Menetlus : 2012/0179(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0369/2016

Esitatud tekstid :

A8-0369/2016

Arutelud :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Hääletused :

PV 13/12/2016 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0483

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 354kWORD 53k
6.12.2016
PE 592.447v02-00 A8-0369/2016

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi eritingimused Kirde-Atlandil ja kalapüügisätted Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

Kalanduskomisjon

Raportöör: Isabelle Thomas

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi eritingimused Kirde-Atlandil ja kalapüügisätted Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 13. veebruari 2013. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse komisjoni arvamust (COM(2016)0667),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2012)0371) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0369/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT C 133, 9.5.2013, lk 41.

(2)

Vastuvõetud tekstid, 10.12.2013, P7_TA(2013)0539.


SELETUSKIRI

Pärast seda, kui Euroopa Parlament oli esimese lugemise seisukoha täiskogul 10. detsembril 2013 vastu võtnud, arutas nõukogu ettepanekut üksikasjalikult 2014. aasta jaanuarist 2015. aasta novembrini. Seejärel alustati eesistujariigi Luksemburgiga läbirääkimisi kokkuleppe saavutamiseks teisel lugemisel.

Pärast 17. novembril 2015 toimunud kolmepoolset kohtumist ning seejärel Madalmaade eesistumise ajal 26. aprillil, 25. mail ning 14. ja 30. juunil 2016 toimunud kolmepoolseid kohtumisi jõudsid Euroopa Parlamendi ja nõukogu läbirääkimisrühmad 30. juunil 2016 ettepaneku suhtes kokkuleppele.

Kokkuleppe tekst pandi 12. juulil 2016 kalanduskomisjonis hääletusele ja kiideti ülekaaluka enamusega heaks. Sellest lähtudes teatas kalanduskomisjoni esimees oma kirjas COREPERi eesistujale, et ta soovitab täiskogul kiita nõukogu esimese lugemise seisukoht muudatusteta heaks. Nõukogu võttis pärast õiguskeelelist kontrolli 18. oktoobril 2016 vastu oma esimese lugemise seisukoha ja kinnitas kokkuleppe.

Kuna nõukogu esimese lugemise seisukoht on kooskõlas kolmepoolsetel kohtumistel saavutatud kokkuleppega, soovitab raportöör kalanduskomisjonil see edasiste muudatusteta heaks kiita. Raportöör soovib juhtida tähelepanu eelkõige järgmistele kompromissteksti elementidele.

– Euroopa Liit külmutab oma kalapüügi jalajälje, määrates kindlaks ala, kus süvamerepüük on lubatud. See ala hõlmab ala Kirde-Atlandil asuvates ELi vetes, kus aastatel 2009–2011 toimus sihtpüük. See geograafiline piir kehtib süvamereliike sihtliigina püüdvatele laevadele, st nendele, mille puhul vähemalt ühel püügireisil aasta jooksul moodustavad süvamereliigid kogusaagist rohkem kui 8 %.

– Parlament kindlustas konkreetsed karistused laevadele, mis rikuvad süvamerepüügi eeskirju, ning klausli, et teatavatest eeskirjadest ei tehta erandeid.

– Parlamendi ja nõukogu läbirääkijad leppisid kokku 800 m sügavuspiiri suhtes. Selle uue meetmega soovitakse tõhusamalt kaitsta ohualteid süvamereökosüsteeme.

– Samuti leppisid kaasseadusandjad kokku, et kui avastatakse laevade püügitegevus ohualdistes mereökosüsteemides rohkem kui 400 m sügavusel, peavad need laevad püügitegevuse lõpetama ja liikuma kõnealusest püügipiirkonnast vähemalt viie meremiili kaugusele.

– Parlament tõi sisse uued, rangemad läbipaistvuseeskirjad, lisades kohustuse teha avalikkusele kättesaadavaks teave süvamereliike sihtliigina püüdvate Euroopa laevade kohta ja anda aru kogu püügi (kala ja ohualtid ökosüsteemid) kohta. Lisaks peavad liikmesriigid esitama teabe ohualdiste ökosüsteemide asukoha kohta (mõjuhinnangud). Komisjon hindab neid andmeid igal aastal ja kohandab vastavalt piirkonda, kus püük on lubatud (rakendusaktidega).

– Selleks et tagada teaduslike andmete kogumine, peavad 20 % laevadest võtma pardale teadusliku vaatleja.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Eritingimused süvamere kalavarude püügiks Kirde-Atlandil ja sätted kalapüügiks Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ning määruse (EÜ) nr 2347/2002 kehtetuks tunnistamine

Viited

11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

10.12.2013                     T7-0539/2013

Komisjoni ettepanek

COM(2012)0371 - C7-0196/2012

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

27.10.2016

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

PECH

27.10.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Isabelle Thomas

22.7.2014

 

 

 

Endised raportöörid

Isabelle Thomas

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.11.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.12.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Esitamise kuupäev

6.12.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika