Eljárás : 2012/0179(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0369/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0369/2016

Viták :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Szavazatok :

PV 13/12/2016 - 5.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0483

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 435kWORD 53k
6.12.2016
PE 592.447v01-00 A8-0369/2016

a mélytengeri állományoknak az Atlanti-óceán északkeleti részén történő halászatára vonatkozó egyedi feltételek és az Atlanti-óceán északkeleti részének nemzetközi vizein folytatott halászatra vonatkozó rendelkezések megállapításáról, valamint a 2347/2002/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

Halászati Bizottság

Előadó: Isabelle Thomas

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a mélytengeri állományoknak az Atlanti-óceán északkeleti részén történő halászatára vonatkozó egyedi feltételek és az Atlanti-óceán északkeleti részének nemzetközi vizein folytatott halászatra vonatkozó rendelkezések megállapításáról, valamint a 2347/2002/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. február 13-i véleményére(1),

–  tekintettel a Bizottság véleményére (COM(2016)0667),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2012)0371) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0369/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL C 133., 2013.5.9., 41. o.

(2)

Elfogadott szövegek, 2013. december 10., P7_TA(2013)0539.


INDOKOLÁS

A Parlamentnek a 2013. december 10-i plenáris ülésen első olvasatban elfogadott álláspontját követően a Tanács 2014 januárja és 2015 novembere között részletesen megvitatta a javaslatot, amely időszak egybeesett a második olvasatbeli megállapodás elérését célzó, a luxemburgi elnökség idején megkezdett tárgyalásokkal.

A 2015. november 17-i háromoldalú egyeztetést, és a későbbi 2016. április 26-i, május 25-i, valamint június 14-i és 30-i háromoldalú egyeztetéseket követően, amelyre a holland elnökséggel került sor, a Parlament és a Tanács tárgyalócsoportjainak 2016. június 30-án sikerült megállapodásra jutniuk a javaslatról.

A megállapodás szövegét 2016. július 12-én szavazásra bocsátották a Halászati Bizottságban, amely jelentős többséggel elfogadta. Ennek alapján a bizottság elnöke levelében felkérte a Coreper elnökét, hogy a plenáris ülésen javasolja módosítás nélküli elfogadásra a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács elfogadta a 2016. október 18-i megállapodást megerősítő első olvasatbeli álláspontját.

Mivel a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja összhangban van a háromoldalú egyeztetés során elért megállapodással, az előadó javasolja a bizottság számára a tanácsi álláspont további módosítások nélküli elfogadását. Az előadó különösen a kompromisszum következő elemeit kívánja kiemelni:

– Az Európai Unió befagyasztja a halászati lábnyomát, meghatározva azt a területet, amelyen a mélytengeri halászat megengedett. E terület magában foglalja azt a területet, ahol uniós vizeken célzott halászatra került sor 2009 és 2011 között az Atlanti-óceán északkeleti részén. Ez a földrajzi határ a mélytengeri fajokra halászó hajókra vonatkozik majd, vagyis azokra, amelyek mélytengeri fajokból álló fogásai a teljes fogás több mint 8%-át teszi ki legalább egy halászati út során az évben.

– A Parlament konkrét szankciókat helyezett kilátásba azon hajók számára, amelyek megsértik a mélytengeri halászatról szóló rendeletet és úgy rendelkezett, hogy nem adnak mentességet bizonyos szabályok alól.

– A Parlament és a Tanács tárgyaló felei 800 méteres mélységi korlátban állapodtak meg. Ez új intézkedés célja a veszélyeztetett mélytengeri ökoszisztémák hatékonyabb védelme.

– Hasonlóan, a társjogalkotók megállapodtak abban, hogy a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákban 400 métert meghaladó mélységben halászó hajóknak be kell szüntetniük a tevékenységüket, és legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodniuk a szóban forgó halászati területtől.

– A Parlament új, szigorúbb átláthatósági szabályokat vezetett be olyan kötelezettségek beiktatásával, melyek értelmében az európai mélytengeri fajokra halászó hajókra vonatkozó információkat a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni, és valamennyi fogást (halak és veszélyeztetett ökoszisztémák) be kell jelenteni. A tagállamokat arra is felkérik, hogy adjanak tájékoztatást a sérülékeny ökoszisztémák elhelyezkedéséről (hatásvizsgálat), illetve a Bizottság évente értékelni fogja ezeket az adatokat, és ennek megfelelően (végrehajtási jogi aktusok által) kiigazítja az engedélyezett halászati területet.

– A tudományos adatok gyűjtése érdekében a hajók 20%-ának tudományos megfigyelőt kell a fedélzetre vennie.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A mélytengeri állományoknak az Atlanti-óceán északkeleti részén történő halászatára vonatkozó egyedi feltételek és az Atlanti-óceán északkeleti részének nemzetközi vizein folytatott halászatra vonatkozó rendelkezések megállapítása, valamint a 2347/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

10.12.2013                     T7-0539/2013

A Bizottság javaslata

COM(2012)0371 - C7-0196/2012

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

27.10.2016

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

27.10.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Isabelle Thomas

22.7.2014

 

 

 

Korábbi előadók

Isabelle Thomas

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.11.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

5.12.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Benyújtás dátuma

6.12.2016

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat