SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

2.12.2016 - (COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Marian-Jean Marinescu


Postup : 2015/0277(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0364/2016
Predkladané texty :
A8-0364/2016
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0613),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0389/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality talianskym Senátom a maltským parlamentom, v ktorých sa tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ... [1],

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 12. októbra 2016[2]

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0364/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Hlava 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre letectvo a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Je vhodné vziať do úvahy uznesenie Európskeho parlamentu z 29. októbra 2015 o bezpečnom používaní diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS), všeobecne známych ako bezpilotné lietadlá (dróny), v oblasti civilného letectva1a,

 

______________

 

1a 2014/2243(INI)

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Za každých okolností by mala byť zaručená vysoká a jednotná úroveň bezpečnosti civilného letectva a ochrany životného prostredia, a to prijatím spoločných bezpečnostných predpisov a opatrení, pomocou ktorých sa zaručí, aby výrobky, osoby a organizácie zapojené do činností civilného letectva v Únii spĺňali tieto predpisy, ako aj predpisy prijaté na ochranu životného prostredia.

(1)  Za každých okolností by mala byť zaručená vysoká a jednotná úroveň bezpečnosti civilného letectva, a to prijatím spoločných bezpečnostných predpisov a opatrení, pomocou ktorých sa zaručí, aby výrobky, osoby a organizácie zapojené do činností civilného letectva v Únii spĺňali tieto predpisy.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Okrem toho za každých okolností by mala byť zaručená vysoká a jednotná úroveň ochrany životného prostredia opatreniami, ktorými sa zabezpečí, aby výrobky, osoby a organizácie zapojené do činností civilného letectva v Únii boli v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a medzinárodnými normami a odporúčanými postupmi.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Agentúra by mala podporovať úspory energie, zníženie energetickej spotreby a zmiernenie negatívneho vplyvu emisií na zmenu klímy a zaťaženie hlukom a znečistenie ovzdušia. Z tohto dôvodu by agentúra mala vychádzať z nariadenia o jednotnom európskom nebi (SES) a konať na základe zlepšenej cezhraničnej výkonnosti manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb (ATM/ANS).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Nebolo by vhodné, aby všetky lietadlá podliehali spoločným predpisom. Predovšetkým lietadlá jednoduchej konštrukcie alebo lietadlá, ktoré sú prevádzkované najmä na miestnej úrovni, ako aj lietadlá, ktoré boli vyrobené amatérsky, sú vzácne alebo existujú len v malom počte by vzhľadom na obmedzené riziko, ktoré predstavujú pre bezpečnosť civilného letectva, mali zostať pod regulačnou kontrolou členských štátov bez toho, aby iné členské štáty museli uznávať takúto vnútroštátnu úpravu podľa tohto nariadenia.

(3)  Nebolo by vhodné, aby všetky lietadlá podliehali spoločným predpisom. Predovšetkým lietadlá jednoduchej konštrukcie alebo lietadlá, ktoré sú prevádzkované najmä na miestnej úrovni, ako aj lietadlá, ktoré boli vyrobené amatérsky, sú vzácne alebo existujú len v malom počte by vzhľadom na obmedzené riziko, ktoré predstavujú pre bezpečnosť civilného letectva, mali zostať pod regulačnou kontrolou členských štátov bez toho, aby iné členské štáty museli uznávať takúto vnútroštátnu úpravu podľa tohto nariadenia. Komisia by však mala uľahčiť prijatie spoločných noriem leteckej spôsobilosti a poradenského materiálu s cieľom splniť ciele stanovené v článku 1 ods. 2 písm. a) až c), g) a h) tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Mala by sa však poskytnúť možnosť uplatňovať niektoré ustanovenia tohto nariadenia na určité typy lietadiel, ktoré sú vyňaté z ustanovení tohto nariadenia, najmä na priemyselne vyrábané lietadlá, ktoré by mohli čerpať výhody z voľného obehu v rámci Únie. Preto by organizácie zapojené do projektovania takýchto lietadiel mali mať možnosť požiadať Komisiu, aby rozhodla, že požiadavky Únie týkajúce sa projektovania, výroby a údržby lietadiel sa uplatňujú na nové typy lietadiel, ktoré majú takéto organizácie uviesť na trh.

(4)  Mala by sa poskytnúť možnosť uplatňovať niektoré ustanovenia tohto nariadenia na určité typy lietadiel, ktoré sú vyňaté z ustanovení tohto nariadenia, najmä na priemyselne vyrábané lietadlá, ktoré by mohli čerpať výhody z voľného obehu v rámci Únie. Preto by organizácie zapojené do projektovania takýchto lietadiel mali mať možnosť požiadať Komisiu, aby rozhodla, že požiadavky Únie týkajúce sa projektovania, výroby a údržby lietadiel sa uplatňujú na nové typy lietadiel, ktoré majú takéto organizácie uviesť na trh.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Na základe predchádzajúceho povolenia Komisie by členské štáty mali mať možnosť vyňať z ustanovení tohto nariadenia letiská s nízkym objemom letovej prevádzky za predpokladu, že dotknuté letiská napriek tomu spĺňajú minimálne spoločné bezpečnostné ciele stanovené v príslušných základných požiadavkách. Keď členský štát udelí takéto výnimky, mali by sa vzťahovať aj na vybavenie používané na dotknutom letisku, ako aj na poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy a riadenia prevádzky na odbavovacej ploche, ktorí pôsobia na letiskách, ktoré sú vyňaté z uvedených ustanovení. Výnimky, ktoré členské štáty udelili letiskám pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, by mali ostať v platnosti, pričom by sa malo zabezpečiť sprístupnenie informácií o týchto výnimkách verejnosti.

(6)  Na základe predchádzajúceho oznámenia a rozhodnutia agentúry by členské štáty mali mať možnosť vyňať z ustanovení tohto nariadenia letiská s nízkym objemom letovej prevádzky za predpokladu, že dotknuté letiská napriek tomu spĺňajú minimálne spoločné bezpečnostné ciele stanovené v príslušných základných požiadavkách. Keď členský štát udelí takéto výnimky, mali by sa vzťahovať aj na vybavenie používané na dotknutom letisku, ako aj na riadenie prevádzky na odbavovacej ploche na letiskách, ktoré sú vyňaté z uvedených ustanovení. Výnimky, ktoré členské štáty udelili letiskám pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, by mali ostať v platnosti, pričom by sa malo zabezpečiť sprístupnenie informácií o týchto výnimkách verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Najmä s cieľom dosiahnuť bezpečnosť, interoperabilitu alebo zvýšenie efektívnosti môžu členské štáty považovať za vhodnejšie uplatňovať namiesto svojich vnútroštátnych právnych predpisov ustanovenia tohto nariadenia na štátne lietadlá, ako aj na manažment letovej prevádzky (ďalej len „ATM“) a letecké navigačné služby (ďalej len „ANS“), ktoré poskytuje armáda. Mala by sa im poskytnúť takáto možnosť. Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci potrebné na prijímanie rozhodnutí o takýchto žiadostiach. Členské štáty využívajúce túto možnosť by mali spolupracovať s Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“), a to najmä poskytovaním všetkých informácií potrebných na potvrdenie súladu lietadiel a príslušných činností s príslušnými ustanoveniami tohto nariadenia.

(7)  S cieľom dosiahnuť bezpečnosť a interoperabilitu môžu členské štáty považovať za vhodnejšie uplatňovať namiesto svojich vnútroštátnych právnych predpisov ustanovenia tohto nariadenia na štátne lietadlá, ako aj na manažment letovej prevádzky (ďalej len „ATM“) a letecké navigačné služby (ďalej len „ANS“), ktoré poskytuje armáda. Členské štáty využívajúce túto možnosť by mali spolupracovať s Agentúrou Európskej únie pre letectvo (ďalej len „agentúra“), a to najmä poskytovaním všetkých informácií potrebných na potvrdenie súladu lietadiel a príslušných činností s príslušnými ustanoveniami tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Opatrenia prijaté v súlade s týmto nariadením vrátane delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe, ktoré sú zamerané na reguláciu civilného letectva v Únii, by mali byť zodpovedajúce a primerané povahe a rizikám spojeným s rôznymi typmi prevádzky a činností, na ktoré sa vzťahujú. Pokiaľ je to možné, mali by byť formulované spôsobom, ktorý sa zameriava na ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a zároveň umožňovať rôzne spôsoby plnenia uvedených cieľov. Tým by sa malo prispieť k nákladovo efektívnejšiemu dosiahnutiu požadovaných úrovní bezpečnosti a podporiť technické a prevádzkové inovácie. Mali by sa využiť uznávané normy a postupy odvetvia, v prípade ktorých sa preukázalo, že zaručujú súlad so základnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

(8)  Opatrenia prijaté v súlade s týmto nariadením vrátane delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe, ktoré sú zamerané na reguláciu civilného letectva v Únii, by mali byť zodpovedajúce a primerané povahe a rizikám spojeným s rôznymi typmi lietadiel, prevádzky a činností, na ktoré sa vzťahujú. Pokiaľ je to možné, mali by byť formulované spôsobom, ktorý sa zameriava na ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a zároveň umožňovať rôzne spôsoby plnenia uvedených cieľov a systémový prístup k civilnému letectvu berúc do úvahy vzájomnú prepojenosť medzi bezpečnosťou a inými technickými oblasťami regulácie letectva vrátane kybernetickej bezpečnosti. Tým by sa malo prispieť k nákladovo efektívnejšiemu dosiahnutiu požadovaných úrovní bezpečnosti a podporiť technické a prevádzkové inovácie. Mali by sa využiť uznávané normy a postupy odvetvia, v prípade ktorých sa preukázalo, že zaručujú súlad so základnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, predovšetkým v oblastiach, kde to tak je tradične, ako je pozemná obsluha.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Uplatňovanie náležitých zásad manažmentu bezpečnosti je podstatné pre neustále zvyšovanie bezpečnosti civilného letectva v Únii, predvídanie nových bezpečnostných rizík a čo najlepšie využitie obmedzených technických zdrojov. Preto je potrebné zriadiť spoločný rámec pre plánovanie a vykonávanie opatrení na zlepšenie bezpečnosti. Na tieto účely by sa mal na úrovni Únie vypracovať európsky plán bezpečnosti letectva a európsky program bezpečnosti letectva. Každý členský štát by mal takisto vypracovať národný program bezpečnosti letectva v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe 19 k Chicagskému dohovoru. K uvedenému programu by mal byť pripojený plán opisujúci opatrenia, ktoré má členský štát prijať na zmiernenie zistených bezpečnostných rizík.

(9)  Uplatňovanie náležitých zásad manažmentu bezpečnosti je podstatné pre neustále zvyšovanie bezpečnosti civilného letectva v Únii, predvídanie nových bezpečnostných rizík a čo najlepšie využitie obmedzených technických zdrojov. Preto je potrebné zriadiť spoločný rámec pre plánovanie a vykonávanie opatrení na zlepšenie bezpečnosti. Na tieto účely by sa mal na úrovni Únie vypracovať európsky plán bezpečnosti letectva a európsky program bezpečnosti letectva. Každý členský štát by mal takisto vypracovať štátny program bezpečnosti letectva v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe 19 k Chicagskému dohovoru. K uvedenému programu by mal byť pripojený plán opisujúci opatrenia, ktoré má členský štát prijať na zmiernenie zistených bezpečnostných rizík. Európsky plán bezpečnosti letectva a plány, ako aj štátne programy bezpečnosti opísané v prílohe 19 k Chicagskému protokolu by sa mali zriadiť v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami v odvetví.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V súlade s ustanoveniami stanovenými v prílohe 19 k Chicagskému dohovoru majú členské štáty stanoviť prijateľnú úroveň bezpečnosti, pokiaľ ide o činnosti v oblasti letectva v rámci ich zodpovednosti. S cieľom pomôcť členským štátom pri plnení tejto požiadavky koordinovaným spôsobom by sa európskym plánom bezpečnosti letectva mala stanoviť prijateľná úroveň bezpečnosti na úrovni Únie v súvislosti s rôznymi kategóriami činností v oblasti letectva. Uvedená prijateľná úroveň bezpečnosti by nemala mať záväzný charakter, ale mala by vyjadrovať ambíciu Únie a členských štátov v oblasti bezpečnosti civilného letectva.

(10)  V súlade s ustanoveniami stanovenými v prílohe 19 k Chicagskému dohovoru majú členské štáty stanoviť prijateľnú úroveň bezpečnosti, pokiaľ ide o činnosti v oblasti letectva v rámci ich zodpovednosti. S cieľom pomôcť členským štátom pri plnení tejto požiadavky koordinovaným spôsobom by sa európskym plánom bezpečnosti letectva mala stanoviť vysoká a jednotná úroveň bezpečnosti na úrovni Únie v súvislosti s rôznymi kategóriami činností v oblasti letectva. Uvedená prijateľná úroveň bezpečnosti by nemala mať záväzný charakter, ale mala by namiesto toho vyjadrovať ambíciu členských štátov v oblasti bezpečnosti civilného letectva.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  V súlade s normami a odporúčanými postupmi Chicagského dohovoru by sa mali stanoviť základné požiadavky na výrobky, súčasti, nenainštalované vybavenie leteckej techniky, ako aj na letiská a poskytovanie manažmentu letovej prevádzky (ATM) a leteckých navigačných služieb. Okrem toho by sa mali stanoviť aj základné požiadavky na osoby a organizácie, ktoré sa podieľajú na prevádzke lietadiel, prevádzke letísk a poskytovaní ATM/ANS, ako aj základné požiadavky na osoby a výrobky zapojené do výcviku a lekárskych vyšetrení posádky a riadiacich letovej prevádzky

(12)  V súlade s normami a odporúčanými postupmi Chicagského dohovoru by sa mali stanoviť základné požiadavky na výrobky, súčasti, nenainštalované vybavenie leteckej techniky, ako aj na letiská vrátane vybavenia a systémov ATM/ANS. Okrem toho by sa mali stanoviť aj základné požiadavky na osoby a organizácie, ktoré sa podieľajú na prevádzke lietadiel, prevádzke letísk a poskytovaní ATM/ANS, ako aj základné požiadavky na osoby a výrobky zapojené do výcviku a lekárskych vyšetrení posádky a riadiacich letovej prevádzky

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Je nevyhnutné, aby technický personál, ktorý plní úlohy súvisiace s prevádzkovou bezpečnosťou ATM (ATSEP), bol náležite kvalifikovaný na výkon svojich úloh. Vzhľadom na širokú škálu prostredí, v ktorých ATSEP pracuje, je dôležité, aby sa kvalifikácia mohla prispôsobovať meniacim sa pracovným prostrediam. Všetky delegované alebo vykonávacie akty by preto mali poskytovať výslovný právny základ, ktorým sa ustanovujú podrobné harmonizované pravidlá a usmernenia o odbornej príprave a posudzovaní odbornej spôsobilosti technického personálu, ktorý plní úlohy súvisiace s prevádzkovou bezpečnosťou ATM, v prípade rôznych typov úloh súvisiacich s bezpečnosťou. Zaistila by sa tým potrebná úroveň bezpečnosti pri zohľadnení mnohostranného charakteru úloh technického personálu, ktorý plní úlohy súvisiace s prevádzkovou bezpečnosťou ATM.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Základné požiadavky týkajúce sa environmentálnej kompatibility konštrukčného riešenia výrobkov leteckej techniky by sa mali vzťahovať na hluk aj emisie z lietadiel, a mali by umožniť Únii stanoviť podrobné technické normy, ktoré sú potrebné na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia pred škodlivými účinkami leteckej prevádzky. Uvedené požiadavky by mali vychádzať z noriem a odporúčaných postupov stanovených Chicagským dohovorom.

(13)  Základné požiadavky týkajúce sa environmentálnej kompatibility konštrukčného riešenia výrobkov leteckej techniky by sa mali vzťahovať na hluk aj emisie z lietadiel, a mali by umožniť Únii stanoviť podrobné technické normy, ktoré sú potrebné na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia pred škodlivými účinkami leteckej prevádzky. Uvedené požiadavky by mali byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a medzinárodnými normami a odporúčanými postupmi.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Únia by mala takisto stanoviť základné požiadavky na bezpečné poskytovanie služieb pozemnej obsluhy.

(14)  Únia by mala na základe existujúcich pravidiel a uznaných noriem odvetvia na medzinárodnej úrovni takisto stanoviť základné požiadavky na bezpečnosť týkajúce sa služieb pozemnej obsluhy.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Výrobkom, súčastiam a nenainštalovanému vybaveniu leteckej techniky, letiskám a ich vybaveniu, prevádzkovateľom lietadiel a letísk, systémom ATM/ANS a ich poskytovateľom, ako aj pilotom, riadiacim letovej prevádzky a osobám, výrobkom a organizáciám, ktoré sa podieľajú na ich výcviku a lekárskych vyšetreniach, by sa malo vydať osvedčenie alebo preukaz spôsobilosti, ak sa zistí, že spĺňajú príslušné základné požiadavky alebo prípadne iné požiadavky stanovené v tomto nariadení alebo podľa neho. Komisia by mala mať právomoc prijímať potrebné podrobné pravidlá pre vydávanie uvedených osvedčení a v prípade potreby vyhlásení, ktoré sa majú vykonať, pri zohľadnení cieľov nariadenia, ako aj povahy a rizika konkrétnej dotknutej činnosti.

(16)  Ak sa zistí, že spĺňajú príslušné základné požiadavky alebo prípadne iné požiadavky stanovené v tomto nariadení alebo podľa neho, malo by sa vydať osvedčenie alebo preukaz spôsobilosti: výrobkom, súčastiam a nenainštalovanému vybaveniu; letiskám vrátane ich bezpečnostného vybavenia, prevádzkovateľom lietadiel a letísk; systémom a komponentom ATM/ANS, od ktorých závisí bezpečnosť alebo interoperabilita; a poskytovateľom ATM/ANS,ako aj pilotom, riadiacim letovej prevádzky a osobám, výrobkom a organizáciám, ktoré sa podieľajú na ich výcviku a lekárskych vyšetreniach. Na tento účel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prijímanie potrebných podrobných pravidiel pre vydávanie uvedených osvedčení a v prípade potreby vyhlásení, ktoré sa majú vykonať, pri zohľadnení cieľov nariadenia, ako aj povahy a rizika konkrétnej dotknutej činnosti. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. Pri prijímaní delegovaných aktov by Komisia mala zaujať primeraný prístup k rôznym typom lietadiel a operácií, pričom sa zabezpečí, aby tieto delegované akty neviedli k dodatočnej administratívnej záťaži alebo k zvýšeniu nákladov, čím by sa znížila konkurencieschopnosť leteckého priemyslu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Organizáciám zapojeným do projektovania a výroby výrobkov a súčastí leteckej techniky by sa malo umožniť predkladať vyhlásenia o súlade projektu výrobkov a súčastí s príslušnými normami odvetvia, pokiaľ sa tým zabezpečí prijateľná úroveň bezpečnosti. Táto možnosť by mala byť obmedzená na výrobky používané v ľahkom a športovom lietaní a uplatňovaná za primeraných obmedzení a podmienok na zaistenie bezpečnosti.

(17)  Organizáciám zapojeným do projektovania a výroby výrobkov a súčastí leteckej techniky by sa malo umožniť predkladať vyhlásenia o súlade projektu výrobkov a súčastí s príslušnými normami odvetvia, pokiaľ sa tým zabezpečí vysoká a jednotná úroveň bezpečnosti. Táto možnosť by mala byť obmedzená na výrobky používané v ľahkom a športovom lietaní a uplatňovaná za primeraných obmedzení a podmienok na zaistenie bezpečnosti. Komisia by však mala uľahčiť prijatie spoločných noriem leteckej spôsobilosti a poradenského materiálu s cieľom splniť ciele stanovené v článku 1 ods. 2 písm. a) až c), g) a h) tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Vzhľadom na to, že bezpilotné lietadlá sú prevádzkované vo vzdušnom priestore spolu s tradičnými lietadlami, toto nariadenie by sa malo vzťahovať na takéto lietadlá bez ohľadu na ich prevádzkovú hmotnosť. Technológie pre bezpilotné lietadlá teraz umožňujú vykonávať širokú škálu možných činností, ktoré by mali podliehať pravidlám primeraným vzhľadom na riziko spojené s konkrétnou činnosťou alebo typom činností.

(18)  Vzhľadom na to, že bezpilotné lietadlá sú prevádzkované vo vzdušnom priestore spolu s pilotovanými lietadlami, toto nariadenie by sa malo vzťahovať na takéto lietadlá. Technológie pre bezpilotné lietadlá teraz umožňujú vykonávať širokú škálu možných činností, ktoré by mali podliehať pravidlám primeraným vzhľadom na riziko spojené s konkrétnou činnosťou alebo typom činností.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18 a)  Prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpilotných lietadiel by mali byť jasné, vymáhateľné a zosúladené medzi členskými štátmi s cieľom zaručiť bezpečnú prevádzku bezpilotných lietadiel a kultúru dodržiavania pravidiel medzi prevádzkovateľmi.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Pravidlá pre bezpilotné lietadlá by mali čo najviac prispievať k dodržiavaniu príslušných práv stanovených právnymi predpismi Únie, najmä práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa článku 7 Charty základných práv Európskej únie, ako aj práva na ochranu osobných údajov podľa článku 8 uvedenej charty a článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“), upraveného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov11.

(19)  Pravidlá pre bezpilotné lietadlá by mali prispievať k dodržiavaniu príslušných práv stanovených právnymi predpismi Únie, najmä práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa článku 7 Charty základných práv Európskej únie, ako aj práva na ochranu osobných údajov podľa článku 8 uvedenej charty a článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“), upraveného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov11.

__________________

__________________

11Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

11Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Pokiaľ ide o niektoré typy bezpilotných lietadiel, uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia týkajúcich sa osvedčovania, dohľadu a presadzovanie predpisov, ako aj ustanovení týkajúcich sa agentúry, nie je potrebné na dosiahnutie primeranej úrovne bezpečnosti. V takýchto prípadoch by sa mali uplatňovať mechanizmy dohľadu nad trhom stanovené v harmonizačných právnych predpisoch Únie o výrobkoch.

(20)  Pokiaľ ide o niektoré typy bezpilotných lietadiel, uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia týkajúcich sa registrácie, osvedčovania, identifikácie, dohľadu a presadzovanie predpisov, ako aj ustanovení týkajúcich sa agentúry, nie je potrebné na dosiahnutie primeranej úrovne bezpečnosti. V takýchto prípadoch by sa mali uplatňovať mechanizmy dohľadu nad trhom stanovené v harmonizačných právnych predpisoch Únie o výrobkoch.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Z dôvodov bezpečnosti a kontroly by sa každému vlastníkovi bezpilotného lietadla malo vydať číslo vlastníka, pomocou ktorého možno takéto lietadlo identifikovať. Toto číslo by malo byť vyobrazené na všetkých bezpilotných lietadlách prevádzkovaných týmto vlastníkom a malo by sa tiež uvádzať v európskom registri bezpilotných lietadiel vedenom agentúrou. Tento register by mal byť ľahko dostupný a mal by byť v súlade s pravidlami Únie o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20b)  Modely lietadiel sú bezpilotné lietadlá používané hlavne vo voľnom čase a patria do pôsobnosti tohto nariadenia. Už desaťročia dosahujú dobré výsledky v oblasti bezpečnosti, najmä tie, ktoré prevádzkujú členovia združenia alebo klubu. Vo všeobecnosti sú takéto združenia a kluby dobre štruktúrované a zaviedli veľmi dobrú kultúru bezpečnosti. Pri prijímaní delegovaných aktov a vykonávacích aktov podľa tohto nariadenia by Komisia mala snažiť zabezpečiť, aby modely lietadiel mohli byť naďalej prevádzkované tak, ako v súčasnosti v rámci príslušných vnútroštátnych systémov. Okrem toho pri prijímaní uvedených delegovaných a vykonávacích aktov by Komisia mala zohľadňovať potrebu hladkého prechodu od rozdielnych vnútroštátnych systémov na nový regulačný rámec a mala by prihliadať na existujúce najlepšie postupy v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Agentúra a príslušné vnútroštátne orgány by mali spolupracovať s cieľom lepšie odhaliť nebezpečnú situáciu a prijať vhodné nápravné opatrenia. Členské štáty by mali mať najmä možnosť presunúť si navzájom alebo na agentúru povinnosti podľa tohto nariadenia, ktoré sa týkajú osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov, najmä ak je to potrebné na zvýšenie bezpečnosti alebo efektívnejšie využívanie zdrojov. Takisto je potrebné od prípadu k prípadu podporiť členské štáty pri vykonávaní uvedených úloh, a to najmä kooperatívneho a cezhraničného dohľadu, vytvorením účinného rámca pre združovanie a spoločné využívanie leteckých inšpektorov a iných špecialistov s príslušnými odbornými znalosťami.

(22)  Agentúra a príslušné vnútroštátne orgány by mali spolupracovať s cieľom lepšie odhaliť nebezpečnú situáciu a prijať vhodné nápravné opatrenia. Členské štáty by mali mať najmä možnosť presunúť si navzájom alebo na agentúru povinnosti podľa tohto nariadenia, ktoré sa týkajú osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov, najmä ak je to potrebné na zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie interoperability alebo efektívnejšie využívanie zdrojov. A s rovnakými cieľmi by sa organizáciám, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, mala tiež poskytnúť možnosť požiadať agentúru, aby prevzala zodpovednosť za ich činnosť v oblasti osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov. Takisto je potrebné od prípadu k prípadu podporiť členské štáty pri vykonávaní uvedených úloh, a to najmä kooperatívneho a cezhraničného dohľadu, vytvorením účinného rámca pre združovanie a spoločné využívanie leteckých inšpektorov a iných špecialistov s príslušnými odbornými znalosťami. Takéto združovanie by však v žiadnom prípade nemalo viesť k dodatočnému zaťaženiu alebo nákladom pre odvetvie letectva.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  V rámci inštitucionálneho systému Únie sú za vykonávanie práva Únie v prvom rade zodpovedné členské štáty. Úlohy osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov požadované týmto nariadením a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými na jeho základe by preto mal v zásade vykonávať na vnútroštátnej úrovni jeden alebo viac príslušných orgánov členských štátov. V určitých jasne vymedzených prípadoch by však aj agentúra mala byť oprávnená vykonávať uvedené úlohy podľa tohto nariadenia. V uvedených prípadoch by mala mať agentúra možnosť prijímať potrebné opatrenia súvisiace s prevádzkou lietadiel, kvalifikáciou posádky alebo využívaním lietadiel tretích krajín, ak sa tak najlepšie zaručí jednotnosť a uľahčí fungovanie vnútorného trhu.

(33)  V rámci inštitucionálneho systému Únie sú za vykonávanie práva Únie v prvom rade zodpovedné členské štáty. Úlohy osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov požadované týmto nariadením a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými na jeho základe by preto mal v zásade vykonávať na vnútroštátnej úrovni príslušný orgán členských štátov. V určitých presne vymedzených prípadoch by mala mať agentúra možnosť prijímať potrebné opatrenia súvisiace s prevádzkou lietadiel, kvalifikáciou posádky alebo využívaním lietadiel tretích krajín, ak sa tak najlepšie zaručí jednotnosť a uľahčí fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Agentúra by mala Komisii poskytovať technické odborné znalosti pri príprave potrebných právnych predpisov a prípadne pomáhať členským štátom a odvetviu pri ich vykonávaní. Mala by byť schopná vydávať certifikačné špecifikácie a poradenský materiál a robiť technické nálezy a vydávať požadované osvedčenia alebo evidovať vyhlásenia.

(34)  Agentúra by mala Komisii poskytovať technické odborné znalosti pri príprave potrebných právnych predpisov a pomáhať členským štátom a odvetviu vrátane MSP pri ich vykonávaní. Mala by byť schopná vydávať certifikačné špecifikácie a poradenský materiál a robiť technické nálezy a vydávať požadované osvedčenia alebo evidovať vyhlásenia.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Globálne navigačné satelitné systémy, a najmä úniový program Galileo, budú zohrávať kľúčovú úlohu pri implementácii európskeho systému riadenia letovej prevádzky. V tomto ohľade by mala mať agentúra právomoc vypracovať potrebné technické špecifikácie a osvedčovať organizácie poskytujúce celoeurópske služby ATM/ANS s cieľom zabezpečiť vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti, interoperabilitu a prevádzkovú efektívnosť.

(35)  Globálne navigačné satelitné systémy, a najmä úniový program Galileo, budú zohrávať kľúčovú úlohu pri implementácii európskeho systému riadenia letovej prevádzky. V tomto ohľade by mala mať agentúra právomoc vypracovať potrebné technické špecifikácie a osvedčovať systémy ATM/ANS a organizácie poskytujúce celoeurópske služby ATM/ANS s cieľom zabezpečiť vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti, interoperabilitu a prevádzkovú efektívnosť.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/200514 sa ukladá agentúre povinnosť oznamovať všetky informácie, ktoré by mohli byť relevantné pre aktualizáciu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí z bezpečnostných dôvodov podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii. Agentúra by mala takisto pomáhať Komisii pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 2111/2005 vykonávaním potrebných hodnotení prevádzkovateľov z tretích krajín a orgánov zodpovedných za dohľad nad nimi, a mala by Komisii poskytovať príslušné odporúčania.

(36)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/200514 sa ukladá agentúre povinnosť oznamovať všetky informácie, ktoré by mohli byť relevantné pre aktualizáciu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí z bezpečnostných dôvodov podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii. Agentúra by mala takisto pomáhať Komisii pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 2111/2005 vykonávaním všetkých potrebných hodnotení bezpečnosti prevádzkovateľov z tretích krajín a orgánov zodpovedných za dohľad nad nimi, a mala by Komisii poskytovať príslušné odporúčania.

__________________

__________________

14Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu (Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15).

14Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu (Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15).

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(39a)  Agentúra by sa mala zamerať na začlenenie výskumu a inovácie v oblasti bezpečných a environmentálne prijateľných bezpilotných lietadiel do uvedených programov.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Agentúra by mala na požiadanie pomáhať členským štátom a Komisii v oblasti medzinárodných vzťahov týkajúcich sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najmä pokiaľ ide o harmonizáciu pravidiel a vzájomného uznávania osvedčení. Mala by byť oprávnená nadväzovať vhodné vzťahy prostredníctvom pracovných dohôd s orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami príslušnými v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a to na základe predchádzajúceho súhlasu Komisie. S cieľom podporovať bezpečnosť na celom svete a vzhľadom na vysoké štandardy uplatňované v Únii by agentúra mala mať možnosť zapojiť sa v rámci svojich právomocí do projektov ad hoc s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami v oblasti technickej spolupráce, výskumu a pomoci. Agentúra by takisto mala pomáhať Komisii pri vykonávaní právnych predpisov Únie v iných technických oblastiach regulácie civilného letectva, ako je bezpečnostná ochrana alebo jednotné európske nebo, v ktorých má agentúra príslušné odborné znalosti.

(41)  Agentúra by mala na požiadanie pomáhať členským štátom a Komisii v oblasti medzinárodných vzťahov týkajúcich sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najmä pokiaľ ide o harmonizáciu pravidiel a vzájomného uznávania osvedčení. Mala by byť oprávnená nadväzovať vhodné vzťahy prostredníctvom pracovných dohôd s orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami príslušnými v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, pod podmienkou, že vopred informuje Komisiu. Agentúra by mala v úzkej spolupráci s Komisiou zásadným spôsobom prispieť k vývozu noriem Únie v oblasti letectva a podpore obehu leteckých produktov, profesionálov a služieb Únie po celom svete s cieľom uľahčiť prístup k novým rozvíjajúcim sa trhom. Mala by tak robiť predovšetkým prostredníctvompartnerstiev s príslušnými leteckými úradmi tretích krajín a otváraním miestnych kancelárií na území tretích krajín. S cieľom podporovať bezpečnosť na celom svete a vzhľadom na vysoké štandardy uplatňované v Únii by agentúra takisto mala mať možnosť zapojiť sa v rámci svojich právomocí do projektov s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami v oblasti technickej spolupráce, výskumu a pomoci. Agentúra by takisto mala pomáhať Komisii pri vykonávaní právnych predpisov Únie v iných technických oblastiach regulácie civilného letectva, ako je bezpečnostná ochrana alebo jednotné európske nebo, v ktorých má agentúra príslušné odborné znalosti.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  Je potrebné zabezpečiť, aby strany, ktorých sa rozhodnutia agentúry týkajú, mohli uplatniť potrebné opravné prostriedky spôsobom, ktorý zodpovedá špecifickej povahe letectva. Preto by sa mal zaviesť vhodný odvolací mechanizmus, aby proti rozhodnutiam agentúry bolo možné podať odvolanie prostredníctvom špecializovanej odvolacej rady, ktorej rozhodnutia môžu byť predmetom konania na Súdnom dvore Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) v súlade so ZFEÚ.

(48)  Je potrebné zabezpečiť, aby strany, ktorých sa rozhodnutia agentúry týkajú, mohli uplatniť potrebné opravné prostriedky spôsobom, ktorý zodpovedá špecifickej povahe letectva. Preto by sa mal zaviesť vhodný odvolací mechanizmus, aby proti rozhodnutiam agentúry bolo možné podať odvolanie prostredníctvom odvolacej rady, ktorej rozhodnutia môžu byť predmetom konania na Súdnom dvore Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) v súlade so ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(50)  Ak agentúra vypracuje návrh pravidiel všeobecnej povahy, ktoré majú vykonávať vnútroštátne orgány, mala by sa poradiť s členskými štátmi. V prípade, že uvedené pravidlá by mohli mať značné sociálne dôsledky, agentúra by sa pri príprave príslušných návrhov pravidiel mala náležite poradiť so zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov Únie.

(50)  Ak agentúra vypracuje návrh pravidiel všeobecnej povahy, ktoré majú vykonávať vnútroštátne orgány, mala by sa poradiť s členskými štátmi. V prípade, že uvedené pravidlá by mohli mať značné vplyvy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a sociálne dôsledky alebo oboje, vedú sa náležité konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov Únie. Pri príprave príslušných návrhov pravidiel by sa agentúra mala riadne zaoberať týmito dôsledkami vo svojom hodnotení vplyvu regulácie.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 54 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(54a)  Je dôležité zabezpečiť včasnú dostupnosť, a to aj v reálnom čase, informácií týkajúcich sa bezpečnosti s cieľom umožniť ich analýzu a šírenie bez zbytočného odkladu. Na tento účel by mala agentúra koordinovať na úrovni Únie zber, výmenu a analýzu informácií o záležitostiach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, vrátane zabezpečených letových údajov a hlasových záznamom z kabíny stiahnutých, v reálnom čase, do databázy na zemi. Na tento účel môže agentúra uzatvárať s právnickými a fyzickými osobami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo združeniami takýchto osôb administratívne dojednania týkajúce sa zberu informácií, ich výmeny a analýzy. Uvedené dojednania by mali čo najviac uprednostňovať využívanie existujúcich komunikačných kanálov a zamedziť ďalšiemu zaťaženiu uvedených právnických a fyzických osôb.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 56 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(56a)  S cieľom znížiť celkové náklady na aktivity dohľadu týkajúce sa ATM/ANS bude takisto potrebné zmeniť súčasný systém spoplatňovania tak, aby sa primeraným spôsobom vzťahoval na právomoci agentúry v oblasti dohľadu nad ATM/ANS. Tým sa zabezpečí, aby agentúra disponovala zdrojmi, ktoré potrebuje na vykonávanie úloh dohľadu nad bezpečnosťou, ktoré jej boli zverené v rámci celkového systémového prístupu Únie v oblasti leteckej bezpečnosti. Takisto sa tým prispeje k transparentnejšiemu, nákladovo efektívnejšiemu a účinnejšiemu poskytovaniu leteckých navigačných služieb používateľom vzdušného priestoru, ktorí systém financujú, a bude sa stimulovať poskytovanie integrovanej služby. Uvedenou zmenou sa takisto bude musieť zabezpečiť rozdelenie úloh medzi agentúrou a Európskou organizáciou pre bezpečnosť leteckej prevádzky (Eurocontrol).

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(59)  S cieľom zohľadniť technické, vedecké, prevádzkové alebo bezpečnostné potreby a na tento účel zmeniť alebo doplniť ustanovenia o letovej spôsobilosti, ochrane životného prostredia, posádke, letovej prevádzke, letiskách, ATM/ANS, riadiacich letovej prevádzky, prevádzkovateľoch z tretej krajiny, bezpilotných lietadlách, dohľade a presadzovaní predpisov, ustanovenia o flexibilite, pokutách a pravidelných penále, o poplatkoch a platbách, ako aj požiadavky stanovené v prílohách k tomuto nariadeniu, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(59)  S cieľom zohľadniť technické, vedecké, prevádzkové alebo bezpečnostné potreby a na tento účel zmeniť alebo doplniť ustanovenia o letovej spôsobilosti, ochrane životného prostredia, posádke, letovej prevádzke, letiskách, ATM/ANS, riadiacich letovej prevádzky, prevádzkovateľoch z tretej krajiny, bezpilotných lietadlách, dohľade a presadzovaní predpisov, ustanovenia o flexibilite, pokutách a pravidelných penále, o poplatkoch a platbách, ako aj požiadavky stanovené v prílohách k tomuto nariadeniu, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. Komisia takisto zabezpečí primeraný, na mieru šitý prístup k rôznym typom lietadiel a operácií.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 59 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(59 a)  Rôznym používateľom vzdušného priestoru by sa mal poskytnúť spravodlivý prístup do vzdušného priestoru. V záujme bezpečnosti leteckej prevádzky a s cieľom uľahčiť uplatňovanie práva na prístup do vzdušného priestoru by mal každý členský štát zabezpečiť kontinuitu poskytovania ATM/ANS vo vzdušnom priestore, za ktoré je zodpovedný, pričom zachováva vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti a minimalizuje prerušenie služby nezapojeným tretím stranám vrátane prípadov nepredvídateľných okolností. To by malo zahŕňať vymedzenie minimálnej úrovne služby, na ktorú by sa prevádzkovatelia lietadiel mohli spoľahnúť.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 61 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(61 a)  Zmeny zavedené týmto nariadením majú vplyv na vykonávanie iných právnych aktov Únie a okrem iného si vyžadujú zrušenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/20041a.

 

________________

 

1aNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite) (Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 26).

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(63)  Nariadenie (ES) č. 1008/2008 by sa malo zmeniť s cieľom zohľadniť možnosť zavedenú týmto nariadením, v rámci ktorej sa agentúra môže stať príslušným orgánom na vydávanie osvedčení leteckého prevádzkovateľa a dohľad nad nimi. Navyše vzhľadom na rastúci význam leteckých dopravcov s prevádzkovými základňami v niekoľkých členských štátoch, v dôsledku čoho už príslušný orgán pre prevádzkové licencie a príslušný orgán pre osvedčenia leteckého prevádzkovateľa nemusia byť nevyhnutne totožné, je potrebné posilniť účinný dohľad nad uvedenými leteckými dopravcami. Nariadenie (ES) č. 1008/2008 by sa preto malo zmeniť, aby sa zaistila úzka spolupráca medzi orgánmi zodpovednými za dohľad v súvislosti s osvedčením leteckého prevádzkovateľa, resp. prevádzkovou licenciou.

(63)  Nariadenie (ES) č. 1008/2008 by sa malo zmeniť s cieľom zohľadniť možnosť zavedenú týmto nariadením, v rámci ktorej sa agentúra môže stať príslušným orgánom na vydávanie osvedčení leteckého prevádzkovateľa a dohľad nad nimi. Navyše je potrebné posilniť účinný dohľad nad uvedenými leteckými dopravcami. Nariadenie (ES) č. 1008/2008 by sa preto malo zmeniť, aby sa zaistila úzka spolupráca medzi orgánmi zodpovednými za dohľad v súvislosti s osvedčením leteckého prevádzkovateľa, resp. prevádzkovou licenciou.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Základným cieľom tohto nariadenia je vybudovať a zachovať vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti civilného letectva v Únii a zároveň zabezpečiť vysokú a jednotnú úroveň ochrany životného prostredia.

1.  Základným cieľom tohto nariadenia je vybudovať, zachovať a presadzovať vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti civilného letectva v Únii.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  prispievať k vysokej a jednotnej úrovni ochrany životného prostredia;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  uľahčiť v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, pohyb tovaru, služieb a pracovníkov v oblasti letectva po celom svete nadväzovaným vhodnej spolupráce s tretími krajinami a ich leteckými úradmi.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podporovať nákladovú efektívnosť a účinnosť regulačných a certifikačných procesov, ako aj optimálne využívanie zdrojov na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie;

c)  podporovať nákladovú efektívnosť okrem iného zamedzením duplikácii a presadzovať účinnosť regulačných a certifikačných procesov a procesov v oblasti dohľadu, ako aj optimálne využívanie zdrojov na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f)  podporovať na celom svete stanoviská Únie, ktoré sa týkajú noriem a pravidiel v oblasti civilného letectva nadväzovaním vhodnej spolupráce s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami;

(f)  podporovať na celom svete stanoviská Únie, ktoré sa týkajú noriem a pravidiel v oblasti civilného letectva nadväzovaním vhodnej spolupráce s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, s cieľom podporovať bezpečnosť, rovnaké podmienky a vzájomné uznávanie osvedčení týkajúcich sa tovaru, služieb a pracovníkov v oblasti letectva;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  podporovať výskum a inovácie, okrem iného v rámci regulačných a certifikačných procesov;

g)  podporovať výskum a inovácie, okrem iného v rámci regulačných a certifikačných procesov a procesov dohľadu;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  podporovať v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, technickú a operačnú interoperabilitu.

h)  podporovať v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, administratívnu, technickú a operačnú interoperabilitu.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

h a)  podporovať dôveru cestujúcich v bezpečnosť, bezpečnostnú ochranu a efektívnosť civilného letectva.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zabezpečením platnosti vyhlásení a osvedčení vydaných v súlade s týmto nariadením a jeho delegovanými a vykonávacími aktmi v celej Únii, a to bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek;

b)  zabezpečením platnosti, uznávania a uplatňovania vyhlásení, licencií a osvedčení vydaných v súlade s týmto nariadením a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými na jeho základe v celej Únii, a to bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  zriadením nezávislej Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“);

(d)  zriadením nezávislej Agentúry Európskej únie pre letectvo (ďalej len „agentúra“);

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g)  realizáciou informačných a propagačných iniciatív vrátane odbornej prípravy, komunikácie a šírenia relevantných bezpečnostných informácií.

(g)  realizáciou informačných a propagačných iniciatív vrátane odbornej prípravy, komunikácie a šírenia relevantných bezpečnostných informácií a v prípade previazanosti s bezpečnostnou ochranou letectva i relevantných informácií týkajúcich sa bezpečnostnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  projektovanie a výrobu lietadiel fyzickou alebo právnickou osobou pod dohľadom agentúry alebo členského štátu;

(a)  projektovanie a výrobu lietadiel, výrobkov a súčastí:

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a – bod i (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(i)  fyzickou alebo právnickou osobou pod dohľadom agentúry alebo členského štátu;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a – bod ii (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ii)  fyzickou alebo právnickou osobou z tretej krajiny, ktoré majú byť registrované alebo prevádzkované alebo využívané na území, na ktoré sa vzťahujú zmluvy;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  projektovanie, výrobu, údržbu a prevádzku lietadiel, ako aj súvisiacich výrobkov, súčastí a nenainštalovaného vybavenia, ak je lietadlo:

(b)  údržbu a prevádzku lietadiel, ako aj súvisiacich výrobkov, súčastí a nenainštalovaného vybavenia, ak je lietadlo:

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i)  registrované v členskom štáte okrem prípadu a v rozsahu, v akom členský štát preniesol svoje povinnosti podľa Chicagského dohovoru na tretiu krajinu a lietadlo prevádzkuje prevádzkovateľ z tretej krajiny;

(i)  registrované alebo má byť registrované v členskom štáte okrem prípadu a v rozsahu, v akom členský štát preniesol svoje povinnosti podľa Chicagského dohovoru na tretiu krajinu a lietadlo prevádzkuje prevádzkovateľ z tretej krajiny;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(ii)  registrované v tretej krajine a používané prevádzkovateľom, ktorý je usadený, má bydlisko alebo hlavné miesto podnikania na území, na ktorom sa uplatňujú zmluvy;

(ii)  registrované v tretej krajine a používané alebo má byť používané prevádzkovateľom, ktorý je usadený, má bydlisko alebo hlavné miesto podnikania na území, na ktorom sa uplatňujú zmluvy;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  prevádzku lietadiel prevádzkovateľom z tretej krajiny v smere do vzdušného priestoru jednotného európskeho neba, v ňom alebo z neho;

(c)  prevádzku lietadiel prevádzkovateľom z tretej krajiny do vzdušného priestoru, na ktorý sa vzťahujú zmluvy, v ňom alebo z neho;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  projektovanie, výrobu, údržbu a prevádzku vybavenia letiska používaného alebo určeného na použitie na letiskách uvedených v písmene e) a na poskytovanie služieb pozemnej obsluhy a služieb riadenia prevádzky na odbavovacej ploche na týchto letiskách;

(d)  projektovanie, výrobu, údržbu a prevádzku vybavenia letiska, ktoré je rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, používaného alebo určeného na použitie na letiskách uvedených v písmene e) a na poskytovanie služieb pozemnej obsluhy a služieb riadenia prevádzky na odbavovacej ploche na týchto letiskách;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e)  projektovanie, údržbu a prevádzku letísk umiestnených na území, na ktoré sa vzťahujú zmluvy, a ktoré:

(e)  projektovanie, údržbu a prevádzku letísk vrátane ich bezpečnostného vybavenia umiestnených na území, na ktoré sa vzťahujú zmluvy, a ktoré:

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i)  sú otvorené na verejné používanie,

(i)  sú otvorené na verejné používanie;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  slúžia na prevádzku s využitím postupov priblíženia alebo odletu podľa prístrojov a

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(iv)  majú vzletovú a pristávaciu dráhu so spevneným povrchom dĺžky 800 metrov alebo viac, alebo obsluhujú výlučne vrtuľníky.

(iv)  majú prístrojovú vzletovú a pristávaciu dráhu so spevneným povrchom dĺžky 800 metrov alebo viac.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g)  poskytovanie manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb (ďalej len „ATM/ANS“) v rámci vzdušného priestoru jednotného európskeho neba, ako aj na projektovanie, výrobu, údržbu a prevádzku systémov a komponentov používaných pri poskytovaní týchto ATM/ANS;

(g)  poskytovanie manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb (ďalej len „ATM/ANS“) v rámci vzdušného priestoru jednotného európskeho neba, ako aj na projektovanie, výrobu, údržbu a prevádzku systémov a komponentov, od ktorých závisí bezpečnosť alebo interoperabilita, používaných pri poskytovaní týchto ATM/ANS;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(h)  projektovanie, výrobu, údržbu a prevádzku bezpilotných lietadiel, ich motorov, vrtúľ, súčastí a nenainštalovaného vybavenia, ako aj zariadení na diaľkové ovládanie bezpilotných lietadiel, ak takéto lietadlo používa v rámci vzdušného priestoru jednotného európskeho neba prevádzkovateľ so sídlom alebo bydliskom na území, na ktoré sa vzťahujú zmluvy.

(h)  údržbu a prevádzku bezpilotných lietadiel, ich motorov, vrtúľ, súčastí a nenainštalovaného vybavenia, ako aj zariadení na diaľkové ovládanie bezpilotných lietadiel, ak sa takéto lietadlo prevádzkuje v rámci vzdušného priestoru jednotného európskeho neba.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  štátne lietadlá a ich výrobky, súčasti a nenainštalované vybavenie ani na pracovníkov a organizácie zapojené do činností a služieb, ktoré vykonávajú štátne lietadlá;

(a)  lietadlá a ich motory, vrtule, súčasti a nenainštalované vybavenie pri vykonávaní vojenských, colných, policajných, pátracích, záchranných a hasičských činností alebo služieb, činností alebo služieb pobrežnej stráže alebo podobných činností alebo služieb pod kontrolou a na zodpovednosť členského štátu, ktoré vykonáva vo verejnom záujme subjekt s právomocami orgánu verejnej moci, ani na pracovníkov a organizácie zapojené do činností a služieb, ktoré vykonávajú uvedené lietadlá;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  ATM/ANS vrátane systémov a komponentov, pracovníkov a organizácií, ktoré zabezpečuje alebo sprístupňuje armáda;

(c)  ATM/ANS (vrátane systémov a komponentov), od ktorých závisí bezpečnosť alebo interoperabilita, pracovníkov a organizácií, ktoré zabezpečuje alebo sprístupňuje armáda;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  projektovanie, výrobu, údržbu a prevádzku lietadiel, ktorých činnosť predstavuje malé riziko pre bezpečnosť letectva, ako sa uvádza v prílohe I, ako aj na pracovníkov a organizácie, ktoré sa na týchto činnostiach podieľajú.

(d)  projektovanie, výrobu, údržbu a prevádzku lietadiel uvedených v prílohe I, ktorých činnosť predstavuje malé riziko pre bezpečnosť letectva, ani na pracovníkov a organizácie, ktoré sa na týchto činnostiach podieľajú.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pokiaľ ide o písmeno d), členské štáty bez ďalších požiadaviek alebo hodnotení uznávajú vnútroštátne osvedčenia vydané pre tieto lietadlá a ich pilotov, keď sa tieto lietadlá a piloti podieľajú na cezhraničných letoch na účely údržby, opravy, skúšok, úprav alebo účasti na športovom lietaní a leteckých prehliadkach na obdobie najviac 60 dní počas kalendárneho roka.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – pododsek 3 – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(ii)  hmotnostné a rýchlostné limity a limity objemu horúceho vzduchu uvedené v písmenách e), f), g), h), i), a j) uvedenej prílohy.

(ii)  hmotnostné a rýchlostné limity a limity objemu horúceho vzduchu uvedené v písmenách e), f), g), h), i), a j) uvedenej prílohy a

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – písmeno d – pododsek 3 – bod iia (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iia)  kritériá stanovené v písmenách b) a c) tejto prílohy.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Organizácia zodpovedná za projektovanie typu lietadla môže požiadať Komisiu, aby rozhodla o uplatňovaní oddielu I kapitoly III na projektovanie, výrobu a údržbu daného typu lietadla a na pracovníkov a organizácie zapojené do uvedených činností, ak:

4.  Organizácia zodpovedná za projektovanie typu lietadla môže požiadať agentúru, aby rozhodla o uplatňovaní oddielu I kapitoly III na projektovanie, výrobu a údržbu daného typu lietadla a na pracovníkov a organizácie zapojené do uvedených činností, ak:

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)   projekt daného typu lietadla nebol schválený v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu.

(c)   predchádzajúce schválenie projektu daného typu lietadla nebol získané v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia na základe uvedenej žiadosti a po porade s agentúrou a členským štátom, v ktorom má dotknutá organizácia svoje hlavné miesto podnikania, rozhodne, či sú splnené kritériá prvého pododseku. Uvedené rozhodnutie prijme prostredníctvom vykonávacieho aktu, ktorý sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2 a uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie. Agentúra uvedené rozhodnutie zaradí aj do registra uvedeného v článku 63.

Agentúra na základe uvedenej žiadosti a po porade s členským štátom, v ktorom má dotknutá organizácia svoje hlavné miesto podnikania, rozhodne, či sú splnené kritériá prvého pododseku. Agentúra uvedené rozhodnutie zaradí do registra uvedeného v článku 63.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Od dátumu stanoveného v uvedenom vykonávacom rozhodnutí Komisie musia projektovanie, výrobu a údržbu lietadiel príslušného typu, ako aj pracovníkov a organizácie zapojené do uvedených činností upravovať výlučne ustanovenia oddielu I kapitoly III a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na základe uvedených ustanovení. V danom prípade sa ustanovenia kapitoly IV a kapitoly V týkajúce sa uplatňovania ustanovení oddielu I kapitoly III vzťahujú aj na príslušný typ lietadla.

Od dátumu stanoveného v uvedenom rozhodnutí Komisie musia projektovanie, výrobu a údržbu lietadiel príslušného typu, ako aj pracovníkov a organizácie zapojené do uvedených činností upravovať výlučne oddiel I kapitoly III a delegované a vykonávacie akty prijaté na jeho základe. V danom prípade sa ustanovenia kapitoly IV a kapitoly V týkajúce sa uplatňovania oddielu I kapitoly III vzťahujú aj na príslušný typ lietadla.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX o implementácii jednotného európskeho neba (prepracované znenie), členské štáty musia zabezpečiť, aby vojenské zariadenia uvedené v odseku 3 písm. b) tohto článku, ktoré sú prístupné pre všeobecnú letovú prevádzku, a ATM/ANS uvedené v odseku 3 písm. c) tohto článku, ktoré poskytuje alebo sprístupňuje armáda pre všeobecnú letovú prevádzku, poskytovali úroveň bezpečnosti rovnocennú s úrovňou vyplývajúcou z uplatňovania základných požiadaviek stanovených v prílohách VII a VIII tohto nariadenia.

5.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX o implementácii jednotného európskeho neba (prepracované znenie), členské štáty musia zabezpečiť, aby vojenské zariadenia uvedené v odseku 3 písm. b) tohto článku, ktoré sú prístupné pre všeobecnú letovú prevádzku, a ATM/ANS uvedené v odseku 3 písm. c) tohto článku, ktoré poskytuje alebo sprístupňuje armáda pre všeobecnú letovú prevádzku, poskytovali úroveň bezpečnosti a interoperability s civilnými systémami rovnocennú s úrovňou vyplývajúcou z uplatňovania základných požiadaviek stanovených v prílohách VII a VIII tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 6 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V uvedenom prípade dotknutý členský štát informuje Komisiu a agentúru o svojom zámere. Uvedené oznámenie musí obsahovať všetky príslušné informácie, a najmä:

V uvedenom prípade dotknutý členský štát informuje agentúru o svojom zámere. Uvedené oznámenie musí obsahovať všetky príslušné informácie, a najmä:

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 6 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia po porade s agentúrou rozhodne, či príslušné ustanovenia možno účinne uplatňovať a prípadne za akých okolností, vzhľadom na povahu dotknutých činnosti, pracovníkov a organizácií, ako aj na účel a obsah ustanovení oddielu alebo oddielov, ktoré jej boli oznámené. Rozhodnutie Komisie vo forme vykonávacieho aktu sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2 a uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie. Agentúra zaradí uvedené rozhodnutie do registra uvedeného v článku 63.

Agentúra rozhodne, či príslušné ustanovenia možno účinne uplatňovať a prípadne za akých okolností, vzhľadom na povahu dotknutých činností, pracovníkov a organizácií, ako aj na účel a obsah ustanovení oddielu alebo oddielov, ktoré jej boli oznámené. Agentúra zaradí uvedené rozhodnutie do registra uvedeného v článku 63.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 6 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušný členský štát uplatňuje ustanovenia oddielu alebo oddielov oznámených Komisii iba po kladnom rozhodnutí Komisie a v prípade potreby po tom, ako zabezpečí splnenie podmienok pripojených k danému rozhodnutiu. V uvedenom prípade musia dotknuté činnosti, pracovníkov a organizácie od dátumu uvedeného v rozhodnutí členského štátu upravovať výlučne uvedené ustanovenia a ustanovenia delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na ich základe. V uvedenom prípade sa uplatňujú aj ustanovenia kapitoly IV a kapitoly V týkajúce sa uplatňovania ustanovení oddielu alebo oddielov oznámených v súvislosti s dotknutými činnosťami, pracovníkmi a organizáciami.

Príslušný členský štát uplatňuje ustanovenia oddielu alebo oddielov oznámených agentúre iba po kladnom rozhodnutí agentúry a v prípade potreby po tom, ako zabezpečí splnenie podmienok pripojených k danému rozhodnutiu. V uvedenom prípade musia dotknuté činnosti, pracovníkov a organizácie od dátumu uvedeného v rozhodnutí členského štátu upravovať výlučne uvedené ustanovenia a delegované a vykonávacie akty prijaté na ich základe. V uvedenom prípade sa uplatňujú aj ustanovenia kapitoly IV a kapitoly V týkajúce sa uplatňovania ustanovení oddielu alebo oddielov oznámených v súvislosti s dotknutými činnosťami, pracovníkmi a organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 6 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia, agentúra a príslušné orgány dotknutého členského štátu spolupracujú na účely uplatňovania tohto odseku.

Agentúra a príslušné orgány dotknutého členského štátu spolupracujú na účely uplatňovania tohto odseku.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 6 – pododsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu rozhodnúť o zrušení svojich rozhodnutí prijatých podľa tohto odseku. V takomto prípade to dotknutý členský štát oznámi Komisii a agentúre. Uvedené oznámenie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a agentúra ho zaradí do registra uvedeného v článku 63. Dotknutý členský štát poskytne primerané prechodné obdobie.

Členské štáty môžu rozhodnúť o zrušení svojich rozhodnutí prijatých podľa tohto odseku. V takomto prípade to dotknutý členský štát oznámi agentúre. Agentúra uvedené rozhodnutie zaradí do registra uvedeného v článku 63. Dotknutý členský štát poskytne primerané prechodné obdobie.

Pozmeňujúci návrh    81    

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V takomto prípade dotknutý členský štát odôvodneným podaním oznámi Komisii a agentúre svoj zámer prijať takéto rozhodnutie. Uvedené oznámenie musí obsahovať všetky príslušné informácie týkajúce sa zamýšľaného rozhodnutia.

V takomto prípade dotknutý členský štát odôvodneným podaním oznámi agentúre svoj zámer prijať takéto rozhodnutie. Uvedené oznámenie musí obsahovať všetky príslušné informácie týkajúce sa zamýšľaného rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 7 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia rozhodne po porade s agentúrou, či sú splnené podmienky uvedené v prvom pododseku. Rozhodnutie Komisie vo forme vykonávacieho aktu sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2 a uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie. Agentúra zaradí uvedené rozhodnutie do registra uvedeného v článku 63.

Agentúra rozhodne, či sú splnené podmienky uvedené v prvom pododseku. Agentúra zaradí uvedené rozhodnutie do registra uvedeného v článku 63.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 7 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dotknutý členský štát prijme zamýšľané rozhodnutie iba po kladnom rozhodnutí Komisie. V uvedenom prípade už nesmie byť od dátumu uvedeného v rozhodnutí členského štátu projektovanie, údržba a prevádzka dotknutého letiska, ako aj jeho vybavenie regulované ustanoveniami tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na ich základe.

Dotknutý členský štát prijme zamýšľané rozhodnutie iba po kladnom rozhodnutí agentúry. V uvedenom prípade už nesmie byť od dátumu uvedeného v rozhodnutí členského štátu projektovanie, údržba a prevádzka dotknutého letiska, ako aj jeho vybavenie regulované ustanoveniami tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na ich základe.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 7 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty každoročne preskúmajú údaje o objeme dopravy na letiskách, ktorým udelili výnimku podľa tohto odseku. Ak sa uvedeným preskúmaním preukáže, že počas troch po sebe nasledujúcich rokov jedno z uvedených letísk obslúži viac ako 10 000 cestujúcich ročne a vykoná viac ako 850 pohybov súvisiacich s nákladnou dopravou ročne, dotknutý členský štát zruší výnimku pre dané letisko. V takomto prípade náležite informuje Komisiu a agentúru. Rozhodnutie o zrušení výnimky sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a agentúra ho zaradí do registra uvedeného v článku 63.

Členské štáty každoročne preskúmajú údaje o objeme dopravy na letiskách, ktorým udelili výnimku podľa tohto odseku. Ak sa uvedeným preskúmaním preukáže, že počas troch po sebe nasledujúcich rokov jedno z uvedených letísk obslúži viac ako 10 000 cestujúcich ročne a vykoná viac ako 850 pohybov súvisiacich s nákladnou dopravou ročne, dotknutý členský štát zruší výnimku pre dané letisko. V takomto prípade náležite informuje agentúru. Rozhodnutie o zrušení výnimky sa uverejní v registri uvedenom v článku 63.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „dohľad“ je nepretržité overovanie prostredníctvom alebo v mene príslušného orgánu, či sa zachováva súlad s požiadavkami, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie, alebo požiadavkami, v súvislosti s ktorými bolo podané vyhlásenie;

(1)  „dohľad“ je nepretržité overovanie prostredníctvom alebo v mene príslušného orgánu, či sa zachováva súlad s požiadavkami tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe vrátane požiadaviek, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie, alebo s požiadavkami, v súvislosti s ktorými bolo podané vyhlásenie;

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5 a)  „systémy a komponenty ATM/ANS, od ktorých závisí bezpečnosť alebo interoperabilita“ sú akékoľvek systémy a komponenty ATM/ANS, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti poskytovania letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „osvedčovanie“ je potvrdenie v súlade s týmto nariadením v akejkoľvek forme a založené na primeranom posúdení, že organizácia alebo osoba, výrobok, súčasť, nenainštalované vybavenie, letisko, vybavenie letiska, systém ATM/ANS, komponent ATM/ANS alebo výcvikové zariadenia na simuláciu letu spĺňajú uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe, prostredníctvom vydania osvedčenia potvrdzujúceho ich splnenie;

(6)  „osvedčovanie“ je potvrdenie v súlade s týmto nariadením v akejkoľvek forme a založené na primeranom posúdení súladu s uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe, prostredníctvom vydania osvedčenia potvrdzujúceho ich splnenie;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  „vyhlásenie“ je akékoľvek písomné vyhlásenie podané v súlade s týmto nariadením na výhradnú zodpovednosť právnickej alebo fyzickej osoby, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, ktorým sa potvrdzuje, že sú splnené uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe týkajúce sa organizácie alebo osoby, výrobku, súčasti, nenainštalovaného vybavenia, vybavenia letiska, systému ATM/ANS alebo komponentu ATM/ANS;

(7)  „vyhlásenie“ je akékoľvek písomné vyhlásenie podané v súlade s týmto nariadením na výhradnú zodpovednosť právnickej alebo fyzickej osoby, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, ktorým sa potvrdzuje, že sú splnené uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe;

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  „vybavenie letiska“ je akékoľvek zariadenie, prístroj, príslušenstvo, softvér alebo vybavenie, ktoré sa používa alebo je určené na použitie s cieľom podporiť prevádzku lietadiel na letisku;

(13)  „vybavenie letiska súvisiace s bezpečnosťou“ je akékoľvek vybavenie, aparatúra, súčiastka, softvér alebo príslušenstvo, ktoré sa používa alebo je určené na použitie s cieľom podporiť bezpečnú prevádzku lietadiel na letisku;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  „vybavenie letiska, ktoré je rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti“ je akékoľvek vybavenie, aparatúra, súčiastka, softvér alebo príslušenstvo, ktorého zlyhanie alebo chybné fungovanie by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo prevádzku lietadiel na letisku;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  „pozemná obsluha“ sú všetky služby poskytované na letiskách, ktoré zahŕňajú činnosti súvisiace s bezpečnosťou v oblasti pozemnej administratívy a dozoru, odbavovania cestujúcich, odbavovania batožiny, odbavovania nákladu a pošty, obsluhy na odbavovacej ploche, lietadlových služieb, obsluhy paliva a oleja, údržby lietadiel, letovej prevádzky a administratívy posádky, pozemnej dopravy a cateringu;

(22)  „pozemná obsluha“ sú všetky služby, ktoré súvisia s bezpečnosťou, poskytované na letiskách v oblasti pozemnej administratívy a dozoru, odbavovania cestujúcich, odbavovania batožiny, odbavovania nákladu a pošty, obsluhy na odbavovacej ploche, lietadlových služieb, obsluhy paliva a oleja, údržby lietadiel, letovej prevádzky a administratívy posádky, pozemnej dopravy a cateringu;

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  „obchodná letecká doprava“ je prevádzka lietadiel na účely prepravy cestujúcich, nákladu alebo pošty za odplatu alebo inú primeranú protihodnotu medzi dvoma rozličnými letiskami;

(23)  „obchodná letecká doprava“ je prevádzka lietadiel dostupná verejnosti, v prípade ktorej je poskytovaná alebo prisľúbená odplata alebo iná primeraná protihodnota za prepravu cestujúcich, nákladu alebo pošty;

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  „nenainštalované vybavenie“ je akékoľvek vybavenie na palube lietadla, ktoré nie je nainštalované v lietadle, ale ktoré môže mať vplyv na bezpečnosť;

(28)  „nenainštalované vybavenie“ je akýkoľvek prístroj, vybavenie, mechanizmus, aparatúra, súčiastka, softvér alebo príslušenstvo, ktoré prevádzkovateľ prepravuje na palube lietadla, ktoré nie je súčasťou a ktoré sa používa alebo je určené na použitie pri prevádzke alebo kontrole lietadla, podporuje schopnosť prežitia osôb v lietadle alebo by mohlo mať vplyv na bezpečnú prevádzku lietadla;

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 29 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a)  „diaľkový pilot“ je osoba prevádzkujúca bezpilotné lietadlo alebo dohliadajúca na prevádzku automatizovaného bezpilotného lietadla;

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  „štátne lietadlo“ je lietadlo pri vykonávaní vojenských, colných, policajných, pátracích, záchranných, hasičských činností alebo služieb, činností alebo služieb pobrežnej stráže alebo podobných činností alebo služieb pod kontrolou a na zodpovednosť členského štátu, ktoré vo verejnom záujme vykonáva subjekt s právomocami orgánov verejnej moci;

(32)  „štátne lietadlo“ je lietadlo pri vykonávaní vojenských, colných, policajných, pátracích, záchranných, hasičských činností alebo služieb, činností alebo služieb pobrežnej stráže alebo podobných činností alebo služieb pod kontrolou a na zodpovednosť členského štátu, ktoré vo verejnom záujme vykonáva subjekt s právomocami orgánov verejnej moci alebo sa vykonávajú v mene tohto subjektu;

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  „príslušný vnútroštátny orgán“ je jeden alebo viac subjektov určených členským štátom, ktoré disponujú potrebnými právomocami a pridelenými zodpovednosťami za vykonávanie úloh súvisiacich s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s týmto nariadením a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými na jeho základe.

(34)  „príslušný vnútroštátny orgán“ je subjekt určený členským štátom a akreditovaný agentúrou, ktorý disponuje potrebnými právomocami a pridelenými zodpovednosťami za vykonávanie úloh súvisiacich s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s týmto nariadením a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými na jeho základe a na základe nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 34 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34a)  „akreditácia“ je proces, ktorým vnútroštátny príslušný orgán alebo oprávnený subjekt uznáva kvalifikácie oprávňujúce držiteľov vykonávať úlohy v súlade s týmto nariadením a nariadením (EÚ) č. XXX/XXXX.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 34 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34b)  „európsky register bezpilotných lietadiel“ je online platforma zriadená a spravovaná agentúrou, v ktorej sú uvedené čísla pridelené vlastníkom bezpilotných lietadiel prevádzkovaných v Európskej únii;

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(aa)  zohľadňovať rôzne typy lietadiel a operácií;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  zohľadňovať vzájomnú prepojenosť rôznych oblastí v rámci bezpečnosti letectva, ako aj medzi bezpečnosťou letectva a inými technickými oblasťami regulácie letectva;

(d)  zohľadňovať vzájomnú prepojenosť rôznych oblastí v rámci bezpečnosti letectva, ako aj medzi bezpečnosťou letectva, kybernetickou bezpečnosťou a inými technickými oblasťami regulácie letectva;

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e)  pokiaľ je to možné, stanoviť požiadavky spôsobom, ktorý sa zameriava na ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a zároveň umožňovať rôzne spôsoby plnenia týchto cieľov;

(e)  pokiaľ je to možné, stanoviť požiadavky, ktoré sú založené na výkonnosti a zameriavajú sa na ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a zároveň umožňovať rôzne spôsoby plnenia uvedených cieľov založených na výkonnosti;

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(fa)  zabezpečiť oddelenie činností poskytovania služieb a úloh v oblasti regulácie a dohľadu;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ga)  prijať opatrenia na podporu a zlepšenie bezpečnostných noriem;

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  zložitosť a výkonnosť dotknutých lietadiel;

(c)  zložitosť, výkonnosť a osobitné potreby dotknutých lietadiel;

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  účel letu a typ použitého vzdušného priestoru;

(d)  účel letu, typ lietadla a typ použitého vzdušného priestoru;

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V Európskom pláne bezpečnosti letectva sa s prihliadnutím na ciele stanovené v článku 1 určí prijateľná úroveň výkonnosti v oblasti bezpečnosti v Únii, na ktorej dosiahnutí spolupracujú členské štáty, Komisia a agentúra.

3.  V Európskom pláne bezpečnosti letectva sa s prihliadnutím na ciele stanovené v článku 1 určí vysoká a jednotná úroveň výkonnosti v oblasti bezpečnosti v Únii, na ktorej dosiahnutí spolupracujú členské štáty, Komisia a agentúra.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Národný program bezpečnosti letectva

Národný bezpečnostný program

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zriadi národný program bezpečnosti letectva na účely riadenia bezpečnosti civilného letectva v súvislosti s leteckými činnosťami, za ktoré je zodpovedný („národný program bezpečnosti letectva“). Daný program musí byť primeraný veľkosti a zložitosti uvedených činností a musí byť v súlade s európskym programom bezpečnosti letectva.

1.  Každý členský štát v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami odvetvia zriadi a zachováva v platnosti národný bezpečnostný program na účely riadenia bezpečnosti civilného letectva v súvislosti s leteckými činnosťami, za ktoré je zodpovedný („národný bezpečnostný program“). Daný program musí byť primeraný veľkosti a zložitosti uvedených činností a musí byť v súlade s európskym programom bezpečnosti letectva.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Národný program bezpečnosti letectva musí obsahovať aspoň tieto zložky:

2.  Národný program bezpečnosti letectva obsahuje aspoň prvky národného bezpečnostného programu opísané v medzinárodných normách a odporúčaných postupoch.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  politiku bezpečnosti letectva, ciele a zdroje,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  riadenie rizika v oblasti bezpečnosti letectva,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  zaistenie bezpečnosti letectva,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  podporu bezpečnosti letectva.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V národnom programe bezpečnosti letectva sa s prihliadnutím na ciele stanovené v článku 1 a akceptovateľnú úroveň výkonnosti v oblasti bezpečnosti uvedenú v článku 6 ods. 3 určí prijateľná úroveň výkonnosti v oblasti bezpečnosti, ktorú je potrebné dosiahnuť na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o letecké činnosti v rámci zodpovednosti príslušného členského štátu.

3.  V národnom bezpečnostnom programe sa s prihliadnutím na ciele stanovené v článku 1 určia činnosti v oblasti letectva, za ktoré zodpovedá dotknutý členský štát a ktoré sa majú vykonať, aby sa dosiahla vysoká a jednotná úroveň výkonnosti v oblasti bezpečnosti uvedená v článku 6 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  K národnému programu bezpečnosti letectva musí byť priložený národný plán bezpečnosti letectva. Na základe posúdenia relevantných bezpečnostných informácií každý členský štát musí určiť v uvedenom pláne hlavné bezpečnostné riziká ovplyvňujúce jeho národný systém bezpečnosti civilného letectva a stanoviť nevyhnutné opatrenia na zmiernenie uvedených rizík.

1.  Národný bezpečnostný program zahŕňa národný plán bezpečnosti letectva alebo je tento plán k nemu pripojený. Na základe posúdenia relevantných bezpečnostných informácií každý členský štát v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami musí určiť v uvedenom pláne hlavné bezpečnostné riziká ovplyvňujúce jeho národný systém bezpečnosti civilného letectva a stanoviť nevyhnutné opatrenia na zmiernenie uvedených rizík.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Kapitola 3 – oddiel 1 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Letová spôsobilosť a ochrana životného prostredia

Letová spôsobilosť

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Lietadlá uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) a b) a ich motory, vrtule, súčasti a nenainštalované vybavenie musia spĺňať základné požiadavky letovej spôsobilosti stanovené v prílohe II a, pokiaľ ide o hluk a emisie, základné požiadavky environmentálnej kompatibility výrobkov stanovené v prílohe III.

Pilotované lietadlá uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) a b) a ich motory, vrtule, súčasti a nenainštalované vybavenie musia spĺňať základné požiadavky letovej spôsobilosti stanovené v prílohe II a, pokiaľ ide o hluk a emisie, základné požiadavky environmentálnej kompatibility výrobkov stanovené v prílohe III, ako aj prípadne požiadavky ochrany životného prostredia uvedené v prílohe 16 k Chicagskému dohovoru, s výnimkou dodatkov k uvedenej prílohe.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ ide o lietadlá uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) a ich motory, vrtule a súčasti, splnenie požiadaviek v článku 9 sa zabezpečí v súlade s článkami 11, 12 a článkom 15 ods. 1.

2.  Pokiaľ ide o lietadlá uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) a ich motory, vrtule a súčasti, splnenie požiadaviek v článku 9 sa zabezpečí v súlade s článkami 11, 12, 13, 14 a článkom 15 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené typové osvedčenie, uvedené osvedčenie zmien a uvedené schválenie postupu opráv sa vydáva na základe žiadosti, keď žiadateľ preukáže, že projekt výrobku spĺňa požiadavky predpisovej základne typového osvedčovania stanovenej v súlade s delegovaným aktom uvedeným v článku 18 ods. 1 písm. a) bode i) a keď projekt výrobku nemá žiadnu vlastnosť alebo charakteristiku, pre ktorú by bol environmentálne nekompatibilný alebo nebezpečný pre prevádzku.

Uvedené typové osvedčenie, uvedené osvedčenie zmien a uvedené schválenie postupu opráv sa vydáva na základe žiadosti, keď žiadateľ preukáže, že projekt výrobku spĺňa požiadavky predpisovej základne typového osvedčovania stanovenej v súlade s delegovanými aktami uvedenými v článku 18 ods. 1 písm. a) bode i).

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené typové osvedčenie, uvedené osvedčenie zmien a uvedené schválenie postupu opráv môže aj bez takejto žiadosti vydať organizácia schválená v súlade s článkom 15, ktorej bolo udelené oprávnenie na vydávanie daných osvedčení alebo schválení v súlade s delegovaným aktom uvedeným v článku 18 ods. 1 písm. k), ak uvedená organizácia zistila, že projekt výrobku spĺňa podmienky stanovené v druhom pododseku.

Uvedené typové osvedčenie, uvedené osvedčenie zmien a uvedené schválenie postupu opráv môže aj bez takejto žiadosti o vlastnú projekčnú prácu vydať organizácia schválená v súlade s článkom 15, ktorej bolo udelené oprávnenie na vydávanie daných osvedčení alebo schválení v súlade s delegovanými aktami uvedenými v článku 18 ods. 1 písm. k), ak uvedená organizácia zistila, že projekt výrobku spĺňa podmienky stanovené v druhom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené osvedčenie môže aj bez takejto žiadosti vydať organizácia schválená v súlade s článkom 15, ktorej bolo udelené oprávnenie na vydávanie daných osvedčení v súlade s delegovaným aktom uvedeným v článku 18 ods. 1 písm. k), ak uvedená organizácia zistila, že projekt súčasti sa zhoduje s predpisovou základňou osvedčovania stanovenou v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. a) bodom ii).

Uvedené osvedčenie môže aj bez takejto žiadosti o vlastnú projekčnú prácu vydať organizácia schválená v súlade s článkom 15, ktorej bolo udelené oprávnenie na vydávanie daných osvedčení v súlade s delegovanými aktami uvedenými v článku 18 ods. 1 písm. k), ak uvedená organizácia zistila, že projekt súčasti sa zhoduje s predpisovou základňou osvedčovania stanovenou v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. a) bodom ii).

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené osvedčenie môže aj bez takejto žiadosti vydať organizácia schválená v súlade s článkom 15, ktorej bolo udelené oprávnenie na vydávanie daných osvedčení v súlade s delegovaným aktom uvedeným v článku 18 ods. 1 písm. k), ak uvedená organizácia zistila, že projekt nenainštalovaného vybavenia sa zhoduje s predpisovou základňou osvedčovania stanovenou v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. a) bodom ii).

Uvedené osvedčenie môže aj bez takejto žiadosti o vlastnú projekčnú prácu vydať organizácia schválená v súlade s článkom 15, ktorej bolo udelené oprávnenie na vydávanie daných osvedčení v súlade s delegovanými aktami uvedenými v článku 18 ods. 1 písm. k), ak uvedená organizácia zistila, že projekt nenainštalovaného vybavenia sa zhoduje s predpisovou základňou osvedčovania stanovenou v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. a) bodom ii).

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  osobitné podmienky súladu lietadiel uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) bode ii) so základnými požiadavkami uvedenými v článku 9;

(c)  osobitné podmienky súladu lietadiel uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) bode ii) a článku 2 ods. 1 písm. b) bode ii) so základnými požiadavkami uvedenými v článku 9;

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(l)  podmienky uznávania osvedčení, informácií o zachovaní letovej spôsobilosti a inej dokumentácie o letovej spôsobilosti vydaných v súlade s právnymi predpismi tretej krajiny, na účely uplatňovania článku 57.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ ide o letovú spôsobilosť a environmentálnu kompatibilitu lietadiel uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) a b), ako aj ich motorov, vrtúľ, súčastí a nenainštalovaného vybavenia, Komisia je splnomocnená meniť alebo dopĺňať prílohu II a prílohu III prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 117, ak je to potrebné z dôvodov technického, prevádzkového alebo vedeckého rozvoja alebo dôkazov v oblasti letovej spôsobilosti alebo environmentálnej kompatibility, v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 1 a v rozsahu potrebnom na tento účel.

2.  Pokiaľ ide o letovú spôsobilosť a environmentálnu kompatibilitu lietadiel uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) a b), ako aj ich motorov, vrtúľ, súčastí a nenainštalovaného vybavenia, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 117 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť prílohu II a prílohu III, ak je to potrebné z dôvodov technického, prevádzkového alebo vedeckého rozvoja alebo dôkazov v oblasti letovej spôsobilosti alebo environmentálnej kompatibility, v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 1 a v rozsahu potrebnom na tento účel.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Pri prijímaní delegovaných aktov uvedených v odseku 1 Komisia predovšetkým zabezpečí, aby sa v príslušných prípadoch uplatňovali medzinárodné normy a odporúčané postupy uvedené v prílohách 8 a 16 k Chicagskému dohovoru.

 

Na osvedčenia vydané agentúrou a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a na vyhlásenia vydané právnickými a fyzickými osobami podľa tohto nariadenia sa výlučne vzťahujú pravidlá, podmienky a postupy stanovené v delegovaných aktoch uvedených v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pokiaľ nie je delegovanými aktmi prijatými podľa článku 25 stanovené inak, piloti podliehajú osvedčovaniu a vydaniu príslušného preukazu spôsobilosti pilota a osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilota pre vykonávanú činnosť.

1.  Pokiaľ nie je delegovanými aktmi prijatými podľa článku 25 stanovené inak, piloti podliehajú osvedčovaniu a vydaniu príslušného preukazu spôsobilosti pilota a osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilota pre vykonávanú činnosť, ktoré potvrdzujú telesnú a duševnú spôsobilosť pilota na vykonávanie tejto činnosti.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Palubní sprievodcovia, ktorí sa podieľajú na obchodnej leteckej doprave, podliehajú osvedčovaniu a vydaniu potvrdenia.

Palubní sprievodcovia, ktorí sa podieľajú na obchodnej leteckej doprave, podliehajú osvedčovaniu a vydaniu osvedčenia.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa tak stanovuje v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 25, palubní sprievodcovia, ktorí sa podieľajú na iných činnostiach, než je obchodná letecká doprava, takisto podliehajú osvedčovaniu a vydaniu potvrdenia.

Ak sa tak stanovuje v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 25, palubní sprievodcovia, ktorí sa podieľajú na iných činnostiach, než je obchodná letecká doprava, takisto podliehajú osvedčovaniu a príslušný orgán im vydá osvedčenie.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené potvrdenia sa vydávajú na základe žiadosti, ak žiadateľ preukáže, že spĺňa pravidlá stanovené delegovanými aktmi prijatými podľa článku 25 na zabezpečenie dodržiavania základných požiadaviek uvedených v článku 19 týkajúcich sa teoretických znalostí, praktických zručností a zdravotnej spôsobilosti.

Uvedené osvedčenia sa vydávajú na základe žiadosti, ak žiadateľ preukáže, že spĺňa pravidlá stanovené delegovanými aktmi prijatými podľa článku 25 na zabezpečenie dodržiavania základných požiadaviek uvedených v článku 19 týkajúcich sa teoretických znalostí, praktických zručností a zdravotnej spôsobilosti.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Výcvikové organizácie pre pilotov nedostávajú finančné príjmy od stážistov, keď poskytujú odbornú prípravu na lietadlách prepravujúcich cestujúcich alebo náklad.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f)  podmienky uznávania preukazov spôsobilosti pilotov, osvedčení zdravotnej spôsobilosti pilotov a potvrdení pre palubných sprievodcov, ktoré boli vydané v súlade s právnymi predpismi tretej krajiny, na účely uplatňovania článku 57;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ ide o pilotov a palubných sprievodcov, ktorí sa podieľajú na prevádzke lietadiel uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b), ako aj výcvikové zariadenia na simuláciu letu, osoby a organizácie, ktoré sa podieľajú na výcviku, skúšaní, preskúšaní alebo posudzovaní zdravotnej spôsobilosti týchto pilotov a palubných sprievodcov, Komisia je splnomocnená meniť alebo dopĺňať prílohu IV prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 117, ak je to potrebné z dôvodov technického, prevádzkového alebo vedeckého rozvoja alebo bezpečnostných dôkazov týkajúcich sa posádky, v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 1 a v rozsahu potrebnom na tento účel.

2.  Pokiaľ ide o pilotov a palubných sprievodcov, ktorí sa podieľajú na prevádzke lietadiel uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b), ako aj výcvikové zariadenia na simuláciu letu, osoby a organizácie, ktoré sa podieľajú na výcviku, skúšaní, preskúšaní alebo posudzovaní zdravotnej spôsobilosti týchto pilotov a palubných sprievodcov, Komisia je splnomocnená meniť prílohu IV prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 117, ak je to potrebné z dôvodov technického, prevádzkového alebo vedeckého rozvoja alebo bezpečnostných dôkazov týkajúcich sa posádky, v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 1 a v rozsahu potrebnom na tento účel.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Na osvedčenia vydané agentúrou a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a na vyhlásenia vydané právnickými a fyzickými osobami podľa tohto nariadenia sa výlučne vzťahujú pravidlá, podmienky a postupy stanovené v delegovaných aktoch uvedených v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Pokiaľ sa tak stanovuje v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 28, veľké lietadlá využívané na obchodnú leteckú dopravu majú nevyhnutné zdroje na získanie údajov zo zapisovača letových údajov a na ich včasné sprístupnenie na účely vyšetrovania a prevencie nehôd.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

g a) podmienky, za ktorých vzhľadom na zásady článku 4 operácie podliehajú požiadavkám uplatniteľným na obchodnú leteckú dopravu v tomto nariadení a opatreniam prijatým podľa tohto nariadenia alebo sú vyňaté z uvedených požiadaviek a opatrení.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(gb)  podmienky, za ktorých sa od lietadla vyžaduje, aby bolo vybavené prostriedkami na získanie údajov zo zapisovača letových údajov, a podmienky na bezpečný prenos, ukladanie a využívanie uvedených údajov na účely článku 27 ods. 3 a); takéto podmienky sú v súlade s existujúcimi právnymi predpismi Únie o vyšetrovaní leteckých nehôd;

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ ide o prevádzku lietadiel uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b), Komisia je splnomocnená meniť alebo dopĺňať prílohu V a prípadne prílohy VII a VIII prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 117, ak je to potrebné z dôvodov technického, prevádzkového alebo vedeckého rozvoja alebo bezpečnostných dôkazov v oblasti letovej prevádzky, v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 1 a v rozsahu potrebnom na tento účel.

2.  Pokiaľ ide o prevádzku lietadiel uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b), Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 117 prijímať delegované akty s cieľom meniť prílohu V a prípadne prílohy VII a VIII, ak je to potrebné z dôvodov technického, prevádzkového alebo vedeckého rozvoja alebo bezpečnostných dôkazov v oblasti letovej prevádzky, v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 1 a v rozsahu potrebnom na tento účel.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Na osvedčenia vydané agentúrou a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a na vyhlásenia vydané právnickými a fyzickými osobami podľa tohto nariadenia sa výlučne vzťahujú pravidlá, podmienky a postupy stanovené v delegovaných aktoch uvedených v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Letiská, vybavenie letísk, prevádzka letísk a poskytovanie pozemnej obsluhy a služieb riadenia prevádzky na odbavovacej ploche na letiskách musia spĺňať základné požiadavky stanovené v prílohe VII a ak je to uplatniteľné, v prílohe VIII.

Letiská vrátane vybavenia letísk súvisiaceho s bezpečnosťou, prevádzka letísk a poskytovanie služieb pozemnej obsluhy a služieb riadenia prevádzky na odbavovacej ploche na letiskách musia spĺňať základné požiadavky stanovené v prílohe VII, a ak je to uplatniteľné, v prílohe VIII, a dodržiavať stupeň zodpovednosti prevádzkovateľa letiska a tretích strán.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Letiská podliehajú osvedčovaniu a vydaniu osvedčenia. Zmeny uvedeného osvedčenia takisto podliehajú osvedčovaniu a vydaniu osvedčenia zmien.

Letiská vrátane vybavenia letísk súvisiaceho s bezpečnosťou podliehajú osvedčovaniu a vydaniu osvedčenia. Zmeny uvedeného osvedčenia takisto podliehajú osvedčovaniu a vydaniu osvedčenia zmien.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené osvedčenia sa vzťahujú na letisko a na jeho vybavenie súvisiace s bezpečnosťou.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Organizácie zodpovedné za poskytovanie služieb pozemnej obsluhy a služieb riadenia prevádzky na odbavovacej ploche na letiskách podliehajúcich tomuto nariadeniu, podávajú vyhlásenie o svojej spôsobilosti a dostupnosti prostriedkov na vykonávanie povinností spojených so službami poskytovanými v súlade so základnými požiadavkami uvedenými v článku 29.

2.  Organizácie zodpovedné za poskytovanie služieb pozemnej obsluhy a služieb riadenia prevádzky na odbavovacej ploche na letiskách podliehajúcich tomuto nariadeniu, podávajú vyhlásenie o svojej spôsobilosti a dostupnosti prostriedkov na vykonávanie povinností spojených so službami poskytovanými v súlade so základnými požiadavkami uvedenými v článku 29. Delegovaným aktom uvedeným v článku 34 ods. 1 písm. h) sa zaručuje, že prevádzkovatelia bez ďalšieho overenia uznávajú uvedené vyhlásenia.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pokiaľ ide o letiská, vybavenie letiska rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, prevádzku letísk a poskytovanie pozemnej obsluhy a služieb riadenia prevádzky na odbavovacej ploche na letiskách, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 117 s cieľom stanoviť podrobné pravidlá, pokiaľ ide o:

1.  Pokiaľ ide o letiská vrátane vybavenia letísk súvisiaceho s bezpečnosťou, vybavenie letiska rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, prevádzku letísk a poskytovanie pozemnej obsluhy a služieb riadenia prevádzky na odbavovacej ploche na letiskách, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 117 prijímať delegované akty s cieľom stanoviť podrobné pravidlá, pokiaľ ide o:

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  podmienky týkajúce sa stanovenia predpisovej základne osvedčovania v súlade s článkom 30 ods. 2, ktorá sa vzťahuje na letisko, a jej oznámenia žiadateľovi na účely osvedčovania v súlade s článkom 30 ods. 1;

(b)  podmienky týkajúce sa stanovenia predpisovej základne osvedčovania v súlade s článkom 30 ods. 2, ktorá sa vzťahuje na letisko a vybavenie letiska súvisiaceho s bezpečnosťou, a jej oznámenia žiadateľovi na účely osvedčovania v súlade s článkom 30 ods. 1, vrátane zoznamu vybavenia letiska súvisiaceho s bezpečnosťou vytvoreného na základe bezpečnostných údajov a preukazujúceho, že typ vybavenia, ktorý sa používa alebo je určený na použitie na letiskách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, predstavuje bezpečnostné riziko;

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  podmienky týkajúce sa stanovenia podrobných špecifikácií, ktoré sa vzťahujú na vybavenie letiska rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, a ich oznámenia žiadateľovi na účely osvedčovania v súlade s článkom 31 ods. 1;

(c)  podmienky týkajúce sa stanovenia podrobných špecifikácií, ktoré sa vzťahujú na vybavenie letiska rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, a ich oznámenia žiadateľovi na účely osvedčovania v súlade s článkom 31 ods. 1, vrátane zoznamu vybavenia letiska rozhodujúceho z hľadiska bezpečnosti vytvoreného na základe bezpečnostných údajov a preukazujúceho, že typ vybavenia, ktorý sa používa alebo je určený na použitie na letiskách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, predstavuje bezpečnostné riziko;

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  podmienky vydávania, zachovávania, menenia, pozastavovania alebo rušenia osvedčení pre letiská uvedených v článku 30 vrátane prevádzkových obmedzení týkajúcich sa konkrétneho konštrukčného riešenia letiska;

(d)  podmienky vydávania, zachovávania, menenia, pozastavovania alebo rušenia osvedčení pre letiská a vybavenie letiska súvisiaceho s bezpečnosťou uvedených v článku 30 vrátane prevádzkových obmedzení týkajúcich sa konkrétneho konštrukčného riešenia letiska;

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(l)  podmienky vydávania a šírenia záväzných informácií agentúrou v súlade s článkom 65 ods. 6 a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v záujme zaistenia bezpečnosti prevádzkových činností letiska a vybavenia letiska.

(l)  podmienky vydávania a šírenia záväzných informácií agentúrou v súlade s článkom 65 ods. 6 a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v záujme zaistenia bezpečnosti prevádzkových činností letiska a vybavenia letiska súvisiaceho s bezpečnosťou;

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a.)  Pri prijímaní pravidiel uvedených v odseku 1, pokiaľ ide o poskytovanie pozemnej obsluhy, Komisia zabezpečí, aby sa v príslušných prípadoch uplatňovali uznávané normy a najlepšie postupy odvetvia.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ ide o letiská, vybavenie letísk, prevádzku letísk a pozemnú obsluhu a služby riadenia prevádzky na odbavovacej ploche, Komisia je splnomocnená meniť alebo dopĺňať prílohu VII a prípadne prílohu VIII prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 117, ak je to potrebné z dôvodov technického, prevádzkového alebo vedeckého rozvoja alebo bezpečnostných dôkazov týkajúcich sa letísk, v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 1 a v rozsahu potrebnom na tento účel.

2.  Pokiaľ ide o letiská vrátane vybavenia letísk súvisiaceho s bezpečnosťou, vybavenie letísk rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, prevádzku letísk a pozemnú obsluhu a služby riadenia prevádzky na odbavovacej ploche, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 117 prijímať delegované akty s cieľom meniť prílohu VII a prípadne prílohu VIII, ak je to potrebné z dôvodov technického, prevádzkového alebo vedeckého rozvoja alebo bezpečnostných dôkazov týkajúcich sa letísk, v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 1 a v rozsahu potrebnom na tento účel.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Na osvedčenia vydané agentúrou a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a na vyhlásenia vydané právnickými a fyzickými osobami podľa tohto nariadenia sa výlučne vzťahujú pravidlá, podmienky a postupy stanovené v delegovaných aktoch uvedených v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 37 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Organizácie, ktoré sa podieľajú na projektovaní, výrobe alebo údržbe systémov a komponentov ATM/ANS

Organizácie, ktoré sa podieľajú na projektovaní, výrobe alebo údržbe systémov a komponentov ATM/ANS, od ktorých závisí bezpečnosť alebo interoperabilita

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 38 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Systémy a komponenty ATM/ANS

Systémy a komponenty ATM/ANS, od ktorých závisí bezpečnosť alebo interoperabilita

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  podmienky týkajúce sa stanovenia podrobných špecifikácií, ktoré sa vzťahujú na systémy a komponenty ATM/ANS, a ich oznámenia žiadateľovi na účely osvedčovania v súlade s článkom 38 ods. 2;

(b)  podmienky týkajúce sa stanovenia podrobných špecifikácií, ktoré sa vzťahujú na systémy a komponenty ATM/ANS, od ktorých závisí bezpečnosť alebo interoperabilita, a oznámenia týchto podrobných špecifikácií žiadateľovi vrátane identifikácie vybavenia na účely osvedčovania v súlade s článkom 38 ods. 2;

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ ide o poskytovanie ATM/ANS, Komisia je splnomocnená meniť alebo dopĺňať prílohu VIII a prípadne prílohu VII prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 117, ak je to potrebné z technických, prevádzkových, vedeckých alebo bezpečnostných dôvodov týkajúcich sa ATM/ANS, v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 1.

2.  Pokiaľ ide o poskytovanie ATM/ANS, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 117 prijímať delegované akty s cieľom meniť prílohu VIII a prípadne prílohu VII, ak je to potrebné z technických, prevádzkových, vedeckých alebo bezpečnostných dôvodov týkajúcich sa ATM/ANS, v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 1.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Na osvedčenia vydané agentúrou a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a na vyhlásenia vydané právnickými a fyzickými osobami podľa tohto nariadenia sa výlučne vzťahujú pravidlá, podmienky a postupy stanovené v delegovaných aktoch uvedených v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e)  podmienky uznávania preukazov spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky, ktoré boli vydané v súlade s právnymi predpismi tretej krajiny, na účely uplatňovania článku 57;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ga)  podmienky, ktoré musia spĺňať riadiaci letovej prevádzky, pokiaľ ide o obmedzenia času v službe a požiadavky na odpočinok; týmito podmienkami sa má dosiahnuť vysoká úroveň bezpečnosti, a to ochranou pred vplyvom únavy, čím sa zároveň umožní dostatočná pružnosť pri plánovaní;

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ ide o riadiacich letovej prevádzky, osoby a organizácie, ktoré sa podieľajú na výcviku, skúšaní, preskúšaní alebo posudzovaní zdravotnej spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky, ako aj o syntetické výcvikové zariadenia, Komisia je splnomocnená meniť alebo dopĺňať prílohu VIII prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 117, ak je to potrebné z dôvodov technického, prevádzkového alebo vedeckého rozvoja alebo bezpečnostných dôkazov týkajúcich sa výcvikových organizácií a riadiacich letovej prevádzky, v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 1 a v rozsahu potrebnom na tento účel.

2.  Pokiaľ ide o riadiacich letovej prevádzky, osoby a organizácie, ktoré sa podieľajú na výcviku, skúšaní, preskúšaní alebo posudzovaní zdravotnej spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky, ako aj o syntetické výcvikové zariadenia, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 117 prijímať delegované akty s cieľom meniť prílohu VIII, ak je to potrebné z dôvodov technického, prevádzkového alebo vedeckého rozvoja alebo bezpečnostných dôkazov týkajúcich sa výcvikových organizácií a riadiacich letovej prevádzky, v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 1 a v rozsahu potrebnom na tento účel.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Na osvedčenia vydané agentúrou a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a na vyhlásenia vydané právnickými a fyzickými osobami podľa tohto nariadenia sa výlučne vzťahujú pravidlá, podmienky a postupy stanovené v delegovaných aktoch uvedených v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Projektovanie, výroba, údržba a prevádzka bezpilotných lietadiel a ich motorov, vrtúľ, súčastí, nenainštalovaného vybavenia a vybavenie na ich diaľkové ovládanie musia spĺňať základné požiadavky stanovené v prílohe IX.

Projektovanie, výroba, údržba a prevádzka bezpilotných lietadiel a ich motorov, vrtúľ, súčastí, nenainštalovaného vybavenia a vybavenie na ich diaľkové ovládanie, ako aj pracovníci a organizácie podieľajúce sa na týchto činnostiach musia spĺňať základné požiadavky stanovené v prílohe IX.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa tak stanovuje v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 47 s cieľom dosiahnuť primeranú úroveň bezpečnosti a pri zohľadnení zásad stanovených v článku 4 ods. 2, projektovanie, výroba, údržba a prevádzka bezpilotných lietadiel podlieha osvedčovaniu. Osvedčenia sa vydávajú na základe žiadosti, ak žiadateľ preukáže, že spĺňa pravidlá stanovené delegovanými aktmi prijatými podľa článku 47 na zabezpečenie dodržiavania základných požiadaviek uvedených v článku 45. V tomto osvedčení musia byť podrobne uvedené bezpečnostné obmedzenia, prevádzkové podmienky a oprávnenia.

1.  Ak sa tak stanovuje v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 47 s cieľom dosiahnuť vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti a pri zohľadnení zásad stanovených v článku 4 ods. 2, projektovanie, výroba, údržba a prevádzka bezpilotných lietadiel podlieha osvedčovaniu Osvedčenia sa vydávajú na základe žiadosti, ak žiadateľ preukáže, že spĺňa pravidlá stanovené delegovanými aktmi prijatými podľa článku 47 na zabezpečenie dodržiavania základných požiadaviek uvedených v článku 45. V tomto osvedčení musia byť podrobne uvedené bezpečnostné obmedzenia, prevádzkové podmienky a oprávnenia.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa tak stanovuje v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 47 s cieľom dosiahnuť primeranú úroveň bezpečnosti a pri zohľadnení zásad stanovených v článku 4 ods. 2, projektovanie, výroba, údržba a prevádzka bezpilotných lietadiel podlieha podaniu vyhlásenia. Toto vyhlásenie sa podáva, ak sú splnené základné požiadavky uvedené v článku 45 a zodpovedajúce podrobné pravidlá stanovené v súlade s článkom 47 na zabezpečenie dodržiavania týchto základných požiadaviek.

2.  Ak sa tak stanovuje v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 47 s cieľom dosiahnuť vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti a pri zohľadnení zásad stanovených v článku 4 ods. 2, projektovanie, výroba, údržba a prevádzka bezpilotných lietadiel podlieha podaniu vyhlásenia. Toto vyhlásenie sa podáva, ak sú splnené základné požiadavky uvedené v článku 45 a zodpovedajúce podrobné pravidlá stanovené v súlade s článkom 47 na zabezpečenie dodržiavania týchto základných požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa tak stanovuje v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 47, vzhľadom na skutočnosť, že primeranú úroveň bezpečnosti možno dosiahnuť bez uplatňovania kapitol IV a V tohto nariadenia, sa uvedené kapitoly neuplatňujú na základné požiadavky uvedené v článku 45 a na zodpovedajúce podrobné pravidlá stanovené v súlade s článkom 47 na zabezpečenie dodržiavania týchto základných požiadaviek. V takýchto prípadoch uvedené požiadavky a pravidlá predstavujú „harmonizačné právne predpisy Spoločenstva“ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93, a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS.

3.  Ak sa tak stanovuje v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 47, vzhľadom na skutočnosť, že vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti možno dosiahnuť bez uplatňovania kapitol IV a V tohto nariadenia, sa uvedené kapitoly neuplatňujú na základné požiadavky uvedené v článku 45 a na zodpovedajúce podrobné pravidlá stanovené v súlade s článkom 47 na zabezpečenie dodržiavania týchto základných požiadaviek. V takýchto prípadoch uvedené požiadavky a pravidlá predstavujú „harmonizačné právne predpisy Spoločenstva“ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93, a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty môžu prijať alebo zachovať platné legislatívne ustanovenia zaručujúce vyššiu úroveň ochrany alebo bezpečnosti ako tie, ktoré sú stanovené v tomto nariadení alebo v delegovaných aktoch, ktoré ustanovuje.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  podmienky a postupy vydávania, zachovávania, menenia, pozastavovania alebo rušenia osvedčení pre projektovanie, výrobu, údržbu a prevádzku bezpilotných lietadiel uvedených v článku 46 ods. 1 a 2, a to aj v situáciách, v ktorých sa v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 1 a pri zohľadnení povahy a rizikovosti konkrétnej uvedenej činnosti vyžadujú takéto osvedčenia alebo, ak je to vhodné, sa pripúšťa vyhlásenie;

(a)  podmienky a postupy vydávania, zachovávania, menenia, pozastavovania alebo rušenia osvedčení pre projektovanie, výrobu, údržbu a prevádzku bezpilotných lietadiel uvedených v článku 46 ods. 1 a 2, a to aj v situáciách, v ktorých sa v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 1 vyžadujú takéto osvedčenia alebo, ak je to vhodné, sa pripúšťa vyhlásenie; podmienky a postupy náležite zohľadňujú typ bezpilotného lietadla, povahu a rizikovosť konkrétnej uvedenej činnosti a oblasť, v ktorej sa má operácia vykonávať;

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e)  označovanie a identifikáciu bezpilotných lietadiel;

(e)  podmienky a postupy na povinnú registráciu, označovanie a identifikáciu bezpilotných lietadiel s maximálnou vzletovou hmotnosťou vyššou ako 250 gramov, bezpilotných lietadiel osvedčených v súlade s písmenom a) a prevádzkovateľov;

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ea)  podmienky a postupy, podľa ktorých diaľkový pilot bezpilotného lietadla preukazuje požadovanú spôsobilosť prostredníctvom licencie alebo, ak je to vhodné, vyhlásenia a osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pre vykonávanú činnosť;

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – písmeno eb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(eb)  podmienky, za ktorých sa od bezpilotného lietadla uvedeného v článku 46 ods. 1 a 2 vyžaduje, aby bolo vybavené zariadením posilňujúcim bezpečnosť a bezpečnostnú ochranu, čo sa týka predovšetkým obmedzenia vzdialenosti a výšky, komunikácie o pozícii, obmedzenia kritických zón, vyhýbania sa zrážkam, stabilizácie a automatizovaného pristávania;

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f)  podmienky, za ktorých sa prevádzka bezpilotných lietadiel zakáže, obmedzí alebo podlieha určitým podmienkam v záujme bezpečnosti.

(f)  podmienky, za ktorých sa prevádzka bezpilotných lietadiel zakáže, obmedzí alebo podlieha určitým podmienkam v záujme bezpečnosti alebo bezpečnostnej ochrany;

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(fa)  podmienky a postupy, podľa ktorých sa má vytvoriť európsky register bezpilotných lietadiel alebo kompatibilný harmonizovaný vnútroštátny systém registrácie, v ktorom sa jedinečné číslo vlastníka a označenie bezpilotného lietadla pridelí bezpilotným lietadlám letiacim v akomkoľvek členskom štáte a ktorý predstavuje malé finančné a administratívne zaťaženie.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ ide o projektovanie, výrobu, údržbu a prevádzku bezpilotných lietadiel a ich motorov, vrtúľ, súčastí, nenainštalovaného vybavenia a vybavenia na diaľkové ovládanie týchto lietadiel, Komisia je splnomocnená meniť alebo dopĺňať prílohu IX a prípadne prílohu III prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 117, ak je to potrebné z dôvodov technického, prevádzkového alebo vedeckého rozvoja alebo bezpečnostných dôkazov týkajúcich sa leteckej prevádzky, v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 1 a v rozsahu potrebnom na tento účel.

2.  Pokiaľ ide o projektovanie, výrobu, údržbu a prevádzku bezpilotných lietadiel a ich motorov, vrtúľ, súčastí, nenainštalovaného vybavenia a vybavenia na diaľkové ovládanie týchto lietadiel, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 117 prijímať delegované akty s cieľom meniť prílohu IX a prípadne prílohu III, ak je to potrebné z dôvodov technického, prevádzkového alebo vedeckého rozvoja alebo bezpečnostných dôkazov a dôkazov zameraných na bezpečnostnú ochranu týkajúcich sa leteckej prevádzky, v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v článku 1 a v rozsahu potrebnom na tento účel.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Osvedčenia vydané agentúrou a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a vyhlásenia vydané právnickými a fyzickými osobami podľa tohto nariadenia sú v súlade s pravidlami, podmienkami a postupmi stanovenými v delegovaných aktoch uvedených v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Povolenia a vyhlásenia uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vyžadujú len v súvislosti s prevádzkou lietadiel na územie, v rámci územia alebo z územia, na ktoré sa vzťahujú zmluvy, s výnimkou prevádzky lietadiel vykonávajúcich len prelet uvedeného územia.

3.  Povolenia a vyhlásenia uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vyžadujú len v súvislosti s prevádzkou lietadiel do vzdušného priestoru jednotného európskeho neba, v rámci neho alebo z neho, s výnimkou prevádzky lietadiel vykonávajúcich len prelet uvedeného územia.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Na osvedčenia vydané agentúrou a vnútroštátnymi leteckými úradmi a na vyhlásenia vydané právnickými a fyzickými osobami podľa tohto nariadenia sa výlučne vzťahujú pravidlá, podmienky a postupy stanovené v delegovaných aktoch uvedených v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  vykonávajú dohľad nad držiteľmi osvedčení, právnickými a fyzickými osobami, ktoré urobili vyhlásenia, a výrobkami, súčasťami, vybavením, systémami ATM/ANS, komponentmi ATM/ANS, výcvikovými zariadeniami na simuláciu letu a letiskami, ktoré podliehajú ustanoveniam kapitoly III;

(b)  vykonávajú dohľad nad držiteľmi osvedčení, právnickými a fyzickými osobami, ktoré urobili vyhlásenia, a výrobkami, súčasťami, vybavením, systémami a komponentmi ATM/ANS, od ktorých závisí bezpečnosť alebo interoperabilita, výcvikovými zariadeniami na simuláciu letu a letiskami, ktoré podliehajú ustanoveniam kapitoly III;

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné vnútroštátne orgány vykonávali svoje úlohy nestranne, nezávisle a transparentne a aby tomu zodpovedala ich organizácia, personálne vybavenie, riadenie a financovanie. Členské štáty takisto zabezpečia, aby ich príslušné vnútroštátne orgány mali potrebné zdroje a kapacity na efektívne a včasné plnenie úloh, ktoré im boli zverené na základe tohto nariadenia.

 

Subjekt, ktorý má byť členským štátom určený ako jeho príslušný vnútroštátny orgán, dostane vopred od agentúry akreditáciu. Táto akreditácia sa vydá iba vtedy, ak agentúra usúdi, že subjekt spĺňa pravidlá stanovené delegovanými aktmi uvedenými v odseku 10 s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami stanovenými v tomto odseku.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra je zodpovedná za úlohy, ktoré jej boli pridelené podľa článkov 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 a 70.

Agentúra je zodpovedná za úlohy, ktoré jej boli pridelené podľa článkov 53, 54, 55, 66, 67, 67 a, 67 b, 68, 69 a 70.

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušný vnútroštátny orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza letisko, zodpovedá za tieto úlohy, pokiaľ ide o osvedčenie letiska uvedené v článku 30 ods. 1 a osvedčenie organizácie zodpovednej za prevádzku letiska uvedenej v článku 32 ods. 1. Osvedčenie pre organizáciu zodpovednú za prevádzku letiska sa môže buď skombinovať s osvedčením letiska, alebo sa môže vydávať osobitne.

Príslušný vnútroštátny orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza letisko, zodpovedá za tieto úlohy, pokiaľ ide o osvedčenie letiska uvedené v článku 30 ods. 1 a osvedčenie organizácie zodpovednej za prevádzku letiska uvedenej v článku 32 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vo všetkých ostatných prípadoch je za tieto úlohy zodpovedný príslušný vnútroštátny orgán členského štátu, v ktorom má fyzická osoba, ktorá žiada o osvedčenie alebo robí vyhlásenie, bydlisko, alebo v prípade právnickej osoby štátu, v ktorom má táto osoba svoje hlavné sídlo, pokiaľ sa v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 10 neustanovuje inak.

Vo všetkých ostatných prípadoch je za tieto úlohy zodpovedný príslušný vnútroštátny orgán členského štátu, v ktorom má fyzická osoba, ktorá žiada o osvedčenie alebo robí vyhlásenie, bydlisko, alebo v prípade právnickej osoby štátu, v ktorom má táto osoba svoje hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo je v ňom usadená, pokiaľ sa v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 10 neustanovuje inak.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Každá právnická alebo fyzická osoba, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, môže upozorniť agentúru na akékoľvek rozdiely v uplatňovaní pravidiel, ktoré podľa nej existujú medzi členskými štátmi. Ak takéto rozdiely vážne narúšajú fungovanie týchto osôb alebo vedú k iným závažným ťažkostiam, agentúra a príslušné vnútroštátne orgány dotknutých členských štátov musia bez zbytočného odkladu začať spolupracovať na odstránení týchto rozdielov. Ak nemožno tieto rozdiely odstrániť, agentúra predloží záležitosť Komisii.

8.  Každá právnická alebo fyzická osoba, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, môže upozorniť agentúru na akékoľvek rozdiely v uplatňovaní pravidiel, ktoré podľa nej existujú medzi členskými štátmi. Ak takéto rozdiely vážne narúšajú fungovanie týchto osôb alebo vedú k iným závažným ťažkostiam, agentúra a príslušné vnútroštátne orgány dotknutých členských štátov musia bez zbytočného odkladu začať spolupracovať na riešení a v prípade potreby urýchlenom odstránení týchto rozdielov. Ak nemožno tieto rozdiely odstrániť, agentúra predloží záležitosť Komisii.

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Agentúra a príslušné vnútroštátne orgány musia podniknúť potrebné kroky na zvýšenie a podporu informovanosti o bezpečnosti civilného letectva a na šírenie informácií týkajúcich sa bezpečnosti, ktoré sú dôležité pre prevenciu nehôd a incidentov.

9.  Agentúra a príslušné vnútroštátne orgány musia podniknúť potrebné a účinné kroky na zvýšenie a podporu informovanosti o bezpečnosti civilného letectva a na šírenie informácií týkajúcich sa bezpečnosti, ktoré sú dôležité pre prevenciu nehôd a incidentov.

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 10 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  podmienok osvedčovania a vykonávania vyšetrovaní, inšpekcií, auditov a iných monitorovacích činností, ktoré sú potrebné na zaistenie účinného dohľadu nad právnickými a fyzickými osobami, výrobkami, súčasťami, vybavením, systémami ATM/ANS, komponentmi ATM/ANS, výcvikovými zariadeniami na simuláciu letu a letiskami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

(b)  podmienok osvedčovania a vykonávania vyšetrovaní, inšpekcií, auditov a iných monitorovacích činností, ktoré sú potrebné na zaistenie účinného dohľadu nad právnickými a fyzickými osobami, výrobkami, súčasťami, neinštalovaným vybavením, systémami ATM/ANS, komponentmi ATM/ANS, výcvikovými zariadeniami na simuláciu letu a letiskami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 10 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f)  pokiaľ ide o odsek 3, podmienky rozdelenia zodpovednosti medzi príslušné vnútroštátne orgány s cieľom zabezpečiť účinné plnenie úloh súvisiacich s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 10 – písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ha)  podmienok a postupov na akreditáciu subjektov, ktoré má agentúra určiť za príslušný vnútroštátny orgán členského štátu, na účely odseku 2a a na akreditáciu oprávneného subjektu agentúrou alebo príslušným vnútroštátnym orgánom;

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Európski leteckí inšpektori vykonávajú dohľad a certifikačné činnosti pod kontrolou, na základe pokynov a v rámci povinnosti agentúry alebo príslušného vnútroštátneho orgánu, ktorý požiadal o pomoc.

3.  Európski leteckí inšpektori vykonávajú dohľad a certifikačné činnosti pod kontrolou, na základe pokynov a v rámci povinnosti agentúry a príslušného vnútroštátneho orgánu, ktorý požiadal o pomoc.

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu preniesť na agentúru povinnosť osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov, pokiaľ ide o akékoľvek alebo všetky organizácie, prevádzkovateľov, zamestnancov, lietadlá, výcvikové zariadenia na simuláciu letu alebo letiská, za ktoré je dotknutý členský štát zodpovedný podľa tohto nariadenia.

Iba ako dočasné ochranné opatrenie členské štáty môžu preniesť na agentúru povinnosť osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov, pokiaľ ide o akékoľvek alebo všetky organizácie, prevádzkovateľov, zamestnancov, lietadlá, výcvikové zariadenia na simuláciu letu alebo letiská, za ktoré je dotknutý členský štát zodpovedný podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri výkone tejto povinnosti sa uplatňujú ustanovenia kapitol II a IV a článkov 120 a 121, ako aj uplatniteľné ustanovenia vnútroštátneho práva členského štátu, na ktorý bola prenesená povinnosť.

Pri výkone prenesenej povinnosti sa uplatňujú ustanovenia kapitol II a IV a článkov 120 a 121.

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra alebo členský štát, podľa toho, čo je uplatniteľné, súhlasí s prenosom povinností uvedených v odsekoch 1 alebo 2, len vtedy, ak sa presvedčí, že môže účinne vykonávať prenesenú povinnosť v súlade s týmto nariadením a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými na jeho základe.

3.  Agentúra alebo členský štát, podľa toho, čo je uplatniteľné, súhlasí s prenosom povinností uvedených v odsekoch 1 alebo 2, len vtedy, ak sa presvedčí a preukáže, že môže účinne vykonávať prenesenú povinnosť v súlade s týmto nariadením a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými na jeho základe a že má na tento účel potrebné zdroje.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak členský štát má v úmysle preniesť určité povinnosti v súlade s odsekmi 1 alebo 2, musí stanoviť spoločne s agentúrou alebo s iným členským štátom, pokiaľ je to možné, plán prenosu, ktorým sa zabezpečí riadny prenos týchto povinností. Právnické a fyzické osoby, ktorých sa prenos týka, a v prípade prenosu uvedeného v odseku 2 agentúra, musia prekonzultovať uvedený plán prenosu pred jeho dokončením.

Ak členský štát má v úmysle využiť ustanovenia odsekov 1 alebo 2, musí stanoviť spoločne s agentúrou alebo s iným členským štátom, pokiaľ je to možné, plán prenosu vrátane posúdenia vplyvu, ktorým sa zabezpečí riadny prenos povinností, ktorých sa žiadosť týka, vrátane súvisiacich záznamov a dokumentácie. Právnické a fyzické osoby, ktorých sa prenos týka, a v prípade prenosu uvedeného v odseku 2 agentúra, musia prekonzultovať uvedený plán prenosu pred jeho dokončením.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra sprístupňuje prostredníctvom registra zriadeného podľa článku 63 zoznam členských štátov, ktoré preniesli určité povinnosti v súlade s týmto článkom. Tento zoznam obsahuje podrobnosti o prenesených povinnostiach, umožňujúci jednoznačnú identifikáciu povinností po prenose a ak je to uplatniteľné, príslušných organizácií, prevádzkovateľov, zamestnancov, lietadiel, výcvikových zariadení na simuláciu letu alebo letísk.

Agentúra sprístupňuje prostredníctvom registra zriadeného podľa článku 63 zoznam členských štátov, ktoré využili ustanovenia odsekov 1 alebo 2. Tento zoznam obsahuje podrobnosti o prenesených povinnostiach, umožňujúci jednoznačnú identifikáciu povinností po prenose a ak je to uplatniteľné, príslušných organizácií, prevádzkovateľov, zamestnancov, lietadiel, výcvikových zariadení na simuláciu letu alebo letísk.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Členský štát, ktorý preniesol povinnosti osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov na agentúru alebo iný členský štát podľa odsekov 1 a 2, sa môže rozhodnúť ukončiť uplatňovanie tohto článku a požiadať o spätný prenos povinností, aby sa jeho príslušný vnútroštátny orgán opätovne stal zodpovedným za osvedčovanie, dohľad a presadzovanie predpisov.

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b.  Agentúra v súlade s článkom 81 ods. 4 zriadi miestne kancelárie v tých členských štátoch, v ktorých sa jej prítomnosť považuje za potrebnú na zabezpečenie toho, aby sa povinnosti v oblasti bezpečnosti letectva splnili v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, alebo s cieľom podporiť vykonávanie povinností, ktoré na ňu boli prenesené v súlade s odsekom 1.

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 54 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Organizácie pôsobiace na nadnárodnej úrovni

Prenos úloh osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov na žiadosť organizácií

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Organizácia môže požiadať agentúru, aby konala ako príslušný orgán zodpovedný za osvedčovanie, dohľad a presadzovanie pravidiel v prípade tejto organizácie odchylne od článku 51 ods. 3, ak táto organizácia má osvedčenie, alebo je oň oprávnená požiadať v súlade s ustanoveniami kapitoly III príslušný vnútroštátny orgán jedného členského štátu, ale je v situácii, alebo má v úmysle dostať sa do situácie, keď sa značná časť zariadení a zamestnancov, ktorých sa týka uvedené osvedčenie, nachádza v inom alebo viacerých iných členských štátoch.

Organizácia môže požiadať agentúru, aby konala ako príslušný orgán zodpovedný za úlohy osvedčovania, dohľadu a presadzovania pravidiel v prípade tejto organizácie odchylne od článku 51 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Takúto žiadosť môžu podať aj dve alebo viaceré organizácie, z ktorých každá má hlavné miesto podnikateľskej činnosti v inom členskom štáte a každá je držiteľom osvedčenia alebo je oprávnená požiadať o osvedčenie v súlade s ustanoveniami kapitoly III pre rovnaký druh leteckej činnosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak organizácie uvedené v prvom a druhom pododseku podajú takú žiadosť, informujú o tom príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých majú svoje hlavné miesto podnikania.

Ak organizácia podá takú žiadosť, informuje o tom príslušný vnútroštátny orgán členského štátu, v ktorom má svoje hlavné miesto podnikania.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa agentúra domnieva, že je schopná ujať sa účinne vykonávania povinností, ktoré sa spájajú s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov, ako sa od nej vyžaduje, v súlade s týmto nariadením a delegovanými aktmi prijatými na jeho základe vypracuje spolu s príslušným členským štátom alebo prípadne členskými štátmi plán prenosu, ktorým sa zabezpečí riadny prenos týchto povinností. Organizácie, ktoré požiadali o prenos, musia prekonzultovať tento plán pred jeho dokončením.

Ak sa agentúra domnieva, že je schopná ujať sa účinne relevantných úloh osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov, ako sa od nej vyžaduje, v súlade s týmto nariadením a delegovanými aktmi prijatými na jeho základe, a preukáže, že má potrebné zdroje na tento účel, vypracuje spolu s príslušným členským štátom alebo prípadne členskými štátmi plán prenosu, ktorým sa zabezpečí riadny prenos úloh osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov, ktorých sa žiadosť týka, vrátane súvisiacich záznamov a dokumentácie. Organizácie, ktoré požiadali o prenos, musia prekonzultovať tento plán pred jeho dokončením.

 

Plán jasne vymedzuje povinnosti na úrovni orgánu, ktoré sú predmetom prenosu, ako aj povinnosti na úrovni štátu, ktoré zostávajú u prenášajúceho členského štátu, a zahŕňa praktické opatrenia na zabezpečenie bezproblémového pokračovania v činnostiach vrátane podrobností o tom, ako treba po prenose vykonávať medzinárodné povinnosti a povinnosti na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra a dotknutý členský štát alebo dotknuté členské štáty podľa potreby zabezpečia, aby prenos povinností prebiehal v súlade s plánom prenosu.

Agentúra a dotknutý členský štát alebo dotknuté členské štáty podľa potreby zabezpečia, aby prenos úloh prebiehal v súlade s plánom prenosu.

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na základe prenosu povinností podľa odsekov 1 a 2 sa agentúra stáva príslušným orgánom na účely prenesenej povinnosti a príslušný členský štát alebo členské štáty sú od tejto povinnosti oslobodené. Pri výkone tejto povinnosti agentúrou sa uplatňujú ustanovenia kapitol IV a V.

3.  Na základe prenosu úloh podľa odsekov 1 a 2 sa agentúra stáva príslušným orgánom na účely prenesených úloh osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov a príslušný vnútroštátny orgán dotknutého členského štátu alebo dotknutých členských štátov je od tejto povinnosti oslobodený. Pri výkone prenesených úloh agentúrou sa uplatňujú ustanovenia kapitol IV a V.

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Úroveň dohľadu a presadzovania predpisov, pokiaľ ide o organizácie, ktoré žiadajú agentúru o vykonávanie týchto povinností, nesmie byť v žiadnom prípade nižšia ako úroveň príslušných vnútroštátnych orgánov, ktoré boli pôvodne zodpovedné.

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ustanovenia článku 53 ods. 5 a 6 sa primerane uplatňujú na akýkoľvek prenos povinnosti podľa tohto článku.

4.  Ustanovenia článku 53 ods. 5 a 6 sa primerane uplatňujú na akýkoľvek prenos úloh podľa tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Ak sa v súlade s odsekom 1 organizácia požiadala agentúru, aby konala ako príslušný zodpovedný orgán, a táto žiadosť bola schválená, dotknutá organizácia sa môže kedykoľvek rozhodnúť zmeniť svoje rozhodnutie tým, že požiada príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorom má svoje hlavné miesto podnikania, aby sa opätovne stali zodpovednými za osvedčovanie, dohľad a presadzovanie predpisov. V takom prípade sa ustanovenia odsekov 1 až 4 uplatňujú mutatis mutandis.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 55 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Núdzový mechanizmus dohľadu

Povinný mechanizmus núdzovej pomoci

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra odporúča členským štátom prenos povinností v súlade s článkom 53, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

1.  Agentúra odporúča členským štátom zriadenie mechanizmu núdzovej pomoci v súlade s článkom 53, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak príslušný členský štát nezohľadnil odporúčanie agentúry alebo nedostatky odstránil do 3 mesiacov od vydania uvedeného odporúčania, Komisia môže rozhodnúť, ak usúdi, že podmienky uvedené v odseku 1 sú splnené, aby sa zodpovednosť za príslušné úlohy osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov dočasne preniesla na agentúru. Uvedené rozhodnutie musí tvoriť súčasť vykonávacích aktov, ktoré sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2. V riadne odôvodnených vážnych a naliehavých prípadoch súvisiacich s bezpečnosťou letectva Komisia okamžite prijme uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 116 ods. 4.

2.  Ak príslušný členský štát nezohľadnil odporúčanie agentúry alebo nedostatky odstránil do 3 mesiacov od vydania uvedeného odporúčania, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými je agentúra dočasne ustanovená za príslušný orgán zodpovedný za príslušné úlohy osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov, ak usúdi, že vzniknutá situácia ohrozuje bezpečnosť civilného letectva. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2. V riadne odôvodnených vážnych a naliehavých prípadoch súvisiacich s bezpečnosťou letectva Komisia okamžite prijme uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 116 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia prijme vykonávacie akty uvedené v odseku 2 až po tom, ako boli vyčerpané všetky možnosti riešenia zistených nedostatkov stanovené v článku 73, a ak by iné spôsoby riešenia týchto nedostatkov vrátane opatrení uvedených podľa článku 56 a nariadenia (ES) č. 2111/2005 boli neprimerané alebo nedostatočné.

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Od dátumu, ku ktorému vykonávacie rozhodnutie uvedené v odseku 2 nadobudne účinnosť, agentúra musí pravidelne posudzovať, či podmienka uvedená v odseku 1 písm. c) je naďalej plnená. Ak usúdi, že táto podmienka už nie je plnená, agentúra odporučí Komisii, aby zrušila dočasný prenos povinností.

3.  Od dátumu, ku ktorému vykonávacie akty uvedené v odseku 2 nadobudnú účinnosť, agentúra musí v pravidelných intervaloch, ktoré sa vymedzili konzultáciou s dotknutým členským štátom, posudzovať, či podmienka uvedená v odseku 1 je naďalej plnená. Ak usúdi, že táto podmienka už nie je plnená, agentúra odporučí Komisii, aby zrušila dočasnú podporu povinností.

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia s prihliadnutím na odporúčanie usúdi, že podmienka odseku 1 písm. c) už nie je plnená, rozhodne o ukončení dočasného prenosu povinností na agentúru.

Ak Komisia s prihliadnutím na odporúčanie usúdi, že podmienka odseku 1 písm. c) už nie je plnená, rozhodne o ukončení dočasnej podpory povinností.

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na základe prenosu zodpovednosti podľa odsekov 1 a 2 sa agentúra stáva príslušným orgánom na účely prenesenej zodpovednosti a príslušný členský štát sú od tejto zodpovednosti oslobodené. Pri výkone tejto povinnosti agentúrou sa uplatňujú ustanovenia kapitol IV a V.

5.  Na základe ustanovenia za príslušný orgán uvedeného v odseku 2 sa agentúra stáva príslušným orgánom na účely dotknutých úloh osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov a príslušný vnútroštátny orgán členského štátu je od tejto zodpovednosti oslobodený. Pokiaľ ide o to, ako agentúra vykonáva zodpovednosť, ktorá na ňu bola prenesená týmto ustanovením za príslušný orgán, uplatňujú sa ustanovenia kapitol IV a V.

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Kým agentúra pôsobí podľa tohto článku dočasne ako príslušný orgán, poskytuje dotknutému členskému štátu potrebnú technickú pomoc s cieľom podporiť tento členský štát pri čo najrýchlejšom riešení zistených nedostatkov. Pri vykonávaní vyšetrovaní podľa článku 71 agentúra v čo najväčšej miere využíva odborníkov a ďalších zamestnancov, ktorí sú k dispozícii v dotknutom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  delegovaných aktoch prijatých na základe článku 18 ods. 1 písm. l), článku 25 ods. 1 písm. f) a článku 44 ods. 1 písm. e).

(b)  delegovaných aktoch prijatých na základe odseku 1 a, ktoré zabezpečujú rovnocennú úroveň bezpečnosti, aká je stanovená v tomto nariadení, a ktoré presne stanovujú postupy a podmienky na dosiahnutie a zachovanie potrebnej dôvery v regulačné systémy tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na dosiahnutie a zachovanie dôvery v regulačné systémy tretích krajín uvedených v písmene b) je agentúra oprávnená vykonávať potrebné technické posúdenia a hodnotenia právnych predpisov tretích krajín a zahraničných leteckých úradov. Na účely vykonávania týchto posúdení a hodnotení môže agentúra uzatvárať pracovné dojednania v súlade s článkom 77 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 117 prijímať delegované akty s cieľom stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa uznávania osvedčení a iných dokumentov potvrdzujúcich dodržiavanie pravidiel v oblasti civilného letectva vydaných v súlade s právnymi predpismi tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra a príslušné vnútroštátne orgány môžu prideliť svoje úlohy týkajúce sa osvedčovania a dohľadu podľa tohto nariadenia oprávneným subjektom, ktoré boli akreditované ako subjekty spĺňajúce kritériá stanovené v prílohe VI. Agentúra a príslušné vnútroštátne orgány, ktoré využívajú kvalifikované subjekty, vytvoria systém na akreditáciu a na posúdenie plnenia týchto kritérií oprávnenými subjektmi, tak v okamihu akreditácie, ako aj priebežne po ňom.

Agentúra a príslušné vnútroštátne orgány môžu prideliť svoje úlohy týkajúce sa osvedčovania a dohľadu podľa tohto nariadenia oprávneným subjektom, ktoré boli akreditované ako subjekty spĺňajúce kritériá stanovené v prílohe VI a akreditované v súlade s článkom 51 ods. 10 písm. h a). Agentúra a príslušné vnútroštátne orgány, ktoré využívajú kvalifikované subjekty, vytvoria systém na akreditáciu a na posúdenie plnenia týchto kritérií oprávnenými subjektmi, tak v okamihu akreditácie, ako aj priebežne po ňom.

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak trvanie opatrení uvedených v odseku 1 prevyšuje osem po sebe nasledujúcich mesiacov alebo ak členský štát prijal rovnaké opatrenia opakovane a ich celková dĺžka presahuje osem mesiacov, agentúra posúdi, či podmienky uvedené v odseku 1 boli splnené, a vydá do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia uvedeného v odseku 1 odporúčanie Komisii, pokiaľ ide o výsledky uvedeného posúdenia. Agentúra zaradí takéto odporúčanie do registra zriadeného podľa článku 63.

Po prijatí oznámenia uvedeného v odseku 1 agentúra bez zbytočného odkladu posúdi, či podmienky uvedené v odseku 1 boli splnené.

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak sa agentúra domnieva, že tieto podmienky boli splnené, posúdi bez zbytočného odkladu, či je schopná riešiť problém identifikovaný členským štátom tým, že prijme rozhodnutia uvedené v článku 65 ods. 4 prvom pododseku, čím sa eliminuje potreba prijatia opatrení členskými štátmi. Ak sa agentúra domnieva, že problém dokáže vyriešiť uvedeným spôsobom, prijme príslušné rozhodnutie na tento účel. Ak sa domnieva, že problém nemožno riešiť uvedeným spôsobom, odporučí Komisii, aby zmenila delegované akty alebo vykonávacie akty prijaté na základe tohto nariadenia spôsobom, ktorý pokladá za potrebný vzhľadom na uplatňovanie odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 2 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak sa agentúra domnieva, že tieto podmienky neboli splnené, vydá bez zbytočného odkladu odporúčanie Komisii, pokiaľ ide o výsledok tohto posúdenia. Agentúra zaradí takéto odporúčanie do registra zriadeného podľa článku 63.

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V takom prípade Komisia posúdi s prihliadnutím na uvedené odporúčanie, či tieto podmienky boli splnené. Ak Komisia usúdi, že uvedené podmienky neboli splnené, alebo ak sa nestotožní s výsledkom posúdenia agentúrou, prijme do troch mesiacov odo dňa prijatia tohto odporúčania príslušné vykonávacie rozhodnutie, ktoré sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej Únie a vloží do registra zriadeného podľa článku 63.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po oznámení uvedeného vykonávacieho rozhodnutia musí príslušný členský štát okamžite ukončiť opatrenia prijaté podľa odseku 1.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Po prijatí oznámenia uvedeného v odseku 1 agentúra bezodkladne posúdi aj to, či problém identifikovaný členským štátom môže agentúra riešiť prijatím rozhodnutí uvedených v článku 65 ods. 4 prvom pododseku tak, aby už neboli potrebné opatrenia prijaté členským štátom. Ak sa agentúra domnieva, že tento problém je možné riešiť uvedeným spôsobom, prijme príslušné rozhodnutie na tento účel. Ak sa domnieva, že problém nemožno riešiť uvedeným spôsobom, vydá odporúčanie Komisii, pokiaľ ide o zmenu delegovaných aktov alebo vykonávacích aktov prijatých na základe tohto nariadenia, ktorú pokladá za potrebnú vzhľadom na uplatňovanie odseku 1.

3.  Komisia s prihliadnutím na odporúčanie agentúry posúdi, či uvedené podmienky boli splnené.

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Ak sa Komisia domnieva, že uvedené podmienky neboli splnené, alebo ak sa chce odchýliť od výsledku posúdenia agentúry, prijme do jedného mesiaca odo dňa prijatia tohto odporúčania vykonávacie akty, ktoré obsahujú jej záver na tento účel a ktoré sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej Únie a vložia do registra zriadeného podľa článku 63.

 

Keď im Komisia oznámi tieto vykonávacie akty, príslušný členský štát okamžite ukončí opatrenia prijaté podľa odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  je zabezpečená prijateľná úroveň bezpečnosti a ochrany životného prostredia a súlad s uplatniteľnými základnými požiadavkami, v prípade potreby prostredníctvom uplatňovania opatrení na zmiernenie rizika;

(b)  je zabezpečená vysoká a jednotná úroveň bezpečnosti a ochrany životného prostredia a súlad s uplatniteľnými základnými požiadavkami, v prípade potreby prostredníctvom uplatňovania opatrení na zmiernenie rizika;

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak trvanie výnimiek uvedených v odseku 1 prevyšuje osem po sebe nasledujúcich mesiacov alebo ak členský štát udelil rovnaké výnimky opakovane a ich celková dĺžka presahuje osem mesiacov, agentúra posúdi, či podmienky uvedené v odseku 1 boli splnené, a vydá do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia uvedeného v odseku 1 odporúčanie Komisii, pokiaľ ide o výsledky uvedeného posúdenia. Agentúra zaradí takéto odporúčanie do registra zriadeného podľa článku 63.

Ak trvanie výnimiek uvedených v odseku 1 prevyšuje dva po sebe nasledujúce mesiace alebo ak členský štát udelil rovnaké výnimky opakovane a ich celková dĺžka presahuje dva mesiace, agentúra posúdi, či podmienky uvedené v odseku 1 boli splnené, a vydá do jedného mesiaca odo dňa doručenia posledného oznámenia uvedeného v odseku 1 odporúčanie Komisii, pokiaľ ide o výsledky uvedeného posúdenia. Agentúra zaradí takéto odporúčanie do registra zriadeného podľa článku 63.

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V takom prípade Komisia s prihliadnutím na uvedené odporúčanie posúdi, či tieto podmienky boli splnené. Ak Komisia usúdi, že uvedené podmienky neboli splnené, alebo ak sa nestotožní s výsledkom posúdenia agentúrou, prijme do troch mesiacov odo dňa prijatia tohto odporúčania príslušné vykonávacie rozhodnutie, ktoré sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej Únie a vloží do registra zriadeného podľa článku 63.

V takom prípade Komisia posúdi s prihliadnutím na uvedené odporúčanie, či tieto podmienky boli splnené. Ak Komisia usúdi, že uvedené podmienky neboli splnené, alebo ak sa nestotožní s výsledkom posúdenia agentúrou, prijme do jedného mesiaca odo dňa prijatia tohto odporúčania príslušné vykonávacie akty, ktoré sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej Únie a vložia do registra zriadeného podľa článku 63.

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa členský štát domnieva, že zhodu s uplatniteľnými základnými požiadavkami stanovenými v prílohách možno preukázať inými prostriedkami než tými, ktoré sú stanovené v delegovaných a vykonávacích aktoch prijatých na základe tohto nariadenia, a že uvedené prostriedky predstavujú významné výhody z hľadiska bezpečnosti civilného letectva alebo efektívnosti pre osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo pre príslušné orgány, môže predložiť Komisii a agentúre prostredníctvom registra zriadeného podľa článku 63 odôvodnenú požiadavku na zmenu delegovaného alebo vykonávacieho aktu takým spôsobom, aby umožnil využívanie uvedených iných prostriedkov.

Ak sa členský štát domnieva, že zhodu s uplatniteľnými základnými požiadavkami stanovenými v prílohách možno preukázať inými prostriedkami než tými, ktoré sú stanovené v delegovaných a vykonávacích aktoch prijatých na základe tohto nariadenia, a že uvedené prostriedky predstavujú významné výhody z hľadiska bezpečnosti civilného letectva, môže predložiť Komisii a agentúre prostredníctvom registra zriadeného podľa článku 63 odôvodnenú požiadavku na zmenu delegovaných alebo vykonávacích aktov takým spôsobom, aby umožnil využívanie uvedených iných prostriedkov, pričom preukáže potrebu uvedených iných prostriedkov a zahrnie podmienky, ktoré boli stanovené na zabezpečenie dosiahnutia rovnocennej úrovne ochrany bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V takom prípade agentúra bez zbytočného odkladu vydá Komisii odporúčania o tom, či žiadosť podaná členským štátom spĺňa podmienky uvedené v prvom pododseku.

V takom prípade agentúra do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti vydá Komisii odporúčania o tom, či žiadosť podaná členským štátom spĺňa podmienky uvedené v prvom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra koordinuje na úrovni Únie zhromažďovanie, výmenu a analýzu informácií o otázkach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Na tento účel môže agentúra uzatvárať s právnickými a fyzickými osobami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo združeniami takýchto osôb, administratívne dojednania týkajúce sa zberu informácií, ich výmeny a analýzy.

2.  Agentúra koordinuje na úrovni Únie zhromažďovanie, výmenu a analýzu informácií o otázkach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, vrátane, v prípade lietadiel, ktoré sa dostanú do problémov, zabezpečených letových údajov a záznamov zapisovača zvuku v kabíne sťahovaných do databázy na zemi na vyšetrovanie a prevenciu nehôd. Na tento účel môže agentúra uzatvárať s právnickými a fyzickými osobami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo združeniami takýchto osôb, administratívne dojednania týkajúce sa zberu informácií, ich výmeny a analýzy. Dojednaniami by sa malo zabezpečiť, aby sa v čo najväčšej miere využívali existujúce kanály bez zavedenia ďalších oznamovacích požiadaviek, vyhlo sa zavedeniu dodatočnej administratívnej záťaže a zohľadňovala sa potreba ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na požiadanie Komisie agentúra analyzuje naliehavé a dôležité problémy patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Tam, kde je to relevantné, príslušné vnútroštátne orgány spolupracujú s agentúrou na účely vykonávania takejto analýzy.

3.  Na požiadanie Komisie agentúra analyzuje naliehavé a dôležité problémy patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Príslušné vnútroštátne orgány spolupracujú s agentúrou na účely vykonávania takejto analýzy.

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  S cieľom informovať verejnosť o všeobecnej úrovni bezpečnosti civilného letectva v Únii agentúra každý rok zverejňuje hodnotenie bezpečnosti. Toto hodnotenie musí obsahovať analýzu všeobecnej bezpečnostnej situácie používajúcu jednoduché a ľahko zrozumiteľné formulácie, v ktorej sa musí uviesť, či existujú zvýšené bezpečnostné riziká.

6.  S cieľom informovať verejnosť o všeobecnej úrovni bezpečnosti civilného letectva v Únii agentúra každý rok a, keď nastanú osobitné okolnosti, v prípade potreby zverejňuje hodnotenie bezpečnosti. Toto hodnotenie musí obsahovať analýzu všeobecnej bezpečnostnej situácie používajúcu jednoduché a ľahko zrozumiteľné formulácie, v ktorej sa musí uviesť, či existujú zvýšené bezpečnostné riziká.

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zamestnanci a zmluvní pracovníci, ktorí poskytnú informácie v rámci uplatňovania tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe, sa nesmú stať predmetom akejkoľvek zaujatosti zo strany svojho zamestnávateľa alebo organizácie, pre ktorú sa poskytujú služby, na základe poskytnutých informácií.

Členské štáty zabezpečia, aby zamestnanci a zmluvní pracovníci, ktorí poskytnú informácie v rámci uplatňovania tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe, neboli predmetom akejkoľvek zaujatosti zo strany svojho zamestnávateľa alebo organizácie, pre ktorú sa poskytujú služby, na základe poskytnutých informácií.

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  osvedčeniach vydaných a vyhláseniach prijatých agentúrou a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v súlade s ustanoveniami kapitoly III a článkov 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 a 70;

(a)  osvedčeniach vydaných a vyhláseniach prijatých agentúrou a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v súlade s ustanoveniami kapitoly III a článkov 53, 54, 55, 66, 67, 67 a, 67 b, 68, 69 a 70;

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno m a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ma)  údajoch o všeobecnom letectve v Únii vrátane počtu zaregistrovaných lietadiel a vydaných osvedčení pre pilotov, ako aj o povoleniach, ktoré s tým súvisia;

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno m b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(mb)  odporúčaniach a záväzných smerniciach agentúry týkajúcich sa letoch nad konfliktnými zónami, ktoré boli vydané v súlade s článkom 76 ods. 3;

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Kapitola 5 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA

AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE LETECTVO

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva.

1.  Týmto sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre letectvo.

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 2 – písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ha)  podporuje normy a pravidlá Európskej únie v oblasti letectva na medzinárodnej úrovni nadväzovaním vhodnej spolupráce s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i)  spolupracuje s inými inštitúciami, orgánmi úradmi a agentúrami Únie v tých oblastiach, v ktorých sa ich činnosť dotýka technických aspektov civilného letectva.

(i)  spolupracuje s inými inštitúciami, orgánmi úradmi a agentúrami Únie v tých oblastiach, v ktorých sa ich činnosť dotýka technických aspektov civilného letectva, v tomto prípade náklady na takúto činnosť neznáša agentúra.

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra na požiadanie pomáha Komisii pri príprave návrhov na zmeny tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov, ktoré sa majú prijať na základe tohto nariadenia. Dokumenty, ktoré agentúra predkladá Komisii na tieto účely, musia mať formu stanovísk.

1.  Agentúra na požiadanie Komisie alebo akejkoľvek právnickej alebo fyzickej osoby, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, pomáha Komisii pri príprave návrhov na zmeny tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov, ktoré sa majú prijať na základe tohto nariadenia. Pokiaľ je to možné, týmito návrhmi sa stanovujú požiadavky, ktoré sa zameriavajú na ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a zároveň sa umožňujú rôzne spôsoby plnenia uvedených cieľov. Dokumenty, ktoré agentúra predkladá Komisii na tieto účely, musia mať formu stanovísk.

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra prijíma príslušné rozhodnutia na uplatňovanie článkov 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 a 73;

Agentúra prijíma príslušné rozhodnutia na uplatňovanie článkov 53, 54, 55, 66, 67, 67 a, 67 b, 68, 69, 70, 71 a 73;

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra môže udeľovať výnimky akejkoľvek právnickej alebo fyzickej osobe, ktorej bolo vydané osvedčenie v situáciách a za podmienok stanovených v článku 60 ods. 1. V takom prípade agentúra bezodkladne oznamuje Komisii a členským štátom prostredníctvom registra zriadeného podľa článku 63 udelené výnimky, dôvody ich udelenia a prípadne potrebné uplatnenie zmierňujúcich opatrení. Pokiaľ dĺžka výnimky presahuje osem po sebe nasledujúcich mesiacov alebo ak agentúra udelila rovnaké výnimky opakovane a ich celková dĺžka presahuje osem mesiacov, Komisia posúdi, či boli uvedené podmienky splnené, a ak usúdi, že to tak nie je, prijme príslušné vykonávacie rozhodnutie, ktoré sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej Únie a uloží do registra zriadeného podľa článku 63. Po oznámení uvedeného vykonávacieho rozhodnutia agentúra musí výnimku bezodkladne zrušiť.

Agentúra môže udeľovať výnimky akejkoľvek právnickej alebo fyzickej osobe, ktorej bolo vydané osvedčenie v situáciách a za podmienok stanovených v článku 60 ods. 1.

 

Keď uvedené výnimky idú nad rámec osobitných právomocí agentúry, ktoré sú vymedzené v článku 66 ods. 1 a 2 písm. a), agentúra bezodkladne oznamuje Komisii a členským štátom prostredníctvom registra zriadeného podľa článku 63 udelené výnimky, dôvody ich udelenia a prípadne potrebné uplatnenie zmierňujúcich opatrení.

 

Okrem toho pokiaľ dĺžka výnimky presahuje dva po sebe nasledujúce mesiace alebo ak agentúra udelila rovnaké výnimky opakovane a ich celková dĺžka presahuje dva mesiace, Komisia posúdi, či boli uvedené podmienky splnené, a ak usúdi, že to tak nie je, prijme príslušné vykonávacie akty zahŕňajúce jej záver, ktoré sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej Únie a uložia do registra zriadeného podľa článku 63.

 

Po oznámení uvedených vykonávacích aktov agentúra musí výnimku bezodkladne zrušiť.

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Agentúra vydáva príslušné záväzné smernice na uplatňovanie článku 68 ods. 2 písm. ba).

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Agentúra musí bezodkladne reagovať na naliehavý bezpečnostný problém patriaci do pôsobnosti tohto nariadenia určením nápravných opatrení, ktoré majú prijať príslušné vnútroštátne orgány alebo právnické a fyzické osoby podliehajúce ustanoveniam tohto nariadenia, a sprístupnením súvisiacich informácií vrátane smerníc alebo odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom a osobám, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie cieľov stanovených v článku 1.

6.  Agentúra musí bezodkladne reagovať na naliehavý bezpečnostný problém patriaci do pôsobnosti tohto nariadenia a do jej oblasti právomoci určením nápravných opatrení, ktoré majú prijať príslušné vnútroštátne orgány alebo právnické a fyzické osoby podliehajúce ustanoveniam tohto nariadenia na zabezpečenie cieľov stanovených v článku 1. Agentúra sprístupňuje informácie o uvedených nápravných opatreniach príslušným vnútroštátnym orgánom a tým osobám, pre ktoré je príslušný orgán.

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S ohľadom na výrobky, súčasti a nenainštalované vybavenie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) a článku 2 ods. 1 písm. b) bode i) vykonáva agentúra v mene členských štátov v prípade potreby a tak, ako je uvedené v Chicagskom dohovore alebo prílohách k tomuto dohovoru, funkcie a úlohy štátu v oblasti projektovania, výroby alebo registrácie, pokiaľ sa tieto funkcie a úlohy týkajú osvedčovania konštrukčných riešení a povinných informácií o zachovaní letovej spôsobilosti. Na tento účel agentúra najmä:

1.  S ohľadom na výrobky, súčasti a nenainštalované vybavenie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) vykonáva agentúra v mene členských štátov v prípade potreby a tak, ako je uvedené v Chicagskom dohovore alebo prílohách k tomuto dohovoru, funkcie a úlohy štátu v oblasti projektovania, výroby alebo registrácie, pokiaľ sa tieto funkcie a úlohy týkajú osvedčovania konštrukčných riešení a povinných informácií o zachovaní letovej spôsobilosti. Na tento účel agentúra najmä:

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f)  zodpovedá za úlohy súvisiace s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s článkom 51 ods. 3, pokiaľ ide o typové osvedčenia, obmedzené typové osvedčenia, osvedčenia zmien vrátane doplnkových typových osvedčení a schválenia postupov opráv v súvislosti s projektom výrobkov v súlade s článkom 11 a článkom 17 ods. 1 písm. b);

(f)  zodpovedá za úlohy súvisiace s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s článkom 51 ods. 2, pokiaľ ide o typové osvedčenia, obmedzené typové osvedčenia, osvedčenia zmien vrátane doplnkových typových osvedčení a schválenia postupov opráv v súvislosti s projektom výrobkov v súlade s článkom 11 a článkom 17 ods. 1 písm. b);

Pozmeňujúci návrh    246

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g)  zodpovedá za úlohy súvisiace s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s článkom 51 ods. 3, pokiaľ ide o osvedčenia v súvislosti s projektom súčastí a nenainštalovaného vybavenia v súlade s článkami 12 a 13;

(g)  zodpovedá za úlohy súvisiace s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s článkom 51 ods. 2, pokiaľ ide o osvedčenia v súvislosti s projektom súčastí a nenainštalovaného vybavenia v súlade s článkami 12 a 13;

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i)  zabezpečuje zachovanie funkčnosti letovej spôsobilosti v súvislosti s projektom výrobkov, projektom súčastí a nenainštalovaného vybavenia, pre ktoré vydala osvedčenie a nad ktorými vykonáva dohľad, vrátane reagovania bez zbytočného odkladu na problém bezpečnosti alebo bezpečnostnej ochrany a vydávania a šírenia príslušných záväzných informácií;

(i)  zabezpečuje zachovanie funkčnosti letovej spôsobilosti v súvislosti s projektom výrobkov, projektom súčastí a nenainštalovaného vybavenia, pre ktoré vydala osvedčenie a nad ktorými vykonáva dohľad, vrátane reagovania bez zbytočného odkladu na problém bezpečnosti alebo bezpečnostnej ochrany letu a vydávania a šírenia príslušných záväzných informácií;

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra je zodpovedná za úlohy súvisiace s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s článkom 51 ods. 3 vzhľadom na:

2.  Agentúra je zodpovedná za úlohy súvisiace s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s článkom 51 ods. 2 vzhľadom na:

Pozmeňujúci návrh    249

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra je zodpovedná za úlohy súvisiace s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s článkom 51 ods. 3, pokiaľ ide o schválenia výcvikových organizácií pilotov a palubných sprievodcov a poverených zdravotníckych zariadení uvedených v článku 22, ak tieto organizácie a zariadenia majú hlavné miesto podnikateľskej činnosti mimo územia, za ktoré je zodpovedný členský štát podľa Chicagskeho dohovoru.

1.  Agentúra je zodpovedná za úlohy súvisiace s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s článkom 51 ods. 2, pokiaľ ide o schválenia výcvikových organizácií pilotov a palubných sprievodcov a poverených zdravotníckych zariadení uvedených v článku 22, ak tieto organizácie a zariadenia majú hlavné miesto podnikateľskej činnosti mimo územia, za ktoré je zodpovedný členský štát podľa Chicagskeho dohovoru.

Pozmeňujúci návrh    250

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra je zodpovedná za úlohy týkajúce sa osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov v súlade s článkom 51 ods. 3, pokiaľ ide o osvedčenia výcvikových zariadení na simuláciu letu v súlade s článkom 23 v každom z týchto prípadov:

2.  Agentúra je zodpovedná za úlohy týkajúce sa osvedčovania, dohľadu a presadzovania predpisov v súlade s článkom 51 ods. 2, pokiaľ ide o osvedčenia výcvikových zariadení na simuláciu letu v súlade s článkom 23 v každom z týchto prípadov:

Pozmeňujúci návrh    251

Návrh nariadenia

Článok 67 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 67 a

 

Vybavenie letiska rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti

 

Pokiaľ ide o vybavenie letiska rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti uvedené v článku 31, agentúra:

 

(a)   stanovuje podrobné špecifikácie týkajúce sa vybavenia letiska rozhodujúceho z hľadiska bezpečnosti, ktoré podlieha osvedčovaniu v súlade s článkom 31, a oznamuje ich žiadateľovi;

 

(b)   zodpovedá za úlohy súvisiace s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s článkom 51 ods. 2, pokiaľ ide o osvedčenia vybavenia letiska rozhodujúceho z hľadiska bezpečnosti a s tým súvisiace vyhlásenia, a to v súlade s článkom 31;

Pozmeňujúci návrh    252

Návrh nariadenia

Článok 67 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 67 b

 

Osvedčovanie leteckého prevádzkovateľa

 

Agentúra v prípade potreby a tak, ako je uvedené v Chicagskom dohovore alebo prílohách k tomuto dohovoru, vykonáva v mene členských štátov funkcie a úlohy štátu prevádzkovateľa, pokiaľ ide o leteckých prevádzkovateľov uvedených v článku 27 ods. 1, ktorí vykonávajú prevádzku obchodnej leteckej dopravy:

 

(a)   medzi letiskami nachádzajúcimi sa na území rôznych členských štátov;

 

(b)   zahŕňajúcu letisko nachádzajúce sa mimo územia členského štátu.

 

V súvislosti s tým agentúra zodpovedá za úlohy súvisiace s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s článkom 51 ods. 2, pokiaľ ide o uvedených prevádzkovateľov:

Pozmeňujúci návrh    253

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra je zodpovedná za úlohy súvisiace s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s článkom 51 ods. 3 vzhľadom na:

1.  Agentúra je zodpovedná za úlohy súvisiace s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s článkom 51 ods. 2 vzhľadom na:

Pozmeňujúci návrh    254

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  osvedčenia pre organizácie a vyhlásenia vydané organizáciami, ktoré sú uvedené v článku 37, ak sa tieto organizácie podieľajú na projektovaní, výrobe alebo údržbe celoeurópskych systémov a komponentov ATM/ANS;

(c)  osvedčenia pre organizácie a vyhlásenia vydané organizáciami, ktoré sú uvedené v článku 37, ak sa tieto organizácie podieľajú na projektovaní, výrobe alebo údržbe celoeurópskych systémov a komponentov ATM/ANS, od ktorých závisí bezpečnosť alebo interoperabilita;

Pozmeňujúci návrh    255

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  vyhlásenia urobené poskytovateľmi ATM/ANS, ktorým agentúra vydala osvedčenie v súlade s písmenami a) a b), pokiaľ ide o systémy a komponenty ATM/ANS, ktoré títo poskytovatelia uviedli do prevádzky v súlade s článkom 38 ods. 1.

(d)  vyhlásenia urobené poskytovateľmi ATM/ANS, ktorým agentúra vydala osvedčenie v súlade s písmenami a) a b), pokiaľ ide o systémy a komponenty ATM/ANS, od ktorých závisí bezpečnosť alebo interoperabilita a ktoré títo poskytovatelia uviedli do prevádzky v súlade s článkom 38 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    256

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  v prípade, že sa tak stanovuje v delegovaných aktoch podľa článku 39, prevziať zodpovednosť za úlohy spojené s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s článkom 51 ods. 3, pokiaľ ide o osvedčenia a vyhlásenia vydané k systémom a komponentom ATM/ANS, od ktorých závisí bezpečnosť alebo interoperabilita, v súlade s článkom 38 ods. 2.

(b)  v prípade, že sa tak stanovuje v delegovaných aktoch podľa článku 39, prevziať zodpovednosť za úlohy spojené s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s článkom 51 ods. 2, pokiaľ ide o osvedčenia a vyhlásenia vydané k systémom a komponentom ATM/ANS, od ktorých závisí bezpečnosť alebo interoperabilita, v súlade s článkom 38 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    257

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

S cieľom zabezpečiť kontinuitu poskytovania ATM/ANS vo vzdušnom priestore jednotného európskeho neba agentúra v úzkej spolupráci s manažérom siete vydáva záväzné smernice v súlade s delegovaným aktom uvedeným v článku 39 ods. 1 písm. a).

Pozmeňujúci návrh    258

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra je zodpovedná za úlohy súvisiace s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s článkom 51 ods. 3, pokiaľ ide o osvedčenia výcvikových organizácií riadiacich letovej prevádzky uvedených v článku 42, ak tieto organizácie a zariadenia majú hlavné miesto podnikateľskej činnosti a prípadne aj zamestnancov mimo územia, za ktoré je zodpovedný členský štát podľa Chicagskeho dohovoru.

Agentúra je zodpovedná za úlohy súvisiace s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s článkom 51 ods. 2, pokiaľ ide o osvedčenia výcvikových organizácií riadiacich letovej prevádzky uvedených v článku 42, ak tieto organizácie a zariadenia majú hlavné miesto podnikateľskej činnosti a prípadne aj zamestnancov mimo územia, za ktoré je zodpovedný členský štát podľa Chicagskeho dohovoru.

Pozmeňujúci návrh    259

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra je zodpovedná za úlohy súvisiace s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s článkom 51 ods. 3 v súvislosti s povoleniami pre operácie uvedené v článku 49 ods. 1 a 2 a s vyhláseniami prevádzkovateľov uvedenými v článku 49 ods. 2, pokiaľ členský štát vo vzťahu k týmto prevádzkovateľom nevykonáva funkcie a úlohy štátu prevádzkovateľa.

1.  Agentúra je zodpovedná za úlohy súvisiace s osvedčovaním, dohľadom a presadzovaním predpisov v súlade s článkom 51 ods. 2 v súvislosti s povoleniami pre operácie uvedené v článku 49 ods. 1 a 2 a s vyhláseniami prevádzkovateľov uvedenými v článku 49 ods. 2, pokiaľ členský štát vo vzťahu k týmto prevádzkovateľom nevykonáva funkcie a úlohy štátu prevádzkovateľa.

Pozmeňujúci návrh    260

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra na požiadanie pomáha Komisii pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 2111/2005 vykonaním potrebných posúdení, vrátane návštev na mieste, prevádzkovateľov z tretích krajín a orgánov zodpovedných za dohľad nad nimi. Výsledky týchto posúdení spolu s príslušnými odporúčaniami poskytuje Komisii.

3.  Agentúra na požiadanie pomáha Komisii pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 2111/2005 vykonaním všetkých potrebných posúdení bezpečnosti, vrátane návštev na mieste, prevádzkovateľov z tretích krajín a orgánov zodpovedných za dohľad nad nimi. Výsledky týchto posúdení spolu s príslušnými odporúčaniami poskytuje Komisii.

Pozmeňujúci návrh    261

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia môže na žiadosť agentúry, uložiť právnickej alebo fyzickej osobe, ktorej agentúra vydala certifikát alebo ktorá urobila vyhlásenie v súlade s týmto nariadením, buď jednu, alebo obidve z nasledujúcich sankcií:

1.  Komisia na žiadosť agentúry uloží právnickej alebo fyzickej osobe, ktorej agentúra vydala certifikát alebo ktorá urobila vyhlásenie v súlade s týmto nariadením, buď jednu, alebo obidve z nasledujúcich sankcií:

Pozmeňujúci návrh    262

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výška pokút nesmie presiahnuť 4 % ročného príjmu alebo obratu príslušnej právnickej alebo fyzickej osoby. Výška pravidelných sankčných platieb nesmie presiahnuť 5 % priemerného denného príjmu alebo obratu príslušnej právnickej alebo fyzickej osoby.

Výška pokút nesmie presiahnuť 4 % ročného príjmu alebo obratu dosiahnutého príslušnou právnickou alebo fyzickou osobou prostredníctvom činností súvisiacich s porušením. Výška pravidelných sankčných platieb nesmie presiahnuť 2,5 % priemerného denného príjmu alebo obratu príslušnej fyzickej alebo právnickej osoby.

Pozmeňujúci návrh    263

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže ukladať pokuty a pravidelné sankčné platby podľa odseku 1 len vtedy, ak iné opatrenia ustanovené v tomto nariadení a v delegovaných aktoch prijatých na jeho základe na riešenie takýchto porušení sú nevhodné alebo neprimerané.

3.  Komisia môže ukladať pokuty a pravidelné sankčné platby podľa odseku 1 len v prípadoch, keď porušenia uvedené v odseku 1 majú vplyv na zachovanie bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia, a ak iné opatrenia ustanovené v tomto nariadení a v delegovaných aktoch prijatých na jeho základe na riešenie takýchto porušení sa ukázali byť nedostatočné alebo neprimerané.

Pozmeňujúci návrh    264

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  prezerať, kopírovať alebo excerpovať všetky dokumenty, záznamy alebo údaje, ktoré majú uvedené orgány a osoby v držaní alebo ku ktorým majú prístup, bez ohľadu na to, na akom médiu sú tieto informácie uchovávané.

(d)  prezerať, kopírovať alebo excerpovať všetky dokumenty, záznamy alebo údaje, ktoré sú relevantné na účely kontroly alebo monitorovania činnosti, ktorá sa vykonáva, a ktoré majú uvedené orgány a osoby v držaní alebo ku ktorým majú prístup, bez ohľadu na to, na akom médiu sú tieto informácie uchovávané.

Pozmeňujúci návrh    265

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Agentúra uverejňuje súhrn informácií o uplatňovaní ustanovení tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov, ktoré boli prijaté na jeho základe, každým členským štátom. Agentúra musí zahrnúť tieto informácie do výročného prehľadu o bezpečnosti uvedeného v článku 61 ods. 6.

7.  Agentúra uverejňuje súhrn informácií o uplatňovaní ustanovení tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov, ktoré boli prijaté na jeho základe, každým členským štátom vrátane súhrnu výsledkov inšpekcií vykonaných agentúrou. Agentúra musí zahrnúť tieto informácie do výročného prehľadu o bezpečnosti uvedeného v článku 61 ods. 6.

Pozmeňujúci návrh    266

Návrh nariadenia

Článok 73 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 73a

 

Spoločná kultúra osvedčovania a dohľadu

 

Agentúra zohráva aktívnu úlohu pri budovaní spoločnej kultúry osvedčovania a dohľadu a jednotných postupov orgánov s cieľom zabezpečiť splnenie cieľov uvedených v článku 1. Na tento účel a s ohľadom na výsledky svojich monitorovacích činností agentúra vykonáva aspoň tieto činnosti:

 

(a)   organizovanie systému partnerského hodnotenia príslušných orgánov v záujme budovania spôsobilostí a prenosu znalostí;

 

(b)   poskytovanie potrebnej koordinácie s cieľom umožniť výmeny zamestnancov medzi vnútroštátnymi orgánmi;

 

(c)   konzultovanie so všetkými zainteresovanými stranami, ak je to potrebné, o pokroku, ktorý sa dosiahol pri monitorovaní.

Pozmeňujúci návrh    267

Návrh nariadenia

Článok 74 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra pomáha členským štátom a Komisii identifikovať kľúčové témy výskumu v oblasti civilného letectva s cieľom prispieť k zabezpečeniu konzistentnosti a koordinácie medzi verejne financovaným výskumom a vývojom a politikami spadajúcimi do oblasti pôsobnosti tohto nariadenia.

1.  Agentúra pomáha Komisii stanoviť prioritné témy výskumu s cieľom prispieť k trvalému pokroku v oblasti bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany letectva a uľahčiť voľný pohyb osôb a tovaru, ako aj zlepšenie konkurencieschopnosti leteckého priemyslu Únie. Agentúra navyše pomáha členským štátom a Komisii identifikovať kľúčové témy výskumu v oblasti civilného letectva, okrem iného v súvislosti s bezpečnosťou, bezpečnostnou ochranou, klímou a ochranou životného prostredia, s cieľom prispieť k zabezpečeniu konzistentnosti a koordinácie medzi verejne financovaným výskumom a vývojom a politikami spadajúcimi do oblasti pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    268

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Opatrenia prijímané agentúrou, pokiaľ ide o emisie a hluk, na účely osvedčenia projektu výrobkov v súlade s článkom 11, sa musia zameriavať na predchádzanie významným škodlivým vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie spôsobeným dotknutými činnosťami civilného letectva.

1.  Opatrenia prijímané agentúrou, pokiaľ ide o emisie a hluk lietadiel civilného letectva, na účely osvedčenia projektu výrobkov v súlade s článkom 11 a v rámci medzinárodných noriem a odporúčaných postupov, sa musia zameriavať na predchádzanie vplyvom, ktoré sa ukázali ako výrazne škodlivé pre klímu, životné prostredie a ľudské zdravie a ktoré spôsobujú dotknuté činnosti civilného letectva, pričom náležitá pozornosť sa venuje environmentálnym prínosom. technickej uskutočniteľnosti a ekonomickej kapacite.

Pozmeňujúci návrh    269

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty, Komisia, agentúra a iné inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie musia v rámci svojich príslušných právomocí spolupracovať v záležitostiach životného prostredia vrátane tých, ktoré sa riešia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200621, s cieľom zabezpečiť zohľadnenie prepojenosti medzi ochranou životného prostredia, ľudským zdravím a inými technickými oblasťami civilného letectva.

2.  Členské štáty, Komisia, agentúra a iné inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie musia v rámci svojich príslušných právomocí spolupracovať v záležitostiach životného prostredia vrátane tých, ktoré sa riešia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200621 v smernici 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady21a a v nariadení REACH, s cieľom zabezpečiť zohľadnenie prepojenosti medzi klímou a ochranou životného prostredia, ľudským zdravím a inými technickými oblasťami civilného letectva, pričom sa náležite zohľadňujú environmentálne prínosy, technická uskutočniteľnosť a ekonomická kapacita, ako aj rámec medzinárodných noriem a odporúčaných postupov.

__________________

__________________

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

 

21aSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

Pozmeňujúci návrh    270

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra pomáha Komisii pri vymedzovaní a koordinácii politík a opatrení na ochranu životného prostredia v civilnom letectve, najmä uskutočňovaním štúdií, simuláciami a poskytovaním technického poradenstva.

3.  Agentúra pomáha Komisii pri vymedzovaní a koordinácii politík a opatrení na ochranu životného prostredia v civilnom letectve, najmä uskutočňovaním štúdií, simuláciami a poskytovaním technického poradenstva v oblastiach, v ktorých existujú prepojenia s ochranou životného prostredia, ľudským zdravím a inými technickými aspektmi civilného letectva.

Pozmeňujúci návrh    271

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  S cieľom informovať zainteresované strany a širokú verejnosť, agentúra každé tri roky uverejňuje environmentálne preskúmanie, ktoré musí poskytovať objektívne informácie o stave ochrany životného prostredia, pokiaľ ide o civilné letectvo v Únii.

4.  S cieľom informovať zainteresované strany a širokú verejnosť agentúra minimálne každé tri roky uverejňuje environmentálne preskúmanie, ktoré musí poskytovať objektívne informácie o stave ochrany životného prostredia, pokiaľ ide o civilné letectvo v Únii. Pri príprave tohto preskúmania sa agentúra predovšetkým spolieha na informácie, ktoré sú už dostupné inštitúciám a orgánom Únie, ako aj na verejne dostupné informácie. Agentúra taktiež vypracúva odporúčania s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň ochrany životného prostredia v súlade s medzinárodnými normami a odporúčanými postupmi. Agentúra okrem toho vypracúva odporúčania s cieľom zabrániť medzerám a presahom v systéme zabezpečením identifikácie, plánovania, koordinácie a jednotnosti rôznych opatrení Únie potrebných v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    272

Návrh nariadenia

Článok 76 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bezpečnostná ochrana letectva

Prepojenosť medzi bezpečnosťou a bezpečnostnou ochranou civilného letectva

Pozmeňujúci návrh    273

Návrh nariadenia

Článok 76 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty, Komisia a agentúra spolupracujú v otázkach bezpečnostnej ochrany civilného letectva vrátane kybernetickej bezpečnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa zohľadnila prepojenosť medzi bezpečnosťou a bezpečnostnou ochranou civilného letectva.

1.  Agentúra, členské štáty a Komisia spolupracujú v otázkach bezpečnostnej ochrany civilného letectva vrátane kybernetickej bezpečnosti v prípadoch, keď existuje prepojenosť medzi bezpečnosťou a bezpečnostnou ochranou civilného letectva.

Pozmeňujúci návrh    274

Návrh nariadenia

Článok 76 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra na požiadanie poskytuje technickú pomoc Komisii pri vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/200822 vrátane pri vykonávaní bezpečnostných kontrol a pri príprave opatrení, ktoré sa majú prijať podľa uvedeného nariadenia.

2.  Ak existuje prepojenosť medzi bezpečnosťou a bezpečnostnou ochranou civilného letectva, agentúra na požiadanie poskytuje Komisii technickú pomoc pri vykonávaní príslušných ustanovení právnych predpisov Únie vrátane pri vykonávaní bezpečnostných kontrol súvisiacich s lietadlami, letiskami a bezpečnostnými systémami ATM, ako aj pri príprave opatrení, ktoré sa majú prijať podľa uvedeného nariadenia.

__________________

 

22Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72).

 

Pozmeňujúci návrh    275

Návrh nariadenia

Článok 76 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V záujme ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania môže agentúra prijímať nevyhnutné opatrenia podľa článku 65 ods. 6 a článku 66 ods. 1 písm. i). Pred prijatím takýchto opatrení musí agentúra získať súhlas Komisie a musí vykonať konzultácie s členskými štátmi.

3.  S cieľom prispieť k ochrane civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania môže agentúra v prípade potreby bez zbytočného odkladu reagovať na naliehavý problém, ktorý je spoločný pre členské štáty, v prípadoch, keď existuje prepojenosť medzi bezpečnosťou a bezpečnostnou ochranou civilného letectva a keď uvedený naliehavý problém patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia:

Na tento účel môže agentúra:

 

(a)   prijímať nevyhnutné opatrenia podľa článku 66 ods. 1 písm. i) na riešenie zraniteľných miest v projekte lietadiel;

 

(b)   určiť nápravné opatrenia, ktoré majú prijať príslušné vnútroštátne orgány alebo právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia, vydávaním záväzných smerníc alebo odporúčaní a šíriť príslušné informácie týmto orgánom a osobám, ak problém ovplyvňuje prevádzku lietadla vrátane rizík pre civilné letectvo vyplývajúcich z konfliktných oblastí.

 

Pred prijatím opatrení uvedených v odseku 3 písm. a) a b) agentúra získa súhlas Komisie a vedie konzultácie s členskými štátmi. Agentúra vychádza pri týchto opatreniach podľa možnosti zo spoločných posúdení Únie týkajúcich sa rizika a zohľadňuje potrebu rýchlej reakcie v núdzových prípadoch.

Pozmeňujúci návrh    276

Návrh nariadenia

Článok 76 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 76a

 

Sociálno-ekonomické faktory

 

1.  Členské štáty, Komisia, agentúra a iné orgány spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby sa zohľadňovala prepojenosť medzi bezpečnosťou civilného letectva a súvisiacimi sociálno-ekonomickými faktormi, okrem iného v regulačných postupoch, ako aj s cieľom identifikovať opatrenia na predchádzanie sociálno-ekonomickým rizikám z hľadiska leteckej bezpečnosti, ak existujú.

 

2.  V súvislosti s riešením takejto prepojiteľnosti agentúra uskutočňuje konzultácie a príslušné zainteresované strany zapája do tohto procesu.

 

3.   Agentúra každé tri roky uverejňuje hodnotenie, v ktorom sa poskytujú objektívne informácie o akciách a prijatých opatreniach, najmä tých, ktoré sú zamerané na riešenie prepojenosti medzi bezpečnosťou civilného letectva a sociálno-ekonomickými faktormi.

Pozmeňujúci návrh    277

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra na požiadanie pomáha Komisii pri riadení vzťahov s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Takáto pomoc musí prispievať najmä k harmonizácii pravidiel a vzájomného uznávania osvedčení.

1.  Agentúra pomáha Komisii pri riadení vzťahov s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Takáto pomoc musí prispievať najmä k harmonizácii pravidiel a vzájomného uznávania osvedčení a podporovať a ochraňovať záujmy európskeho leteckého priemyslu.

Pozmeňujúci návrh    278

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra môže spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami príslušnými v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Na tento účel môže agentúra s výhradou predchádzajúceho schválenia Komisiou uzavrieť pracovné dojednania s uvedenými orgánmi a medzinárodnými organizáciami.

2.  Agentúra môže spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami príslušnými v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Na tento účel môže agentúra uzavrieť pracovné dojednania s uvedenými orgánmi a medzinárodnými organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    279

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra pomáha členským štátom pri dodržiavaní ich záväzkov podľa medzinárodných dohôd vzťahujúcich sa na záležitosti, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, najmä záväzkov podľa Chicagského dohovoru.

3.  Agentúra pomáha členským štátom pri dodržiavaní ich záväzkov podľa medzinárodných dohôd vzťahujúcich sa na záležitosti, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, najmä záväzkov podľa Chicagského dohovoru. V tejto súvislosti agentúra vykonáva funkciu regionálnej organizácie dohľadu nad bezpečnosťou podľa Chicagského dohovoru a sú jej udelené príslušné oprávnenia.

Pozmeňujúci návrh    280

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Ak agentúra usúdi, že jej prítomnosť je potrebná na podporu certifikačných činností a práce na ostatných technických záležitostiach v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, agentúra môže po konzultácii s Komisiou zriadiť kancelárie v týchto tretích krajinách a regiónoch.

Pozmeňujúci návrh    281

Návrh nariadenia

Článok 79 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom podporiť najlepšie postupy a jednotnosť vykonávania tohto nariadenia a opatrení prijatých na jeho základe môže agentúra poskytovať odbornú prípravu, a to aj prostredníctvom externých poskytovateľov, príslušným vnútroštátnym orgánom, príslušným orgánom tretích krajín, medzinárodným organizáciám, právnickým a fyzickým osobám podliehajúcim ustanoveniam tohto nariadenia a iným zainteresovaným stranám. Agentúra vypracuje a uverejní vo svojej úradnej publikácii podmienky, ktoré majú spĺňať externí poskytovatelia odbornej prípravy, ktorých agentúra využíva na účely tohto článku.

S cieľom podporiť najlepšie postupy a jednotnosť vykonávania tohto nariadenia a opatrení prijatých na jeho základe môže agentúra uznať inštitúty odbornej prípravy v súlade s normami, ktoré stanovila, na účely poskytovania odbornej prípravy príslušným vnútroštátnym orgánom, príslušným orgánom tretích krajín, medzinárodným organizáciám, právnickým a fyzickým osobám podliehajúcim ustanoveniam tohto nariadenia a iným zainteresovaným stranám.

Pozmeňujúci návrh    282

Návrh nariadenia

Článok 80 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Agentúra na požiadanie poskytuje Komisii technickú pomoc pri implementácii jednotného európskeho neba v oblastiach, v ktorých má agentúra príslušné odborné znalosti, najmä prostredníctvom:

Agentúra na požiadanie a v rámci svojich právomocí poskytuje Komisii technickú pomoc pri implementácii jednotného európskeho neba v oblastiach, v ktorých má agentúra príslušné odborné znalosti, najmä prostredníctvom:

Pozmeňujúci návrh    283

Návrh nariadenia

Článok 80 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  prispievania k vykonávaniu riadiaceho plánu ATM vrátane rozvoja a zavádzania programu výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR).

(c)  prispievania k vykonávaniu riadiaceho plánu ATM vrátane rozvoja, certifikácie a zavádzania programu a výsledkov výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR).

Pozmeňujúci návrh    284

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Agentúra môže zriadiť miestne kancelárie v členských štátoch pod podmienkou ich súhlasu a v súlade s článkom 91 ods. 4.

4.  Agentúra môže zriadiť miestne kancelárie v členských štátoch v súlade s článkom 91 ods. 4 alebo prípadne v tretích krajinách v súlade s článkom 77 ods. 6 a.

Pozmeňujúci návrh    285

Návrh nariadenia

Článok 85 – odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(l)  prijíma všetky opatrenia týkajúce sa zriadenia vnútorných štruktúr agentúry a v prípade potreby ich úprav;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    286

Návrh nariadenia

Článok 85 – odsek 2 – písmeno p

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

p)  prijíma pravidlá na zamedzenie konfliktom záujmov svojich členov, ako aj členov odvolacej rady (odvolacích rád), a riadenie týchto konfliktov záujmov;

(p)  prijíma pravidlá na zamedzenie konfliktom záujmov svojich členov, ako aj členov odvolacej rady (odvolacích rád), a riadenie týchto konfliktov záujmov, a tiež členov pracovných skupín a skupín odborníkov a iných zamestnancov, na ktorých sa nevzťahuje služobný poriadok, ktoré obsahujú ustanovenia týkajúce sa vyhlásení o záujmoch a prípadne pracovnej činnosti po skončení pracovného pomeru;

Pozmeňujúci návrh    287

Návrh nariadenia

Článok 85 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Správna rada zriadi poradný orgán reprezentujúci celú škálu záujmových strán dotknutých činnosťou agentúry, s ktorým sa radí pred prijatím rozhodnutí v oblastiach uvedených v odseku 2 písm. c), e), f) a i). Správna rada sa tiež môže rozhodnúť poradiť s poradným orgánom o ostatných záležitostiach uvedených v odsekoch 2 a 3. Pre správnu radu nie je stanovisko poradného orgánu v nijakom prípade záväzné.

4.  Správna rada zriadi poradný orgán reprezentujúci celú škálu záujmových strán dotknutých činnosťou agentúry, s ktorým sa radí pred prijatím rozhodnutí v oblastiach uvedených v odseku 2 písm. c), d), e), f), i) t) a u). Správna rada sa tiež môže rozhodnúť poradiť s poradným orgánom o ostatných záležitostiach uvedených v odsekoch 2 a 3. Pre správnu radu nie je stanovisko poradného orgánu v nijakom prípade záväzné.

Pozmeňujúci návrh    288

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Správna rada sa skladá zo zástupcov členských štátov a Komisie, pričom všetci majú hlasovacie právo. Každý členský štát vymenuje jedného člena správnej rady, ako aj jedného náhradníka, ktorý zastupuje člena v prípade jeho neprítomnosti. Komisia vymenuje dvoch zástupcov a ich náhradníkov. Funkčné obdobie členov a ich náhradníkov je štyri roky. Toto obdobie sa môže predĺžiť.

1.  Správna rada sa skladá zo zástupcov členských štátov a Komisie, pričom všetci majú hlasovacie právo. Každý členský štát vymenuje jedného člena správnej rady, ako aj jedného náhradníka, ktorý zastupuje člena v prípade jeho neprítomnosti. Komisia vymenuje jedného zástupcu a jedného náhradníka. Funkčné obdobie členov a ich náhradníkov je štyri roky. Toto obdobie sa môže predĺžiť.

Pozmeňujúci návrh    289

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členovia správnej rady a ich náhradníci sa vymenujú s prihliadnutím na ich znalosti, uznávané skúsenosti a doterajšiu činnosť v oblasti civilného letectva, pričom sa zohľadňujú príslušné odborné znalosti v oblasti riadenia, správy a rozpočtu, ktoré sa majú využiť na napĺňanie cieľov tohto nariadenia. Majú celkovú zodpovednosť prinajmenšom za politiku bezpečnosti civilného letectva vo svojich príslušných členských štátoch.

2.  Členovia správnej rady a ich náhradníci sa vymenujú s prihliadnutím na ich znalosti, uznávané skúsenosti a doterajšiu činnosť v oblasti civilného letectva, pričom sa zohľadňujú príslušné odborné znalosti v oblasti riadenia, správy a rozpočtu, ktoré sa majú využiť na napĺňanie cieľov tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    290

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Poradný orgán uvedený v článku 85 ods. 4 vymenuje štyroch svojich členov, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach správnej rady so štatútom pozorovateľov. Musia reprezentovať v čo najširšej miere rôzne názory zastúpené v poradnom orgáne. Funkčné obdobie trvá 24 mesiacov a môže sa jedenkrát predĺžiť na ďalšie obdobie 24 mesiacov.

5.  Poradný orgán uvedený v článku 85 ods. 4 vymenuje štyroch svojich členov, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach správnej rady so štatútom pozorovateľov. Musia reprezentovať v čo najširšej miere rôzne názory zastúpené v poradnom orgáne. Úvodné funkčné obdobie netrvá dlhšie ako 48 mesiacov, ale môže sa predĺžiť.

Pozmeňujúci návrh    291

Návrh nariadenia

Článok 89 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 85 ods. 2 písm. c) a d) a článku 92 ods. 7, správna rada prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov s hlasovacím právom. Rozhodnutie podľa článku 85 ods. 2 písm. k) sa na žiadosť člena správnej rady prijíma jednomyseľne.

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 85 ods. 2 písm. c) a d) a článku 92 ods. 7, správna rada prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov s hlasovacím právom.

Pozmeňujúci návrh    292

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  bez toho, aby boli dotknuté povinnosti výkonného riaditeľa v zmysle ustanovení článku 91, pomáha mu pri vykonávaní rozhodnutí správnej rady a poskytuje súvisiace odporúčania s cieľom posilniť dohľad nad administratívnym a rozpočtovým hospodárením.

(c)  bez toho, aby boli dotknuté povinnosti výkonného riaditeľa, pomáha mu pri vykonávaní rozhodnutí správnej rady a poskytuje súvisiace odporúčania s cieľom posilniť dohľad nad administratívnym a rozpočtovým hospodárením.

Pozmeňujúci návrh    293

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak je to potrebné z dôvodu naliehavosti, výkonná rada prijíma niektoré dočasné rozhodnutia v mene správnej rady, a to najmä o otázkach administratívneho riadenia vrátane rozhodnutí o pozastavení delegovania právomocí menovacieho orgánu a o rozpočtových záležitostiach. Tieto rozhodnutia sa predložia správnej rade na jej najskoršom zasadnutí na potvrdenie.

3.  Ak je to potrebné z dôvodu naliehavosti, výkonná rada prijíma niektoré dočasné rozhodnutia v mene správnej rady, a to najmä o otázkach administratívneho riadenia vrátane rozhodnutí o pozastavení delegovania právomocí menovacieho orgánu a o rozpočtových záležitostiach. Tieto rozhodnutia sa predložia správnej rade na jej najskoršom zasadnutí na potvrdenie. Tieto rozhodnutia prijíma väčšina piatich zo siedmich členov výkonnej rady. Správna rada môže zrušiť tieto rozhodnutia absolútnou väčšinou odovzdaných hlasov.

Pozmeňujúci návrh    294

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Výkonná rada sa skladá z predsedu správnej rady, dvoch zástupcov Komisie a šiestich ďalších členov, ktorých správna rada vymenuje spomedzi tých svojich členov, ktorí majú právo hlasovať. Predseda správnej rady je aj predsedom výkonnej rady. Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach výkonnej rady, ale nemá hlasovacie právo. Poradný výbor môže vymenovať jedného zo svojich členov ako pozorovateľa.

4.  Výkonná rada sa skladá z predsedu správnej rady, jedného zástupcu Komisie a piatich ďalších členov, ktorých správna rada vymenuje spomedzi tých svojich členov, ktorí majú právo hlasovať. Predseda správnej rady je aj predsedom výkonnej rady. Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach výkonnej rady, ale nemá hlasovacie právo. Poradný orgán uvedený v článku 85 ods. 4 môže vymenovať jedného zo svojich členov ako pozorovateľa, ktorý nemá hlasovacie právo.

Pozmeňujúci návrh    295

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Výkonná rada uskutoční aspoň jedno riadne zasadnutie raz za tri mesiace. Okrem toho zasadá z iniciatívy svojho predsedu alebo na žiadosť svojich členov.

6.  Výkonná rada uskutoční aspoň jedno riadne zasadnutie raz za tri mesiace. Okrem toho zasadá z iniciatívy svojho predsedu, výkonného riaditeľa alebo na žiadosť jednej tretiny svojich členov.

Pozmeňujúci návrh    296

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Rokovací poriadok výkonnej rady stanovuje správna rada.

7.  Správna rada prijíma svoj rokovací poriadok.

Pozmeňujúci návrh    297

Návrh nariadenia

Článok 91 – odsek 3 – písm. l)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(l)  prípravu akčného plánu nadväzujúceho na závery správ o internom alebo externom audite a hodnotení, ako aj vyšetrovania úradu OLAF, a predkladanie správy o pokroku dvakrát ročne Komisii a v pravidelných intervaloch správnej rade a výkonnej rade;

(l)  prípravu akčného plánu nadväzujúceho na závery správ o internom alebo externom audite a hodnotení, ako aj vyšetrovania úradu OLAF, a predkladanie správy o pokroku dvakrát ročne Komisii a v pravidelných intervaloch správnej rade;

Pozmeňujúci návrh    298

Návrh nariadenia

Článok 91 – odsek 3 – písmeno t a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ta)  prijíma všetky opatrenia týkajúce sa zriadenia vnútorných štruktúr agentúry a v prípade potreby ich úprav;

Pozmeňujúci návrh    299

Návrh nariadenia

Článok 92 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pred vymenovaním možno kandidáta, ktorého vybrala správna rada, vyzvať, aby sa vyjadril pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov.

Pred vymenovaním je kandidát, ktorého vybrala správna rada, vyzvaný, aby sa vyjadril pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov.

Pozmeňujúci návrh    300

Návrh nariadenia

Článok 92 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Na konci tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy agentúry.

3.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. V polovici a na konci tohto obdobia Komisia vykoná posúdenia, v ktorých zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy agentúry. Uvedené posúdenia sa zašlú príslušnému výboru Európskeho parlamentu a po posúdení v polovici obdobia prednesie výkonný riaditeľ vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovie na otázky jeho členov.

Pozmeňujúci návrh    301

Návrh nariadenia

Článok 93 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ako súčasť administratívnej štruktúry agentúry sa zriadi jedna alebo viacero odvolacích rád. Komisia určí počet odvolacích rád a prácu, ktorá sa im má prideliť, prostredníctvom vykonávacích aktov, ktoré sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2

1.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanoví jedna odvolacia rada ako súčasť administratívnej štruktúry agentúry. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    302

Návrh nariadenia

Článok 93 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odvolacia rada alebo rady zodpovedajú za rozhodovanie o odvolaniach voči rozhodnutiam uvedeným v článku 97. Odvolacia rada alebo rady sa zvolávajú podľa potreby.

2.  Odvolacia rada zodpovedá za rozhodovanie o odvolaniach voči rozhodnutiam uvedeným v článku 97. Odvolacia rada sa zvoláva podľa potreby.

Pozmeňujúci návrh    303

Návrh nariadenia

Článok 94 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Odvolacia rada pozostáva z predsedu a dvoch ďalších členov.

1.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    304

Návrh nariadenia

Článok 94 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia určí požadovanú kvalifikáciu členov každej odvolacej rady, ich postavenie a zmluvný vzťah s agentúrou, právomoci jednotlivých členov v prípravnej fáze rozhodnutí a podmienky hlasovania. Komisia to urobí prostredníctvom vykonávacích aktov, ktoré sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2.

5.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví požadovaná kvalifikácia členov odvolacej rady, ich postavenie a zmluvný vzťah s agentúrou, právomoci jednotlivých členov v prípravnej fáze rozhodnutí a podmienky hlasovania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 116 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    305

Návrh nariadenia

Článok 95 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Funkčné obdobie členov odvolacej rady vrátane jej predsedu a všetkých náhradníkov je päť rokov a môže sa predĺžiť na ďalších päť rokov.

1.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    306

Návrh nariadenia

Článok 95 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členovia odvolacích rád sú nezávislí. Nesmú požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády alebo akéhokoľvek iného orgánu.

2.  Členovia odvolacej rady sú nezávislí. Nesmú požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády alebo akéhokoľvek iného orgánu.

Pozmeňujúci návrh    307

Návrh nariadenia

Článok 95 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členovia odvolacej rady nesmú v agentúre vykonávať žiadne iné úlohy. Členovia odvolacej rady môžu pracovať na čiastočný úväzok.

3.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    308

Návrh nariadenia

Článok 95 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členovia odvolacej rady nesmú byť v priebehu svojho funkčného obdobia zbavení funkcie ani vylúčení zo zoznamu kvalifikovaných kandidátov, pokiaľ na to nie sú vážne dôvody a pokiaľ o tom nerozhodne Komisia po získaní stanoviska správnej rady.

4.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    309

Návrh nariadenia

Článok 96 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členovia odvolacej rady sa nesmú zúčastniť na žiadnom odvolacom konaní, ak sú na ňom osobne zainteresovaní, ak sa predtým zúčastnili ako zástupcovia jednej zo strán na konaní alebo ak sa podieľali na rozhodnutí, ktoré je predmetom odvolania.

1.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    310

Návrh nariadenia

Článok 96 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak v dôsledku jedného z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo akýchkoľvek iných dôvodov člen odvolacej rady usúdi, že by sa nemal zúčastniť na niektorom z konaní, informuje o tom odvolaciu radu.

2.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    311

Návrh nariadenia

Článok 96 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Každá strana odvolacieho konania môže namietať proti každému členovi odvolacej rady z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v odseku 1, alebo ak je člen podozrivý zo zaujatosti. Takáto námietka nie je prípustná, ak strana odvolacieho konania, ktorá si je vedomá dôvodu pre námietku, urobila procesný krok. Žiadna námietka sa nemôže zakladať na štátnej príslušnosti členov.

3.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    312

Návrh nariadenia

Článok 97 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Odvolať sa možno proti rozhodnutiam agentúry, ktoré boli prijaté podľa článkov 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 alebo 115.

1.  Odvolať sa možno proti rozhodnutiam agentúry, ktoré boli prijaté podľa článkov 53, 54, 55, 66, 67, 67 a, 67 b, 68, 69, 70, 71 alebo 115.

Pozmeňujúci návrh    313

Návrh nariadenia

Článok 103 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Žaloby o neplatnosť rozhodnutí agentúry, ktoré boli prijaté podľa článkov 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 alebo 115, sa môžu podávať na Súdny dvor Európskej únie len po tom, ako sa vyčerpali všetky opravné prostriedky v rámci agentúry.

2.  Žaloby o neplatnosť rozhodnutí agentúry, ktoré boli prijaté podľa článkov 53, 54, 55, 66, 67, 67 a, 67 b, 68, 69, 70, 71 alebo 115, sa môžu podávať na Súdny dvor Európskej únie len po tom, ako sa vyčerpali všetky opravné prostriedky v rámci agentúry.

Pozmeňujúci návrh    314

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  angažujú vhodných expertov z príslušných zainteresovaných strán vždy, keď je to potrebné, alebo čerpajú z odborných poznatkov relevantných európskych normalizačných orgánov alebo iných špecializovaných orgánov;

b)  angažujú vhodných expertov z príslušných zainteresovaných strán alebo čerpajú z odborných poznatkov relevantných európskych normalizačných orgánov alebo iných špecializovaných orgánov;

Pozmeňujúci návrh    315

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Keď agentúra v súlade s článkom 65 ods. 1 a 3 vypracuje stanoviská, certifikačné špecifikácie, prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál, ktoré majú členské štáty uplatňovať, stanoví postup predbežnej konzultácie s členskými štátmi. Na tieto účely môže vytvoriť pracovnú skupinu, do ktorej je každý členský štát oprávnený vymenovať experta. Keď sa vyžaduje konzultácia týkajúca sa vojenských aspektov, agentúra musí do nej zapojiť aj Európsku obrannú agentúru. Ak sa vyžaduje konzultácia týkajúca sa možného sociálneho vplyvu uvedených opatrení agentúry, agentúra musí do nej zapojiť zainteresované strany vrátane sociálnych partnerov EÚ.

2.  Keď agentúra v súlade s článkom 65 ods. 1 a 3 vypracuje stanoviská, certifikačné špecifikácie, prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál, ktoré majú členské štáty uplatňovať, stanoví postup predbežnej konzultácie s členskými štátmi. Na tieto účely môže vytvoriť pracovnú skupinu, do ktorej je každý členský štát oprávnený vymenovať experta. Keď sa vyžaduje konzultácia týkajúca sa vojenských aspektov, agentúra musí do nej zapojiť aj Európsku obrannú agentúru a iných príslušných vojenských expertov. Ak sa vyžaduje konzultácia týkajúca sa možného vplyvu uvedených opatrení agentúry v sociálnej oblasti a oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, agentúra musí do nej zapojiť sociálnych partnerov Únie a iné relevantné zainteresované strany.

Pozmeňujúci návrh    316

Návrh nariadenia

Článok 108 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Agentúra môže vykonávať komunikačné činnosti z vlastnej iniciatívy v oblasti svojej pôsobnosti. Predovšetkým zabezpečí, aby okrem uverejňovania stanoveného v článku 104 ods. 3 bola verejnosť a akákoľvek zainteresovaná strana urýchlene objektívne, spoľahlivo a zrozumiteľným spôsobom informovaná v oblastiach týkajúcich sa jej práce. Agentúra zabezpečí, aby prideľovaním svojich zdrojov na komunikačné činnosti negatívne neovplyvňovala účinné plnenie úloh uvedených v článku 64.

2.  Agentúra môže vykonávať komunikačné činnosti z vlastnej iniciatívy v oblasti svojej pôsobnosti. Predovšetkým zabezpečí, aby okrem uverejňovania stanoveného v článku 104 ods. 3 bola verejnosť a akákoľvek zainteresovaná strana urýchlene objektívne, spoľahlivo a zrozumiteľným spôsobom informovaná v oblastiach týkajúcich sa jej práce.

Pozmeňujúci návrh    317

Návrh nariadenia

Článok 109 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby boli dotknuté iné príjmy, príjmy agentúry tvorí:

1.  Pri súčasnom zabezpečení nezávislosti agentúry a bez toho, aby boli dotknuté iné príjmy, príjmy agentúry tvorí:

Pozmeňujúci návrh    318

Návrh nariadenia

Článok 109 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c a)  pokuty a pravidelné sankčné platby v súlade s článkom 72;

Pozmeňujúci návrh    319

Návrh nariadenia

Článok 109 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  platby uhrádzané v súlade s ustanoveniami nariadenia () č. (XXXX/XXX) o implementácii jednotného európskeho neba za úlohy vykonávané príslušným orgánom ATM/ANS;

f)  platby uhrádzané v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 550/2004 o poskytovaní letových navigačných služieb a s jeho vykonávacími pravidlami (XXXX/XXX) o implementácii jednotného európskeho neba na krytie nákladov súvisiacich s úlohami príslušného orgánu ATM/ANS vykonávanými agentúrou;

Pozmeňujúci návrh    320

Návrh nariadenia

Článok 109 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Na účely odseku 1 písm. f) úlohy príslušného orgánu ATM/ANS sú tie, ktoré členské štáty zobrali do úvahy pri určení stanovených nákladov podľa nariadenia (ES) č. 550/2004, ktoré boli pridelené agentúre podľa tohto nariadenia a ktoré nie sú pokryté z poplatkov platených podľa odseku 1 písm. c). Tieto úlohy zahŕňajú okrem iného úlohy stanovené v článku 65 ods. 1, 2), 3), 5) a 6) a článku 73 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    321

Návrh nariadenia

Článok 109 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 b.  Ustanovenia odseku 1 písm. f) sa uplatňujú pod dohľadom orgánu na preskúmanie výkonnosti transparentným spôsobom a nesmú mať za následok, že používateľom vzdušného priestoru sa poplatky účtujú dvakrát.

Pozmeňujúci návrh    322

Návrh nariadenia

Článok 109 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Rozpočty na regulačné úlohy, poplatky stanovené a vyzbierané za činnosti spojené s vydávaním osvedčení a platby vyberané agentúrou sa v účtovníctve agentúry vykazujú osobitne.

4.  Rozpočty na regulačné úlohy, poplatky stanovené a vyzbierané za činnosti spojené s vydávaním osvedčení, platby vyberané agentúrou, pokuty a pravidelné sankčné platby a platby uvedené v odseku 1 písm. f) sa v účtovníctve agentúry vykazujú osobitne.

Pozmeňujúci návrh    323

Návrh nariadenia

Článok 109 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Agentúra musí prispôsobiť svoje personálne plánovanie a riadenie zdrojov súvisiacich s poplatkami a platbami tak, aby mohla rýchlo reagovať na kolísanie príjmov z poplatkov a platieb.

5.  Agentúra musí počas rozpočtového roka, prispôsobiť svoje personálne plánovanie a riadenie zdrojov súvisiacich s príjmami uvedenými v odseku 4 tohto článku tak, aby mohla rýchlo reagovať na pracovnú záťaž a kolísanie uvedených príjmov.

Pozmeňujúci návrh    324

Návrh nariadenia

Článok 109 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Výkonný riaditeľ každý rok vypracuje návrh odhadu príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok a spolu s plánom pracovných miest ho predkladá správnej rade. Tento návrh plánu pracovných miest v súvislosti s pracovnými miestami financovanými z poplatkov a platieb musí vychádzať z obmedzeného súboru ukazovateľov na meranie pracovnej záťaže a efektívnosti agentúry schváleného Komisiou a musia sa v ňom účinným a včasným spôsobom určiť zdroje potrebné na splnenie požiadaviek na certifikáciu a iné činnosti agentúry vrátane tých, ktoré vyplývajú z prenosu povinnosti v súlade s článkami 53, 54 a 55. Na základe tohto návrhu správna rada prijíma predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok. Predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov agentúry sa Komisii predkladá každý rok do 31. januára.

6.  Výkonný riaditeľ každý rok vypracuje návrh odhadu príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok a spolu s plánom pracovných miest ho predkladá správnej rade. Tento návrh plánu pracovných miest v súvislosti s pracovnými miestami financovanými z príjmov v súlade s odsekom 4 tohto článku musí vychádzať z obmedzeného súboru ukazovateľov na meranie pracovnej záťaže a efektívnosti agentúry schváleného Komisiou a musia sa v ňom účinným a včasným spôsobom určiť zdroje potrebné na splnenie požiadaviek na certifikáciu a iné činnosti agentúry vrátane tých, ktoré vyplývajú z prenosu povinnosti v súlade s článkami 53, 54 a 55. Komisia pred schválením súboru ukazovateľov na meranie pracovnej záťaže a efektívnosti agentúry si vyžiada stanovisko odborníka tretej strany a poradného orgánu zainteresovaných strán pôsobiaceho v rámci agentúry. Na základe tohto návrhu správna rada prijíma predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok. Predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov agentúry sa Komisii predkladá každý rok do 31. januára.

Pozmeňujúci návrh    325

Návrh nariadenia

Článok 109 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Zodpovedajúca časť návrhu plánu pracovných miest uvedená v odseku 6, ktorá odkazuje na rozpočtové príjmy v súlade s odsekom 4 a na príslušné pracovné miesta neberie do úvahy Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení, pokiaľ ide o zníženie rozpočtu a počtu pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh    326

Návrh nariadenia

Článok 109 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Rozpočtový orgán schváli rozpočtové prostriedky na príspevok pre agentúru a prijme plán pracovných miest agentúry.

10.  Rozpočtový orgán schváli rozpočtové prostriedky na príspevok pre agentúru a prijme plán pracovných miest agentúry, pričom sa zohľadňujú ukazovatele týkajúce sa pracovnej záťaže a efektívnosti agentúry uvedené v odseku 6.

Pozmeňujúci návrh    327

Návrh nariadenia

Článok 110 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Európsky parlament na odporúčanie Rady konajúcej kvalifikovanou väčšinou udeľuje do 15. mája roku N + 2 výkonnému riaditeľovi absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu za rok N.

10.  Európsky parlament na odporúčanie Rady konajúcej kvalifikovanou väčšinou rozhodne do 15. mája roku N + 2 o udelení absolutória výkonnému riaditeľovi v súvislosti s plnením rozpočtu za rok N.

Pozmeňujúci návrh    328

Návrh nariadenia

Článok 113 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr [päť rokov po dátume uvedenom v článku 127 – Úrad pre publikácie: vložte prosím presný dátum] a potom každých päť rokov Komisia zadá vypracovanie hodnotenia v súlade s usmerneniami Komisie týkajúcimi sa posudzovania výsledkov agentúry vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančný vplyv každej takejto zmeny.

1.  Najneskôr [tri roky po dátume uvedenom v článku 127 – Úrad pre publikácie: vložte prosím presný dátum] a potom každých päť rokov Komisia zadá vypracovanie hodnotenia v súlade s usmerneniami Komisie týkajúcimi sa posudzovania výsledkov agentúry vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy a vplyvu tohto nariadenia. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančný vplyv každej takejto zmeny. V hodnotení sa zohľadnia stanoviská zainteresovaných strán na úrovni Únie aj na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    329

Návrh nariadenia

Článok 113 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia predkladá zistenia uvedené v hodnotení spolu s jeho závermi Európskemu parlamentu, Rade a správnej rade. Zistenia uvedené v hodnotení sa zverejňujú.

3.  Komisia predkladá zistenia uvedené v hodnotení spolu s jeho závermi Európskemu parlamentu, Rade a správnej rade. Zistenia uvedené v hodnotení a odporúčania sa zverejňujú.

Pozmeňujúci návrh    330

Návrh nariadenia

Článok 117 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 3 písm. d), článku 18, článku 25, článku 28, článku 34, článku 39, článku 44, článku 47, článku 50, článku 51 ods. 10, článku 52 ods. 5, článku 72 ods. 4 a článku 115 ods. 1 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 3 písm. d), článku 18, článku 25, článku 28, článku 34, článku 39, článku 44, článku 47, článku 50, článku 51 ods. 10, článku 52 ods. 5, článku 64 ods. f a), článku 72 ods. 4 a článku 115 ods. 1 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie.

Pozmeňujúci návrh    331

Návrh nariadenia

Článok 117 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 3 písm. d), článku 18, článku 25, článku 28, článku 34, článku 39, článku 44, článku 47, článku 50, článku 51 ods. 10, článku 52 ods. 5, článku 72 ods. 4 a článku 115 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa tohto nariadenia nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    332

Návrh nariadenia

Článok 119 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Potrebné ustanovenia o poskytnutí sídla agentúre v hostiteľskom členskom štáte a o zariadeniach, ktoré má tento členský štát sprístupniť, ako aj osobitné pravidlá, ktoré sa v hostiteľskom členskom štáte agentúry vzťahujú na výkonného riaditeľa, členov správnej rady, zamestnancov agentúry a členov ich rodín, sa vymedzia v dohode o sídle uzatvorenej medzi agentúrou a hostiteľským členským štátom po schválení správnou radou najneskôr [Úrad pre publikácie: vložte prosím presný dátum - dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

1.  Potrebné ustanovenia o poskytnutí sídla agentúre v hostiteľskom členskom štáte a o zariadeniach, ktoré má tento členský štát sprístupniť, ako aj osobitné pravidlá, ktoré sa v hostiteľskom členskom štáte agentúry vzťahujú na výkonného riaditeľa, členov správnej rady, zamestnancov agentúry a členov ich rodín, sa vymedzia v dohode o sídle uzatvorenej medzi agentúrou a hostiteľským členským štátom po schválení správnou radou najneskôr [Úrad pre publikácie: vložte prosím presný dátum - jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    333

Návrh nariadenia

Článok 122

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nariadenie (ES) č. 216/2008 sa zrušuje.

Nariadenie (ES) č. 216/2008 sa zrušuje.

Odkazy na nariadenie (ES) č. 216/2008 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe X.

Nariadenie (ES) č. 552/2004 sa zrušuje, pričom však:

 

a)   články 5, 6 a 6 a a prílohy III a IV uvedeného nariadenia sa naďalej uplatňujú na účely vyhlásení až do nadobudnutia účinnosti príslušných delegovaných aktov uvedených v článku 39 tohto nariadenia;

 

b)   články 4 a 7 uvedeného nariadenia sa naďalej uplatňujú až do nadobudnutia účinnosti príslušných delegovaných aktov uvedených v článku 39 tohto nariadenia.

 

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh    334

Návrh nariadenia

Článok 123 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1008/2008

Článok 4 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  je držiteľom platného AOC vydaného vnútroštátnym orgánom členského štátu alebo Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva;

(b)  je držiteľom platného AOC vydaného vnútroštátnym orgánom členského štátu alebo Agentúrou Európskej únie pre letectvo;

Pozmeňujúci návrh    335

Návrh nariadenia

Článok 123 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1008/2008

Článok 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Článok 13 sa mení takto:

vypúšťa sa

(a)   odsek 2 sa nahrádza takto:

 

2.   Dohoda o prenájme lietadla bez posádky („dry lease“), ktorej zmluvnou stranou je letecký dopravca Spoločenstva, alebo dohoda o prenájme lietadla s posádkou („wet lease“), podľa ktorej je letecký dopravca Spoločenstva nájomcom lietadla s posádkou prevádzkovaného prevádzkovateľom z tretej krajiny, musí byť vopred schválená v súlade s nariadením (EÚ) č. [XX/XXX vloží sa odkaz na toto nariadenie] a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými na jeho základe.“;

 

(b)   dopĺňa sa tento odsek 5:

 

5.   Letecký dopravca Spoločenstva, ktorý prenajíma bez posádky („dry leasing“) lietadlo registrované v tretej krajine, musí vopred získať schválenie od príslušného orgánu zodpovedného za jeho AOC. Príslušný orgán vydá povolenie v súlade s nariadením (EÚ) č. [XX/XXX vloží sa odkaz na toto nariadenie] a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými na jeho základe.“

 

Pozmeňujúci návrh    336

Návrh nariadenia

Článok 125 – odsek 1

Nariadenie (EÚ) č. 376/2014

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa však nevzťahuje na udalosti a iné informácie súvisiace s bezpečnosťou spojené s bezpilotnými lietadlami, pre ktoré sa nevyžaduje osvedčenie alebo vyhlásenie podľa článku 46 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) RRRR/Č[odkaz na nové nariadenie], ak tieto udalosti alebo iné informácie súvisiace s bezpečnosťou spojené s takýmto bezpilotným lietadlom neviedli k smrteľnému alebo vážnemu zraneniu osoby a neboli spojené s iným lietadlom než bezpilotným lietadlom.

Toto nariadenie sa však nevzťahuje na udalosti a iné informácie súvisiace s bezpečnosťou spojené s bezpilotnými lietadlami, pre ktoré sa nevyžaduje osvedčenie alebo vyhlásenie podľa článku 46 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) RRRR/Č[...][odkaz na nové nariadenie], ibaže tieto udalosti alebo iné informácie súvisiace s bezpečnosťou spojené s takýmto bezpilotným lietadlom viedli alebo mohli viesť k smrteľnému alebo vážnemu zraneniu osoby alebo boli spojené s iným lietadlom než bezpilotným lietadlom.

Pozmeňujúci návrh    337

Návrh nariadenia

Článok 126 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Do ... [troch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] agentúra predloží Komisii odporúčania v súvislosti s článkom 65 ods. 1 týkajúce sa letovú spôsobilosť a udeľovania preukazov spôsobilosti pilotom, pokiaľ ide o ľahké športové lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou najviac 600 kg v prípade lietadiel, ktoré nie sú určené na prevádzku na vode, resp. 650 kg v prípade lietadiel určených na prevádzku na vode. Tieto odporúčania sú primerané a berú do úvahy ciele a zásady stanovené v článkoch 1 a 4, povahu rizika a rizikovosť dotknutej činnosti, pričom zabezpečujú interoperabilitu s porovnateľnými normami existujúcimi na dôležitých trhoch v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    338

Návrh nariadenia

Článok 126 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Do ... [troch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] agentúra vydá poradenský materiál na dobrovoľné používanie členskými štátmi s cieľom podporovať rozvoj primeraných vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa projektovania, výroby, údržby a prevádzky lietadiel uvedených v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh    339

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kategórie lietadiel, na ktoré sa nariadenie nevzťahuje:

Kategórie lietadiel s posádkou, na ktoré sa nariadenie nevzťahuje:

Pozmeňujúci návrh    340

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  lietadlá s posádkou, z ktorých aspoň 51 % zostrojili amatéri alebo nezisková organizácia amatérov na svoje vlastné účely a bez akéhokoľvek obchodného zámeru;

(c)  lietadlá s posádkou, ktorých výroba trvala aspoň 300 hodín a z ktorých aspoň 51 % zostrojili amatéri alebo nezisková organizácia amatérov na svoje vlastné účely a bez akéhokoľvek obchodného zámeru;

Pozmeňujúci návrh    341

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e)  lietadlá s kritickou rýchlosťou alebo najmenšou rýchlosťou ustáleného letu pri pristávacej konfigurácii nepresahujúcou 35 uzlov kalibrovanej rýchlosti letu (CAS) a ktoré nemajú viac ako dve miesta, ako aj vrtuľníky a motorové padáky, ktoré nemajú viac ako dve miesta, s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) podľa záznamov členských štátov, ktorá nepresahuje:

(e)  lietadlá s merateľnou kritickou rýchlosťou alebo najmenšou rýchlosťou ustáleného letu pri pristávacej konfigurácii nepresahujúcou 45 uzlov kalibrovanej rýchlosti letu (CAS) a ktoré nemajú viac ako dve miesta, ako aj vrtuľníky, gyroplány, balóny a motorové padáky, ktoré nemajú viac ako dve miesta, s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOM) najviac 600 kg v prípade lietadiel, ktoré nie sú určené na prevádzku na vode, resp. 650 kg v prípade lietadiel určených na prevádzku na vode a s celkovou hmotnosťou prázdneho lietadla okrem paliva, ktorá nepresahuje 350 kg, a to podľa záznamov členských štátov:

(i)  300 kg pre jednomiestny pozemný letún/vrtuľník,

 

(ii)  450 kg pre dvojmiestny pozemný letún/vrtuľník,

 

iii)  330 kg pre jednomiestny obojživelný letún alebo jednomiestny plavákový letún/vrtuľník,

 

(iv)  495 kg pre dvojmiestny obojživelný letún alebo dvojmiestny plavákový letún/vrtuľník za predpokladu, že pri prevádzke ako plavákový letún/vrtuľník a ako pozemný letún/vrtuľník neprekročí oba limity MTOM určené pre tieto lietadlá,

 

(v)  472,5 kg pre dvojmiestny pozemný letún vybavený celkovým záchranným padákovým systémom namontovaným na drak lietadla,

 

(vi)  540 kg pre dvojmiestny pozemný letún vybavený celkovým záchranným padákovým systémom namontovaným na drak lietadla a elektrickým pohonným systémom,

 

vii)  315 kg pre jednomiestny pozemný letún vybavený celkovým záchranným padákovým systémom namontovaným na drak lietadla,

 

viii)  365 kg pre jednomiestny pozemný letún vybavený celkovým záchranným padákovým systémom namontovaným na drak lietadla a elektrickým pohonným systémom;

 

Pozmeňujúci návrh    342

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f)  jednomiestne a dvojmiestne gyroplány s MTOM nie viac ako 560 kg;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    343

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g)  vetrone a motorové vetrone s MTOM nie viac ako 250 kg, ak ide o jednomiestne lietadlo, alebo 400 kg, ak ide o dvojmiestne lietadlo, vrátane lietadiel, ktorých vzlet/pristátie sa uskutočňuje prostredníctvom nôh posádky;

vypúšťa sa;

Pozmeňujúci návrh    344

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pravidlá týkajúce sa letovej spôsobilosti vydané príslušnými vnútroštátnymi orgánmi sú primerané a berú do úvahy ciele a zásady stanovené v článkoch 1 a 4, povahu a rizikovosť dotknutej činnosti, zakladajú sa na interoperabilite s porovnateľnými normami existujúcimi na medzinárodných trhoch a túto interoperabilitu zabezpečujú a zohľadňujú usmernenia, ktoré vydala agentúra v súlade s článkom 126 ods. 2 písm. b). Osvedčenia vydané na základe týchto pravidiel sa vzájomne uznávajú na území, na ktoré sa vzťahujú zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    345

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Neporušenosť výrobku musí byť zabezpečená za všetkých predpokladaných letových podmienok počas doby prevádzkovej životnosti lietadla. Splnenie všetkých požiadaviek sa musí preukázať posudkom alebo analýzou a v prípade potreby doložiť skúškami.

Neporušenosť výrobku vrátane ochrany pred ohrozením bezpečnosti informácií musí byť zabezpečená za všetkých predpokladaných letových podmienok počas doby prevádzkovej životnosti lietadla. Splnenie všetkých požiadaviek sa musí preukázať posudkom alebo analýzou a v prípade potreby doložiť skúškami.

Pozmeňujúci návrh    346

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – podbod 1.3 – podbod 1.3.5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1.3.5a.  Lietadlo je vybavené systémami na nepretržité sledovanie letov a zaznamenávanie letových údajov. Všetky letové údaje vrátane hlasových záznamov z kabíny sa sťahujú do databázy na zemi v reálnom čase.

Pozmeňujúci návrh    347

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – podbod 1.4 – podbod 1.4.3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.4.3.  Nenainštalované vybavenie musí byť projektované tak, aby minimalizovalo chyby, ktoré by mohli prispievať k vzniku nebezpečenstva.

1.4.3.  Nenainštalované vybavenie nesmie viesť k chybám, ktoré prispievajú k vzniku nebezpečenstva.

Pozmeňujúci návrh    348

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2 – podbod 2.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.1.  S cieľom zabezpečiť uspokojivú úroveň bezpečnosti osôb na palube alebo na zemi v priebehu prevádzky výrobku sa musia preukázať tieto prvky:

2.1.  S cieľom zabezpečiť vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti osôb na palube alebo na zemi v priebehu prevádzky výrobku sa musia preukázať tieto prvky:

Pozmeňujúci návrh    349

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výrobky musia byť projektované tak, aby boli čo najtichšie, pričom sa vezme do úvahy bod 4.

1.  Výrobky musia byť projektované tak, aby sa minimalizoval hluk v súlade s platnými právnymi predpismi Únie a medzinárodnými normami a odporúčanými postupmi, pričom sa vezme do úvahy bod 4.

Pozmeňujúci návrh    350

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Výrobky musia byť projektované tak, aby v čo najväčšej možnej miere minimalizovali emisie, pričom sa vezme do úvahy bod 4.

2.  Výrobky musia byť projektované tak, aby sa minimalizovali emisie v súlade s právnymi predpismi Únie a medzinárodnými normami a odporúčanými postupmi, pričom sa vezme do úvahy bod 4.

Pozmeňujúci návrh    351

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Výrobky musia byť projektované tak, aby minimalizovali emisie spôsobené odparovaním alebo vypúšťaním kvapalín, pričom sa vezme do úvahy bod 4.

3.  Výrobky musia byť projektované tak, aby minimalizovali emisie spôsobené odparovaním alebo vypúšťaním kvapalín, pričom sa vezme do úvahy technická uskutočniteľnosť, ekonomická únosnosť a bod 4.

Pozmeňujúci návrh    352

Návrh nariadenia

Príloha IV – bod 3 – podbod 3.1 – podbod 3.1.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všetci piloti musia pravidelne preukazovať zdravotnú spôsobilosť uspokojivo vykonávať svoju funkciu s prihliadnutím na druh činnosti. Plnenie tejto požiadavky sa musí preukazovať príslušným hodnotením založeným na najlepšej leteckej lekárskej posudkovej praxi s prihliadnutím na druh činnosti a možné zhoršenie duševnej a fyzickej spôsobilosti kvôli veku.

Všetci piloti musia byť duševne a fyzicky spôsobilí na bezpečné vykonávanie svojej funkcie s prihliadnutím na druh činnosti a možné zhoršenie duševnej a fyzickej spôsobilosti, najmä v dôsledku veku. Toto sa určí na základe posúdenia rizika.

Pozmeňujúci návrh    353

Návrh nariadenia

Príloha V – bod 1 – podbod 1.5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.5.  Pre každý let sa musia uchovávať všetky potrebné údaje, dokumenty, záznamy a informácie na zaznamenanie dodržiavania podmienok stanovených v bode 5.3 a musia byť k dispozícii počas minimálneho obdobia podľa druhu prevádzky.

1.5.  Pre každý let sa musia uchovávať všetky potrebné údaje, dokumenty, záznamy a informácie na zaznamenanie dodržiavania podmienok stanovených v bode 5.3 a musia byť k dispozícii a chránené pred neoprávnenými úpravami počas minimálneho obdobia podľa druhu prevádzky.

Pozmeňujúci návrh    354

Návrh nariadenia

Príloha V – bod 4 – podbod 4.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.2.  Bez ohľadu na ustanovenia bodu 4.1. možno pri prevádzke vrtuľníkov povoliť let, ktorý krátkodobo prekračuje výškové a rýchlostné limity letovej obálky, pokiaľ je zabezpečená zodpovedajúca úroveň bezpečnosti.

4.2.  Bez ohľadu na ustanovenia bodu 4.1. možno pri prevádzke vrtuľníkov povoliť let, ktorý krátkodobo prekračuje výškové a rýchlostné limity letovej obálky, pokiaľ je zabezpečená vysoká a jednotná úroveň bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    355

Návrh nariadenia

Príloha V – bod 6 – podbod 6.4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.4.  Záznamy potrebné na preukázanie letovej spôsobilosti lietadla a štatútu jeho environmentálnej kompatibility sa musia uchovávať počas lehoty zodpovedajúcej uplatniteľným požiadavkám na zachovanie letovej spôsobilosti dovtedy, kým sa informácie, ktoré obsahujú, nenahradia novými informáciami, ktoré sú svojím rozsahom a podrobnými údajmi rovnocenné, ale v každom prípade najmenej počas 24 mesiacov.

6.4.  Záznamy potrebné na preukázanie letovej spôsobilosti lietadla a štatútu jeho environmentálnej kompatibility sa musia uchovávať a chrániť pred neoprávnenými úpravami počas lehoty zodpovedajúcej uplatniteľným požiadavkám na zachovanie letovej spôsobilosti dovtedy, kým sa informácie, ktoré obsahujú, nenahradia novými informáciami, ktoré sú svojím rozsahom a podrobnými údajmi rovnocenné, ale v každom prípade najmenej počas 24 mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    356

Návrh nariadenia

Príloha V – bod 6 – podbod 6.5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.5.  Všetky zmeny a úpravy musia byť v súlade so základnými požiadavkami na letovú spôsobilosť a prípadne na environmentálnu kompatibilitu výrobkov. Údaje potvrdzujúce splnenie požiadaviek na letovú spôsobilosť a požiadaviek na environmentálnu kompatibilitu výrobkov sa musia uchovať.

