Postopek : 2013/0013(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0368/2016

Predložena besedila :

A8-0368/2016

Razprave :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0496

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 580kWORD 55k
6.12.2016
PE 592.186v02-00 A8-0368/2016

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1192/69 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov železniških podjetij

(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Merja Kyllönen

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1192/69 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov železniških podjetij

(11197/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (11197/2016 – C8-0424/2016),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2013(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 8. oktobra 2013(2),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(3) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0026),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A8-0368/2016)

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 327, 12.11.2013, str. 122.

(2)

UL C 356, 5.12.2013, str. 92.

(3)

Sprejeta besedila, 26.2.2014, P8_TA(2014)0152.


OBRAZLOŽITEV

1. Tržni steber četrtega železniškega paketa

Tržni steber četrtega železniškega paketa obsega tri zakonodajne predloge:

1.  predlog o spremembi Direktive 2012/34/EU o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture;

2.  predlog spremembe Uredbe (ES) št. 1370/2007 v zvezi z odprtjem trga za domače storitve železniškega potniškega prevoza;

3.  predlog o razveljavitvi Uredbe št. 1192/69 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov železniških podjetij.

2. Predlog Komisije o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1192/69

Uredba (EGS) št. 1192/69 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov železniških podjetij, katere razveljavitev Komisija predlaga, državam članicam omogoča, da železniškim podjetjem plačujejo nadomestila za plačilo obveznosti, ki jih podjetjem drugih načinov prevoza ni treba kriti.

Te obveznosti se na primer nanašajo na posebna plačila v primeru nesreč pri delu, ki so jih železniška podjetja dolžna poravnati, medtem ko jih za druge vrste prevoza poravna država, na pokojnine za železniške delavce, ki opravljajo težaško delo in se običajno predčasno upokojijo ali na plačila stroškov za naprave na cestno-železniških prehodih. Vrste nadomestil za te obveznosti so razdeljene na 15 kategorij (razredov), ki opredeljujejo posebna načela v zvezi z obsegom in izračuni, kakor so vključena v različne priloge k Uredbi 1192/69.

Uredba 1192/69 je bila sprejeta pred liberalizacijo trga železniških storitev, ko se je železniški promet v Evropi razvijal predvsem znotraj nacionalnih meja, pri čemer so integrirana podjetja opravljala železniške storitve in tudi upravljala železniško infrastrukturo. Takrat je bil cilj uredbe zagotoviti enak položaj za železniška podjetja in podjetja v drugih vrstah prevoza pri pokrivanju socialnih prispevkov ali eksternalij. Poleg tega razmerje med državo in železniškimi podjetji, ki so bila večinoma v državni lasti, še ni bilo urejeno s pogodbenim dogovorom, lastništvo med tema akterjema pa je bilo veliko bolj neposredno povezano. Zaradi tega prvotnega namena uredba vsebuje seznam, na katerem so naštete nekdanja železniška podjetja v državni lasti. Seznam je bil s pristopom novih držav članic večkrat spremenjen in danes obsega 40 podjetij.

Komisija navaja, da so od leta 2007 uredbo redno uporabljale štiri države članice: Belgija, Nemčija, Irska in Poljska. Izplačana so bila plačila le v treh kategorijah od skupno 15. Komisija meni, da uredba po številnih železniških svežnjih, s katerimi se je železniški sektor spreminjal, ni več skladna s sedanjim pravnim okoljem, saj razlikuje med železniškimi podjetji, ki so na seznamu (in s tem upravičena do nadomestila), in podjetji, ki niso na seznamu.

3. Stališče poročevalke

Kot navaja Komisija v svojem predlogu, uredba ni več skladna s sedanjim pravnim okoljem. Poročevalka se v celoti strinja s tem mnenjem Komisije. Strinja se tudi, da je sedanje besedilo uredbe diskriminatorno, saj ima možnost za nadomestilo le 40 podjetij, ki so navedena v prilogah k uredbi. Zato veljavnosti te uredbe ni mogoče ohraniti, razen če bi se seznam železniških podjetij neprestano posodabljal.

Parlament je stališče v prvi obravnavi sprejel 26. februarja 2014. Tedaj se je izrekel za razveljavitev uredbe, vendar je pozval, da bi razveljavitev začela veljati z dvoletnim zamikom.

Sprejetju stališča Parlamenta v prvi obravnavi so od oktobra 2015 do aprila 2016 v okviru luksemburškega in nizozemskega predsedovanja Svetu sledila medinstitucionalna pogajanja (z namenom zgodnje druge obravnave). Po šestih krogih trialogov je pogajalska ekipa Parlamenta 19. aprila 2016 sklenila dogovor s predsedstvom Sveta. Besedilo dogovora je bilo predloženo Odboru za promet in turizem (TRAN) in je bilo 12. julija 2016 sprejeto. Na podlagi odobritve odbora TRAN je njegov predsednik v pismu predsedniku Odbora stalnih predstavnikov (COREPER I) navedel, da bo na plenarnemu zasedanju predlagal, da se stališče Sveta v prvi obravnavi odobri brez predlogov sprememb, če je v skladu z dogovorom med obema institucijama. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet 17. oktobra 2016 sprejel svoje stališče v prvi obravnavi v skladu z dogovorom.

Med pogajanji v zgodnji drugi obravnavi in posvetovanjem z deležniki je poročevalka ugotovila, da je še vedno potrebno prehodno obdobje za nadomestila, ki se plačujejo za naprave na cestno-železniških prehodih (IV. kategorija), saj nekatere države članice to uredbo še vedno uporabljajo kot osnovo za to vrsto nadomestil. V prihodnje lahko države članice še naprej izplačujejo nadomestila za stroške teh naprav na podlagi člena 8 Direktive 2012/34/EU. Vendar pa bodo morda potrebovale nekaj časa za spremembo nacionalnih zakonov in upravnih predpisov, da bi lahko upoštevale razveljavitev Uredbe 1192/69.

Zato poročevalka predlaga, da se upošteva predlog Komisije o razveljavitvi uredbe z izjemo določb, ki se uporabljajo za normalizacijo kontov za primere IV. kategorije, zajete v Prilogi IV. Navedene določbe se še naprej uporabljajo do 31. decembra 2017. Tako bi imele države članice čas, da spremenijo nacionalno zakonodajo o nadomestilih stroškov za naprave na cestno-železniških prehodih.

Poročevalka pa želi poudariti, da bi morale vse države članice spoštovati predhodne zakonodajne akte in nemudoma uvesti prehodne ukrepe iz Direktive 2012/34/EU.

4. Priporočilo

Poročevalka predlaga, da se stališče Sveta iz prve obravnave sprejme brez dodatnih predlogov sprememb, saj je v skladu z dogovorom, doseženim na medinstitucionalnih pogajanjih.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Razveljavitev Uredbe Sveta (EGS) št. 1192/69 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov železniških podjetij

Referenčni dokumenti

11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

26.2.2014 T7-0152/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0026 - C7-0026/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

27.10.2016

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

27.10.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Merja Kyllönen

13.10.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

10.11.2016

 

 

 

Datum sprejetja

5.12.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Dalton, Fabio De Masi, Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jeroen Lenaers

Datum predložitve

6.12.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov