Menettely : 2012/0179(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0369/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0369/2016

Keskustelut :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Äänestykset :

PV 13/12/2016 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0483

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 355kWORD 53k
6.12.2016
PE 592.447v02-00 A8-0369/2016

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Koillis-Atlantin syvänmeren kantojen kalastusta koskevista erityisedellytyksistä, Koillis-Atlantin kansainvälisillä vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöksistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2347/2002 kumoamisesta

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Isabelle Thomas

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Koillis-Atlantin syvänmeren kantojen kalastusta koskevista erityisedellytyksistä, Koillis-Atlantin kansainvälisillä vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöksistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2347/2002 kumoamisesta

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (11625/1/2016 – C8‑0427/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 13. helmikuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon komission lausunnon (KOM(2016)0667),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0371),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0369/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL C 133, 9.5.2013, s. 41.

(2)

Hyväksytyt tekstit 10.12.2013, P7_TA(2013)0539.


PERUSTELUT

Sen jälkeen kun parlamentti hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa täysistunnossa 10. joulukuuta 2013, neuvosto tarkasteli ehdotusta yksityiskohtaisesti tammikuun 2014 ja marraskuun 2015 välillä, jolloin aloitettiin Luxemburgin puheenjohtajakaudella neuvottelut toisen käsittelyn sopimukseen pääsemiseksi.

Kolmikantaneuvotteluja käytiin 17. marraskuuta 2015 ja sen jälkeen 26. huhtikuuta, 25. toukokuuta ja 14. ja 30. kesäkuuta 2016 Alankomaiden puheenjohtajakaudella. Parlamentin ja neuvoston neuvottelutiimit pääsivät ehdotuksesta sopimukseen 30. kesäkuuta 2016.

Sopimuksen tekstistä äänestettiin kalatalousvaliokunnassa 12. heinäkuuta 2016. Teksti hyväksyttiin ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Tältä pohjalta valiokunnan puheenjohtaja sitoutui Coreperin puheenjohtajalle lähettämässään kirjeessään suosittamaan täysistunnolle neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan hyväksymistä ilman tarkistuksia. Lingvistijuristien viimeistelyn jälkeen neuvosto hyväksyi 18. lokakuuta 2016 ensimmäisen käsittelyn kantansa, jossa vahvistettiin aikaansaatu sopimus.

Koska neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta on kolmikantaneuvotteluissa saavutetun sopimuksen mukainen, esittelijä suosittaa, että valiokunta hyväksyy kannan ilman tarkistuksia. Esittelijä haluaa korostaa erityisesti seuraavia kompromissin osia:

–  Euroopan unioni jäädyttää ”kalastuksen jalanjälkensä” määrittelemällä alueen, jolla syvänmeren kalastus sallitaan. Tämä alue sisältää EU:n aluevesillä Koillis-Atlantilla sijaitsevan alueen, jolla harjoitettiin kohdennettua pyyntiä vuosina 2009–2011. Tätä maantieteellistä rajaa sovelletaan aluksiin, jotka harjoittavat syvänmeren lajien kohdennettua pyyntiä, eli aluksiin, joiden syvänmeren lajien saalis on yli 8 prosenttia kokonaissaaliista vähintään yhdellä kalastusmatkalla vuoden aikana.

–  Parlamentti on varmistanut, että syvänmeren kalastusta koskevaa asetusta rikkoville aluksille asetetaan seuraamuksia ja että tiettyihin sääntöihin ei myönnetä poikkeuksia.

–  Parlamentti ja neuvoston neuvottelijat sopivat 800 metrin syvyysrajoituksesta. Tämän uuden toimen avulla pyritään suojelemaan tehokkaammin syvänmeren haavoittuvia ekosysteemejä.

–  Lainsäätäjät sopivat myös, että alusten, joiden havaitaan kalastavan haavoittuvissa meriekosysteemeissä yli 400 metrin syvyydessä, on lopetettava toimintansa ja siirryttävä vähintään viiden meripeninkulman päähän kyseisestä kalastusalueesta.

–  Parlamentti esitti uusia tiukempia avoimuussääntöjä, mukaan lukien velvollisuus asettaa julkisesti saataville tiedot eurooppalaisista aluksista, jotka harjoittavat kohdennettua syvänmeren lajien pyyntiä, ja velvollisuus ilmoittaa saaliit (kalat ja haavoittuvat ekosysteemit). Jäsenvaltioiden on myös annettava tietoa haavoittuvien ekosysteemien sijainnista (vaikutustenarvioinnit), ja komission on arvioitava näitä tietoja vuosittain ja mukautettava sallittuja kalastusalueita niiden pohjalta (täytäntöönpanosäädöksillä).

–  Jotta varmistetaan tieteellisen tiedon kerääminen, 20 prosentilla aluksista on oltava läsnä tieteellinen tarkkailija.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Koillis-Atlantin syvänmeren kantojen kalastusta koskevat erityisedellytykset, Koillis-Atlantin kansainvälisillä vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevat säännökset ja asetuksen (EY) N:o 2347/2002 kumoaminen

Viiteasiakirjat

11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

10.12.2013                     T7-0539/2013

Komission ehdotus

COM(2012)0371 - C7-0196/2012

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

27.10.2016

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

27.10.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Isabelle Thomas

22.7.2014

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Isabelle Thomas

 

 

 

Valiokuntakäsittely

10.11.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.12.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.12.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö