Procedura : 2012/0179(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0369/2016

Teksty złożone :

A8-0369/2016

Debaty :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Głosowanie :

PV 13/12/2016 - 5.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0483

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 652kWORD 49k
6.12.2016
PE 592.447v02-00 A8-0369/2016

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębokowodnych w północno-wschodnim Atlantyku i przepisy dotyczące połowów w wodach międzynarodowych północno-wschodniego Atlantyku oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawczyni: Isabelle Thomas

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębokowodnych w północno-wschodnim Atlantyku i przepisy dotyczące połowów w wodach międzynarodowych północno-wschodniego Atlantyku oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2347/2002

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 13 lutego 2013 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komisji (COM(2016)0667),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0371),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 swojego Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rybołówstwa (A8-0369/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. C 133 z 9.5.2013, s. 41.

(2)

Teksty przyjęte w dniu 10.12.2013, P7_TA(2013)0539.


UZASADNIENIE

W następstwie przyjęcia przez Parlament na posiedzeniu plenarnym w dniu 10 grudnia 2013 r. stanowiska w pierwszym czytaniu, Rada przeprowadziła od stycznia 2014 r. do listopada 2015 r. pogłębioną analizę wniosku, a następnie podjęto negocjacje z prezydencją luksemburską w celu zawarcia porozumienia w drugim czytaniu.

Po rozmowach trójstronnych w dniu 17 listopada 2015 r. oraz po turach rozmów trójstronnych w dniach 26 kwietnia, 25 maja, 14 i 30 czerwca 2016 r., które odbyły się z udziałem prezydencji holenderskiej, zespoły negocjacyjne Parlamentu i Rady zawarły porozumienie w tej sprawie w dniu 30 czerwca 2016 r.

W dniu 12 lipca 2016 r. tekst porozumienia przedłożono Komisji Rybołówstwa pod głosowanie i został on zatwierdzony zdecydowaną większością głosów. Na tej podstawie przewodniczący komisji w piśmie wystosowanym do przewodniczącego COREPER zobowiązał się zalecić zgromadzeniu plenarnemu Parlamentu Europejskiego zatwierdzenie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu bez poprawek. Po weryfikacji dokonanej przez prawników lingwistów, w dniu 18 października 2016 r. Rada przyjęła w pierwszym czytaniu swoje stanowisko potwierdzające porozumienie.

Ponieważ stanowisko Rady w pierwszym czytaniu jest zgodne z porozumieniem osiągniętym w trakcie rozmów trójstronnych, sprawozdawczyni zaleca komisji przyjęcie go bez dalszych poprawek. Sprawozdawczyni pragnie zwrócić uwagę w szczególności na poniższe elementy kompromisu:

– Unia Europejska zamrozi tzw. ślad połowowy poprzez wskazanie obszaru, na którym dozwolona jest działalność połowowa dotycząca stad głębinowych. Obszar ten odpowiada obszarowi, na którym na wodach europejskich północno-wschodniego Atlantyku w latach 2009–2011 prowadzono ukierunkowane połowy. To ograniczenie geograficzne będzie stosowane do statków, których działalność jest ukierunkowana na połowy głębinowe, to znaczy do statków, w przypadku których gatunki te stanowią ponad 8 % łącznych połowów podczas co najmniej jednego rejsu połowowego w roku.

– Parlament zadbał o to, by wobec statków naruszających przepisy rozporządzenia w sprawie połowów głębinowych wprowadzono konkretne kary, a także o to, by od pewnych zasad kontroli nie stosowano odstępstw.

– Negocjatorzy Parlamentu i Rady postanowili wyznaczyć limit batymetryczny wynoszący 800 metrów. Ten nowy przepis służy zapewnieniu lepszej ochrony wrażliwych ekosystemów dna morskiego.

– Jednocześnie współprawodawcy ustalili, że statki prowadzące połowy na głębokościach przekraczających 400 metrów w przypadku połowów we wrażliwych ekosystemach morskich muszą zaprzestać połowów i oddalić się o co najmniej 5 mil morskich od takiego obszaru połowów.

– Parlament wprowadził nowe, bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące przejrzystości, obejmujące obowiązek podawania do wiadomości publicznej informacji o europejskich statkach ukierunkowanych na połowy głębinowe oraz obowiązek rejestrowania wszystkich połowów (wrażliwe zasoby rybne i ekosystemy). Państwa członkowskie będą również zobowiązane do przedstawiania informacji o położeniu wrażliwych ekosystemów (ocena skutków), a Komisja będzie dokonywała co roku oceny tych danych i w konsekwencji wprowadzała dostosowania w odniesieniu do obszarów, na których dozwolone są działania połowowe (za pośrednictwem aktów wykonawczych).

– Aby zapewnić gromadzenie danych naukowych, obserwatorzy naukowi muszą być obecni na 20 % statków.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku oraz przepisy dotyczące połowów na wodach międzynarodowych północno-wschodniego Atlantyku i uchylenie rozporządzenia (WE) nr 2347/2002

Odsyłacze

11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

10.12.2013                     T7-0539/2013

Wniosek Komisji

COM(2012) 371 – C7-0196/2012

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

27.10.2016

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

27.10.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Isabelle Thomas

22.7.2014

 

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

Isabelle Thomas

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.11.2016

 

 

 

Data przyjęcia

5.12.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Data złożenia

6.12.2016

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności