RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului

  6.12.2016 - (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)) - ***II

  Comisia pentru pescuit
  Raportoare: Isabelle Thomas


  Procedură : 2012/0179(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0369/2016

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului

  (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11625/1/2016 – C8-0427/2016),

  –  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 februarie 2013[1],

  –  având în vedere avizul Comisiei (COM(2016)0667),

  –  având în vedere poziția sa în primă lectură[2] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0371),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru pescuit (A8-0369/2016),

  1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

  2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

  4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

  5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  În urma adoptării poziției Parlamentului în primă lectură de către plen, la 10 decembrie 2013, Consiliul a realizat o lectură detaliată a propunerii în perioada cuprinsă între luna ianuarie 2014 și luna noiembrie 2015, atunci când au început negocierile cu Președinția luxemburgheză, în vederea obținerii unui acord în a doua lectură.

  După trilogul din 17 noiembrie 2015 și următoarele triloguri din 26 aprilie, 25 mai și 14 și 30 iunie 2016, care au avut loc în cursul Președinției neerlandeze, echipele de negociere ale Parlamentului și Consiliului au ajuns la un acord privind acest dosar la 30 iunie 2016.

  La 12 iulie 2016, textul acordului a fost prezentat Comisiei pentru pescuit pentru a fi supus la vot și a fost aprobat cu o majoritate covârșitoare. Ținând seama de aprobarea Comisiei pentru pescuit, președintele acesteia s-a angajat, într-o scrisoare adresată președintelui Coreper, să recomande plenului Parlamentului European aprobarea poziției Consiliului în primă lectură fără modificări. În urma verificării juridico-lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură, confirmând acordul, la 18 octombrie 2016.

  Având în vedere că prima poziție a Consiliului este în conformitate cu acordul atins în triloguri, raportoarea recomandă comisiei să o adopte fără modificări ulterioare. Raportoarea ar dori să sublinieze în special următoarele elemente ale compromisului:

  - UE va îngheța amprenta pescuitului, definind zona în care activitățile de pescuit de adâncime sunt permise. Această zonă include zona în care a avut loc pescuit direcționat între 2009 și 2011 în apele europene ale Atlanticului de Nord-Est. Limitarea geografică se aplică navelor care vizează specii de adâncime, adică navelor ale căror capturi de astfel de specii reprezintă peste 8% din capturile totale în cel puțin o ieșire în larg în cursul anului.

  - Parlamentul a obținut introducerea unor sancțiuni specifice pentru navele care încalcă regulamentul privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime și includerea prevederii că nu se vor acorda derogări de la anumite norme.

  - Negociatorii Parlamentului și ai Consiliului au convenit să stabilească o limită de adâncime de 800 de metri. Această nouă dispoziție vizează o mai bună protejare a ecosistemelor marine vulnerabile de pe fundul mării.

  - De asemenea, colegislatorii au convenit că, navele care pescuiesc în ecosisteme marine vulnerabile la adâncimi mai mari de 400 de metri vor fi obligate să își sisteze operațiunile și să se îndepărteze cel puțin 5 mile marine de zona de pescuit în cauză.

  - Parlamentul a introdus noi norme, mai stricte, privind transparența, inclusiv obligații de a furniza informații publice privind navele europene care vizează specii de adâncime și de a raporta toate capturile (pești și ecosisteme vulnerabile). Totodată, statele membre vor avea obligația de a furniza informații privind localizarea ecosistemelor vulnerabile (evaluări ale impactului), iar Comisia Europeană va evalua aceste date anual și va adapta zona de pescuit autorizată în consecință (prin acte de punere în aplicare).

  - Pentru a asigura colectarea datelor științifice, 20% dintre nave trebuie să aibă la bord observatori științifici.

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

  Titlu

  Condițiile specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002

  Referințe

  11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)

  Data primei lecturi a PE

  10.12.2013 T7-0539/2013

  Propunerea Comisiei

  COM(2012)0371 - C7-0196/2012

  Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

  27.10.2016

  Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

  PECH

  27.10.2016

   

   

   

  Raportori

  Data numirii

  Isabelle Thomas

  22.7.2014

   

   

   

  Raportori substituiți

  Isabelle Thomas

   

   

   

  Examinare în comisie

  10.11.2016

   

   

   

  Data adoptării

  5.12.2016

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  22

  1

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

  Data depunerii

  6.12.2016