ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002

6.12.2016 - (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)) - ***II

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Изабел Тома


Процедура : 2012/0179(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0369/2016
Внесени текстове :
A8-0369/2016
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 13 февруари 2013 г.[1],

–  като взе предвид становището на Комисията (СОМ(2016)0667),

–  като взе предвид позицията си на първо четене[2] относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2012)0371),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по рибно стопанство (A8-0369/2016),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  • [1]  ОВ C 133, 9.5.2013 г., стр. 41.
  • [2]  Приети текстове, 10.12.2013 г., P7_TA(2013)0539.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

След като Парламентът прие на пленарно заседание своята позиция на първо четене на 10 декември 2013 г., Съветът разгледа подробно предложението през периода януари 2014 г. – ноември 2015 г., след което започнаха преговори с участието на люксембургското председателство, насочени към постигането на споразумение на второ четене.

След тристранната среща от 17 ноември 2015 г. и допълнителните тристранни срещи от 26 април, 25 май, 14 юни и 30 юни 2016 г., проведени по време на нидерландското председателство, преговарящите екипи на Парламента и Съвета постигнаха споразумение по предложението на 30 юни 2016 г.

На 12 юли 2016 г. текстът на споразумението беше подложен на гласуване в комисията по рибно стопанство и беше одобрен с преобладаващо мнозинство. На тази основа председателят на комисията пое ангажимент в писмото си до председателя на Комитета на постоянните представители (Корепер) да препоръча на пленарно заседание позицията на Съвета да бъде одобрена на първо четене без изменения. След извършването на правна и езикова проверка на 18 октомври 2016 г. Съветът прие своята позиция на първо четене, с коeто потвърди споразумението.

Тъй като позицията на Съвета на първо четене съответства на споразумението, постигнато по време на тристранните срещи, докладчикът препоръчва на комисията да я приеме без допълнителни изменения. Докладчикът би желала да изтъкне по-специално следните елементи от постигнатия компромис:

– Европейският съюз ще замрази своя „риболовен отпечатък“, като уточни зоната, в която ще се разрешава дълбоководният риболов. Тази зона включва зоната, в която се извършваше целеви риболов през периода 2009 – 2011 г., във водите на ЕС в североизточната част на Атлантическия океан. Географските ограничения ще се отнасят също така за корабите за целеви риболов на дълбоководни видове, т.е. корабите, чийто улов на дълбоководни запаси представлява над 8% от общия улов по време на поне един риболовен рейс през годината.

– Парламентът осигури, че ще се прилагат конкретни санкции за корабите, нарушаващи разпоредбите на Регламента за риболова на дълбоководни запаси, и той също постигна да се приеме разпоредба, съгласно която по определени правила няма да се допускат изключения.

– Преговарящите екипи на Парламента и на Съвета се споразумяха за приемане на ограничение от 800 метра дълбочина. Новата мярка има за цел да защити по по-ефективен начин уязвимите дълбоководни морски екосистеми.

– Също така съзаконодателите се споразумяха, че корабите, за които се установи, че извършват риболов в уязвими морски екосистеми на дълбочина над 400 метра, ще бъдат принудени да преустановят своята дейност и да се отдалечат на поне пет морски мили от въпросната риболовна зона.

– Парламентът въведе нови, по-стриктни правила за прозрачност, като включи задължения за предоставяне на информация на обществеността относно европейските кораби за целеви риболов на дълбоководни видове и за докладване на целия улов (риба и уязвими екосистеми). От държавите членки ще се изисква също така да предоставят информация за местоположението на уязвимите екосистеми (оценки на въздействието), а Комисията ще извършва оценка на тези данни ежегодно и ще адаптира по съответен начин риболовните зони, в които риболовът е разрешен (чрез актове за изпълнение).

– С цел да се гарантира събирането на научни данни, ще се изисква на борда на 20% от корабите да присъства научен наблюдател.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002

Позовавания

11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

10.12.2013                     T7-0539/2013

Предложение на Комисията

COM(2012)0371 - C7-0196/2012

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

27.10.2016

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

27.10.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Isabelle Thomas

22.7.2014

 

 

 

Заместени докладчици

Isabelle Thomas

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.11.2016

 

 

 

Дата на приемане

5.12.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Дата на внасяне

6.12.2016