6.5.  Všetky zmeny a úpravy musia byť v súlade so základnými požiadavkami na letovú spôsobilosť a prípadne na environmentálnu kompatibilitu výrobkov. Údaje potvrdzujúce splnenie požiadaviek na letovú spôsobilosť a požiadaviek na environmentálnu kompatibilitu výrobkov sa musia uchovať a chrániť pred neoprávnenými úpravami.

Pozmeňujúci návrh    357

Návrh nariadenia

Príloha V – bod 7 – podbod 7.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.2.  Veliteľ lietadla musí byť oprávnený vydávať všetky príkazy a vykonávať akékoľvek vhodné opatrenia na zabezpečenie prevádzky a bezpečnosti lietadla, osôb a/alebo majetku prevážaných v lietadle.

7.2.  Veliteľ lietadla musí byť oprávnený vydávať všetky príkazy a vykonávať akékoľvek vhodné opatrenia na zabezpečenie prevádzky a bezpečnosti lietadla, osôb a/alebo majetku prevážaných v lietadle. Pilot musí mať možnosť vykonávať takúto právomoc bez akéhokoľvek zasahovania.

Pozmeňujúci návrh    358

Návrh nariadenia

Príloha V – bod 8 – podbod 8.1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  prevádzkovateľ musí zamestnávať len vhodne kvalifikovaných a vyškolených pracovníkov a realizovať a udržiavať výcvikové a preverovacie programy pre členov posádky a ostatných príslušných pracovníkov,

(b)  prevádzkovateľ musí zamestnávať len vhodne kvalifikovaných a vyškolených pracovníkov a realizovať a udržiavať výcvikové a preverovacie programy pre členov posádky a ostatných príslušných pracovníkov, prevádzkovateľ musí členom posádky zabezpečiť odbornú prípravu a vykonávať kontroly potrebné na zabezpečenie platnosti ich preukazov spôsobilosti a na získanie a zachovanie ich kvalifikačných kategórií a skúseností, ktoré potrebujú na prevádzku lietadla, v ktorom plnia svoje úlohy. bez toho, aby bolo dotknuté právo prevádzkovateľov zavádzať primerané systémy, ktorými sa zabezpečuje návratnosť investícií prevádzkovateľov do výcviku, členovia posádky nesmú obsluhovať lietadlo v rámci obchodnej prevádzky, keď sú povinní priamo prevádzkovateľovi alebo nepriamo tretím stranám platiť za výcvik, ktorý je nevyhnutný na zachovanie ich preukazov spôsobilosti a kvalifikačných kategórií potrebných na prevádzku lietadla prevádzkovateľa.

Pozmeňujúci návrh    359

Návrh nariadenia

Príloha VI – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Subjekt a zamestnanci zodpovední za úlohy súvisiace s osvedčovaním a dohľadom musia vykonávať svoje povinnosti s najvyššou možnou mierou profesionálnej čestnosti a technickej spôsobilosti a nesmú na nich pôsobiť tlaky a stimuly, najmä finančné, ktoré by mohli ovplyvniť ich úsudok alebo výsledky ich úloh súvisiacich s osvedčovaním a dohľadom, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktorých sa tieto výsledky týkajú.

2.  Subjekt a zamestnanci zodpovední za úlohy súvisiace s osvedčovaním a dohľadom musia vykonávať svoje povinnosti s najvyššou možnou mierou profesionálnej čestnosti a technickej spôsobilosti a nesmú na nich pôsobiť žiadne tlaky a stimuly, najmä finančné, ktoré by mohli ovplyvniť ich úsudok a rozhodnutia alebo výsledky ich úloh súvisiacich s osvedčovaním a dohľadom, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktorých sa tieto výsledky týkajú.

Pozmeňujúci návrh    360

Návrh nariadenia

Príloha VII – bod 1 – podbod 1.4 – podbod 1.4.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.4.2.  Údaje musia byť presné, zrozumiteľné, úplné a jednoznačné. Musí sa zachovať príslušná úroveň ich integrity.

1.4.2.  Údaje musia byť presné, zrozumiteľné, úplné a jednoznačné. Musí sa zachovať pravosť a príslušná úroveň ich integrity.

Pozmeňujúci návrh    361

Návrh nariadenia

Príloha VII – bod 2 – podbod 2.1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(k)  prevádzkovateľ letiska musí na prevádzku a údržbu letiska využívať výhradne vyškolených a spôsobilých pracovníkov a musí priamo alebo prostredníctvom dohôd s tretími stranami zabezpečiť uplatňovanie a udržiavanie výcvikových programov a preverovacích programov na účely zachovávania spôsobilosti príslušných pracovníkov,

(k)  prevádzkovateľ letiska musí na prevádzku a údržbu letiska využívať výhradne vyškolených a spôsobilých pracovníkov a musí priamo alebo prostredníctvom dojednaní s tretími stranami zabezpečiť uplatňovanie a udržiavanie výcvikových programov a preverovacích programov na účely zachovávania spôsobilosti príslušných pracovníkov. Výcvik zahŕňa teoretickú a praktickú odbornú prípravu a posudzujú ho inštruktori a hodnotitelia, ktorí majú primerané skúsenosti, kvalifikáciu a spôsobilosť na výkon týchto úloh.

Pozmeňujúci návrh    362

Návrh nariadenia

Príloha VII – bod 2 – podbod 2.1 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(m)  pracovníci záchrannej a hasičskej služby musia byť riadne vyškolení a spôsobilí na činnosť v prostredí letiska. Prevádzkovateľ letiska musí uplatňovať a udržiavať výcvikové a preverovacie programy na účely zachovávania spôsobilosti týchto pracovníkov a

(m)  pracovníci záchrannej a hasičskej služby, ako aj pracovníci služby riadenia prevádzky na odbavovacej ploche musia byť riadne vyškolení a spôsobilí na činnosť v prostredí letiska. Prevádzkovateľ letiska musí priamo alebo prostredníctvom dojednaní s tretími stranami uplatňovať a udržiavať výcvikové a preverovacie programy na účely zachovávania spôsobilosti týchto pracovníkov. Výcvik zahŕňa teoretickú a praktickú odbornú prípravu a posudzujú ho inštruktori a hodnotitelia, ktorí majú primerané skúsenosti, kvalifikáciu a spôsobilosť na výkon týchto úloh.

Pozmeňujúci návrh    363

Návrh nariadenia

Príloha VII – bod 4 – podbod 4.1 – písmeno g – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1)  musí využívať výhradne vyškolených a spôsobilých pracovníkov a musí zabezpečiť uplatňovanie a udržiavanie výcvikových a preverovacích programov na účely zachovávania spôsobilosti príslušných pracovníkov. Výcvik zahŕňa teoretickú a praktickú odbornú prípravu a posudzujú ho inštruktori a hodnotitelia, ktorí majú primerané skúsenosti, kvalifikáciu a spôsobilosť na výkon týchto úloh.

Pozmeňujúci návrh    364

Návrh nariadenia

Príloha VII – bod 4 – podbod 4.1 – písmeno g – bod 2 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2)  musí zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí pravidelne preukazovať svoju zdravotnú spôsobilosť, ktorá zahŕňa fyzickú aj psychickú spôsobilosť, mohli uspokojivo vykonávať svoje funkcie pri zohľadnení druhu činnosti a najmä jej možných vplyvov na bezpečnosť a bezpečnostnú ochranu.

Pozmeňujúci návrh    365

Návrh nariadenia

Príloha VIII – bod 1 – podbod 1.2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1.2a.  Minimálna úroveň služby sa vymedzuje tak, aby sa zabezpečila kontinuita poskytovania ATM/ANS v prípade nepredvídateľných okolností alebo prerušenia služby prostredníctvom vopred uzavretých dojednaní medzi členskými štátmi a medzi poskytovateľmi leteckých navigačných služieb. Takáto minimálna úroveň služby zabezpečuje jej poskytovanie prinajmenšom pre núdzové a bezpečnostné služby, počas misií týkajúcich sa verejného zdravia, diplomatických letov, ako aj letov, ktoré nie sú vykonávané na letisko ani z letiska v danom členskom štáte. Pozornosť sa venuje aj zabezpečeniu toho, aby narušenie nespôsobovalo preťaženie alebo bezpečnostné riziká vo vzdušnom priestore susediacich štátov a aby sa so všetkými užívateľmi vzdušného priestoru zaobchádzalo spravodlivo pri poskytovaní prístupu do vzdušného priestoru a k službám.

Pozmeňujúci návrh    366

Návrh nariadenia

Príloha VIII – bod 2 – podbod 2.1 – podbod 2.1.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.1.2.  Letecké informácie musia byť presné, úplné, aktuálne, jednoznačné a musia byť primeranej integrity a vo formáte, ktorý vyhovuje používateľom.

2.1.2.  Letecké informácie musia byť presné, úplné, aktuálne, jednoznačné, autentické a musia byť primeranej integrity, ako aj vo formáte, ktorý vyhovuje používateľom.

Pozmeňujúci návrh    367

Návrh nariadenia

Príloha VIII – bod 2 – podbod 2.2 – podbod 2.2.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.2.2.  Letecké meteorologické informácie musia byť v maximálne možnej miere presné, úplné, aktuálne, musia byť primeranej integrity a jednoznačné, aby spĺňali potreby používateľov vzdušného priestoru.

2.2.2.  Letecké meteorologické informácie musia byť v maximálne možnej miere presné, úplné, aktuálne, autentické, musia byť primeranej integrity a jednoznačné, aby spĺňali potreby používateľov vzdušného priestoru.

Pozmeňujúci návrh    368

Návrh nariadenia

Príloha VIII – bod 2 – podbod 2.4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komunikačné služby musia dosiahnuť a udržiavať dostatočnú výkonnosť, pokiaľ ide o ich dostupnosť, integritu, kontinuitu a včasnosť. Musia byť rýchle a chránené pred narušením.

Komunikačné služby musia dosiahnuť a udržiavať dostatočnú výkonnosť, pokiaľ ide o ich dostupnosť, integritu, kontinuitu a včasnosť. Musia byť rýchle a chránené pred narušením a interferenciou.

Pozmeňujúci návrh    369

Návrh nariadenia

Príloha VIII – bod 2 – podbod 2.5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Navigačné služby musia dosiahnuť a udržiavať dostatočnú úroveň výkonnosti, pokiaľ ide o informácie týkajúce sa vedenia, určovania polohy a prípadne času. Medzi kritériá výkonnosti patrí presnosť, integrita, dostupnosť a kontinuita služby.

Navigačné služby musia dosiahnuť a udržiavať dostatočnú úroveň výkonnosti, pokiaľ ide o informácie týkajúce sa vedenia, určovania polohy a prípadne času. Medzi kritériá výkonnosti patrí presnosť, integrita, autenticita, dostupnosť a kontinuita služby.

Pozmeňujúci návrh    370

Návrh nariadenia

Príloha VIII – bod 2 – podbod 2.6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prehľadové služby musia určovať príslušnú polohu lietadiel vo vzduchu, ako aj polohy ostatných lietadiel a pozemných vozidiel na plochách letiska s dostatočnou úrovňou výkonnosti, pokiaľ ide o ich presnosť, integritu, kontinuitu a pravdepodobnosť detekcie.

Prehľadové služby musia určovať príslušnú polohu lietadiel vo vzduchu, ako aj polohy ostatných lietadiel a pozemných vozidiel na plochách letiska s dostatočnou úrovňou výkonnosti, pokiaľ ide o ich presnosť, integritu, autenticitu, kontinuitu a pravdepodobnosť detekcie.

Pozmeňujúci návrh    371

Návrh nariadenia

Príloha VIII – bod 2 – podbod 2.7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Taktický manažment toku letovej prevádzky na úrovni Únie musí využívať a poskytovať dostatočne presné a aktuálne informácie o objeme a povahe plánovanej letovej prevádzky, ktorá má vplyv na poskytovanie služieb, a musí koordinovať a vyjednávať presmerovanie alebo časový posun tokov prevádzky s cieľom znížiť riziko vzniku preťaženia vo vzduchu alebo na letiskách. Manažment toku sa vykonáva s cieľom optimalizovať dostupnú kapacitu pri využívaní vzdušného priestoru a zlepšiť postupy manažmentu toku letovej prevádzky. Musí byť založený na bezpečnosti, transparentnosti a efektívnosti, pričom musí zabezpečiť, aby sa kapacita poskytovala pružne a včas v súlade s európskym leteckým navigačným plánom.

Taktický manažment toku letovej prevádzky na úrovni Únie musí využívať a poskytovať dostatočne presné, autentické a aktuálne informácie o objeme a povahe plánovanej letovej prevádzky, ktorá má vplyv na poskytovanie služieb, a musí koordinovať a vyjednávať presmerovanie alebo časový posun tokov prevádzky s cieľom znížiť riziko vzniku preťaženia vo vzduchu alebo na letiskách. Manažment toku sa vykonáva s cieľom optimalizovať dostupnú kapacitu pri využívaní vzdušného priestoru a zlepšiť postupy manažmentu toku letovej prevádzky. Musí byť založený na bezpečnosti, transparentnosti a efektívnosti, pričom musí zabezpečiť, aby sa kapacita poskytovala pružne a včas v súlade s európskym leteckým navigačným plánom.

Pozmeňujúci návrh    372

Návrh nariadenia

Príloha VIII – bod 3 – podbod 3.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Systémy a komponenty ATM/ANS, ktoré poskytujú príslušné informácie lietadlám, z lietadiel a na zemi, musia byť riadne navrhnuté, vyrobené, nainštalované, udržiavané a prevádzkované tak, aby plnili svoj účel.

Systémy a komponenty ATM/ANS, ktoré poskytujú príslušné informácie lietadlám, z lietadiel a na zemi, musia byť riadne navrhnuté, vyrobené, nainštalované, udržiavané, chránené pred neoprávneným elektronickým zásahom a prevádzkované tak, aby plnili svoj účel.

Pozmeňujúci návrh    373

Návrh nariadenia

Príloha VIII – bod 6 – podbod 6.2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6.2a.  Pracovníci zapojení do úloh súvisiacich s bezpečnosťou na poskytovanie manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb musia byť pravidelne školení a preverovaní, aby sa dosiahla a udržiavala ich primeraná úroveň spôsobilosti na plnenie im pridelených bezpečnostných povinností.

Pozmeňujúci návrh    374

Návrh nariadenia

Príloha IX – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  Osoba, ktorá prevádzkuje bezpilotné lietadlo, musí poznať uplatniteľné právne predpisy Únie a vnútroštátne predpisy týkajúce sa plánovanej prevádzky, najmä so zreteľom na bezpečnosť, súkromie, ochranu údajov, zodpovednosť, poistenie, bezpečnostnú ochranu alebo ochranu životného prostredia. Táto osoba musí byť schopná zaistiť bezpečnosť prevádzky a bezpečný odstup bezpilotného lietadla od ľudí na zemi a od ostatných používateľov vzdušného priestoru. Musí byť tiež oboznámená s návodom na použitie , ktorý poskytol výrobca, a so všetkými príslušnými funkciami bezpilotného lietadla a uplatniteľnými pravidlami lietania a postupmi ATM/ANS.

(a)  Diaľkový pilot, ktorý prevádzkuje bezpilotné lietadlo, musí poznať uplatniteľné právne predpisy Únie a vnútroštátne predpisy týkajúce sa plánovanej prevádzky, najmä so zreteľom na bezpečnosť, súkromie, ochranu údajov, zodpovednosť, poistenie, bezpečnostnú ochranu a ochranu životného prostredia. Diaľkový pilot musí byť schopný zaistiť bezpečnosť prevádzky a bezpečný odstup bezpilotného lietadla od ľudí na zemi a od ostatných používateľov vzdušného priestoru. To zahŕňa dobrú znalosť návodu na použitie, ktorý poskytol výrobca, bezpečného a ekologického používania bezpilotných lietadiel vo vzdušnom priestore, a všetkých príslušných funkcií bezpilotného lietadla a uplatniteľných pravidiel lietania a postupmi ATM/ANS.

Pozmeňujúci návrh    375

Návrh nariadenia

Príloha IX – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  Bezpilotné lietadlo musí byť navrhnuté a skonštruované tak, aby spĺňalo svoju funkciu a aby ho bolo možné prevádzkovať, nastaviť a udržiavať bez toho, aby boli osoby pri vykonávaní týchto činností vystavené riziku za podmienok, pre ktoré bolo lietadlo navrhnuté.

(b)  Bezpilotné lietadlo musí byť navrhnuté a skonštruované tak, aby spĺňalo svoju funkciu a aby ho bolo možné prevádzkovať, nastaviť a udržiavať bez vystavenia osôb riziku.

Pozmeňujúci návrh    376

Návrh nariadenia

Príloha IX – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  Ak je potrebné zmierniť riziká týkajúce sa bezpečnosti, súkromia, ochrany osobných údajov, bezpečnostnej ochrany alebo životného prostredia vyplývajúce z prevádzky, bezpilotné lietadlo musí mať zodpovedajúce a špecifické vlastnosti a funkcie, ktoré zohľadňujú zásady ochrany súkromia a osobných údajov už na úrovni návrhu a štandardného nastavenia. V závislosti od potrieb musia uvedené vlastnosti a funkcie zabezpečovať ľahkú identifikáciu lietadla, povahy a účelu prevádzky a musia zabezpečiť dodržiavanie uplatniteľných obmedzení, zákazov alebo podmienok, najmä s ohľadom na prevádzku v konkrétnych zemepisných oblastiach, prevádzku nad určitú vzdialenosť od prevádzkovateľa alebo v určitých nadmorských výškach.

(c)  V záujme zmiernenia rizík týkajúcich sa bezpečnosti, súkromia, ochrany osobných údajov, bezpečnostnej ochrany alebo životného prostredia vyplývajúce z prevádzky, bezpilotné lietadlo musí mať zodpovedajúce a špecifické vlastnosti a funkcie, ktoré zohľadňujú zásady ochrany súkromia a osobných údajov už na úrovni návrhu a štandardného nastavenia. Uvedené vlastnosti a funkcie musia zabezpečovať ľahkú identifikáciu lietadla, povahy a účelu prevádzky; a musia zabezpečiť dodržiavanie uplatniteľných obmedzení, zákazov alebo podmienok vrátane systémov detekcie a vyvarovania sa, najmä s ohľadom na prevádzku v konkrétnych zemepisných oblastiach (ako sú chemické závody a jadrové elektrárne, priemyselné areály a letiská) prevádzku nad určitú vzdialenosť od prevádzkovateľa alebo v určitých nadmorských výškach.

Pozmeňujúci návrh    377

Návrh nariadenia

Príloha IX – bod 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca)  Systém registrácie uvedený v článku 47 ods. 1 písm. f a) rešpektuje ochranu údajov a súkromia vrátane smernice 95/46/ES o ochrane údajov, právo na ochranu súkromného života zakotvené v článku 7 Charty základných práv EÚ, právo na ochranu osobných údajov zakotvené v článku 8 Charty základných práv EÚ a článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Systém registrácie musí zabezpečiť, aby sa boli pevne zakotvené záruky ochrany súkromia a údajov v súlade so zásadami nevyhnutnosti a proporcionality.

Pozmeňujúci návrh    378

Návrh nariadenia

Príloha IX – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť počas prevádzky bezpilotných lietadiel uspokojivú úroveň bezpečnosti pre ľudí na zemi a ostatných používateľov vzdušného priestoru musia byť splnené tieto požiadavky, podľa potreby s prihliadnutím na úroveň rizika prevádzky:

S cieľom zabezpečiť počas prevádzky bezpilotných lietadiel vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti pre ľudí na zemi a ostatných používateľov vzdušného priestoru musia byť splnené tieto požiadavky, podľa potreby s prihliadnutím na úroveň rizika prevádzky:

Pozmeňujúci návrh    379

Návrh nariadenia

Príloha IX – bod 2 – podbod 2.1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba)  S cieľom zaistiť pre používateľa kultúru bezpečnosti a environmentálnej ochrany ku všetkým produktom súvisiacim s bezpilotnými lietadlami sú priložené letáky a hlavné informácie obsiahnuté v týchto letákoch sú zachované vo všetkých formách propagácie vrátane internetu;

Pozmeňujúci návrh    380

Návrh nariadenia

Príloha IX – bod 2 – podbod 2.3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Osoba prevádzkujúca bezpilotné lietadlo musí mať požadované znalosti a zručnosti potrebné na zaistenie bezpečnosti prevádzky a úmerné rizikám, s ktorými sa spája daný druh prevádzky. Táto osoba musí taktiež preukázať zdravotnú spôsobilosť, ak je to nevyhnutné na zmiernenie rizík spojených s príslušnou prevádzkou.

Diaľkový pilot prevádzkujúci bezpilotné lietadlo musí mať požadované znalosti a zručnosti potrebné na zaistenie bezpečnosti prevádzky a úmerné rizikám, s ktorými sa spája daný druh prevádzky. Na prevádzku obchodnej povahy a prevádzku, na ktorú sa vyžaduje osvedčenie alebo vyhlásenie, sa diaľkovým pilotom na základe žiadosti udeľuje preukaz spôsobilosti pilota bezpilotného lietadla, ak žiadateľ preukáže súlad s pravidlami stanovenými v delegovaných aktoch uvedených v článku 47 ods. 1 písm. d). Táto osoba musí taktiež preukázať zdravotnú spôsobilosť, ak je to nevyhnutné na zmiernenie rizík spojených s príslušnou prevádzkou.

Pozmeňujúci návrh    381

Návrh nariadenia

Príloha IX – bod 2 – podbod 2.4 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba)  V súvislosti s bezpilotnými lietadlami a prevádzkou bezpilotných lietadiel sa musí zabezpečiť dodržiavaniu príslušných práv zaručených právnymi predpismi Únie, najmä práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa článku 7 Charty základných práv Európskej únie, ako aj práva na ochranu osobných údajov podľa článku 8 uvedenej charty a článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“), upraveného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

  • [1]  Ú. v. EÚ…/Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2]  Ú. v. EÚ…/Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Navrhované nariadenie o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 216/2008, je súčasťou stratégie Európskej komisie s názvom „Stratégia v oblasti letectva na posilnenie konkurencieschopnosti odvetvia letectva EÚ“, ktorú Komisia predložila výboru TRAN Európskeho parlamentu v decembri 2015. Návrh vychádza z 12-ročných skúseností s vykonávaním nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho predchádzajúcich predpisov a jeho účelom je príprava ďalších krokov týkajúcich sa rozvoja agentúry.

Podporuje celkovú bezpečnosť letectva ako hlavný a základný cieľ a zároveň zohľadňuje záujmy vyjadrené zainteresovanými stranami, ako aj všeobecný vývoj v oblasti letectva. Na tomto základe návrh obsahuje viacero inovatívnych myšlienok, napríklad zavedenie prístupu k regulácii bezpečnosti, ktorý je založený na rizikách a výkonnosti, a previazanosť bezpečnosti letectva a iných technických oblastí nariadenia, ako sú bezpečnostná ochrana letectva alebo ochrana životného prostredia. Cieľom návrhu je vytvoriť regulačný rámec pre integráciu nových obchodných modelov a vznikajúcich technológií, ako sú bezpilotné lietadlá (dróny). Návrh sa zaoberá otázkou nedostatku zdrojov v niektorých vnútroštátnych orgánoch a poskytuje rámec pre zhromažďovanie a spoločné využívanie technických zdrojov medzi vnútroštátnymi leteckými úradmi a Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA). Napokon nariadenie obsahuje nové opatrenia na koordináciu a rozvoj výskumu a odbornej prípravy v oblasti letectva.

Spravodajca viedol rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami a s mnohými z nich i výmenu názorov o navrhovanom nariadení. V rámci navrhovaného nariadenia sa spravodajca pokúsil odzrkadliť ich obavy a zabezpečiť ďalšie a účinné zapojenie letectva a leteckého priemyslu.

Spravodajca je rozhodným zástancom agentúry EASA a domnieva sa, že do dnešného dňa vykonávala svoje úlohy úspešne. Víta rozvoj agentúry a podporuje každé predchádzajúce rozšírenie jej právomocí. Spravodajca sa nazdáva, že v priebehu rokov agentúra získala vedúce postavenie vo svete v oblasti letectva a stala sa uznávanou „alternatívou“ k Federálnemu leteckému úradu USA, pričom si zachovala vlastné špecifiká. Zdôrazňuje, že neexistuje manévrovací priestor v oblasti leteckej bezpečnosti, ktorá by mala zostať základnou a hlavnou podstatou agentúry.

Spravodajca sa domnieva, že zaistenie leteckej bezpečnosti si vyžaduje riešenie všetkých otázok, ktoré by s tým mohli priamo súvisieť. Z tohto dôvodu spravodajca otvorene podporuje všetky zmeny zahrnuté v návrhu, týkajúce sa osobitnej previazanosti bezpečnosti letectva a bezpečnostnej ochrany letectva. Zastáva však názor, že v rámci ustanovení týkajúcich sa letísk by sa malo rozlišovať medzi rôznymi druhmi vybavenia letiska. Z tohto dôvodu spravodajca zahrnul niekoľko podpoložiek, ako sú bezpečnostné vybavenie a vybavenie letiska rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti. Takisto rozšíril právomoci agentúry v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva, najmä kybernetickej bezpečnosti. Zároveň spravodajca do návrhu zahrnul niekoľko ustanovení týkajúcich sa previazanosti, napríklad letectva a ochrany životného prostredia.

Spravodajca zastáva názor, že bezpečnosť letectva nie je len vecou daného odvetvia, ale aj dohľadu a účinného vykonávania pravidiel vnútroštátnymi leteckými úradmi. Súhlasí s tým, že presun právomocí z členského štátu na agentúru alebo iný členský štát predstavuje realistický prístup k existujúcej odlišnej úrovni zdrojov vo vnútroštátnych leteckých úradoch členských štátov. Spravodajca jasne vymedzil povinnosti, ktoré by mohli byť presunuté, a doplnil niekoľko ďalších záruk týkajúcich sa postupu odovzdávania kompetencií, najmä spresnením obsahu plánu prechodu. Domnieva sa však, že pre zlepšenie bezpečnosti letectva by sa mohlo urobiť viac, a preto navrhuje, aby podobne ako oprávnené subjekty, ktoré vykonávajú úlohy v mene vnútroštátnych leteckých úradov alebo agentúry, boli aj vnútroštátne letecké úrady akreditované agentúrou. Tento akreditačný proces by umožnil preskúmať súčasnú úroveň bezpečnosti všetkých vnútroštátnych leteckých úradov v EÚ. Spravodajca okrem toho zastáva názor, že členské štáty by mali mať v záujme efektívnej bezpečnosti iba jeden vnútroštátny letecký úrad.

Nazdáva sa, že vzhľadom na know-how agentúry v oblasti letectva musí agentúra zohrávať aktívnejšiu a rozhodnejšiu úlohu v prípadoch, keď sa členský štát rozhodne okamžite reagovať na závažné problémy bezpečnosti civilného letectva, a to tým, že sa odkloní od platných pravidiel EÚ. V rovnakom duchu bude agentúra rozhodovať o možnosti zúčastniť sa (opt-in), pokiaľ ide o letovú spôsobilosť, ktorá je v jej výlučnej právomoci. V tomto zmysle sa spravodajca domnieva, že by sa malo priamo posilniť postavenie agentúry ako príslušného orgánu pre osvedčovanie, dohľad a presadzovanie predpisov leteckých prevádzkovateľov, ktorí majú sídlo vo viac ako jednom členskom štáte a/alebo pôsobia medzi rôznymi členskými štátmi alebo mimo územia členských štátov.

Pokiaľ ide o osobitnú problematiku drónov, ktorej sa nedávno dostalo výrazne negatívnej publicity v médiách a ktorá by sa mohla stať závažným problémom v oblasti bezpečnosti letectva, ak sa jej nevenuje náležitá pozornosť, spravodajca považuje znenie návrhu za nedostatočné. Spravodajca navrhuje ďalšie konzultácie so zainteresovanými stranami s cieľom vypracovať podrobnejšie pravidlá týkajúce sa drónov, ktoré umožnia ich bezpečnú integráciu do vzdušného priestoru spoločne s pilotovanými lietadlami a ktoré zabezpečia právnu istotu. Domnieva sa, že očakávaný vývoj tohto odvetvia si vyžaduje prísne pravidlá, a to aj v záujme zabezpečenia ochrany súkromia a osobných údajov.

Vzhľadom na výrazné, v priebehu uplynulých rokov po sebe idúce rozšírenia právomocí agentúry na oblasti, ktoré výslovne nesúvisia s bezpečnosťou letectva, spravodajca vyjadruje presvedčenie, že je najvyšší čas zohľadniť tieto zmeny aj v názve agentúry. Preto spravodajca navrhuje upraviť názov agentúry, podobne ako v prípade iných leteckých úradov. Hlavná podstata a cieľ agentúry, a to letecká bezpečnosť, zostáva nezmenená a zaručuje ju článok 1 prvý odsek nariadenia.

Pokiaľ ide o inštitucionálne záležitosti, spravodajca zdôraznil viaceré pozície, ktoré Parlament prijal už v minulosti, napríklad zloženie a hlasovacie väčšiny v správnej/výkonnej rade a povinnosť výkonného riaditeľa predstúpiť pred výbor TRAN pred jeho vymenovaním alebo v polovici obdobia. Okrem toho sa spravodajca domnieva, že by mala pôsobiť iba jedna odvolacia rada s cieľom vyhnúť sa zbytočným nákladom pre odvetvie.

V záujme posilnenia medzinárodnej úlohy agentúry spravodajca vyzýva na zlepšenie medzinárodnej spolupráce, presadzovanie noriem EÚ a navrhuje menej prísne povinnosti týkajúce sa pracovných dojednaní medzi agentúrou a vnútroštátnymi leteckými úradmi tretích krajín. S cieľom zohľadniť potreby odvetvia navyše spravodajca navrhuje, aby mala agentúra možnosť zriadiť miestne kancelárie v tretích krajinách, v ktorých si to odvetvie vyžaduje (osvedčovanie).

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva a zriadenie Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva

Referenčné čísla

COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)

Dátum predloženia v EP

2.12.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

18.1.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

18.1.2016

ENVI

18.1.2016

ITRE

18.1.2016

LIBE

18.1.2016

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

LIBE

2.2.2016

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Marian-Jean Marinescu

5.2.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.5.2016

11.7.2016

 

 

Dátum prijatia

10.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

11

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec, Matthijs van Miltenburg

Dátum predloženia

2.12.2016