Postup : 2014/0195(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0367/2016

Predkladané texty :

A8-0367/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/12/2016 - 5.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0482

ODPORÚČANIE     ***
PDF 499kWORD 46k
5.12.2016
PE 578.686v02-00 A8-0367/2016

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou o všeobecných zásadách účasti Alžírskej demokratickej ľudovej republiky na programoch Únie

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Pier Antonio Panzeri

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou o všeobecných zásadách účasti Alžírskej demokratickej ľudovej republiky na programoch Únie

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16152/2014),

–  so zreteľom na návrh Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou o všeobecných zásadách účasti Alžírskej demokratickej ľudovej republiky na programoch Únie (16150/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 212 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom, písm. a), a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0152/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako aj článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0367/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Alžírskej demokratickej ľudovej republiky.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rámcová dohoda medzi EÚ a Alžírskou republikou o všeobecných zásadách účasti Alžírskej republiky na programoch Únie

Referenčné čísla

16152/2014 – C8-0152/2015 – COM(2014)03842014/0195(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

8.6.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

11.6.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

11.6.2015

INTA

11.6.2015

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

22.7.2014

INTA

3.9.2014

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Pier Antonio Panzeri

22.6.2015

 

 

 

Dátum prijatia

29.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Michel Reimon

Dátum predloženia

5.12.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia