Procedură : 2014/0195(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0367/2016

Texte depuse :

A8-0367/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/12/2016 - 5.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0482

RECOMANDARE     ***
PDF 494kWORD 47k
5.12.2016
PE 578.686v01-00 A8-0367/2016

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară privind principiile generale de participare a Republicii Algeriene Democratice și Populare la programele Uniunii

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

Comisia pentru afaceri externe

Raportor: Pier Antonio Panzeri

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară privind principiile generale de participare a Republicii Algeriene Democratice și Populare la programele Uniunii

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16152/2014),

–  având în vedere proiectul de Protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară privind principiile generale de participare a Republicii Algeriene Democratice și Populare la programele Uniunii (16150/2014),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 212 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0152/2015),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0367/2016),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Algeriene Democratice și Populare.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Acordul-cadru între UE și Republica Algeriană privind principiile generale de participare a Republicii Algeriene la programele Uniunii

Referințe

16152/2014 – C8-0152/2015 – COM(2014)03842014/0195(NLE)

Data sesizării

8.6.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

AFET

11.6.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

DEVE

11.6.2015

INTA

11.6.2015

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

DEVE

22.7.2014

INTA

3.9.2014

 

 

Raportori

Data numirii

Pier Antonio Panzeri

22.6.2015

 

 

 

Data adoptării

29.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Membri supleanți prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Michel Reimon

Data depunerii

5.12.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate