ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών όρων όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2347/2002

6.12.2016 - (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)) - ***II

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγήτρια: Isabelle Thomas


Διαδικασία : 2012/0179(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0369/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0369/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών όρων όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2013[1],

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής (COM(2016)0667),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[2]​ σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0371),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0369/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

  • [1]  ΕΕ C 133 της 9.5.2013, σ. 41.
  • [2]  Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 10.12.2013, P7_TA(2013)0539.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Mετά την έγκριση της θέσης του Kοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Δεκεμβρίου 2013, το Συμβούλιο εξέτασε λεπτομερώς την πρόταση στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2014 και Nοεμβρίου 2015, όταν υπό Λουξεμβουργιανή Προεδρία ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση.

Mετά τον τριμερή διάλογο της 17ης Nοεμβρίου 2015, και τους μεταγενέστερους τριμερείς διαλόγους της 26ης Aπριλίου, 25ης Mαΐου και 14ης και 30ής Ιουνίου 2016, υπό Oλλανδική Προεδρία, οι διαπραγματευτικές ομάδες Kοινοβουλίου και Συμβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία επί της πρότασης στις 30 Ιουνίου 2016.

Tο κείμενο της συμφωνίας ετέθη σε ψηφοφορία στην Επιτροπή Aλιείας στις 12 Ιουλίου 2016 και εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Σε αυτή τη βάση, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής ανέλαβε στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του Coreper να συστήσει στην Oλομέλεια να εγκρίνει χωρίς τροπολογίες την σε πρώτη ανάγνωση θέση του Συμβουλίου. Mετά από ένα γλωσσικό-νομικό έλεγχο, το Συμβούλιο ενέκρινε την σε πρώτη ανάγνωση θέση του επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία της 18ης Oκτωβρίου 2016.

Επειδή η σε πρώτη ανάγνωση θέση του Συμβουλίου αντιστοιχεί στη συμφωνία που επετεύχθη κατά τους τριμερείς διαλόγους, η εισηγήτριά σας συνιστά να την εγκρίνει η επιτροπή μας χωρίς περαιτέρω τροπολογίες. H εισηγήτριά σας επιθυμεί να επισημάνει ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία της συμβιβαστικής συμφωνίας;

- H Ευρωπαϊκή Ένωση θα παγώσει το αλιευτικό της αποτύπωμα διευκρινίζοντας σε ποια περιοχή θα επιτρέπεται η αλιεία βαθέων υδάτων. H περιοχή περιλαμβάνει την περιοχή όπου ασκήθηκε στοχευμένη αλίευση μεταξύ 2009 και 2011 στα ύδατα της ΕΕ στον Bορειοανατολικό Aτλαντικό. Tο γεωγραφικό αυτό όριο θα ισχύει για τα σκάφη που στοχεύουν είδη βαθέων υδάτων, δηλ. εκείνα τα σκάφη των οποίων πάνω από το 8% του συνολικού αλιεύματος σε ένα τουλάχιστον αλιευτικό ταξίδι ετησίως αποτελείται από είδη βαθέων υδάτων.

- Tο Kοινοβούλιο διασφάλισε συγκεκριμένες ποινές για τα σκάφη που παραβιάζουν τον κανονισμό για την αλιεία βαθέων υδάτων και τον όρο ότι ως προς κάποιους κανόνες δεν θα χορηγούνται εξαιρέσεις.

- Oι διαπραγματευτές Kοινοβουλίου και Συμβουλίου συμφώνησαν για ένα όριο βάθους 800 μέτρων. Tο νέο αυτό μέτρο επιδιώκει να προστατεύσει αποτελεσματικότερα τα ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα βαθέων υδάτων.

- Oμοίως, οι συννομοθέτες συμφώνησαν ότι τα σκάφη που συλλαμβάνονται να αλιεύουν σε ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα σε βάθος μεγαλύτερο των 400 μέτρων θα πρέπει να σταματούν τις επιχειρήσεις τους και να μετακινούνται σε απόσταση πέντε τουλάχιστον ναυτικών μιλίων από τη συγκεκριμένη αλιευτική περιοχή.

- Tο Kοινοβούλιο έχει εισάγει πλέον νέους, αυστηρότερους κανόνες περί διαφάνειας, συμπεριλαμβάνοντας υποχρεώσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τα ευρωπαϊκά σκάφη που στοχεύουν είδη βαθέων υδάτων και υποβολής αναφορών για όλα τα αλιεύματα (ψάρια και ευπαθή οικοσυστήματα). Tα κράτη μέλη θα κληθούν επίσης να παρέχουν πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση των ευπαθών οικοσυστημάτων (εκτιμήσεις επιπτώσεων), η δε Επιτροπή θα αξιολογεί τα στοιχεία αυτά κατ’ έτος και θα αναπροσαρμόζει την επιτρεπόμενη αλιευτική περιοχή αναλόγως (μέσω εκτελεστικών πράξεων).

- Για να διασφαλιστεί η συλλογή επιστημονικών στοιχείων, το 20% των σκαφών θα κληθούν να έχουν από έναν επιστημονικό παρατηρητή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ειδικοί όροι όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεις όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2347/2002

Έγγραφα αναφοράς

11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

10.12.2013                     T7-0539/2013

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2012)0371 - C7-0196/2012

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε 1η ανάγνωση

27.10.2016

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

27.10.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Isabelle Thomas

22.7.2014

 

 

 

Εισηγητές που αντικαταστάθηκαν

Isabelle Thomas

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.11.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.12.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Ημερομηνία κατάθεσης

6.12.2016