā nolūkā izveidojot efektīvu sistēmu, kurā tiktu apkopota informācija par aviācijas inspektoriem un citiem speciālistiem, kuriem ir attiecīga pieredze, un kopīgi tiktu izmantota viņu palīdzība.

(22)  Aģentūrai un valstu kompetentajām iestādēm vajadzētu sadarboties, lai sekmīgāk konstatētu nedrošus apstākļus un veiktu attiecīgus aizsardzības pasākumus. Dalībvalstīm it sevišķi vajadzētu būt iespējai savā starpā vai Aģentūrai nodot atbildību, kas šajā regulā noteikta saistībā ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, jo īpaši tad, ja tas vajadzīgs, lai uzlabotu drošību un sadarbspēju vai lietderīgāk izmantotu resursus. Ievērojot šos pašus mērķus, arī organizācijām, uz kurām attiecas šī regula, būtu jādod iespēja pieprasīt Aģentūrai uzņemties atbildību par to darbības sertifikāciju, uzraudzību un izpildi. Katrā atsevišķā gadījumā arī jāsniedz dalībvalstīm atbalsts šo uzdevumu veikšanā, it sevišķi uz sadarbību balstītas uzraudzības un pārrobežu uzraudzības īstenošanā, šādā nolūkā izveidojot efektīvu sistēmu, kurā tiktu apkopota informācija par aviācijas inspektoriem un citiem speciālistiem, kuriem ir attiecīga pieredze, un kopīgi tiktu izmantota viņu palīdzība. Taču šādas informācijas apkopošanai nekādā ziņā nevajadzētu radīt papildu slogu vai izmaksas aviācijas nozarei.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Saskaņā ar Savienības institucionālo sistēmu par Savienības tiesību aktu īstenošanu galvenokārt ir atbildīgas dalībvalstis. Tāpēc šajā regulā un uz tās pamata pieņemtajos deleģētajos un īstenošanas aktos prasītos sertifikācijas, uzraudzības un izpildes uzdevumus principā būtu jāveic valstu līmenī vienai vai vairākām dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Tomēr dažos skaidri noteiktos gadījumos Aģentūrai vajadzētu būt pilnvarotai veikt minētos uzdevumus, kā noteikts šajā regulā. Šādos gadījumos būtu arī jāatļauj Aģentūrai veikt vajadzīgos ar gaisa kuģu ekspluatāciju, gaisa kuģu apkalpes kvalifikāciju vai trešās valsts gaisa kuģu izmantošanu saistītos pasākumus, ja tādējādi vislabāk var nodrošināt vienādību un sekmēt iekšējā tirgus darbību.

(33)  Saskaņā ar Savienības institucionālo sistēmu par Savienības tiesību aktu īstenošanu galvenokārt ir atbildīgas dalībvalstis. Tāpēc šajā regulā un uz tās pamata pieņemtajos deleģētajos un īstenošanas aktos prasītos sertifikācijas, uzraudzības un izpildes uzdevumus valstu līmenī principā būtu jāveic dalībvalstu kompetentajai iestādei. Dažos skaidri noteiktos gadījumos būtu arī jāatļauj Aģentūrai veikt vajadzīgos ar gaisa kuģu ekspluatāciju, gaisa kuģu apkalpes kvalifikāciju vai trešās valsts gaisa kuģu izmantošanu saistītos pasākumus, ja tādējādi vislabāk var nodrošināt vienādību un sekmēt iekšējā tirgus darbību.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Aģentūrai būtu jāsniedz Komisijai tehniskās zināšanas vajadzīgo tiesību aktu sagatavošanas nolūkā un vajadzības gadījumā jāpalīdz dalībvalstīm un nozarei tos īstenot. Tai vajadzētu spēt izdot sertifikācijas specifikācijas un norādes un sniegt tehniskus atzinumus, un atbilstīgi prasībām piešķirt sertifikātus vai reģistrēt deklarācijas.

(34)  Aģentūrai būtu jāsniedz Komisijai tehniskās zināšanas vajadzīgo tiesību aktu sagatavošanas nolūkā un jāpalīdz dalībvalstīm un nozarei, tostarp MVU, tos īstenot. Tai vajadzētu spēt izdot sertifikācijas specifikācijas un norādes un sniegt tehniskus atzinumus, un atbilstīgi prasībām piešķirt sertifikātus vai reģistrēt deklarācijas.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Globālajām navigācijas satelītu sistēmām, un jo īpaši Savienības Galileo programmai, būs centrālā nozīme Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas īstenošanā. Šajā ziņā Aģentūra būtu jāpilnvaro izstrādāt vajadzīgās tehniskās specifikācijas un sertificēt organizācijas, kuras sniedz Eiropas mēroga ATM/ANS, lai nodrošinātu augstu un vienādu drošības, savstarpējas izmantojamības un darbības efektivitātes līmeni.

(35)  Globālajām navigācijas satelītu sistēmām, un jo īpaši Savienības Galileo programmai, būs centrālā nozīme Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas īstenošanā. Šajā ziņā Aģentūra būtu jāpilnvaro izstrādāt vajadzīgās tehniskās specifikācijas un sertificēt ATM/ANS sistēmas un organizācijas, kuras sniedz Eiropas mēroga ATM/ANS, lai nodrošinātu augstu un vienādu drošības, savstarpējas izmantojamības un darbības efektivitātes līmeni.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2111/200514 ieviesa Aģentūras pienākumu izziņot visu informāciju, kas varētu būt svarīga, lai atjauninātu to gaisa pārvadātāju sarakstu, uz kuriem drošības apsvērumu dēļ attiecas darbības aizliegums Savienībā. Aģentūrai arī būtu jāpalīdz Komisijai īstenot Regulu (EK) Nr. 2111/2005, šādā nolūkā veicot trešo valstu ekspluatantu un par to uzraudzību atbildīgo iestāžu nepieciešamo novērtēšanu un sniedzot attiecīgus ieteikumus Komisijai.

(36)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2111/200514 ieviesa Aģentūras pienākumu izziņot visu informāciju, kas varētu būt svarīga, lai atjauninātu to gaisa pārvadātāju sarakstu, uz kuriem drošības apsvērumu dēļ attiecas darbības aizliegums Savienībā. Aģentūrai arī būtu jāpalīdz Komisijai īstenot Regulu (EK) Nr. 2111/2005, šādā nolūkā veicot trešo valstu ekspluatantu un par to uzraudzību atbildīgo iestāžu visus nepieciešamos drošības novērtējumus un sniedzot attiecīgus ieteikumus Komisijai.

__________________

__________________

14Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti (OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.).

14Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti (OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.).

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(39a)  Aģentūrai būtu jāpievēršas tam, lai iepriekš minētajās programmās tiktu integrēta pētniecība un inovācija, kas saistīta ar drošiem un videi draudzīgiem bezpilota gaisa kuģiem.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(41)  Aģentūrai pēc pieprasījuma vajadzētu palīdzēt dalībvalstīm un Komisijai starptautisko attiecību jomā saistībā ar šajā regulā aptvertajiem aspektiem, it sevišķi attiecībā uz noteikumu saskaņošanu un sertifikātu savstarpēju atzīšanu. Tai vajadzētu būt tiesīgai, izmantojot darba vienošanās un saņemot Komisijas iepriekšēju apstiprinājumu, veidot atbilstošas attiecības ar trešo valstu iestādēm un starptautiskām organizācijām, kuras ir kompetentas jautājumos, uz ko attiecas šī regula. Lai uzlabotu drošību pasaules mērogā, ņemot vērā Savienībā piemērojamos augstos standartus, būtu jāatļauj Aģentūrai savas kompetences jomā iesaistīties ad hoc tehniskās sadarbības, pētniecības un palīdzības projektos ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām. Aģentūrai arī būtu jāpalīdz Komisijai īstenot Savienības tiesību aktus citās civilās aviācijas regulējuma tehniskajās jomās, tādās kā drošība vai Eiropas vienotā gaisa telpa, kurās Aģentūrai ir attiecīga pieredze.

(41)  Aģentūrai pēc pieprasījuma vajadzētu palīdzēt dalībvalstīm un Komisijai starptautisko attiecību jomā saistībā ar šajā regulā aptvertajiem aspektiem, it sevišķi attiecībā uz noteikumu saskaņošanu un sertifikātu savstarpēju atzīšanu. Tai vajadzētu būt tiesīgai, izmantojot darba vienošanās un iepriekš informējot Komisiju, veidot atbilstošas attiecības ar trešo valstu iestādēm un starptautiskām organizācijām, kuras ir kompetentas jautājumos, uz ko attiecas šī regula. Ciešā sadarbībā ar Komisiju Aģentūrai būtu jāsniedz vērā ņemams ieguldījums Savienības aviācijas standartu izplatīšanā un Savienības aeronavigācijas ražojumu, aviācijas nozares speciālistu un pakalpojumu starptautiskās aprites veicināšanā, lai atvieglotu pieeju jauniem, augošiem tirgiem. Tas jo īpaši būtu jādara, veidojot partnerības ar kompetentajām trešo valstu aviācijas iestādēm un atverot vietējos birojus trešās valstīs. Lai uzlabotu drošību pasaules mērogā, ņemot vērā Savienībā piemērojamos augstos standartus, būtu arī jāatļauj Aģentūrai savas kompetences jomā iesaistīties tehniskās sadarbības, pētniecības un palīdzības projektos ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām. Aģentūrai arī būtu jāpalīdz Komisijai īstenot Savienības tiesību aktus citās civilās aviācijas regulējuma tehniskajās jomās, tādās kā drošība vai Eiropas vienotā gaisa telpa, kurās Aģentūrai ir attiecīga pieredze.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(48)  Jānodrošina, ka personām, uz kurām attiecas Aģentūras pieņemtie lēmumi, ir pieejami nepieciešamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas atbilst īpašajām aviācijas nozares vajadzībām. Tāpēc būtu jāizveido attiecīgs pārsūdzības mehānisms, lai Aģentūras lēmumus varētu pārsūdzēt specializētā apelācijas padomē, par kuras lēmumiem savukārt var celt prasību Eiropas Savienības Tiesā ("Tiesa") saskaņā ar LESD.

(48)  Jānodrošina, ka personām, uz kurām attiecas Aģentūras pieņemtie lēmumi, ir pieejami nepieciešamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas atbilst īpašajām aviācijas nozares vajadzībām. Tāpēc būtu jāizveido attiecīgs pārsūdzības mehānisms, lai Aģentūras lēmumus varētu pārsūdzēt apelācijas padomē, par kuras lēmumiem savukārt var celt prasību Eiropas Savienības Tiesā ("Tiesa") saskaņā ar LESD.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(50)  Ja Aģentūra izstrādā tādu vispārēju noteikumu projektus, kuri jāīsteno valstu iestādēm, būtu jāapspriežas ar dalībvalstīm. Turklāt, ja noteikumiem varētu būt nozīmīga sociālā ietekme, būtu pienācīgi jāapspriežas ar ieinteresētajām personām, tostarp Savienības sociālajiem partneriem, kad Aģentūra sagatavo attiecīgo noteikumu projektu.

(50)  Ja Aģentūra izstrādā tādu vispārēju noteikumu projektus, kuri jāīsteno valstu iestādēm, būtu jāapspriežas ar dalībvalstīm. Turklāt, ja noteikumiem varētu būt nozīmīga sociālā ietekme uz drošību vai arodveselību, vai abiem šiem aspektiem, pienācīgi apspriežas ar ieinteresētajām personām, tostarp Savienības sociālajiem partneriem. Gatavojot attiecīgo noteikumu projektu, Aģentūrai būtu pienācīgi jānovērtē šāda ietekme regulējuma ietekmes novērtējumā.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

54.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(54a)  Ir būtiski svarīgi nodrošināt, lai savlaicīgi, tostarp reāllaikā, būtu pieejama drošībai būtiska informācija un to varētu analizēt un izplatīt bez nevajadzīgas kavēšanās. Šai nolūkā Aģentūrai Savienības līmenī būtu jākoordinē informācijas par jautājumiem, kas ir šīs regulas darbības jomā, tostarp aizsargātu lidojumu datu un pilotu kabīnes balss ierakstu, kas reālajā laikā lejupielādēti datubāzē uz zemes, vākšana, apmaiņa un analīze. Šai nolūkā Aģentūra ar juridiskām vai fiziskām personām, uz kurām attiecas šī regula, vai šādu personu apvienībām var noslēgt administratīvas vienošanās par informācijas vākšanu, apmaiņu un analīzi. Slēdzot šādas vienošanās, cik vien iespējams, būtu jādod priekšroka esošajiem komunikācijas kanāliem un jāizvairās no papildu sloga radīšanas attiecīgajām juridiskajām un fiziskajām personām.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

56.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(56a)  Lai samazinātu ATM/ANS uzraudzības darbību kopējās izmaksas, būs nepieciešams arī pielāgot spēkā esošo maršruta tarifikācijas sistēmu tā, lai pienācīgi ietvertu Aģentūras kompetences ATM/ANS uzraudzībā. Tā tiktu nodrošināts, ka Aģentūrai ir resursi, kas tai vajadzīgi, lai pildītu drošības uzraudzības uzdevumus, kas tai uzticēti saskaņā ar Savienības visaptverošās sistēmas pieeju aviācijas drošībai. Tā tiktu veicināta arī pārredzamāka, rentablāka un efektīvāka aeronavigācijas pakalpojumu sniegšana gaisa telpas izmantotājiem, kuri finansē šo sistēmu, un stimulēta integrētu pakalpojumu sniegšana. Ar šo grozījumu arī vajadzētu nodrošināt pienācīgu darbu sadali starp Aģentūru un Eirokontroli.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

59. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(59)  Lai ņemtu vērā tehniskās, zinātniskās, darbības vai drošības vajadzības, tālab grozot vai papildinot noteikumus par lidojumderīgumu, vides aizsardzību, gaisa kuģu apkalpēm, gaisa kuģu ekspluatāciju, lidlaukiem, ATM/ANS, gaisa satiksmes vadības dispečeriem, trešo valstu ekspluatantiem, bezpilota gaisa kuģiem, uzraudzību un izpildi, elastības noteikumiem, naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem, nodevām un maksājumiem, kā arī šīs regulas pielikumos noteiktās prasības, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras saskaņā ar Līguma 290. pantu pieņemt aktus. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei,

(59)  Lai ņemtu vērā tehniskās, zinātniskās, darbības vai drošības vajadzības, tālab grozot vai papildinot noteikumus par lidojumderīgumu, vides aizsardzību, gaisa kuģu apkalpēm, gaisa kuģu ekspluatāciju, lidlaukiem, ATM/ANS, gaisa satiksmes vadības dispečeriem, trešo valstu ekspluatantiem, bezpilota gaisa kuģiem, uzraudzību un izpildi, elastības noteikumiem, naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem, nodevām un maksājumiem, kā arī šīs regulas pielikumos noteiktās prasības, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras saskaņā ar Līguma 290. pantu pieņemt aktus. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. Komisijai būtu jānodrošina arī samērīga un īpaši pielāgota pieeja dažādiem gaisa kuģu un darbību veidiem.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

59.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(59a)  Dažādiem gaisa telpas lietotājiem būtu jāpiešķir taisnīga piekļuve gaisa telpai. Lai panāktu aeronavigācijas drošību un lai veicinātu tiesības piekļūt gaisa telpai, katrai dalībvalstij būtu jānodrošina ATM/ANS sniegšanas nepārtrauktība tās atbildības jomā esošajā gaisa telpā, vienlaikus saglabājot augstu un vienādu drošības līmeni un pēc iespējas samazinot pakalpojumu pārtraukumus neiesaistītām trešām pusēm, tostarp neparedzētu apstākļu gadījumā. Šā pasākuma ietvaros būtu jānosaka pakalpojumu minimālais līmenis, uz ko var paļauties gaisa kuģu ekspluatanti.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

61.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(61a)  Izmaiņas, ko paredz šī regula, ietekmē citu Savienības tiesību aktu piemērošanu un cita starpā prasa atcelt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 552/2004 1.a.

 

________________

 

1.aEiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 552/2004 par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību (Savietojamības regula) (OV L 96, 31.3.2004., 26. lpp.).

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(63)  Regula (EK) Nr. 1008/2008 būtu jāgroza, lai pienācīgi ņemtu vērā šajā regulā paredzēto iespēju, ka Aģentūra var kļūt par kompetento iestādi gaisa kuģa ekspluatanta apliecību piešķiršanai un uzraudzībai. Turklāt, ņemot vērā to, ka pieaug tādu gaisa pārvadātāju nozīmība, kuru darbības bāzes atrodas vairākās dalībvalstīs, un tā rezultātā kompetentā iestāde, kura ir atbildīga par darbības licencēm, un kompetentā iestāde, kura ir atbildīga par gaisa kuģa ekspluatanta apliecībām, ne vienmēr ir viena un tā pati iestāde, ir jāpastiprina šādu gaisa pārvadātāju efektīva uzraudzība. Tāpēc Regula (EK) Nr. 1008/2008 būtu jāgroza, lai nodrošinātu ciešu sadarbību starp iestādēm, kuras atbild attiecīgi par gaisa kuģa ekspluatanta apliecības uzraudzību un par darbības licences uzraudzību.

(63)  Regula (EK) Nr. 1008/2008 būtu jāgroza, lai pienācīgi ņemtu vērā šajā regulā paredzēto iespēju, ka Aģentūra var kļūt par kompetento iestādi gaisa kuģa ekspluatanta apliecību piešķiršanai un uzraudzībai. Turklāt ir jāpastiprina šādu gaisa pārvadātāju efektīva uzraudzība. Tāpēc Regula (EK) Nr. 1008/2008 būtu jāgroza, lai nodrošinātu ciešu sadarbību starp iestādēm, kuras atbild attiecīgi par gaisa kuģa ekspluatanta apliecības uzraudzību un par darbības licences uzraudzību.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šīs regulas galvenais mērķis ir izveidot un saglabāt vienādu, augstu civilās aviācijas drošības līmeni Savienībā, vienlaikus nodrošinot vienādu, augstu vides aizsardzības līmeni.

1.  Šīs regulas galvenais mērķis ir panākt, saglabāt un piemērot vienādi augstu civilās aviācijas drošības līmeni Savienībā.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  sekmēt vienādi augsta vides aizsardzības līmeņa sasniegšanu;

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  šīs regulas aptvertajās jomās atvieglot aviācijas preču un pakalpojumu brīvu apriti un speciālistu brīvu pārvietošanos visā pasaulē, izveidojot pienācīgu sadarbību ar trešām valstīm un to aviācijas iestādēm.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  uzlabot reglamentējošo un sertifikācijas procesu rentabilitāti un efektivitāti, kā arī veicināt resursu optimālu izmantošanu valsts un Savienības līmenī;

(c)  uzlabot, cita starpā izvairoties no darbību pārklāšanās, reglamentējošo, sertifikācijas un uzraudzības procesu rentabilitāti un efektivitāti, kā arī veicināt resursu optimālu izmantošanu valsts un Savienības līmenī;

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  pasaules mērogā popularizēt Savienības uzskatus par civilās aviācijas standartiem un civilās aviācijas noteikumiem, šādā nolūkā veidojot attiecīgu sadarbību ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām;

(f)  pasaules mērogā popularizēt Savienības uzskatus par civilās aviācijas standartiem un civilās aviācijas noteikumiem, šādā nolūkā veidojot attiecīgu sadarbību ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām ar mērķi sekmēt drošību un panākt vienlīdzīgus konkurences apstākļus un savstarpēju aviācijas preču, pakalpojumu un personāla sertifikācijas atzīšanu;

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  veicināt pētniecību un inovāciju, cita starpā reglamentējošos un sertifikācijas procesos;

(g)  veicināt pētniecību un inovāciju, cita starpā reglamentējošos, sertifikācijas un uzraudzības procesos;

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  šīs regulas aptvertajās jomās sekmēt tehnisko un ekspluatācijas sadarbspēju.

(h)  šīs regulas aptvertajās jomās sekmēt administratīvo, tehnisko un ekspluatācijas sadarbspēju.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha)  veicināt pasažieru uzticēšanos civilās aviācijas drošībai, drošumam un efektivitātei;

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  nodrošinot to, ka saskaņā ar šo regulu un uz tās pamata pieņemtajiem deleģētajiem un īstenošanas aktiem sniegtās deklarācijas un piešķirtie sertifikāti ir derīgi visā Savienībā bez jebkādām papildu prasībām;

(b)  nodrošinot to, ka saskaņā ar šo regulu un uz tās pamata pieņemtajiem deleģētajiem un īstenošanas aktiem sniegtās deklarācijas, izsniegtās licences un piešķirtie sertifikāti ir derīgi, atzīti un izmantojami visā Savienībā bez jebkādām papildu prasībām;

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  izveidojot neatkarīgu Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru (turpmāk "Aģentūra");

(d)  izveidojot neatkarīgu Eiropas Savienības Aviācijas aģentūru (turpmāk "Aģentūra");

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  īstenojot informētības uzlabošanas un popularizēšanas iniciatīvas, tostarp rīkojot mācības, uzlabojot saziņu un izplatot attiecīgu drošības informāciju.

(g)  īstenojot informētības uzlabošanas un popularizēšanas iniciatīvas, tostarp rīkojot mācības, uzlabojot saziņu un izplatot attiecīgu drošības informāciju, kā arī jomās, kur pastāv saikne ar aviācijas drošību, attiecīgo drošības informāciju.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  gaisa kuģu konstruēšanai un ražošanai, ko veic fiziska vai juridiska persona Aģentūras vai dalībvalsts uzraudzībā;

(a)  gaisa kuģu, ražojumu un daļu konstruēšanai un ražošanai, ko veic:

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

i)  fiziska vai juridiska persona Aģentūras vai dalībvalsts uzraudzībā;

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ii)  trešās valsts fiziska vai juridiska persona, ja gaisa kuģi, kā arī ar to saistītos ražojumus, daļas un neuzstādītās iekārtas paredzēts reģistrēt vai ekspluatēt un attiecīgi izmantot teritorijā, kurai piemēro Līgumus;

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  gaisa kuģu, kā arī ar tiem saistītu ražojumu, daļu un neuzstādītu ierīču konstruēšanai, ražošanai, tehniskajai apkopei un ekspluatācijai, ja gaisa kuģis ir:

(b)  gaisa kuģu, kā arī ar tiem saistītu ražojumu, daļu un neuzstādītu ierīču tehniskajai apkopei un ekspluatācijai, ja gaisa kuģis ir:

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  reģistrēts dalībvalstī, ja vien un ciktāl dalībvalsts savu Čikāgas konvencijā noteikto atbildību nav nodevusi trešai valstij un gaisa kuģi neekspluatē trešās valsts ekspluatants;

i)  reģistrēts dalībvalstī vai ja to paredzēts reģistrēt dalībvalstī, ja vien un ciktāl dalībvalsts savu Čikāgas konvencijā noteikto atbildību nav nodevusi trešai valstij un gaisa kuģi neekspluatē trešās valsts ekspluatants;

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii)  reģistrēts trešā valstī un to ekspluatē ekspluatants, kas veic uzņēmējdarbību vai kas ir rezidents, vai kura galvenā darījumdarbības vieta ir teritorijā, kurai piemēro Līgumus;

ii)  reģistrēts trešā valstī un to ekspluatē vai paredzēts, ka ekspluatēs ekspluatants, kas veic uzņēmējdarbību vai kas ir rezidents, vai kura galvenā darījumdarbības vieta ir teritorijā, kurai piemēro Līgumus;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  gaisa kuģu ekspluatācijai lidojumiem uz Eiropas vienoto gaisa telpu, lidojumiem tajā vai no tās, kurus veic trešās valsts ekspluatants;

(c)  gaisa kuģu ekspluatācijai lidojumiem uz gaisa telpu, kurai piemēro Līgumus, lidojumiem tajā vai no tās, kurus veic trešās valsts ekspluatants;

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  tāda lidlauka aprīkojuma konstruēšanai, ražošanai, tehniskajai apkopei un ekspluatācijai, ko izmanto vai ko paredzēts izmantot e) apakšpunktā minētajos lidlaukos un apkalpošanas uz zemes un perona pārvaldības pakalpojumu sniegšanai minētajos lidlaukos;

(d)  tāda drošībai būtiska lidlauka aprīkojuma konstruēšanai, ražošanai, tehniskajai apkopei un ekspluatācijai, ko izmanto vai ko paredzēts izmantot e) apakšpunktā minētajos lidlaukos un apkalpošanas uz zemes un perona pārvaldības pakalpojumu sniegšanai minētajos lidlaukos;

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  tādu lidlauku projektēšanai, tehniskajai apkopei un ekspluatācijai, kas atrodas teritorijā, kurai piemēro Līgumus, un kas ir:

(e)  tādu lidlauku un to drošības aprīkojuma projektēšanai, tehniskajai apkopei un ekspluatācijai, kas atrodas teritorijā, kurai piemēro Līgumus, un kas ir:

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  pieejami publiskai izmantošanai;

i)  ir pieejami publiskai izmantošanai;

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii)  apkalpo lidojumus, kuros izmanto instrumentālās pieejas vai izlidošanas procedūras; un

svītrots

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iv)  kuros ir 800 metrus garš vai garāks cietā seguma skrejceļš vai kuros apkalpo tikai helikopterus;

iv)  kuros ir 800 metrus garš vai garāks cietā seguma instrumentālais skrejceļš;

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu ("ATM/ANS") sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā un šo ATM/ANS sniegšanai izmantoto sistēmu un komponentu konstruēšanai, ražošanai, tehniskajai apkopei un ekspluatācijai;

(g)  gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu ("ATM/ANS") sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā un šo ATM/ANS sniegšanai izmantoto sistēmu un komponentu, no kuriem atkarīga drošība vai sadarbspēja, konstruēšanai, ražošanai, tehniskajai apkopei un ekspluatācijai;

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  bezpilota gaisa kuģu, to dzinēju, propelleru, daļu un neuzstādītu ierīču, kā arī bezpilota gaisa kuģu tālvadības ierīču konstruēšanai, ražošanai, tehniskajai apkopei un ekspluatācijai, ja šādus gaisa kuģus Eiropas vienotajā gaisa telpā ekspluatē ekspluatants, kas veic uzņēmējdarbību vai ir rezidents teritorijā, kurai piemēro Līgumus.

(h)  bezpilota gaisa kuģu, to dzinēju, propelleru, daļu un neuzstādītu ierīču, kā arī bezpilota gaisa kuģu tālvadības ierīču tehniskajai apkopei un ekspluatācijai, ja šādus gaisa kuģus ekspluatē Eiropas vienotajā gaisa telpā.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  valsts gaisa kuģiem un to ražojumiem, daļām un neuzstādītām ierīcēm, kā arī valsts gaisa kuģu darbībās un pakalpojumos iesaistītajam personālam un organizācijām;

(a)  gaisa kuģiem un to dzinējiem, propelleriem, daļām un neuzstādītām ierīcēm, ja struktūra ar valsts iestādes pilnvarām sabiedrības interesēs ar tiem veic militāras, muitas, policijas, meklēšanas un glābšanas, ugunsdzēšanas, krasta uzraudzības vai citas līdzīgas darbības vai operācijas kādas dalībvalsts pārziņā un uzraudzībā, kā arī šādu gaisa kuģu darbībās un pakalpojumos iesaistītajam personālam un organizācijām;

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  ATM/ANS, tostarp sistēmām un komponentiem, personālam un organizācijām, ko nodrošina vai dara pieejamus bruņotie spēki;

(c)  ATM/ANS, tostarp sistēmām un komponentiem, no kuriem atkarīga drošība vai sadarbspēja, personālam un organizācijām, ko nodrošina vai dara pieejamus bruņotie spēki;

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  tādu gaisa kuģu konstruēšanai, ražošanai, tehniskajai apkopei un ekspluatācijai, kuru ekspluatācija rada zemu aviācijas drošības apdraudējumu un kuri norādīti I pielikumā, un tajā iesaistītajam personālam un organizācijām.

(d)  I pielikumā uzskaitīto gaisa kuģu konstruēšanai, ražošanai, tehniskajai apkopei un ekspluatācijai, kuru ekspluatācija rada zemu risku aviācijas drošībai un tajā iesaistītajam personālam un organizācijām.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Attiecībā uz d) apakšpunktu dalībvalstis bez papildu prasībām vai novērtēšanas atzīst sertifikātus, ko valstis izsniegušas šiem gaisa kuģiem un to pilotiem, ja attiecīgie gaisa kuģi un piloti ir iesaistīti pārrobežu lidojumos, lai veiktu tehnisko apkopi, remontu, testus un pārveidojumus vai lai piedalītos gaisa sportā un skatēs, nepārsniedzot 60 dienu periodu kalendārajā gadā.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – 3. daļa – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii)  minētā pielikuma e), f), g), h), i) un j) punktā norādītos masas, ātruma un karstā gaisa apjoma ierobežojumus.

ii)  minētā pielikuma e), f), g), h), i) un j) punktā norādītos masas, ātruma un karstā gaisa apjoma ierobežojumus; un

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – d apakšpunkts – 3. daļa – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

iia)  minētā pielikuma b) un c) punktā norādītos kritērijus;

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

2. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Organizācija, kas atbild par gaisa kuģa tipa konstruēšanu, var lūgt Komisijai pieņemt lēmumu, ka III nodaļas I iedaļas noteikumus piemēro minētā gaisa kuģa tipa konstruēšanai, ražošanai un tehniskajai apkopei un šajās darbībās iesaistītajam personālam un organizācijām, ja:

4.  Organizācija, kas atbild par gaisa kuģa tipa konstruēšanu, var lūgt Aģentūrai pieņemt lēmumu, ka III nodaļas I iedaļas noteikumus piemēro minētā gaisa kuģa tipa konstruēšanai, ražošanai un tehniskajai apkopei un šajās darbībās iesaistītajam personālam un organizācijām, ja:

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

2. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)   minētā gaisa kuģa tipa konstrukcija nav apstiprināta saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem.

(c)   minētā gaisa kuģa tipa konstrukcijai nav saņemts iepriekšējs apstiprinājums atbilstīgi dalībvalsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

2. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija, pamatojoties uz minēto pieprasījumu, pēc apspriešanās ar Aģentūru un dalībvalsti, kurā ir attiecīgās organizācijas galvenā darījumdarbības vieta, pieņem lēmumu par to, vai pirmajā daļā norādītie kritēriji ir izpildīti. Minēto lēmumu pieņem ar īstenošanas aktu, kuru pieņem saskaņā ar 116. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru un publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Aģentūra minēto lēmumu arī iekļauj 63. pantā minētajā repozitorijā.

Aģentūra, pamatojoties uz minēto pieprasījumu, pēc apspriešanās ar dalībvalsti, kurā ir attiecīgās organizācijas galvenā darījumdarbības vieta, pieņem lēmumu par to, vai pirmajā daļā norādītie kritēriji ir izpildīti. Aģentūra minēto lēmumu iekļauj 63. pantā minētajā repozitorijā.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

2. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

No minētajā īstenošanas lēmumā norādītā datuma attiecīgā gaisa kuģa tipa konstruēšanu, ražošanu un tehnisko apkopi un šajās darbībās iesaistīto personālu un organizācijas reglamentē vienīgi III nodaļas I iedaļas noteikumi un uz šo noteikumu pamata pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu noteikumi. Šādā gadījumā attiecīgajam gaisa kuģa tipam piemērojami arī IV nodaļas un V nodaļas noteikumi, kas saistīti ar III nodaļas I iedaļas noteikumu piemērošanu.

No minētajā lēmumā norādītā datuma attiecīgā gaisa kuģa tipa konstruēšanu, ražošanu un tehnisko apkopi un šajās darbībās iesaistīto personālu un organizācijas reglamentē vienīgi III nodaļas I iedaļa un uz tās pamata pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu noteikumi. Šādā gadījumā attiecīgajam gaisa kuģa tipam piemērojami arī IV nodaļas un V nodaļas noteikumi, kas saistīti ar III nodaļas I iedaļas piemērošanu.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Neskarot Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX par Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanu (pārstrādāta redakcija) 8. pantu, dalībvalstis nodrošina, ka šā panta 3. punkta b) apakšpunktā minētie militārie objekti, kas ir pieejami vispārējas nozīmes gaisa satiksmei, un šā panta 3. punkta c) apakšpunktā minētie ATM/ANS, ko bruņotie spēki nodrošina vai dara pieejamus vispārējas nozīmes gaisa satiksmei, garantē drošības līmeni, kas ir līdzvērtīgs šīs regulas VII un VIII pielikumā noteikto pamatprasību piemērošanas rezultātā sasniegtajam drošības līmenim.

5.  Neskarot Regulas (ES) Nr. XXX/XXXX par Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanu (pārstrādāta redakcija) 8. pantu, dalībvalstis nodrošina, ka šā panta 3. punkta b) apakšpunktā minētie militārie objekti, kas ir pieejami vispārējas nozīmes gaisa satiksmei, un šā panta 3. punkta c) apakšpunktā minētie ATM/ANS, ko bruņotie spēki nodrošina vai dara pieejamus vispārējas nozīmes gaisa satiksmei, garantē drošības līmeni un sadarbspēju ar civilajām sistēmām, kas ir līdzvērtīgi šīs regulas VII un VIII pielikumā noteikto pamatprasību piemērošanas rezultātā sasniegtajam drošības līmenim.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

2. pants – 6. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts paziņo Komisijai un Aģentūrai par savu nodomu. Minētajā paziņojumā ietver visu būtisko informāciju un jo īpaši norāda:

Šādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts paziņo Aģentūrai par savu nodomu. Minētajā paziņojumā ietver visu būtisko informāciju un jo īpaši norāda:

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

2. pants – 6. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pēc apspriešanās ar Aģentūru pieņem lēmumu par to, vai, ņemot vērā attiecīgo darbību, personāla un organizāciju iezīmes un paziņotās iedaļas vai paziņoto iedaļu noteikumu mērķi un saturu, attiecīgos noteikums var efektīvi piemērot, un vajadzības gadījumā nosaka piemērošanas nosacījumus. Komisijas lēmumu, ko pieņem ar īstenošanas aktu, pieņem saskaņā ar 116. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru un publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Aģentūra minēto lēmumu iekļauj 63. pantā minētajā repozitorijā.

Aģentūra pieņem lēmumu par to, vai, ņemot vērā attiecīgo darbību, personāla un organizāciju iezīmes un paziņotās iedaļas vai paziņoto iedaļu noteikumu mērķi un saturu, attiecīgos noteikums var efektīvi piemērot, un vajadzības gadījumā nosaka piemērošanas nosacījumus. Aģentūra minēto lēmumu iekļauj 63. pantā minētajā repozitorijā.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

2. pants – 6. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts piemēro Komisijai paziņotās iedaļas vai paziņoto iedaļu noteikumus tikai pēc Komisijas pozitīva lēmuma un, attiecīgā gadījumā, pēc tam, kad nodrošinājusi minētajā lēmumā paredzēto nosacījumu izpildi. Šādā gadījumā no dalībvalsts lēmumā norādītā datuma attiecīgās darbības, personālu un organizācijas reglamentē vienīgi minētie noteikumi un uz to pamata pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu noteikumi. Šādā gadījumā attiecīgajām darbībām, personālam un organizācijām piemērojami arī IV nodaļas un V nodaļas noteikumi, kas saistīti ar paziņotās iedaļas vai paziņoto iedaļu noteikumu piemērošanu.

Attiecīgā dalībvalsts piemēro Aģentūrai paziņotās iedaļas vai paziņoto iedaļu noteikumus tikai pēc Aģentūras pozitīva lēmuma un, attiecīgā gadījumā, pēc tam, kad nodrošinājusi minētajā lēmumā paredzēto nosacījumu izpildi. Šādā gadījumā no dalībvalsts lēmumā norādītā datuma attiecīgās darbības, personālu un organizācijas reglamentē vienīgi minētie noteikumi un uz to pamata pieņemtie deleģētie un īstenošanas akti. Šādā gadījumā attiecīgajām darbībām, personālam un organizācijām piemērojami arī IV nodaļas un V nodaļas noteikumi, kas saistīti ar paziņotās iedaļas vai paziņoto iedaļu noteikumu piemērošanu.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

2. pants – 6. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija, Aģentūra un attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes sadarbojas šā punkta piemērošanas nolūkā.

Aģentūra un attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes sadarbojas šā punkta piemērošanas nolūkā.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

2. pants – 6. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis var nolemt anulēt saskaņā ar šo punktu pieņemtos lēmumus. Šādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts sniedz paziņojumu Komisijai un Aģentūrai. Minēto paziņojumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Aģentūra to iekļauj 63. pantā minētajā repozitorijā. Attiecīgā dalībvalsts paredz atbilstīgu pārejas periodu.

Dalībvalstis var nolemt anulēt saskaņā ar šo punktu pieņemtos lēmumus. Šādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts sniedz paziņojumu Aģentūrai. Aģentūra minēto lēmumu iekļauj 63. pantā minētajā repozitorijā. Attiecīgā dalībvalsts paredz atbilstīgu pārejas periodu.

Grozījums Nr.    81    

Regulas priekšlikums

2. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts ar argumentētu pieteikumu paziņo Komisijai un Aģentūrai par savu nodomu pieņemt šādu lēmumu. Minētajā pieteikumā ietver visu būtisko informāciju, kas saistīta ar paredzēto lēmumu.

Šādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts ar argumentētu pieteikumu paziņo Aģentūrai par savu nodomu pieņemt šādu lēmumu. Minētajā pieteikumā ietver visu būtisko informāciju, kas saistīta ar paredzēto lēmumu.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

2. pants – 7. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pēc apspriešanās ar Aģentūru pieņem lēmumu par to, vai pirmajā daļā norādītie nosacījumi ir izpildīti. Komisijas lēmumu, ko pieņem ar īstenošanas aktu, pieņem saskaņā ar 116. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru un publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Aģentūra minēto lēmumu iekļauj 63. pantā minētajā repozitorijā.

Aģentūra pieņem lēmumu par to, vai pirmajā daļā norādītie nosacījumi ir izpildīti. Aģentūra minēto lēmumu iekļauj 63. pantā minētajā repozitorijā.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

2. pants – 7. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts pieņem paredzēto lēmumu tikai pēc Komisijas pozitīva lēmuma. Šādā gadījumā no dalībvalsts lēmumā norādītā datuma konkrētā lidlauka projektēšanu, tehnisko apkopi un ekspluatāciju un tajā izmantoto aprīkojumu vairs nereglamentē šīs regulas noteikumi un uz tās pamata pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu noteikumi.

Attiecīgā dalībvalsts pieņem paredzēto lēmumu tikai pēc pozitīva Aģentūras lēmuma. Šādā gadījumā no dalībvalsts lēmumā norādītā datuma konkrētā lidlauka projektēšanu, tehnisko apkopi un ekspluatāciju un tajā izmantoto aprīkojumu vairs nereglamentē šīs regulas noteikumi un uz tās pamata pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu noteikumi.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

2. pants – 7. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis katru gadu pārskata satiksmes apjoma rādītājus lidlaukos, kuriem tās piešķīrušas atbrīvojumu saskaņā ar šo punktu. Ja šādā pārskatīšanā konstatēts, ka trīs secīgos gados kādā no šiem lidlaukiem apkalpoti vairāk nekā 10 000 pasažieri gadā un vairāk nekā 850 ar kravu pārvadājumiem saistītas pārvadājumu darbības gadā, attiecīgā dalībvalsts anulē konkrētajam lidlaukam piešķirto atbrīvojumu. Šādā gadījumā tā atbilstīgi informē Komisiju un Aģentūru. Lēmumu par atbrīvojuma anulēšanu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Aģentūra to iekļauj 63. pantā minētajā repozitorijā.

Dalībvalstis katru gadu pārskata satiksmes apjoma rādītājus lidlaukos, kuriem tās piešķīrušas atbrīvojumu saskaņā ar šo punktu. Ja šādā pārskatīšanā konstatēts, ka trīs secīgos gados kādā no šiem lidlaukiem apkalpoti vairāk nekā 10 000 pasažieri gadā un vairāk nekā 850 ar kravu pārvadājumiem saistītas pārvadājumu darbības gadā, attiecīgā dalībvalsts anulē konkrētajam lidlaukam piešķirto atbrīvojumu. Šādā gadījumā tā atbilstīgi informē Aģentūru. Lēmumu par atbrīvojuma anulēšanu iekļauj 63. pantā minētajā repozitorijā.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  "uzraudzība" ir pastāvīga pārbaude, ko kompetentā iestāde veic vai kompetentās iestādes uzdevumā veic, lai pārliecinātos, ka prasības, uz kuru pamata piešķirts sertifikāts, vai prasības, attiecībā uz kurām sniegta deklarācija, joprojām ir izpildītas;

(1)  "uzraudzība" ir pastāvīga pārbaude, ko veic kompetentā iestāde vai kas tiek veikta kompetentās iestādes uzdevumā, lai pārliecinātos, ka šīs regulas, uz tās pamata pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu prasības, kā arī prasības, uz kuru pamata piešķirts sertifikāts, vai prasības, attiecībā uz kurām sniegta deklarācija, joprojām ir izpildītas;

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  "ATM/ANS sistēmas un komponenti, no kuriem atkarīga drošība vai sadarbspēja" ir ATM/ANS sistēmas un komponenti, kas vajadzīgi drošai gaisa satiksmes un gaisa navigācijas pakalpojumu sniegšanai;

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  "sertifikācija" ir jebkāds veids, kādā saskaņā ar šo regulu, pamatojoties uz attiecīgu novērtējumu, atzīst, ka organizācija vai persona, ražojums, daļa, neuzstādīta ierīce, lidlauks, lidlauka aprīkojums, ATM/ANS sistēma, ATM/ANS komponents vai lidojumu simulācijas trenažieru iekārta atbilst šīs regulas un uz tās pamata pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu piemērojamajām prasībām, šādā nolūkā piešķirot sertifikātu, kas apliecina šādu atbilstību;

(6)  "sertifikācija" ir jebkāds veids, kādā, saskaņā ar šo regulu un pamatojoties uz attiecīgu novērtējumu, atzīst atbilstību šīs regulas un uz tās pamata pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu piemērojamajām prasībām, šādā nolūkā piešķirot sertifikātu, kas apliecina šādu atbilstību;

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  "deklarācija" ir jebkurš rakstisks paziņojums, kas saskaņā ar šo regulu sniegts vienīgi uz tādas juridiskas vai fiziskas personas atbildību, uz kuru attiecas šī regula, un kas apstiprina, ka ir izpildītas šīs regulas un uz tās pamata pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu piemērojamās prasības, kuras attiecas uz organizāciju vai personu, ražojumu, daļu, neuzstādītu ierīci, lidlauka aprīkojumu, ATM/ANS sistēmu vai ATM/ANS komponentu;

(7)  "deklarācija" ir jebkurš rakstisks paziņojums, kas saskaņā ar šo regulu sniegts vienīgi uz tādas juridiskas vai fiziskas personas atbildību, uz kuru attiecas šī regula, un kas apstiprina, ka ir izpildītas šīs regulas un uz tās pamata pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu piemērojamās prasības;

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  "lidlauka aprīkojums" ir jebkura ierīce, aparāts, piederums, programmatūra vai papildierīce, ko izmanto vai ko paredzēts izmantot, lai palīdzētu ekspluatēt gaisa kuģi lidlaukā;

(13)  "ar drošību saistīts lidlauka aprīkojums" ir jebkura ierīce, aparāts, piederums, programmatūra vai papildierīce, ko izmanto vai ko paredzēts izmantot, lai palīdzētu droši ekspluatēt gaisa kuģi lidlaukā;

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  "drošībai būtisks lidlauka aprīkojums" ir jebkura ierīce, aparāts, piederums, programmatūra vai papildierīce, kurai nedarbojoties vai darbojoties nepareizi var tikt apdraudēta drošība vai gaisa kuģa ekspluatācija lidlaukā;

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  "apkalpošana uz zemes" ir jebkurš pakalpojums, kas tiek nodrošināts lidlaukos, ietverot ar drošību saistītas darbības tādās jomās kā administratīvie pakalpojumi uz zemes un pārraudzība, pasažieru apkalpošana, bagāžas apstrāde, kravas un pasta apstrāde, apkalpošana uz perona, gaisa kuģu apkalpošana, nodrošināšana ar degvielu un smērvielām, gaisa kuģu tehniskā apkope, lidojumu veikšanas un gaisa kuģu apkalpju pārvaldība, virszemes transporta pakalpojumi un ēdināšana;

(22)  "virszemes pakalpojums" ir jebkurš ar drošību saistīts pakalpojums, kas tiek nodrošināts lidlaukos, tādās jomās kā administratīvie pakalpojumi uz zemes un pārraudzība, pasažieru apkalpošana, bagāžas apstrāde, kravas un pasta apstrāde, apkalpošana uz perona, gaisa kuģu apkalpošana, nodrošināšana ar degvielu un smērvielām, gaisa kuģu tehniskā apkope, lidojumu veikšanas un gaisa kuģu apkalpju pārvaldība, virszemes transporta pakalpojumi un ēdināšana;

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 23. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  "komerciālie gaisa pārvadājumi" ir gaisa kuģa ekspluatācija pasažieru, kravas vai pasta pārvadāšanai starp diviem dažādiem lidlaukiem, saņemot par to atalgojumu vai citu mantisku atlīdzību;

(23)  "komerciālie gaisa pārvadājumi" ir gaisa kuģa ekspluatācija, kas pieejama plašākai sabiedrībai un saistībā ar kuru par pasažieru, kravas vai pasta pārvadāšanu tiek sniegts vai solīts atalgojums vai cita mantiska atlīdzība;

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 28. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  "neuzstādīta ierīce" ir jebkura ierīce, kas atrodas gaisa kuģī, bet nav uzstādīta gaisa kuģī, un var ietekmēt drošību;

(28)  "neuzstādīta ierīce" ir jebkurš instruments, ierīce, mehānisms, aparāts, piederums, programmatūra vai papildierīce, ko ekspluatants ievietojis gaisa kuģī, bet kas nav tā daļa, un ko izmanto vai ko paredzēts izmantot gaisa kuģa ekspluatācijai vai kontrolei, kas uzlabo gaisa kuģī esošo personu izdzīvotspēju vai var ietekmēt gaisa kuģa drošu ekspluatāciju;

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 29.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(29a)  "tālvadības gaisa kuģa pilots" ir persona, kura ekspluatē bezpilota gaisa kuģi vai uzrauga automatizēta bezpilota gaisa kuģa ekspluatāciju;

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 32. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  "valsts gaisa kuģis" ir gaisa kuģis, ko dalībvalsts kontrolē un atbildībā izmanto militāros, muitas, policijas, meklēšanas un glābšanas, ugunsdzēsības, krasta apsardzes vai tamlīdzīgos darbos vai pakalpojumos, ko sabiedrības interesēs īsteno struktūra, kurai piešķirtas valsts iestādes pilnvaras;

(32)  "valsts gaisa kuģis" ir gaisa kuģis, ko dalībvalsts kontrolē un atbildībā izmanto militāros, muitas, policijas, meklēšanas un glābšanas, ugunsdzēsības, krasta apsardzes vai tamlīdzīgos darbos vai pakalpojumos, ko sabiedrības interesēs īsteno struktūra, kurai piešķirtas valsts iestādes pilnvaras, vai ko īsteno šādas struktūras vārdā;

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 34. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  "valsts kompetentā iestāde" ir viens vai vairāki tiesību subjekti, ko norīkojusi dalībvalsts un kam ir vajadzīgās pilnvaras un ir uzticēts pienākums īstenot uzdevumus saistībā ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi saskaņā ar šo regulu un uz tās pamata pieņemtajiem deleģētajiem un īstenošanas aktiem.

(34)  "valsts kompetentā iestāde" ir tiesību subjekts, ko norīkojusi dalībvalsts, akreditējusi Aģentūra un kam ir vajadzīgās pilnvaras un ir uzticēts pienākums īstenot uzdevumus saistībā ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi saskaņā ar šo regulu un uz tās pamata pieņemtajiem deleģētajiem un īstenošanas aktiem, kā arī Regulu (ES) Nr. XXX/XXXX.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 34.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(34a)  "akreditācija" ir process, kurā valsts kompetentā iestāde vai kvalificēta vienība atzīst kvalifikāciju, kas dod tiesības kvalifikācijas turētājiem veikt uzdevumus atbilstīgi šai regulai un Regulai (ES) Nr. XXX/XXXX.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 34.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(34b)  "Eiropas bezpilota gaisa kuģu reģistrs" ir Aģentūras izveidota un pārvaldīta tiešsaistes platforma, kurā reģistrēti Eiropas Savienībā ekspluatēto bezpilota gaisa kuģu īpašniekiem piešķirtie numuri;

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  ņem vērā gaisa kuģu un darbību dažādos veidus;

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  ņem vērā savstarpējo atkarību starp dažādām aviācijas drošības jomām un starp aviācijas drošību un citām aviācijas regulējuma tehniskajām jomām;

(d)  ņem vērā savstarpējo atkarību starp dažādām aviācijas drošības jomām un starp aviācijas drošību, kiberdrošību un citām aviācijas regulējuma tehniskajām jomām;

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  ja iespējams, prasības nosaka, koncentrējoties uz sasniedzamajiem mērķiem, bet vienlaikus atļaujot izmantot dažādus līdzekļus šo mērķu īstenošanai;

(e)  ja iespējams, prasības nosaka, lai tās būtu vērstas uz darbības rezultātiem un orientētas uz sasniedzamajiem mērķiem, vienlaikus atļaujot izmantot dažādus līdzekļus uz darbības rezultātiem vērsto mērķu sasniegšanai;

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  nodrošina, ka pakalpojumu sniegšanas darbības ir nošķirtas no regulatīvajiem un uzraudzības uzdevumiem;

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga)  īsteno pasākumus nolūkā veicināt un uzlabot drošības standartus;

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  iesaistīto gaisa kuģu kompleksumu un veiktspēju;

(c)  iesaistīto gaisa kuģu kompleksumu, veiktspēju un īpašās vajadzības;

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  lidojuma mērķi un izmantotās gaisa telpas veidu;

(d)  lidojuma mērķi, gaisa kuģu veidu un izmantotās gaisa telpas veidu;

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eiropas aviācijas drošības plānā, ņemot vērā 1. pantā noteiktos mērķus, norāda pieņemamo drošības darbības līmeni Savienībā, kuru dalībvalstis, Komisija un Aģentūra kopīgi tiecas panākt.

3.  Eiropas aviācijas drošības plānā, ņemot vērā 1. pantā noteiktos mērķus, nosaka vienādu un augstu drošības darbības līmeni Savienībā, kuru dalībvalstis, Komisija un Aģentūra kopīgi tiecas panākt.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valsts aviācijas drošības programma

Valsts drošības programma

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts izveido valsts aviācijas drošības programmu civilās aviācijas drošības pārvaldībai saistībā ar tās atbildībā esošajām aviācijas darbībām ("valsts aviācijas drošības programma"). Minētā programma ir samērīga ar attiecīgo darbību apmēru un sarežģītību un saskanīga ar Eiropas aviācijas drošības programmu.

1.  Katra dalībvalsts sadarbībā ar attiecīgajām ieinteresētajām personām nozarē izveido un uztur valsts aviācijas drošības programmu civilās aviācijas drošības pārvaldībai saistībā ar tās atbildībā esošajām aviācijas darbībām ("valsts aviācijas drošības programma"). Minētā programma ir samērīga ar attiecīgo darbību apmēru un sarežģītību un saskanīga ar Eiropas aviācijas drošības programmu.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Valsts aviācijas drošības programma ietver vismaz šādus elementus:

2.  Valsts drošības programma ietver vismaz valsts drošības programmas elementus, kas izklāstīti starptautiskajos standartos un ieteicamajos paņēmienos.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  aviācijas drošības politika, mērķi un resursi;

svītrots

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  aviācijas drošības riska pārvaldība;

svītrots

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  aviācijas drošības garantijas;

svītrots

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  aviācijas drošības veicināšana.

svītrots

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Valsts aviācijas drošības programmā, ņemot vērā 1. pantā noteiktos mērķus un 6. panta 3. punktā minēto pieņemamo drošības darbības līmeni, norāda pieņemamo drošības darbības līmeni, kas sasniedzams valsts mērogā attiecībā uz konkrētās dalībvalsts atbildībā esošajām aviācijas darbībām.

3.  Valsts drošības programmā, ņemot vērā 1. pantā noteiktos mērķus, ir precizētas attiecīgās dalībvalsts atbildībā esošās aviācijas darbības, kas jāveic, lai nodrošinātu augstu un vienādu 6 panta 3. punktā minēto drošības darbības mērķa līmeni.

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valsts aviācijas drošības programmai pievieno valsts aviācijas drošības plānu. Pamatojoties uz attiecīgas drošības informācijas novērtējumu, katra dalībvalsts minētajā plānā norāda galvenos drošības riskus, kuri apdraud konkrētās valsts civilās aviācijas drošības sistēmu, un nosaka šo risku mazināšanai nepieciešamās darbības.

1.  Valsts drošības programmai pievieno vai tajā iekļauj valsts aviācijas drošības plānu. Pamatojoties uz attiecīgas drošības informācijas novērtējumu, katra dalībvalsts sadarbībā ar attiecīgajām ieinteresētajām personām minētajā plānā norāda galvenos drošības riskus, kuri apdraud konkrētās valsts civilās aviācijas drošības sistēmu, un nosaka šo risku mazināšanai nepieciešamās darbības.

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

III nodaļa – 1. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lidojumderīgums un vides aizsardzība

Lidojumderīgums

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs regulas 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie gaisa kuģi un to dzinēji, propelleri, daļas un neuzstādītas ierīces atbilst II pielikumā noteiktajām lidojumderīguma pamatprasībām un attiecībā uz troksni un emisijām III pielikumā noteiktajām pamatprasībām ražojumu saderīgumam vides aizsardzības ziņā.

Šīs regulas 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie pilotētie gaisa kuģi un to dzinēji, propelleri, daļas un neuzstādītas ierīces atbilst II pielikumā noteiktajām lidojumderīguma pamatprasībām un attiecībā uz troksni un emisijām III pielikumā noteiktajām pamatprasībām ražojumu saderīgumam vides aizsardzības ziņā, kā arī piemērojamajām vides aizsardzības prasībām, kas noteiktas Čikāgas konvencijas 16. pielikumā, izņemot šā pielikuma papildinājumus.

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šīs regulas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto gaisa kuģu un to dzinēju, propelleru un daļu atbilstību 9. panta noteikumiem nodrošina saskaņā ar 11. un 12. pantu un 15. panta 1. punktu.

2.  Šīs regulas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto gaisa kuģu un to dzinēju, propelleru un daļu atbilstību 9. panta noteikumiem nodrošina saskaņā ar 11., 12., 13. un 14. pantu un 15. panta 1. punktu.

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minēto tipa sertifikātu, minēto sertifikātu par izmaiņām un minēto remonta projektu apstiprinājumu piešķir pēc pieteikuma saņemšanas, ja pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis, ka ražojuma konstrukcija atbilst tipa sertifikācijas bāzei, kas noteikta saskaņā ar 18. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā minēto deleģēto aktu, un ka ražojuma konstrukcijai nav iezīmju vai raksturlielumu, kas to padarītu nesaderīgu vides aizsardzības ziņā vai nedrošu ekspluatācijā.

Minēto tipa sertifikātu, minēto sertifikātu par izmaiņām un minēto remonta projektu apstiprinājumu piešķir pēc pieteikuma saņemšanas, ja pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis, ka ražojuma konstrukcija atbilst tipa sertifikācijas bāzei, kas noteikta saskaņā ar 18. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā minētajiem deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minēto tipa sertifikātu, minēto sertifikātu par izmaiņām un minēto remonta projektu apstiprinājumu var piešķirt arī bez šāda pieteikuma, un šādā gadījumā to var piešķirt saskaņā ar 15. pantu apstiprināta organizācija, kurai dotas tiesības piešķirt minētos sertifikātus vai apstiprinājumus saskaņā ar 18. panta 1. punkta k) apakšpunktā minēto deleģēto aktu, ja minētā organizācija ir konstatējusi, ka ražojuma konstrukcija atbilst otrajā daļā paredzētajiem nosacījumiem.

Saskaņā ar 15. pantu apstiprināta organizācija, kurai dotas tiesības piešķirt minētos sertifikātus vai apstiprinājumus saskaņā ar 18. panta 1. punkta k) apakšpunktā norādītajiem deleģētajiem aktiem, minēto tipa sertifikātu, minēto sertifikātu par izmaiņām un minēto remonta projektu apstiprinājumu bez šāda pieteikuma var piešķirt arī paškonstruētam ražojumam, ja minētā organizācija ir konstatējusi, ka ražojuma konstrukcija atbilst otrajā daļā paredzētajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minēto sertifikātu var piešķirt arī bez šāda pieteikuma, un šādā gadījumā to var piešķirt saskaņā ar 15. pantu apstiprināta organizācija, kurai dotas tiesības piešķirt minētos sertifikātus saskaņā ar 18. panta 1. punkta k) apakšpunktā minēto deleģēto aktu, ja minētā organizācija ir konstatējusi, ka daļas konstrukcija atbilst sertifikācijas bāzei, kas noteikta saskaņā ar 18. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu.

Minēto sertifikātu var piešķirt arī bez šāda pieteikuma paškonstruētam ražojumam, un šādā gadījumā to var piešķirt saskaņā ar 15. pantu apstiprināta organizācija, kurai dotas tiesības piešķirt minētos sertifikātus saskaņā ar 18. panta 1. punkta k) apakšpunktā norādītajiem deleģētajiem aktiem, ja minētā organizācija ir konstatējusi, ka daļas konstrukcija atbilst sertifikācijas bāzei, kas noteikta saskaņā ar 18. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minēto sertifikātu var piešķirt arī bez šāda pieteikuma, un šādā gadījumā to var piešķirt saskaņā ar 15. pantu apstiprināta organizācija, kurai dotas tiesības piešķirt minētos sertifikātus saskaņā ar 18. panta 1. punkta k) apakšpunktā minēto deleģēto aktu, ja minētā organizācija ir konstatējusi, ka neuzstādītas ierīces konstrukcija atbilst sertifikācijas bāzei, kas noteikta saskaņā ar 18. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu.

Minēto sertifikātu var piešķirt arī bez šāda pieteikuma paškonstruētam ražojumam, un šādā gadījumā to var piešķirt saskaņā ar 15. pantu apstiprināta organizācija, kurai dotas tiesības piešķirt minētos sertifikātus saskaņā ar 18. panta 1. punkta k) apakšpunktā norādītajiem deleģētajiem aktiem, ja minētā organizācija ir konstatējusi, ka neuzstādītas ierīces konstrukcija atbilst sertifikācijas bāzei, kas noteikta saskaņā ar 18. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  īpašajiem nosacījumiem attiecībā uz 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minēto gaisa kuģu atbilstību 9. pantā minētajām pamatprasībām;

(c)  īpašajiem nosacījumiem attiecībā uz 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā un 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minēto gaisa kuģu atbilstību 9. pantā minētajām pamatprasībām;

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(l)  nosacījumiem sertifikātu, informācijas par lidojumderīguma uzturēšanu un citu ar lidojumderīgumu saistītu dokumentu, kuri izsniegti saskaņā ar trešās valsts tiesību aktiem, pieņemšanai 57. panta piemērošanas nolūkā.

svītrots

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Attiecībā uz 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto gaisa kuģu un to dzinēju, propelleru, daļu un neuzstādītu ierīču lidojumderīgumu un saderīgumu vides aizsardzības ziņā Komisija ir pilnvarota ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 117. pantu, 1. pantā noteikto mērķu īstenošanas nolūkā un tam vajadzīgajā apmērā grozīt vai papildināt II pielikumu un III pielikumu, kad tas nepieciešams tehnikas, ekspluatācijas vai zinātnes progresa dēļ vai kad to prasa pieredze, kas gūta saistībā ar lidojumderīgumu vai saderīgumu vides aizsardzības ziņā.

2.  Attiecībā uz 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto gaisa kuģu un to dzinēju, propelleru, daļu un neuzstādītu ierīču lidojumderīgumu un saderīgumu vides aizsardzības ziņā Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 117. pantu, lai 1. pantā noteikto mērķu īstenošanas nolūkā un tam vajadzīgajā apmērā grozītu II pielikumu un III pielikumu, kad tas nepieciešams tehnikas, ekspluatācijas vai zinātnes progresa dēļ vai kad to prasa pieredze, kas gūta saistībā ar lidojumderīgumu vai saderīgumu vides aizsardzības ziņā.

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

18. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Pieņemot 1. punktā minētos deleģētos aktus, Komisija jo īpaši nodrošina, ka attiecīgā gadījumā tiek izmantoti starptautiskie standarti un ieteicamie paņēmieni, kas ietverti Čikāgas konvencijas 8. un 16. pielikumā.

 

Uz sertifikātiem, ko izsniedz Aģentūra un valstu kompetentās iestādes, un deklarācijām, ko saskaņā ar šo regulu iesniedz juridiskas un fiziskas personas, attiecas tikai un vienīgi noteikumi, nosacījumi un procedūras, kas noteiktas ar šajā pantā paredzētajiem deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja vien saskaņā ar 25. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos nav noteikts citādi, pilotus sertificē un tiem piešķir pilota apliecību un pilota veselības apliecību atbilstīgi veicamajai darbībai.

1.  Ja vien saskaņā ar 25. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos nav noteikts citādi, pilotus sertificē un tiem piešķir pilota apliecību un pilota veselības apliecību atbilstīgi veicamajai darbībai, apliecinot pilota fiziskās un garīgās spējas veikt attiecīgo darbību.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komerciālos gaisa pārvadājumos iesaistītos salona apkalpes locekļus sertificē un tiem piešķir apliecību.

Komerciālos gaisa pārvadājumos iesaistītos salona apkalpes locekļus sertificē un tiem piešķir sertifikātu.

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja tā noteikts saskaņā ar 25. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos, arī gaisa pārvadājumos, kas nav komerciāli gaisa pārvadājumi, iesaistītos salona apkalpes locekļus sertificē un tiem piešķir apliecību.

Ja tā noteikts saskaņā ar 25. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos, arī gaisa pārvadājumos, kas nav komerciāli gaisa pārvadājumi, iesaistītos salona apkalpes locekļus sertificē un kompetentā iestāde izsniedz tiem licenci.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

21. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minētās apliecības piešķir pēc pieteikuma saņemšanas, ja pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis, ka viņš vai viņa atbilst noteikumiem, kuri saskaņā ar 25. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību 19. pantā minētajām pamatprasībām par teorētiskajām zināšanām, prasmēm un veselības atbilstību.

Minētos sertifikātus piešķir pēc pieteikuma saņemšanas, ja pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis, ka viņš vai viņa atbilst noteikumiem, kuri saskaņā ar 25. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību 19. pantā minētajām pamatprasībām par teorētiskajām zināšanām, prasmēm un veselības atbilstību.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Apkalpes mācību organizācijas negūst finanšu ieņēmumus no mācekļiem, rīkojot mācības uz pasažierus vai kravu pārvadājoša gaisa kuģa.

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  nosacījumiem pilota apliecību, pilota veselības apliecību un salona apkalpes locekļa apliecību, kuras piešķirtas saskaņā ar trešās valsts tiesību aktiem, pieņemšanai 57. panta piemērošanas nolūkā;

svītrots

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Attiecībā uz pilotiem un salona apkalpi, kas iesaistīti 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto gaisa kuģu ekspluatācijā, kā arī lidojumu simulācijas trenažieru iekārtām, personām un organizācijām, kas iesaistītas šo pilotu un salona apkalpes mācībās, eksāmenos, pārbaudēs un veselības vērtēšanā, Komisija ir pilnvarota ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 117. pantu, 1. pantā noteikto mērķu īstenošanas nolūkā un tam vajadzīgajā apmērā grozīt vai papildināt IV pielikumu, kad tas nepieciešams tehnikas, ekspluatācijas vai zinātnes progresa dēļ vai kad to prasa ar gaisa kuģa apkalpi saistīta pieredze drošības jomā.

2.  Attiecībā uz pilotiem un salona apkalpi, kas iesaistīti 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto gaisa kuģu ekspluatācijā, kā arī lidojumu simulācijas trenažieru iekārtām, personām un organizācijām, kas iesaistītas šo pilotu un salona apkalpes mācībās, eksāmenos, pārbaudēs un veselības vērtēšanā, Komisija ir pilnvarota ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 117. pantu, 1. pantā noteikto mērķu īstenošanas nolūkā un tam vajadzīgajā apmērā grozīt IV pielikumu, kad tas nepieciešams tehnikas, ekspluatācijas vai zinātnes progresa dēļ vai kad to prasa ar gaisa kuģa apkalpi saistīta pieredze drošības jomā.

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

25. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Uz sertifikātiem, ko izsniedz Aģentūra un valstu kompetentās iestādes, un deklarācijām, ko saskaņā ar šo regulu iesniedz juridiskas un fiziskas personas, attiecas tikai un vienīgi noteikumi, nosacījumi un procedūras, kas noteiktas ar šajā pantā minētajiem deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

27. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ja tā noteikts saskaņā ar 28. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos, lieliem gaisa kuģiem, ko izmanto komerciālos gaisa pārvadājumos, ir resursi, kas ļauj atgūt lidojuma parametru reģistratora datus un savlaicīgi darīt tos pieejamus nelaimes gadījumu izmeklēšanas un novēršanas nolūkā.

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga)nosacījumiem, saskaņā ar kuriem, ņemot vērā 4. pantā noteiktos principus, darbībām piemēro šīs regulas prasības, kas attiecas uz komerciāliem gaisa pārvadājumiem, un saskaņā ar šo regulu veiktos pasākumus vai darbības atbrīvo no šīs regulas prasībām un saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem;

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(gb)  nosacījumiem, ar kādiem gaisa kuģi prasa aprīkot ar līdzekļiem, kas ļauj atgūt lidojuma parametru reģistratora datus, un nosacījumiem šādu datu drošai nosūtīšanai, glabāšanai un izmantošanai 27. panta 3.a punktā minētajā nolūkā; šie nosacījumi atbilst spēkā esošajiem Savienības tiesību aktiem par aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanu;

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Attiecībā uz 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto gaisa kuģu ekspluatāciju Komisija ir pilnvarota ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 117. pantu, 1. pantā noteikto mērķu īstenošanas nolūkā un tam vajadzīgajā apmērā grozīt vai papildināt V pielikumu un, attiecīgā gadījumā, VII un VIII pielikumu, kad tas nepieciešams tehnikas, ekspluatācijas vai zinātnes progresa dēļ vai kad to prasa ar gaisa kuģu ekspluatāciju saistīta pieredze drošības jomā.

2.  Attiecībā uz 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto gaisa kuģu ekspluatāciju Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 117. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 1. pantā noteikto mērķu īstenošanas nolūkā un tam vajadzīgajā apmērā grozītu V pielikumu un, attiecīgā gadījumā, VII un VIII pielikumu, kad tas nepieciešams tehnikas, ekspluatācijas vai zinātnes progresa dēļ vai kad to prasa ar gaisa kuģu ekspluatāciju saistīta pieredze drošības jomā.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

28. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Uz sertifikātiem, ko izsniedz Aģentūra un valstu kompetentās iestādes, un deklarācijām, ko saskaņā ar šo regulu iesniedz juridiskas un fiziskas personas, attiecas tikai un vienīgi noteikumi, nosacījumi un procedūras, kas noteiktas ar šajā pantā minētajiem deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lidlauki, lidlauku aprīkojums, lidlauku ekspluatācija un apkalpošanas uz zemes un perona pārvaldības pakalpojumu sniegšana lidlaukos atbilst VII pielikumā un, attiecīgā gadījumā, VIII pielikumā noteiktajām pamatprasībām,

Lidlauki, tostarp ar drošību saistītais lidlauku aprīkojums, lidlauku ekspluatācija un virszemes pakalpojumu un perona pārvaldības pakalpojumu sniegšana lidlaukos atbilst VII pielikumā un, attiecīgā gadījumā, VIII pielikumā noteiktajām pamatprasībām un tiek respektēts lidlauka ekspluatanta un trešo pušu atbildības līmenis.

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lidlaukus sertificē un tiem piešķir sertifikātu. Minētā sertifikāta izmaiņas arī sertificē un piešķir sertifikātu par izmaiņām.

Lidlaukus, tostarp ar drošību saistīto lidlauku aprīkojumu, sertificē un tiem piešķir sertifikātu. Minētā sertifikāta izmaiņas arī sertificē un izsniedz sertifikātu par izmaiņām.

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minētie sertifikāti attiecas uz lidlauku un tā aprīkojumu, kas saistīts ar drošību.

svītrots

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Organizācijas, kas atbild par apkalpošanas uz zemes un perona pārvaldības pakalpojumu sniegšanu lidlaukos, uz kuriem attiecas šī regula, deklarē savu spēju un līdzekļu pieejamību ar sniegtajiem pakalpojumiem saistīto pienākumu izpildei atbilstīgi 29. pantā minētajām pamatprasībām.

2.  Organizācijas, kas atbild par virszemes pakalpojumu un perona pārvaldības pakalpojumu sniegšanu lidlaukos, uz kuriem attiecas šī regula, deklarē savu spēju un līdzekļu pieejamību ar sniegtajiem pakalpojumiem saistīto pienākumu izpildei atbilstīgi 29. pantā minētajām pamatprasībām. Regulas 34. panta 1. punkta h) apakšpunktā minētais deleģētais akts nodrošina, ka ekspluatanti atzīst šīs deklarācijas, neveicot nekādas citas pārbaudes.

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Attiecībā uz lidlaukiem, drošībai būtisku lidlauka aprīkojumu, lidlauku ekspluatāciju un apkalpošanas uz zemes un perona pārvaldības pakalpojumu sniegšanu lidlaukos Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 117. pantu, lai paredzētu sīki izstrādātus noteikumus par:

1.  Attiecībā uz lidlaukiem, tostarp ar drošību saistīto lidlauku aprīkojumu, drošībai būtisku lidlauka aprīkojumu, lidlauku ekspluatāciju un virszemes un perona pārvaldības pakalpojumu sniegšanu lidlaukos Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 117. pantu, lai paredzētu sīki izstrādātus noteikumus par:

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  nosacījumiem, kurus ievērojot saskaņā ar 30. panta 2. punktu izveido un pieteikuma iesniedzējam paziņo sertifikācijas bāzi, kas piemērojama lidlaukam sertifikācijas vajadzībām saskaņā ar 30. panta 1. punktu;

(b)  nosacījumiem, kurus ievērojot saskaņā ar 30. panta 2. punktu izveido un pieteikuma iesniedzējam paziņo sertifikācijas bāzi, kas piemērojama lidlaukam un ar drošību saistītajam lidlauka aprīkojumam sertifikācijas vajadzībām saskaņā ar 30. panta 1. punktu, tostarp ar drošību saistītā lidlauka aprīkojuma sarakstu, kas izveidots uz drošības datu pamata un apliecina, ka aprīkojuma veids, ko izmanto vai paredzēts izmantot lidlaukos, uz kuriem attiecas šī regula, rada drošības risku;

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  nosacījumiem, kurus ievērojot izveido un pieteikuma iesniedzējam paziņo sīki izstrādātas specifikācijas, kas piemērojamas drošībai būtiskam lidlauka aprīkojumam sertifikācijas vajadzībām saskaņā ar 31. panta 1. punktu;

(c)  nosacījumiem, kurus ievērojot izveido un pieteikuma iesniedzējam paziņo sīki izstrādātas specifikācijas, kas piemērojamas drošībai būtiskam lidlauka aprīkojumam sertifikācijas vajadzībām saskaņā ar 31. panta 1. punktu, tostarp drošībai būtiska lidlauka aprīkojuma sarakstu, kas izveidots uz drošības datu pamata un apliecina, ka aprīkojuma veids, ko izmanto vai paredzēts izmantot lidlaukos, uz kuriem attiecas šī regula, rada drošības risku;

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  šīs regulas 30. pantā minēto lidlauka sertifikātu piešķiršanas, uzturēšanas spēkā, grozīšanas, apturēšanas vai anulēšanas nosacījumiem, tostarp ekspluatācijas ierobežojumiem saistībā ar konkrēta lidlauka īpašo projektu;

(d)  šīs regulas 30. pantā minēto lidlauka un ar drošību saistītā lidlauka aprīkojuma sertifikātu piešķiršanas, uzturēšanas spēkā, grozīšanas, apturēšanas vai anulēšanas nosacījumiem, tostarp ekspluatācijas ierobežojumiem saistībā ar konkrēta lidlauka īpašo projektu;

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(l)  nosacījumiem, kurus ievērojot Aģentūra saskaņā ar 65. panta 6. punktu un valstu kompetentās iestādes sniedz un izplata obligāto informāciju, lai nodrošinātu lidlauku ekspluatācijas un lidlauku aprīkojuma drošību.

(l)  nosacījumiem, kurus ievērojot Aģentūra saskaņā ar 65. panta 6. punktu un valstu kompetentās iestādes sniedz un izplata obligāto informāciju, lai nodrošinātu lidlauku ekspluatācijas un ar drošību saistīta lidlauku aprīkojuma drošību.

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

34. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Pieņemot 1. punktā minētos noteikumus saistībā ar virszemes pakalpojumu sniegšanu, Komisija nodrošina, ka atbilstīgi tiek piemēroti atzīti nozares standarti un paraugprakse.

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Attiecībā uz lidlaukiem, lidlauku aprīkojumu, lidlauku ekspluatāciju un apkalpošanas uz zemes un perona pārvaldības pakalpojumiem Komisija ir pilnvarota ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 117. pantu, 1. pantā noteikto mērķu īstenošanas nolūkā un tam vajadzīgajā apmērā grozīt vai papildināt VII pielikumu un, attiecīgā gadījumā, VIII pielikumu, kad tas nepieciešams tehnikas, ekspluatācijas vai zinātnes progresa dēļ vai kad to prasa ar lidlaukiem saistīta pieredze drošības jomā.

2.  Attiecībā uz lidlaukiem, tostarp ar drošību saistītu lidlauku aprīkojumu, drošībai būtisku lidlauku aprīkojumu, lidlauku ekspluatāciju un virszemes un perona pārvaldības pakalpojumiem Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 117. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 1. pantā noteikto mērķu īstenošanas nolūkā un tam vajadzīgajā apmērā grozītu VII pielikumu un, attiecīgā gadījumā, VIII pielikumu, kad tas nepieciešams tehnikas, ekspluatācijas vai zinātnes progresa dēļ vai kad to prasa ar lidlaukiem saistīta pieredze drošības jomā.

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

34. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Uz sertifikātiem, ko izsniedz Aģentūra un valstu kompetentās iestādes, un deklarācijām, ko saskaņā ar šo regulu iesniedz juridiskas un fiziskas personas, attiecas tikai un vienīgi noteikumi, nosacījumi un procedūras, kas noteiktas ar šajā pantā minētajiem deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

37. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ATM/ANS sistēmu un komponentu konstruēšanā, ražošanā vai tehniskajā apkopē iesaistītās organizācijas

Tādu ATM/ANS sistēmu un komponentu, no kuriem ir atkarīga drošība vai sadarbspēja, konstruēšanā, ražošanā vai tehniskajā apkopē iesaistītās organizācijas

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

38. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ATM/ANS sistēmas un komponenti

ATM/ANS sistēmas un komponenti, no kuriem ir atkarīga drošība vai sadarbspēja

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

39. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  nosacījumiem, kurus ievērojot izveido un pieteikuma iesniedzējam paziņo sīki izstrādātas specifikācijas, kas piemērojamas ATM/ANS sistēmām un komponentiem sertifikācijas vajadzībām saskaņā ar 38. panta 2. punktu;

(b)  nosacījumiem, kurus ievērojot sertifikācijas vajadzībām atbilstīgi 38. panta 2. punktam izveido un pieteikuma iesniedzējam paziņo sīki izstrādātas specifikācijas, tostarp aprīkojuma identifikāciju, kas piemērojamas tādām ATM/ANS sistēmām un komponentiem, no kuriem ir atkarīga drošība vai sadarbspēja;

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Attiecībā uz ATM/ANS nodrošināšanu Komisija ir pilnvarota ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 117. pantu, 1. pantā noteikto mērķu īstenošanas nolūkā un tam vajadzīgajā apmērā grozīt vai papildināt VIII pielikumu un, attiecīgā gadījumā, VII pielikumu, kad tas nepieciešams tehnikas, ekspluatācijas vai zinātnes progresa dēļ vai kad to prasa ar ATM/ANS saistīta pieredze drošības jomā.

2.  Attiecībā uz ATM/ANS nodrošināšanu Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 117. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 1. pantā noteikto mērķu īstenošanas nolūkā un tam vajadzīgajā apmērā grozītu VIII pielikumu un, attiecīgā gadījumā, VII pielikumu, kad tas nepieciešams tehnikas, ekspluatācijas vai zinātnes progresa dēļ vai kad to prasa ar ATM/ANS saistīta pieredze drošības jomā.

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

39. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Uz sertifikātiem, ko izsniedz Aģentūra un valstu kompetentās iestādes, un deklarācijām, ko saskaņā ar šo regulu iesniedz juridiskas un fiziskas personas, attiecas tikai un vienīgi noteikumi, nosacījumi un procedūras, kas noteiktas ar šajā pantā minētajiem deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

44. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  nosacījumiem gaisa satiksmes vadības dispečera licenču, kuras piešķirtas saskaņā ar trešās valsts tiesību aktiem, pieņemšanai 57. panta piemērošanas nolūkā;

svītrots

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

44. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga)  nosacījumiem, kas gaisa satiksmes vadības dispečeriem jāievēro attiecībā uz dežūru ilguma ierobežojumiem, kā arī prasībām par atpūtu; šiem nosacījumiem jāveicina augsts drošības līmenis, aizsargājot pret noguruma radīto ietekmi un vienlaikus nodrošinot pienācīgu plānošanas elastību;

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Attiecībā uz gaisa satiksmes vadības dispečeriem, personām un organizācijām, kas iesaistītas gaisa satiksmes vadības dispečeru mācībās, eksāmenos, pārbaudēs un veselības vērtēšanā, kā arī kompleksajiem trenažieriem Komisija ir pilnvarota ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 117. pantu, 1. pantā noteikto mērķu īstenošanas nolūkā un tam vajadzīgajā apmērā grozīt vai papildināt VIII pielikumu, kad tas nepieciešams tehnikas, ekspluatācijas vai zinātnes progresa dēļ vai kad to prasa ar mācību organizācijām un gaisa satiksmes vadības dispečeriem saistīta pieredze drošības jomā.

2.  Attiecībā uz gaisa satiksmes vadības dispečeriem, personām un organizācijām, kas iesaistītas gaisa satiksmes vadības dispečeru mācībās, eksāmenos, pārbaudēs un veselības vērtēšanā, kā arī kompleksajiem trenažieriem Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 117. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 1. pantā noteikto mērķu īstenošanas nolūkā un tam vajadzīgajā apmērā grozītu VIII pielikumu, kad tas nepieciešams tehnikas, ekspluatācijas vai zinātnes progresa dēļ vai kad to prasa ar mācību organizācijām un gaisa satiksmes vadības dispečeriem saistīta pieredze drošības jomā.

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

44. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Uz sertifikātiem, ko izsniedz Aģentūra un valstu kompetentās iestādes, un deklarācijām, ko saskaņā ar šo regulu iesniedz juridiskas un fiziskas personas, attiecas tikai un vienīgi noteikumi, nosacījumi un procedūras, kas noteiktas ar šajā pantā minētajiem deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Bezpilota gaisa kuģu un to dzinēju, propelleru, daļu, neuzstādītu ierīču un šādu gaisa kuģu tālvadības ierīču konstruēšana, ražošana, tehniskā apkope un ekspluatācija atbilst IX pielikumā noteiktajām pamatprasībām.

Bezpilota gaisa kuģu un to dzinēju, propelleru, daļu, neuzstādītu ierīču un šādu gaisa kuģu tālvadības ierīču konstruēšana, ražošana, tehniskā apkope un ekspluatācija, kā arī šajā darbībās iesaistītais personāls un organizācijas atbilst IX pielikumā noteiktajām pamatprasībām.

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja tā noteikts saskaņā ar 47. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos nolūkā panākt pienācīgu drošības līmeni, ņemot vērā 4. panta 2. punktā noteiktos principus, uz bezpilota gaisa kuģu konstruēšanu, ražošanu, tehnisko apkopi un ekspluatāciju attiecas sertifikācija. Sertifikātus piešķir pēc pieteikuma saņemšanas, ja pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis, ka tas atbilst noteikumiem, kuri saskaņā ar 47. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību 45. pantā minētajām pamatprasībām. Sertifikātā norāda ar drošību saistītus ierobežojumus, ekspluatācijas nosacījumus un tiesības.

1.  Ja tā noteikts saskaņā ar 47. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos nolūkā panākt augstu un vienādu drošības līmeni, ņemot vērā 4. panta 2. punktā noteiktos principus, uz bezpilota gaisa kuģu konstruēšanu, ražošanu, tehnisko apkopi un ekspluatāciju attiecas sertifikācija. Sertifikātus piešķir pēc pieteikuma saņemšanas, ja pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis, ka tas atbilst noteikumiem, kuri saskaņā ar 47. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību 45. pantā minētajām pamatprasībām. Sertifikātā norāda ar drošību saistītus ierobežojumus, ekspluatācijas nosacījumus un tiesības.

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja tā noteikts saskaņā ar 47. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos nolūkā panākt pienācīgu drošības līmeni, ņemot vērā 4. panta 2. punktā noteiktos principus, uz bezpilota gaisa kuģu konstruēšanu, ražošanu, tehnisko apkopi un ekspluatāciju attiecas deklarācijas sniegšana. Deklarāciju sniedz, ja ir izpildītas 45. pantā minētās pamatprasības un attiecīgie sīki izstrādātie noteikumi, kuri saskaņā ar 47. pantu paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību minētajām pamatprasībām.

2.  Ja tā noteikts saskaņā ar 47. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos nolūkā panākt augstu un vienādu drošības līmeni, ņemot vērā 4. panta 2. punktā noteiktos principus, uz bezpilota gaisa kuģu konstruēšanu, ražošanu, tehnisko apkopi un ekspluatāciju attiecas deklarācijas sniegšana. Deklarāciju sniedz, ja ir izpildītas 45. pantā minētās pamatprasības un attiecīgie sīki izstrādātie noteikumi, kuri saskaņā ar 47. pantu paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību minētajām pamatprasībām.

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

46. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja tā noteikts saskaņā ar 47. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos, ņemot vērā to, ka pienācīgu drošības līmeni var panākt, nepiemērojot šīs regulas IV un V nodaļu, minētās nodaļas nepiemēro 45. pantā minētajām pamatprasībām un attiecīgajiem sīki izstrādātajiem noteikumiem, kuri saskaņā ar 47. pantu paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību minētajām pamatprasībām. Šādos gadījumos minētās prasības un noteikumi ir "Kopienas saskaņošanas tiesību akti" Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulas (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmuma 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK, nozīmē.

3.  Ja tā noteikts saskaņā ar 47. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos, ņemot vērā to, ka augstu un vienādu drošības līmeni var panākt, nepiemērojot šīs regulas IV un V nodaļu, minētās nodaļas nepiemēro 45. pantā minētajām pamatprasībām un attiecīgajiem sīki izstrādātajiem noteikumiem, kuri saskaņā ar 47. pantu paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību minētajām pamatprasībām. Šādos gadījumos minētās prasības un noteikumi ir "Kopienas saskaņošanas tiesību akti" Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulas (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmuma 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK, nozīmē.

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

46. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt spēkā tiesību normas, kas nodrošina augstāku drošības līmeni vai drošuma aizsardzību, nekā paredzēts šajā regulā vai saskaņā ar to pieņemtajos deleģētajos aktos.

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  šīs regulas 46. panta 1. un 2. punktā minēto bezpilota gaisa kuģu konstruēšanas, ražošanas, tehniskās apkopes un ekspluatācijas sertifikātu piešķiršanas, uzturēšanas spēkā, grozīšanas, apturēšanas vai anulēšanas nosacījumiem un procedūrām, arī nosacījumiem attiecībā uz situācijām, kurās attiecīgā gadījumā šādi sertifikāti ir vajadzīgi vai deklarācijas ir atļautas, lai īstenotu 1. pantā noteiktos mērķus, vienlaikus ņemot vērā konkrētās darbības būtību un risku;

(a)  šīs regulas 46. panta 1. un 2. punktā minēto bezpilota gaisa kuģu konstruēšanas, ražošanas, tehniskās apkopes un ekspluatācijas sertifikātu piešķiršanas, uzturēšanas spēkā, grozīšanas, apturēšanas vai anulēšanas nosacījumiem un procedūrām, arī nosacījumiem attiecībā uz situācijām, kurās, lai īstenotu 1. pantā noteiktos mērķus, atkarībā no situācijas tiek prasīti šādi sertifikāti vai atļauts iesniegt deklarācijas. Paredzot nosacījumus un procedūras, pienācīgi ņem vērā bezpilota gaisa kuģa veidu un attiecīgās darbības īpatnības un radīto risku, kā arī zonu, kurā paredzēts ekspluatēt gaisa kuģi;

Grozījums Nr.    167

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  bezpilota gaisa kuģu marķējumu un identifikācijas zīmēm;

(e)  tādu bezpilota gaisa kuģu, kuru maksimālā pacelšanās masa pārsniedz 250 gramus, kā arī saskaņā ar a) apakšpunktu sertificētu bezpilota gaisa kuģu un ekspluatantu obligātās reģistrācijas, marķēšanas un identificēšanas nosacījumiem un procedūrām;

Grozījums Nr.    168

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  nosacījumiem un procedūrām, saskaņā ar kurām tālvadības bezpilota gaisa kuģa pilots pierāda vajadzīgo kompetenci atkarībā no gadījuma, uzrādot licenci vai iesniedzot deklarāciju, kā arī uzrādot veicamajai darbībai atbilstošu veselības apliecību;

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eb)  nosacījumiem, saskaņā ar kuriem 46. panta 1. un 2. punktā minētajiem bezpilota gaisa kuģiem izvirza prasību būt aprīkotiem ar lidojuma drošību un vispārējo drošību pastiprinošām ierīcēm, kas jo īpaši saistītas ar attāluma un augstuma ierobežojumu, atrašanās vietas paziņošanu, kritisko zonu ierobežojumu, sadursmju novēršanu, stabilizāciju un automatizētu nosēšanos;

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  nosacījumiem, ar kādiem bezpilota gaisa kuģu ekspluatāciju drošības interesēs aizliedz, ierobežo vai uz to attiecina konkrētus nosacījumus.

(f)  nosacījumiem, ar kādiem bezpilota gaisa kuģu ekspluatāciju drošības vai drošuma interesēs aizliedz, ierobežo vai uz to attiecina konkrētus nosacījumus.

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  nosacījumiem, saskaņā ar kuriem izveido Eiropas bezpilota gaisa kuģu reģistru vai ar to savietojamu saskaņotu nacionālo reģistrācijas sistēmu, lai izsniegtu unikālos īpašnieku numurus un marķētu bezpilota gaisa kuģus, kas tiek ekspluatēti kādā no dalībvalstīm, raugoties, lai ar to saistītais finansiālais un administratīvais slogs būtu zems.

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Attiecībā uz bezpilota gaisa kuģu un to dzinēju, propelleru, daļu, neuzstādītu ierīču un šādu gaisa kuģu tālvadības ierīču konstruēšanu, ražošanu, tehnisko apkopi un ekspluatāciju Komisija ir pilnvarota ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 117. pantu, 1. pantā noteikto mērķu īstenošanas nolūkā un tam vajadzīgajā apmērā grozīt vai papildināt IX pielikumu un, attiecīgā gadījumā, III pielikumu, kad tas nepieciešams tehnikas, ekspluatācijas vai zinātnes progresa dēļ vai kad to prasa ar gaisa kuģu ekspluatāciju saistīta pieredze drošības jomā.

2.  Attiecībā uz bezpilota gaisa kuģu un to dzinēju, propelleru, daļu, neuzstādītu ierīču un šādu gaisa kuģu tālvadības ierīču konstruēšanu, ražošanu, tehnisko apkopi un ekspluatāciju Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 117. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 1. pantā noteikto mērķu īstenošanas nolūkā un tam vajadzīgajā apmērā grozītu IX pielikumu un, attiecīgā gadījumā, III pielikumu, kad tas nepieciešams tehnikas, ekspluatācijas vai zinātnes progresa dēļ vai kad to prasa ar gaisa kuģu ekspluatāciju saistīta pieredze lidojumu drošības un vispārējās drošības jomā.

Grozījums Nr.    173

Regulas priekšlikums

47. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Sertifikātiem, ko izsniedz Aģentūra un valstu kompetentās iestādes, un deklarācijām, ko saskaņā ar šo regulu iesniedz juridiskas un fiziskas personas, ir jāatbilst noteikumiem, nosacījumiem un procedūrām, kas noteiktas ar šajā pantā minētajiem deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr.    174

Regulas priekšlikums

49. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šā panta 1. un 2. punktā minētās atļaujas un deklarācijas vajadzīgas tikai gaisa kuģu ekspluatācijai lidojumiem uz teritoriju, kurā piemēro Līgumus, lidojumiem šādā teritorijā vai no tās, izņemot gaisa kuģu ekspluatāciju tikai minētās teritorijas pārlidošanai.

3.  Šā panta 1. un 2. punktā minētās atļaujas un deklarācijas vajadzīgas tikai gaisa kuģu ekspluatācijai lidojumiem uz Eiropas vienoto gaisa telpu, tajā vai no tās, izņemot gaisa kuģu ekspluatāciju tikai minētās teritorijas pārlidošanai.

Grozījums Nr.    175

Regulas priekšlikums

50. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Uz sertifikātiem, ko izsniedz Aģentūra un valstu aviācijas iestādes, un deklarācijām, ko saskaņā ar šo regulu iesniedz juridiskas un fiziskas personas, attiecas tikai un vienīgi noteikumi, nosacījumi un procedūras, kas noteiktas ar šajā pantā minētajiem deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr.    176

Regulas priekšlikums

51. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  īsteno sertifikātu turētāju, deklarācijas sniegušo juridisko un fizisko personu, ražojumu, daļu, ierīču, ATM/ANS sistēmu, ATM/ANS komponentu, lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu un lidlauku uzraudzību saskaņā ar III nodaļas noteikumiem;

(b)  īsteno sertifikātu turētāju, deklarācijas sniegušo juridisko un fizisko personu, ražojumu, daļu, ierīču, ATM/ANS sistēmu un komponentu, no kuriem ir atkarīga drošība un sadarbspēja, lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu un lidlauku uzraudzību saskaņā ar III nodaļas noteikumiem;

Grozījums Nr.    177

Regulas priekšlikums

51. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis nodrošina, ka to valsts kompetentās iestādes savus uzdevumus veic objektīvi, neatkarīgi un pārredzami, ka tās ir pienācīgi organizētas, pārvaldītas, finansētas un tām ir pienācīgs personāls. Dalībvalstis arī nodrošina, ka to valsts kompetentajām iestādēm ir nepieciešamie resursi un kapacitāte efektīvai un savlaicīgai to uzdevumu veikšanai, kuri tām uzticēti saskaņā ar šo regulu.

 

Tiesību subjektam, ko dalībvalsts plāno nozīmēt par valsts kompetento iestādi, iepriekš jāsaņem akreditācija no Aģentūras. Akreditāciju piešķir tikai tad, ja Aģentūra ir pārliecinājusies, ka tiesību subjekts atbilst noteikumiem, kuri saskaņā ar 10. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību šajā punktā minētajām prasībām.

Grozījums Nr.    178

Regulas priekšlikums

51. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra atbild par minēto uzdevumu veikšanu, ja tie Aģentūrai noteikti saskaņā ar 53., 54., 55., 66., 67., 68., 69. un 70. pantu.

Aģentūra atbild par minēto uzdevumu veikšanu, ja tie Aģentūrai noteikti saskaņā ar 53., 54., 55., 66., 67., 67.a, 67.b, 68., 69. un 70. pantu.

Grozījums Nr.    179

Regulas priekšlikums

51. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valsts kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā atrodas lidlauks, atbild par minēto uzdevumu veikšanu attiecībā uz 30. panta 1. punktā minēto lidlauka sertifikātu un 32. panta 1. punktā minēto sertifikātu, kas piešķirts organizācijai, kura atbild par lidlauku ekspluatāciju. Sertifikātu, kas piešķirts organizācijai, kura atbild par lidlauku ekspluatāciju, var apvienot ar lidlauka sertifikātu vai piešķirt atsevišķi.

Valsts kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā atrodas lidlauks, atbild par minēto uzdevumu veikšanu attiecībā uz 30. panta 1. punktā minēto lidlauka sertifikātu un 32. panta 1. punktā minēto sertifikātu, kas piešķirts organizācijai, kura atbild par lidlauku ekspluatāciju.

Grozījums Nr.    180

Regulas priekšlikums

51. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visos citos gadījumos valsts kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā ir fiziskās personas, kas iesniedz pieteikumu sertifikāta saņemšanai vai sniedz deklarāciju, dzīvesvieta vai, attiecīgā gadījumā, juridiskās personas galvenā uzņēmējdarbības vieta, atbild par minēto uzdevumu veikšanu, ja vien saskaņā ar 10. punktu pieņemtajos deleģētajos aktos nav noteikts citādi.

Visos citos gadījumos valsts kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā ir fiziskās personas, kas iesniedz pieteikumu sertifikāta saņemšanai vai sniedz deklarāciju, dzīvesvieta vai, attiecīgā gadījumā, juridiskās personas galvenā darījumdarbības vieta vai reģistrācijas vieta, atbild par minēto uzdevumu veikšanu, ja vien saskaņā ar 10. punktu pieņemtajos deleģētajos aktos nav noteikts citādi.

Grozījums Nr.    181

Regulas priekšlikums

51. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Jebkura juridiska vai fiziska persona, uz kuru attiecas šī regula, var vērst Aģentūras uzmanību uz jebkādām varbūtējām atšķirībām noteikumu piemērošanā dalībvalstīs. Ja šādas atšķirības ievērojami kavē minēto personu darbību vai citādi rada būtiskus sarežģījumus, Aģentūra un valsts kompetentās iestādes attiecīgajās dalībvalstīs sadarbojas, lai bez liekas kavēšanās novērstu šīs atšķirības. Ja minētās atšķirības neizdodas novērst, Aģentūra iesniedz jautājumu izskatīšanai Komisijai.

8.  Jebkura juridiska vai fiziska persona, uz kuru attiecas šī regula, var vērst Aģentūras uzmanību uz jebkādām varbūtējām atšķirībām noteikumu piemērošanā dalībvalstīs. Ja šādas atšķirības ievērojami kavē minēto personu darbību vai citādi rada būtiskus sarežģījumus, Aģentūra un dalībvalstu valsts kompetentās iestādes sadarbojas, lai bez liekas kavēšanās izskatītu un vajadzības gadījumā ātri novērstu šīs atšķirības. Ja minētās atšķirības neizdodas novērst, Aģentūra iesniedz jautājumu izskatīšanai Komisijai.

Grozījums Nr.    182

Regulas priekšlikums

51. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Aģentūra un valstu kompetentās iestādes veic darbības, kas vajadzīgas, lai paplašinātu un uzlabotu informētību par civilās aviācijas drošību un izplatītu ar drošību saistītu informāciju, kas attiecas uz nelaimes gadījumu un incidentu novēršanu.

9.  Aģentūra un valstu kompetentās iestādes veic efektīvas darbības, kas vajadzīgas, lai paplašinātu un uzlabotu informētību par civilās aviācijas drošību un izplatītu ar drošību saistītu informāciju, kas attiecas uz nelaimes gadījumu un incidentu novēršanu.

Grozījums Nr.    183

Regulas priekšlikums

51. pants – 10. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  nosacījumiem, kurus ievērojot īsteno sertifikāciju un veic izmeklēšanas, pārbaudes, revīzijas un citas pārraudzības darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu tādu juridisko un fizisko personu, ražojumu, daļu, ierīču, ATM/ANS sistēmu, ATM/ANS komponentu, lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu un lidlauku efektīvu uzraudzību, uz kuriem attiecas šī regula;

(b)  nosacījumiem, kurus ievērojot īsteno sertifikāciju un veic izmeklēšanas, pārbaudes, revīzijas un citas pārraudzības darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu tādu juridisko un fizisko personu, ražojumu, daļu, neuzstādītu ierīču, ATM/ANS sistēmu, ATM/ANS komponentu, lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu un lidlauku efektīvu uzraudzību, uz kuriem attiecas šī regula;

Grozījums Nr.    184

Regulas priekšlikums

51. pants – 10. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  attiecībā uz 3. punktu – nosacījumiem pienākumu sadalījumam starp valstu kompetentajām iestādēm nolūkā nodrošināt ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi saistīto uzdevumu efektīvu veikšanu;

svītrots

Grozījums Nr.    185

Regulas priekšlikums

51. pants – 10. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha)  nosacījumiem un procedūrām, saskaņā ar kurām Aģentūra akreditē tiesību subjektus, ko plānots norīkot par dalībvalstu valsts kompetentajām iestādēm 2.a punkta vajadzībām, un ar kurām saskaņā Aģentūra vai valsts kompetentā iestāde akreditē kvalificētu tiesību subjektu;

Grozījums Nr.    186

Regulas priekšlikums

52. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eiropas aviācijas inspektori uzraudzības un sertifikācijas darbības īsteno Aģentūras vai viņu palīdzību lūgušās valsts kompetentās iestādes kontrolē, saskaņā ar tās norādījumiem un tās atbildībā.

3.  Eiropas aviācijas inspektori uzraudzības un sertifikācijas darbības īsteno Aģentūras un viņu palīdzību lūgušās valsts kompetentās iestādes kontrolē, saskaņā ar tās norādījumiem un tās atbildībā.

Grozījums Nr.    187

Regulas priekšlikums

53. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis var nodot Aģentūrai atbildību par sertifikāciju, uzraudzību un izpildi attiecībā uz jebkuru organizāciju vai visām organizācijām, jebkuru ekspluatantu vai visiem ekspluatantiem, jebkuru personāla locekli vai visu personālu, jebkuru gaisa kuģi vai visiem gaisa kuģiem, jebkuru lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu vai visām šādām iekārtām un jebkuru lidlauku vai visiem lidlaukiem, kas ir attiecīgās dalībvalsts atbildībā saskaņā ar šo regulu.

Dalībvalstis, izmantojot to tikai kā pagaidu aizsardzības pasākumu, var nodot Aģentūrai atbildību par sertifikāciju, uzraudzību un izpildi attiecībā uz jebkuru organizāciju vai visām organizācijām, jebkuru ekspluatantu vai visiem ekspluatantiem, jebkuru personāla locekli vai visu personālu, jebkuru gaisa kuģi vai visiem gaisa kuģiem, jebkuru lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu vai visām šādām iekārtām un jebkuru lidlauku vai visiem lidlaukiem, kas ir attiecīgās dalībvalsts atbildībā saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    188

Regulas priekšlikums

53. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saistībā ar minētās atbildības īstenošanu piemēro II un IV nodaļas un 120. un 121. panta noteikumus, kā arī dalībvalsts, kurai atbildība nodota, valsts tiesību aktu piemērojamos noteikumus.

Saistībā ar nodotās atbildības īstenošanu piemēro II un IV nodaļas un 120. un 121. panta noteikumus.

Grozījums Nr.    189

Regulas priekšlikums

53. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūra vai, attiecīgā gadījumā, dalībvalsts 1. vai 2. punktā minētajai atbildības nodošanai piekrīt vienīgi tad, ja ir pārliecināta, ka spēj efektīvi īstenot nodoto atbildību saskaņā ar šo regulu un uz tās pamata pieņemtajiem deleģētajiem un īstenošanas aktiem.

3.  Aģentūra vai, attiecīgā gadījumā, dalībvalsts 1. vai 2. punktā minētajai atbildības nodošanai piekrīt vienīgi tad, ja valsts ir pārliecināta un Aģentūra demonstrē, ka spēj efektīvi īstenot nodoto atbildību saskaņā ar šo regulu un uz tās pamata pieņemtajiem deleģētajiem un īstenošanas aktiem un ka tās rīcībā ir vajadzīgie resursi.

Grozījums Nr.    190

Regulas priekšlikums

53. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja dalībvalsts vēlas nodot konkrētu atbildību saskaņā ar 1. vai 2. punktu, tā kopīgi ar Aģentūru vai, attiecīgā gadījumā, citu dalībvalsti izstrādā pārejas plānu, kas nodrošina minētās atbildības pienācīgu nodošanu. Pirms minētā pārejas plāna pabeigšanas to apspriež ar juridiskajām un fiziskajām personām, uz kurām attiecas atbildības nodošana, vai, 2. punktā minētās nodošanas gadījumā, ar Aģentūru.

Ja dalībvalsts plāno rīkoties saskaņā ar 1. vai 2. punktu, tā kopīgi ar Aģentūru vai, attiecīgā gadījumā, citu dalībvalsti izstrādā pārejas plānu, tostarp ietekmes novērtējumu, kas nodrošina pieprasījumā norādītās atbildības, tostarp visu ierakstu un dokumentu pienācīgu nodošanu. Pirms minētā pārejas plāna pabeigšanas to apspriež ar juridiskajām un fiziskajām personām, uz kurām attiecas atbildības nodošana, vai, 2. punktā minētās nodošanas gadījumā, ar Aģentūru.

Grozījums Nr.    191

Regulas priekšlikums

53. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra, izmantojot saskaņā ar 63. pantu izveidoto repozitoriju, dara pieejamu to dalībvalstu sarakstu, kuras nodevušas konkrētu atbildību saskaņā ar šo pantu. Minētajā sarakstā attiecībā uz nodoto atbildību norāda informāciju, kas ļauj skaidri identificēt atbildību pēc nodošanas un, attiecīgā gadījumā, organizācijas, ekspluatantus, personālu, gaisa kuģus, lidojumu simulācijas trenažieru iekārtas un lidlaukus, ko skar atbildības nodošana.

Aģentūra, izmantojot saskaņā ar 63. pantu izveidoto repozitoriju, dara pieejamu to dalībvalstu sarakstu, kuras izmantojušas 1. vai 2. panta noteikumus. Minētajā sarakstā attiecībā uz nodoto atbildību norāda informāciju, kas ļauj skaidri identificēt atbildību pēc nodošanas un, attiecīgā gadījumā, organizācijas, ekspluatantus, personālu, gaisa kuģus, lidojumu simulācijas trenažieru iekārtas vai lidlaukus, ko skar atbildības nodošana.

Grozījums Nr.    192

Regulas priekšlikums

53. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Dalībvalsts, kas nodod sertifikācijas, uzraudzības un izpildes atbildību Aģentūrai vai citai dalībvalstij saskaņā ar 1. un 2. pantu, var nolemt pārtraukt piemērot šo pantu un pieprasīt atbildības nodošanu tai atpakaļ, lai tās kompetentā iestāde atkal var būt atbildīga par sertifikāciju, uzraudzību un izpildi.

Grozījums Nr.    193

Regulas priekšlikums

53. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.b  Aģentūra saskaņā ar 81. panta 4. punktu izveido vietējos birojus dalībvalstīs, kurās tā savu klātbūtni uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu, ka tiek izpildīti šīs regulas darbības jomā ietilpstošie aviācijas drošības pienākumi, vai lai pildītu uzdevumus, kas tai nodoti saskaņā ar 1. punktu.

Grozījums Nr.    194

Regulas priekšlikums

54. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Organizācijas, kas darbojas daudznacionālā mērogā

Sertifikācijas, uzraudzības un izpildes uzdevumu nodošana pēc organizāciju pieprasījuma

Grozījums Nr.    195

Regulas priekšlikums

54. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Organizācija var lūgt, lai Aģentūra rīkotos kā kompetentā iestāde, kura atbild par sertifikāciju, uzraudzību un izpildi attiecībā uz minēto organizāciju, atkāpjoties no 51. panta 3. punkta, ja minētajai organizācijai ir sertifikāts vai tā ir tiesīga iesniegt pieteikumu sertifikāta saņemšanai saskaņā ar III nodaļas noteikumiem valsts kompetentajai iestādei vienā dalībvalstī, bet tai ir vai tai būs būtiski objekti un personāls, uz kuriem attiecas minētais sertifikāts, bet kuri atrodas citā dalībvalstī vai vairākās citās dalībvalstīs.

Organizācija var lūgt, lai Aģentūra rīkotos kā kompetentā iestāde, kura atbild par sertifikācijas, uzraudzības un izpildes uzdevumiem attiecībā uz minēto organizāciju, atkāpjoties no 51. panta 2. punkta.

Grozījums Nr.    196

Regulas priekšlikums

54. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šādu lūgumu var paust arī divas vai vairākas organizācijas, ja to galvenā darījumdarbības vieta ir dažādās dalībvalstīs un ja katrai no tām ir sertifikāts vai tā ir tiesīga iesniegt pieteikumu sertifikāta saņemšanai saskaņā ar III nodaļas noteikumiem attiecībā uz vienu un to pašu aviācijas darbību veidu.

svītrots

Grozījums Nr.    197

Regulas priekšlikums

54. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja pirmajā un otrajā daļā minētās organizācijas pauž šādu lūgumu, tās informē valsts kompetentās iestādes dalībvalstīs, kurās ir to galvenā darījumdarbības vieta.

Ja organizācija pauž šādu lūgumu, informē valsts kompetento iestādi dalībvalstī, kurā ir tās galvenā darījumdarbības vieta.

Grozījums Nr.    198

Regulas priekšlikums

54. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Aģentūra uzskata, ka tā spēj efektīvi īstenot atbildību par sertifikāciju, uzraudzību un izpildu, kā prasīts, saskaņā ar šo regulu un uz tās pamata pieņemtajiem deleģētajiem aktiem, tā kopīgi ar konkrēto dalībvalsti vai, attiecīgā gadījumā, konkrētajām dalībvalstīm izstrādā pārejas plānu, kas nodrošina minētās atbildības pienācīgu nodošanu. Pirms šā pārejas plāna pabeigšanas to apspriež ar organizācijām, kuras pieprasījušas nodošanu.

Ja Aģentūra uzskata, ka tā spēj efektīvi īstenot attiecīgos sertifikācijas, uzraudzības un izpildes uzdevumus, kā prasīts, saskaņā ar šo regulu un uz tās pamata pieņemtajiem deleģētajiem aktiem, un pierāda, ka tai ir šo uzdevumu veikšanai nepieciešamie resursi, tā kopīgi ar konkrēto dalībvalsti vai, attiecīgā gadījumā, konkrētajām dalībvalstīm izstrādā pārejas plānu, kas nodrošina lūgumā norādīto sertifikācijas, uzraudzības un izpildes uzdevumu, tostarp saistīto ierakstu un dokumentu, pienācīgu nodošanu. Pirms šā pārejas plāna pabeigšanas to apspriež ar organizācijām, kuras pieprasījušas nodošanu.

 

Plānā skaidri norāda, kāda atbildība iestādes līmenī tiks nodota, un kāda atbildība valsts līmenī paliks atbildību nododošajai dalībvalstij, kā arī praktiskus pasākumus, ar kuru palīdzību tiks nodrošināta netraucēta darbības turpināšana, tostarp informāciju par to, kā tiks pildītas starptautiskās un ES līmeņa saistības.

Grozījums Nr.    199

Regulas priekšlikums

54. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra un konkrētā dalībvalsts vai, attiecīgā gadījumā, konkrētās dalībvalstis nodrošina, ka atbildības nodošana norisinās saskaņā ar pārejas plānu.

Aģentūra un konkrētā dalībvalsts vai, attiecīgā gadījumā, konkrētās dalībvalstis nodrošina, ka uzdevumu nodošana norisinās saskaņā ar pārejas plānu.

Grozījums Nr.    200

Regulas priekšlikums

54. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 1. un 2. punktu Aģentūra kļūst par kompetento iestādi nodotās atbildības īstenošanas vajadzībām, un attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalstis tiek atbrīvotas no minētās atbildības īstenošanas. Aģentūrai saistībā ar minētās atbildības īstenošanu piemēro IV un V nodaļas noteikumus.

3.  Pēc uzdevumu nodošanas saskaņā ar 1. un 2. punktu Aģentūra kļūst par kompetento iestādi nodotajiem sertifikācijas, uzraudzības un izpildes uzdevumiem un attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes tiek atbrīvotas no minētās atbildības īstenošanas. Aģentūrai saistībā ar nodoto uzdevumu īstenošanu piemēro IV un V nodaļas noteikumus.

Grozījums Nr.    201

Regulas priekšlikums

54. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Attiecībā uz organizācijām, kas Aģentūrai pieprasa šīs atbildības īstenošanu, piemērotais uzraudzības un izpildes līmenis nekādā gadījumā nav zemāks par sākotnēji atbildīgo kompetento valsts iestāžu līmeni.

Grozījums Nr.    202

Regulas priekšlikums

54. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Šīs regulas 53. panta 5. un 6. punkta noteikumus attiecīgi piemēro jebkurai atbildības nodošanai saskaņā ar šo pantu.

4.  Šīs regulas 53. panta 5. un 6. punkta noteikumus attiecīgi piemēro jebkurai uzdevumu nodošanai saskaņā ar šo pantu.

Grozījums Nr.    203

Regulas priekšlikums

54. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Ja saskaņā ar 1. punktu organizācija ir lūgusi Aģentūrai darboties kā kompetentajai iestādei un šis lūgums tiek izpildīts, attiecīgā organizācija jebkurā laikā var mainīt savu lēmumu un pieprasīt, lai par sertifikāciju, uzraudzību un izpildi atkal būtu atbildīgas to dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās ir tās galvenā darījumdarbības vieta. Šajā gadījumā 1. līdz 4. punkta noteikumus piemēro mutatis mutandis.

Grozījums Nr.    204

Regulas priekšlikums

55. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ārkārtas uzraudzības mehānisms

Obligāts ārkārtas palīdzības mehānisms

Grozījums Nr.    205

Regulas priekšlikums

55. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra iesaka dalībvalstij nodot atbildību saskaņā ar 53. pantu, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

1.  Aģentūra iesaka dalībvalstij izveidot ārkārtas palīdzības mehānismu saskaņā ar 53. pantu, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

Grozījums Nr.    206

Regulas priekšlikums

55. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja attiecīgā dalībvalsts nav īstenojusi Aģentūras ieteikumu vai nav novērsusi trūkumus 3 mēnešu laikā pēc minētā ieteikuma datuma, Komisija, ja tā uzskata, ka 1. punktā minētie nosacījumi ir izpildīti, var pieņemt lēmumu uz laiku nodot Aģentūrai atbildību par attiecīgo sertifikācijas, uzraudzības un izpildes uzdevumu veikšanu. Minēto lēmumu pieņem ar īstenošanas aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 116. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru. Ar aviācijas drošību saistītu, pienācīgi pamatotu, nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ Komisija pieņem nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus saskaņā ar 116. panta 4. punktā minēto procedūru.

2.  Ja attiecīgā dalībvalsts nav īstenojusi Aģentūras ieteikumu vai nav novērsusi trūkumus 3 mēnešu laikā pēc minētā ieteikuma datuma, Komisija, ja tā uzskata, ka radusies situācija apdraud civilās aviācijas drošību, pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem uz laiku nozīmē Aģentūru par kompetento iestādi, kas ir atbildīga par attiecīgo sertifikācijas, uzraudzības un izpildes uzdevumu veikšanu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 116. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru. Ar aviācijas drošību saistītu, pienācīgi pamatotu, nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ Komisija pieņem nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus saskaņā ar 116. panta 4. punktā minēto procedūru.

Grozījums Nr.    207

Regulas priekšlikums

55. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija pieņem 2. punktā minētos īstenošanas aktus tikai pēc tam, kad ir izsmeltas visas 73. pantā uzskaitītās iespējas novērst atklātos trūkumus un ja citi līdzekļi šo trūkumu novēršanai, tai skaitā pasākumi, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 2111/2005 56. pantā, ir nesamērīgi vai nepietiekami.

Grozījums Nr.    208

Regulas priekšlikums

55. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  No 2. punktā minētā īstenošanas lēmuma spēkā stāšanās dienas Aģentūra regulāri novērtē, vai joprojām ir izpildīts 1. punkta c) apakšpunktā minētais nosacījums. Ja tā uzskata, ka minētais nosacījums vairs nav izpildīts, tā sniedz Komisijai ieteikumu izbeigt atbildības pagaidu nodošanu.

3.  No 2. punktā minēto īstenošanas aktu spēkā stāšanās dienas Aģentūra regulāri, par periodiskumu vienojoties ar attiecīgo dalībvalsti, novērtē, vai joprojām ir izpildīts 1. punkta minētais nosacījums Ja tā uzskata, ka minētais nosacījums vairs nav izpildīts, tā sniedz Komisijai ieteikumu izbeigt obligāto atbalstu atbildības īstenošanai.

Grozījums Nr.    209

Regulas priekšlikums

55. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Komisija, ņemot vērā šo ieteikumu, uzskata, ka 1. punkta c) apakšpunktā minētais nosacījums vairs nav izpildīts, Komisija pieņem lēmumu izbeigt atbildības pagaidu nodošanu Aģentūrai.

Ja Komisija, ņemot vērā šo ieteikumu, uzskata, ka 1. punkta c) apakšpunktā minētais nosacījums vairs nav izpildīts, Komisija pieņem lēmumu izbeigt pagaidu atbalstu atbildības īstenošanai.

Grozījums Nr.    210

Regulas priekšlikums

55. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Pēc atbildības nodošanas saskaņā ar 2. punktu Aģentūra kļūst par kompetento iestādi nodotās atbildības īstenošanas vajadzībām, un attiecīgā dalībvalsts tiek atbrīvota no minētās atbildības īstenošanas. Aģentūrai saistībā ar minētās atbildības īstenošanu piemēro IV un V nodaļas noteikumus.

5.  Pēc 2. punktā minētās nozīmēšanas Aģentūra kļūst par kompetento iestādi nodoto sertifikācijas, uzraudzības un izpildes uzdevumu īstenošanas vajadzībām, bet attiecīgās dalībvalsts valsts kompetento iestādi no šiem pienākumiem atbrīvo. Attiecībā uz šīs nozīmēšanas rezultātā Aģentūrai nodotās atbildības īstenošanu piemēro IV un V nodaļas noteikumus.

Grozījums Nr.    211

Regulas priekšlikums

55. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Laikā, kad tā uz laiku darbojas kā kompetentā iestāde saskaņā ar šo pantu, Aģentūra sniedz attiecīgajai dalībvalstij visu nepieciešamo tehnisko atbalstu, lai palīdzētu šai dalībvalstij pēc iespējas ātrāk novērst atklātos trūkumus. Veicot izmeklēšanu saskaņā ar 71. pantu, Aģentūra pēc iespējas plaši izmanto ekspertus un citus speciālistus, kas pieejami attiecīgajā dalībvalstī.

Grozījums Nr.    212

Regulas priekšlikums

57. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pamatojoties uz 18. panta 1. punkta l) apakšpunktu, 25. panta 1. punkta f) apakšpunktu un 44. panta 1. punkta e) apakšpunktu pieņemtajos deleģētajos aktos.

(b)  deleģētie akti, kas pieņemti, balstoties uz 1.a punktu, nodrošina drošības līmeni, kas ir līdzvērtīgs šajā regulā noteiktajam, un paredz procedūras un nosacījumus, lai panāktu un uzturētu vajadzīgo uzticību trešo valstu regulatīvajām sistēmām.

Grozījums Nr.    213

Regulas priekšlikums

57. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Lai panāktu un uzturētu b) apakšpunktā minēto uzticību trešo valstu regulatīvajām sistēmām, Aģentūra ir pilnvarota veikt vajadzīgos trešo valstu tiesību aktu un ārvalstu aviācijas iestāžu tehniskos novērtējumus un izvērtējumus. Lai veiktu šādus novērtējumus un izvērtējumus, Aģentūra drīkst slēgt darba vienošanās saskaņā ar 77. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.    214

Regulas priekšlikums

57. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 117. pantu, lai paredzētu sīki izstrādātus noteikumus par sertifikātu un tādu citu dokumentu atzīšanu, kas apliecina atbilstību civilās aviācijas noteikumiem un kas piešķirti saskaņā ar trešās valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    215

Regulas priekšlikums

58. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra un valstu kompetentās iestādes šajā regulā noteikto uzdevumu veikšanu saistībā ar sertifikāciju un uzraudzību var uzticēt kvalificētiem tiesību subjektiem, kuri akreditēti kā atbilstīgi VI pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Aģentūra un valstu kompetentās iestādes, kuras izmanto kvalificētu tiesību subjektu palīdzību, izveido sistēmu, ar ko veic šādu akreditāciju un novērtē kvalificēto tiesību subjektu atbilstību minētajiem kritērijiem akreditācijas laikā un pastāvīgi pēc akreditācijas.

Aģentūra un valstu kompetentās iestādes šajā regulā noteikto uzdevumu veikšanu saistībā ar sertifikāciju un uzraudzību var uzticēt kvalificētiem tiesību subjektiem, kuri akreditēti kā atbilstīgi VI pielikumā noteiktajiem kritērijiem un akreditēti saskaņā ar 51. panta 10. punkta ha) apakšpunktu. Aģentūra un valstu kompetentās iestādes, kuras izmanto kvalificētu tiesību subjektu palīdzību, izveido sistēmu, ar ko veic šādu akreditāciju un novērtē kvalificēto tiesību subjektu atbilstību minētajiem kritērijiem akreditācijas laikā un pastāvīgi pēc akreditācijas.

Grozījums Nr.    216

Regulas priekšlikums

59. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja 1. punktā minēto pasākumu ilgums pārsniedz astoņus secīgus mēnešus vai ja dalībvalsts tos pašus pasākumus ir veikusi atkārtoti un to kopējais ilgums pārsniedz astoņus mēnešus, Aģentūra novērtē, vai ir izpildīti 1. punktā minētie nosacījumi, un trīs mēnešu laikā pēc 1. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas sniedz Komisijai ieteikumu saistībā ar minētā novērtējuma rezultātu. Aģentūra minēto ieteikumu iekļauj saskaņā ar 63. pantu izveidotajā repozitorijā.

Pēc 1. punktā minētā paziņojuma saņemšanas Aģentūras bez liekas kavēšanās novērtē, vai ir izpildīti 1. punktā minētie nosacījumi.

Grozījums Nr.    217

Regulas priekšlikums

59. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja Aģentūra uzskata, ka šie nosacījumi ir izpildīti, tā bez liekas kavēšanās novērtē, vai tā var novērst dalībvalsts konstatēto problēmu, pieņemot 65. panta 4. punkta pirmajā daļā minētos lēmumus, tā lai dalībvalsts veiktie pasākumi vairs nebūtu nepieciešami. Ja Aģentūra uzskata, ka problēmu var risināt šādā veidā, tā pieņem attiecīgu lēmumu šādā nolūkā. Ja tā uzskata, ka problēmu nevar risināt šādā veidā, tā sniedz Komisijai ieteikumu veikt uz šīs regulas pamata pieņemto deleģēto vai īstenošanas aktu grozījumus, kurus tā uzskata par vajadzīgiem, ņemot vērā 1. punkta piemērošanu.

Grozījums Nr.    218

Regulas priekšlikums

59. pants – 2. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja Aģentūra uzskata, ka šie nosacījumi nav izpildīti, tā bez liekas kavēšanās iesniedz Komisijai ieteikumu saistībā ar novērtējuma rezultātiem. Aģentūra minēto ieteikumu iekļauj saskaņā ar 63. pantu izveidotajā repozitorijā.

Grozījums Nr.    219

Regulas priekšlikums

59. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šādā gadījumā Komisija, ņemot vērā šo ieteikumu, novērtē, vai minētie nosacījumi ir izpildīti. Ja Komisija uzskata, ka minētie nosacījumi nav izpildīti, vai ja tā neņem vērā Aģentūras veiktā novērtējuma rezultātu, tā trīs mēnešu laikā pēc šā ieteikuma saņemšanas dienas šādā nolūkā pieņem īstenošanas lēmumu, kuru publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un iekļauj saskaņā ar 63. pantu izveidotajā repozitorijā.

svītrots

Grozījums Nr.    220

Regulas priekšlikums

59. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts pēc minētā īstenošanas lēmuma paziņošanas nekavējoties izbeidz saskaņā ar 1. punktu veiktos pasākumus.

svītrots

Grozījums Nr.    221

Regulas priekšlikums

59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pēc 1. punktā minētā paziņojuma saņemšanas Aģentūra bez liekas kavēšanās novērtē arī to, vai dalībvalsts konstatēto problēmu var risināt Aģentūra, pieņemot 65. panta 4. punkta pirmajā daļā minētos lēmumus, tā lai dalībvalsts veiktie pasākumi vairs nebūtu nepieciešami. Ja Aģentūra uzskata, ka problēmu var risināt šādā veidā, tā pieņem attiecīgu lēmumu šādā nolūkā. Ja tā uzskata, ka problēmu nevar risināt šādā veidā, tā sniedz Komisijai ieteikumu par uz šīs regulas pamata pieņemto deleģēto vai īstenošanas aktu grozījumiem, kurus tā uzskata par vajadzīgiem, ņemot vērā 1. punkta piemērošanu.

3.  Komisija, ņemot vērā Aģentūras ieteikumu, novērtē, vai šie nosacījumi ir izpildīti.

Grozījums Nr.    222

Regulas priekšlikums

59. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ja Komisija uzskata, ka šie nosacījumi nav izpildīti, vai ja tā vēlas atkāpties no Aģentūras veiktā novērtējuma rezultāta, tā viena mēneša laikā pēc šā ieteikuma saņemšanas pieņem īstenošanas aktus, kuros iekļauti attiecīgie konstatējumi un kuru publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un iekļauj saskaņā ar 63. pantu izveidotajā repozitorijā.

 

Tiklīdz Komisija ir paziņojusi par šiem īstenošanas aktiem, attiecīgā dalībvalsts nekavējoties izbeidz saskaņā ar 1. punktu veiktos pasākumus.

Grozījums Nr.    223

Regulas priekšlikums

60. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ir nodrošināts pieņemams drošības un vides aizsardzības līmenis un atbilstība piemērojamajām pamatprasībām, vajadzības gadījumā piemērojot kompensācijas pasākumus;

(b)  ir nodrošināts augsts un vienāds drošības un vides aizsardzības līmenis un atbilstība piemērojamajām pamatprasībām, vajadzības gadījumā piemērojot kompensācijas pasākumus;

Grozījums Nr.    224

Regulas priekšlikums

60. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja 1. punktā minēto atbrīvojumu ilgums pārsniedz astoņus secīgus mēnešus vai ja dalībvalsts tos pašus atbrīvojumus ir piešķīrusi atkārtoti un to kopējais ilgums pārsniedz astoņus mēnešus, Aģentūra novērtē, vai ir izpildīti 1. punktā minētie nosacījumi, un trīs mēnešu laikā pēc 1. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas sniedz Komisijai ieteikumu saistībā ar minētā novērtējuma rezultātu. Aģentūra minēto ieteikumu iekļauj saskaņā ar 63. pantu izveidotajā repozitorijā.

Ja 1. punktā minēto atbrīvojumu ilgums pārsniedz divus secīgus mēnešus vai ja dalībvalsts tos pašus atbrīvojumus ir piešķīrusi atkārtoti un to kopējais ilgums pārsniedz divus mēnešus, Aģentūra novērtē, vai ir izpildīti 1. punktā minētie nosacījumi, un viena mēneša laikā pēc pēdējā 1. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas sniedz Komisijai ieteikumu saistībā ar minētā novērtējuma rezultātu. Aģentūra minēto ieteikumu iekļauj saskaņā ar 63. pantu izveidotajā repozitorijā.

Grozījums Nr.    225

Regulas priekšlikums

60. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šādā gadījumā Komisija, ņemot vērā šo ieteikumu, novērtē, vai minētie nosacījumi ir izpildīti. Ja Komisija uzskata, ka minētie nosacījumi nav izpildīti, vai ja tā neņem vērā Aģentūras veiktā novērtējuma rezultātu, tā trīs mēnešu laikā pēc šā ieteikuma saņemšanas dienas šādā nolūkā pieņem īstenošanas lēmumu, kuru publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un iekļauj saskaņā ar 63. pantu izveidotajā repozitorijā.

Šādā gadījumā Komisija, ņemot vērā šo ieteikumu, novērtē, vai minētie nosacījumi ir izpildīti. Ja Komisija uzskata, ka minētie nosacījumi nav izpildīti, vai ja tā neņem vērā Aģentūras veiktā novērtējuma rezultātu, tā viena mēneša laikā pēc šā ieteikuma saņemšanas dienas šādā nolūkā pieņem īstenošanas aktus, kurus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un iekļauj saskaņā ar 63. pantu izveidotajā repozitorijā.

Grozījums Nr.    226

Regulas priekšlikums

60. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja dalībvalsts uzskata, ka atbilstību pielikumos noteiktajām piemērojamajām pamatprasībām ir iespējams pierādīt ar citiem līdzekļiem, kas nav noteikti uz šīs regulas pamata pieņemtajos deleģētajos vai īstenošanas aktos, un ka šiem citiem līdzekļiem ir būtiskas priekšrocības civilās aviācijas drošības ziņā vai personām, uz ko attiecas šī regula, vai attiecīgajām iestādēm nodrošinātās efektivitātes ziņā, tā var, izmantojot saskaņā ar 63. pantu izveidoto repozitoriju, iesniegt Komisijai un Aģentūrai pamatotu pieprasījumu izdarīt grozījumus attiecīgajā deleģētajā vai īstenošanas aktā, lai ļautu izmantot šos citus līdzekļus.

Ja dalībvalsts uzskata, ka atbilstību pielikumos noteiktajām piemērojamajām pamatprasībām ir iespējams pierādīt ar citiem līdzekļiem, kas nav noteikti uz šīs regulas pamata pieņemtajos deleģētajos vai īstenošanas aktos, un ka šiem citiem līdzekļiem ir būtiskas priekšrocības civilās aviācijas drošības ziņā, tā var, izmantojot saskaņā ar 63. pantu izveidoto repozitoriju, iesniegt Komisijai un Aģentūrai pamatotu pieprasījumu izdarīt grozījumus attiecīgajā deleģētajos vai īstenošanas aktos, lai ļautu izmantot šos citus līdzekļus, ietverot iemeslus, kas parāda šo citu līdzekļu nepieciešamību, kā arī nosacījumus, ar kuriem paredzēts nodrošināt līdzvērtīga drošības aizsardzības līmeņa panākšanu.

Grozījums Nr.    227

Regulas priekšlikums

60. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šādā gadījumā Aģentūra bez liekas kavēšanās sniedz Komisijai ieteikumu attiecībā uz to, vai dalībvalsts pieprasījums atbilst pirmajā daļā norādītajiem nosacījumiem.

Šādā gadījumā Aģentūra trīs mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz Komisijai ieteikumu attiecībā uz to, vai dalībvalsts pieprasījums atbilst pirmajā daļā norādītajiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.    228

Regulas priekšlikums

61. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūra Savienības līmenī koordinē informācijas vākšanu, apmaiņu un analīzi jautājumos, kas ir šīs regulas darbības jomā. Šādā nolūkā Aģentūra ar juridiskām vai fiziskām personām, uz kurām attiecas šī regula, vai šādu personu apvienībām var noslēgt administratīvas vienošanās par informācijas vākšanu, apmaiņu un analīzi.

2.  Aģentūra Savienības līmenī koordinē informācijas vākšanu, apmaiņu un analīzi jautājumos, kas ir šīs regulas darbības jomā, ietverot datus par grūtībās nonākuša gaisa kuģa situāciju, drošus lidojuma datus un pilotu kabīnes savstarpējo sarunu ierakstus, kuri tiek lejupielādēti datubāzē uz zemes nelaimes gadījumu izmeklēšanai un novēršanai. Šai nolūkā Aģentūra ar juridiskām vai fiziskām personām, uz kurām attiecas šī regula, vai šādu personu apvienībām var noslēgt administratīvas vienošanās par informācijas vākšanu, apmaiņu un analīzi. Vienošanās pēc iespējas paredz izmantot esošos kanālus un neieviest papildu ziņošanas prasības, izvairīties no papildu administratīvā sloga radīšanas un ņemt vērā nepieciešamību aizsargāt datus.

Grozījums Nr.    229

Regulas priekšlikums

61. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pēc Komisijas pieprasījuma Aģentūra analizē steidzamus vai svarīgus jautājumus, kas ir šīs regulas darbības jomā. Attiecīgā gadījumā valstu kompetentās iestādes sadarbojas ar Aģentūru šādas analīzes veikšanā.

3.  Pēc Komisijas pieprasījuma Aģentūra analizē steidzamus vai svarīgus jautājumus, kas ir šīs regulas darbības jomā. Valstu kompetentās iestādes sadarbojas ar Aģentūru šādas analīzes veikšanā.

Grozījums Nr.    230

Regulas priekšlikums

61. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Lai plašu sabiedrību informētu par civilās aviācijas drošības vispārējo līmeni Savienībā, Aģentūra katru gadu publicē drošības pārskatu. Šajā pārskatā ietver vispārējā drošības stāvokļa analīzi, kas izklāstīta vienkārši un viegli saprotami, un norāda, vai drošības apdraudējums ir palielinājies.

6.  Lai plašu sabiedrību informētu par civilās aviācijas drošības vispārējo līmeni Savienībā, Aģentūra katru gadu vai, īpašos gadījumos, pēc vajadzības publicē drošības pārskatu. Šajā pārskatā ietver vispārējā drošības stāvokļa analīzi, kas izklāstīta vienkārši un viegli saprotami, un norāda, vai drošības apdraudējums ir palielinājies.

Grozījums Nr.    231

Regulas priekšlikums

62. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Darbiniekiem vai līgumdarbiniekiem, kuri sniedz informāciju, piemērojot šo regulu un uz tās pamata pieņemtos deleģētos un īstenošanas aktus, viņu darba devējs vai organizācija, kam viņi sniedz pakalpojumus, nenodara nekādu kaitējumu uz sniegtās informācijas pamata.

Dalībvalstis nodrošina, ka darbiniekiem vai līgumdarbiniekiem, kuri sniedz informāciju, piemērojot šo regulu un uz tās pamata pieņemtos deleģētos un īstenošanas aktus, viņu darba devējs vai organizācija, kam viņi sniedz pakalpojumus, nenodara nekādu kaitējumu uz sniegtās informācijas pamata.

Grozījums Nr.    232

Regulas priekšlikums

63. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  sertifikātiem, ko Aģentūra un valstu kompetentās iestādes piešķīrušas, un deklarācijām, ko tās saņēmušas saskaņā ar III nodaļas un 53., 54., 55., 66., 67., 68., 69. un 70. panta noteikumiem;

(a)  sertifikātiem, ko Aģentūra un valstu kompetentās iestādes piešķīrušas, un deklarācijām, ko tās saņēmušas saskaņā ar III nodaļas un 53., 54., 55., 66., 67., 67.a, 67.b, 68., 69. un 70. panta noteikumiem;

Grozījums Nr.    233

Regulas priekšlikums

63. pants – 1. punkts – 2. daļa – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ma)  datiem saistībā ar vispārējas nozīmes aviāciju Eiropas Savienībā, tostarp par reģistrēto gaisa kuģu un izsniegto pilota apliecību skaitu, kā arī par saistītajām atļaujām;

Grozījums Nr.    234

Regulas priekšlikums

63. pants – 1. punkts – 2. daļa – mb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(mb)  Aģentūras saskaņā ar 76. panta 3. punktu izdotiem ieteikumiem un saistošām pamatnostādnēm par lidojumiem virs konflikta zonām;

Grozījums Nr.    235

Regulas priekšlikums

V nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EIROPAS SAVIENĪBAS AVIĀCIJAS DROŠĪBAS AĢENTŪRA

EIROPAS SAVIENĪBAS AVIĀCIJAS AĢENTŪRA

Grozījums Nr.    236

Regulas priekšlikums

64. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ar šo izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru.

1.  Ar šo izveido Eiropas Savienības Aviācijas aģentūru.

Grozījums Nr.    237

Regulas priekšlikums

64. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha)  popularizēt Eiropas Savienības aviācijas standartus un noteikumus visā pasaulē, izveidojot attiecīgu sadarbību ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām;

Grozījums Nr.    238

Regulas priekšlikums

64. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  sadarbojas ar citām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām jomās, kurās to darbība skar civilās aviācijas tehniskos aspektus.

(i)  sadarbojas ar citām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām jomās, kurās to darbība skar civilās aviācijas tehniskos aspektus, tādā gadījumā šādu darbību izmaksas nesedz Aģentūra.

Grozījums Nr.    239

Regulas priekšlikums

65. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra pēc pieprasījuma palīdz Komisijai sagatavot priekšlikumus par šīs regulas un uz šīs regulas pamata pieņemamo deleģēto un īstenošanas aktu grozījumiem. Aģentūra Komisijai šādā nolūkā iesniedz atzinumus.

1.  Aģentūra pēc Komisijas vai jebkuras šīs regulas darbības jomā esošas juridiskas vai fiziskas personas pieprasījuma palīdz Komisijai sagatavot priekšlikumus par šīs regulas un uz šīs regulas pamata pieņemamo deleģēto un īstenošanas aktu grozījumiem. Ja iespējams, šajos priekšlikumos nosaka prasības, koncentrējoties uz sasniedzamajiem mērķiem, bet vienlaikus atļaujot izmantot dažādus līdzekļus atbilstības nodrošināšanai šiem mērķiem. Aģentūra Komisijai šādā nolūkā iesniedz atzinumus.

Grozījums Nr.    240

Regulas priekšlikums

65. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra pieņem attiecīgus lēmumus 53., 54., 55., 66., 67., 68., 69., 70., 71. un 73. panta piemērošanas vajadzībām.

Aģentūra pieņem attiecīgus lēmumus 53., 54., 55., 66., 67., 67.a, 67.b, 68., 69., 70., 71. un 73. panta piemērošanas vajadzībām.

Grozījums Nr.    241

Regulas priekšlikums

65. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra var piešķirt atbrīvojumus jebkurai juridiskai vai fiziskai personai, kurai tā piešķīrusi sertifikātu vai apliecību, 60. panta 1. punktā noteiktajās situācijās un saskaņā ar tajā paredzētajiem nosacījumiem. Šādā gadījumā Aģentūra, izmantojot saskaņā ar 63. pantu izveidoto repozitoriju, nekavējoties paziņo Komisijai un dalībvalstīm par piešķirtajiem atbrīvojumiem, to piešķiršanas iemesliem un, attiecīgā gadījumā, piemērotajiem nepieciešamajiem kompensācijas pasākumiem. Ja atbrīvojuma ilgums pārsniedz astoņus secīgus mēnešus vai ja Aģentūra to pašu atbrīvojumu ir piešķīrusi atkārtoti un tā kopējais ilgums pārsniedz astoņus mēnešus, Komisija novērtē, vai ir izpildīti attiecīgie nosacījumi, un ja tā uzskata, ka minētie nosacījumi nav izpildīti, tā šādā nolūkā pieņem īstenošanas lēmumu, kuru publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un iekļauj saskaņā ar 63. pantu izveidotajā repozitorijā. Aģentūra pēc minētā īstenošanas lēmuma paziņošanas nekavējoties anulē atbrīvojumu.

Aģentūra var piešķirt atbrīvojumus jebkurai juridiskai vai fiziskai personai, kurai tā piešķīrusi sertifikātu vai apliecību, 60. panta 1. punktā noteiktajās situācijās un saskaņā ar tajā paredzētajiem nosacījumiem.

 

Ja šie atbrīvojumi pārsniedz Aģentūras konkrēto kompetenci, kas noteikta 66. panta 1. punktā un 2. punkta a) apakšpunktā, Aģentūra, izmantojot saskaņā ar 63. pantu izveidoto repozitoriju, nekavējoties paziņo Komisijai un dalībvalstīm par piešķirtajiem atbrīvojumiem, to piešķiršanas iemesliem un, attiecīgā gadījumā, piemērotajiem nepieciešamajiem kompensācijas pasākumiem.

 

Turklāt, ja atbrīvojuma ilgums pārsniedz divus secīgus mēnešus vai ja Aģentūra to pašu atbrīvojumu ir piešķīrusi atkārtoti un tā kopējais ilgums pārsniedz divus mēnešus, Komisija novērtē, vai ir izpildīti attiecīgie nosacījumi, un ja tā uzskata, ka minētie nosacījumi nav izpildīti, tā šādā nolūkā pieņem īstenošanas aktus, kuros iekļauj konstatēto un kurus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un iekļauj saskaņā ar 63. pantu izveidotajā repozitorijā.

 

Aģentūra pēc minēto īstenošanas aktu paziņošanas nekavējoties anulē atbrīvojumu.

Grozījums Nr.    242

Regulas priekšlikums

65. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Aģentūra izdod atbilstīgus saistošus norādījumus par 68. panta 2. punkta ba) apakšpunkta piemērošanu.

Grozījums Nr.    243

Regulas priekšlikums

65. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Aģentūra bez liekas kavēšanās reaģē uz steidzamu drošības problēmu, kas ir šīs regulas darbības jomā, tālab nosakot koriģējošas darbības, kuras jāveic valstu kompetentajām iestādēm vai juridiskajām un fiziskajām personām, uz kurām attiecas šīs regulas noteikumi, un šīm valstu kompetentajām iestādēm un personām sniedzot attiecīgu informāciju, tostarp norādījumus vai ieteikumus, ja tas vajadzīgs 1. pantā noteikto mērķu aizsardzībai.

6.  Aģentūra bez liekas kavēšanās reaģē uz steidzamu drošības problēmu, kas ir šīs regulas darbības jomā un tās kompetencē, nosakot koriģējošas darbības, kuras jāveic valstu kompetentajām iestādēm vai juridiskajām un fiziskajām personām, uz kurām attiecas šīs regulas noteikumi, lai aizsargātu 1. pantā noteiktos mērķus. Aģentūra šīm valstu kompetentajām iestādēm un personām, kam tā ir kompetentā iestāde, sniedz informāciju par koriģējošām darbībām.

Grozījums Nr.    244

Regulas priekšlikums

66. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Attiecībā uz 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētajiem ražojumiem, daļām un neuzstādītām ierīcēm Aģentūra, attiecīgā gadījumā un kā noteikts Čikāgas konvencijā un tās pielikumos, dalībvalstu vārdā veic konstruētājas valsts, ražotājas valsts vai reģistrācijas valsts funkcijas un uzdevumus, ja šīs funkcijas un šie uzdevumi saistīti ar konstrukcijas sertifikāciju un obligāto informāciju par lidojumderīguma uzturēšanu. Tālab tā jo īpaši:

1.  Attiecībā uz 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem ražojumiem, daļām un neuzstādītām ierīcēm Aģentūra, attiecīgā gadījumā un kā noteikts Čikāgas konvencijā un tās pielikumos, dalībvalstu vārdā veic konstruētājas valsts, ražotājas valsts vai reģistrācijas valsts funkcijas un uzdevumus, ja šīs funkcijas un šie uzdevumi saistīti ar konstrukcijas sertifikāciju un obligāto informāciju par lidojumderīguma uzturēšanu. Tālab tā jo īpaši:

Grozījums Nr.    245

Regulas priekšlikums

66. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  atbild par uzdevumu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, veikšanu saskaņā ar 51. panta 3. punktu attiecībā uz tipa sertifikātiem, ierobežotiem tipa sertifikātiem, sertifikātiem par izmaiņām, arī papildu tipa sertifikātiem, un remonta projektu apstiprinājumiem ražojumu konstrukcijai saskaņā ar 11. pantu un 17. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

(f)  atbild par uzdevumu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, veikšanu saskaņā ar 51. panta 2. punktu attiecībā uz tipa sertifikātiem, ierobežotiem tipa sertifikātiem, sertifikātiem par izmaiņām, arī papildu tipa sertifikātiem, un remonta projektu apstiprinājumiem ražojumu konstrukcijai saskaņā ar 11. pantu un 17. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

Grozījums Nr.    246

Regulas priekšlikums

66. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  atbild par uzdevumu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, veikšanu saskaņā ar 51. panta 3. punktu attiecībā uz daļu konstrukcijas sertifikātiem un neuzstādītu ierīču konstrukcijas sertifikātiem saskaņā ar 12. un 13. pantu;

(g)  atbild par uzdevumu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, veikšanu saskaņā ar 51. panta 2. punktu attiecībā uz daļu konstrukcijas sertifikātiem un neuzstādītu ierīču konstrukcijas sertifikātiem saskaņā ar 12. un 13. pantu;

Grozījums Nr.    247

Regulas priekšlikums

66. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  nodrošina lidojumderīguma uzturēšanas funkcijas, kas saistītas ar ražojumu konstrukciju, daļu konstrukciju un neuzstādītu ierīču konstrukciju, ko tā ir sertificējusi un attiecībā uz ko tā īsteno uzraudzību, tostarp bez liekas kavēšanās risina drošuma vai drošības problēmas un izdod un izplata piemērojamo obligāto informāciju.

(i)  nodrošina lidojumderīguma uzturēšanas funkcijas, kas saistītas ar ražojumu konstrukciju, daļu konstrukciju un neuzstādītu ierīču konstrukciju, ko tā ir sertificējusi un attiecībā uz ko tā īsteno uzraudzību, tostarp bez liekas kavēšanās risina lidojuma drošuma vai drošības problēmas un izdod un izplata piemērojamo obligāto informāciju.

Grozījums Nr.    248

Regulas priekšlikums

66. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūras atbildībā ir uzdevumu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, veikšana saskaņā ar 51. panta 3. punktu attiecībā uz:

2.  Aģentūras atbildībā ir uzdevumu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, veikšana saskaņā ar 51. panta 2. punktu attiecībā uz:

Grozījums Nr.    249

Regulas priekšlikums

67. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūras atbildībā ir uzdevumu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, veikšana saskaņā ar 51. panta 3. punktu attiecībā uz 22. pantā minētajiem pilotu un salona apkalpes mācību organizāciju un aviācijas medicīnas centru apstiprinājumiem, ja šo organizāciju un centru galvenā darījumdarbības vieta ir ārpus teritorijas, par kuru dalībvalsts atbild saskaņā ar Čikāgas konvenciju.

1.  Aģentūras atbildībā ir uzdevumu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, veikšana saskaņā ar 51. panta 2. punktu attiecībā uz 22. pantā minētajiem pilotu un salona apkalpes mācību organizāciju un aviācijas medicīnas centru apstiprinājumiem, ja šo organizāciju un centru galvenā darījumdarbības vieta ir ārpus teritorijas, par kuru dalībvalsts atbild saskaņā ar Čikāgas konvenciju.

Grozījums Nr.    250

Regulas priekšlikums

67. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūras atbildībā ir uzdevumu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, veikšana saskaņā ar 51. panta 3. punktu attiecībā uz lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu sertifikātiem, kas piešķirti saskaņā ar 23. pantu, katrā šādā gadījumā:

2.  Aģentūras atbildībā ir uzdevumu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, veikšana saskaņā ar 51. panta 2. punktu attiecībā uz lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu sertifikātiem, kas piešķirti saskaņā ar 23. pantu, katrā šādā gadījumā:

Grozījums Nr.    251

Regulas priekšlikums

67.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

67.a pants

 

Drošībai būtisks lidlauka aprīkojums

 

Attiecībā uz 31. pantā minēto drošībai būtisko lidlauka aprīkojumu Aģentūra:

 

(a)   izveido un paziņo pieteikuma iesniedzējam sīki izstrādātas specifikācijas drošībai būtiska lidlauka aprīkojuma sertifikācijas vajadzībām saskaņā ar 31. pantu;

 

(b)   atbild par to uzdevumu veikšanu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, saskaņā ar 51. panta 2. punktu attiecībā uz drošībai būtiska lidlauka aprīkojuma sertifikātiem un šajā saistībā sniegtām deklarācijām saskaņā ar 31. pantu.

Grozījums Nr.    252

Regulas priekšlikums

67.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

67.b pants

 

Gaisa kuģu ekspluatantu sertifikācija

 

Aģentūra, ja tas ir vajadzīgs un kā noteikts Čikāgas konvencijā vai tās pielikumos, dalībvalstu vārdā veic ekspluatanta valsts funkcijas un uzdevumus attiecībā uz gaisa kuģu ekspluatantiem, kas minēti 27. panta 1. punktā un kas ir iesaistīti komerciālo gaisa pārvadājumu darbībās:

 

(a)   starp lidlaukiem, kas atrodas dažādu dalībvalstu teritorijās;

 

(b)   kas skar lidlauku, kurš atrodas ārpus dalībvalsts teritorijas.

 

Šajā nolūkā Aģentūras atbildības jomā ir to uzdevumu veikšana, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, saskaņā ar 51. panta 2. punktu attiecībā uz minētajiem ekspluatantiem.

Grozījums Nr.    253

Regulas priekšlikums

68. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūras atbildībā ir uzdevumu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, veikšana saskaņā ar 51. panta 3. punktu attiecībā uz:

1.  Aģentūras atbildībā ir uzdevumu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, veikšana saskaņā ar 51. panta 2. punktu attiecībā uz:

Grozījums Nr.    254

Regulas priekšlikums

68. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  37. pantā minētajām organizācijām piešķirtajiem sertifikātiem un šo organizāciju sniegtajām deklarācijām, ja šīs organizācijas ir iesaistītas ATM/ANS sistēmu un komponentu konstruēšanā, ražošanā vai tehniskajā apkopē Eiropas mērogā;

(c)  37. pantā minētajām organizācijām piešķirtajiem sertifikātiem un šo organizāciju sniegtajām deklarācijām, ja šīs organizācijas ir iesaistītas tādu ATM/ANS sistēmu un komponentu konstruēšanā, ražošanā vai tehniskajā apkopē Eiropas mērogā, no kuriem ir atkarīga drošība vai sadarbspēja;

Grozījums Nr.    255

Regulas priekšlikums

68. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  deklarācijām, ko ATM/ANS pakalpojumu sniedzēji, kuriem Aģentūra piešķīrusi sertifikātu saskaņā ar a) un b) apakšpunktu, snieguši attiecībā uz ATM/ANS sistēmām un komponentiem, kurus minētie pakalpojumu sniedzēji nodevuši ekspluatācijā saskaņā ar 38. panta 1. punktu.

(d)  deklarācijām, ko ATM/ANS pakalpojumu sniedzēji, kuriem Aģentūra piešķīrusi sertifikātu saskaņā ar a) un b) apakšpunktu, snieguši attiecībā uz tām ATM/ANS sistēmām un komponentiem, no kurām ir atkarīga drošība un sadarbspēja, un ko minētie pakalpojumu sniedzēji nodevuši ekspluatācijā saskaņā ar 38. panta 1. punktu.

Grozījums Nr.    256

Regulas priekšlikums

68. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ja tā noteikts saskaņā ar 39. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos, atbild par uzdevumu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, veikšanu saskaņā ar 51. panta 3. punktu attiecībā uz sertifikātiem, kas piešķirti ATM/ANS sistēmām un komponentiem, no kuriem atkarīga drošība vai savstarpēja izmantojamība, un deklarācijām, kas sniegtas par šīm sistēmām un komponentiem saskaņā ar 38. panta 2. punktu.

(b)  ja tā noteikts saskaņā ar 39. pantu pieņemtajos deleģētajos aktos, atbild par uzdevumu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, veikšanu saskaņā ar 51. panta 2. punktu attiecībā uz sertifikātiem, kas piešķirti ATM/ANS sistēmām un komponentiem, no kuriem atkarīga drošība vai savstarpēja izmantojamība, un deklarācijām, kas sniegtas par šīm sistēmām un komponentiem saskaņā ar 38. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.    257

Regulas priekšlikums

68. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Lai nodrošinātu ATM/ANS nepārtrauktību Eiropas vienotajā gaisa telpā, Aģentūra, cieši sadarbojoties ar tīkla pārvaldnieku, izdod saistošus norādījumus saskaņā ar 39. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto deleģēto aktu.

Grozījums Nr.    258

Regulas priekšlikums

69. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūras atbildībā ir uzdevumu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, veikšana saskaņā ar 51. panta 3. punktu attiecībā uz 42. pantā minētajiem gaisa satiksmes vadības dispečeru mācību organizāciju sertifikātiem un, attiecīgā gadījumā, šo organizāciju personāla sertifikāciju, ja šo organizāciju galvenā darījumdarbības vieta ir ārpus teritorijas, par kuru dalībvalsts atbild saskaņā ar Čikāgas konvenciju.

Aģentūras atbildībā ir uzdevumu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, veikšana saskaņā ar 51. panta 2. punktu attiecībā uz 42. pantā minētajiem gaisa satiksmes vadības dispečeru mācību organizāciju sertifikātiem un, attiecīgā gadījumā, šo organizāciju personāla sertifikāciju, ja šo organizāciju galvenā darījumdarbības vieta ir ārpus teritorijas, par kuru dalībvalsts atbild saskaņā ar Čikāgas konvenciju.

Grozījums Nr.    259

Regulas priekšlikums

70. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūras atbildībā ir uzdevumu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, veikšana saskaņā ar 51. panta 3. punktu attiecībā uz 49. panta 1. un 2. punktā minētajām ekspluatācijas atļaujām un 49. panta 2. punktā minētajām deklarācijām, ko sniedz ekspluatanti, ja dalībvalsts neveic ekspluatanta valsts funkcijas un uzdevumus attiecībā uz konkrētajiem ekspluatantiem.

1.  Aģentūras atbildībā ir uzdevumu, kas saistīti ar sertifikāciju, uzraudzību un izpildi, veikšana saskaņā ar 51. panta 2. punktu attiecībā uz 49. panta 1. un 2. punktā minētajām ekspluatācijas atļaujām un 49. panta 2. punktā minētajām deklarācijām, ko sniedz ekspluatanti, ja dalībvalsts neveic ekspluatanta valsts funkcijas un uzdevumus attiecībā uz konkrētajiem ekspluatantiem.

Grozījums Nr.    260

Regulas priekšlikums

70. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūra pēc pieprasījuma palīdz Komisijai īstenot Regulu (EK) Nr. 2111/2005, šādā nolūkā veicot trešo valstu ekspluatantu un par to uzraudzību atbildīgo iestāžu nepieciešamo novērtēšanu, tostarp apmeklējumus uz vietas. Tā sniedz Komisijai minēto novērtējumu rezultātus un attiecīgus ieteikumus.

3.  Aģentūra pēc pieprasījuma palīdz Komisijai īstenot Regulu (EK) Nr. 2111/2005, šādā nolūkā veicot trešo valstu ekspluatantu un par to uzraudzību atbildīgo iestāžu visus nepieciešamos drošības novērtējumus, tostarp apmeklējumus uz vietas. Tā sniedz Komisijai minēto novērtējumu rezultātus un attiecīgus ieteikumus.

Grozījums Nr.    261

Regulas priekšlikums

72. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija pēc Aģentūras pieprasījuma juridiskai vai fiziskai personai, kurai tā piešķīrusi sertifikātu vai apliecību vai kura tai sniegusi deklarāciju, saskaņā ar šo regulu var uzlikt vienu vai abus turpmāk minētos sodus:

1.  Komisija pēc Aģentūras pieprasījuma juridiskai vai fiziskai personai, kurai tā piešķīrusi sertifikātu vai apliecību vai kura tai sniegusi deklarāciju, saskaņā ar šo regulu uzliek vienu vai abus turpmāk minētos sodus:

Grozījums Nr.    262

Regulas priekšlikums

72. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Naudas sodu apmērs nepārsniedz 4 % no attiecīgās juridiskās vai fiziskās personas gada ienākumiem vai apgrozījuma. Periodisku soda maksājumu apmērs nepārsniedz 2,5 % no attiecīgās juridiskās vai fiziskās personas vidējiem ienākumiem vai apgrozījuma dienā.

Naudas sodu apmērs nepārsniedz 4 % no attiecīgās juridiskās vai fiziskās personas gada ienākumiem vai apgrozījuma no darbībām, uz kurām attiecas pārkāpums. Periodisku soda maksājumu apmērs nepārsniedz 2,5 % no attiecīgās juridiskās vai fiziskās personas vidējiem ienākumiem vai apgrozījuma dienā.

Grozījums Nr.    263

Regulas priekšlikums

72. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija uzliek naudas sodus un periodiskus soda maksājumus saskaņā ar 1. punktu tikai tad, ja citi šajā regulā un uz tās pamata pieņemtajos deleģētajos un īstenošanas aktos noteiktie pasākumi šādu pārkāpumu novēršanai ir nepiemēroti vai nesamērīgi.

3.  Komisija uzliek naudas sodus un periodiskus soda maksājumus saskaņā ar 1. punktu gadījumos, kad 1. punktā minētie pārkāpumi ietekmē drošības uzturēšanu vai vides aizsardzību un kad citi šajā regulā un uz tās pamata pieņemtajos deleģētajos un īstenošanas aktos noteiktie pasākumi šādu pārkāpumu novēršanai ir izrādījušies nepietiekami vai nesamērīgi.

Grozījums Nr.    264

Regulas priekšlikums

73. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  izskatīt un kopēt visus dokumentus, ierakstus vai datus, kas ir minēto iestāžu un personu rīcībā vai kas ir tām pieejami, un veikt izrakstus no tiem neatkarīgi no nesēja, kurā šī informācija saglabāta.

(d)  izskatīt un kopēt visus dokumentus, ierakstus vai datus, kas ir būtiski saistībā ar veiktajām pārbaudes vai citām pārraudzības darbībām un kas ir minēto iestāžu un personu rīcībā vai kas ir tām pieejami, un veikt izrakstus no tiem neatkarīgi no nesēja, kurā šī informācija saglabāta.

Grozījums Nr.    265

Regulas priekšlikums

73. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Aģentūra publicē informācijas kopsavilkumu par to, kā katra dalībvalsts piemēro šīs regulas un uz tās pamata pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu noteikumus. Tajā ietver informāciju par 61. panta 6. punktā minēto ikgadējo drošības pārskatu.

7.  Aģentūra publicē informācijas kopsavilkumu par to, kā katra dalībvalsts piemēro šīs regulas un uz tās pamata pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu noteikumus, tostarp Aģentūras veikto pārbaužu rezultātu kopsavilkumu. Tajā ietver informāciju par 61. panta 6. punktā minēto ikgadējo drošības pārskatu.

Grozījums Nr.    266

Regulas priekšlikums

73.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

73.a pants

 

Kopīga sertifikācijas un uzraudzības kultūra

 

Aģentūra aktīvi piedalās kopīgas sertifikācijas un uzraudzības kultūras, kā arī konsekventas iestāžu prakses veidošanā, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegti 1. panta mērķi. Šai nolūkā Aģentūra, ņemot vērā savu pārraudzības darbību rezultātus, veic vismaz šādas darbības:

 

(a)   organizē kompetento iestāžu salīdzinošas izvērtēšanas sistēmu, kuras mērķis ir kapacitātes veidošana un zināšanu nodošana;

 

(b)   nodrošina vajadzīgo koordināciju, lai būtu iespējama personāla apmaiņa starp valstu iestādēm;

 

(c)   pēc nepieciešamības apspriežas ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām par uzraudzības procesa progresu.

Grozījums Nr.    267

Regulas priekšlikums

74. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra palīdz dalībvalstīm un Komisijai apzināt galvenās tēmas pētniecībai civilās aviācijas jomā, lai veicinātu konsekvenci un saskaņotību starp publiski finansētu pētniecību un inovāciju un šīs regulas darbības jomā ietilpstošajiem politikas virzieniem.

1.  Aģentūra palīdz Komisijai apzināt prioritāras pētniecības tēmas, lai veicinātu aviācijas lidojumu drošības un vispārējās drošības nepārtrauktu uzlabošanos un lai atvieglotu preču brīvu apriti un personu brīvu pārvietošanos, kā arī Savienības aviācijas nozares konkurētspējas uzlabošanos. Turklāt Aģentūra palīdz dalībvalstīm un Komisijai apzināt galvenās tēmas pētniecībai un inovācijai civilās aviācijas, tostarp lidojumu drošības un vispārējās drošības, klimata un vides aizsardzības jomā, lai veicinātu konsekvenci un saskaņotību starp publiski finansētu pētniecību un inovāciju un šīs regulas darbības jomā ietilpstošajiem politikas virzieniem.

Grozījums Nr.    268

Regulas priekšlikums

75. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pasākumu, kurus Aģentūra pieņem attiecībā uz emisijām un troksni ražojumu konstrukcijas sertifikācijai saskaņā ar 11. pantu, mērķis ir novērst attiecīgo civilās aviācijas darbību ievērojamo kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

1.  Pasākumu, kurus Aģentūra pieņem attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģu emisijām un troksni ražojumu konstrukcijas sertifikācijai saskaņā ar 11. pantu un saistībā ar starptautiskajiem standartiem un ieteicamajiem paņēmieniem, mērķis ir novērst attiecīgo civilās aviācijas darbību pierādīti ievērojamo kaitīgo ietekmi uz klimatu, vidi un cilvēku veselību, pienācīgi ņemot vērā ieguvumu videi, tehnisko izpildāmību un ekonomisko iespējamību.

Grozījums Nr.    269

Regulas priekšlikums

75. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis, Komisija, Aģentūra un citas Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras savā attiecīgajā kompetences jomā sadarbojas vides jautājumos, tostarp tajos, kas izskatīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/200621, lai nodrošinātu, ka tiek ņemta vērā savstarpējā atkarība starp vides un cilvēku veselības aizsardzību un citām civilās aviācijas tehniskajām jomām.

2.  Dalībvalstis, Komisija, Aģentūra un citas Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras savā attiecīgajā kompetences jomā sadarbojas vides jautājumos, tostarp tajos, kas izskatīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/200621, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK21a un REACH regulā, lai nodrošinātu, ka tiek ņemta vērā savstarpējā atkarība starp vides un cilvēku veselības aizsardzību un citām civilās aviācijas tehniskajām jomām, pienācīgi ņemot vērā ieguvumus videi, tehnisko izpildāmību, ekonomisko iespējamību, kā arī starptautiskos standartus un ieteicamos paņēmienus.

__________________

__________________

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

 

21aEiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.).

Grozījums Nr.    270

Regulas priekšlikums

75. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūra palīdz Komisijai noteikt un saskaņot civilās aviācijas vides aizsardzības politikas virzienus un darbības, tālab it sevišķi veicot pētījumus un simulācijas un sniedzot tehniskas konsultācijas.

3.  Aģentūra palīdz Komisijai noteikt un saskaņot civilās aviācijas vides aizsardzības politikas virzienus un darbības, tālab it sevišķi veicot pētījumus un simulācijas un sniedzot tehniskas konsultācijas jomās, kurās pastāv savstarpēja atkarība starp vides aizsardzību, veselību un citiem civilās aviācijas tehniskajiem aspektiem.

Grozījums Nr.    271

Regulas priekšlikums

75. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Lai informētu ieinteresētās personas un plašu sabiedrību, Aģentūra reizi trīs gados publicē vides aizsardzības pārskatu, kurā sniedz objektīvu atzinumu par vides aizsardzības stāvokli Savienības civilajā aviācijā.

4.  Lai informētu ieinteresētās personas un plašu sabiedrību, Aģentūra vismaz reizi trīs gados publicē vides aizsardzības pārskatu, kurā sniedz objektīvu atzinumu par vides aizsardzības stāvokli Savienības civilajā aviācijā. Gatavojot pārskatu, Aģentūra balstās uz informāciju, kas ir pieejama Savienības iestādēm un struktūrām, un uz publiski pieejamo informāciju. Aģentūra arī sniedz ieteikumus, lai panāktu augstāku vides aizsardzības līmeni, kas atbilst starptautiskajiem standartiem un ieteicamajiem paņēmieniem. Turklāt Aģentūra arī sniedz ieteikumus, lai novērstu trūkumus un pārklāšanos sistēmā, nodrošinot dažādu šajā nozarē vajadzīgo Savienības pasākumu apzināšanu, plānošanu, koordinēšanu un saskaņošanu.

Grozījums Nr.    272

Regulas priekšlikums

76. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar aviāciju saistīta drošība

Savstarpējā atkarība starp lidojumu drošību un vispārējo drošību civilajā aviācijā

Grozījums Nr.    273

Regulas priekšlikums

76. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis, Komisija un Aģentūra sadarbojas ar civilo aviāciju saistītos vispārējās drošības jautājumos, tostarp kiberdrošības jomā, lai nodrošinātu, ka tiek ņemta vērā savstarpējā atkarība lidojumu drošību un vispārējo drošību civilajā aviācijā.

1.  Aģentūra, dalībvalstis un Komisija sadarbojas ar civilo aviāciju saistītos vispārējās drošības jautājumos, tostarp kiberdrošības jomā, kuros pastāv savstarpēja atkarība starp lidojumu drošību un vispārējo drošību civilajā aviācijā.

Grozījums Nr.    274

Regulas priekšlikums

76. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūra pēc pieprasījuma sniedz Komisijai tehnisku palīdzību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 300/200822 īstenošanā, tostarp drošības pārbaužu veikšanā un saskaņā ar minēto regulu pieņemamo pasākumu sagatavošanā.

2.  Ja pastāv savstarpēja atkarība starp lidojumu drošību un vispārējo drošību, Aģentūra pēc pieprasījuma sniedz Komisijai tehnisku palīdzību attiecīgo Savienības tiesību aktu noteikumu piemērošanā, tostarp tādu drošības pārbaužu veikšanā, kas saistītas ar gaisa kuģi, lidlauku un ATM drošības sistēmām, kā arī tādu pasākumu sagatavošanā, kas tiks pieņemti saskaņā ar minēto regulu.

__________________

 

22Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.).

 

Grozījums Nr.    275

Regulas priekšlikums

76. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Lai civilo aviāciju aizsargātu pret nelikumīgu iejaukšanos, Aģentūra var pieņemt vajadzīgos pasākumus saskaņā ar 65. panta 6. punktu un 66. panta 1. punkta i) apakšpunktu. Pirms šādu pasākumu pieņemšanas Aģentūra saņem Komisijas piekrišanu un apspriežas ar dalībvalstīm.

3.  Lai veicinātu civilās aviācijas aizsardzību pret nelikumīgu iejaukšanos, Aģentūra vajadzības gadījumā var bez liekas kavēšanās reaģēt uz steidzami risināmu visām dalībvalstīm kopīgu problēmu jomās, kurās pastāv savstarpēja atkarība starp lidojumu drošību un vispārējo drošību civilajā aviācijā, ja tā ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā:

Šai nolūkā Aģentūra var:

 

(a)   veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 66. panta 1. punkta i) apakšpunktu, lai novērstu gaisa kuģu konstrukcijas nepilnības.

 

(b)   noteikt koriģējošas darbības, kuras jāveic valstu kompetentajām iestādēm vai juridiskajām un fiziskajām personām, uz kurām attiecas šīs regulas noteikumi, izdodot saistošus norādījumus vai ieteikumus, un šīm iestādēm un personām sniegt attiecīgu informāciju gadījumos, kuros problēma skar gaisa kuģu ekspluatāciju, tostarp saistībā ar drošības riskiem, ko civilajai aviācijai rada konflikta zonas.

 

Pirms šī punkta 3. punkta a) un b) apakšpunktos minēto pasākumu pieņemšanas Aģentūra saņem Komisijas piekrišanu un apspriežas ar dalībvalstīm. Aģentūra pieņem šos pasākumus, ja iespējams, pamatojoties uz vispārēju Savienības risku novērtējumu un ņem vērā nepieciešamību ātri reaģēt ārkārtas situācijās.

Grozījums Nr.    276

Regulas priekšlikums

76.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

76.a pants

 

Sociāli ekonomiskie faktori

 

1.  Dalībvalstis, Komisija, Aģentūra un citas struktūras sadarbojas, lai nodrošinātu, ka arī regulatīvajos procesos tiek ņemta vērā savstarpējā atkarība starp civilās aviācijas drošību un sociāli ekonomiskajiem faktoriem, kā arī, lai apzinātu pasākumus sociāli ekonomisko risku novēršanai aviācijas drošības jomā.

 

2.  Risinot ar šādu savstarpējo atkarību saistītus jautājumus, Aģentūra apspriežas ar attiecīgajām ieinteresētajām personām un iesaista tās šajā procesā.

 

3.   Reizi trijos gados Aģentūra publicē pārskatu, kurā sniedz objektīvu atzinumu par veiktajām darbībām un pasākumiem, īpaši tādu jautājumu risināšanai, kas ir saistīti ar savstarpējo atkarību starp civilās aviācijas drošību un sociāli ekonomiskajiem faktoriem.

Grozījums Nr.    277

Regulas priekšlikums

77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra pēc pieprasījuma palīdz Komisijai pārvaldīt tās attiecības ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām jautājumos, uz kuriem attiecas šī regula. Šāda palīdzība it sevišķi veicina noteikumu saskaņošanu un sertifikātu savstarpēju atzīšanu.

1.  Aģentūra palīdz Komisijai pārvaldīt tās attiecības ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām jautājumos, uz kuriem attiecas šī regula. Šāda palīdzība it sevišķi veicina noteikumu saskaņošanu un sertifikātu savstarpēju atzīšanu, kā arī Eiropas aeronavigācijas interešu veicināšanu un aizstāvību.

Grozījums Nr.    278

Regulas priekšlikums

77. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūra var sadarboties ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un starptautiskām organizācijām, kuru kompetencē ir jautājumi, uz kuriem attiecas šī regula. Šādā nolūkā Aģentūra, saņēmusi Komisijas iepriekšēju apstiprinājumu, var noslēgt darba vienošanās ar šīm iestādēm un starptautiskajām organizācijām.

2.  Aģentūra var sadarboties ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un starptautiskām organizācijām, kuru kompetencē ir jautājumi, uz kuriem attiecas šī regula. Šādā nolūkā Aģentūra var noslēgt darba vienošanās ar šīm iestādēm un starptautiskajām organizācijām.

Grozījums Nr.    279

Regulas priekšlikums

77. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūra palīdz dalībvalstīm pildīt pienākumus, kas tām noteikti starptautiskos nolīgumos saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas šī regula, it sevišķi Čikāgas konvencijā noteiktos pienākumus.

3.  Aģentūra palīdz dalībvalstīm pildīt pienākumus, kas tām noteikti starptautiskos nolīgumos saistībā ar jautājumiem, uz kuriem attiecas šī regula, it sevišķi Čikāgas konvencijā noteiktos pienākumus. Šajā saistībā Aģentūra darbojas kā Čikāgas konvencijā paredzētā reģionālā drošības uzraudzības organizācija.

Grozījums Nr.    280

Regulas priekšlikums

77. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Ja Aģentūra uzskata, ka tās klātbūtne ir nepieciešama, lai atbalstītu sertifikācijas darbības un darbu pie citiem tehniskajiem jautājumiem, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā, pēc apspriešanās ar Komisiju tā var izveidot birojus šajās trešās valstīs un reģionos.

Grozījums Nr.    281

Regulas priekšlikums

79. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai popularizētu labāko praksi un veicinātu šīs regulas un uz tās pamata pieņemto pasākumu vienādu īstenošanu, Aģentūra var rīkot mācības valstu kompetentajām iestādēm, trešo valstu kompetentajām iestādēm, starptautiskām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām, uz kurām attiecas šīs regulas noteikumi, un citām ieinteresētajām personām, šādā nolūkā arī piesaistot ārējos mācību spēkus. Aģentūra izstrādā un publicē savā oficiālajā publikācijā nosacījumus, kas jāizpilda ārējiem mācību spēkiem, kad Aģentūra tos izmanto šā panta vajadzībām.

Lai popularizētu labāko praksi un veicinātu šīs regulas un uz tās pamata pieņemto pasākumu vienveidīgu īstenošanu, Aģentūra var atzīt mācību iestādes saskaņā ar Aģentūras noteiktiem standartiem, lai tās varētu rīkot mācības valstu kompetentajām iestādēm, trešo valstu kompetentajām iestādēm, starptautiskām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām, uz kurām attiecas šīs regulas noteikumi, un citām ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr.    282

Regulas priekšlikums

80. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra pēc pieprasījuma sniedz Komisijai tehnisku palīdzību, ja Aģentūrai ir attiecīgas zināšanas, Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanā, šādā nolūkā it sevišķi:

Aģentūra pēc pieprasījuma un savas kompetences robežās sniedz Komisijai tehnisku palīdzību, ja Aģentūrai ir attiecīgas zināšanas, Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanā, šādā nolūkā it sevišķi:

Grozījums Nr.    283

Regulas priekšlikums

80. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  veicinot ATM ģenerālplāna īstenošanu, tostarp Eiropas vienotās gaisa telpas ATM pētniecības (SESAR) programmas izveidi un izvēršanu.

(c)  veicinot ATM ģenerālplāna īstenošanu, tostarp Eiropas vienotās gaisa telpas ATM pētniecības (SESAR) programmas izveidi, sertifikāciju un tās rezultātu izmantošanu.

Grozījums Nr.    284

Regulas priekšlikums

81. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Aģentūra var izveidot vietējos birojus dalībvalstīs, ja dalībvalstis tam piekrīt un saskaņā ar 91. panta 4. punktu.

4.  Aģentūra var izveidot vietējos birojus dalībvalstīs saskaņā ar 91. panta 4. punktu vai attiecīgā gadījumā trešās valstīs saskaņā ar 77. panta 6. punkta a) apakšpunktu.

Grozījums Nr.    285

Regulas priekšlikums

85. pants – 2. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(l)  pieņem visus lēmumus par Aģentūras iekšējo struktūru izveidi un, vajadzības gadījumā, par to izmaiņām;

svītrots

Grozījums Nr.    286

Regulas priekšlikums

85. pants – 2. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(p)  pieņem noteikumus par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību attiecībā uz valdes un apelācijas padomes(-ju) locekļiem;

(p)  pieņem noteikumus par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību attiecībā uz valdes un apelācijas padomes(-ju) locekļiem, kā arī darba grupu un ekspertu grupu dalībniekiem un citiem darbiniekiem, uz kuriem neattiecas Civildienesta noteikumi, un tajos ir jāiekļauj noteikumi par interešu deklarācijām un atbilstīgā gadījumā profesionālo darbību pēc darba attiecību izbeigšanas;

Grozījums Nr.    287

Regulas priekšlikums

85. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Valde izveido padomdevēju struktūru, kas pārstāv visu to ieinteresēto personu loku, kuras skar Aģentūras darbība, un ar ko tā apspriežas pirms lēmumu pieņemšanas jomās, kas minētas 2. punkta c), e), f) un i) apakšpunktā. Valde var arī pieņemt lēmumu apspriesties ar padomdevēju struktūru par citiem jautājumiem, kas minēti 2. un 3. punktā. Padomdevējas struktūras atzinums valdei nekādā gadījumā neuzliek saistības.

4.  Valde izveido padomdevēju struktūru, kas pārstāv visu to ieinteresēto personu loku, kuras skar Aģentūras darbība, un ar ko tā apspriežas pirms lēmumu pieņemšanas jomās, kas minētas 2. punkta c), d), e), f), i), t) un u) apakšpunktā. Valde var arī pieņemt lēmumu apspriesties ar padomdevēju struktūru par citiem jautājumiem, kas minēti 2. un 3. punktā. Padomdevējas struktūras atzinums valdei nekādā gadījumā neuzliek saistības.

Grozījums Nr.    288

Regulas priekšlikums

86. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valdē ir dalībvalstu un Komisijas pārstāvji, kuriem visiem ir balsstiesības. Katra dalībvalsts ieceļ vienu valdes locekli un vienu aizstājēju, kas pārstāvēs valdes locekli viņa vai viņas prombūtnes laikā. Komisija ieceļ divus pārstāvjus un divus viņu aizstājējus. Valdes locekļu un viņu aizstājēju pilnvaru termiņš ir četri gadi. Šo termiņu var pagarināt.

1.  Valdē ir dalībvalstu un Komisijas pārstāvji, kuriem visiem ir balsstiesības. Katra dalībvalsts ieceļ vienu valdes locekli un vienu aizstājēju, kas pārstāvēs valdes locekli viņa vai viņas prombūtnes laikā. Komisija ieceļ vienu pārstāvi un vienu pārstāvja aizstājēju. Valdes locekļu un viņu aizstājēju pilnvaru termiņš ir četri gadi. Šo termiņu var pagarināt.

Grozījums Nr.    289

Regulas priekšlikums

86. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Valdes locekļus un viņu aizstājējus ieceļ, ņemot vērā viņu zināšanas, atzīto pieredzi un iesaisti civilās aviācijas jomā, kā arī attiecīgās pārvaldības un administratīvās spējas un pieredzi budžeta jomā, ko izmanto šajā regulā noteikto mērķu īstenošanai. Viņiem ir vispārēja atbildība vismaz par civilās aviācijas drošības politiku attiecīgajā dalībvalstī.

2.  Valdes locekļus un viņu aizstājējus ieceļ, ņemot vērā viņu zināšanas, atzīto pieredzi un iesaisti civilās aviācijas jomā, kā arī attiecīgās pārvaldības un administratīvās spējas un pieredzi budžeta jomā, ko izmanto šajā regulā noteikto mērķu īstenošanai.

Grozījums Nr.    290

Regulas priekšlikums

86. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Padomdevēja struktūra, kas minēta 85. panta 4. punktā, četrus no saviem locekļiem norīko līdzdalībai valdē novērotāju statusā. Tie pēc iespējas plaši reprezentē dažādos padomdevējā struktūrā pārstāvētos viedokļus. Pilnvaru termiņš ir 24 mēneši, un to var pagarināt vienu reizi vēl uz 24 mēnešiem.

5.  Padomdevēja struktūra, kas minēta 85. panta 4. punktā, četrus no saviem locekļiem norīko līdzdalībai valdē novērotāju statusā. Tie pēc iespējas plaši reprezentē dažādos padomdevējā struktūrā pārstāvētos viedokļus. Sākotnējais pilnvaru termiņš nepārsniedz 48 mēnešus, taču to var pagarināt.

Grozījums Nr.    291

Regulas priekšlikums

89. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot 85. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktu un 92. panta 7. punktu, valde pieņem lēmumus ar tās balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu. Pēc valdes locekļa lūguma 85. panta 2. punkta k) apakšpunktā minēto lēmumu pieņem vienprātīgi.

1.  Neskarot 85. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktu un 92. panta 7. punktu, valde pieņem lēmumus ar tās balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu.

Grozījums Nr.    292

Regulas priekšlikums

90. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  neskarot izpilddirektora pienākumus, kas izklāstīti 91. pantā, izpildvalde viņam vai viņai palīdz un dod padomus valdes lēmumu īstenošanā, lai pastiprinātu administratīvās un budžeta pārvaldības uzraudzību.

(c)  neskarot izpilddirektora pienākumus, izpildvalde viņam vai viņai palīdz un dod padomus valdes lēmumu īstenošanā, lai pastiprinātu administratīvās un budžeta pārvaldības uzraudzību.

Grozījums Nr.    293

Regulas priekšlikums

90. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja vajadzīgs steidzamības dēļ, izpildvalde valdes vārdā var pieņemt konkrētus pagaidu lēmumus, jo īpaši administratīvās pārvaldības lietās, tostarp par iecēlējinstitūcijas pilnvaru deleģējuma apturēšanu un budžeta jautājumiem. Šos lēmumus tuvākajā valdes sanāksmē iesniedz apstiprināšanai.

3.  Ja vajadzīgs steidzamības dēļ, izpildvalde valdes vārdā var pieņemt konkrētus pagaidu lēmumus, jo īpaši administratīvās pārvaldības lietās, tostarp par iecēlējinstitūcijas pilnvaru deleģējuma apturēšanu un budžeta jautājumiem. Šos lēmumus tuvākajā valdes sanāksmē iesniedz apstiprināšanai. Šos lēmumus pieņem ar balsu vairākumu — pieciem no septiņiem izpildvaldes locekļiem. Valde tos var atcelt ar absolūtu balsu vairākumu.

Grozījums Nr.    294

Regulas priekšlikums

90. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Izpildvaldē ir valdes priekšsēdētājs, divi Komisijas pārstāvji un seši citi locekļi, ko valde ieceļ no tās balsstiesīgajiem locekļiem. Valdes priekšsēdētājs ir arī izpildvaldes priekšsēdētājs. Izpilddirektors piedalās izpildvaldes sanāksmēs bez balsstiesībām. Padomdevēja struktūra var norīkot vienu no saviem locekļiem kā novērotāju.

4.  Izpildvaldē ir valdes priekšsēdētājs, viens Komisijas pārstāvis un pieci citi locekļi, ko valde ieceļ no tās balsstiesīgajiem locekļiem. Valdes priekšsēdētājs ir arī izpildvaldes priekšsēdētājs. Izpilddirektors piedalās izpildvaldes sanāksmēs bez balsstiesībām. Regulas 85. panta 4. punktā minētā padomdevēja struktūra var norīkot vienu no saviem locekļiem kā novērotāju bez balsstiesībām.

Grozījums Nr.    295

Regulas priekšlikums

90. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Izpildvalde rīko vismaz vienu kārtējo sanāksmi reizi trīs mēnešos. Turklāt tā sanāk arī pēc tās priekšsēdētāja ierosinājuma vai tās locekļu pieprasījuma.

6.  Izpildvalde rīko vismaz vienu kārtējo sanāksmi reizi trīs mēnešos. Valde sanāk papildus pēc priekšsēdētāja, izpilddirektora vai vienas trešdaļas locekļu pieprasījuma.

Grozījums Nr.    296

Regulas priekšlikums

90. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Valde nosaka izpildvaldes reglamentu.

7.  Izpildvalde pati nosaka savu reglamentu.

Grozījums Nr.    297

Regulas priekšlikums

91. pants – 3. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(l)  rīcības plāna sagatavošanu, reaģējot uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem un novērtējumiem, kā arī OLAF izmeklēšanām, un ziņojumu sniegšanu par plāna īstenošanas gaitu divreiz gadā Komisijai un regulāri valdei un izpildvaldei;

(l)  rīcības plāna sagatavošanu, reaģējot uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem un novērtējumiem, kā arī OLAF izmeklēšanām, un ziņojumu sniegšanu par plāna īstenošanas gaitu divreiz gadā Komisijai un regulāri valdei;

Grozījums Nr.    298

Regulas priekšlikums

91. pants – 3. punkts – ta apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ta)  visu to lēmumu pieņemšanu, kas attiecas uz Aģentūras iekšējo struktūru izveidi, un vajadzības gadījumā par to izmaiņām;

Grozījums Nr.    299

Regulas priekšlikums

92. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja var uzaicināt valdes izraudzīto kandidātu sniegt paziņojumu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

Pirms iecelšanas kandidātu, kuru izvēlējusies valde, aicina uzstāties ar paziņojumu Eiropas Parlamenta kompetentajā komitejā un atbildēt uz tās locekļu jautājumiem.

Grozījums Nr.    300

Regulas priekšlikums

92. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Izpilddirektora pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Līdz šā laikposma beigām Komisija veic novērtējumu, kurā ņem vērā izpilddirektora darbības izvērtējumu un Aģentūras turpmākos uzdevumus un risināmos jautājumus.

3.  Izpilddirektora pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Šā laikposma vidū Komisija veic novērtējumus, kuros ņem vērā izpilddirektora darbības izvērtējumu un Aģentūras turpmākos uzdevumus un risināmos jautājumus. Novērtējumu nosūta kompetentajai Eiropas Parlamenta komitejai un pēc vidusposma izvērtējuma izpilddirektors uzstājas kompetentajā Eiropas Parlamenta komitejā un atbild un viņam uzdotajiem deputātu jautājumiem.

Grozījums Nr.    301

Regulas priekšlikums

93. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izveido vienu vai vairākas apelācijas padomes, kas ir daļa no Aģentūras administratīvās struktūras. Komisija ar īstenošanas aktiem, kurus pieņem saskaņā ar 116. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru, nosaka apelācijas padomju skaitu un tām uzticētā darba sadalījumu.

1.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem izveido vienu apelācijas padomi, kas ir daļa no Aģentūras administratīvās struktūras. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 116. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Grozījums Nr.    302

Regulas priekšlikums

93. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Apelācijas padome vai padomes atbild par lēmuma pieņemšanu attiecībā uz 97. pantā minēto lēmumu pārsūdzību. Apelācijas padomi vai padomes sasauc pēc vajadzības.

2.  Apelācijas padome atbild par lēmuma pieņemšanu attiecībā uz 97. pantā minēto lēmumu pārsūdzību. Apelācijas padome sanāk pēc vajadzības.

Grozījums Nr.    303

Regulas priekšlikums

94. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Apelācijas padomē ir priekšsēdētājs un divi citi padomes locekļi.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    304

Regulas priekšlikums

94. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija nosaka kvalifikāciju, kas vajadzīga katras apelācijas padomes locekļiem, viņu statusu un līgumiskās attiecības ar Aģentūru, individuālu padomes locekļu pilnvaras lēmumu sagatavošanas posmā un balsošanas nosacījumus. Komisija šādā nolūkā pieņem īstenošanas aktus saskaņā ar 116. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

5.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka kvalifikāciju, kas vajadzīga apelācijas padomes locekļiem, viņu statusu un līgumiskās attiecības ar Aģentūru, individuālu padomes locekļu pilnvaras lēmumu sagatavošanas posmā un balsošanas nosacījumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 116. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Grozījums Nr.    305

Regulas priekšlikums

95. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Apelācijas padomes locekļu, tostarp priekšsēdētāja un visu aizstājēju, pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un to var pagarināt vēl uz pieciem gadiem.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    306

Regulas priekšlikums

95. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Apelācijas padomes locekļi ir neatkarīgi. Lēmumu pieņemšanā viņi nelūdz un nepieņem nevienas valdības vai jebkādas citas struktūras norādījumus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    307

Regulas priekšlikums

95. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Apelācijas padomes locekļi Aģentūrā nepilda nekādus citus pienākumus. Apelācijas padomes locekļi var strādāt ar nepilnu slodzi.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    308

Regulas priekšlikums

95. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Apelācijas padomes locekļus nevar atbrīvot no amata vai svītrot no kvalificētu kandidātu saraksta viņu pilnvaru termiņā, ja vien šādai atbrīvošanai vai svītrošanai nav nopietna pamatojuma un Komisija pēc valdes atzinuma saņemšanas nav pieņēmusi lēmumu šādā nolūkā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    309

Regulas priekšlikums

96. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Apelācijas padomes locekļi nepiedalās pārsūdzības procesos, ja viņi tajos ir personīgi ieinteresēti, ja viņi jau iepriekš ir bijuši tajos iesaistīti kā vienas procesā iesaistītās puses pārstāvji, vai arī ja viņi piedalījušies pārsūdzētā lēmuma pieņemšanā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    310

Regulas priekšlikums

96. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja kāda 1. punktā norādītā iemesla dēļ vai kāda cita iemesla dēļ kāds no apelācijas padomes locekļiem uzskata, ka viņam vai viņai nebūtu jāpiedalās pārsūdzības procesā, viņš vai viņa par to attiecīgi informē apelācijas padomi.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    311

Regulas priekšlikums

96. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Jebkura pārsūdzības procesā iesaistītā puse var paust iebildumus pret kādu no apelācijas padomes locekļiem jebkura 1. punktā norādītā pamatojuma dēļ vai tad, ja radušās aizdomas par šā locekļa neobjektivitāti. Šādu iebildumu nepieņem, ja, apzinoties iebilduma iemeslu, pārsūdzības procesā iesaistītā puse ir veikusi kādu procedūras pasākumu. Nevienu iebildumu nevar pamatot ar padomes locekļu valstspiederību.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    312

Regulas priekšlikums

97. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Var pārsūdzēt Aģentūras lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar 53., 54., 55., 66., 67., 68., 69., 70., 71. vai 115. pantu.

1.  Var pārsūdzēt Aģentūras lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar 53., 54., 55., 66., 67., 67.a, 67.b, 68., 69., 70., 71. vai 115. pantu.

Grozījums Nr.    313

Regulas priekšlikums

103. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Prasības par tādu Aģentūras lēmumu anulēšanu, kas pieņemti saskaņā ar 53., 54., 55., 66., 67., 68., 69., 70., 71. vai 115. pantu, var iesniegt Eiropas Savienības Tiesā tikai pēc tam, kad ir izmantotas visas pārsūdzības procedūras Aģentūrā.

2.  Prasības par tādu Aģentūras lēmumu anulēšanu, kas pieņemti saskaņā ar 53., 54., 55., 66., 67., 67.a, 67.b, 68., 69., 70., 71. vai 115. pantu, var iesniegt Eiropas Savienības Tiesā tikai pēc tam, kad ir izmantotas visas pārsūdzības procedūras Aģentūrā.

Grozījums Nr.    314

Regulas priekšlikums

104. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  vajadzības gadījumā iesaista ekspertus no attiecīgajām ieinteresētajām personām vai izmanto attiecīgo Eiropas standartizācijas iestāžu vai citu specializētu struktūru īpašās zināšanas;

(b)  iesaista ekspertus no attiecīgajām ieinteresētajām personām vai izmanto attiecīgo Eiropas standartizācijas iestāžu vai citu specializētu struktūru īpašās zināšanas;

Grozījums Nr.    315

Regulas priekšlikums

104. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja Aģentūra saskaņā ar 65. panta 1. un 3. punktu izstrādā atzinumus, sertifikācijas specifikācijas, pieņemamus atbilstības nodrošināšanas līdzekļus un norādes, tā izveido procedūru iepriekšējai apspriešanai ar dalībvalstīm. Šādā nolūkā tā var izveidot darba grupu, kurā katra dalībvalsts ir tiesīga norīkot ekspertu. Ja vajadzīga apspriešanās saistībā ar militāriem aspektiem, Aģentūra iesaista arī Eiropas Aizsardzības aģentūru. Ja vajadzīga apspriešanās saistībā ar minēto Aģentūras pasākumu iespējamo sociālo ietekmi, Aģentūra iesaista ieinteresētās personas, tostarp ES sociālos partnerus.

2.  Ja Aģentūra saskaņā ar 65. panta 1. un 3. punktu izstrādā atzinumus, sertifikācijas specifikācijas, pieņemamus atbilstības nodrošināšanas līdzekļus un norādes, tā izveido procedūru iepriekšējai apspriešanai ar dalībvalstīm. Šādā nolūkā tā var izveidot darba grupu, kurā katra dalībvalsts ir tiesīga norīkot ekspertu. Ja vajadzīga apspriešanās saistībā ar militāriem aspektiem, Aģentūra iesaista arī Eiropas Aizsardzības aģentūru un piesaista citus militāros ekspertus. Ja vajadzīga apspriešanās saistībā ar minēto Aģentūras pasākumu iespējamo sociālo ietekmi un/vai šo pasākumu ietekmi uz darba drošību un veselības aizsardzību darbā Aģentūra iesaista Savienības sociālos partnerus un citas ieinteresētās personas.

Grozījums Nr.    316

Regulas priekšlikums

108. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūra pēc savas ierosmes savas kompetences jomā var iesaistīties saziņas darbībās. Aģentūra jo īpaši nodrošina, ka papildus publikācijām, kas norādītas 104. panta 3. punktā, plašai sabiedrībai un visām ieinteresētajām personām nekavējoties tiek sniegta objektīva, ticama un viegli saprotama informāciju par tās darbu. Aģentūra nodrošina, ka tās resursu piešķiršana saziņas darbībām netraucē efektīvi veikt 64. pantā minētos uzdevumus.

2.  Aģentūra pēc savas ierosmes savas kompetences jomā var iesaistīties saziņas darbībās. Aģentūra jo īpaši nodrošina, ka papildus publikācijām, kas norādītas 104. panta 3. punktā, plašai sabiedrībai un visām ieinteresētajām personām nekavējoties tiek sniegta objektīva, ticama un viegli saprotama informāciju par tās darbu.

Grozījums Nr.    317

Regulas priekšlikums

109. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot citus ieņēmumus, Aģentūras ieņēmumus veido:

1.  Nodrošinot Aģentūras neatkarību un neskarot citus ieņēmumus, Aģentūras ieņēmumus veido:

Grozījums Nr.    318

Regulas priekšlikums

109. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  sodanaudas un periodiskie sodi, kas tiek maksāti saskaņā ar 72. pantu;

Grozījums Nr.    319

Regulas priekšlikums

109. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  maksājumi, kas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. (XXXX/XXX) par Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanu samaksāti par attiecīgo ATM/ANS iestādes uzdevumu veikšanu;

(f)  ieņēmumi no maksājumiem, ko veic saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu un tās īstenošanas noteikumiem (XXXX/XXX) par Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanu, lai segtu izmaksas, kas Aģentūrai radušās, veicot ATM/ANS iestādes uzdevumus;

Grozījums Nr.    320

Regulas priekšlikums

109. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Šā panta 1. punkta f) apakšpunkta nolūkā attiecīgie ATM/ANS iestādes uzdevumi ir uzdevumi, ko dalībvalstis ir ņēmušas vērā, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 550/2004 nosakot izmaksas, kas saskaņā ar šo regulu rodas Aģentūrai un kas netiek segtas no maksājumiem, kas noteikti 1. punkta c) apakšpunktā. Šie uzdevumi ietver, bet neaprobežojas ar uzdevumiem, kas uzskaitīti šīs regulas 65. panta 1., 2., 3., 5. un 6. punktā un 73. pantā.

Grozījums Nr.    321

Regulas priekšlikums

109. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Šā panta 1. punkta f) apakšpunkta noteikumus pārredzamā veidā piemēro darbības izvērtēšanas iestādes uzraudzībā un to rezultātā no gaisa telpas lietotājiem netiek maksa netiek iekasēta divreiz.

Grozījums Nr.    322

Regulas priekšlikums

109. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Aģentūras pārskatos atsevišķi nodala regulatīvo funkciju budžetu, nodevas, ko nosaka un iekasē par sertifikācijas darbībām, un Aģentūras iekasētos maksājumus.

4.  Aģentūras pārskatos atsevišķi nodala regulatīvo funkciju budžetu, nodevas, ko nosaka un iekasē par sertifikācijas darbībām, sodanaudas un periodiskos sodus, kā arī maksājumus, kas minēti 1. punkta f) apakšpunktā, un Aģentūras iekasētos maksājumus.

Grozījums Nr.    323

Regulas priekšlikums

109. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Aģentūra personāla plānošanu un resursu pārvaldību saistībā ar nodevām un maksājumiem pielāgo tādējādi, lai tā spētu ātri piemēroties no nodevām un maksājumiem gūto ieņēmumu svārstībām.

5.  Aģentūra personāla plānošanu un resursu pārvaldību saistībā ar šā panta 4. punktā minētajiem ieņēmumiem finanšu gada ietvaros pielāgo tādējādi, lai tā spētu ātri piemēroties darba slodzei un šo ieņēmumu svārstībām.

Grozījums Nr.    324

Regulas priekšlikums

109. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Izpilddirektors katru gadu sagatavo Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, ietverot štatu saraksta projektu, un nosūta to valdei. Minētais štatu saraksta projekts attiecībā uz amata vietām, kuras finansē no nodevām un maksājumiem, pamatojas uz ierobežotu rādītāju kopu, ko Komisija apstiprinājusi, lai mērītu Aģentūras darba slodzi un efektivitāti, un nosaka resursus, kas vajadzīgi, lai efektīvi un laikus apmierinātu pieprasījumu pēc sertifikācijas un citām Aģentūras darbībām, tostarp darbībām, kas izriet no atbildības nodošanas saskaņā ar 53., 54. un 55. pantu. Valde, pamatojoties uz minēto projektu, pieņem provizorisku Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam. Aģentūras provizorisko ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu līdz katra gada 31. janvārim nosūta Komisijai.

6.  Izpilddirektors katru gadu sagatavo Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, ietverot štatu saraksta projektu, un nosūta to valdei. Minētais štatu saraksta projekts attiecībā uz amata vietām, kuras finansē no ieņēmumiem, kas gūti saskaņā ar šā panta 4. punktu, pamatojas uz ierobežotu rādītāju kopu, ko Komisija apstiprinājusi, lai mērītu Aģentūras darba slodzi un efektivitāti, un nosaka resursus, kas vajadzīgi, lai efektīvi un laikus apmierinātu pieprasījumu pēc sertifikācijas un citām Aģentūras darbībām, tostarp darbībām, kas izriet no atbildības nodošanas saskaņā ar 53., 54. un 55. pantu. Pirms Aģentūras darba slodzes un efektivitātes mērīšanai paredzēto rādītāju kopuma apstiprināšanas, Komisija lūdz atzinumu no neatkarīga eksperta un attiecīgās nozares ieinteresēto personu padomdevējas struktūras. Valde, pamatojoties uz minēto projektu, pieņem provizorisku Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam. Aģentūras provizorisko ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu līdz katra gada 31. janvārim nosūta Komisijai.

Grozījums Nr.    325

Regulas priekšlikums

109. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Attiecīgajā 6. punktā minētā štatu saraksta projekta daļā, kas attiecas uz 4. punktā minētajiem budžeta ieņēmumiem un atbilstošajām amata vietām, neņem vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību paredzēto budžeta līdzekļu un amata vietu samazinājumu.

Grozījums Nr.    326

Regulas priekšlikums

109. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina apropriācijas Aģentūrai paredzētajai iemaksai un pieņem Aģentūras štatu sarakstu.

10.  Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina apropriācijas Aģentūrai paredzētajai iemaksai un pieņem Aģentūras štatu sarakstu, ņemot vērā 6. punktā minētos rādītājus, kas izveidoti Aģentūras darba slodzes un efektivitātes mērīšanai.

Grozījums Nr.    327

Regulas priekšlikums

110. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, kas pieņemts ar kvalificētu balsu vairākumu, līdz N+2 gada 15. maijam sniedz izpilddirektoram apstiprinājumu par N gada budžeta izpildi.

10.  Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, kas pieņemts ar kvalificētu balsu vairākumu, līdz N+2 gada 15. maijam pieņem lēmumu par izpilddirektoram sniedzamo apstiprinājumu par N gada budžeta izpildi.

Grozījums Nr.    328

Regulas priekšlikums

113. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne vēlāk kā [five years after the date referred to in Article 127 – OP please insert the exact date] un turpmāk ik pēc pieciem gadiem Komisija uzdod veikt novērtējumu atbilstīgi Komisijas pamatnostādnēm, kurā novērtē Aģentūras veikumu saistībā ar tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem. Novērtējumā jo īpaši apskata iespējamo vajadzību mainīt Aģentūras pilnvaras un šādu izmaiņu finansiālo ietekmi.

1.  Ne vēlāk kā [three years after the date referred to in Article 127 – OP please insert the exact date] un turpmāk ik pēc pieciem gadiem Komisija uzdod veikt novērtējumu atbilstīgi Komisijas pamatnostādnēm, kurā novērtē Aģentūras veikumu saistībā ar tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem un šīs regulas ietekmi. Novērtējumā jo īpaši apskata iespējamo vajadzību mainīt Aģentūras pilnvaras un šādu izmaiņu finansiālo ietekmi. Izvērtēšanā ņem vērā ieinteresēto personu viedokli gan Savienības, gan valstu līmenī.

Grozījums Nr.    329

Regulas priekšlikums

113. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija novērtējuma konstatējumus kopā ar saviem secinājumiem nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un valdei. Novērtējuma konstatējumus dara publiski pieejamus.

3.  Komisija novērtējuma konstatējumus kopā ar saviem secinājumiem nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un valdei. Novērtējuma konstatējumus un ieteikumus dara publiski pieejamus.

Grozījums Nr.    330

Regulas priekšlikums

117. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas minētas 2. panta 3. punkta d) apakšpunktā, 18., 25., 28., 34., 39., 44., 47. un 50. pantā, 51. panta 10. punktā, 52. panta 5. punktā, 72. panta 4. punktā un 115. panta 1. punktā, Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

2.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas minētas 2. panta 3. punkta d) apakšpunktā, 18., 25., 28., 34., 39., 44., 47. un 50. pantā, 51. panta 10. punktā, 52. panta 5. punktā, 64. panta fa) punktā, 72. panta 4. punktā un 115. panta 1. punktā, Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

Grozījums Nr.    331

Regulas priekšlikums

117. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Saskaņā ar 2. panta 3. punkta d) apakšpunktu, 18., 25., 28., 34., 39., 44., 47. un 50. pantu, 51. panta 10. punktu, 52. panta 5. punktu, 72. panta 4. punktu un 115. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

5.  Saskaņā ar šo regulu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    332

Regulas priekšlikums

119. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Nepieciešamos pasākumus attiecībā uz Aģentūras izvietošanu uzņēmējā dalībvalstī un telpām, ko dara pieejamas minētā dalībvalsts, kā arī īpašos noteikumus, ko uzņēmējā dalībvalstī piemēro izpilddirektoram, valdes locekļiem, Aģentūras personālam un to ģimenes locekļiem, nosaka mītnes nolīgumā starp Aģentūru un dalībvalsti, kurā atrodas mītne, kas noslēgts pēc valdes apstiprinājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā [OP Please insert the exact date - two years after entry into force of this Regulation].

1.  Nepieciešamos pasākumus attiecībā uz Aģentūras izvietošanu uzņēmējā dalībvalstī un telpām, ko dara pieejamas minētā dalībvalsts, kā arī īpašos noteikumus, ko uzņēmējā dalībvalstī piemēro izpilddirektoram, valdes locekļiem, Aģentūras personālam un to ģimenes locekļiem, nosaka mītnes nolīgumā starp Aģentūru un dalībvalsti, kurā atrodas mītne, kas noslēgts pēc valdes apstiprinājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā [OP Please insert the exact date - one year after entry into force of this Regulation].

Grozījums Nr.    333

Regulas priekšlikums

122. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Regulu (EK) Nr. 216/2008 atceļ.

Regulu (EK) Nr. 216/2008 atceļ.

Atsauces uz Regulu (EK) Nr. 216/2008 un attiecīgās nozares ieinteresēto personu padomdevējas struktūras regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu X pielikumā.

Regula (EK) Nr. 552/2004 tiek atcelta, taču:

 

(a)   minētās regulas 5., 6. un 6.a pantu un III un IV pielikumu turpina piemērot deklarāciju vajadzībām, līdz stāsies spēkā attiecīgie deleģētie akti, kas minēti šīs regulas 39. pantā;

 

(b)   minētās regulas 4. un 7. pantu turpina piemērot, līdz stāsies spēkā attiecīgie deleģētie akti, kas minēti šīs regulas 39. pantā.

 

Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu X pielikumā.

Grozījums Nr.    334

Regulas priekšlikums

123. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1008/2008

4. pants – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  tam ir derīga AOC, ko izdevusi dalībvalsts valsts iestāde vai Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra;

(b)  tam ir derīga AOC, ko izdevusi dalībvalsts valsts iestāde vai Eiropas Savienības Aviācijas aģentūra;

Grozījums Nr.    335

Regulas priekšlikums

123. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1008/2008

13. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  regulas 13. pantu groza šādi:

svītrots

(a)   panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

 

2.   Līgumu par nomāšanu bez apkalpes, kura līgumslēdzēja puse ir Kopienas gaisa pārvadātājs, vai līgumu par nomāšanu ar apkalpi, saskaņā ar kuru Kopienas gaisa pārvadātājs ir ar apkalpi nomāta trešās valsts ekspluatanta ekspluatēta gaisa kuģa nomnieks, pirms noslēgšanas apstiprina saskaņā ar Regulu (ES) Nr. [XX/XXX reference to this Regulation to be inserted] un uz tās pamata pieņemtajiem deleģētajiem un īstenošanas aktiem.

 

(b)   pievieno šādu 5. punktu:

 

5.   Kopienas gaisa pārvadātājs, kas bez apkalpes nomā trešā valstī reģistrētu gaisa kuģi, saņem iepriekšēju apstiprinājumu no iestādes, kuras kompetencē ir tā AOC. Kompetentā iestāde apstiprinājumu piešķir saskaņā ar Regulu (ES) Nr. [XX/XXX reference to this Regulation to be inserted] un uz tās pamata pieņemtajiem deleģētajiem un īstenošanas aktiem.

 

Grozījums Nr.    336

Regulas priekšlikums

125. pants – 1. punkts

Regula (ES) Nr. 376/2014

3. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tomēr šo regulu nepiemēro atgadījumiem un citai ar drošumu saistītai informācijai, kas attiecas uz bezpilota gaisa kuģiem, kuriem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. GGGG/N [ref. to new regulation] 46. panta 1. un 2. punktu nav vajadzīgs sertifikāts vai deklarācija, ja vien atgadījums vai cita ar drošumu saistīta informācija, kas attiecas uz šādu bezpilota gaisa kuģi, nav izraisījuši kādas personas nāvējošus vai smagus ievainojumus vai nav saistīti ar gaisa kuģi, kas nav bezpilota gaisa kuģis.

Tomēr šo regulu nepiemēro atgadījumiem un citai ar drošumu saistītai informācijai, kas attiecas uz bezpilota gaisa kuģiem, kuriem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. GGGG/N [ref. to new regulation] 46. panta 1. un 2. punktu nav vajadzīgs sertifikāts vai deklarācija, ja vien atgadījums vai cita ar drošumu saistīta informācija, kas attiecas uz šādu bezpilota gaisa kuģi, nav izraisījuši vai nevarētu būt izraisījuši kādas personas nāvējošus vai smagus ievainojumus vai nav saistīti ar gaisa kuģi, kas nav bezpilota gaisa kuģis.

Grozījums Nr.    337

Regulas priekšlikums

126. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Līdz ... [three years after the entry into force of this Regulation] Aģentūra saskaņā ar 65. panta 1. punktu sniedz Komisijas ieteikumus attiecībā uz lidojumderīgumu un pilotu licencēšanu saistībā ar tādu vieglo sporta lidmašīnu izmantošanu, kuru maksimālā pacelšanās masa nepārsniedz 600 kg lidaparātiem, kas nav paredzēti ekspluatācijai uz ūdens, un 650 kg lidaparātiem, kas ir paredzēti ekspluatācijai uz ūdens. Šiem ieteikumiem ir jābūt samērīgiem, ņemot vērā 1. un 4. pantā noteiktos mērķus un principus, attiecīgās darbības raksturu un risku, un tajos jānodrošina sadarbspēja ar salīdzināmiem trešo valstu tirgos spēkā esošajiem standartiem.

Grozījums Nr.    338

Regulas priekšlikums

126. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Līdz ... [three years after entry into force of this Regulation] Aģentūra izstrādā norādījumus, ko dalībvalstis ievēro brīvprātīgi un kas ir paredzēti, lai atbalstītu samērīgu valsts noteikumu izstrādi attiecībā uz I pielikumā minēto gaisa kuģu konstruēšanu, ražošanu, tehnisko apkopi un ekspluatāciju.

Grozījums Nr.    339

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Gaisa kuģu kategorijas, uz kuriem šī regula neattiecas:

Pilotējamu gaisa kuģu kategorijas, uz kuriem šī regula neattiecas:

Grozījums Nr.    340

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pilotējami gaisa kuģi, ko vismaz 51 % apjomā ir būvējis amatieris vai amatieru bezpeļņas organizācija savām vajadzībām un bez jebkāda komerciāla mērķa;

(c)  pilotējami gaisa kuģi, ko vismaz 300 stundas vai 51 % apjomā ir būvējis amatieris vai amatieru bezpeļņas organizācija savām vajadzībām un bez jebkāda komerciāla mērķa;

Grozījums Nr.    341

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  lidmašīnas, kuru iekritiena ātrums vai minimālais stabila lidojuma ātrums nosēšanās konfigurācijā nepārsniedz 35 mezglus kalibrētā gaisa ātruma (CAS) un kurām nav vairāk par divām sēdvietām, kā arī helikopteri un motorpiedziņas izpletņi, kam nav vairāk par divām sēdvietām un kam dalībvalstu reģistrētā maksimālā pacelšanās masa (MTOM) nepārsniedz:

(e)  gaisa kuģi, kuru izmērāmais iekritiena ātrums vai minimālais stabila lidojuma ātrums nosēšanās konfigurācijā nepārsniedz 45 mezglus kalibrētā gaisa ātruma (CAS) un kuriem nav vairāk par divām sēdvietām, kā arī helikopteri, žiroplāni, gaisa baloni un motorpiedziņas izpletņi, kam nav vairāk par divām sēdvietām un kam maksimālā pacelšanās masa (MTOM) nepārsniedz 600 kg lidaparātiem, kas nav paredzēti ekspluatācijai uz ūdens, un 650 kg lidaparātiem, kas ir paredzēti ekspluatācijai uz ūdens, un kam dalībvalstu reģistrētā konstrukcijas masa bez degvielas nepārsniedz 350 kg;

i)  300 kg vienvietīgai sauszemes lidmašīnai/helikopteram;

 

ii)  450 kg divvietīgai sauszemes lidmašīnai/helikopteram;

 

iii)  330 kg vienvietīgai amfībijlidmašīnai/helikopteram vai hidroplānam/helikopteram;

 

iv)  495 kg divvietīgai amfībijlidmašīnai/helikopteram vai hidroplānam/helikopteram, ja tā, darbojoties gan kā hidroplāns/helikopters, gan kā sauszemes lidmašīna/helikopters, attiecīgi nepārsniedz nevienu no abiem MTOM robežlielumiem;

 

v)  472,5 kg divvietīgai sauszemes lidmašīnai, kuras korpusam uzstādīta pilnās glābšanas izpletņu sistēma;

 

vi)  540 kg divvietīgai sauszemes lidmašīnai, kuras korpusam uzstādīta pilnās glābšanas izpletņu sistēma un kura ir aprīkota ar elektrisko dzinējsistēmu;

 

vii)  315 kg vienvietīgai sauszemes lidmašīnai, kuras korpusam uzstādīta pilnās glābšanas izpletņu sistēma,

 

viii)  365 kg vienvietīgai sauszemes lidmašīnai, kuras korpusam uzstādīta pilnās glābšanas izpletņu sistēma un kura ir aprīkota ar elektrisko dzinējsistēmu;

 

Grozījums Nr.    342

Regulas priekšlikums

51. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  vienvietīgi un divvietīgi žiroplāni, kuru MTOM nepārsniedz 560 kg;

svītrots

Grozījums Nr.    343

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  planieri un planieri ar dzinēju, tostarp bez vilcēja palaižamie, ar MTOM, kas nepārsniedz 250 kg vienvietīgiem planieriem un 400 kg divvietīgiem planieriem;

svītrots

Grozījums Nr.    344

Regulas priekšlikums

I pielikums – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Valstu kompetento iestāžu pieņemtajiem noteikumiem par lidojumderīgumu ir jābūt samērīgiem, ņemot vērā 1. un 4. pantā noteiktos mērķus un principus, attiecīgās darbības raksturu un risku, un tiem jābalstās uz sadarbspēju ar salīdzināmiem starptautiskos tirgos spēkā esošajiem standartiem, jānodrošina šāda sadarbspēja un tajos jāņem vērā Aģentūras saskaņā ar 126. panta 2. punkta b) apakšpunktu pieņemtie norādījumi. Sertifikāti, kas izsniegti saskaņā ar šiem noteikumiem, tiek savstarpēji atzīti teritorijā, uz kuru attiecas Līgumi.

Grozījums Nr.    345

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ražojuma integritāte jāsaglabā visos paredzamajos lidojuma apstākļos gaisa kuģa ekspluatācijas laikā. Atbilstība visām prasībām jāpierāda ar novērtējumu vai analīzi, ko vajadzības gadījumā papildina ar testiem.

Ražojuma integritāte, tostarp aizsardzība pret kiberdrošības draudiem, jāsaglabā visos paredzamajos lidojuma apstākļos gaisa kuģa ekspluatācijas laikā. Atbilstība visām prasībām jāpierāda ar novērtējumu vai analīzi, ko vajadzības gadījumā papildina ar testiem.

Grozījums Nr.    346

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.3.5.a  Gaisa kuģiem jābūt aprīkotiem ar nepārtrauktās lidojumu uzraudzības un lidojumu datu reģistrācijas sistēmām. Visus lidojumu datus, tostarp pilotu kabīnes balss datu ierakstus, reāllaika režīmā lejupielādē datubāzē uz zemes.

Grozījums Nr.    347

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts - 1.4.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.4.3.  Neuzstādītas ierīces jākonstruē tā, lai pēc iespējas novērstu kļūdas, kas varētu veicināt bīstamības rašanos.

1.4.3.  Neuzstādītas ierīces nedrīkst radīt kļūdas, kas veicina bīstamības rašanos.

Grozījums Nr.    348

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.1.  Jāpierāda, ka, lai ražojuma ekspluatācijas laikā nodrošinātu pietiekamu drošību tiem, kas ir gaisa kuģī vai uz zemes, ir pievērsta uzmanība šādiem aspektiem.

2.1.  Jāpierāda, ka, lai ražojuma ekspluatācijas laikā nodrošinātu augstu un vienādu drošības līmeni tiem, kas ir gaisa kuģī vai uz zemes, ir pievērsta uzmanība šādiem aspektiem.

Grozījums Nr.    349

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ražojumi jākonstruē tā, lai tie būtu pēc iespējas klusāki, ņemot vērā 4. punktu.

1.  Ražojumi jākonstruē tā, lai samazinātu troksni atbilstīgi attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, starptautiskajiem standartiem un ieteicamajiem paņēmieniem, ņemot vērā 4. punktu.

Grozījums Nr.    350

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ražojumi jākonstruē tā, lai cik vien iespējams samazinātu emisijas, ņemot vērā 4. punktu.

2.  Ražojumi jākonstruē tā, lai samazinātu emisijas atbilstīgi attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, starptautiskajiem standartiem un ieteicamajiem paņēmieniem, ņemot vērā 4. punktu.

Grozījums Nr.    351

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ražojumi jākonstruē tā, lai samazinātu emisijas, kas rodas no šķidrumu iztvaikošanas vai noplūšanas, ņemot vērā 4. punktu.

3.  Ražojumi jākonstruē tā, lai samazinātu emisijas, kas rodas no šķidrumu iztvaikošanas vai noplūšanas, ņemot vērā tehnisko izpildāmību, ekonomisko pieņemamību un 4. punktu.

Grozījums Nr.    352

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts – 3.1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visiem pilotiem regulāri jāiztur veselības pārbaude, lai pierādītu, ka viņi, ņemot vērā darbības veidu, spēj apmierinoši pildīt savas funkcijas. Atbilstība jāapliecina ar attiecīgu novērtējumu, balstoties uz aviācijas medicīnas paraugpraksi, ņemot vērā darbības veidu un iespējamo ar vecumu saistītu garīgās un fiziskās veselības pasliktināšanos.

Visiem pilotiem ir jābūt tādam garīgās un fiziskās veselības stāvoklim, kas, ņemot vērā darbības veidu un iespējamo ar garīgās un fiziskās veselības pasliktināšanos, kas jo īpaši saistīta ar vecumu, ļauj viņiem droši pildīt savas funkcijas. To nosaka, veicot uz risku balstītu novērtējumu.

Grozījums Nr.    353

Regulas priekšlikums

V pielikums – 1. punkts – 1.5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.5.  Visi dati, dokumenti, ieraksti un informācija, kas vajadzīgi, lai apstiprinātu to, ka ir ievēroti 5.3. punktā paredzētie nosacījumi, ir jāuzglabā par katru lidojumu, un tiem jābūt pieejamiem vismaz laikposmā, kas ir piemērots attiecīgajam ekspluatācijas veidam.

1.5.  Visi dati, dokumenti, ieraksti un informācija, kas vajadzīgi, lai apstiprinātu to, ka ir ievēroti 5.3. punktā paredzētie nosacījumi, ir jāuzglabā par katru lidojumu, un tiem jābūt pieejamiem un aizsargātiem pret neatļautu izmaiņu veikšanu vismaz laikposmā, kas ir piemērots attiecīgajam ekspluatācijas veidam.

Grozījums Nr.    354

Regulas priekšlikums

V pielikums – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.2.  Neatkarīgi no 4.1. punkta ekspluatācijā ar helikopteriem var atļaut īslaicīgu lidojumu caur ierobežojošu augstuma ātruma režīmu diapazonu, ja ir nodrošināts atbilstīgs drošības līmenis.

4.2.  Neatkarīgi no 4.1. punkta ekspluatācijā ar helikopteriem var atļaut īslaicīgu lidojumu caur ierobežojošu augstuma ātruma režīmu diapazonu, ja ir nodrošināts augsts un vienāds drošības līmenis.

Grozījums Nr.    355

Regulas priekšlikums

V pielikums – 6. punkts – 6.4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.4.  Dati, kas vajadzīgi, lai pierādītu gaisa kuģa lidojumderīgumu un saderīgumu vides aizsardzības ziņā, ir jāsaglabā uz laiku, kas atbilst piemērojamām lidojumderīguma uzturēšanas prasībām, tikmēr, kamēr tajos ietvertā informācija nav aizstāta ar līdzvērtīga apjoma un līdzvērtīgi sīki izstrādātu jaunu informāciju, bet jebkurā gadījumā ne mazāk par 24 mēnešiem.

6.4.  Dati, kas vajadzīgi, lai pierādītu gaisa kuģa lidojumderīgumu un saderīgumu vides aizsardzības ziņā, ir jāsaglabā un jāaizsargā pret neatļautu izmaiņu veikšanu uz laiku, kas atbilst piemērojamām lidojumderīguma uzturēšanas prasībām, tikmēr, kamēr tajos ietvertā informācija nav aizstāta ar līdzvērtīga apjoma un līdzvērtīgi sīki izstrādātu jaunu informāciju, bet jebkurā gadījumā ne mazāk par 24 mēnešiem.

Grozījums Nr.    356

Regulas priekšlikums

V pielikums – 6. daļa – 6.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.5.  Visiem pārveidojumiem un remontiem jāatbilst lidojumderīguma pamatprasībām un, attiecīgos gadījumos, prasībām par ražojumu saderīgumu vides aizsardzības ziņā. Jāuzglabā pamatojuma dati, kas apliecina atbilstību lidojumderīguma prasībām un ražojumu saderīgumu vides aizsardzības ziņā.

6.5.  Visiem pārveidojumiem un remontiem jāatbilst lidojumderīguma pamatprasībām un, attiecīgos gadījumos, prasībām par ražojumu saderīgumu vides aizsardzības ziņā. Jāuzglabā un jāaizsargā pret neatļautu izmaiņu veikšanu pamatojuma dati, kas apliecina atbilstību lidojumderīguma prasībām un ražojumu saderīgumu vides aizsardzības ziņā.

Grozījums Nr.    357

Regulas priekšlikums

V pielikums – 7. punkts – 7.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.2.  Gaisa kuģa kapteinim jābūt pilnvarām dot visas komandas un veikt atbilstīgas darbības ekspluatācijas nodrošināšanai, kā arī gaisa kuģa un tajā pārvadājamo personu un/vai mantas drošībai.

7.2.  Gaisa kuģa kapteinim jābūt pilnvarām dot visas komandas un veikt atbilstīgas darbības ekspluatācijas nodrošināšanai, kā arī gaisa kuģa un tajā pārvadājamo personu un/vai mantas drošībai. Gaisa kuģa kapteinim jāvar īstenot šīs pilnvaras bez jebkādas iejaukšanās.

Grozījums Nr.    358

Regulas priekšlikums

V pielikums – 8. punkts – 8.1. apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ekspluatantam jāizmanto tikai attiecīgi kvalificēts un profesionāli sagatavots personāls un jāīsteno un jāuztur apkalpes locekļu un cita vajadzīgā personāla mācību un pārbaudes programmas;

(b)  ekspluatantam jāizmanto tikai attiecīgi kvalificēts un profesionāli sagatavots personāls un jāīsteno un jāuztur apkalpes locekļu un cita vajadzīgā personāla mācību un pārbaudes programmas; ekspluatantam jānodrošina nepieciešamo apkalpes locekļu apmācību un jāveic pārbaudes, kas nepieciešamas, lai garantētu viņu licenču derīgumu un iegūtu un uzturētu licencēs norādīto kvalifikāciju un pieredzi, kas ir nepieciešama tā gaisa kuģa ekspluatācijai, kurā tie veic savus pienākumus. Neskarot ekspluatantu tiesības izveidot tādas samērīgas sistēmas, kas nodrošina ekspluatantam atdevi no ieguldījumiem apmācībā, apkalpes locekļi nedrīkst ekspluatēt gaisa kuģi, kas veic komercpakalpojumus, kamēr tiem ir jāmaksā tieši ekspluatantam vai netieši trešām personām par mācībām, kas ir vajadzīgas viņu licences un ekspluatanta gaisa kuģa ekspluatācijai nepieciešamās kvalifikācijas uzturēšanai.

Grozījums Nr.    359

Regulas priekšlikums

VI pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tiesību subjektam un tā darbiniekiem, kas atbildīgi par sertifikācijas un uzraudzības pienākumu veikšanu, savi pienākumi jāveic ar pēc iespējas lielāku profesionālo godprātību un pēc iespējas lielāku tehnisko kompetenci, un tos nedrīkst ietekmēt ne ar spiedienu, ne pamudinājumiem, īpaši finansiāliem pamudinājumiem, kas varētu ietekmēt viņu spriestspēju vai sertifikācijas un uzraudzības pienākumu veikšanu, īpaši no tādu personu vai personu grupu puses, ko ietekmē sertifikācijas un uzraudzības pienākumu rezultāti.

2.  Tiesību subjektam un tā darbiniekiem, kas atbildīgi par sertifikācijas un uzraudzības pienākumu veikšanu, savi pienākumi jāveic ar pēc iespējas lielāku profesionālo godprātību un pēc iespējas lielāku tehnisko kompetenci, un tos nedrīkst ietekmēt ne ar spiedienu, ne pamudinājumiem, īpaši finansiāliem pamudinājumiem, kas varētu ietekmēt viņu spriestspēju un spēju pieņemt lēmumus vai sertifikācijas un uzraudzības pienākumu veikšanu, īpaši no tādu personu vai personu grupu puses, ko ietekmē sertifikācijas un uzraudzības pienākumu rezultāti.

Grozījums Nr.    360

Regulas priekšlikums

VII pielikums – 1. punkts – 1.4. apakšpunkts –1.4.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.4.2.  Dati ir precīzi, salasāmi, pilnīgi un nepārprotami. Nodrošina atbilstīgu datu integritātes līmeni.

1.4.2.  Dati ir precīzi, salasāmi, pilnīgi un nepārprotami. Saglabā datu autentiskumu un atbilstīgu datu integritātes līmeni.

Grozījums Nr.    361

Regulas priekšlikums

VII pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  lidlauka ekspluatants lidlauka ekspluatācijā un uzturēšanā izmanto tikai apmācītu un kvalificētu personālu un nodrošina, tieši vai pamatojoties uz līgumu ar trešām personām, mācību un pārbaudes programmu īstenošanu un uzturēšanu, lai nodrošinātu visa attiecīgā personāla pastāvīgu kompetenci;

(k)  lidlauka ekspluatants lidlauka ekspluatācijā un uzturēšanā izmanto tikai apmācītu un kvalificētu personālu un nodrošina, tieši vai pamatojoties uz vienošanos ar trešām personām, mācību un pārbaudes programmu īstenošanu un uzturēšanu, lai nodrošinātu visa attiecīgā personāla pastāvīgu kompetenci. Mācības sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas, un novērtēšanu tajās veic instruktori un vērtētāji, kuriem ir šādu pienākumu veikšanai atbilstoša pieredze, kvalifikācija un kompetence.

Grozījums Nr.    362

Regulas priekšlikums

VII pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – m punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(m)  glābšanas un ugunsdzēsības dienestu personāls ir pienācīgi apmācīts un kvalificēts darbam lidlauka apstākļos. Lidlauka ekspluatants īsteno un uztur mācību un pārbaudes programmas, lai nodrošinātu šā personāla nepārtrauktu kompetenci, un

(m)  glābšanas un ugunsdzēsības dienestu personāls, kā arī perona pārvaldības pakalpojumu sniedzēju personāls ir pienācīgi apmācīts un kvalificēts darbam lidlauka apstākļos. Lidlauka ekspluatants tieši — vai noslēdzot līgumus ar trešām personām — īsteno un uztur mācību un pārbaudes programmas, lai nodrošinātu šā personāla nepārtrauktu kompetenci. Mācības sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas, un novērtēšanu tajās veic instruktori un vērtētāji, kuriem ir šādu pienākumu veikšanai atbilstoša pieredze, kvalifikācija un kompetence.

Grozījums Nr.    363

Regulas priekšlikums

VII pielikums – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – g punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1)  pakalpojumu sniedzējs izmanto tikai pienācīgi apmācītu un kvalificētu personālu un nodrošina mācību un pārbaudes programmu īstenošanu un uzturēšanu, lai nodrošinātu visa attiecīgā personāla pastāvīgu kompetenci. Mācības sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas, un novērtēšanu tajās veic instruktori un vērtētāji, kuriem ir šādu pienākumu veikšanai atbilstoša pieredze, kvalifikācija un kompetence.

Grozījums Nr.    364

Regulas priekšlikums

VII pielikums – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – g punkts – 2. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2)  pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka tā personāls regulāri iztur veselības pārbaudi, kas ietver fiziskās un garīgās veselības pārbaudes, lai pierādītu, ka viņi, ņemot vērā darbības veidu un īpaši tā ietekmi uz lidojumu drošību un ar to saistīto ietekmi uz vispārējo drošību, spēj apmierinoši pildīt savas funkcijas/

Grozījums Nr.    365

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 1. punkts – 1.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.2.a  Pakalpojumu minimālo apjomu definē, lai nodrošinātu ATM/ANS pakalpojumu nepārtrauktību neparedzamu situāciju vai pakalpojumu traucējumu gadījumā, izveidojot avansa norēķinu sistēmu starp dalībvalstīm un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem. Nosakot šādu minimālo pakalpojumu apjomu, nodrošina pakalpojumu pieejamību vismaz visu to pakalpojumu apmērā, kas ir saistīti ar avārijas un drošības dienestu, ar sabiedrības veselību saistīto misiju darba un diplomātisko lidojumu nodrošināšanas apmērā, kā arī tādu lidojumu nodrošināšanas apmērā, kuru galamērķis un sākumpunkts nav lidosta, kas atrodas attiecīgajā dalībvalstī. Ņem vērā arī nepieciešamību nodrošināt, lai traucējumi neradītu sastrēgumus vai drošības riskus kaimiņvalstu gaisa telpā un lai tiktu ievērota vienlīdzīga attieksme pret visiem gaisa telpas lietotājiem, nodrošinot piekļuvi gaisa telpai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr.    366

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 2.1.2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.1.2.  Aeronavigācijas informācija ir precīza, pilnīga, aktuāla, nepārprotama, ar atbilstīgu integritāti un pieejama lietotājiem piemērotā formātā.

2.1.2.  Aeronavigācijas informācija ir precīza, pilnīga, aktuāla, nepārprotama, autentiska, ar atbilstošu integritāti un pieejama lietotājiem piemērotā formātā.

Grozījums Nr.    367

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 2. punkts – 2.2. apakšpunkts – 2.2.2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.2.2.  Aviācijas meteoroloģiskā informācija ir iespējami precīza, pilnīga, aktuāla, ar atbilstīgu integritāti un nepārprotama, lai tā atbilstu gaisa telpas izmantotāju vajadzībām.

2.2.2.  Aviācijas meteoroloģiskā informācija ir iespējami precīza, pilnīga, aktuāla, autentiska, ar atbilstīgu integritāti un nepārprotama, lai tā atbilstu gaisa telpas izmantotāju vajadzībām.

Grozījums Nr.    368

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sakaru pakalpojumi nodrošina un uztur pietiekamus veiktspējas parametrus attiecībā uz to pieejamību, integritāti, nepārtrauktību un savlaicīgumu. Pakalpojumi ir ātri un aizsargāti pret datu sabojāšanu.

Sakaru pakalpojumi nodrošina un uztur pietiekamus veiktspējas parametrus attiecībā uz to pieejamību, integritāti, nepārtrauktību un savlaicīgumu. Pakalpojumi ir ātri un aizsargāti pret datu sabojāšanu un neatļautu izmaiņu ieviešanu.

Grozījums Nr.    369

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 2. punkts – 2.5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Navigācijas pakalpojumi nodrošina un uztur pietiekamu veiktspējas līmeni attiecībā uz vadīšanas, pozicionēšanas un, atbilstīgos gadījumos, laika koordinācijas informāciju. Veiktspējas kritēriji ietver pakalpojumu precizitāti, integritāti, pieejamību un nepārtrauktību.

Navigācijas pakalpojumi nodrošina un uztur pietiekamu veiktspējas līmeni attiecībā uz vadīšanas, pozicionēšanas un, atbilstīgos gadījumos, laika koordinācijas informāciju. Veiktspējas kritēriji ietver pakalpojumu precizitāti, autentiskumu, integritāti, pieejamību un nepārtrauktību.

Grozījums Nr.    370

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 2. punkts – 2.6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Novērošanas pakalpojumi nosaka gaisa kuģu atrašanās vietu gaisā, kā arī citu gaisa kuģu un zemes transportlīdzekļu atrašanās vietu lidlaukā, nodrošinot pietiekamu veiktspēju attiecībā uz pakalpojumu precizitāti, integritāti, nepārtrauktību un noteikšanas iespējamību.

Novērošanas pakalpojumi nosaka gaisa kuģu atrašanās vietu gaisā, kā arī citu gaisa kuģu un zemes transportlīdzekļu atrašanās vietu lidlaukā, nodrošinot pietiekamu veiktspēju attiecībā uz pakalpojumu precizitāti, integritāti, autentiskumu, nepārtrauktību un noteikšanas iespējamību.

Grozījums Nr.    371

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 2. punkts – 2.7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Gaisa satiksmes plūsmas taktiskā pārvaldība Savienības mērogā izmanto un sniedz pietiekami precīzu un aktuālu informāciju par plānotās gaisa satiksmes apjomu un īpatnībām, kas ietekmē pakalpojumu sniegšanu, un veic ar satiksmes plūsmu maršrutu maiņu vai aizkavēšanu saistīto koordināciju un sarunas, lai mazinātu risku, kas saistīts ar pārslodžu rašanos gaisā vai lidlaukos. Lai optimizētu pieejamo kapacitāti gaisa telpas izmantošanā un lai uzlabotu gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības procesus, īsteno plūsmas pārvaldību. Šādai pārvaldībai jābūt drošai, pārredzamai un efektīvai, nodrošinot, ka kapacitātes piešķiršana ir elastīga un savlaicīga, ievērojot Eiropas aeronavigācijas plānu.

Gaisa satiksmes plūsmas taktiskā pārvaldība Savienības mērogā izmanto un sniedz pietiekami precīzu, autentisku un aktuālu informāciju par plānotās gaisa satiksmes apjomu un īpatnībām, kas ietekmē pakalpojumu sniegšanu, un veic ar satiksmes plūsmu maršrutu maiņu vai aizkavēšanu saistīto koordināciju un sarunas, lai mazinātu risku, kas saistīts ar pārslodžu rašanos gaisā vai lidlaukos. Lai optimizētu pieejamo kapacitāti gaisa telpas izmantošanā un lai uzlabotu gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības procesus, īsteno plūsmas pārvaldību. Šādai pārvaldībai jābūt drošai, pārredzamai un efektīvai, nodrošinot, ka kapacitātes piešķiršana ir elastīga un savlaicīga, ievērojot Eiropas aeronavigācijas plānu.

Grozījums Nr.    372

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 3. punkts – 3.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ATM/ANS sistēmas un komponenti, kas nodrošina saistītas informācijas apmaiņu ar gaisa kuģiem un uz zemes, ir pareizi konstruētas, ražotas, uzstādītas, uzturētas un ekspluatētas, lai nodrošinātu to piemērotību paredzētajiem mērķiem.

ATM/ANS sistēmas un komponenti, kas nodrošina saistītas informācijas apmaiņu ar gaisa kuģiem un uz zemes, ir pareizi konstruētas, ražotas, uzstādītas, uzturētas, aizsargātas pret neatļautu elektronisku iejaukšanos un ekspluatētas, lai nodrošinātu to piemērotību paredzētajiem mērķiem.

Grozījums Nr.    373

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 6. punkts – 6.2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.2.a  Personālam, kas veic ar drošību saistītus pienākumus gaisa satiksmes pārvaldības/ aeronavigācijas pakalpojumu nodrošināšanai, ir jābūt apmācītam un regulāri pārbaudītam, lai iegūtu un saglabātu pienācīgu kompetences līmeni tam uzticēto ar drošību saistīto pienākumu veikšanai.

Grozījums Nr.    374

Regulas priekšlikums

IX pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Personai, kas ekspluatē bezpilota gaisa kuģi, jāzina piemērojamie Savienības un valsts noteikumi, kuri saistīti ar plānoto ekspluatāciju, jo īpaši attiecībā uz drošumu, privātumu, datu aizsardzību, atbildību, apdrošināšanu, drošību vai vides aizsardzību. Personai jāspēj nodrošināt ekspluatācijas drošība un drošs bezpilota gaisa kuģa attālums no cilvēkiem uz zemes un no citiem gaisa telpas lietotājiem. Tas ietver ražotāja nodrošināto ekspluatācijas instrukciju un visu attiecīgo bezpilota gaisa kuģa darbības funkciju, kā arī piemērojamo gaisa telpas izmantošanas un ATM/ANS procedūru noteikumu pārzināšanu.

(a)  Tālvadības pilotam jāzina piemērojamie Savienības un valsts noteikumi, kuri saistīti ar plānoto ekspluatāciju, jo īpaši attiecībā uz drošumu, privātumu, datu aizsardzību, atbildību, apdrošināšanu, drošību un vides aizsardzību. Tālvadības pilotam jāspēj nodrošināt ekspluatācijas drošība un drošs bezpilota gaisa kuģa attālums no cilvēkiem uz zemes un no citiem gaisa telpas lietotājiem. Tas ietver ražotāja nodrošināto ekspluatācijas instrukciju, bezpilota gaisa kuģu drošas un videi draudzīgas ekspluatācijas gaisa telpā un visu attiecīgo bezpilota gaisa kuģa darbības funkciju, kā arī piemērojamo gaisa telpas izmantošanas un ATM/ANS procedūru noteikumu labu pārzināšanu.

Grozījums Nr.    375

Regulas priekšlikums

IX pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  Bezpilota gaisa kuģis jākonstruē un jābūvē tā, lai tas būtu piemērots savām funkcijām un to varētu ekspluatēt un regulēt un tam varētu veikt tehnisko apkopi, nepakļaujot cilvēkus riskam, ja šīs darbības veic apstākļos, kādiem šis gaisa kuģis ir konstruēts.

(b)  Bezpilota gaisa kuģis jākonstruē un jābūvē tā, lai tas būtu piemērots savām funkcijām un to varētu ekspluatēt un regulēt un tam varētu veikt tehnisko apkopi, nepakļaujot cilvēkus riskam.

Grozījums Nr.    376

Regulas priekšlikums

IX pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  Ja nepieciešams mazināt riskus, kas saistīti ar drošumu, privātumu, personas datu aizsardzību, drošību vai vidi un kas izriet no ekspluatēšanas, bezpilota gaisa kuģim jābūt atbilstošajām un konkrētajām īpatnībām un funkcijām, ar kurām ņem vērā privātuma principus un integrētu personas datu aizsardzību un personas datu aizsardzību pēc noklusējuma. Atbilstoši vajadzībām, minētajām īpatnībām un funkcijām jānodrošina iespēja viegli identificēt gaisa kuģi un ekspluatācijas veidu un mērķi, kā arī jānodrošina, ka tiek ievēroti piemērojamie ierobežojumi, aizliegumi vai nosacījumi, jo īpaši attiecībā uz ekspluatāciju konkrētās ģeogrāfiskās zonās, noteiktos attālumus no ekspluatanta vai noteiktos augstumos.

(c)  Lai mazinātu riskus, kas saistīti ar drošumu, privātumu, personas datu aizsardzību, drošību vai vidi un kas izriet no ekspluatēšanas, bezpilota gaisa kuģim jābūt atbilstošajām un konkrētajām īpatnībām un funkcijām, ar kurām ņem vērā privātuma principus un integrētu personas datu aizsardzību un personas datu aizsardzību pēc noklusējuma. Minētajām īpatnībām un funkcijām jānodrošina iespēja viegli identificēt gaisa kuģi un ekspluatācijas veidu un mērķi, kā arī jānodrošina, ka tiek ievēroti piemērojamie ierobežojumi, aizliegumi vai nosacījumi, tostarp izmantotas noteikšanas un izvairīšanās sistēmas, jo īpaši attiecībā uz ekspluatāciju konkrētās ģeogrāfiskās zonās (piemēram, ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi, atomelektrostacijas, industriālās zonas un lidlauki), noteiktos attālumus no ekspluatanta vai noteiktos augstumos.

Grozījums Nr.    377

Regulas priekšlikums

IX pielikums – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  Regulas 47. panta 1. punkta fa) apakšpunktā minētajai reģistrācijas sistēmai piemēro datu aizsardzības un privātuma prasības, tostarp Direktīvu 95/46/EK par datu aizsardzību, ES Pamattiesību hartas 7. pantā paredzētās tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, ES Pamattiesību hartas 8. pantā paredzētās tiesības uz personas datu aizsardzību un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 16. pantu. Jānodrošina, ka reģistrācijas sistēmā tiek integrētas privātuma un datu aizsardzības garantijas saskaņā ar nepieciešamības un proporcionalitātes principiem.

Grozījums Nr.    378

Regulas priekšlikums

IX pielikums – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai cilvēkiem uz zemes un citiem gaisa telpas lietotājiem bezpilota gaisa kuģa ekspluatēšanas laikā nodrošinātu pietiekamu drošības līmeni, jāievēro šādas prasības, vajadzības gadījumā ņemot vērā darbības riska līmeni.

Lai cilvēkiem uz zemes un citiem gaisa telpas lietotājiem bezpilota gaisa kuģa ekspluatēšanas laikā nodrošinātu augstu un vienādu drošības līmeni, jāievēro šādas prasības, vajadzības gadījumā ņemot vērā darbības riska līmeni.

Grozījums Nr.    379

Regulas priekšlikums

IX pielikums – 2. punkts – 2.1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  Lai izveidotu kultūru, kurā tiek nodrošināta lietotāja drošība un draudzīgums videi, visiem bezpilota gaisa kuģu ražojumiem jāpievieno lietošanas instrukcija, un galvenā informācija, kas ietverta šajās lietošanas instrukcijās, jāatkārto visos reklāmas materiālos, tostarp tajos, kas pieejami internetā.

Grozījums Nr.    380

Regulas priekšlikums

IX pielikums – 2. daļa – 2.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Personai, kas ekspluatē bezpilota gaisa kuģi, ir zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu ekspluatācijas drošību, un kas ir atbilstošas ar ekspluatācijas veidu saistītajam riskam. Šī persona iztur arī veselības pārbaudi, ja tas ir nepieciešams ar attiecīgo ekspluatāciju saistīto risku mazināšanai.

Tālvadības pilotam ir zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu ekspluatācijas drošību, un kas ir atbilstošas ar ekspluatācijas veidu saistītajam riskam. Attiecībā uz to ekspluatāciju komerciālos nolūkos un ekspluatāciju, kuras veikšanai ir jāsaņem apliecība vai jāsniedz deklarācija, tālvadības pilotam pēc iesnieguma iesniegšanas izsniedz bezpilota gaisa kuģa pilota licenci, ja pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis savu atbilstību noteikumiem, kas pieņemti ar 47. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajiem deleģētajiem aktiem. Šī persona iztur arī veselības pārbaudi, ja tas ir nepieciešams ar attiecīgo ekspluatāciju saistīto risku mazināšanai.

Grozījums Nr.    381

Regulas priekšlikums

IX pielikums – 2. punkts – 2.4. apakšpunkts – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  Attiecībā uz bezpilota gaisa kuģiem un bezpilota gaisa kuģu ekspluatāciju jānodrošina atbilstība attiecīgajām Savienības tiesību aktos garantētajām tiesībām, jo īpaši tiesībām uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. pantā, un tiesībām uz personas datu aizsardzību, kas noteiktas Hartas 8. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 16. pantā, un kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

(1)

OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)

OV C ... Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Priekšlikums regulai par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā, par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras izveidi un par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 atcelšanu ir daļa no Eiropas Komisijas stratēģijas aviācijas jomā, lai uzlabotu ES aviācijas nozares konkurētspēju, ar ko Komisija iepazīstināja Eiropas Parlamenta TRAN komiteju 2015. gada decembrī. Šis priekšlikums ir balstīts uz vairāk nekā divpadsmit gadu ilgu pieredzi Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās priekšgājējas īstenošanā un tā mērķis ir sagatavot nākamos Aģentūras attīstības posmus.

Priekšlikumā aviācijas drošība ir galvenais pamatprincips, taču tajā ņemtas vērā arī dažādo ieinteresēto pušu paustās intereses, kā arī vispārējās tendences aviācijas nozarē. Uz tā pamata priekšlikumā iekļauta virkne inovatīvu ideju, piemēram, uz risku un darbības rezultātiem vērstas pieejas aviācijas drošumam ieviešana, aviācijas drošuma un citu tehnisko jomu, piemēram, aviācijas drošības vai vides aizsardzības, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā, savstarpējā atkarība. Priekšlikuma mērķis ir izveidot normatīvo regulējumu, lai integrētu jaunus uzņēmējdarbības modeļus un novatoriskas tehnoloģijas, piemēram, bezpilota gaisa kuģus (dronus). Priekšlikums pievēršas problēmai, kas saistīta ar to, ka dažām valstu iestādēm trūkst resursu, un tajā ir ietverts regulējums nacionālo aviācijas iestāžu un EADA tehnisko resursu apvienošanai un kopīgai izmantošanai. Visbeidzot regulas priekšlikumā ir iekļauta jauna kārtība koordinācijai un attīstībai saistībā ar pētniecību un apmācību aviācijas jomā.

Referents ir daudz apspriedies ar ieinteresētajām personām un apmainījies viedokļiem par regulas priekšlikumu ar daudziem no tiem. Viscaur regulas priekšlikumā referents ir centies atspoguļot viņu paustās bažas un nodrošināt turpmāku un efektīvu aviācijas un aeronautikas nozares pārstāvju iesaistīšanu.

Referents ir stingrs EADA atbalstītājs un uzskata, ka līdz šim tā sekmīgi pildījusi savus uzdevumus. Referents atzinīgi vērtē Aģentūras attīstību un iepriekš atbalstīja visus priekšlikumus paplašināt Aģentūras kompetences. Referents uzskata, ka gadu gaitā Aģentūra ir kļuvusi par vadošo spēlētāju aviācijas pasaulē un atzītu "alternatīvu" ASV Federālajai Aviācijas administrācijai, vienlaikus saglabājot savas īpatnības. Referents uzsver, ka aviācijas drošuma jomā atkāpes nav pieļaujamas, un tas aizvien ir galvenais un vadošais Aģentūras darbības princips.

Referents uzskata, ka aviācijas drošumam ir svarīgi, lai tiktu atrisinātas visas problēmas, kas var būt ar to tieši saistītas. Šā iemesla dēļ referents atklāti atbalsta priekšlikumā iekļautās izmaiņas, kas attiecas uz noteikta veida savstarpējo atkarību starp aviācijas drošumu un drošību. Tomēr referents uzskata, ka noteikumos, kas attiecas uz lidlaukiem, ir jānošķir dažāda veida lidlauku aprīkojums. Tādēļ referents ir iekļāvis dažus apakšdalījumus, piemēram, ar drošumu saistīts aprīkojums un drošumam būtisks lidlauka aprīkojums. Referents arī paplašinājis Aģentūras kompetenci aviācijas drošības jomā, īpaši, iekļaujot tajā kiberdrošību. Līdzīgi referents ir iekļāvis dažus noteikumus, kas attiecas uz savstarpējo atkarību starp aviācijas drošumu un vides aizsardzību.

Referents uzskata, ka aviācijas drošums ir ne tikai nozares problēma, bet arī nacionālo aviācijas iestāžu uzraudzības un efektīvas noteikumu izpildes jautājums. Referents piekrīt, ka kompetenču nodošana no dalībvalsts Aģentūrai vai citai dalībvalstij ir reālistiska pieeja, jo pastāv dažāda līmeņa resursi, kas ir dalībvalstu nacionālo aviācijas iestāžu rīcībā. Referents skaidri nosaka, kurus pienākumus var nodot, un ir papildinājis aizsardzības pasākumus attiecībā uz kompetenču nodošanas procedūru, proti, paredzējis, ka ir jāizstrādā detalizēts nodošanas plāns. Tomēr referents uzskata, ka ir iespējams izdarīt vairāk, lai palielinātu aviācijas drošumu, un tāpēc iesaka (līdzīgi kā attiecībā uz kvalificētajiem tiesību subjektiem) paredzēt iespēju veikt uzdevumus nacionālo aviācijas iestāžu vai Aģentūras vārdā, turklāt nacionālajām aviācijas iestādēm ir jāsaņem Aģentūras akreditācija. Šāds akreditācijas process ļautu apzināt visu ES nacionālo aviācijas iestāžu drošuma nodrošināšanas līmeni. Turklāt referents uzskata, ka efektivitātes labad dalībvalstīm vajadzētu būt vienai nacionālajai aviācijas iestādei.

Referents uzskata, ka, ņemot vērā Aģentūras profesionālās zināšanas aviācijas jomā, tai vajadzētu būt aktīvākai un noteicošākai lomai gadījumos, kad dalībvalstis nolemj nekavējoties reaģēt uz nopietnu civilās aviācijas drošuma problēmu, atkāpjoties no piemērojamajiem ES noteikumiem. Līdzīgi Aģentūrai vajadzētu lemt par noteikumu piemērošanu attiecībā uz lidojumderīgumu, kas ir ekskluzīvā tās kompetencē. Tāpat referents uzskata, ka Aģentūrai vajadzētu būt pilnvarām nepastarpināti darboties kā sertifikācijas, uzraudzības un izpildes kompetentajai iestādei attiecībā uz gaisa pārvadātājiem, kas darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī un/vai ir iesaistītas darbībās vairākās dalībvalstīs vai ārpus dalībvalstu teritorijas.

Referents uzskata, ka priekšlikumā nav pietiekami reglamentēts konkrētais jautājums par droniem, par kuriem pēdējā laikā daudz ziņo plašsaziņas līdzekļi, izceļot negatīvo, un kas var nopietni apdraudēt aviācijas drošumu, ja darbība ar tiem nav pienācīga. Referents ierosina turpināt apspriesties ar ieinteresētajām personām, lai varētu izstrādāt detalizētākus noteikumus attiecībā uz droniem, kas ļautu tos droši integrēt gaisa telpā un dalīt to ar pilotētiem lidaparātiem, ieviešot juridisko noteiktību attiecībā uz tiem. Referents uzskata, ka sagaidāmā nozares attīstība ir tāda, ka būs vajadzīgi stingri noteikumi, arī, lai nodrošinātu privātuma un datu aizsardzību.

Ņemot vērā, ka gadu gaitā Aģentūras pilnvaras sekmīgi paplašinātas, ietverot arī jomas, kas nav tiešā veidā saistītas ar aviācijas drošumu, referents uzskata, ka ir pēdējais laiks atspoguļot šīs izmaiņas arī pašā Aģentūras nosaukumā, līdz ar to referents ierosina pielīdzināt Aģentūras nosaukumu pārējo aviācijas iestāžu nosaukumiem. Vispārējais Aģentūras darbības vadošais princips un darbības mērķis, proti, aviācijas drošums, paliek nemainīgs un ir definēts regulas 1. panta 1. punktā.

Attiecībā uz institucionālajiem jautājumiem referents atgādina vairākas nostājas, ko iepriekš pieņēmis Parlaments, piemēram, saistībā ar balsu vairākumu valdē/izpildvaldē un prasību izpilddirektoram pirms iecelšanas vai darbības termiņa vidusposmā piedalīties uzklausīšanā TRAN komitejā. Turklāt referents uzskata, ka ir vajadzīga tikai viena apelācijas padome, lai izvairītos no liekiem izdevumiem nozarei.

Lai veicinātu Aģentūras starptautisko nozīmīgumu, referents ir aicinājis palielināt starptautisko sadarbību, popularizējot ES standartus, un ierosinājis ieviest mazāk stingras prasības attiecībā uz darba attiecībām starp Aģentūru un trešo valstu nacionālajām aviācijas iestādēm. Turklāt referents ir ierosinājis ļaut Aģentūrai izveidot vietējos birojus trešās valstīs, kurās ir vajadzīga sertifikācija, lai būtu iespējams reaģēt uz nozares vajadzībām.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopīgi noteikumi civilās aviācijas jomā un Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras izveide

Atsauces

COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

2.12.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

18.1.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

18.1.2016

ENVI

18.1.2016

ITRE

18.1.2016

LIBE

18.1.2016

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

LIBE

2.2.2016

 

Referenti

Iecelšanas datums

Marian-Jean Marinescu

5.2.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

24.5.2016

11.7.2016

 

 

Pieņemšanas datums

10.11.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

11

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec, Matthijs van Miltenburg

Iesniegšanas datums

2.12.2016

Juridisks paziņojums - Privātuma politika