Eljárás : 2014/0195(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0367/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0367/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 13/12/2016 - 5.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0482

AJÁNLÁS     ***
PDF 352kWORD 51k
5.12.2016
PE 578.686v02-00 A8-0367/2016

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötésére vonatkozó tanácsi határozat tervezetéről

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

Külügyi Bizottság

Előadó: Pier Antonio Panzeri

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötésére vonatkozó tanácsi határozat tervezetéről

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (16152/2014),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv tervezetére (16150/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 212. cikkével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával és 218. cikkének (7) bekezdésével összhangban a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0152/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A8-0367/2016),

1.  egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és az Algériai Köztársaság közötti, az Algériai Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó keretmegállapodás

Hivatkozások

16152/2014 – C8-0152/2015 – COM(2014)03842014/0195(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

8.6.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

11.6.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

11.6.2015

INTA

11.6.2015

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

22.7.2014

INTA

3.9.2014

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Pier Antonio Panzeri

22.6.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

29.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Michel Reimon

Benyújtás dátuma

5.12.2016

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat