Postopek : 2014/0195(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0367/2016

Predložena besedila :

A8-0367/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/12/2016 - 5.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0482

PRIPOROČILO     ***
PDF 496kWORD 52k
5.12.2016
PE 578.686v02-00 A8-0367/2016

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v programih Unije

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: Pier Antonio Panzeri

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v programih Unije

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (16152/2014),

–  ob upoštevanju osnutka Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v programih Unije (16150/2014),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 212, točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0152/2015),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve (A8-0367/2016),

1.  odobri sklenitev protokola;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Ljudske demokratične republike Alžirije.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v programih Unije

Referenčni dokumenti

16152/2014 – C8-0152/2015 – COM(2014)03842014/0195(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

8.6.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

11.6.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

11.6.2015

INTA

11.6.2015

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

DEVE

22.7.2014

INTA

3.9.2014

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Pier Antonio Panzeri

22.6.2015

 

 

 

Datum sprejetja

29.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Afzal Khan, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Ana Gomes, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes, Renate Sommer, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Michel Reimon

Datum predložitve

5.12.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov